Magyar Nemzet, 1966. december (22. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-01 / 283. szám

I­i m^i^ lj ^ n jpyf ||jjj M^iJ A *^1 J ^U A i^Sfc­ S fj A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA © A A társadalmi és gazdasági haladás feladatairól tanácskozik az MSZMP IX. kongresszusa A kongresszus szerdai tanácskozásán első­sorban a politikai és a gazdasági élet olyan kér­déseire irányult a figyelem, amelyek szoros összefüggésben vannak társadalmunk fejlődé­sével, a szocialista demokrácia szélesítésével. Kállai­­Gyulának, a Minisztertanács elnöké­nek beszédében jelentős hangsúlyt kapott a Hazafias Népfront szerepe, közéletünkben el­foglalt helye, fontossága. A kormány elnöke a politikai élet megélénküléséből olyan követ­keztetéseket vont le, amelyek további lehető­séget nyitnak a népfrontpolitika érvényesülé­se előtt. Az új választójogi törvény alkalma­zására már a jövő év tavaszán, az országgyű­lési képviselők és a tanácstagok választásán sor kerül, s emellett az új alkotmány kidol­gozásának időszerűsége, a tanácstörvény mó­dosítása fokozatosan élénkülő belpolitikai éle­tet ígérnek. Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, amikor beszédében a gazdaságirá­nyítás átfogó reformját elemezte, s a belőle fakadó tennivalókat megjelölte, szintén a közélet aktivizálódásával számolt. Párhuza­mot vont a reform és gazdasági életünk fej­lődése között, rámutatott arra a kölcsönhatás­ra, amely az új mechanizmus következetes al­kalmazása és népgazdaságunk gyorsabb üte­mű fejlesztése között fennáll. Mind a keddi, mind a szerdai tanácskozá­son nagy figyelem kísérte a kongresszuson je­lenlevő kommunista és munkáspártok küldött­ségeinek beszédeit, amelyekben kivétel nél­kül a­­ nemzetközi munkásmozgalom egysége mellett emelnek szót. Az MSZMP IX. kongresszusa szerdán reg­gel az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házá­ban 9 órakor folytatta munkáját. A tanácsko­zást Ajtai Miklós, a Politikai Bizottság pót­tagja, az Országos Tervhivatal elnöke nyitotta meg. Elsőként Kállai Gyula, a kormány elnö­ke emelkedett szólásra. KÁLLAI GYULA: Nemzeti egység a szocializmus felépítése, a béke védelmében . A magyar kommunisták és a többi magyar hazafi ön­feláldozó harcainak eredmé­nyeként sikerrel megoldottuk a szocialista forradalom két nagy szakaszának — a mun­kásha­talom megteremtésének és kiépítésének, továbbá a szocialista termelési viszonyok létrehozásának történelmi feladatait — kezdte beszédét a kormány elnöke. — Most forradalmunk harmadik nagy szakaszában vagyunk, amely­nek célja a szocializmus tel­jes felépítése hazánkban. Ez­t tűzte népünk elé pártunk VIII. kongresszusa; ezen munkál­kodtunk az elmúlt négy év­ben; jelenlegi kongresszusunk­nak is ez a fő jelszava. — Központi Bizottságunk beszámolója tömören vázolja a szocializmus teljes felépíté­sének feladatait. Engedjék meg, hogy a beszámolóhoz kapcsolódva elsősorban belpo­litikai életünk és külpoliti­kánk néhány kérdéséről szól­jak. — Társadalmunk döntő többsége magáénak vallja pár­tunknak a szocializmus teljes felépítésére irányuló­­ célkitű­zéseit és odaadóan munkálko­dik megvalósításán. — Ennek az egyetértésnek az alapján formálódik a leg­szélesebb körű nemzeti egy­ség. Pártunk egyik legfőbb fel­adatának tekinti, hogy ezt az egységet tovább szilárdítsa, munkásosztályunk vezetésével tovább erősítse népünk össze­fogását a szocializmus teljes felépítésére, az imperializmus elleni harcra, a béke védel­mére. — Leninnek a proletárdik­tatúráról szóló útmutatásai azt is tartalmazzák, hogy a mun­káshatalom egyben a legszéle­sebb osztályszövetség is a munkásosztály vezetésével. Fejlődésünk jelenlegi szaka­szában mi ezt az osztályszö­vetséget a nemzeti egység po­litikájával valósítjuk meg.­­ A formálódó, erősödő szocialista egység azonban nem jelenti azt, hogy az osz­­tályharc már befejeződött ha­zánkban. Természetesen az osztályharc nálunk már nem a tőkések, a földesurak, a ku­­lákok ellen folyik és nem ut­cai tüntetésekben, sztrájkok­ban nyilvánul meg, hanem ab­ban, hogy milyen sikerrel ve­zeti és irányítja pártunk a legszélesebb tömegeket a szo­cializmus teljes felépítésére. Ennek megfelelően az osz­tályharc eszközei és módszerei is tovább változnak az admi­nisztratív és hatalmi eszkö­zöktől és módszerektől gazda­sági, ideológiai, szervezési és nevelési irányban­ dolgozó tömegekkel, a nemzeti egység politikáját folytatja. Ennek kerete és formája pedig a Hazafias Népfront mozgalom.­­ A szocializmus alapjai­nak lerakásával kiszélesedett a nemzeti összefogás társadal­mi bázisa. Ma a népfront­­mozgalomban a munkásosz­tálytól a városi kispolgárságig minden osztály és réteg, a kommunistáktól az egyházi személyekig a különböző vi­lágnézetű és szemléletű, de alapjában azonos társadalmi törekvésű emberek vesznek részt. Megnövekedtek tehát a lehetőségek arra, hogy a szo­cializmus teljes felépítésének szakaszában a népfrontmoz­­galom még szélesebb körben, még eredményesebben tegyen eleget feladatainak városban és falun egyaránt, a társadal­mi élet minden területén. Meg vagyunk győződve arról, hogy a népfront bizottságai és akti­vistáinak százezrei vállalják és sikerrel teljesítik e nagy fel­­adatokat.­­ A Hazafias Népfront sze­repének növekedését mutatja az is, hogy társadalmi tevé­kenysége mellett az utóbbi időben mind nagyobb fontos­ságú közjogi funkciót is betölt. A­­ kormány összetételére, nagy jelentőségű törvények megalkotására pártunk Köz­ponti Bizottságával és Nép­­köztársaságunk Elnöki Taná­csával együtt tesz javaslatot az országgyűlésnek. — A népfront közjogi fel­adatai különösen megnöve­kednek most, amikor az or­szággyűlési választások is egyéni választókerületekben történnek majd. A népfront­szerveknek nagy munkát kell végezniük a jelölőgyűlések megszervezésével és a válasz­tások lebonyolításában.­­ Arra törekszünk, hogy a népfront közjogi tevékenysé­ge még jobban erősödjék és fejlődjék és még nagyobb mértékben járuljon hozzá szo­cialista államéletünk demok­ratizálódásához. Megnőtt a Hazafias Népfront szerepe — A szocialista nemzeti egy­ség megszilárdításáért folyta­tott küzdelmünk szempontjá­ból nagy fontossága van a Hazafias Népfront mozgalom­nak. — Többször elmondtuk már, de kongresszusunkon ismét hangsúlyozni kívánom: a kom­munistáknak a nemzeti egysé­gért immár három évtizede folytatott harca bizonyítja, hogy számunkra a Népfront nem taktika, hanem politikánk szerves része, amelyet nélkü­lözhetetlennek tartunk az osz­tálynélküli társadalom megte­remtéséért folytatott küzde­lemben — mondotta Kállai Gyula, majd a népfront törté­nelmi elemzése után így foly­tatta: — A szocializmus építése több párt együttműködésével is lehetséges. Sajátos történel­mi körülményeink folytán ná­lunk 1948 után megszűnt a többpártrendszer, s fejlődé­sünknek ugyancsak sajátos vo­nása volt az, hogy a többpárt­rendszer visszaállításához min­dig a hazai és a nemzetközi reakció fűzte reményeit. Ezzel szemben dolgozó népünk nagy történelmi győzelmét, a szo­cializmus alapjainak lerakását egy párt, a mi pártunk, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt vezetésével vívta ki­ .A töme­gek odaadó, alkotó munkája és pártunk iránt megnyilvánu­ló mélységes bizalma igazolja, hogy népünk túlnyomó, nagy többségében nincs semmiféle társadalmi vagy politikai igény más pártok létezésére! — A magyar nép a szocia­lizmus teljes felépítés­ének nagy művét is egy párt, a mi pártunk, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt vezetésével fog­ja megvalósítani! Ennek alap­ja az, hogy pártunk ezer meg ezer szállal van összekötve . Az állam és az egyház viszonya — A szocialista építésben elért eredmények és az erő­södő szocialista nemzeti egy­ség az alapja az állam és az egyházak között kialakult viszonynak is. Erről a beszá­moló részletesen beszélt. — A Központi Bizottság be­számolója üdvözli és helyesli azt a párbeszédet, amely több nyugati országban most van kialakulóban katolikusok és kommunisták között közös po­litikai akciók érdekében. Ez a párbeszéd nálunk lényegé­ben már befejeződött,­­ együttműködéssé, közös mun­kává érlelődött.­­ A szocializmus építésé­nek nagy munkájában a val­lásos meggyőződésű emberek is becsülettel részt vesznek, mert alapvető érdekeik őket is a szocialista társadalomhoz fűzik, egyetértenek azokkal a célokkal, amelyeknek eléré­séért a szocialista állam küzd. Két évtized tapasztalatai az egyházi vezetők többségét is elvezették ahhoz a felisme­réshez, hogy az állam és az egyházaik közötti együttműkö­dés az egyetlen reális út. — Az állam és a katolikus egyház között kialakult nor­mális viszony hozta magával azt is, hogy államunk és a Vatikán megállapodást kötött. A Vatikán — történelme so­rán először — de jure elis­merte egy szocialista állam létét és a Magyar Népköztár­saságban az állam és a ka­tolikus egyház között kiala­kult viszonyt. — . A katolikus egyház lojá­lis hazai vezetőivel kialakí­tott együttműködés eredmé­nyeként létrejött megállapo­dás Népköztársaságunk nem­zetközi sikere volt. — Népünk egyre szilárduló nemzeti egysége nem jelenti azt, hogy hazánkban a szo­cializmusnak már nincsenek ellenségei. Vannak, sőt az utóbbi néhány évben valame­lyest élénkült is a tevékeny­ségük főként amiatt, mert úgy vélik, hogy a nemzetközi helyzet éleződése őket támo­gatja. De ezek ma már nem képeznek szervezett osztály­­erőt, csupán egyedekről, kis csoportocskákról van szó. Po­litikai muníciójuk vagy a ha­gyományos antikommunizmus kelléktárából kerül ki, vagy pedig — s ez a veszélyesebb — saját hibáink, problémáink felnagyításából, eltorzításából áll. Ezek a csoportok erős po­litikai és számos esetben köz­vetlen anyagi támogatást is kapnak a nemzetközi impe­rializmustól. — E helyről is kijelentjük: senki sem támadhat büntet­lenül a nép állama, a nép hatalma ellen! Népünk ellen­ségeitől szemben továbbra is a törvény teljes szigorát al­kalmazzuk! — Társadalmi viszonyaink és erősödő nemzeti egységünk lehetővé, a szocializmus tel­jes felépítésének feladatai pe­dig szük­ségessé teszik a szo­cialista demokrácia további szélesítését mind a politikai életben, mind pedig a gaz­dasági termelő munkában. — A demokrácia alapkér­dése volt és marad: kié a ha­talom? A hatalom nálunk a munkásosztályé, amely ezt a parasztsággal és az értelmi­séggel szövetségben gyakorol­ja, vagyis a népé, s az övé marad a jövőben is! — Amikor a szocialista de­mokráciát tovább szélesítjük, azt akarjuk elérni, hogy a dolgozó népünk még közvet­lenebbül, jobban, aktívabban éljen a demokratikus jogok­kal, mindenki kivegye részét üzeme, vállalata, termelőszö­vetkezete ügyeinek, de egyben községe, városa, megyéje, ha­zája országos nagy ügyeinek Kállai Gyula ezután kifej­tette, hogy a közügyek mind több embert foglalkoztatnak, s ezzel kapcsolatos gondola­taikat, javaslataikat papírra is vetik. Ezután a szocialista demokráciával kapcsolatos egyik téves nézetről szólt. " Nemegyszer találkozunk olyan vélekedéssel, hogy a de­mokráciával és a szocializ­mussal együtt kell járnia a teljes egyenlőségnek. — Országunkban az alap­vető emberi jogok mindenkit egyenlően illetnek meg, de a keresetekben van különbség — s kell is hogy legyen —, a végzett­ munka szerint. A szorgalmasak és a lusták, a szakmailag képzettek és a képzetlenek, a kezdeményezők és a bürokraták, a nép érde­keit híven szolgálók és a csak saját érdekeikkel törődők megkülönböztetése nem ellen­tétes a szocializmus elveivel, s nem is volna helyes közé­jük egyenlőségi jelet tenni. Sőt, úgy gondoljuk, hogy az új gazdasági mechanizmus­ban a jogos megkülönbözte­tések még nőhetnek is! Éppen ezért fellépünk a három egyen­­lősdivel szemben. Valamennyi párt, állami és társadalmi szervünk őrködjék azon, hogy a helyi vezetés mindenütt kö­vetkezetesen megvalósítsa a szocialista elosztás elvét: kap­jon többet, részesüljön na­gyobb erkölcsi és anyagi el­ismerésben az, aki sokat, jól, hozzáértéssel, eredményesen dolgozik, viszont a hanyag, a lusta saját zsebén is érez­ze magatartásának következ­ményeit!­­ A következőkben az ál­lamhatalom és az államigaz­gatás néhány kérdéséről szó­lok. — A párt vezette állam a munkásosztály legfőbb eszkö­ze a szocialista társadalom felépítésében. — Államhatalmunk és ál­lamigazgatásunk, amely a de­mokratikus centralizmus el­vei alapján a helyi tanácstól az országgyűlésig egységes egészet alkot, alapjában jól teljesítette funkcióit.­­ A szocializmus teljes fel­építése azonban megköveteli a központi és a helyi állami vezetés tevékenységének to­vábbi javítását. Szükségesnek tartjuk, hogy a vezető testü­letek az eddiginél is elmé­lyültebb, igényesebb, elemző munkát folytassanak, gondo­sabban tárják fel a társada­lomban és a gazdaságban végbemenő objektív folyama­tokat.­­ Elhatározott célunk, hogy minden szinten javítsuk­­ a párt- és az állami szervek együttműködését, hogy kiala­kuljon közöttük a helyes munkamegosztás. Állami szer­veink sokat fejlődtek, tovább kell erősítenünk őket, hogy a megfelelő pártfórumtól kapott elvi-politikai útmutatás alap­ján önállóan dolgozzanak.­­ Vezetői munkánkat azzal is javítanunk kell, hogy a sok apró ügy eldöntése ne kerül­hessen egy, sőt több lépcső­vel is feljebb annál a szint­nél, ahol azt érdemben el lehetne és el is kellene dön­teni. Ily módon a felsőbb ve­zetés számára több időt lehet biztosítani arra, hogy idejé­ben foglalkozzék azokkal a nagyobb jelentőségű, elvi­politikai állásfoglalást igény­lő problémákkal, amelyeknek egyértelmű eldöntése útmuta­tást jelent az alsóbb szervek számára az önálló cselekvés­hez. — Erősítsük a vezetés min- * dán szintjén a határozatok végrehajtásának ellenőrzését. — Rendkívül nagy fontos­ságot tulajdonítunk annak, hogy az államhatalmi szervek — kezdve az országgyűléstől egészen a községi tanácsokig — rendszeresebben gyakorol­ják azt a jogukat, amely sze­rint érdemben ellenőrizhetik végrehajtó szerveik munkáját. — Az állami vezetés meg­javításában nagy szerepük van a minisztériumoknak és tanácsoknak. Mivel a vállala­tok és a tanácsok önállósága növekedik, az egyes miniszté­riumok munkájában a min­dennapos operatív vezetés he­lyett a reájuk bízott terület fejlesztésének nagyon össze­függő kérdései, ágazatuk leg- , főbb összefüggéseinek megha­tározása, a műszaki fejlesztés feladatainak kidolgozása és megvalósítása, a vállalatok te­vékenységének elemzése és gazdaságpolitikai irányítása kerül előtérbe.­­­­A tanácsok munkájának továbbfejlesztése érdekében elsőrendűen fontos felada­tunknak tartjuk, hogy növel­jük önállóságukat, intézked­jünk, hogy a központi szervek további feladat- és hatáskö­röket, anyagi eszközöket adja-­­ nak át a tanácsoknak, a me­gyei tanácsok pedig növeljék tovább az alsóbbszintű, kü­lönösen városi és községi ta­nácsaik hatáskörét, mert azok­­ vannak közvetlen kapcsolat­ban a lakossággal.­­ A politikai demokrácia további kibontakoztatását szol­gálja az új választójogi tör­vény, amelyet néhány hete fo­gadott el az országgyűlés. A jövő tavasszal esedékes vá­lasztásokat már az új törvény alapján tartjuk.­­ Az új választójogi tör­vény kibővíti annak lehetősé­gét is, hogy az országgyűlés munkája érdemibb, elevenebb legyen, s mint legfőbb állam­hatalmi szervünk, ellenőrizze állami életünket, a kormány­zati munkát. — Indokolt az is, hogy a je­lenlegi tanácstörvény helyett olyan új törvényt alkossunk, amely — figyelembe véve az új gazdaságirányítási rend­szert is — pontosan meghatá­rozza a tanácsok helyét és fel­adatait a szocializmus teljes felépítésének szakaszában. Nagyobb hatáskört kapnak a tanácsok intézéséből is, és ily módon a gyakorlatban az eddiginél is jobban valósuljon meg az az igazság, hogy a nép a ha­talom birtokosa. — Az új gazdasági mecha­nizmus bevezetése — többek között — a szocialista demok­rácia kiszélesítését is szolgál­ja. A növekvő üzemi önálló­ság maga után vonja az üze­mi demokrácia növelését. A dolgozóknak több joguk lesz arra, hogy a helyi párt- és szakszervezeti szervek útján, de közvetlenül is beleszóljanak a termelés irányításába, a problémák megoldásába.­­ A szocialista demokrácia továbbfejlesztése nagy felada­tot ró az állami és társadal­mi szervekre. Ellenőrző és rendelkező jogkörükkel élve biztosítaniuk kell, hogy az üzemek dolgozóinak, a ter­melőszövetkezetek tagjainak hasznos javaslatai megvaló­suljanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék