Magyar Nemzet, 1968. szeptember (24. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-01 / 205. szám

Á­r­a: 1,20 forintMagyar Nemzet A HAZAFIAS NÉPFRONT,LAPJA Vasárn­ap 1968. szeptember­­ XXIV. év, 205. szám A Ba Dinh tér szelleme A világtörténelemben is kiváltságos hely illeti meg 1945. szeptember másodikát, azt a napot, amelyen meg­született a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság. Évszá­zados gyarmati megaláztatás után az első ázsiai ország ér­kezett meg a szabadság és a függetlenség révébe, fölkel­tette az egész kontinenst. Éhségtől vánszorgó tízezrek gyűltek össze Hanoi Ba Dinh terén, hogy meghall­gassák a Ho Si Minh prok­­lamálta függetlenségi nyilat­kozatot. Eltökéltség és szívós akarat nélkül ez a történel­mi pillanat soha nem érkez­hetett volna el; aligha van a világnak sok olyan nemze­te, amelynek vérében az éle­tet adó oxigén mellett ugyanolyan fontos alkotó­elem a szabadságvágy, mint a vietnamiéban. A Ba Dinh tér éppen ezért nem csupán egy fontos tör­ténelmi fordulatot jelöl Vietnam életében, hanem bizonyosan a legjelentőseb­bet. Ázsiában a szabadság és szocializmus ekkor vált iker­testvérekké. Ezt példázza az is, hogy a demokratikus Vietnam születésnapjáról az idei szeptember másodikán a szétszakított ország mind­két felében megemlékeznek. Dél számára az évforduló a jövő ígéretével vált egyér­telművé. Egyes „modern” gondolkodók a hazafiságot szívesen utalják a múlt re­likviái közé. Mennének csak el Vietnamba, megértenék, mennyire korszerű fogalom ez, milyen mértékben lelke­síthet egy egész népet való­ságos hőstettekre, a legke­ményebb megpróbáltatások elviselésére. Ez fejeződik ki a Ba­linh tér szellemében. Ezt a romantikától meg­fosztott hazafiságot éppen az teszi korszerűvé, hogy a XX. század második felének egyik legnagyobb realitásá­val függ össze. A legkegyet­lenebb és legelvakultabb im­perializmus jelenti ezt a rea­litást, amelyről egy egészen friss fejlemény is val. El­képzelhető, hogyan viselke­dik a jenki Übermensch­­szemlélet Vietnamban, ha a jelenleg kormányzó ameri­kai párt konvencióján gumi­bottal és könnygázbombák­kal támad ellenzéki állás­pontot képviselő küldöttek­re. E jelenségeket nem lehet csupán az elnökválasztási harc izzó légkörével magya­rázni, sokkal inkább az ame­rikai társadalom súlyos bel­ső válságáról van szó. A mi­litarista erőszakszellem oly­annyira elárasztja a közéle­tet, hogy a hatalom Viet­nammal összefüggésben nem tűr ellenvéleményt, az ag­resszív háború törvénye mindenen felülemelkedik. Magyarázata ez egyúttal annak is, hogy a párizsi tár­gyalások miért feneklettek meg a zsákutcában, amely­ből — legalábbis belátható időn belül — semerre sem mutatkozik kiút. Szinte ta­pintható, hogyan alakult a legutóbbi hetekben az ame­rikai tárgyalási taktika, min­den megegyezési lehetőség eltorlaszolására. Májusban, a még gyakoribb találkozások időpontjában, az amerikaiak nemcsak az, úgynevezett köl­csönösséget követelték Ha­noi képviselőitől, hanem nyomatékosan hangsúlyoz­ták: a szavak nem elégítik ki őket, tetteket követelnek. A VDK soha nem ismerte el a bizonyos kölcsönösséget, de a déli Felszabadítási Front készen állt a tárgyalások se­gítségére sietni. Noha a tél­után elindított általános tá­madás jelentős győzelmeket hozott, nyáron át csaknem két hónapig jelentéktelenre korlátozódott a déli katonai tevékenység, s a tárgyalóter­men kívül (ott is súlyuk van a szavaknak) a VDK-kül­­döttség hangoztatta, hogy ennek politikai jelentősége van. Harriman, a tapasztalt diplomata ezt nem értette meg, illetve nem akarta megérteni. Ekkor Johnson elnök állt elő azzal Detroit­­ban, a veteránok kongresz­­szusán, hogy a cselekedetek­nek nincs értékük; ők a „kölcsönösséget” csak akkor ismerik el, ha ünnepélyes ígéretek hangzanak el. Íme, az amerikai tárgyalási tak­tika antidialektikus szintézi­se: szavak nem, csak „tet­tek”, majd cselekedetek nem, hanem „ünnepélyes ígéretek”. Mindezt azért csupán, hogy ürügyeket ke­ressenek a demokratikus Vietnam ellen indított légiagresszió folytatásához, vagyis a párizsi tárgyalások kudarcba fullasztásához, hi­szen egy eszmecserét tartal­mától megfosztani egyet je­lent a készakart csődbe ker­geté­sse. Ezt a konok agresszív ma­gatartást csak egyfélekép­pen lehet értelmezni, és a déli Felszabadítási Front ugyancsak levonta a követ­keztetéseket. Kéthónapos vi­szonylagos nyugalom után Dél-Vietnam egész hosszá­ban kibontakozott a parti­zántevékenység, egyszerre három arcvonalon támadnak a szabadságharcosok. Az amerikaiak számára talán a legkritikusabb a kambod­zsai határ mentén fekvő Tay Ninh városka ostroma, mert ha itt átszakadnak a jenkik védelmi vonalai, a reguláris partizán egységek előtt Sai­gon felé nyílik meg az út. Általános támadás-e, vagy sem, korai erről beszélni, a DNFF inkább előkészítő jel­legűeknek tekinti a katonai akciókat Washington politi­kai és katonai köreinek fé­lelmét tükrözi, hogy ők em­lítenek hetek óta szinte páni félelemmel, közelgő általá­nos offenzívát, egyebek kö­zött Clark Clifford hadügy­miniszter is. Politika, diplomácia, fegy­veres tevékenység immár esztendők óta szétválasztha­­tatlan egységet alkot a viet­nami akciókban. Így tanítot­ta ezt meg kemény tapasz­talatokkal kísérten a Ba Dinh tér szelleme, a vietna­mi népnek az az olthatatlan vágya, hogy véglegesen meg­teremti a másik hármas egységet: a függetlenséget, a szabadságot és a szocializ­must. Ma már mindenki előtt teljesen nyilvánvaló, hogy a vietnami háború csak egyféleképpen érhet vé­get: az ország népének — Északnak és Délnek egy­aránt — teljes győzelmével. Várkonyi Tibor Az országban kialakult helyzetet tárgyalja a CSKP Központi Bizottsága A külpolitikai helyzet­ ­ A CSEHSZLOVÁK KP KÖZPONTI BIZOTTSÁGA szom­­-*-•­baton Prágában megkezdte tanácskozását. A plénumon megvitatják az ország jelenlegi helyzetét, valamint a Központi Bizottság összetételét a héten megártott szlovák pártkongresz­­szus eredményeivel összefüggésben. Az ülésszakon a párt nor­máinak betartásával megválasztott bizottsági tagok vesznek részt, ez annak kifejezése, hogy az augusztus 22-én megtartott úgynevezett „XIV. rendkívüli kongresszust’’ nem tekintik érvé­nyesnek. A szombaton megjelent csehszlovák lapok ismertették a kormány pénteki üléséről kiadott közleményt. A döntéseket, mint az MTI tudósítói jelentik, megnyugvással fogadták mind­azok, akik sürgősnek tartják a belső helyzet gyors normalizá­lását. A Pravda csehszlovákiai tudósítói a lap szombati számá­ban a helyzet további rendeződéséről számolnak be. Az ipar, a közlekedés, a kereskedelem lassanként visszaállítja normális tevékenységét. Ez nem könnyű dolog, mivel Csehszlovákia gazdasági élete jelentős mértékben függ az importtól: a nyers­anyag körülbelül ötven százalékát külföldről hozzák be. Ezért igen fontos, hogy a Szovjetunióból újra megindultak az ércet, szenet és gabonát szállító szerelvények. Helyreállt a Prága— Moszkva nemzetközi vasúti közlekedés is. A tudósítók ugyan­akkor hangsúlyozzák, hogy a helyzet rendeződése nem megy simán. A fővárosban és az ipari városokban vereséget szenve­dett ellenforradalom most a vidékre teszi át működését. Bőr­­zakós, pisztolyos fiatalok járják a falvakat és halállal fenye­getik azokat a parasztokat, akik kenyeret adnak a „megszállók­nak”. Teszik ezt annak ellenére, hogy — mint közismert — a Szovjetunió évenként csaknem másfél millió tonna kenyér­­gabonát szállít Csehszlovákiának. A Pravda tudósítói végül rámutatnak, hogy a becsületes csehek és szlovákok maguk sür­getik a helyzet mielőbbi normalizálását. O­BONN ISMÉT CSALÓDOTT PÁRIZSBAN, az NSZK-bam ugyanis azt remélték, hogy a csehszlovákiai események kö­vetkeztében Franciaország nagyobb részt vállal majd a NATO „biztonsági intézkedéseiből”. Debré külügyminiszter azonban kijelentette, hogy Párizs elutasítja a NATO további erősítésé­nek gondolatát, mint reagálást a csehszlovákiai akcióra. Ugyan­ezt közölte pénteken Seydoux bonni francia nagykövet Kiesin­ger kancellárral. A NATO „megerősítésére” irányuló bonni elképzelések — ami alatt az NSZK-nak az Atlanti Szövetség­ben megerősítendő pozíciója is értendő — egyelőre csak a hol­land és az olasz kormánynál találtak elvi támogatásra. Bonn most idegesen várja a washingtoni választ. Az NSZK eddig csupán annyit ért el, hogy az Egyesült Államok nem von ki további csapatokat Nyugat-Németországbó. A provokatív bonni magatartásra jellemző egyébként, hogy Nyugat-Berlinben vasárnap gyűlést rendeznek az „áttelepített szövetségesek”, az úgynevezett Landsmannschaftok. Vagyis azokat az embereket gyűjtik össze a frontvárosban, akiknek a revansizmus hirdetése és a szomszédos államok iránti gyűlö­let propagálása foglalkozásukká vált, azokat, akik nagy han­gon követelik Lengyelország és Csehszlovákia nyugati terüle­teinek leszakítását. A gyűlés ellen nyilatkozatot tett közzé tiltakozásul az NDK külügyminisztériuma és a Pravda szom­bati száma is erélyes hangon ítéli el ezt az újabb provokációt Ülésezik a Csehszlovák KP Központi Bizottsága Három a közeljövőben Moszkvába látogat Nyárádi Róbert és Halasi György, az MTI prágai tudósí­tói jelentik. A csehszlovák rá­dió közlése szerint szombaton Prágában megkezdte tanács­kozását a CSKP Központi Bi­zottsága. A nagy érdeklődéssel várt ülésszak munkájáról még nincs részletes jelentés, való­színűleg a tanácskozás holnap is folytatódik. A rádióban is­mertetett közlemény csak ar­ról tájékoztat, hogy a plénu­mon megvitatják az ország je­lenlegi helyzetét, valamint a Központi Bizottság összetételét az e héten megtartott szlovák pártkongresszus eredményei­vel összefüggésben. A rövid közleményből messzemenő kö­vetkeztetéseket még korai len­ne levonni, mindenesetre any­­nyi már most is megállapítha­tó, hogy az ülésszakon a párt normáinak betartásával meg­választott központi bizottsági tagok vesznek részt. Ez — egyelőre közvetett módon ugyan — annak kifejezése, hogy az augusztus 22-én meg­tartott, úgynevezett „XIV. rendkívüli kongresszust” nem tekintik érvényesnek. Bizonyos jelek arra mutat­nak, hogy a súlyos helyzetet előidéző jobboldali erők, leg­alábbis egyelőre, lemondtak arról a követelésükről, hogy az említett tanácskozást rendkí­vüli kongresszusként fogadtas­sák el. Szombat reggel a prá­gai utcákon a járókelőknek röplapokat osztogattak, ame­lyek különböző követeléseket tartalmaznak, ezek között sze­repel a többi között a csapatok kivonása, és a károknak — amelyeknek jelentős részét maguk a jobboldali erők okoz­ták — megtérítse. A jobboldal már ismert taktikájához tar­tozik az is, hogy árulónak bé­lyegeznek olyan személyeket, akik a szocialista országokkal való további együttműködést szorgalmazzák. A követelések alátámasztására — a korábbi­nál óvatosabban és szerényebb keretek között — ismét meg­kezdődött az aláírások gyűjté­se. A Prága egyik főútvonalán elhelyezett asztalnál azonban csupán tizenévesek „teljesíte­nek szolgálatot”. A gondosan megfogalmazott követelések igazi szerzői azonban nyilván­valóan náluk idősebb korosz­tályhoz tartoznak. A szombaton megjelent la­pok ismertetik a kormány pénteki üléséről kiadott közle­ményt. A kormány döntéseit megnyugvással­­fogadták mind­azok, akik sürgősnek tartják a belső helyzet gyors normali­zálását. Nagy érdeklődést és figyelmet keltett Frantisek Ha­­mouz miniszterelnök-helyettes közelgő moszkvai tanácskozá­sait ismertető tájékoztató és a sajtó egységes ellenőrzéséről hozott határozat. Ez különösen figyelemre méltó, hiszen köz­ismert, hogy az elmúlt hóna­pokban milyen súlyos problé­mákat okoztak egyes csehszlo­vák lapok felelőtlen cikkei és nyilatkozatai. A kormány ülé­se határozott az idei brnói vásár végleges időpontjáról: a vásárt szeptember 14-től 27-ig tartják meg. A lapok be­számolói szerint megállapodás született arról is, hogy Brno városának belterületéről a szovjet csapatokat két napon belül kivonják. A Rudé Právo szombati szá­mában arról tájékoztat, hogy Usti Nad L­abem városának egyik parkjában a héten meg­rongálták a szovjet katona emlékművét. A lap elítéli a vandál cselekményt és meg­állapítja: „Népünk számára a szovjet katonák emlékműve annak az áldozatnak a szim­bóluma, melyet a szovjet néfő hozott hazánk felszabadulá­sáért.” Az Sttrwhylin helyzetképe Prágából és Pozsony­bólt Csehszlovákiában tovább normalizálódik az élet Moszkvából jelenti a TASZSZ. Az Izvesztyija szombat esti száma prágai és pozsonyi tu­dósítóinak jelentését közölte. A prágai jelentés szerint a csehszlovák kormány intézke­déseket tesz a különböző sür­gős kérdések megoldására, hogy mielőbb normális vágá­nyokra terelődjék az élet. A gazdasági tevékenység teljes rendezése nem egyszerű fel­adat, de nem megoldhatatlan. Mint a belügyminisztérium sajtótitkára kijelentette, „az or­szág gazdasági élete nem szen­vedett komoly fennakadást”. Bonyolultabbnak látszik a politikai és társadalmi élet rendezése, a hangulat normali­zálása, de ez is folyamatban van — mutatnak rá a tudósí­tók. Prágában eltűnőben van a feszültség. Az emberek, akik különböző okokból egy időn át nem tudtak helyesen tájéko­zódni, és így a híresztelések sodrában éltek, most fokozato­san megnyugszanak, visszatér­nek napi gondjaikhoz, fontol­gatják és elemzik a helyzetet. A közélet azonban még min­dig nem mentes a reakciós erők befolyásától. Ezek az erők a jelekből ítélve nem hajlan­dók letenni a fegyvert. Még mindig provokációs híresztelé­sek keringenek. A provokáto­rok a könnyen hívő embereket megtorlásokról szóló koholmá­nyokkal próbálják ijesztgetni és félrevezetni, pedig valójá­ban ilyen megtorlások nincse­nek. Az Izvesztyija pozsonyi je­lentése szerint a szlovák fő­városban tovább normalizáló­dik az élet. A munkásosztály, a dolgozó parasztság, a haladó értelmiség, az egészséges erők mindent megtesznek a helyzet mielőbbi normalizálódásáért. Az Izvesztyija tudósítása a továbbiakban rámutat, hogy fokozódik a nyugati hatalmak ügynökeinek tevékenysége. Nö­vekszik az ellenforradalmi, szovjetellenes propagandaira­tok és röpiratok érkezése Cseh­szlovákiába. A napokban a csehszlovák—osztrák határon feltartóztattak egy Prágába utazó „kereskedőt”, aki írásos propagandaanyagot vitt magá­val. Pozsonyban még előfordul­nak provokációk. A Slavin­­magaslaton, a Csehszlovákia felszabadításáért vívott har­cokban elesett szovjet hősök emlékművénél rálőttek egy szovjet tisztre. A golyó célt té­vesztett. Pavel belügyminiszter lemondott Prágából jelenti az MTI. Mint a prágai rádió jelentette, Josef Pavel csehszlovák bel­ügyminiszter benyújtotta le­mondását, amelyet Ludvik Svoboda köztársasági elnök el­fogadott. Az új belügyminisz­terré Jan Pelnart nevezték ki, aki eddig a plzeni kerületi nemzeti bizottság elnöke volt. Pelnar szombaton letette az esküt. Helyreállítják a normális külkereskedelmi forgalmat a Szovjetunió és Csehszlovákia között Moszkvából jelenti a TASZSZ. A Szovjetunió prágai kereske­delmi képviselője utasítást ka­pott kormányától az árucsere mielőbbi normalizálására és felélénkítésére. Mint Alekszandr Jefimov, a Szovjetunió prágai kereskedel­mi képviselője az Izvesztyijá­nak adott nyilatkozatában el­mondta, a csehszlovák külke­reskedelmi minisztérium kö­zölte vele, hogy a csehszlovák kormány utasítást adott a ke­reskedelmi egyezmények szi­gorú teljesítésére, minden vo­nalon, a minisztériumoknak, a trösztöknek, a gyáraknak és üzemeknek. A normális külke­reskedelmi forgalom helyreál­lítása sokban függ az általános helyzet rendezésétől. Legin­kább a szállításban mutatkoz­nak nehézségek. Mielőbb el kell távolítani az átrakodó ha­tárállomásokon a szállítási aka­dályokat. A 14 nap múlva megnyíló brnói vásáron élénk kereske­delmi tevékenységet szándéko­zunk kifejteni — folytatta Je­fimov. Egész sor találkozót szándékozunk rendezni szakér­tők és kereskedelmi küldött­ségek között az 1969-re szóló kölcsönös szállítási jegyző­könyv előkészítése és aláírása céljából. A hosszú lejáratú szerződés alapján 10 százalék­kal fogjuk növelni a kölcsö­nös szállításokat.

Next