Magyar Nemzet, 1968. március (24. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-03 / 53. szám

4 — Borsod megye közlekedési helyzetét, a közúti hálózat fej­lesztését tárgyalta meg szom­baton Miskolcon megtartott ülésén az országgyűlési képvi­selők Borsod megyei csoportja. A megye úthálózatának kor­szerűsítésére, fejlesztésére és karbantartására a harmadik ötéves terv időszakában — Miskolc várost nem számítva — több mint 760 millió forin­tot költenek. Az egyik legfon­tosabb korszerűsítési munkát a Miskolc—Budapest közötti fő­útvonalon végzik. — A szovjet veterán katona­­küldöttség, amely O. V. Tolsz­­tikov vezérezredes vezetésével részt vett a szovjet hadsereg születésének 50. évfordulója alkalmából hazánkban rende­zett ünnepségeken, szombaton a késő délutáni órákban eluta­zott Budapestről. ■— A Budapest—Párizs bará­ti csoport szombaton megala­kult a fővárosi tanács tagjai­ból. Az alakuló ülésen ott volt Sarlós István, a fővárosi ta­nács vb elnöke, s megjelent Raymond Gastambide, Fran­ciaország budapesti nagyköve­te is. A Budapest—Párizs ba­ráti csoport vezetősége táv­iratban üdvözölte a már ko­rábban megalakult Párizs— Budapest baráti csoportot. — 900 nyugdíjba vonuló pos­tást búcsúztattak szombaton bensőséges ünnepségen a Pos­tavezérigazgatóság Krisztina körúti székházában. A nyug­díjba menő hivatalvezetők, postatisztviselők, postaigazga­tók, gépkocsivezetők és kézbe­sítők közül csaknem 140-en kaptak kitüntetést, miniszteri vagy vezérigazgatói dicséretet.­­ A hollandiai magyar he­teket Amszterdamban március 5-től 17-ig, Rotterdamban pe­dig március 19-től 31-ig ren­dezik meg. A két város Hil­­ton-szállóinak legszebb étter­mei erre az időre magyar ven­déglőkké alakulnak át, a Bi­­jenkorf áruházak pedig ma­gyar ajándékcikkek — élelmi­szerek, kézimunkák, szőnyegek stb. — árusítására rendezked­nek be. A magyar hetek sok­oldalú információt adnak ha­zánkról, iparunkról, tájainkról, a­­turizmus fejlődéséről, azzal a céllal,­ hogy elősegítsék a gazdasági, kulturális kapcsola­tok és az idegenforgalom fej­lesztésének ügyét. — Budapest térképeinek nyil­vántartásáról, a fővárosi térképek naprakész állapotban tartásának szükségességéről tartanak előadást március 8-án délután öt órakor a­ Technika Házában. — Afrika független államai­ban 27 egyetemen összesen 30 ezer hallgató tanul. Tipikus­nak tekinthető az 1500 hallga­tót számláló ghanai egyetem, amely egyike az európai érte­lemben vett afrikai egyete­meknek. A tantestület mintegy 270 előadóból áll, ezeknek 20 százaléka afrikai, a többi kül­földi, zömmel angol. Szél, gyenge havazás Várható időjárás vasárnap estig: kisebb felhőátvonulások, legfel­jebb néhány helyen hószállingó­­zással, gyenge hózáporral, néhány órás napsütés. Időnként élénk északkeleti, keleti, majd fokozato­san délkeletire forduló szél. Hideg éjszaka. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3— mínusz 8, legmagasabb nappali hő­mérséklet 0—plusz 4 fok között. A Duna vízállása Budapestnél –19 cm. egészséges %C/$1 ízl­etes­­ kiadás - Maen Nemt- NAPI KRÓNIKA mniiiiiiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiutiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiiimBmiiiimmiRinitmiiiiiimiiniiiiiiiiimHiimmiiiitiiiiimnmnmnni — Országos kukoricater­mesztési tanácskozást rendez március 5-én a Mezőgazdasá­gi és Élelmezésügyi Miniszté­rium, a Magyar Agrártudo­mányi Egyesület és a Fejér megyei Tanács Végrehajtó Bi­zottsága Székesfehérvárott. A tanácskozás színhelye a Vö­rösmarty Színház. Vitaindító előadást dr. Gergely István miniszterhelyettes tart, “Ku­koricatermesztésünk helyzete és fejlesztésének főbb fel­adatai­' címmel.­­ A munkavédelmi és mun­kaegészségügyi filmek idei be­mutatója szombaton díjkiosz­tással ért véget a KPVDSZ székházában. Az első díjat az oktató- és dokumentumfilmek kategóriájában a Mafilm Kul­turált munkahelyei című, az agitációs játékfilmek csoport­jában a KGM filmstúdiójának Játék az üzemben című, a munkaegészségügyi filmek kö­zül pedig a Nehézipari Mi­nisztérium műszaki filmszol­­gálatának Aki időt nyer című filmje kapta. Az év legjobb munkavédelmi filmje címet és a vándorserleget a Mafilm Emberközelben című filmjé­nek ítélte a zsűri.­­ A korszerű háztartási olajtü­zelés és az ezzel kapcsolatos fej­lesztés kérdéseiről Simovits János az Energiagazdálkodási Tudomá­nyos Egyesület rendezésében hét­főn délután fél öt órakor előadást tart a Technika Házában. — Szombathely első újságja az 1867-ben megindított Vas­megyei Lapok volt. Dr. Hor­váth Ferenc, a megyei levéltár vezetője azonban felfedezett egy 1850. december 23-án ille­gálisan megjelent “Tritsch- Tratsch aus der Gyöngyös­mellék*' című társadalmi la­pot, amely engedély nélkül je­lent meg. Közleményei azt bi­zonyítják, hogy írói a megye magyar érzelmű vezetői közé tartoztak.­­ “­Hosszú** tűzkövet hozott forgalomba a Magyar Dohány­ipar. A háztartási gyújtókban használható tűzkőfajta szom­bat óta m­inden olyan, üzlet­ben kapható, ahol gáz­gyújtót­ árusítanak. A szakemberek szerint cigarettagyártáshoz használatos gázöngyú­jtókba nem használható ez a tízmil­liméteres hosszúságú tűzkő, de a Magyar Dohányipar hama­rosan a gázöngyújtókba való különleges tűzkövet is forga­lomba hoz. — A televízió műsora vasárnap. 9.10: Angol nyelvtanfolyam hala­­dóknak. 9.25: Hétmérföldes kame­ra. Úttör­őhíradó. 9.43: Móra Fe­renc: Kincskereső kisködmön. 2. A kincskereső (ism.). 19.05: Uni­­verzál 007. Kezdő rádióamatőrök műsora. 10.35: Támadás a király ellen. Sakktanfolyam gyerekek­nek. 11.00: Ferfi és a rablók. NDK- bábfilm. 11.35: Az Orion űrhajó fantasztikus kalandjai. 5. Harc a Napért (ism.). 14.20: Csak gyere­keknek! Filmösszeállítás. 15.00: Vasárnap délutáni előadás. Az is­ten ostora. Magyarul beszélő len­gyel film. 10.15: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót! A Magyar Rádió és Tele­vízió énekkarának hangversenye. 16.35: A Magyar Hirdető műsora. 16.45: Irány Várna! A mai Bulgá­ria c. folyóirat rejtvénypályázatá­nak döntője a kamerák előtt. 18.35: Haladás. Tudományos maga­zin. 19.15: Copperfield Dávid. Ma­gyarul beszélő angol kisjátékfilm. 9. Bonyodalmak a háztartásban. 19.40: Esti mese. 19.50: Sporthírek. 20.00: Tv-Híradó. 20.20: Harang, biblia és gyertya. Magyarul beszé­lő amerikai film. 22.00: Az érem harmadik oldala. 22.10, Tv-Híradó. — 2. kiadás. — 100 új magyar termék mutatkozik be a lipcsei vásá­ron. A szakkörökben és a saj­tó képviselőinek körében nagy az érdeklődés a magyar ter­mékek iránt. A vásár megnyi­tása előtt Berlinben megtar­tott sajtókonferencia részve­vői különösen az Ikarus 250 típusú távolsági autóbusz, az Unicar akkumulátor töltőko­csi, a MOM legújabb típusú ultracentrifugája iránt érdek­lődtek.­­ Christian Barnard pro­fesszor, a szívátültetés úttörő­je a közeljövőben szimultán szív- és tüdőátültetést tervez. A dél-afrikai sebész a napok­ban jelentette be szándékát Puerto Rico fővárosában, ír­ja a jugoszláviai Magyar Szó. — A MENTŐKOCSIBAN MEG­HALT Hetteshelmer Fdénc 71 éves nyugdíjas, akit a XVII., Pesti úti autóbuszmegállóban elgázolt egy 67-es autóbusz. A halálos baleset ügyében vizsgálat indult. — Feldúlták a zsidó teme­tőt Viareggióban, jelentik Ró­mából. A sírkövek egy részét ledöntötték, a többire zsidó­­ellenes jelszavakat írtak, vagy M-betűt rajzoltak, Mussolinira utalva. A rendőrség egyelőre nem találja a tettekeket.­­ HOLTAN TALÁLTAK Molnár József 52 éves géplakatost és 51 éves feleség­ét a IV., Tábor utca 51. szám alatti lakásukban. A vizs­gálat megállapította, hogy a kály­hából kiszivárgó szénmonoxid okozta a szerencsétlen házaspár halálát.­­ A BŰVÉSZEK ÉS JŐVEN­­­DÖMONDOK amerikai egye­sülete nemrégen tartotta New Yorkban évi értekezletét, amelyen kínos feltűnést kel­tett, hogy az egyesület 220 000 dolláros pénzalapja eltűnt. A pénztárban a dollárok helyén egy cédulát találtak ezzel a szöveggel: »Miután a legügye­sebb jövendőmondókról és varázslókról van szó, biztos vagyok benne, hogy rövidesen rám találnak. Amennyiben ez nem sikerül, akkor valameny­­nyien csalók és sarlatánok, s ez esetben a pénz joggal ma­rad az enyém­.­­ Fej nélküli holttestet fe­deztek fel Bahia brazíliai ál­lamban egy út mentén. A nyo­mozás szálai az úgynevezett kígyószektához vezettek. A szekta fanatikus tagjai bar­langban laknak, amelynek mé­lyén állítólag bűvös kígyó él, amely állandóan áldozatokat követel. Mivel a kígyó az utóbbi időben már “nem elé­gedett meg állatáldozatokkal", ezért a szekta tagjai embert áldoztak neki.­­ A tetoválások eltünteté­sére új módszert dolgoztak ki a gdanszki sebészeti klinikán. Erre a célra a fogorvosok ál­tal használatos fúrógépet al­kalmazzák, természetesen he­lyi érzéstelenítéssel. A bőr így gyorsan regenerálódik és nor­málissá válik.­­ HÁROMÉVI SZABADSÁG­VESZTÉSRE ítélte a Csongrád me­­gyei bíróság Bumford László 20 éves szegedi fiatalembert, aki a múlt év őszén Új-Szegeden a te­tőn keresztül behatolt egy üresen hagyott házba, s mintegy kilenc­ezer forint értékű ékszerrel, ruha­neművel és nagyobb összegű kész­pénzzel a tetőn át távozott. A me­nekülő betörőt az időközben haza­érkezett háziasszony kiabálására a járókelők fogták el. —■ A közlekedési balesetek 14,5 százaléka azután történik — francia statisztika szerint —, hogy a gépkocsi vezetője idegcsillapítót vett be. — Lopott Rembrandt-képre bukkant Miamiban a rendőr­ség. A Jákob halála című híres festmény négy évvel ez­előtt tűnt el egy montreai­ múzeumból. A rendőrség két,­j embert letartóztatott. — Háromszáz esztendő, a XVII—XVIII—XIX. század kubai művészetét tárja a kö­zönség elé a havannai nem­zeti múzeum gyűjteményéből 62 metszetet felsorakoztató tárlat, amelyet varsói és prá­gai bemutató után hozott Bu­dapestre a Kulturális Kapcso­latok Intézete. A kiállítást szombaton dr. Solymár István művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria helyettes fő­igazgatója nyitotta meg.­­ A lottó 9. játékhetére 6 617 638 szelvény érkezett, öt­­találatos szelvény nem volt. Négy találatot 55 fogadó ért el, a nyereményösszeg az ille­ték levonása után egyenként 72 782 forint. Három találata 4667 fogadónak volt, a nyere­ményösszeg az illeték levonása után egyenként 429 forint. A kéttalálatos szelvények száma 134 960 darab, ezekre egyen­ként 19 forintot fizetnek. — ELGÁZOLTA EGY SZEMÉLY­GÉPKOCSI Viglász Ferencné 78 éves asszonyt a XVI., Ferihegyi repülőtérre vezető úton. Az idős asszony súlyosan megsérült. — Harangmúzeum működik a kis thüringiai városban, Apaldban. A kiállítási ter­mekben néhány száz, legkülön­bözőbb időkből származó ha­rangot mutatnak be. A leg­régibb közülük talán az a me­zopotámiai csengetyű, amely körülbelül 2000—2200 éves. Számos harangot őriznek az ősi Kínából, Afrikából és Európa, valamint Ázsia legkü­lönbözőbb országaiból is.­­ Megkezdődött a tavaszi halköltöztetés a biharugrai ta­vaknál. A telelő medencékből ötmillió egy- és kétnyaras nemesponty ivadékot helyez­nek át a tavakba, amelyeket később kacsákkal is benépesí­tenek. A TETŐBONTÁS UTÁN BE­­TÖRT a kiskundorozsmai italbolt­ba Illés Antal 20 éves helybeli fia­talember, ott bort lopott, majd egy ismerősétől több ezer forintot kicsalt és végül erősen ittas álla­potban motorra ült. A Csongrád megyei bíróság a három bűncse­lekményért 8 hónapi szabadság­vesztésre ítélte és egy évre eltil­totta a gépjármű vezetéstől. A Lengyel tudósok kidol­gozták a vér folyékony nitro­génben való fagyasztásának módszerét mínusz 196 C fokon. A műtétek előtt fagytalanított vér alkalmas klinikai felhasz­nálásra.­­ A HALLGATÓK KLUB­JA hetente egyszer összeül Ramseyben (Huntingdon) és hangtalanul ülésezik fél órán keresztül. Aki megtöri a fél­órás hallgatási penzumot, hat penniy büntetést fizet a klub pénztárába. A fél óra alatt vi­hogni, nevetni sem szabad, sem a poharakat összekoccin­tani. A 33 főből álló tagság fél órán keresztül a tökéletes csendet élvezi, amelyből a modern életben nem sok ré­szük van. A fél óra elteltével aztán a tagok megkezdik az átlag klubok tagjainak min­dennapi életét.­­ A zalai régészek az el­múlt hónapokban ásatásokat végeztek a török hadak által a XVI. század­­első felében fel­égetett pogányszentpéteri Pá­los-kolostor helyén. Az ásatás során csaknem teljesen ép, gazdagon díszített színes kály­hacsempék, famegmunkáló eszközök, fejszék és bárdok, arató sarlók kerültek a fel­színre. A legnagyobb megle­petést az a földbevájt agyag­bombár keltette, amelyből két zsák félezer éves vegyes ga­­bonát sze­ltek ki. A Ráadás le­let a nagyi, •i-izsai Thury György Múzeumba került. — Eduard Goldstücker pro­fesszor, a Csehszlovák Írószö­vetség januárban megválasz­tott új elnöke és Miroslav Va­­lek az írószövetség alalenöke — aki egyben a Szlovák Író­szövetség elnöke is — hétfőn Budapestre érkezik, hogy alá­írja a csehszlovák és a magyar írószövetségek idei munkater­vét . Sebestyén Mihályt kö­szöntötték 75. születésnapja al­kalmából a Művészeti Szak­­szervezetek Szövetségének székházában szombaton, a Színházművészeti Szövetség és a Művelődésügyi Minisztérium nevében. Az ünnepi köszöntőt Kazimir Károly főtitkár és dr. Malonyai Dezső főosztályveze­tő-helyettes mondotta.­­ A Jelenkor című pécsi irodalmi folyóirat mutatkozik be hétfőn este az Egyetemi Színpadon. A műsorban a töb­bi között Bertha Bulcsu, Lá­zár Ervin, Granasztói Pál, Ma­jor Máté, W­eörös Sándor és Örsi Ferenc művei hangzanak el. — A Neue Züricher Zeitung március 1-i számában közli Moldova György Straznyiczky, a magyar apa című novellá­ját. Az íróról a mű fordítója — Éva Haldimann — ad rö­vid életrajzot és jellemzést. — Megjelent a Nemzetközi Szemle márciusi száma. — “Duna menti nyár" elne­vezéssel augusztusban kerül sor első ízben a bajai vízgaz­dálkodási napok megrendezé­sére. A tervek szerint e ren­dezvény idővel 14 napos Nyá­ri Egyetem jelleget is ölt. — Országos népművészeti gyűjteményt létesítenek Mező­­komáromban Kálmán Gyula mezőkomáromi faragó népmű­vész kezdeményezésére. Össze­gyűjtik az ország népművé­szeinek több alkotását, s a helyiekkel együtt állítják majd ki az erre a célra létesítendő múzeumban. Ugyanitt bemu­tatják a mezőkomáromi asszo­nyok legszebb kézimunkáit, hímzéseit is. A kiállítás már­cius 24-én nyílik meg.­­ Első fokú építéshatósági jogkör gyakorlásával bízták meg az elmúlt években kísér­letképpen 14 Pest megyei köz­ség tanácsát. A tapasztalatok szerint a családi lakóházakig terjedő építkezési engedélyek kiadásával jól éltek a helyi államigazgatási szervek. Jól járt a lakosság, mert az épí­tési engedélyeket kevesebb utánjárással kapja meg. A Pest megyei tanács most újabb nyolc községet bízott meg az első fokú építési engedélyek ki­adásával. — Betontranzisztor a neve annak a műszernek, amelyet a szovjet vasbetonkutató inté­zet mutatott be nemrégiben. Az új konstrukció előnye, hogy nagysága egyharmada az eddig világszerte használat­ban levő műszernek, amely­nek segítségével a beton és más építőanyagok tartósságát ellenőrzik. A Nagy benzinbontó beren­dezések kivitelezési munkáit kezdték meg a Déldunántúli Gázgyártó és Szolgáltató Vál­lalat pécsi gázgyára területén. A 80 millió forintos beruházás során két, egyenként napi 100 000 köbméter gáztermelő kapacitású bontóberendezés épül, amelyek benzinből állít­ják elő a nagy kalóriájú tüze­lőanyagot. A tervek szerint 1970-ben már gázbőség lesz Pé­csett. — P. F. Angelo fotóművész gyűj­teményes kiállítása 11-től 19 óráig tekinthető meg a Műcsarnok­ban.­­ •— A franciaországi Val­­lauris és Hódmezővásárhely testvérvárosi kapcsolatát rög­zítő okmányokat —, amelye­ket a két város vezetői már korábban aláírtak Hódmező­vásárhelyen — ez év áprilisá­ban ratifikálja a francia kis­város vezető testülete. Az ün­nepélyes aktusra vásárhelyi delegáció utazik a dél-francia­országi városba. A két város együttműködési szerződése el­sősorban a képzőművészeti kapcsolatok megteremtését és fokozatos bővítését veszi terv­be. Ennek­­szellemében rende­zik meg Vallaurisban április ötödike és tizennyolcadika kö­zött Az alföldi táj című tárla­tot, amelynek anyagát Tor­nyai János, Endre Béla, Rud­­nay Gyula, Pogány Ferenc és Kohán György alkotásaiból állítják össze a vásárhelyiek. — A Magyar Karikatúra­­kiállítást Budapest után vi­déken először a miskolci Ga­lériában mutatják be. A tár­latot szombaton nyitotta meg Kaján Tibor grafikusművész. — Josephine Baker önálló sanzonesttel szerepel március 7-én és 8-án az NDK főváro­sában. A világhírű énekesnő a tavaszi vásár rendezvényei­nek keretében Lipcsében is fellép. — Orgonaestet ad Kistété­­nyi Melinda és Virág Endre március 6-án este a Zeneaka­démia nagytermében. — Herbert von Karajan osztrák karmester, akit ideg­­gyulladással kezeltek az egyik párizsi klinikán, a gyógyulás útján van, s március köze­pére már Salzburgba várják, a húsvéti zenei fesztiválon be­mutatásra kerülő Rajna kin­cse próbáinak irányítására. — B. Vonás professzor, a Nem­zetközi Farmakológia­ Társaság el­nöke március 5-én, kedden dél­után 17 órakor előadást tart a Ma­gyar Tudományos Akadémián. — Másfél millió hóvirág­csokrot és mimózát küldenek repülőgéppel Moszkvába a Szovjetunió déli vidékei a Nemzetközi Nőnap alkalmá­­ból Bulgária nagy kertésze­tei 600 ezer tulipánt és ibo­lyát szállítanak a szovjet fő­városba. — HALÁLOZÁS. Fájdalommal tudatjuk, hogy jóságos Édes­anyánk, özv. Udvardy Mihályné 1968. február 28-án elhunyt. Gyá­szoló család. X — Jendrzejovszky Mária ny. énektanár elhunyt. Temetése f. hó 6-án 11 órakor lesz a Farkas­réti temetőben. X — Varga Józsefné fővárosi veze­tő védőnő febr. 21-án elhunyt. Te­metése március 7-én fél 2 órakor lesz az Óbudai temetőben. Varga József. X — Dr. Antal Elekné nyug. taní­tónő hosszas betegség után el­hunyt. Temetése f. hó 4-én dr. fél 3 órakor lesz az Óbudai Szr. teme­tőben. Virágok mellőzését kér­jük. X — Megrendülve tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és s­zerfit­­ték, hogy felejthetetlen jóságos testvérünk, dr. Herczegh Józsefné György Gizella Bécsben február 28-án elhunyt. Lakástelefon: 06— 908, 159—663. X — Dr. Kardos Elek nyug.­tábla­bíró 72 éves korában 1968. február 26-án váratlanul elhunyt. Gyászol­ják felesége, fiai: Tamás, Gábor, István. Temetése a Farkasréti te­metőben március 6-án du. 2 óra­kor. Minden külön értesítés he­lyett. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Apánk, főnökünk és nagybácsink. Boros Gyula életé­nek 77. évében február 29-én el­hunyt. Hamvasztás előtti búcsúz­tatása március 7-én de. 1 órakor lesz a Farkasréti temetőben. Gyá­szolják: családja, munkatársai, is­merősei. X — Fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szeret­ték, hogy özv. dr. Virágh Gyulá­­né Lázár Jolán február 29-én rö­vid szenvedés után elhunyt. Teme­tése március 6-án fél 12 órakor lesz a Farkasréti temető halottas­­házából. Gyászoló családja. X — Köszönetnyilvánítás. Hálásan köszönöm mindazoknak, akik fér­jem, dr. Virág Zoltán nyug. ügy­védet utolsó útjára elkísérték és részvétüket fejezték ki. Dr. Virág Zoltánná. XX­ JVVWWVWVWAWtWWVMVkVAIVWWWWWVNW HORTOBÁGYI PLAY-BOY (Vasvári Anna rajza) Vasárnap, 1968. március 3. EGYESÜLT VEGYIMŰVEK* BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék