Magyar Nemzet, 1968. május (24. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

*■*» ..Wolityik­ Nemzet A HAZAFIAS KÉPFRONT LAPJA • Május elsején ÍRTA DOBI ISTVÁN ünnepnek tartják. A világ proletariátusa ezt a napot több mint háromnegyed év­század óta mindig megün­nepelte, az utcára vonult és magasba emelte a vörös lo­bogókat, a szabadság, a nemzetköziség szimbólumát. De nálunk a május elseje nemcsak nemzetközi, hanem nemzeti ünnep is, amelyet a munkássággal együtt a pa­rasztság és az értelmiség is ugyanolyan őszinte emberi érzéssel ünnepel. Amit elértünk a felszaba­dulás óta, az új városokat, szépülő falvainkat, gazda­gon termő földjeinket, gyü­mölcsöseinket, ezt az állan­dóan felfelé ívelő békés éle­tünket, elsősorban a mun­kásságnak köszönhetjük. A munkásság takarította el az üszkös romokat, s építette fel a gyárakat, az új lakóte­lepeket, a vasutat, a hidakat és a munkásosztály terem­tette meg a lehetőségét an­nak is, hogy új élet csíráz­zon ki a szántóföldeken. Az a tizenhárom asszony, aki Kiss Józsefnéval együtt el­indult a szélfútta homokon fákat ültetni, éppúgy a munkásságtól kapta az erőt, a lehetőséget, mint az a sok ezer más úttörője a szebb paraszti­ életnek. „Fogjunk össze mindany­­nyian ott, ahol dolgozunk, így tudjuk még szebbé tenni az életünket!” Ez is az or­szág színe előtt felszólaló téesz-asszony beszédéből vett idézet és ezt hallva a kongresszuson ara gondol­tam, olyan igaz és szép ez, hogy a nagyszerűen meg­nyilvánuló munkás-paraszt összefogás egyik jelszava is lehetne, s további népfront­munkánk egyik programja. A munkás-paraszt összefo­gás elevenen ható erő nem­csak gazdasági, de politikai életünkben is, s további erő­sítése elengedhetetlen felté­tele a szocializmus teljes fel­építésének. Virágbaborult fák, üde tavaszi határ, vidámság, derű és szín, lelkesedő em­berek az utcákon és a tere­ken, illatos széltől lobogta­tott zászlók! Bennem mindig ez a kép kel életre május el­sején annak ellenére, hogy nagyon sok olyan májusi ünnepet megértem, amikor szuronyok fénye csillant a puskákon, és a népet elnyo­mó rendszer megtiltotta az ünneplést. De a múltat szí­vesen feledi az ember, s in­kább a jövőbe néz. S ez a mai nap olyan ünnep, amelyből erőt meríthetünk a jövő nagy feladatainak ránk váró elvégzésére. Erőt, hitet és lelkesedést, aminek örök forrása a május elseje. Ezeket az egyre gyökere­sebb hitet és egyre valósá­gosabb alapokon nyugvó lelkesedést kiváltó gondola­tokat éreztem néhány nap­pal ezelőtt a népfrontkong­resszuson is. Olyan hatással volt ez a kongresszus köz­életünkre, terveinkre, to­vábbi munkánkra — hogy a tavasznál maradjak —, akár a májusi, eső a gazda­gabb termésre. Nemcsak gondolatokat ébresztő, de tettekre is serkentő. Azt mondtam, a múltat szívesen feledi az ember. ..Igei, szívesei­,de azért nem árt, ha néha-néha visszatér a gondolatainkba, mert csak így tudjuk pontosan felmér­ni azt az utat, amelyet ed­dig megtettünk. Így jutott nekem is eszembe, Kiss Jó­­zsefné tsz-parasztasszony felszólalását hallgatva a kongresszuson, az a küzdel­mes múlt, amit parasztsá­gunk megtett. Őszinté, igaz emberi kiállás volt minden szava, s benne volt faluja életében az egész ország pa­rasztságának élete, küzdel­me, reménysége és felemel­kedése, akár­ a csepp a ten­gerben. Tizenhárman indul­tak el új életet építeni a mázzá, amelyek város és fa­­lu között a mindennapi élet­ben is kifejezésre jutnak például a piacokon. A mun­kásság érdeke teljesen azo­nos a parasztság érdekével ezen a téren: a több és jobb élelmiszerellátás, a bővebb árufelhozatal, tehát a gazda­gabb termés, a jobb élet. Nemzetközi ünnep, nemzeti ünnep, de a béke ünnepe is egyben május elseje, s a bé­ke gondolata egységesen hatja át az egész nemzetet, s azt mondhatnám, ebben talán­­ legelőször valósult meg, a nemzeti egység. Bé­kében akarunk élni, mert csak így tudjuk felépíteni boldogabb jövőnket, a teljes szocializmust. A békevágy hatja át azonban nemcsak belpolitikánkat, hanem ez jellemzi országunk külpoli­tikáját is. Segítjük, teljes szívünkből, minden erőnk­ből támogatjuk a harcoló hős vietnami népet és elítél­jük a béke ellenségeit, az amerikai imperialistákat. Ezt teszi ma május elsején a világ minden békeszerető, haladó népe, s mi velük együtt emeljük magasra az ünnepi lobogókat és a szí­vünket is, hogy megköszön­jük a szabadságot, amellyel úgy akarunk élni, hogy to­vábbi hasznára, gyarapítá­sára fordítsuk népünknek és az egész emberiségnek. Az is eszembe jutott, vé­gigtekintve a küldöttek né­pes táborán: bármennyire is ismerem a falut, a paraszti életet, nem tudnám már csalhatatlanul megállapíta­ni, melyik küldött képviseli itt a falut, melyik az üze­met, gyárat, ki a munkás, ki a paraszt. A különbségnek nemcsak a külső formái tűntek el végérvényesen, egyre inkább tűnőben van, sok helyen meg véglegesen eltűnt a munka végzése kö­zötti különbség is. S így tű­nik el lassan a falu és város között a különbség és kerül egymáshoz közelebb mun­kás, paraszt és értelmiségi. A termelőszövetkezetek­ben, különösen a fejlett üze­mekben, nyoma sincs ma már a régi paraszti munka­formának, ami egyéni erő­kifejtésen alapult. A mun­kásosztály segítségének lát­ható jeleként egyre több a gép, s vannak munkafolya­matok, amelyeket teljesen gépesítettek. Ez nem az a régi paraszt­ság már, amelyet a konven­ciók, szokások sok ezer szá­la fűzött a földhöz, s meg­kötötte, mint a béklyóba vert csikót. Talán kicsit szo­katlan a hasonlat, de én mindig szilaj paripákra gon­dolok, szélcibálta sörényű vágtató lovakra, amikor a székj­ár­ta homokon, a férfiak elhagyták a falut, másfelé néztek munka után, de az asszonyok ott maradtak és almafát ültettek. Azóta visszajöttek a férfiak, gaz­dag termést hoznak a fák, s a tizenhárom úttörő mellé felzárkózott az egész falu. Arra gondoltam a kong­resszusi teremben, hallgatva ennek az asszonynak a be­szédét, aki most járt először Budapesten és most beszélt először az ország nagy nyil­vánossága előtt, hogy az ő szabolcs-szatmári kis falu­jához hasonlóan az egész or­szág parasztsága is ezt az utat járja, így indult, nehe­zen küszködve és ocsúdva az évszázados gúzsbakötöttség­­ből, izmait próbálgatva, ta­pasztalatát kamatoztatva, kicsit talán néha bizonyta­lankodva. Így indult fákat ültetni, szőlőt telepíteni, kö­zös majorságokat építeni, hogy lerakja az új paraszti élet alapjait. S ma már ,a fák gyümölcsöt teremnek és gyökereikkel erősen a föld­be kapaszkodnak. Az új pa­raszti élet valóság lett, szép és reményteljes valóság, amely megváltoztatta nem­csak a falu külső képét, ha­nem a parasztság életformá­ját, gondolkodásmódját és világnézetét is. Május elsejét a munkás­ság ünnepének, nemzetközi falvakat járom és látom, milyen gyorsan halad a tűz­­gazdák szekere afelé, hogy a parasztság is egységes osz­tállyá váljon. Ehhez minden előfeltételt megteremtett a kormányzat is. A sokat emlegetett nem­zeti egység így válhatott va­lósággá, így születhetett meg a munkás-paraszt összefo­gásból, amelyet az értelmi­ség is minden erejével tá­mogatott. Ahogy a kong­resszuson is elhangzott: nemzetté vált nálunk a nép. A nemzet jövőjéről, to­­­vábbi feladatairól sok szó esett a kongresszuson, hi­szen köztudott, el is mond­ták nagyon sokan, hogy a szocialista Magyarország, amelyet mi meg akarunk valósítani, s amelynek fel­építésében máris nagyszerű sikereket értünk el, csak a nemzet minden erejének összefogásával teremthető meg, s ennek az összefogás­nak nélkülözhetetlen ténye­zője a Hazafias Népfront is, amely a nagy nemzeti célok megvalósítására tömörítette a társadalom erőit. A gazdasági reform, amelynek első esztendejét éljük, szintén szerves része és eszköze a szocializmus teljes felépítésének és ennek gondolatát is magáévá tette a népfront. E gondolat szel­lemében munkálkodik a Ter­melőszövetkezetek Országos Tanácsa is, amely részt vál­lal a falu felemelése, a ter­melőszövetkezetek további megszilárdítása érdekében végzett nagyszabású orszá­gos munkából. A tanács a kongresszus után ült össze, s nem véletlenül, hiszen ré­szese, a maga területén foly­tatója a kongresszusi mun­kának, továbbfejlesztője a szocializmus felépítése rá eső részének, önállóbb kez­deményezések elősegítője, azoknak a kapcsolatoknak a szorosabbá tételét szorgal­ Heves harcok Saigon közelében A külpolitikai helyzet­ ­ A VDK KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA nyilatkozatiban ítélte -­ el az amerikai halogató politikát az előzetes megbeszélések megkezdésének ügyében. A hanoi külügyminisztérium nyilat­kozata válasz volt Humphrey és William Bundy kijelentéseire, amelyeket az amerikai politikusok néhány nappal ezelőtt tet­tek. McCloskey, az amerikai külügyminisztérium szóvivője újra megerősítette, hogy az előzetes tanácskozások színhelyéről folytatott tárgyalások egyelőre nem jártak eredménnyel. Vien­­tiane-i hírek szerint a laoszi fővárosban levő diplomáciai kép­viseletek pusztán a postaláda szerepét játsszák, az Egyesült Államok és a VDK kormánya ugyanis itt adják át egymásnak jegyzékeiket, de mind ez ideig személyes megbeszélésekre, köz­vetlen érintkezésre nem került sor. A Pentagonhoz közelálló U. S. News and World Report című amerikai hetilap nagy cikkben foglalkozik a vietnami béke kilátásaival. Az elemzés azért figyelemre méltó, mivel nyilvánvalóan nemcsak — és bizonyára nem is elsősorban — az amerikai újságíró véleményét tükrözi, hanem a Fehér Ház hivatalos álláspontját is. A »Vietnami fegyverszünet — de mi­kor? ■« című cikk szerint Vietnamban 1970-ig nincs kilátás bé­kére. Lehetséges, hogy még az idén fegyverszünetet kötnek, de a lap szerint ez valószínűtlen. Sokkal inkább közel áll a reali­tásokhoz az a feltételezés, hogy a fegyverszünetet 1969-ben kötik meg. Az elemzés úgy véli, hogy ebben az évben lehetet­len lesz a vietnami béke megteremtése. Az előzetes tanácskozások színhelyéről folytatott eddigi hosszas és eredménytelen tárgyalások mindenesetre azt bizo­nyítják, hogy az Egyesült Államok magatartása következtében még nagyon sok idő telhet el a tényleges tárgyalások megkez­déséig. S amint az amerikai lap idézett elemzéséből kiderül, ez egyáltalán nem ellentétes a washingtoni hivatalos körök érde­keivel. Ami az amerikai elnökválasztási küzdelmet illeti, Johnson elnök kormánya tagjait arra hívta fel, hogy ne foglaljanak állást a választási kampányban. Mindez egybevág az elnök március 31-i kijelentéseivel, amelyekben hangoztatta, hogy szeretné magát­­távol tartani a választási küzdelemtől.* A Demokrata Párt három elnökjelöltjeinek egyike. Róbert Kennedy ismét éles szavakkal bírálta Johnsont, de bírálatánál­ céltáblája ezúttal az elnök belpolitikája volt. **A világtörténe­lem leggazdagabb nemzetének tagjai közül milliók vannak lassú kiéhezésre ítélve« — vetette Róbert Kennedy Johnson szemére. Az ellenzéki Republikánus Párt soraiban ugyanakkor döntő fontosságú, hogy a párt hány elnökjelöltet indít. Ezzel kapcsolatban különösen Rockefeller magatartását kíséri figye­lemmel az amerikai és a nemzetközi közvélemény.­­ A JORDÁNIAI KIRÁLY váratlan angliai látogatása még a közel-keleti helyzet szakértőit is meglepte. Husszeinnek ugyanis az eredeti tervek szerint Líbiába kellett volna utaznia. A hivatalos indoklás szerint Husszein a gyógykezelésre utazott a szigetországban, de brit diplomáciai körökben biztosra veszik, hogy találkozni fog Stewart külügyminiszterrel és esetleg Wilson miniszterelnökkel is. A megbeszélések napirendjén — vélik a diplomáciai megfigyelők — az angol fegyverszállítá­sok kérdése szerepel majd az első helyen. Husszein valószínű­leg korszerű hadiberendezéseket és fegyvereket kér Nagy-Bri­­tanniától. A továbbra is válságos közel-keleti helyzetet jellemzi, hogy — az Ál Ahram című félhivatalos kairói lap szerint — az EAK kormánya jegyzéket intézett a Biztonsági Tanácshoz. A jegy­zékben felhívta a tanács tagjainak figyelmét arra, hogy Izrael nem veszi figyelembe az ENSZ határozatait. Így a Közel-Kele­ten a helyzet további éleződésére lehet számítani. A VDK­ kü­lüggyminisztériumánál* nyilatkozata Amerikai katonák furcsa „ajándékait* A VDK külügyminisztériu­mának szóvivője hétfőn este nyilatkozatban ítélte el az Egyesült Államokat az előze­tes érintkezés színhelyéül szol­gáló város kiválasztása körüli halogatás miatt. A nyilatkozat válasz volt William P. Bunda amerikai külügyi államtitkár vasárnapi megjegyzéseire. A Johmson-kor­mányzat most már egy hónapja újabb és újabb nehézségeket támaszt, hogy­­ halogassa az előzetes érintkezést Észak-Vietnammal. Az amerikai kormány, amely kezdetben nem fűzte feltéte­lekhez a hely kiválasztását, most egyik feltételt a másik után támasztja McCloskey ameri­kai külügyi szóvivő hétfőn ismét kijelen­tette, hogy az Egyesült Álla­mok és a VDR Vientiane-ban érintkezésben áll egymással, de mindeddig nem sikerült megegyezésre jutni a tárgya­lási színhellyel kapcsolatban. Vientiane-ban az amerikai nagykövetség szóvivője viszont leszögezte: »­Mi csupán a pos­taláda szerepét töltjük be a Washingtonból Hanoiba cím­zett üzenetek továbbítására.* A VDK vientiane-i képvisele­tén közölték, hogy mindeddig nem­ került sor személyes­ tár­gyalásra a két ország vien­­tiane-i diplomatái között. McCloskey amerikai kül­ügyi szóvivő hétfőn egyébként kommentálta azt a hírt, hogy a nemzeti demokratikus és békeerők szövetsége, amely a közelmúltban alakult meg Dél-Vietnamban, felajánlotta, hogy találkozik az Egyesült Államok képviselőivel és tár­gyal velük a háború befejezé­séről. A szóvivő elutasította a javaslatot és kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem kí­ván tárgyalni e szervezettel.­­ Dél-Vietnamban hétfőn sú­lyos harcok folytak a demili­­tarizált övezet, illetve Saigon közelében. A partizántüzérség hétfőn lövedékekkel árasztot­ta el Quang Tui amerikai tá­maszpont villamoserőművét és megsemmisítette azt. Saigon környékén, Cu Chi térségében csaknem egész napos küzdelem folyt az erő­dítményekben védekező geril­lák és a tüzérséggel és a légi­erőkkel támadó amerikaiak között. Az amerikai légierő hétfőn folytatta a VDK déli terüle­teinek bombázását. A dél-vietnami csapatok számára — egy esetleges par­­tizánoffenzíva miatt — a már korábban elrendelt készültség get május 3-ig meghosszabbí­tották. Mint a DPI hírű­ adta, egy Vietnamban szolgálatot telje­sítő amerikai katona nemrég ajándékot küldött haza az Egyesült Államokba barátnő­jének. A csomag két éles kézi­gránátot tartalmazott. Más ka­tonák, hogy igazi meglepetés­sel szolgáljanak, a háborúból­­ olyan apróságokat küldtek szeretteiknek, mint például éles páncéltörő gránát, gép­fegyver. Az amerikai hadügyminisz­tériumban közölték a UPI tu­dósítójával, hogy a legkülön­bözőbb módszereket dolgozzák ki az ilyesfajta küldemények feltartóztatására. A küldemé­nyek feladóira a jövőben had­bíróság vár. Robert Kennedy bírálata A Fehér Ház szóvivője sze­rint Johnson elnök felhívta kormányának tagjait és a köz­vetlenül az elnök által kine­vezett vezető tisztviselőket, ne foglaljanak nyilvánosan állást az elnökválasztási hadjárat­ban. A szóvivő közölte, a fel­hívás összhangban van az el­nök március 31-én nyilvános­ságra hozott döntésével, amely szerint Johnson »távol kíván­ja tartani magát a választási küzdelemtől«. Robert Kennedy szenátor az Indiana állambeli Valpa­raisóban hétfőn újabb éles tá­madást intézett a Johnson­­kormányzat politikája ellen. A szenátor, aki az Indianában május 7-én tartandó próba­választás korteshadjáratában vesz részt, ezúttal a Johnson­­kormány belpolitikáját tá­madta. Kijelentette, hogy amíg az amerikai kormány külföldi országoknak juttat élelmiszersegélyt, odahaza nem száll szembe­­az éhség kihívásával«. Mark Hatfield oregoni re­publikánus szenátor kijelen­tette, hajlandó jelöltetni ma­gát az alelnöki tisztségre, amennyiben pártjának vala­melyik elnökjelöltje felkérné erre. A kormány vietnami politikájának ellenzői közé számító szenátor felhívta Ni­­xon volt alelnököt, Rockefel­ler New York-i kormányzót és pártjának esetleges más el­nökjelöltjeit, világosan fejtsék ki álláspontjukat Vietnam kérdésében. Nagyarányú tüntetések várhatók Ralph Abernathy lelkész, az amerikai szegények washing­toni tüntetéssorozatának veze­tője kijelentette, a mozgalom „az erőszakmentesség leghaté­konyabb eszközeivel­ kívánja elérni követeléseinek megva­lósítását. A több hétre, eset­leg hónapokra tervezett tünte­­téssorozat megnyitásaként a mozgalom vezetői hétfőn Wa­shingtonban több miniszter hi­­­vatalába látogattak el, hogy átnyújtsák követeléseiket. Abernathy kijelentette, má­jus közepére már nagyobb arányú békés tüntetések vár­hatók Washingtonban. A kongresszusban több törvény­hozó követelte a tüntetések be­tiltását és katonaság kivezény­lését a békés felvonulások megakadályozására. Az amerikai Fortune című üzleti folyóirat májusi száma kimutatást közöl a leggazda­gabb amerikaiakról. A lap sze­rint a 75 éves olajmágnás, Paul Getty és a 62 éves Ho­­ward Hughes pénzember te­kinthető az Egyesült Államok két leggazdagabb emberének.

Next