Magyar Nemzet, 1967. január (23. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-01 / 1. szám

Vasárnap, 1997. január 1._ Újévi tűzszünet Vietnamban A külpolitikai helyzet VIETNAMBAN ÚJÉVI TŰZSZÜNET van érvényben, de a nemzetközi diplomáciát változatlanul első helyen foglalkoz­tatja az Egyesült Államok vietnami háborúja. Nyugati diplo­máciai körök figyelmét az óév utolsó óráiban George Broton angol külügyminiszter állásfoglalása hívta fel magára. Brown — amint ezt londoni körökben előszeretettel nevezik — újabb "békekezdeményezést" tett a vietnami konfliktus megoldására. A brit külügyminiszter üzenetet intézett amerikai és a viet­nami és dél-vietnami kollégáihoz. Hármas találkozót indítvá­nyozott az ellenségeskedések befejezésének megvitatására. Brown felajánlotta kormányának "­jószolgálatait" a talál­kozó megszervezésére brit fennhatóság alatt álló területen. A Foreign Office vezetője állítólag a Vietnamhoz nem távol­eső Hongkongra gondol elsősorban. A külügyminiszter előző­leg telefonon megbeszélést folytatott a szabadságát töltő Wil­­son miniszterelnökkel. A brit külügyminiszter kezdeményezése arra vezethető vissza, hogy az angol kormányfő napok óta erősödő ostrom alatt áll saját pártja képviselői részéről. A Munkáspárt min­den politikai színárnyalatát átfogó mozgalom követeli, hogy Nagy-Britannia azonnal határolódjék el a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság lakott központjai ellen irányuló amerikai terrorbombázó hadjárattól. Jól tájékozott angol sajtóforrások szerint Brown lépését megelőzte Johnson elnök Wilsonhoz intézett bizalmas üzenete, amelyben nyomatékosan felkérte a brit miniszterelnököt, hogy "ne tetézze nehézségeit újabb brit elhatárolódással az ameri­kai bombázásoktól". A brit külügyminiszter "békekezdemé­nyezése" tehát gyakorlatilag az angol közvélemény és a mun­káspárti tömegek által követelt elhatárolódás "pótlékának" tekinthető. Az MTI washingtoni tudósítójának jelentése szerint az amerikai hivatalos személyiségek egyelőre nem nyilatkoztak Brown javaslatáról, magánbeszélgetéseken azonban azt han­goztatták, hogy az Egyesült Államok "­kedvezően fogadja" a tárgyalásokra vonatkozó angol tervet. Ugyanakkor washing­toni kormánytisztviselők véleménye szerint kevés a valószínű­sége annak­, hogy a háromhatalmi tanácskozásokra valóban sor kerül és így az Egyesült Államok­­különösebb kockázat" nél­kül jelentheti ki egyetértését Brown elgondolásával. A helyzet — mondják washingtoni kormánykörökben —­­egyelőre nem érett meg a tárgyalásokra", de az Egyesült Államoknak a jelen­legi helyzetben különösen fontos, hogy bebizonyítsa­­jó­­szándékát". Washingtonban, a Reuter szerint, nyugati diplomaták úgy értesültek, hogy Johnson elnök nem hajlandó változtatni a VDK elleni légiháború ütemén, nem lehet tehát szó a bombá­zás beszüntetéséről. A nyugati diplomatákat állítólag arról is biztosították, hogy az elnök nem rendeli el a bombázások ki­­terjesztését sem — ennek viszont ellentmond Joseph Kraft amerikai újságíró leleplezése, amely szerint Johnson saját ta­nácsadóinak véleménye ellenére, a tábornokok követelésére adott parancsot Hanoiiban levő célpontok bombázására, mókát helyez kilátásba a jövő esztendőre. Az osztrák gyáriparosok szö­vetsége szerint­­további bér­­követelések inflációhoz vezet­nének". Az ellenzéki osztrák Szocialista Párt igen éles­hangú nyilatkozatban bírálja hajdani koalíciós partnerét, amely 1966 áprilisa óta egyedül kormányoz.­­A Néppárt reak­ciós erői elérték régi céljukat, kiszorították a szocialistákat a kormányból. A néppárti kor­mány másokra v­aló tekintet nélkül gyakorolja hatalmát. Nagy adó­ajándékokat nyúj­tott a gazdagoknak és a tőkés társaságoknak, ugyanakkor a munkavállalókra és a nyugdí­jasokra a tarifa- és áremelé­sekkel súlyos terheket rótt. Az Osztrák Néppárt és kormánya nem hozott hatásos intézkedé­seket a gazdaság növekedésé­re, ezért már ma sok dolgozó­nak kell félnie munkája el­vesztésétől" — mondja többek között a Szocialista Párt nyi­latkozata. Gazdasági szempontból az új év Ausztriában valóban előnytelenül kezdődik: január elsejével is­mét egy sor érzé­keny áremelés lép életbe. 25— 30 százalékkal drágul a postai és a távbeszélő díjszabás, egy­­harmadával a tej és a kenyér, emelkedik valamennyi tejter­mék, valamint a szén ára. König bécsi érsek pén­tek esti tévé­nyilatkozatában együttműködésbre hívta fel a társadalom különböző rétegeit, hogy megoldhassák a jövő év feladatait,­­amelyek minden­kitől áldozatokat követelnek majd­. A főpap emlékeztetett rá, hogy­­amíg a világ másik részén, bombák hullanak, s embereket ölnek meg, addig Ausztriában sem gondolhatja senki, hogy a háborúhoz neki semmi köze". Ismét fegyvernyugvás Vietnamban Szombaton reggel hét óra­kor — magyar idő szerint pénteken éjfélkor — életbe­lépett a kétnapos újévi tűz­szünet Vietnamban. A tűz­szünet előtti órákban már nem került sor komolyabb ak­cióra, viszont az amerikai szóvivő szerint Saigontól húsz kilométerre nem sokkal hét óra után harc tört ki egy őr­járaton levő amerikai szakasz és a gerillák között — a vesz­teségekről azonban nem ér­kezett jelentés. Az amerikai légierő, amely pénteken még teljes erővel támadta az or­szág északi és déli részét és több száz bevetésben bombá­zott különböző célpontokat, szombaton­­csak" felderítő repüléseket hajt végre. Az AP beszámol arról, hogy közvetlenül a tűzszünet élet­belépése előtt megkezdődött négyezer amerikai katona partraszállítása Vang Tao térségében. Velük együtt az amerikai csapatok létszáma 1967 küszöbén 380 ezer főre emelkedik Dél-Vietnamban. Az új egységek amerikai ka­tonai források szerint a Me­­kong deltájában veszik fel a harcot a partizánokkal. Ho Si Minh­: A vietnami nép harca győzelemmel végződik Hamburgból jelenti az MTI. Ho Si Minh, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság elnö­ke a Hamburgban megjelenő Spiegel számára adott nyilat­kozatában hangoztatta, hogy a vietnami béke csak akkor va­lósítható meg, ha az amerikai csapatokat kivonják Vietnam­ból. Ho Si Minh rámutatott arra, hogy Vietnamban az amerikai imperialisták a támadók és az agressziót meg kell szüntetni, ha azt akarják, hogy Vietnam­ban véget érjenek a harcok. Az amerikai kormánynak és csatlósainak a haderőit ki kell vonni Dél-Vietnamból, feltétel nélkül és egyszer s minden­korra abba kell hagyni a VDK bombázását, meg kell szün­tetni a VDK elleni harci cse­lekményeket és tiszteletben kell tartani a vietnami nép nemzeti jogait. Ha mindez megtörténik, a béke azonnal létrejön. Jelenleg azonban az amerikaiak Vietnamban a leg­szégyenletesebb eszközöket és fegyvereket alkalmazzák, a polgári lakosság körében tö­megmészárlást hajtanak vég­re, iskolákat, kórházakat és templomokat pusztítanak el. A VDK elnöke nyilatkozatá­ban kifejezte meggyőződését, hogy a vietnami nép harca győzelemmel végződik. Viet­nam népe a végsőkig harcol az amerikai agresszorok ellen, bármilyen áldozatot követel­jen is e harc.­­Ügyünk igaz­ságos. Élvezzük a szocialista országok testvéri támogatását és aktívan támogatnak ben­nünket a világ népei, köztük a haladó amerikaiak is. Győz­ni fogunk" — fejezte be nyi­latkozatát Ho Si Minh. Osztrák ér­ségi üzenetek a gazdasági nehézségek jegyében Bécsből jeleníti az MTI. Az ország növekvő gazdasági ne­hézségei szerepelnek vezető helyen az osztrák politikai pártok, személyiségek újévi nyilatkozataiban. A kormány­zó osztrák Néppárt hangoztat-­­­ja, hogy az olyan kis ország,­­ mint Ausztria, nem engedheti meg magának, hogy illúziókat­­ kergessen. A holnap jólétéért először meg kell dolgozni". Riasztó, hogy az ipari beruhá­zások 1967-ben ismét, ezúttal 7 százalékkal csökkennek, s így már csak fele annyit tesz­nek majd ki, mint 1961-ben. Az osztrák Néppárt a helyzet megjavítására alapvető reform Magyar Nemzet. Walter UlferScM újévi üzenete Berlinből jelenti az MTI. Szilveszter estéjén az NDK valamennyi rádió- és televízió­állomása közvetítette Walter Ulbrichtnak, az NSZEP Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak, az NDK Államtanácsa elnökének újévi üzenetét. Walter Ulbricht üzenetében az új év fontos problémája­ként jelölte meg a két né­met állam kapcsolatainak ala­kulását. Hangsúlyozta, hogy az eltérő társadalmi fejlődés elle­nére a két állam népének van­nak közös érdekei és ezekre vonatkozóan megegyezésre le­hetne jutni. Ennek a meg­egyezésnek az érdekében szü­letett az a minimális program, amelyet elfogadhat az NDK és Nyugat-Németország minden békét és biztonságot óhajtó polgára. A minimális prog­ramban foglaltak végrehajtá­sa elvezethet a két német ál­lam konföderációs együttmű­ködéséhez. A minimális prog­ram által meghatározott első feladatok. — A két német állam kor­mánya megegyezést köt egy­mással a normális kapcsolatok felvételéről. — A két kormány szerző­désben rögzíti, hogy eltekint az erőszak alkalmazásától egymással szemben. — A két kormány szerző­déses megállapodás alapján felére csökkenti fegyverkezési kiadásait. — A két kormány kinyilat­koztatja, hogy sem közvetlen, sem közvetett módon nem óhajt atomfegyvereket birto­kolni és egyidejűleg kinyilvá­nítja részvételi készségét egy európai atomfegyvermentes övezetben. — A két kormány erőfeszí­téseket tesz normális viszony kialakítására és diplomáciai kapcsolatok helyreállítására valamennyi európai állammal. — A két kormány megegye­zést köt, amelynek alapján a nagyhatalmaktól garantált, semleges státuszt igényelnek a két német állam számára. — A két kormány megegye­zést köt, amelyben biztosítja, hogy tiszteletben tartja Nyu­­gat-Berlinnek, mint sajátos és különálló területnek az önálló fejlődését.­­ Az NDK kormánya és Nyugat-Berlin szenátusa meg­egyezést köt, amelynek alap­ján a szenátus beszünteti az NDK elleni hidegháborúját, az NDK kormánya pedig bizto­sítja az átmenő forgalmat Nyugat-Berlinbe, egyelőre a német konföderáció megvaló­sításáig terjedő időtartamra.­­ A két kormány paritásos alapon bizottságot hív életre, amelynek feladata, hogy ellen­őrizze a potsdami határozatok végrehajtását a két Németor­szágban. A bizottság nyilvá­nosságra hozza a jelentését és esetleges javaslatait. Walter Ulbricht aláhúzta a két német állam megegyezé­sének jelentőségét Európa bé­kéje és biztonsága szempont­jából. Befejezésül kifejezte remé­nyét, hogy az új évben is si­kerül megőrizni a békét és megnyílik a békés egymás mellett és együtt­élés útja a két német állam és polgárai számára. Brown és Nasszer üzenetváltása Kairóból jelenti az MTI. Az AZ Ahram ismerteti Brown brit külügyminiszter és Nasz­­szer elnök üzenetváltásának körülményeit és rámutat arra, hogy ez az üzenetváltás nem nőtt túl a személyes baráti kapcsolatokon és hogy az el­nök és Brown barátsága abból az időkből származik, amikor Brown nem töltött be hivata­los tisztséget Angliában. Az EAK nem gondol a brit—egyiptomi kapcsolatok azonnali helyreállítására és úgy véli, hogy ez a kérdés az afrikai államok elhatározásá­nak függvénye, hiszen a sza­kítás a rhodesiai válság miatt az Afrikai Egységszervezet ajánlására következett be. Mahmud Riad kapcsolatba lépett több afrikai ország kairói nagykövetével, hogy tá­jékoztassa őket Brown és Nasszer elnök üzenetváltásá­ról. Rámutatott arra, hogy a diplomáciai szakítás okai — a rhodesiai helyzet miatt — továbbra is fennállnak. Gyilasz elnöki kegyelmet kapott Belgrádból jelenti az MTI. Mint a Tanjug jugoszláv hír­­ügynökség közli, Milovan Gyi­­lasz, a jugoszláv kormány egy­kori alelnöke elnöki kegyelmet kapott. Gyilasz szombaton sza­badult a börtönből, miután négy évet és nyolc hónapot le­töltött nyolcéves és nyolchó­napos börtönbüntetéséből. Börtönbe­­vonultak a sztrájkoló indiai közalkalmazottak Új Delhiből jelenti az MTI. Az Uttar Pradesh államban negyedik hete folyó közalkal­mazott sztrájk legújabb fejle­ménye: 700 közalkalmazott ön­kéntesen börtönbe ment, hogy nagyobb nyomatékot adjon követeléseinek. Az Uttar Pra­­desh-i közalkalmazottak pót­lékot követelnek és más olyan kedvezményeket, amelyekben a központi kormány tisztvise­lői részesülnek, a helyi admi­nisztráció alkalmazottai azon­ban nem. Az Uttar Pradesh-i közalkalmazottak tömegfelvo­nulással és tüntetéssel szándé­kosan megsértették a helyileg kihirdetett gyülekezési tilal­mat és százával vonultak egyenesen a rendőrautókhoz, hogy tartóztassák le és kísér­jék tömegesen börtönbe őket. Az Uttar Pradesh-i kormány azzal utasítja vissza a közal­kalmazottak drágasági pótlék követelését, hogy nem áll az ehhez szükséges anyagi fede­zet rendelkezésére. Miután a helyzet a legtöbb indiai állam­ban hasonló, a közalkalmazot­tak nehézségei mindenütt ugyanazok. Megfigyelők arra következtetnek, hogy a sztrájkmozgalom hamarosan tovább terjed. ­­­ Fegyveres összetűzés Jemenben Szarmából jelenti az MTI. Jemeni hivatalos közlés sze­rint a Jemeni Köztársaság csapatai egyiptomi egységek támogatásával Észak-Jemen­­ben támadást intéztek egy ki­rálypárti törzs ellen és na­gyobb mennyiségű amerikai gyártmányú lőszert zsákmá­nyoltak. Jemeni források szerint a fegyvereket Szaúd-Arábia szállította a törzsnek, hogy újabb felforgató akciót rob­bantson ki a Jemeni Köztár­saság ellen. Egy jemeni katonai szóvivő szerint az összecsapás során a jemeni köztársasági és egyip­tomi egységeknek nem voltak veszteségeik, míg a királypárti törzs kisebb veszteségeket szenvedett Magyar párt- és állami vezetők üdvözlő távirata Kuba nemzeti ünnepe alkalmából Dr. FIDEL CASTRO RUZ elvtársnak, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának, a kubai forradalmi kormány elnökének, dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO elvtársnak, a Kubai Köztársaság elnökének. Hava­n­n­a A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány és a magyar nép nevében szívből jövő üdvözletünket és legőszintébb jókívánságainkat küldjük önöknek, és a kubai népnek, a forradalom győzelmének 8. év­fordulója alkalmából. A kubai nép pártja és kormánya vezetésével forradalmi állhatatosságával, munkájával nagy sikereket, történelmi ered­ményeket ért el a hazája függetlenségének biztosításáért és fel­virágoztatásáért vívott harcban. Ezt a harcot az egész magyar nép mély együttérzéssel figyeli és szolidáris azzal, a világ ha­ladó erői saját győzelmüknek tekintik Kuba minden egyes poli­tikai, gazdasági és kulturális sikerét. Örvendetes módon állandóan erősödik, fejlődik a kubai és a magyar nép barátsága, országaink együttműködése. Kétoldalú kapcsolataink fejlődése hatékonyan hozzájárul nemzetközileg a közös ellenség, az imperializmus agresszív támadásai meg­fékezéséhez, a szocializmus, a haladás erőinek szoros össze­fogásához. Kívánjuk a testvéri kubai népnek, a Kubai Kommunista Pártnak, a forradalmi kormánynak, hogy szocialista hazája vé­­delmezésében, az ország felvirágoztatására fordított munkájá­ban további nagy sikereket érjen­ek KÁDÁR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, DOBI ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, KÁLLAI GYULA, a magyar forradalmi munkás—paraszt kormány elnöke , Péter János külügyminisz­ter, a kubai nemzeti ünnep al­kalmából táviratban üdvözöl­te dr. Raul Roa Garciát, a Kubai Köztársaság külügymi­niszterét. A SZOT elnöksége a kubai dolgozók forradalmi szakszervezeti szövetségének, a KISZ központi bizottsága a Kubai Kommunista Ifjúsági Szövetségnek, az Országos Bé­ketanács a kubai béketanács­nak, a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának elnöksége a kubai forradalom védelmére alakult bizottságnak küldött táviratot az évforduló alkal­mából. Egy forradalom évfordulója Fennállásának hetedik év­fordulóját ünnepli Latin-Ame­­rika első és egyetlen szocia­lista országa, Kuba. Fidel Castro forradalmárainak élén 1959 január elsején világra­szóló győzelmet aratott, s ez­zel új korszakot is nyitott a nemzetközi viszonylatokban. Az Egyesült Államok partjai­tól néhány száz kilométerre sikerült megteremtenie a szo­cialista társadalmi rendszert, amely már létével is tagadása mindannak, ami a múltat jel­képezi: az imperializmusnak, a gyarmati korszaknak. A szocialista országok első esztendei szinte kivétel nélkül megpróbáltatásokat, nehézsé­geket hoztak. Ez részint abból fakadt, hogy új úton kellett elindulniuk még akkor is, ha a szovjet példa értékes tapasz­talatokat adott számukra. Kuba esetében azonban a megpróbáltatások sokszorosuk­ra nőttek. Négy esztendővel ezelőtt az amerikai imperia­lizmus létében fenyegette a forradalmában győzedelmes­kedett kubai népet, sőt csak­nem világpolitikai válság rob­bant ki Washington e kaland­ja miatt. Mindez azonban már a múlté. Az elmúlt esztendő vi­szonylag nyugalmat hozott a Karib-tenger szocialista szige­tének, ami elsősorban a testvé­ri országok szilárd és követke­zetes támogatásának eredmé­nye volt. A forradalom tovább fejlődött, kiterjesztette az első esztendők nehéz harcok által kivívott eredményeit. Latin-Amerika életében is korszakos változásokat hozott a kubai forradalom győzelme. Szinte nincs olyan ország a féltekén, ahová ne sugározna ki a kubai példa hatása, amint erről a szélesedő partizánmoz­galmak tanúskodnak. Annak a következménye ez, hogy Kuba Latin-Amerikában megnyitot­ta a társadalmi forradalmak szakaszát. Az évforduló alkal­mából a többi szocialista or­szág népével együtt a magyar nép is szeretettel köszönti a jubiláló országot és kívánja, hogy tovább növelhesse ered­ményeit a szocializmus építé­sében, népe jólétének növelé­sében. Szigorú biztonsági intézkedések Jordániában a bombarobbanások miatt Kairóból jelenti az MTI. Ammanban rendkívüli bizton­sági intézkedéseket léptettek életbe az elmúlt négy nap so­rán még-megismétlődő bom­bamerényletek miatt. A kirá­lyi család tagjainak reziden­ciái és a középületek előtt megerősített őrség áll, város­szerte bombák után kutatnak, a bombarobbanásokról azon­ban hírzárlatot rendeltek el és a cenzúra megakadályozza a külföldi tudósítókat, hogy ró­luk beszámoljanak. A követ­ségek azonban megerősítik a bombamerényletek hírét. A kairói sajtó újabb részle­teket közöl a robbanásokról nemcsak a király, hanem Zein anyakirálynő palotája el­len is merényletet követtek el. A Dzsebel-Amman rezidenciá­­lis negyedben egész sor bom­ba robbant, a többi között az udvari miniszter, Szaad Goma palotájában, a miniszterelnök­ség irodáiban. A nyugatnémet kulturális intézetben kárt te­vő bombát a szomszédos her­cegi palotának szánták. Fel nem robbant dinamitrudakat találtak a rádió épületében is. Az Al Gumhurija szerint­­a jordániai vezetők rémületben élnek­.

Next