Magyar Nemzet, 1966. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-01 / 1. szám

S­zo­m­b­a­t, 1066. január 1. Koszigin újévi nyilatkozata A külpolitlási helyret DIPLOMÁCIAI UTAZGATÁSOK ÉS TANÁCSKOZÁSOK jegyében zárult az év vége. Harriman amerikai utazó nagy­követ varsói tárgyalásainak befejezése után Belgrádi­a érke­zett, hogy a jugoszláv vezetőkkel folytasson eszmecserét. Goldberg amerikai ENSZ főmegbízott a pápával történt talál­kozása után Marc miniszterelnök­kel és Fanfanival, az ENSZ- közgyűlés elnökével tanácskozott, majd Párizsba érkezett. Goldberg pénteken délelőtt Couve de Murville külügyminisz­terrel, ezt követően pedig de Gaulle elnökkel találkozott. Az AP jelentése szerint pénteken Párizsban váratlanul összehívták a NATO állandó tanácsának rendkívüli ülését, amelyen Goldberg beszámolt a vietnami helyzetről és a viet­nami helyzettel kapcsolatos amerikai elképzelésekről. A NATO állandó tanácsának ülését az Egyesült Államok képviselőinek kérésére hívták össze. A diplomáciai küldetések során McGeorge Bundy, Johnson elnök nemzetbiztonsági tanácsadója csütörtökön meglepetés­szerűen Kanadába érkezett, s megbeszélést folytatott Pearson kanadai miniszterelnökkel. Burndy telefonon tájékoztatta a texasi farmján tartózkodó Johnson elnököt, aki ezután maga is 25 percig beszélgetett Pearsonnal. Nyugati hírügynökségek egyébként feltételezik, hogy az amerikai diplomaták ellátogat­nak más fővárosokba is: Goldberg esetleg Londonba és Bonnba utazik, míg Harriman ma Indiába érkezik. A nyu­gati kommentátorok a megbeszélésekkel rámutatnak arra, hogy — noha azok lényegéről semmi sem szivárgott ki —, az Egyesült Államok kormánya minél több országot kíván be­kapcsolni a­z amerikai kezdeményezésbe. Harriman belgrádi látogatásával összefüggésben utalnak arra, hogy az Egyesült Államok Jugoszlávián keresztül az el nem kötelezett országok­hoz kíván szólni: mint ismeretes, 17 el nem kötelezett ország az év elején felszólította az Egyesült Államokat, hogy szün­tesse be a VDK bombázását és kezdjen tárgyalások­at. Ugyan­akkor a megfigyelők hangoztatják: az utazgatásoknak és a ta­lálkozóknak csak akkor van­ értelme, ha olyan javaslatokkal párosulnak, amelyek tényleges lehetőséget nyújtanak a tárgya­lásokra. Bush amerikai kü­l­ügyminis­ster egy csütörtökön köz­vetített — azonban december 23-án készített — televíziós inter­júban azt állította, hogy az Egyesült Államok számára csupán egyetlen, pont elfogadhatatlan a VDK négypontos tárgyalási javaslatából, méghozzá az, amely szerint Dél-Vietnam ügyét a népnek kell irányítania a Dél-vietnami Nemzeti­­Felszabadí­­tási Pront politikai programjának megfelelően, külföldi be­avatkozás nélkül. A Reuter értesülése szerint az amerikai dip­lomáciai offenzíva végén, valószínűleg beszédet mond Johnson elnök is. A hamburgi Welt washingtoni tudósítója az amerikai dip­lomácia lázas tevékenységével kapcsolatban megállapítja: "Nyilván csak arról van most szó, hogy Johnson elnök bebizo­nyítsa jóakaratát, mielőtt rálépne a katonai lépcső következő fokára, ami azt fogja jelenteni, hogy Észak-Vietnamot még erőteljesebben bombázzák, és az amerikai haderők létszámát nagymértékben, fokozzák. A békeoffenzíva rendkívül kiadós hangszerelése nyilvánvaló ellentétben áll azzal a kétkedéssel — írja a tudósító —, amellyel szerzői útba indították." Ez is megerősíti azt a benyomást, hogy tulajdon­képpen az égész csak­­homokszórás az eszkaláció következő lépcsőfokára, hogy az eli­ük ne csússzék el, ha majd rálép."­p­csolatban Koszigin kijelentet­te, hogy azok igen gyümölcsö­zőek voltak. Úgy vélem — mondotta —, hogy az új év még kézzelfoghatóbb eredmé­nyeket hoz a két ország köl­csönösen előnyös együttműkö­désében. Újévi üdvözlet a szovjet népnek Moszkvából jelenti a TASZSZ. Az SZKP Központi Bizottsá­ga, a Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége és Mi­nisztertanácsa újévi üdvözle­tet intézett a szovjet néphez. Üzenetében megállapítja, hogy az elmúlt év lankadat­lan teremtő munka, újabb győzelmek és eredmények esz­tendeje volt. Tovább erősö­dött a szovjet nép eszmei­­politikai egysége. A szovjet társadalom fejlődésének újabb távlatait nyitotta meg az SZKP Központi Bizottságá­nak márciusi és szeptemberi plénuma. Az új esztendő fon­tos eseménye lesz a SZKP XXIII. kongresszusa. A távozó év a haladás és a reakció, a szocializmus és a kapitalizmus, a szabadságu­kért és nemzeti függetlensé­gükért, az egyetemes békéért küzdő népek és az imperia­lista agresszorok elkeseredett küzdelmének éve volt. A szov­­jet emberek támogatnak min­den olyan, népet, amely felkel a társadalmi és nemzeti el­nyomás ellen — hangoztatja az üzenet. Az SZKP, a szovjet kor­mány és az egész nép inter­nacionalista kötelességét telje­sítve hatékony segítséget nyújtott és nyújt az amerikai intervenció ellen hősiesen harcoló vietnami népnek. Az egész haladó emberiség jól tudja, a Szovjetunió minden­kor hűségesen védelmezte a szabadságot, a demokráciát, a szocializmust, következetesen küzdött a békéért és a nem­zetközi biztonságért. A következő esztendő új győzelmek éve lehet és kell is, hogy legyen a társadalmi haladásért és a békéért foly­tatott küzdelemben. Meggyő­ződésünk, hogy a haladó em­beriség meg tudja fékezni az imperialista agresszorokat, el tudja hárítani a világháborút. Harcoljunk hát kétszeres erő­vel a világbékéért — szólíta­nak fel üzenetükben a szov­jet vezetők. Befejezésül for­ró testvéri üdvözletet kül­denek minden szocialista or­szág népének, forrón üdvöz­­lik a nemzetközi munkásosz­tályt, a világ minden dolgozó­ját. A szovjet miniszterelnök interjúja Moszkvából jeleníti a TASZSZ: Alekszej Koszigin szovjet mi­niszterelnök japán lapoknak és hírügynökségeknek adott újévi nyilatkozatában kijelen­tette, hogy az Egyesült Álla­mok agressziója miatt a viet­nami események menete egy­re veszélyesebb fordulatot öl­tött a világbéke és a népek biz­tonsága szempontjából. Az interjút a szilveszteri Izvesztyija is közli. Koszigin újra kijelentette, hogy a Szovjetunió segíti és a jövőben is segíteni fogja a VDK-t és aktívan támogatja a dél-vietnami nép felszaba­dító harcát. Senki se kételkedjék abban — jelentette ki Koszigin —, hogy a Szovjetunió megad és meg fog adni a VDK-nak min­den szükséges segítséget és tá­mogatást honvédelme erősíté­séhez és az amerikai agresszió elhárításához. Koszigin hang­súlyozta, hogy a Szovjetunió a dél-vietnami nép felszabadító háborúját is aktívan támogat­ja. A dél-vietnami népnek csakúgy, mint minden más népnek joga van arra, hogy imperialista beavatkozás nél­kül önmaga határozza meg jö­vőjét. A szovjet kormányfő a leg­aktuálisabb kérdések közé tar­tozónak nevezte az atomfegy­verek elterjedésének megaka­dályozását. A Szovjetunió — jelentette ki Koszigin — a probléma ha­ladéktalan megoldása mellett száll síkra és arra törekszik, hogy ne fokozódjék a nukleá­ris rakétaháború veszélye. A Szovjetunió javasolta, hogy kössenek olyan szerződést, amely teljességgel kizárná az atomfegyver elterjedését a Földön. A szovjet—japán kapcsola­tok múlt évi fejlődésével kap­ ­ Ho Si Minh üzenete az amerikai néphez Hanoiból jelenti a TASZSZ: Ho Si Minh, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság elnö­ke pénteken újévi üdvözletet intézett az amerikai néphez. Békét, felvirágzást és boldog­ságot kívánt az Egyesült Ál­lamok népének. Üzenetében hangoztatta, hogy a vietnami nép állhata­tosan küzd a békéért, de az igazi béke nem valósítható meg igazi függetlenség nélkül. Az amerikai imperialisták ag­ressziót követnek el Vietnam­ban, ezért a vietnami nép har­colni kénytelen függetlenségé­nek és békéjének védelmé­ben. Az Egyesült Államok ve­zető körei békéről papolnak, valójában azonban erőszakol­­ják a háborút Az amerikai imperialisták szüntessék meg agressziójukat, vessenek véget a Vietnami Demokratikus Köztársaság ellen irányuló összes harci cselekménynek, vonják ki katonai egységeiket Dél - Vie­tnámból, hogy a viet­nami nép maga vehesse ke­zébe sorsának irányítását, mi­ként ezt az 1954-es genfi egyezmények előírják — és Vietnamban nyomban felvir­rad a béke napja. A vietnami nép nagy becs­ben tartja a barátságot a nagy amerikai néppel, amely Washington és Lincoln hagyo­mányainak letéteményeseként küzd a nemzeti függetlensé­gért és a demokráciáért.­­■Forró üdvözletemet kül­döm az amerikai népnek, amely kormányától követeli a vietnami agressziós háború megszüntetését Ez a követe­lés, barátaim, azt a célt is szolgálja, hogy megmentsétek sok fiatal amerikai élet értel­metlen pusztulását a harárok­tól sok ezer mérföldnyire fekvő Vietnamban, amely el­len az Egyesült Államok há­borút visel Új sikereket kí­vánok az amerikai népnek a demokráciáért és boldogulá­sért vívott harcában­ — hang­zik Ho Si Minh elnök újévi üzenete. __Magyar Nemzet___ Heves összecsapás Dél-Vietnamban Az MTI jelenti: Dél-vietna­mi szabadságharcosok és a Saigon­­ kormány csapatai kö­zött pénteken hajnalban he­ves összecsapásra került sor Saigontól mintegy 360 kilomé­terrel északra, Dong Xuan körzeteiben. Az ütközet folyik, arról bővebb jelentések eddig nem érkeztek. A Saigontól 230 kilométerrel északkeletre fekvő Dalat vá­rosában a szabadságharcosok pénteken reggel két plasztik­­boikbával felrobbantották­­az amerikai hadsereg egyik szál­láshelyét. Egy amerikai kato­na életét vesztette, tíz megse­besült. Mint már jelentettük, Plei­­ku körzetébe az amerikaiak Hawaii szigetéről erősítéseket szállítottak: szerdán megér­keztek a körzetibe a 25. ame­rikai lövészhadosztály első egységei. A vietnami néphad­seregnek a Nemzetközi Ellen­őrző Bizottsághoz kiküldött összekötő bizottsága az ame­rikai hadvezetőség ezen intéz­kedése miatt erélyesen tilta­kozott, minthogy az a dél-viet­nami háború fokozásához já­rul hozzá és a Vietnamra vo­natkozó 1954-es genfi megál­lapodások durva megsértését jelenik A TASZSZ tokiói jelentése szerint a vietnami partokról Jakoszuka japáni kikötőbe ér­kezett »újévi pihenőre" a 7. amerikai flotta több hajója. Az AFP washingtoni jelen­tése szerint az amerikai had­ügyminisztérium felszólította a sajtót és a rádiót, "önként mondjanak le" a Vietnamba irányuló csapatmozdu­latokra vonatkozó hírek közléséről. A Pentagon szerint az amerikai csapat- és hadihajómozdula­tokról közölt hírek hasznos tá­jékoztatást­ nyújtanak a parti­zánoknak. A hadügyminiszté­rium közölte, hogy a Vietnam­ban dolgozó tudósítók már hozzájárultak ahhoz, hogy a különböző amerikai csapat­­mozdulatokra vonatkozó híre­ket csak késve hozzák nyilvá­nosságra. Több amerikai politikus új­ból kardcsörtető kijelentése­ket tett Edmondson oklaho­­mai demokrata képviselő érte­sülése szerint a Republikánus Párt vezetői januárban hatá­rozati javaslatot kívánnak a kongresszus elé terjeszteni, amely hivatalos hadüzenetre szólítja fel a kormányt, amennyiben a kongresszus összeillésének időpontjáig nem jönne létre tűzszünet Vietnam­ban. Vasútion Indonézia külpolitikájáról A Francia Kommunista Párt tiltakozása a kommunisták üldözése ellen A Francia Kommunista Párt Központi Bizottsága a párizsi indonéz nagykövetségre eljut­tatott nyilatkozatában szót emel az indonéz kommunisták üldözése ellen — jelenti a TASZSZ. A nyilatkozat köve­teli a megtorló intézkedések azonnali hatálytalanítását, a bebörtönzöttek szabadonbocsá­­tását és a politikai gyilkossá­gokért felelős személyek meg­büntetését.­­ Az utóbbi hetekben le­zajlott véres események a ke­gyetlen és barbár cselekmé­nyek az imperializmus mód­szereire vallanak — hangzik a nyilatkozat. — Ez a légkör csakis az imperializmusnak kedvez. Az indonéz forradal­mi és antikolonialista erők egysége különösképpen az amerikai imperializmus tevé­kenységét akadályozta a vi­lágnak ebben a térségében, ahol Washington agresszív cselekményeket követ el. Az ország demokratikus szerveze­tei ellen irányuló megtorló in­tézkedések ártanak Indonézia nemzetközi hírnevének és füg­getlenségének, s kedvező fel­tételeket teremtenek az impe­rializmus behatolása számára — hangzik a nyilatkozat. Az AFP hírügynökség idézi az Új Kína jelentését, amely szerint az afro-ázsiai újságíró szövetség nyilatkozatban tilta­kozott az indonéz hadseregnek a Djakartában székelő szerve­zet ellen végrehajtott akciói miatt. Mint a nyilatkozat hírül adja, a hadsereg akadályozza a titkárság tagjainak tevé­kenységét, letartóztatta arab, angol és francia tolmácsát, va­lamint pénztárosát. Nasution indonéz hadügy­miniszter nyilatkozatot adott a Kyodo japán hírügynökség tu­dósítójának. Az UPI jelentése szerint Nasution kifejtette, hogy "jelenleg nincs sok re­mény" az Egyesült Államok és Indonézia szorosabb együtt­működésére. Ennek az az oka — mondotta —, hogy "az in­donéz politika ellentétes az Egyesült Államok politikájá­val" Nasution hangoztatta, hogy országa továbbra is mindaddig szemben áll a szomszédos Ma­laysiával, amíg az államszö­vetség külföldi katonai tá­maszpontok fenntartását en­gedélyezi területén. Támadta a Kínai Népköz­­társaságot, amiért "a pekingi rádió erősen bíráló hangot ütött meg az indonéz hadse­reggel szemben az október el­sejei államcsíny óta". Kijelen­tette azonban, hogy Indonézia »együtt kíván működni min­den imperialistaellenes erővel, beleértve a Kínai Népköztár­saságot is". Walter Ulbricht javaslatai az új nyugatnémet szövetségi gyűléshez Berlinből jelenti az MTI. Walter .Ulbricht, az­ NSZ­P Központi Bizottságának első titkára, az NDK Államtanácsá­nak elnöke sziveszter este rá­dió- és televízió-beszédet mon­dott. Ulbricht hatpontos ja­vaslattal fordult az új nyugat­német szövetségi gyűléshez: javasolja, hogy mindkét né­met állam mondjon le az atomfelfegyverzésről, az atom­fegyverek feletti rendelkezési jog minden formájáról; a két német állam ismerje el a fennálló határokat Európában; az európai béke és biztonság érdekében a két német állam létesítsen diplomáciai kapcso­latot mind a NATO, mind a Varsói Szerződés minden tag­államával; a két német állam jelentse ki, hogy kész tárgya­lásokat folytatni Németország leszereléséről; mindkét állam ünnepélyesen mondjon le minden olyan intézkedésről, törvényről és rendelkezésről, amely akadályokat gördít az újraegyesítés elé; a két német állam kezdjen tárgyalásokat azzal a céllal, hogy normali­­zálja a kapcsolatokat a két német állam és azok polgárai között. Ulbricht javasolta, hogy a Németországban megvalósí­tandó leszerelés legyen a ki­indulás, mert enélkül nem le­hetséges a két német állam közötti kapcsolatok normali­zálása. Bonni vezetők állásfoglalása Bonnból jelenti az MTI. Lübke elnök és Erhard kan­cellár újévi nyilatkozatában elsősorban gazdasági problé­mákra hívta fel a nyugatné­met lakosság figyelmét, és "fo­kozott áldozatkészséget" sür­getett Lübke köztársasági elnök az NSZK polgáraihoz intézett új­évi szózatában azt hangoztat­ta, hogy a politikai és gazda­sági stabilitás szoros összefüg­gésben áll egymással, és az NSZK nemzetközi befolyása súlyos csorbát szenvedne, ha polgárai "erőfeszítések és ál­dozatok vállalása helyett to­vábbra is csak az önérdeket hajszolják, közönyösek és ké­nyelmesek maradnak". Lübke elnök rámutatott arra, hogy infláció veszélye fenyeget, s hangoztatta, hogy éles rend­szabályokat kell hozni az ál­lamháztartás egyensúlyának biztosítására és "a gazdaság túlterhelésének megszünteté­sére". Erhard kancellár a kormány bulletinjében közölt nyilatko­zatában ugyancsak a gazdasá­gi problémákra hívta fel a fi­gyelmet, s hangsúlyozta, hogy "kemény munka és magasabb teljesítmények nélkül nem le­het megtartani az elért ered­ményeket, sőt azok veszélybe kerülnének". A nyugatnémet sajtó év végi vezércikkeiben általában bo­rongó hangot üt meg. A ke­reszténydemokrata R­heinische Post »Növekvő árnyak« cí­mű vezércikkében azt hangoz­tatja, hogy 1965-ben az NSZK külső és belső helyzete egy­aránt rosszabbodott. "A régi külpolitikai és nemzeti gon­dokhoz most gazdasági gon­dok is társultak" — írja a lap. A Frankfurter Rundschau az elmúlt év eseményeire visz­­szatekintve azt írja, hogy az 1965-ös év »politikai és dip­lomáciai kudarcokkal teli esz­tendő volt”. A kormánypárti Bonner Rundschau szerint ta­gadhatatlan, hogy »ma az or­szágban az év végén nem jó a hangulat". 1966 komoly esz­tendő lesz — írja a lap —, a a gondok mérlege igen nagy. a Péter János, a Magyar Nép­­köztársaság külügyminisztere táviratban üdvözölte dr. Raul Roa kubai külügyminisztert Kuba nemzeti ünnepe, a for­radalom győzelmének 7. évfor­dulója alkalmából. A SZOT elnöksége a Kubai Dolgozók Forradalmi Szakszervezeti Szö­vetségének, a KISZ központi bizottsága a Kubai Kommu­nista Ifjúsági Szövetségnek, az Országos Béketanács a Kubai Béketanácsnak, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak elnöksége a Kubai Forra­dalom Védelmére Alakult Bi­zottságnak küldött táviratot az évforduló alkalmából. Magyar állam- és pártvezetők üdvözlő távirata Kuba nemzeti ünnepe alkalmából DR. FIDEL CASTRO RUZ elvtársnak, a Kubai Kommunista Párt első titkárának, a kubai forradalmi kormány elnökének, DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO elvtársnak, a Kubai Köztársaság elnökének, a Kubai Kommunista Párt Politikai Irodája és Titkársága tagjának Havanna A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe, a forradalom győ­zelmének 7. évfordulója alkalmából a Magyar Szocialista Mun­káspárt, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány, az egész magyar nép és a magunk nevében forró, testvéri üdvözletünket és szívből jövő jókívánságainkat küldjük Önöknek és a kubai népnek. A forradalom győzelme óta eltelt néhány év alatt a szabad, független kubai nép pártja, kormánya vezetésével nagyszerű eredményeket ért el hazája szocialista építésében. A világ ha­ladó népeivel együtt a magyar nép is tisztelettel és nagy meg­becsüléssel tekint ezekre az eredményekre. Kívánjuk, hogy a kubai és a magyar nép testvéri barátsága tovább fejlődjék, erősítve a szocializmus és az emberi haladás eszméit. Hősi harccal kivívott függetlenségének megőrzésében, az imperialista agresszió leleplezésében és megfékezésében, a vi­lágbéke védelmében, valamint a szocializmus erőinek összefogá­sában és egységének erősítésében a testvéri kubai nép mindig maga mellett érezheti a magyar népet. A testvéri kubai népnek, a Kubai Kommunista Pártnak, a kubai forradalmi kormánynak, és személy szerint Önöknek, kedves elvtársak az új esztendőben további nagy sikereket kívánunk. KÁDAR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára. DOBI ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, KÁLLAI GYULA, a magyar forradalmi munkás­­paraszt kormány elnöke.­­»1 Rendőrségi razziák Johannesburgban Johannesburgból jelenti az MTI. A dél-afrikai rendőrség bejelentette, hogy nagyszabású felgöngyölítő akciót indítottak Johannesburgban a "gengszte­rek és más bűnözők" ártalmat­­lanná tételére. Csütörtökön há­romezernél több rendőr szállta meg a város délnyugati negye­deit és 1643 személyt letartóz­tatott. A hírügynökségi jelentések­ből azonban az is kitűnik, hogy a rendőrségi akció úgy látszik, csak az afrikaiak ellen irá­nyul. A letartóztatottak egytől­­egyig afrikaiak, és Johannes­burg délnyugati negyedeit — ahol a razziát tartották — csak afrikaiak lakják. Az AP je­lentése szerint a rendőrök két­százezer ember otthonát kutat­ták át, "botokat", "husángokat" és más "fegyvereket" koboztak el.

Next