Magyar Nemzet, 1966. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-01 / 1. szám

A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA . Új éves új feladatok írta DOBI ISTVÁN S­zilveszter és Újév napján a személyes és családi örö­mek és borongások mel­lett, amelyeknek megvan a hagyománya, az emberek ál­talában törekednek valamiféle számadást tenni a múltról és tervezni a jövőt. A figyelem megoszlik a külső világ ese­ményei és hazai dolgaink kö­zött, s mert a kettő között nyilvánvalóak az összefüggé­sek, talán nem is lehet a fi­gyelem megoszlásáról beszélni. Ami a nagyvilágban törté­nik, elég zajosan fordítja ma­ga felé az érdeklődést: ágyi­­­dörgéssel, bombák robbanásá­val, fegyverzajjal, égig csapó emberi fájdalmakkal, a gyű­lölködés és nyers erőszak el­hatalmasodásával. A nemzet­közi politikában keverednek a jó és a rossz elemek, de mintha az idei évfordulóm több volna a nyugtalanító, mint a szívnek-fejeiknek ked­vező, barátságos — és hoz­záteszem: emberséges — jelen­ség. Bár már most egy esz­tendeje is sűrűsödtek a felle­gek, ekkora válságokra nem lehetett számítani. Az embe­rek százmilliói megdöbbenve figyelik az imperializmus go­nosz tombolását Ázsiában, Af­rikában, Dél-Amerikában, a kegyetlen, irgalmatlan ameri­kai erőszakot Indokínában, az újgyarmatosítás különböző je­lenségeit, az államcsínyeket a világ minden táján, az embe­riesség háttérbeszorulását, s minden zűrzavar és kegyet­lenség mögött a dollár hatal­mát, az Egyesült Államok kor­mányának befolyását, külön­böző szerveinek sötét munká­ját Vigasztaló, megnyugtató, hogy a tiltakozás, az ellenha­tás m­a már mindenütt jelent­kezik, magának az amerikai népnek a lelkiismerete is szól, de az­­kétségtelen, hogy arról az útról, amelyre az ameri­kaiak Vietnamban rátévedtek — de talán ne is beszéljünk úttévesztésről —, elég nehéz lesz visszafordulni. Ebben a nyugtalansággal telített világ­­helyzetben a jóakaratú embe­rek bizakodó figyelme Moszk­va felé fordul: a Szovjetunió hatalma, pártjának és kormá­nyának mértéktartó, bölcs, szemmel láthatóan az egész emberiség sorsáért való aggó­dással vezetett külpolitik­ája az egyetlen erős — tegyük hoz­zá: szerencsére igen erős — biztosítéka a béke fennmara­dásának világméretekben. Népünket fájdalmasan érin­ti a vietnami nép szerencsét­lensége, amennyire tőlünk te­lik, ezen enyhíteni próbálunk, azonban hősi harcuk, ellenál­lásuk lelkesítően hat mind­annyiunkra. Nem hiszem, hogy tévednék, amikor azt gondo­lom, így van ezzel a világ minmennyi kisnépe. A leg­erősebb, legfejlettebb, leggaz­dagabb imperialista nagyhata­lom az atombomba határáig a modern haditechnika minden pokoltüzével vetette rá ma­gát egy szegény kisnemzetre, amely ebben a megdöbben­tően egyenlőtlen harcban le­győzhetetlen erkölcsi erejével, egyenrangú ellenfele Nyugat legkorszerűbb hadseregének. Mondom: jóleső érzés, hogy valamit segíteni tudunk a vietnamiaknak, hőstetteik lel­kesítenek bennünket. Megtisz­telő számunkra, hogy a Szov­jetunióval, a szocialista orszá­gokkal védelmezzük az embe­riség békéjét. Vietnam mesz­­sze van, de a tudomány fej­lődése következtében valaho­gyan összezsugorodott a világ, semmi sincs nagyon távol tő­lünk, oda kell figyelnünk. S persze arra a fegyverkezésre, revansista felbuzdulásra is, ami Nyugat-Németországban fo­lyik. Az európai háborús fe­nyegetésekkel szemben is szi­lárdan áll, és biztonságot je­lent a Szovjetunió politikája és a Varsói Szerződés államai­nak katonai ereje. De arra a nyugtalanságra is érdemes fi­gyelni, amit a nyugatnémet fegyverkezés Franciaország­ban, s a hitleri háborútól súj­tott többi nyugat-európai or­szág közvéleményében kell, s amit most már az érdekelt kormányok mindenütt kényte­lenek figyelembe venni. Hazánk nemzetközi helyzete 1965-ben szépen alakult és en­nek tanulságait az új esztendő­ben követnünk kell. A világ­nak tudomásul kellett vennie, hogy szocialista államrendsze­rünk szilárd, a párt politikája elnyerte a nép bizalmát, gaz­dasági, társadalmi, kulturális fejlődésünk eredményei nem­zetközi összehasonlításban is számottevők, s ha az átme­netnek voltak és vannak is ne­hézségei, azok megoldása a nemzet egyetértésével folyik. Az évek folyamán kialakult életforma emberségével, lehe­tőségeivel, színvonalával és általában minden jellemvoná­sával a tömegek tetszésével ta­lálkozik városban és falun. Magyarok százezrei utaznak Nyugatra és érkeznek vissza azzal a meggyőződéssel, hogy odakint a kapitalista világ­ban talán több a csillogás, mint nálunk, de a fényekből nem jut mindenkinek, meg­van ott az árnyék is bősége­sen, s élni idehaza mégiscsak jobb. Nyugati turisták százez­rei tanulgatnak bennünket, többségük talán több rossz­­indulattal, mint barátságos ér­zésekkel, aztán végül is kény­telenek több jót mondani ró­lunk, mint az ellenkezőjét. Mind nagyobb figyelemmel néznek ránk, mind több tisz­telettel. Ha az Egyesült Nem­zetek Szervezetét nézzük, egyik legfontosabb bizottságá­nak elnöki székében magyar ember ül. Delegátusaink állás­­foglalásaira figyelnek, egy-egy felszólalásinak világvisszhang­ja van. De hazánk megbecsü­lésének növekedéséről tanús­kodik egyéb nemzetközi kap­csolataink fejlődése is. Mind több ország emeli nagyköveti szintre a képviseletét és kér tőlünk nagykövetet. Megbe­csülnek minket, mint egyen­jogú társat a kulturális érint­kezésben és cserében, keres­kedni akarnak velünk, bővül­nek a gazdasági kapcsolataink. Nemzetközi megbecsülésünk­nek hazai helyzetünk, mun­kánk, sikereink, rendszerünk szilárdsága, iparunk és mező­gazdaságunk, külkereskedel­münk megbízhatósága és telje­sítményei adnak alapot és hát­teret. Ezért is nagy jelentősége van annak, hogy az új eszten­dőben fokozzuk termelési eredményeinket, takarékosan, okosan gazdálkodjunk, itthon őrizzük meg a színvonalat, amit elértünk, a világkereske­delemben éppúgy versenyké­pesek legyünk, mint ahogy fo­kozott mértékben helyt kell állnunk, s helyt is tudunk állni a népek, nemzetek, or­szágok közötti érintkezés bárminő egyéb területén. A párt és a kormány az or­szág legképzettebb, legjobb szakembereivel megvizsgáltat­ta gazdasági életünket, a ter­melést, irányítást, az értéke­sítést, a lehetőségek kihaszná­lását és elhanyagolt állapotát, az iparban, mezőgazdaságban, közlekedésben, szállításban, kereskedelemben húsz év alatt, de főleg az utóbbi esz­tendőkben szerzett jó és rossz tapasztalatokat egyaránt. Nem volt meglepő, hogy találtak hibákat, aránytalanságokat, ferde, káros szemléleteket, még jó indulásból, jó elgon­dolásokból károsra torzult módszereket is bőségesen ■— ezt az országgyűlésben annak idején, amikor a vizsgálatról szó volt, jelezték. A vizsgálat­ra szükség volt, ha erről pa­rasztot, munkást, bárkit meg­kérdeztek, egyértelmű volt a válaszuk. Egyetértett minden­ki abban is, hogy a hibákat orvosolni kell. Munkások és parasztok, ér­telmiségiek, mindenféle fog­lalkozású emberek, érdekeltek vagyunk az ország természet­adta lehetőségeinek minél jobb, minél hasznosabb ki­használásában, a nemzeti jö­vedelem állandó fokozásában, mert mi vagyunk a nemzet, együttesen az egész nép, s ab­ból kell boldogulnunk, amit ez az áldott magyar föld a reá épített és most már nagy tömegében szocialista gazdasá­gi és társadalomszemlélettel létesített gyárakkal, üzemek­kel, szövetkezetekkel, egyéb létesítményekkel összefogott munkánk eredményeképpen megtermelni képes. Legna­gyobbrészt a mi dolgunk, ho­gyan és mennyi értéket ter­mel, mert ha már nem két kezünk munkájával túrjuk a földet, ha szerszámgépek ezrei végzik jobban, pontosabban azt, amit néhány évtizede még kézi erővel kellett mesterked­nünk, abból még nem követ­kezik az ember kisebb felelős­sége , de még kevésbé az em­ber kisebb lehetősége, hi­szen urai vagyunk a gépek­nek, tőlünk függ, hogyan bol­dogulunk velük. Egy ideig érezni fogjuk, hogy az új intézkedések imitt­­amott meghúznak bennünket, de tapasztalni fogjuk a jó munka jutalmazásának , és a nagymérvű szociális intézkedé­seknek a kedvező hatását is. A kiegyenlítődés hamarosan meglesz. Eltűnnek az arányta­lanságok és látjuk majd, hogy az átrendezett gazdasági szer­vezet eredményesebben, hasz­nosabban dolgozik, világosab­ban fog jelentkezni a becsüle­tesen elvégzett munka megér­demelt jutalma, s bizony nem lesz baj, ha kiütközik a ren­detlenség, lelkiismeretlenség, tunyaság szégyene, annak minden következményével. Az évek folyamán, de kü­lönösen az utolsó években, amikor már elmondhattuk, hogy a nemzet színe-java és mindenesetre döntően nagyobb többsége egységben fogott ösz­­sze a párt mögött a szocializ­mus építésében, óriási és az egész világ által gyakran tiszte­lettel emlegetett ereményeket értünk el. Minden építő munká­ban van egy pillanat, amikor számba kell venni az eredmé­nyeket, megvizsgálni az utat, a módszereket, megkeresni a hibákat, ha voltak, s levonni a vizsgálat tanulságait. Nálunk ez most megtörtént. Még ha itt-ott érezzük is az új intéz­kedések terhét, egészében kell szemlélnünk célját és hatását. Az ország valóban a miénk, ennek örömét, előnyeit, de ter­heit és felelősségét is közösen kell viselnünk, ezzel a szem­lélettel vágjunk neki az új év feladatainak. Kezünkben, eszünkben, szor­galmunkban, becsületessé­günkben, a haza iránti hűség­ben, a szocializmushoz való ragaszkodásunkban, másrészt gyárainkban, bányáinkban, termőföldjeinkben, állatte­nyésztésünkben, gépeinkben, erőműveinkben, műszereink­ben, közlekedési és szállító­­eszközeinkben, a tudomány, a kutatóintézetek munkájában és eredményeik felhasználásá­ban van a módja, eszköze, lehetősége és biztosítéka an­nak, hogy az 1966. év való­ban sikerekben gazdag, bol­dog új esztendő legyen az egész nemzet számára. Kádár János újévi nyilatkozata nemzetközi és belpolitikai kérdésekről Az új év alkalmából a Nép­­szabadság szerkesztősége és a Magyar Távirati Iroda néhány kül- és belpolitikai vonatkozá­sú kérdést intézett Kádár Já­noshoz, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkárához. Alább közöljük a kérdéseket és Ká­dár János válaszait. KÉRDÉS: A vietnami agresz­­szió kiterjesztése, a Dominika belügyeibe való beavatkozás, a reakciós, jobboldali erők tá­madása Indonéziában, a nyu­gatnémet militaristák nyílt igénybejelentése az atomfegy­verekre és más nemzetközi események azt a benyomást keltik, mintha az imperialis­ták az utóbbi időben maguk­hoz ragadták volna a kezdemé­nyezést. Mi erről az ön véle­ménye? VÁLASZ: Az imperializmus a nemzetközi politikában sem tud felmutatni semmiféle, a jövőbe mutató elgondolást. Ilyen terveink csak nekünk vannak, akik a szocializmus, a társadalmi haladás elveit vall­juk és a tartós béke megte­remtéséért küzdünk. De akinek nincs átfogó terve a jövőt ille­tően, az a kezdeményező sze­repét sem ragadhatja magá­hoz. Az imperialista világrend­szer válságban van, szorongat­ja a szocialista világrendszer országainak növekvő ereje, nyomást gyakorolnak rá a gyarmati örökség minden for­mája ellen küzdő népek és sa­ját dolgozóinak osztályharca, nehezítik helyzetét a vezető kapitalista országok egymás közötti, egyre éleződő ellenté­tei is.­­ Csak arról lehet beszélni, hogy egyes imperialista hatal­mak s különösen az amerikai imperialisták a múlt évben fo­kozták a népek ellen irányuló, békebontó támadásaikat. A vá­lasztások idején hangoztatott békeszólamokkal szemben az új elnök kormánya katonai be­hívókkal szerencséltette az Egyesült Államok polgárait. A nemzetközi jogot, a nemzetek önállóságát, az országok szu­verenitását lábbal tiporva, csa­patokat szállítottak partra Do­minikában, fokozták a »­külön­­leges« háborút Dél-Vietnam­­ban, bombatámadások soroza­tát intézik a Vietnami De­mokratikus Köztársaság ellen s újabban katonai támadással fenyegetik Laosz és Kam­bodzsa területét és népét.­­ Ázsiában nemcsak hábo­rút folytatnak, hanem felszít­ják az ellentéteket a gyarmati iga alól felszabadult országok között és országokon belül, el­lenforradalmi akciókat szer­veznek, bátorítják a népelle­­nes erőket, védelmezik a ko­­lonialista rendszer maradvá­nyait Afrikában is; Latin- Amerikában terrort alkalmaz­nak a haladó mozgalmak el­len. Európában pedig azoknak a nyugatnémet militaristáknak a kezébe akarnak atomfegy­vert adni, akik a történelem által régóta véglegesített hatá­rok revíziójára törnek. — De az is tény — s ezt az amerikai imperialisták is jól tudják —, hogy e »furkósbot«­­politikával szemben magában az Egyesült Államokban is nö­vekszik az elégedetlenség és a tiltakozás, s még NATO-beli szövetségeseiket sem tudták egységes akcióra bírni. S ami még fontosabb, a megtámadot­takat nem tudták megfélemlí­teni, még kevésbé leigázni, mind növekvő ellenállással ta­lálkoznak, győzelem számukra nem látható, s mindjobban le­lepleződnek a világ közvéle­ménye előtt. — így értem azt, hogy az imperialisták nem ragadták kezükbe a kezdeményezést. Agresszív cselekedeteik sok­kal inkább a szorongatott ka­landor hazárd lépéseire emlé­keztetnek. KÉRDÉS: Milyen lehetőséget lát a békés egymás mellett élés elvének érvényesítésére a je­lenlegi nemzetközi helyzetben? VÁLASZ: A békés egymás mellett élés elve számunkra nem propagandaszólam, nem taktika, hanem egész korunk­ra érvényes lenini elv, amely­nek érvényesítéséért minden körülmények között a mostani nemzetközi helyzetben is lehet és kell küzdeni.­­ Mi abból indulunk ki, hogy a szocialista építőmun­kánkhoz békére van szükség, a kommunisták történelmi kül­detése, hogy az emberiség ér­dekében küzdjenek egy újabb világháború megakadályozá­sáért, azért is, mert a szocia­lizmus eszméjének világmére­tű győzelméhez nincs szükség háborúra.­­ Az emberiség szerencsé­jére a világháború immár nem végzetszerűen elkerülhetetlen, a Szovjetunió, a 14 szocialista ország, a gyarmati iga alól fel­szabadult népek s a kapitalista országok haladó mozgalmai, ha egyesítik erejüket, képesek meggátolni az imperializmust egy új világháború kirobban­tásában. — A békés egymás mellett élés elvének érvényesítése megköveteli az imperialista tá­madások megfékezését. Ennek megfelelően mi teljes mérték­ben szolidárisak vagyunk az amerikai agresszor ellen küz­dő vietnami testvéreinkkel és min­den, az imperialisták által megtámadott néppel, s tőlünk telhetően támogatjuk őket. Ugyan­a­kkor hívei vagyunk a vitás nemzetközi kérdések po­litikai, tárgyalások útján való megoldásának. Normális vi­szonyra, a kapcsolatok bővíté­sére törekszünk a kapitalista világgal is, ideértve a hozzánk közelebb eső európai országo­kat s a távoli Amerikai Egye­sült Államokat is.­­ A mostani helyzetben félreértések is adódnak a bé­kés egymás mellett élés értel­mezésében. Mi tudjuk, s a ka­pitalista országok kormányai­nak is meg kell tanulniuk, hogy a béke oszthatatlan, képtelen­ség azt feltételezni, hogy mi­közben bombáznak egy szocia­lista országot, más szocialista országokkal fejleszthetik poli­tikai kapcsolataikat. A népek­nek pedig tudniuk kell, hogy a békés egymás mellett élés elvét és gyakorlatát rá kell kényszeríteni az imperialisták­ra, s ebben nemcsak a kom­munistáknak van feladatuk, hanem minden embernek, aki bármilyen okból ellene van a háborúnak, a Föld bármely ré­szén éljen is. KÉRDÉS: Milyen lehetőségek nyílnak ebben a helyzetben a Magyar Népköztársaság nem­zetközi tevékenysége számára, hogyan hasznosíthatjuk ezeket a lehetőségeket? VÁLASZ: A Magyar Nép­­köztársaság nemzetközi tekin­télye 1965-ben is erősödött. Ez­zel együtt külpolitikai tevé­kenységének lehetőségei is to­vább növekedtek. — A nemzeti önbecsülést fel nem adva is jól tudjuk, hogy nekünk, mint kis ország­nak, nincs döntő befolyásunk a világpolitika alakulására. Mégis, hála népünk politikai és az építésben elért sikerei­nek, szocialista társadalmi rendszerünknek, szavunk sú­lya növek­szik a nemzetközi életben, s ezt mi mindenkor a szocializmus, a haladás, a béke javára fordítjuk.­­ A múlt évben bővítettük kapcsolatainkat és együttmű­ködésünket a Szovjetunióval, az európai szocialista orszá­gokkal, távol-keleti szocialis­ta országokkal, elsősorban a Vietnami Demokratikus Köz­társasággal. Bővültek kapcso­lataink az európai kapitalista országokkal, közöttük jelen­tősebb politikai lépéseket rea­lizáltunk Ausztriával, Fran­ciaországgal és Angliával is. Tovább fejlődtek kapcsola­taink Ázsia, Afrika országai­val, Latin-Amerikával. Növe­kedett szerepünk a különböző nemzetközi szervezetekben, közöttük az Egyesült Nemze­tek Szervezetében, ahol kor­mányunk álláspontját képvi­selő külügyminiszterünk is­mert fellépésével széles körű elismerést vívott ki, és a leg­utóbbi ülésszakon, a mi kép­viselőnk töltötte be az I. szá­mú politikai bizottság elnöki tisztét.­­ Az 1966-os esztendőben is szándékunkban áll és köte­lességünk is, hogy hasonló szellemben tovább folytassuk és szélesítsük a Magyar Nép­­köztársaság külpolitikai tevé­kenységét. Hazánk képviselői­re a nemzetközi politikában az a megtisztelő szerep vár, hogy minden területen növek­vő aktivitással tevékenykedje­nek és önálló kezdeményezés­sel is működjenek közre a szocializmus, a béke javára, a vitás nemzetközi kérdések megoldása érdekében, szoros együttműködésben a Szovjet­unióval, a Varsói Szerződés tagállamaival, valamennyi szo­cialista országgal, a haladás minden erejével. KÉRDÉS: Hogyan látja a szo­cialista országok együttműkö­désének eredményeit és táv­latait, a nemzetközi kommu­nista mozgalom egységének problémáit, s ezek hatását a jelenlegi nemzetközi helyzet­re? VÁLASZ: Mint ismeretes, az utóbbi években a nemzet­közi kommunista mozgalmon belül és a szocialista országok együttműködésében is új prob­lémák merültek fel. Mivel e kérdések rendkívül fontosak, mi nagy figyelmet fordítunk rájuk. Jómagam 1965-ben rész­t vettem a Varsói Szerződés Po­litikai Tanácskozó Testületé­nek varsói ülésén, jártam a Szovjetunióban, Jugoszláviá­ban, Mongóliában, s több, itt­hon folytatott nemzetközi ta­nácskozáson is sok személyes tapasztalatot szereztem.­­ Az igazsághoz híven meg kell mondani, hogy a vita to­vább folytatódott, az összes szocialista ország és az összes kommunista párt egységét nem sikerült megteremteni. Mégis kijelenthetjük, hogy a múlt évben fejlődött, erősö­dött a szocialista országok, a nemzetközi kommunista moz­galom, a haladó erők kapcso­lata és együttműködése. Ez egyben azt is jelenti, hogy az egységtörekvések erősödtek az egységbontó szakadárok pedig mindinkább magukra marad­nak. — Ez most a helyzet. A szo­cialista országok együttműkö­dése mind a Varsói Szerző­désnek, mind a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsá­nak a keretében és azon kí­vül is fejlődött. Viszonyunk a Szovjetunióval és a szocialis­ta országok többségével zavar­talan, internacionalista és test­véri. Javulnak kapcsolataink olyan szocialista országokkal is, amelyekkel egyes kérdések­ben fennálló nézeteltéréseink korábbról ismertek.­­ A szocialista országok egységének, együttműködésé­nek nemzetközi politikai je-­­lentősége felbecsülhetetlen, hi­szen ez az egység szocialista vívmányaink, a népek sza­badságharcának és a világbé­kének legfőbb védelmezője a nemzetközi imperializmus ag­resszív erőivel szemben. Ugyanígy, ha egységünk nem teljesíti az­ imperialisták ezt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék