Magyar Nemzet, 1967. július (23. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-01 / 153. szám

Árat 60 fillérMagyar Nemzet A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA Szombat 1967. j­ú­l­i­u­i 1 VVIII.CT, 153. szám P­resztízs 1967 Mostanában többször hal­lottunk presztízs vizsgálatok­ról. Ezek a többi között azt próbálják kipuhatolni, hogy társadalmi csoportoknak vagy foglalkozásoknak mi a becsér­téke. Kit a tudat fejlődése, kit az iskoláztatás, a munkaerő­gazdálkodás szempontjából ér­dekel ez a téma. Mert ha ál­talánosítható mértékben sza­vaznak egy foglalkozás mel­lett vagy ellen, akkor abból arra következtethetünk, hogy hiba van vagy a gondolkodás, vagy a pálya körül. S ha nemcsak megállapítani aka­runk, hanem jó irányban vál­toztatni is, akkor cselekedni kell, hiszen egy-egy munkate­rület alacsony ázsiója akadá­lyozza a gazdálkodást, de gon­dokat okozhat a népművelés­ben vagy a gyógyításban is. S vigyázni kell: a pályák ár­folyamai sem változatlanok! Bár vannak, amelyek szilár­dan megkapaszkodnak a felső régiókban és vannak, amelye­ket hosszabb ideje alacsonyan jegyeznek, de esés és emelke­dés bármikor bekövetkezhet. Nem valamilyen manőver kö­vetkeztében, hanem aszerint, hogyan alakul a pálya bére és a pálya híre. Legutóbb a Munkaügyi Mi­nisztérium pályaválasztási csoportja folytatott a tanulók körében presztízs vizsgálato­kat. Nem túl széles körben, inkább szúrópróbaként ta­pasztalataik és feltevéseik iga­zolására. A felmérést 16 álta­lános iskola nyolcadik osztá­lyában, 10 gimnázium negye­dik osztályában és egy szak­munkásképző-intézetben vé­gezték: Szolnok és Békés me­gyében, valamint Szegeden. Ezért, az, ami eltérő az eddig tudottól, nem biztos, hogy ál­talánosítható. De két megyére és egy megyei jogú városra valószínűleg jellemző. A vizsgálódók először arra a kérdésre kértek választ, hogy mely pályákat tekinti a tanu­ló a legmegbecsültebbeknek, másodszor arra, hogy mi adja a rangjukat, harmadszor pe­dig, hogy ezek közül választa­nak-e hivatást? A kérdőíven ezenkívül 17 szakmát, foglal­kozást tüntettek fel. A tanu­lóknak meg kellett számoz­niuk, hogy náluk melyik, há­nyadik helyen áll. S ez a rangsorolás a leg­meglepőbb. Bár azt nem hi­szem el, hogy egy-egy általános iskolát végző tanuló, vagy egy negyedik gimnazista is pontos választ tud adni arra, hogy melyik szakmát becsüli, kilenced-, vagy tizenharmad sorban. (Gyanítom, hogy ha ismét kitöltetik velük a kér­dőívet, a kilences és a tizen­­hármas hely fel is cserélőd­het.) De azt majd mindenki mérlegelte, melyiket jelölje az elsők és az utolsók között. S mert külön is fel kellett sorol­niuk a megbecsült szakmákat, az első helyezéseket kétszere­sen erősí­tették meg. Abból, hogy miről vannak jó véle­ménnyel, valamelyest az is következik, hogy miről nin­csenek. Ez esetben az első há­rom helyen fölényesen győzött az orvos, a mérnök és a bá­nyász. Ám a tanulók 0,8 szá­zaléka jelölte csak elsőnek a tanácsi dolgozót. De megta­lálható a sereghajtók között: a segédmunkás, a bolti eladó és a mezőgazdasági szakmunkás társaságában. Mi lehet ennek az oka? Akik a felmérést értékelték, az alkotó, a gyógyító, a sike­res, a műszaki-tudományos, a kulturális fejlődést előmozdító pályák vonzásának tulajdonít­ják ezt, s inkább szépségük­nek, mint jövedelmezőségük­­*r** S a kevésre becsült fog­lalkozásoknál szerintük a testi vagy szellemi megerőltetés a taszító. Úgy tűnik azonban, hogy a gyakorlat mást mutat, mint ez a vizsgálat. Mert az említett megyékben, helységekben is sokszoros a túljelentkezés egy­­egy íróasztalra. Igen ám, de csak azután, miután az érett­ségi vagy az egyetemi felvé­teli vizsga nem sikerül. Lehet az, hogy tanácsi dolgozónak gyermekkora óta senki sem készül? Lehet. A múlthoz ké­pest nagy a fordulat a köz­gondolkodásban, amikor a csa­ládi ambíciók, a karrier-el­képzelések között a köztiszt­viselő­k mind az állami, mind az önkormányzati — igen elő­kelő helyen szerepelt. Hogy pozitív-e ez a fordu­lat? Akkor volna az, ha a kér­dezett (vidéki) gyerekek nem becsülnék ilyen kevéssé a me­zőgazdasági szakmunkás pá­lyát és a fizikai dolgozók kö­zül nemcsak a bányász érne el olyan előkelő helyezést. Mint ismeretes, Szolnok, Békés és Csongrád megyék nem a bá­nyavidéken vannak, s így a rangsoroló fiatalok inkább e munka romantikájáról, mint realitásairól hallottak. Mindannyian azon vagyunk, hogy a fizikai munka presztí­zse megfeleljen értékének. Ezt mind társadalmi berendezke­désünk jellege, mind a műsza­ki haladás megkívánja. A szakmunkás-iskolák iránt az érdeklődés mostanában meg is növekedett, de emögött elma­rad a kvalifikált fizikai mun­ka presztízse. Ez az elmaradás ugyan törvényszerű, de hogy meddig tart, az azért tőlünk is függ. A fizikai munka di­csérete azonban nem járhat együtt a szellemi munka szi­dalmazásával, vagy enyhébb fogalmazásban, ne­ az utóbbi rovására méltassák az előbbit; annál is inkább, mert a mo­dern iparban és a mezőgaz­daságban is a szakmunkáknak egyre több a szellemi kompo­nense. S nem fogadhatjuk el sokáig hallgatólagosan, hogy jórészt az egyetemről kimaradt fia­talok közül kerül ki a tanácsi dolgozók derékhada. Vajon ártalmas volna-e, ha egy osztályfőnöki órán például arról szólnának a fiatalok­nak, hogy mennyi alkotó és humánus munka történik a tanácsokban? Hogy az ered­mény megéri a fáradságot? Hogy városok, falvak moder­nizálódnak, hogy embereket lakáshoz juttatnak és gyere­ket, otthoni körülményeivel, öregek elhelyezésével törőd­nek? Azt mondhatnák erre, hogy nem annak az árunak kell reklámot csinálni, ami amúgy is kelendő. Ez azonban még az üzleti életben sem igaz. Különben nem találnánk ott a nyugati lapokban a rég be­vezetett világmárkák hirdeté­seit. A Munkaügyi Minisztérium ezt a felmérést a pályaválasz­tás szempontjából végezte. Mi se lépjük át ezt a határt. Fo­gadjuk el, hogy ez esetben is inkább a pálya híre, mint a bére volt befolyással a véle­ményalkotásra. S az oktatás területén maradva kérjük a pedagógusokat, hogy amikor irányítják, eligazítják és jel­lemzik a növendékeiket, ha gondossággal, pontossággal, más ember iránti érdeklődés­sel, probléma érzékenységgel és jó politikai érzékkel talál­koznak, az is ötöljön eszük­be. **Jó köztisztviselő lehetne belőle.'* Még akkor is, ha tudjuk, hogy a fiataloknak csupán egynegyede helyezkedhet el szellemi pályán. Kovács Judit Koszigin Párizsba, Podgornij Damaszkuszba utazott A külpolitikai helyzet­ ­ KOSZIGIN PÁRIZSBA, PODGORNIJ SZÍRIÁBA REPÜLT péntek délután, ami már magában mutatja a szovjet diplomá­cia rendkívül élénk tevékenységét. A szovjet miniszterelnök pénteken délben fejezte be kubai látogatását (az AP jelentése szerint elégedetten ítélte meg Fidel Castróval folytatott meg­beszéléseit), majd Havannából útban hazafelé, megszakította repülőútját a francia fővárosban, ahol szombat délelőtt 11 óra­kor tanácskozásokat kezd de Gaulle elnökkel. A két államférfi először négyszemközt folytat megbeszélést a francia elnök dol­gozószobájában, majd a tárgyalásokba néhány más francia és szovjet személyiséget is bevonnak. A tanácskozások befejezté­vel de Gaulle magánlakosztályában ebédet ad a szovjet mi­niszterelnök tiszteletére, amelyen csupán néhány meghívott vendég vesz részt. A tervek szerint Koszigin szombat délután folytatja repülőútját Moszkvába. Rövid időn belül a második közvetlen megbeszélést folytatja a szovjet kormányfő és a francia államelnök. Koszigin június 16-án, úton az ENSZ rend­kívüli New York-i közgyűlésére, szintén megszakította repülő­útját Párizsban és tanácskozott de Gaulle-lal. Mint akkor, valószínűleg most is, a közel-keleti helyzet és a vietnami há­ború áll a két államférfi tanácskozásainak középpontjában. A kairói kormányhoz közelálló Ál Ahram főszerkesztője, Hejkal, pénteki hírmagyarázatában részletesen elemzi az arab országok és a világ többi részének bonyolult viszonyát, s azo­kat a tanulságokat, amelyeket a közel-keleti izraeli agresszió­ból Egyiptomnak és az arab államoknak le kell szűrniük. Heikal — akit Nasszer elnök barátjának és bizalmasának tar­tanak — mindenekelőtt leszögezi, hogy »egyetlen hüvelyknyi arab földről sem szabad lemondani, még akkor sem, ha má­sodszor is csatasorba kell állni érte«. Rámutat: az úgynevezett békéltető tárgyalások Izraellel lehetetlenek, még akkor is, ha az Egyesült Államok ezt erővel akarná kikényszeríteni. Mele­gen méltatja a szovjet magatartást a közel-keleti válságban. A Szovjetunió — írja Hejkal — régi és igaz barátunk, s min­dent megtett értünk, amit csak tehetett. Rámutat, hogy a Szov­jetunió és az arab országok viszonya más természetű, mint amilyen Izraelt fűzi az Egyesült Államokhoz. Izrael és az Egyesült Államok célkitűzéseit Hejkal alapvetően azonosnak minősíti, s ebből kiindulva jegyzi meg: az arabok nem várhat­ják el a Szovjetunió közvetlen fegyveres segítségét, a szovjet támogatás más módon érvényesül. A nemzetközi arénában — mutat rá ezután a vezércikk — az arab világnak több ba­rátja akad, mint ellenségeinek. Az el nem kötelezett országok, nehézségeik ellenére, túlnyomó részben az arabság oldalára álltak. De hozzáfűzi: az arab országoknak ki­ kell alakítaniuk állandó kapcsolataikat a külvilággal, ki kell használniuk azo­kat a lehetőségeket, amelyek Nyugat-Európában is rejlenek. Franciaország magatartását bátorítónak nevezte, annak elle­nére, hogy előzőleg fegyvereket szállított Izraelnek. Angliával kapcsolatban kiemelte, hogy bár ez a kormány az Egyesült Ál­lamok támogatója, London és Washington között a közel-keleti érdekekben mégis vannak nézeteltérések. Hibánk volt — írja Hejkal —, hogy csak akkor létesítettünk kapcsolatokat a kül­világgal, amikor bajban voltunk. E helyett állandóan fenn kel­lene tartanunk a világba vezető hidakat. A szerző végezetül felhívja a figyelmet rá, hogy az elmúlt hetek válságából az arab országoknak le kell szűrniük a megfelelő tanulságokat. ­ Koszigin útban Párizs felé Hivatalos közlemény a kubai látogatásról Havannából jelenti a TASZSZ: Alekszej Koszigin csütörtökön Havannában ebé­det adott Fidel Castro tiszte­letére. Az ebéden kubai részről megjelentek Raul Castro, Os­­valdo Dorticos és a Kubai KP Politikai Bizottságának más tagjai. A Szovjetunió képviseleté­ben a Koszigin kíséretében le­vő személyek vettek részt az ebéden. Az ebéd meleg és baráti légkörben folyt le. Koszigin és Castro pohárköszöntőt mon­dott. Havannában az alábbi hiva­talos közleményt adták ki Ko­szigin szovjet kormányfő ku­bai látogatásáról. A kubai forradalmi kor­mány meghívására Koszigin, a szovjet Minisztertanács el­nöke New Yorkból, az ENSZ- közgyűlés rendkívüli üléssza­káról hazatérőben, néhány napra megállt Kubában. Ko­szigin és Fidel Castro, a kubai forradalmi kormány minisz­terelnöke között megbeszélé­sek folytak baráti, elvtársi légkörben. E megbeszélések lehetőséget nyújtottak, hogy teljes nyíltsággal eszmecserét folytassanak a feleket kölcsö­nösen érdeklő kérdésekről. Havanna népe pénteken szí­vélyes búcsút vett Alekszej Koszigin szovjet kormányfő­től. Szinte az egész főváros la­kossága felsorakozott az út mentén, ahol Koszigin és a kíséretében levő kubai veze­tők gépkocsi-karavánja elha­ladt. A kubaiak ovációval üd­vözölték Alekszej Koszigint, aki Fidel Castro miniszterel­nök és Corticos köztársasági elnök társaságában reziden­ciájáról a szovjet és kubai zászlókkal feldíszített José Marti repülőtérre hajtatott. A kubai főváros nemzetközi repülőterén a szovjet kor­mányfőt a kubai miniszterel­nökön és a köztársasági elnö­kön kívül a Kubai Kommu­nista Párt Politikai Bizottsá­gának és Központi Bizottságá­nak sok tagja, a forradalmi kormány miniszterei, a diplo­máciai testület tagjai, a szov­jet nagykövetség munkatársai búcsúztatták. A zenekar eljátszotta a szovjet és a kubai himnuszt, majd Koszigin, Fidel Castro és Osvaldo Dorticos ellépett a díszszázad sorfala előtt. Koszigin és Fidel Castro ba­ráti öleléssel búcsúzott egy­mástól, majd a magasba emel­kedett az IL—18-as repülőgép, fedélzetén a szovjet kormány­fővel. Alekszej Koszi­gin az IL— 18-as repülőgép fedélzetéről a következő táviratot küldte ki­ del Castro kubai miniszter­elnöknek: “Az önök országában tett baráti látogatás befejeztével szeretném tolmácsolni önnek és az egész hős kubai népnek testvéri üdvözletünket is sze­retnék további sikereket kí­vánni a szocializmus építésé­ben. Erősödjék és fejlődjék tovább a Szovjetunió és Ku­ba barátsága és sokoldalú együttműködése népeink érde­kében, a szocialista országok közösségének erősítése érde­kében.* Ganderből jelenti az AFP. Magyar idő szerint 10.35 óra­kor, pénteken este megérkezett a Kanadához tartozó új-fund­­landi Gander repülőterére az a szovjet különrepülőgép, ame­lyen Alekszej Koszigin mi­niszterelnök utazik Havanná­ból Párizsba. A szovjet mi­niszterelnök, akit Gander re­pülőterén J. R. Smallwood, Új- Fundland miniszterelnöke és Ivan Spedkov, a Szovjetunió kanadai nagykövete fogadott, öt órát töltött Ganderben. Az AFP értesülése szerint Koszigin szombaton reggel, magyar idő szerint fél 8 óra­kor érkezik meg az Orly-i re­pülőtérre. Podgornij Szíriába utazott Moszkvából jelenti a TASZSZ­ Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelső Taná­csa Elnökségének elnöke pén­teken repülőgépen Szíria fő­városába, Damaszkuszba uta­zott. Nureddin Atasszi szíriai államfő és a szíriai kormány meghívására tesz baráti láto­gatást a Szíriai Arab Köztár­saságban. Szovjet vezetők távirata az Afro-Ázsiai Szolidaritási Szervezet értekezletéhez Moszkvából jelenti a TASZSZ. Leonyid Brezsnyev, Nyikolaj Podgornij és Alekszej Koszi­­gin az Afro-ázsiai Szolidari­tási Szervezet szombaton meg­nyíló kairói rendkívüli érte­kezletéhez intézett táviratuk-­­ban hangsúlyozzák: “Meggyőződésünk, hogy azokban a napokban, amikor az imperialisták által bújto­­gatott izraeli kormánykörök agresszió útján elfoglalták há­rom arab ország területének egy részét, az értekezlet fon­tos hozzájárulás lesz Ázsia és Afrika béke- és szabadságsze­rető erőinek mozgósításához az izraeli agresszió következ­ményeinek felszámolásáért, az arab népek nemzeti független­ségének védelméért vívott harcban.* A Szovjetunió — hangzik a szovjet vezetők távirata —­­a jövőben is következetesen, minden tőle telhetőt elkövet a békéért és a népek biztost­sá­­gáért, a közel-keleti és a viet­nami agressziós tűzfészkek felszámolásáért, az olyan im­perialista kísérletek meghiúsí­tásáért, amelyek célja: az im­perializmus uralmát helyreál­lítani a felszabadult népek fö­lött­. Befejeződött az ENSZ rendkívüli közgyűlésének általános vitája Négy határozati javaslat vár szavazásra Pénteken befejeződött az ENSZ rendkívüli közgyűlésé­nek általános vitája és a hosszú előkészítés után előre­láthatólag megkezdődik az üt­közet végső szakasza, a szava­zás. A közgyűlés előtt jelenleg négy határozati javaslat fek­szik, de számuk előrelátható­lag változni fog: egyeseket még a szavazás előtt vissza­vonnak, ugyanakkor viszont újakat is beterjesztenek. Mint ismeretes, a Szovjet­unió eredetileg beterjesztett határozati javaslata az agresz­­szor elítélését, az izraeli csa­patok visszavonását követelte, továbbá azt, hogy Izrael térít­se meg­ az arab országoknak okozott károkat. Az amerikai határozati javaslat ezzel szem­ben messzemenően pártolta Izrael hódításait és figyelmen kívül hagyva, hogy ki az ag­­resszor, a csapatok visszavo­nását különböző feltételektől tette függővé. A szerdán be­nyújtott határozati javaslat, amelyet Jugoszlávia és 14 más el nem kötelezett ország ter­jesztett a közgyűlés elé, az iz­raeli csapatok azonnali és fel­tétel nélküli visszavonását sürgeti. A megfigyelők szerint jelenleg ennek a határozati javaslatnak van a legnagyobb esélye arra, hogy megkapja a leadott szavazatok kéthar­madát a 122 tagú testületben (a tartózkodó országok voksa nem számít bele az eredmény­be). Ennek a határozati javas­latnak az ellensúlyozására va­lószínűleg benyújtják hat or­szág, Argentína, Brazília, Olaszország, Norvégia, Dánia és Japán közös határozati ja­vaslatát, amely az izraeli csa­patok visszavonását a körzet összes államának, tehát Izrael­nek is kölcsönös elismerésével kapcsolná össze, továbbá elő­irányozná az ENSZ-főtitkár személyes képviselőjének meg­bízását azzal, hogy kapcsolato­kat teremtsen az érdekelt fe­lek között. Amerikai nyomás Svédország humanitárius jellegű javaslat benyújtására készül az arab menekültek megsegítése érdekében. A hírügynökségi jelentések­ből kitűnik, hogy az Egyesült Államok rendkívül nagy nyo­mást fejt ki annak érdekében, hogy megakadályozza az el nem kötelezett országok hatá­rozati javaslatának elfogadá­sát. Az APS algériai hírügy­nökség szerint számos afri­kai, ázsiai és dél-amerikai or­szág képviselői keserűen be­szélnek arról, hogy milyen eszközöket használnak az amerikai diplomaták, méghoz­zá nemcsak az ENSZ-ben és Washingtonban, hanem az il­lető országok fővárosaiban is, hogy ne szavazzanak az el nem kötelezett országok hatá­rozati javaslatára. E szöveg elfogadása ugyanis súlyos ve­reség lenne az imperialista erők számára. Arab felszólalások A péntek délelőtti — ma­gyar idő szerint délutáni — ülésen Ahmed Biszi líbiai kül­ügyminiszter felszólalásában elismeréssel szólt a Szovjet­uniónak arról a kezdeménye­zéséről, hogy az izraeli agresz­­szió elítélésére az ENSZ- közgyűlés rendkívüli üléssza­kának összehívását kezdemé­nyezte. A legkisebb kétség

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék