Magyar Nemzet, 1968. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-03 / 1. szám

t­i fe­l.Magyar Nemzet é­ A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA ] fáli sikerek reményeivel Losonczi Pál újévi köszöntője Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke január el­sején délben újévi köszöntőt mondott a rádióban és a te­levízióban. Egy eredményekben, gon­dokban bővelkedő esztendő­től búcsúzunk — mondot­ta. — S mégis, ha a gondo­kat és az örömöket a mérleg serpenyőjébe vetjük, jóleső érzéssel mondhatjuk, hogy erőfeszítéseinknek nem ma­radt el a jutalma. 1967 vé­gén sikerekben gazdag esz­tendőt zárunk. Eredményes évet, mert népünk a gazda öntudatával élt, munkálko­dott, tudva azt, hogy amit jó lelkiismerettel megteremt, az mindannyiunké, hiszen jövendő közös céljainkat szolgálja. Ebben a biztos tudatban dolgozott, erejét megfeszítve munkásosztályunk. Ez a fel­ismerés sarkallta tettekre az új életben mind több örömét lelő parasztságunkat. S ha­sonló érzéseket táplál az ér­telmiség is. Ezért tudott egész dolgozó népünk alko­tásainak magas színvonalá­val sok elismerést szerezni itthon és határainkon túl. Az 1967-es esztendő tehát népköztársaságunkban a cselekvés, s a még nagyobb tettekre való felkészülés esz­tendeje volt. S ebben népünk tiszteletre méltóan helytállt. A kölcsö­nös bizalomnak és a szilárd magabiztosságnak megvolt az alapja: pártunk kipró­bált, határozott és humánus politikája, amelynek valóra­­váltásán egész társadalmunk eredményesen munkálko­dott. Tovább szilárdítottuk új társadalmi rendünk alap­jait. S az új esztendőben magasabb szinten, nagyobb igényekkel folytathatjuk a munkát. A jó alapokon mind közelebb juthatunk a nagy célhoz, a szocializmus teljes felépítéséhez. Nyugodtan láthatunk hoz­zá az új gazdaságirányítási rendszer megvalósításához, ami népünk érdeke. Hazánk minden jó szándékú fia tet­tekkel járul hozzá a közös nagy ügy sikeréhez. Ahogy idehaza a társa­dalmi, a gazdasági haladás érdekében munkálkodunk, úgy a külföldi országokhoz, népekhez fűződő kapcsola­tainkban is alapvető célunk a haladás erőivel való még szorosabb szövetség és test­véri jó barátság. Történelmünk során soha nem állt még népünk előtt ilyen egységesen vállalt, a nép döntő többségének ro­­konszenvét kivívott köz­ponti cél. Ennek jegyében ünnepeltük meg a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forrada­lom 50. évfordulóját is. A felemelő, szép ünnepségek fényében még világosabban láthattuk, fél évszázad alat milyen hatalmas erővé nőtt a szovjet nép és a szocializ­mus eszméje. A hősök — közöttük a magyar internacionalisták — vére hullatása, tettei nyo­mán új célok, új lehetőségek sokasága tárult fel a világ előtt. A figyelem, amellyel az emberiség a nagy évfor­dulót kísérte, arról tanúsko­dott, hogy a Lenin által el­­­vetett magból a föld minden­­ részén kisarjad a szabadsági reménye. Még van nálunk­ jócskán tennivaló, de abban a biztos tudatban élünk, hogy a történelem legneme­sebb eszméit hordozzuk, s a nyugodt életre, a békés, al­kotó munkára vágyó embe­riség a mi táborunkra te­kint. Sajnos, az ég nem olyan felhőtlen a világ felett, aho­gyan azt a haladó emberi­ség szeretné. A mi békés, te­remtő munkánkkal szemben állnak az erőszak, a háború erői. Amíg mi minden szán­dékot, az emberi tudás egé­szét a gazdagabb, a teljesebb élet szolgálatába iparkodunk állítani, a reakció erői szer­vezkednek, hogy megállít­sák, sőt visszafordítsák a társadalmi fejlődés menetét. Gondoljunk az Amerikai Egyesült Államok vietnami kegyetlen, embertelen hábo­rújára. A távoli országban egy hős nép védelmezi a rá­támadó ragadozóval szem­ben hazáját, értékeit, esz­méit, haladásba vetett hi­tét. S ez a nép a haladás erőinek támogatásával em­berfeletti hősiességet tanú­sít szabadságának, szocialis­ta vívmányainak védelmé­ben. Vietnamon kívül a világ számos más eseménye is ta­núsítja, hogy az imperialis­ták felelőtlenül játszanak a tűzzel. Ez arra figyelmeztet: a haladó világnak összefo­gásra, határozottságra és jó­zanságra van szüksége, hogy megálljt parancsoljon a há­borús uszítóknak. Az új esztendő küszöbén nem állunk tehát problé­mák és teendők nélkül. Itt­honi kötelességeinken kí­vül előttünk áll a másik nagy cél, a békéért vívót küzdelem további fokozás, és a mind szorosabb együtt­működés a haladás erőivel. Népünk közös akaratának és nyugalmának, a haladás tábora erejének és eltökélt­ségének, valamint a szocia­lizmus ügye mellett világ­szerte megmutatkozó rokon­­szenv tudatában megalapo­zott optimizmussal, új sike­rek reményeivel vághatunk neki az új esztendőnek. Kívánom, hogy 1968 né­pünk számára békés, ered­ményekben gazdag, boldog új esztendő legyen. Szigorú intézkedések a dollár helyzetének megszilárdítására A 1­51 politikai helyzet |­ 1 AZ ÚJ ESZTENDŐ ALKALMÁBÓL ebben az évben is üzenetet intéztek a vezető államférfiak népeikhez és a vi­­ág népeihez, amelyben összefoglalták az elmúlt esztendő ered­­ményeit és bizakodással szóltak a most kezdődő új év várható feladatairól, megoldásra váró problémáiról és kilátásairól, napunk más helyén részletesen összefoglalva közöljük a leg­fon­tosabb megnyilatkozásokat.­­ A DOLLÁR KIÁRAMLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE, az ír Egyesült Államok nemzetközi fizetési mérlegében mutat­­kozó hatalmas deficit csökkentésére a Johnson elnök által hét­­en bejelentett intézkedések élénk vitát keltettek az Egyesült államokban. Pénzügyi szakértők attól tartanak — jelenti az M­TI tudósítója —, hogy az intézkedések, különösen a külföldi beruházások csökkentése és a külföldi turistaforgalom korlá­­tzása ellenlépésekre kényszerít számos európai országot és ne­­hézségeket okoz több olyan ázsiai és afrikai országban, ame­­yek eddig a hozzáférhető amerikai tőkére alapozták gazdasá­­gukat. Bár a szakértők egyetértenek abban, hogy a kényszer­­ntézkedésekre szükség volt a dollár védelmében, többen elké­­settnek minősítik a kormány lépéseit, s hangoztatják, akkor kellett volna dönteni a deficit csökkentéséről, amikor a font revalválása után a dollár is nehéz helyzetbe került. Ez esetben el lehetett volna kerülni a fizetési mérleg szinte példátlanul illő rosszabbodását. Mint Johnson sajtókonferenciáján kiderült, avaly a negyedik negyedévben a deficit csaknem ugyanannyi­­■al nőtt, mint a megelőző kilenc hónap során, s együttvéve fizetési mérleg évi hiánya meghaladja a 3,5 milliárd dollárt. A bevezetett intézkedések közül az üzleti köröket legérzé­­enyebben a külföldi beruházások korlátozása érinti. Tavaly évemberben Johnson még azt mondotta, hogy nem kerül sor én­v­szeri­n­t­é­zk­ed­és­ekr­e, s a kormány megelégszik az­­önkéntes­llenőrzéssel", most viszont kénytelen ellenőrzése alá vonni magántőke terveit.­­Johnson elnök kénytelen volt feladni azt a elképzelését, hogy kellemetlen és népszerűtlen lépések nél­­ül is megoldhatja a problémát« — írja vezércikkében a New York Times. A lap rámutat: egyelőre nem lehet felmérni, mi­­re" sikerekkel járnak a tervek, s nem vezet-e a kormány ípése újabb nemzetközi pénzügyi pánikhoz. A Washington ősz­e teljes fordulatnak" nevezi a kormány döntését, amely lap szerint részben az Egyesült Államok európai pénzügyi artnereinek követelésére született meg. A THANT KÖZEL-KELETI MEGBÍZOTTJA, Guimar­a• Jarring az Al Ahram című kairói lap szerint a hét folyamán Irgős látogatást tesz Jordániában és Libanonban, majd ezt övetően küldi el tevékenységének első szakaszáról szóló jelen­ését U Thant főtitkárnak. A lap szerint e jelentés alapján dönt majd U Thant arról,­ogy összehívja-e a Biztonsági Tanácsot a diplomata által ösz­­­eállított dokumentum megvitatására, vagy elegendő lesz, ha a jelentést megküldi a tanács 15 tagjának. Az Al Ahram szerint a főtitkár arról sem határozott még, New Yorkba rendelte-e ar ringot, hogy személyesen is beszámoljon küldetésének első sakaszáról. Ugyancsak az Al Ahram írja, hogy az EAK kül­­gyminisztériuma elhatározta: tájékoztatja az arab országokat imogató államok nagyköveteit a közel-keleti helyzetről, vala­­mint az EAK vezetői és az ENSZ-megbízott között folytatott trgyalások eddigi eredményéről Államférfiak újévi beszédei és üdvözletei Brezsnyev nyilatkozata a Népszabadságban Az új esztendő alkalmával — miként az évről évre szoká­sé — a vezető államférfiak menetet intéztek népeikhez és a népekhez. A magyar nép kü­­lönösen nagy megtiszteltetés­­nek tekinti, hogy L. L Brezs­­niov, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkára, a Nép­­szabadság hasábjain keresztül összegezte az elmúlt esztendő eseményeit, eredményeit. Az SZKP Központi Bizottságának főtitkára megállapította, hogy a szovjet embereket minde­nekelőtt megelégedéssel töl­tötte el az elmúlt évben, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójáról szerte a világon, mint nagy és örömteli ünnepről emlékeztek meg. Ma három földrészen ta­lálhatók szocialista rendszerű államok — mondotta nyilatko­zatában Brezsnyev. — Ázsia, Afrika és Latin-Amerika sok országának népe levetette a gyarmati jármot, s a szabad­ság és a függetlenség útján halad. A múlt évben jelentő­sen szilárdult a testvéri szo­cialista országok politikai együttműködése. A Szovjet­unió kommunistái éppen ezért megelégedéssel fogadták több kommunista párt ama fontos kezdeményezését, hogy ren­dezzék meg Budapesten a kommunista pártok konzulta­tív találkozóját, az új nem­zetközi tanácskozás összehívá­sával kapcsolatos vélemény­­csere céljából. A múlt évben a szocialista országok népei­nek azonban nemcsak békés alkotó munkával kellett fog­lalkozniuk. Vietnam hős népe, hő barátai segítségével foly­tatja harcát az amerikai im­perializmus barbár agresszió­ja ellen. Brezsnyev kijelentet­te: csakis az agresszió meg­szüntetése, az agresszor távo­zása lehet a vietnami kérdés megoldásának alapja. Ehhez az első lépés a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság bombázá­sának feltétel nélküli meg­szüntetése. Brezsnyev végeze­tül üzent a magyar népnek az új esztendő küszöbén: -Szín­ből kívánunk felvirágzást ha­zájuknak, új eredményeket a munkában, jó egészséget és boldogságot a Magyar Nép­­köztársaság minden állampol­gárának... . Az SZKP Központi Bizott­sága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa, a szovjet néphez intézett üze­netében emlékeztetett arra, hogy az 1967-es év a szovjet­hatalom 50 éves jubileumának esztendejeként vonult be a történelembe.­­Az új eszten­dőt köszöntve — hangzik a továbbiakban az üzenet —, baráti üdvözletünket és jókí­vánságainkat küldjük a szo­cialista országok népeinek, a kommunista és munkáspártok­nak, a munkásosztálynak, a dolgozó parasztságnak, a fia­tal nemzeti államok népeinek, mindazoknak, akik harcolnak az imperializmus és a gyarma­ti rendszer igája ellen. Kíván­juk, hogy a testvéri bátor viet­nami nép érjen el döntő sike­reket az amerikai agresszorok ellen, hazája szabadságáért és függetlenségéért vívott harcá­ban." Ho Si M­inh üzenete Valamennyi hanoi újság címoldalán közli Ho Si Minh elnök újévi üzenetét. A VDK elnöke többek között megálla­pítja: -Az amerikai agresszo­rok idén minden eddiginél ke­vésbé lesznek képesek arra, hogy megtagadják a kezdemé­nyezést. Fegyveres erőink és népünk minden bizonnyal az eddigieknél még nagyobb győ­zelmet aratnak.­ Az elnök új­évi jókívánságait küldte a testvéri szocialista országoknak az összes baráti államoknak és a világ népeinek, közöttük az amerikai haladó embereknek, akik lelkesen támogatják a vietnami nép igazságos ügyét. Ulbricht öt pontja Walter Ulbricht, az NSZEF első titkára, az NDK Államta­nácsának elnöke újévi üzene­tében méltatta az NDK 1967- ben elért jelentős gazdasági és politikai eredményeit, s a béke megőrzésének fontos fel­adatai között jelölte meg az egyenjogú állami kapcsolatok megteremtését valamennyi európai ország között, beleért­ve az NDK-t és az NSZK-t. Ulbricht öt pontból álló javas­latot terjesztett elő újévi üze­netében a két német állam békés egymás mellett élésének elérésére: 1. Az NDK megismétli a két német állam közötti erőszakos megoldásokat kizáró egyez­ményre vonatkozó javaslatát. 2. Az NDK továbbra is ér­vényben levőnek tekinti a két német állam egyenjogú kap­csolatainak megteremtését és fenntartását célzó megállapo­dásra vonatkozó javaslatát. 3. Az NDK tárgyalások meg­indítását indítványozza a két német állam kormányai, to­vábbá a két német állam vá­lasztott szakszervezeti és más tömegszervezeti vezetőségei között, a két német állam tel­jes leszereléséről, egy közép­európai atomfegyvermentes övezet létrehozásáról. 4. Az enyhülés érdekében teendő lépések csak akkor valósak, ha a nyugatnémet kormány lemond, a kizáróla­gos képviseleti igény és a re­­vansizmus valamennyi formá­járól, elismeri a fennálló euró­pai határokat és megakadá­lyoz mindenfajta revansista propagandát. 5. A négy nagyhatalom nem­zetközi jogilag érvényes pots­dami megállapodása előírja mindkét német állam és pol­gárai számára, hogy számolják fel a militarizmus, a nácizmus és a monopolkapitalizmus uralkodó helyzetét. Varsóban Wladislaw Go­­mulka mondott éjfélkor po­hárköszöntőt és többek között reményét fejezte ki, hogy szét­oszlanak a háborús felhők és folytatódik a szocializmus, va­lamint a béke megszilárdulása. A szónok megbélyegezte az Egyesült Államok vietnami ag­resszióját, amely átterjedéssel fenyeget egész Indokínára. Hasonló szellemben szólott Antonin Novotny, a Csehszlo­vák Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, a Csehszlovák Szocialis­ta Köztársaság elnöke, vala­mint Georgi Trajkov, a Bolgár Nemzetgyűlés elnökségének elnöke és Nicolae Ceausescu, a Román KP Központi Bizottsá­gának főtitkára, az Államta­nács elnöke, újévi beszédében. A pápa békére hív fel VI. Pál pápa január 1-én a világbéke napja alkalmából arra szólította fel a vietnami háborúban küzdő feleket, hogy minden lehető eszközzel igye­kezzenek lehetőséget találni a fegyvernyugvásra, kerüljék el egy kilátástalan, végelát­hatatlan, átfogó konflik­tus kockázatát. A Szent Pé­ter bazilikában megtartott be­szédében a pápa felhívta a fi­gyelmet arra, hogy a vietnami háborúban "­új, szörnyű aka­dályok jelentkeznek, amelyek új problémákkal és új veszé­lyekkel terhelik meg« az amúgy is bonyolult vietnami kérdést, »■fokozzák a veszélyt, a pusztítást, a könnyhullást, növelik az áldozatok számát«. A pápa félreérthetetlenül cél­zott arra a veszélyre, hogy a vietnami háború lángjai át­csapnak Laoszra és Kam­bodzsára, hangoztatta. -Sze­retnénk elhárítani a háború kiterjedésének, a beláthatat­lan háborúnak roppant ka­tasztrófáját." A pápa figyel­meztetését — mint ismeretes — megelőzte az az ajánlata, hogy közvetít a vietnami há­borúban. Ezt a javaslatot Johnson elnöknek tette, ami­kor az amerikai államfő a Vatikánban járt. Mostani be­szédéből azonban az is kivi­láglott, hogy nem sok reményt fűz kezdeményezéseihez. Nyugati államférfiak nyilatkozatai De Gaulle elnök a francia televízióban mondotta el tíz­perces beszédét az új eszten­dő alkalmából. Kijelentette, hogy Franciaország legfőbb célja a béke biztosítása. »Franciaország igyekszik békét teremteni, ahol a békét meg­­rontották« — mondotta.­­Tel­jesen nyilvánvalóan és min­denekelőtt Vietnamról, vala­mint a Közel-Keletről van szó. Mindkét esetben minden ar­ról tanúskodik, mennyire in­dokoltak voltak azok a figyel­meztetések, amelyeket őszinte jóindulattal intéztünk az ér­dekelt államokhoz" — mon­dotta de Gaulle elnök. Wilson brit miniszterelnök a Munkáspárt tagjaihoz inté­zett üzenetet az új év alkal­mából és hangsúlyozta, hogy az 1968-as év­­a kedvező le­hetőségek, áldozatok és nehéz­ségek esztendeje lesz­-. Az an­gol kormány már -a világhely­zet és a nehéz pénzügyi kö­rülmények fényében is felül kell vizsgálnia 1967. évi politi­káját. Külpolitikai kérdések­ről szólva, az angol kormány vezetője hangsúlyozta, hogy­­minden kedvező lehetőséget meg kell ragadni a vietnami véres háború beszüntetését elősegítő feltételek megterem­tése érdekében".

Next