Magyar Nemzet, 1965. augusztus (21. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-01 / 180. szám

Maovaráoinzol ==? ♦ jy__________.. A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • Megállítani a történelem kerekét? Johnson elnök szerdai sajtó­­értekezlete, amit több napos bizalmas tanácskozás előzött meg a legbelsőbb tanácsadók­kal, arról győzte meg a vilá­got — s az Egyesült Államok közvéleményét is —, hogy Amerika nagyobb méretű há­borúra rendezkedik be, ami­hez sok katona kell és sok pénz, újabb behívások lesz­nek, és minden egyéb, ami a háborús állapothoz hozzátarto­zik, s egyelőre ugyan nem ke­rül sor rá, de számolni lehet a­z­ nemzeti szükségállapot” be­vezetésével is, amihez rendkí­vüli veszély esetén szoktak hozzányúlni a kormányok. Te­hát az elnöknek ebből a mon­datából is, de általában a ko­mor képből, amit felvázolt, s amit még komorabbá tett az alelnök előző napi beszéde (­az amerikai családok százez­reinek életét­ érintik az új há­borús intézkedések), az Egye­sült Államok népe megértette, hogy súlyos áldozatokat kell magára vennie. Az egész így is elég megren­dítő, minden mástól eltekintve az amerikai nép és az ameri­kai demokrácia szempontjából is (a belpolitikai kilátások, te­kintettel a texasi stílusra, mely egyre inkább rányomja bélyegét az amerikai közélet­re, a legkevésbé sem bizta­tóak). Nem meglepő, hogy Johnson beszéde élénk riadal­mat keltett a sajtóban, az Egyesült Államokkal szövetsé­ges nyugati országok lapjai­ban is. Nyugtalanul kérdik: mi lesz ebből? A kérdés tele van aggoda­lommal, nem annyira a béke miatt, mint inkább azért, mert a nyugati pozíciók gyengülését kénytelenek számításba venni, miközben Washington háborús érvei között első helyen sze­repel az "Egyesült Államok tekintélyének megvédése". De hát milyen politika az, amely odáig juttatta a világ egyik legerősebb nagyhatalmát, hogy tekintélyét már csak fegyveres agresszióval képes megvédeni? Nem beszélve arról a menta­litásról (a texasi stílus!), amely egyáltalában hisz a tekintély fegyveres megóvásában. Ez is azok közé a gyakran alkalma­zott közhelyek közé tartozik, amelyek felett nem szabad el­gondolkodni, mert a józan ér­telem első érintésére a buta­ságnak valami olyan penet­­ráns gázfelhője száll fel belő­lük, hogy elszédül tőle az em­ber. Az Egyesült Államok olyan rossz helyzetben lenne, hogy a távoli Vietnamban fegyveres erőinek bevetésével tudja csak helyreállítani a tekintélyét? S ha így van, kit terhel ezért a képtelen és nemcsak Ameriká­ra, hanem az egész világra ve­szedelmes helyzetért a felelős­ség? Ki tehet róla, hogy a ha­talmas Egyesült Államok a ►►nemzeti szükségállapot” ha­tárához érkezett el azoknak a katonai vereségeknek a kö­vetkeztében, amelyeket a viet­nami szabadságharcosok mér­tek reá? A nyugatnémet Welt, egyéb­ként kitűnően tájékozott és a mindenkori kormány iránt messzemenően lojális wa­shingtoni tudósítója teszi fel a legkényesebb kérdést Johnson vietnami háborújával kapcso­latban. A nyugatnémet újság­író három teljes hasábon ke­resztül azt a kérdést veszi vizs­gálat alá, hogy tulajdonképpen mi a hadi cél ebben a háború­ban? S noha egyike a Fehér Ház körül nyüzsgő újságírók­nak, s köztudomás szerint bír­ja Johnson személyes rokon­­szenvét is, erre a kérdésre képtelen megközelítően is ér­telmes választ adni. Az egész költséges és veszélyes vállal­kozásnak egyáltalán nincs po­litikailag megfogalmazható célkitűzése. Amilyen megdöbbentő az egész vállalkozás, annyira megdöbbentő, hogy nincs vá­lasz a kérdésre: mit is akar elérni az Egyesült Államok? Eddig arról volt szó, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújt a dél-vietnami "demok­ratikus kormánynak*, nehogy elnyeljék a kommunisták. Függetlenül attól, hogy milyen fajta "elkötelezettség" alapján védelmezte a "dél-vietnami demokratákat" az amerikai hadsereg, végül is olyan hely­zet alakult ki, hogy tudomásul kellett venni: a dél-vietnami kormány mögött nem áll sen­ki, katonái megbízhatatlanok, a lakosság a szabadságharco­sokkal szimpatizál és gyűlöli az amerikaiakat. A helyzet ebből a szempont­ból annyira egyértelművé vált, hogy az Egyesült Államok kor­mánya kénytelen nyíltan és közvetlenül belépni a háború­ba, ami legalább annyira irá­nyul Dél-, mint Észak-Viet­­nam ellen. Maguk az ameri­kaiak beismerik, hogy Dél- Vietnam fékentartása jelentős amerikai erőket köt le. S aki ebből a teljesen reális szem­pontból értékeli azt az érvet, hogy az Egyesült Államok, ha magára hagyná Dél-Vietna­­mot, kénytelen lenne kivonul­ni az egész délkelet-ázsiai tér­ségből, könnyen megértheti, hogy az amerikai katonák nem egy "megtámadott szövetséges országért" harcolnak, hanem olyan amerikai hídfőálláso­kért, amelyeknek megtartása felülmúlja az Egyesült Álla­mok erejét. Aminthogy min­den más hatalom erejét felül­múlná, amely több mint tíz­ezer mérföldnyire egy másik kontinensről akarna átnyúlni Ázsiába. Johnson elnök szerdai sajtó­­értekezletét azzal kezdte, hogy elmondta: röviddel ezelőtt le­velet kapott az Egyesült Álla­mok délnyugati részéből egy asszonytól, aki azt írta, hogy fia Vietnamban harcol, s hoz­zátette, férje harcolt a máso­dik világháborúban, de akkor ezt megértette, mivel az ország hadat viselt. »De most valami olyasmi történik, amit nem tu­dok megérteni* — írta az Egyesült Államok elnökének egy amerikai asszony. Johnson elnök egész sajtóértekezlete tulajdonképpen kimerült ab­ban, hogy megpróbált választ adni a nyugtalankodó anya kérdésére. A hosszú fejtegetés azonban csak arról győzhetett meg minden józan gondolko­dású, embert, hogy az Egyesült Államok elnöke csupán mellé­beszél és képtelen egyenes vá­laszt adni arra az egyszerű kérdésre: tulajdonképpen miért kell az Egyesült Álla­moknak hadat viselnie Délke­­let-Ázsiában? Johnson azt hangoztatta, hogy Amerikának valójában nincs is más célja Vietnamban, mint meggyőzni a kommunistákat: sem erővel, sem túlerővel nem lehet legyőzni az Egyesült Álla­mokat. A helyzet valóságos fő jellemzője azonban éppen az, hogy az Egyesült Államok ve­zetőinek kell meggyőződniök arról, hogy sem erővel, sem túlerővel nem lehet legyőzni egy nemzetet, amely a szabad­ságáért harcol. Meg kellene érteniük, hogy a XX. század második felében, amikor már teljes szélességben kibontako­zott az elnyomott népek sza­badságmozgalma, az Egyesült Államok minden erőfeszítése hiábavaló, hogy fegyveres erő­vel rákényszerítse akaratát egy ázsiai nemzetre, amely függetlenségért és szabadsá­gért harcol. Itt valójában az Egyesült Államok nem csupán egy néppel került szembe, ha­nem a történelem sodrási irá­nyával. Ezt a háborút, amibe Johnson újabb dollármilliókat és az amerikai ifjúság százez­reit akarja belökni, az Egye­sült Államok csak akkor nyer­hetné meg,­­ha képes lenne megállítani a történelem kere­két. Padi Ferenc T­ovább mélyül a görög válság A külpolitikai helyzet­ ­ GÖRÖGORSZÁG TÁVOLABB KERÜLT súlyos belső vál­ságának megoldásától, mint valaha is volt. Papandreuék parlamenti taktikája — az tudniillik, hogy távolmaradnak a törvényhozás ülésterméből és ezzel bizonyítják be a Novasz­­kabinet légüres térben lebegését —, nem hozta meg a kívánt eredményt. Úgy látszik, ennek a módszernek a megválasztása ügyetlen taktika volt. Az elűzött miniszterelnök táborának a legalitás keretei között az adta az erejét, hogy a parlamentben kisebbségbe szoríthatta volna a puccsal beiktatott új kormányt. Azzal, hogy a nemzetgyűlés bojkottálásával nem aknázták ki ezt a lehetőséget, úgy tűnik, egyik igen fontos harci eszközüktől fosztották meg magukat. Ezt alátámasztani látszik az udvar új taktikája is. Az MTI szófiai tudósítójának athéni lapjelentésekre hivatkozó jelentése szerint Konstantin király úgy igyekszik felszámolni a jelenlegi kormányzati válságot, hogy parlamenten kívüli kormányt iktat be. Ez azt jelentené, hogy Athanassziadesz-Novasznak előbb­­utóbb mennie kell, viszont a hatalom nem kerül vissza a több­ségi párthoz, a Centrum Unióhoz sem. Ez a "hivatalnokkor­mány" — amire már sok példa volt az elmúlt évek görög poli­tikai történetében — fél évig maradna hatalmon, amíg valame­lyest helyreáll a stabilitás, majd új parlamenti választásokat írnának ki. Noha a görög politikai élet megfigyelői elsősorban a mos­tani válság kibontakozási lehetőségeit kutatják, még mindig igen nagy a sajtója a krízisokok kutatásának is. Ebből a szem­pontból figyelemre méltó az Ethnosz londoni tudósítójának jelentése. Eszerint Papandreu megbuktatásában még a NATO londoni ülésszakán Kosztopulosz volt külügyminiszter egyezett meg Dean Rusk amerikai külügyminiszterrel. (Ebben a vonat­kozásban érdekes mellékkörülmény, hogy athéni udvari körök­ben Novasz egyik lehetséges utódaként legújabban éppen Kosztopuloszt emlegetik.) A lap kommentárja szerint az ame­rikaiak elsősorban azért kívánták Papandreu menesztését, mert az eltávolított agg kormányfő annak idején akadályozta, hogy a ciprusi kérdést Washington és a NATO szájaíze szerint rendezzék. A görög lapnak ezt az értesülését mindenesetre alátámasz­tani látszik, hogy az athéni krízissel egyidőben került ismét élesebben napirendre Ciprus ügye olyannyira, hogy kedden a Biztonsági Tanács ismét kénytelen lesz foglalkozni vele.­­ A FRANCIA GAZDASÁG új terveit tették közzé Párizs­­ban. A kommentárok az elkövetkező öt esztendő irányító francia gazdaságpolitikai elveiből két tényezőt emelnek ki: 1. fokozódik a törekvés a beruházások növelésére; 2. ennek ja­vára erősen korlátozni kívánják a belső fogyasztást. Az új francia gazdaságpolitikai elképzelésekkel egyelőre még nem hozták összefüggésbe a Közös Piac válságát. Mégis nyilvánvaló, hogy Párizs erre is gondolt, amikor felvázolta a nemzetgazdaság fejlődésének irányát. A mai Közös Piac-válság elsősorban politikai eredetű, de Gaulle európai elképzeléseit pillanatnyilag semmiképpen sem lehet összeegyeztetni a nyu­gatnémet szándékokkal. Ebben a tekintetben úgy látszik, az Elysée-palotában a közeljövőre nem várnak lényeges változást. Ezért fordítanak olyan nagy gondot a beruházások fokozása révén a termelés fejlesztésére és törekszenek minden eszközzel arra, hogy erőteljesen növekedjék Franciaország versenyképes­sége a hatok közösségein belül is. Jellemző, hogy a francia termelési adatokat, a rentabilitási mutatókat éppen a nyugat­német számokkal vetik össze. Párizs tehát változatlanul Bonn­ban látja egyik legnagyobb vetélytársát. Sekou Touré szombati programja A guinei küldöttség, amely Sekou Tourénak, a Guineai Demokrata Párt főtitkárának, a Guineai Köztársaság elnö­kének vezetésével tartózkodik hazánkban, szombaton dél­előtt a Hősök­ terén megkoszo­rúzta a magyar hősök emlék­művét. A koszorúzásnál jelen volt Kisházi Ödön, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, Mód Péter, a külügyminiszter első helyettese, Csémi Károly ve­zérőrnagy, honvédelmi minisz­terhelyettes, a Magyar Nép­hadsereg vezérkari főnöke, Kőmives István, a fővárosi tanács végrehajtó bizottságá­nak elnökhelyettese, továbbá a Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium több vezető beosztású munkatársa. A koszorúzás után a Parla­mentben folytatódott a ma­­gyar és a guineai küldöttség tárgyalása. Szovjet—guineai közös közlemény Moszkvából jelenti a TASZSZ: A Szovjetunió és Guinea is­mét megerősíti hűségét a bé­kés együttélés és minden nemzetközi kérdés békés ren­dezése elveihez — hangzik az a közös közlemény, amelyet abból az alkalomból adtak ki, hogy Sekou Touré, a Guineai Köztársaság elnöke július 26- tól 30-ig hivatalos látogatá­son volt a Szovjetunióban. A felek kifejezték komoly nyugtalanságukat amiatt, hogy jelentősen bonyolódott a nemzetközi helyzet az im­perialista erőknek a világ kü­lönböző térségeiben elköve­tett agresszív cselekményei miatt. A Szovjetunió és Guinea — hangzik a közlemény — el­ítélik az Egyesült Államok dél-vietnami katonai inter­vencióját, agresszióját a Viet­nami Demokratikus Köztár­saság ellen és követelik, hogy haladéktalanul vonjanak ki minden külföldi csapatot Dél- Vietnamból. Véleményük sze­rint a vietnami helyzet haté­kony rendezése csak az 1954-es genfi egyezmények pontos és teljes betartásának viszonyai között lehetséges. A szovjet fél üdvözli Gui­nea erőfeszítéseit, amelyek arra irányulnak, hogy anti­­imperialista, antikolonialista alapokon megerősödjék az­­ Afrikai Egység Szervezet. "A szovjet fél ezzel kapcsolatban kijelenti, üdvözli azt az elvet, hogy az afrikai problémákat maguk az afrikaiak oldják meg, az afrikai népek érde­keinek megfelelően.* "A Szovjetunió és a Gui­neai Köztársaság támogatják az afro-ázsiai országok má­sodik konferenciájának meg­tartásáról hozott döntést" — hangzik a közlemény. A guineai fél megelégedés­sel állapítja meg, hogy a Szovjetunió következetesen síkra száll annak az ENSZ- határozatnak a megvalósítása mellett, amely szerint növelni kell az afrikai és ázsiai or­szágok képviseletét az ENSZ fő szerveiben. A közlemény hangsúlyozza: a szovjet-guineai kapcsola­tok a szuverenitás kölcsönös tiszteletben tartása, az egyen­jogúság és az egymás bel­­ügyeibe való be nem avatko­zás alapjaira épülnek. A fe­lek kifejezték azt a készségü­ket, hogy továbbra is fejlesz­tik és erősítik a baráti kap­csolatokat és az együttműkö­dést a gazdasági élet, a tudo­mány és a technika, valamint a kultúra vonatkozásában és más tekintetben is. Az SZKP és a Guineai De­mokrata Párt között­­sikere­sen fejlődnek az elvtársi kap­csolatok, amelyek alapja, hogy mélységesen megértik a cé­lok azonosságát az imperia­lizmus és a kolonializmus el­­len, a békéért és a nemzeti függetlenségért, a társadalmi fejlődéshez vezető forradalmi folyamat meggyorsításáért ví­vott harcban­. A két párt állást foglalt a pártközi együttműködés to­vábbi megerősítése mellett. Leonyid Brezsnyev, Alek­­szej Koszigin, és Anasztasz Mikojan elfogadta a meghí­vást, hogy baráti látogatás­ra utazzanak Guineába. Ellentmondó hírek Athénban Kosztopuloszt emlegetik új miniszterelnök-jelöltként Athénból jelenti az AP, a Reuter és az AFP. A pénteki parlamenti ülés után szom­bat reggel Konstantin király fogadta Papandreut. Úgy tud­ják, hogy a volt miniszterel­nök hivatalos kihallgatást kért a válság ügyeinek meg­beszélésére. Athanassziadész­ Novasz mi­niszterelnök felkért két al­kotmányjogi szakértőt, nyil­vánítson szakvéleményt arról, vajon a képviselők tömeges távolmaradását lehet-e bizal­matlansági szavazatként fel­fogni, más szóval: megbukott-e kormánya vagy sem. Időközben a legellentmon­­dóbb hírek terjedtek el Athénban. Némelyek tudni vélték, hogy a király felosz­latta a parlamentet. Ez — a XJPI amerikai hírügynökség véleménye szerint — "vagy új választások kiírását, vagy inkább a diktatúra bevezeté­sét" jelenti. Ezt a hírt azon­ban a király politikai tanács­adója megcáfolta. A kormány bejelentette, hogy "tisztogatás" indult meg a KIP (Központi Hírszerző Hivatal) soraiban. Az AP szerint legalább 170 KIP-tiszt­­viselő veszíti el állását azok közül, akiket a Papandreu­­kormány nevezett ki. A király péntek este vá­ratlanul magához kérette Sztavrosz Kosztopulosz had­ügy- és korábbi külügymi­nisztert. Ebből némely meg­figyelők arra következtetnek, hogy esetleg ő lenne a követ­kező miniszterelnök-jelölt. A néhány nappal ezelőtt gyak­ran emlegetett kompromisz­­szumos jelölt, Sztefanopulosz nevét ugyanis a király idő­közben elvetette. Ciprus ügye újra a Biztonsági Tanács előtt New Yorkból jelenti a Reu­ter. Kedden magyar idő sze­rint 20 órakor Törökország kérésére összeül a Biztonsági Tanács és megvitatja a cipru­si helyzetet. Törökország amiatt emelt panaszt, hogy Cipruson a parlament módosí­totta a választójogi rendszert, és a választások időpontját egy évvel elhalasztotta. s.­ Saigon közelében támadnak a dél-vietnami partizánok Hétfőn amerikai katonai tanácskozás kezdődik Honoluluban A nyugati hírügynökségek szombati jelentéseikben kö­zölték, hogy a dél-vietnami hazafiak folytatják harci te­vékenységüket, s támadásaikat főként Saigon közvetlen köze­lében hajtották végre. Két na­gyobb partizán-kötelék a dél­vietnami fővárostól hat, illet­ve tíz kilométernyire őrtor­nyokat támadott meg és vesz­teséget okozott a kormánycsa­patoknak. Néhány kilométernyire északkeletre Saigontól, Bien Hoánál ausztráliai katonák vívtak több órás tűzharcot a hazafiakkal. Az ország északi részén, a fő­várostól 575 kilométernyire a partizánok felrobbantottak egy 600 méter hosszú hidat és ily módon teljesen elvágták a Csau Lauhoz vezető fontos fő­útvonalat. Dél-vietnami kato­natisztek közölték, hogy leg­alábbis két hét szükséges a híd helyreállításához. A for­galmat addig a Thu Bon fo­lyón — a híd hiányában — kompokkal próbálják lebo­nyolítani. Saigontól 100 kilométernyi­re északra amerikai vadász­bombázók intéztek támadást a dél-vietnami hazafiak egyik feltételezett központja ellen. A támadás részletei nem isme­retesek, ha­ a légi bevetésről egy amerikai gép nem tért vissza, hanem lezuhant a dzsungelben. Szombat reggel dél-vietna­mi repülőgépek ismét behatol­tak a Vietnami Demokratikus Köztársaság légiterébe és a demilitarizált övezettől 220 kilométernyire északra terror­bombázásokat hajtottak végre. A támadásban tíz gép vett részt. A gépek tizenkét tonna bombát dobtak le és röplapo­kat szórtak szét. A Johnson elnök által meg­hirdetett fokozott katonai in­tézkedések megvitatása végett magasrangú amerikai katona­tisztek rövidesen tanácskozás­ra ülnek össze Honoluluban (Kawai). Westmoreland tábor­nok, a dél-vietnami amerikai csapatok parancsnoka szomba­ton elutazott Saigonból, s Hongkongon át Honoluluba repült. Hongkongban csatlako­zott hozzá Taylor, a lemondott nagykövet is, aki három na­

Next