Magyar Nemzet, 1969. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-03 / 1. szám

- ■ Maga Nemzet _ A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA _ « A jobb jövő reményében Hagyománnyá vált az egész világon, hogy az új esztendő alkalmából a kü­lönböző országok vezető po­litikusai és államférfiak vagy a népek boldogulásá­val törődő szervezetek ve­zetői üzenetet intéznek a la­kossághoz. Ezeknek az üze­neteknek nem az a célja, hogy formális, üdvözlőkár­tyák szövegéhez hasonló jó­kívánságokat fejezzenek ki, hanem elsősorban­ számot vetnek a mögöttünk levő esztendő eredményeivel és nehézségeivel, ugyanakkor felvillantják az előttünk álló év reménységeit, problé­máit. Ez a törekvés csendült ki Losonczi Pál, a Magyar Nép­­köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke január 1-i rádió- és televízióbeszédéből is. Népköztársaságunk Elnöki Tanácsának elnöke joggal állapíthatta meg, hogy az 1968-as év népünk szem­pontjából gondokkal teli, ugyanakkor eredményekben sikeres esztendő volt, s az új esztendő céljait a realitá­sok figyelembe vétele hatá­rozza meg a szocializmus to­vábbi építése és népünk boldogulása terén. A Szovjetunióban az SZKJZ Központi Bizottsága­­ és a szovjet Minisztertanács­­köszöntötte közös üzenet­e­k­ben a lakosságot; az üzenet ugyancsak méltatta az el­múlt év eredményeit, kül­politikailag síkraszállt a kü­lönböző társadalmi rendsze­­­rű államok békés egymás mellett élése mellett és jó­kívánságait fejezte ki vala­mennyi szocialista ország népének az új esztendőre. Hasonló szellemben nyi­latkozott Walter Ulbricht, Ludvik Svoboda, Wladyslaw Gomulka, Nicolai Ceau­­cescu és a Bolgár Kommu­nista Párt Központi Bizott­sága is, valamennyi üzene­tet — az említett sajátos problémákra való utaláson kívül — áthatotta ama re­ménység, hogy az 1969-es esztendő a béke éve lesz. A világot évek óta legna­gyobb veszéllyel fenyegető vietnami háborúról beszélt Ho Si Minh, a VDK elnöke és Pham Van Dong, a VDK miniszterelnöke is újévi üzenetében. Mind a két ál­lamférfi szavaiból kicsen­dült a reménység, hogy az új esztendő újabb győzel­meket hoz és kudarcra kár­hoztatja az agresszorok tö­rekvéseit. A béke óhaja csendült ki VI. Pál pápa és a nyu­gati államférfiak, Johnson, de Gaulle, Wilson, s a töb­bi vezető politikus sza­vaiból is. A pápa külön ki­tért a közel-keleti, a viet­nami és afrikai konfliktu­sokra és külön misét celeb­rált a népek közötti ellen­ségeskedések békés megol­dásáért. Az államférfiak újévi üze­netében tehát a népek leg­főbb óhaja fejeződött ki: a konfliktusok békés rendezé­se, a nemzetközi légkör eny­hülése és az európai biz­tonság, valamint a világbé­ke megteremtése. Ezen munkálkodni minden nép közös célja és feladata. Fénycsóva Galilei óta hányszor szö­gezte távcsövét ember ,a Holdra? Akárhány ezerszer, milliószor, az első ránézés óta legfeljebb annyi újat tudhatott meg róla, ameny­­nyivel nőttek a távcsövek. A megismerés roppant kor­látait akkor zúzta szét, ami­kor a földi légkörön túlra küldte műszereit, sőt utóbb maga is beszállt az űrhajó­ba, hogy saját szemével lás­sa meg az addig láthatat­lant. Fortyogó zabpehely masz­­szához hasonlították egye­sek az Apollo—8 asztronau­tái készítette felvételek lát­tán a Hold felszínét. A szemléletességnek e magas fokára csak holdközelből készített felvételek juthat­tak: az űrhajósok alig több mint száz kilométernyire égi kísérőnktől gazdagítot­ták megfigyeléseiket, fény­képezéssel és műszeres mé­réssel. A Hold közvetlen ostroma tíz évvel ezelőtt, 1959. ja­nuár 2-án kezdődött. Tizen­öt hónappal az első szput­­nyik felbocsátása után a szovjet Luna—1 szállt fel az űrbe, fénylő nátriumcsó­vát bocsátva ki maga után és megnyitotta a világűr ta­nulmányozásának új korsza­kát. A Holdat 7500 kilomé­ternyire megközelítve tova­­száguldott, naprendszerünk első mesterséges bolygója lett és adatok sokaságát továbbította első ízben az űrből. A Luna—1 és az az­óta felröppentett rakéták a világűr fizikai megismerésé­nek minőségileg új fejeze­teit írták meg. A Hold Föl­dünkről láthatatlan oldalá­nak lefényképezése éppen olyan úttörő vállalkozás volt, mint a Holdat megke­rült, utas nélküli Szonda— 5 és Szonda—6 sima tenge­ri, illetőleg földi leszállítá­sa, vagy ezt követően az Apollo—8 147 órás útja. Az ember kinyújtotta ke­zét a világűrbe: milliárd fényévekre lát és irdatlan távolságokra hull. A hír­adás-, és méréstechnika, a távvezérlés forradalmi fej­lődése csakúgy sajátos vo­nása ennek az évtizednek, mint az, hogy közkinccsé vált mindaz, amit sikerült megtudni a kozmoszról. A holdbéli tájak tagoló­dásáról ma sokkal többet tudunk mint tegnap. Hogy holnap még többet lehessen tudni, annak az az előfel­tétele, hogy teljesen nem­zetközi rangra emelkedjék a világűr tanulmányozása és egyre szorosabbá váljék az együttműködés. A Moszkva és Washington kö­zötti „forró dróton” egymás tapasztalatainak kicserélését határozta el a két nagyha­talom. Kívánatos, hogy az így megkezdett tapasztalat­­csere egyre szélesedjék. Mi haszna lehet a nap­jainkban folyó látványos világűr kutatásnak a dol­gozó emberek számára? A geodézia, a híradástechnika, a meteorológia, a kutatások nyomán máris olyan ered­ményekkel gazdagodott, amelyeket gyümölcsöztetni lehet az egész emberiség javára. És ez még csak az első évtized. A továbbiak többet, egyre többet hoz­hatnak. Nagy István Fontos diplomáciai tárgyalások a közel-keleti helyzetről Csehszlovákiában életbe lépett a föderációs törvény A külpolitikai helyzet A NEMZETKÖZI POLITIKÁBAN élénk diplomáciai moz­gást hozott az új esztendő, s ez a megélénkült tevékenység nem csupán a vezető államférfiak szokásos újévi kívánságai­ban, üzeneteiben fejeződik ki. A tanácskozások mindenekelőtt a közel-keleti kérdéssel kapcsolatosak. Azt követően, hogy a Biztonsági Tanács egyhan­gúlag elítélte Izraelt a bejrúti repülőtér elleni támadás miatt, Kairóban és több nyugati fővárosban fontos eszmecserék kez­dődtek. Ezek között megemlítjük a Szovjetunió egyiptomi nagy­követének tárgyalásait Riaddal, az EAK külügyminiszterével, londoni és párizsi nagykövetének megbeszélését Stewart brit külügyminiszterrel, illetve de Gaulle francia elnökkel. Londoni sajtókörökben Szmirnovszkij londoni szovjet nagykövet tárgya­lásaival összefüggésben arról írnak, hogy a Szovjetunió Jarring közvetítő tevékenységében még mindig lát bizonyos lehetősé­geket. Zorin, a párizsi nagykövet de Gaulle kérésére kereste fel az Elysée-palotát. Mivel az utóbbi napokban az izraeli—arab viszony szinte abszolút holtpontra jutott — szilveszter előtt és után egyaránt folytatódtak az összecsapások a közel-keleti tér­ségben —, a békés rendezés fokozottan kívánatos lenne. A Biztonsági Tanács határozatát egyébként — mint már any­­nyiszor — elvetette a Tel Aviv-i kormány. Ami az arab orszá­gok belső ügyeit illeti, Libanonban bizonyos nyugtalanság ész­lelhető a bejrúti akciót követően a védelmi felkészültség hiá­nyosságai miatt Az izraeli—libanoni incidenstől független problémával foglalkozott a kairói kormány, amely háromórás ülésén a novemberi alexandriai diákzavargásokról megállapí­totta, hogy az egyetemisták Eddin atomfizikus, egyetemi tanár vezetésével kormányellenes politikai mozgalmat szítottak. Az új év első diplomáciai kezdeményezései közé tartozik az a párizsi találkozó, amelyen Ha Van Van és Vance, az észak­vietnami, illetve az amerikai küldöttség helyettes vezetője vett részt. Vance előzőleg tárgyalt a saigoni rezsim küldöttségének vezetőjével is. Nyugati hírügynökségi jelentések szerint az ame­rikai diplomata új javaslatokat terjesztett elő. Aligha valószínű, hogy ezek az indítványok a zsákutcába jutott párizsi tárgyalá­sokon segítenének, annál is inkább, mert a saigoni rezsim tovább­ra is makacskodik. A New York Times felvetette, hogy ha Saigon magatartása nem változik, katonai kérdésekben az amerikaiak esetleg megegyezhetnek a DNFF-fel is. A lap bí­rálta a tárgyalóasztal alakjáról kifejtett saigoni álláspontot, igaz, ugyanakkor azt írta, hogy „a Frontnak és Hanoinak is mó­dosítania kell eddigi merev álláspontján”. Köztudott viszont, hogy Hanoi és a DNFF már a párizsi tárgyalások megindulása­kor világosan tudtára adták az érdekelteknek: mindenfajta ta­nácskozás alapvető feltétele a DNFF-nek, mint önálló tárgyaló­félnek az elismerése. Végül az új esztendő első napjainak fontos eseményeként említjük meg, hogy Csehszlovákiában életbe lépett a föderációs törvény, Svoboda elnök kinevezte az új csehszlovák kormányt, amely időközben letette az esküt. A külügyminiszter a szlovák származású Jan Marko lett. Pozsonyban 1969 első napján ki­kiáltották a Szlovák Szocialista Köztársaságot. Várhatóan január közepén dől el, hogy ki lesz a szövetségi parlament elnöke. A Blitomigi Tanács elítélte Izraelt Újabb összetűzések a Közel-Keleten A Biztonsági Tanács szil­veszter éjjelén egyhangúlag elfogadott határozatban ítélte el Izraelnek a bejrúti nemzet­közi repülőtér ellen végrehaj­tott katonai akcióját. Az ak­ció — mint a határozat rámu­tat — egyértelmű volt az ENSZ-alapokmány és a tűz­­szüneti egyezmény megsérté­sével. A határozat szerzői súlyos aggodalmuknak adnak hangot amiatt, hogy Izrael újabb ag­resszív cselekménye még in­kább kiélezte a közel-keleti feszültséget. Hasonlóképpen aggodalmukat fejezik ki a polgári légiforgalom zavarta­lanságát fenyegető, megnöve­kedett veszély miatt. Az egyhangúlag elfogadott határozat megállapítja, hogy „az Izrael által előre megfon­tolt­zándékkal elkövetett erő­szakos cselekmények fenyege­tik a békét”. A tanács arra is rámutatott, hogy Libanonnak joga van „megfelelő kártérí­tésre az izraeli fegyveres erők támadásával okozott káro­kért”, s figyelmeztette Izraelt, hogy „ha az ilyenfajta cselek­mények megismétlődnek, úgy a tanács fontolóra veszi to­vábbi lépések megtételét an­nak érdekében, hogy érvényt szerezzen határozatainak”. Az AFP jeruzsálemi jelen­tése szerint Eskol izraeli mi­niszterelnök határozottan el­utasította Libanonnak azt az álláspontját, hogy Libanon nem felelős az izraeli repülő­­társaság gépe ellen elkövetett athéni merényletért, hangoz­tatta, hogy Izrael nem hagy­hatta válasz nélkül ezt az ak­ciót, s kijelentette, Izrael nem egyezik bele, hogy a tűzszünet megbénítsa, amikor „az arab kormányok szabadon folytat­hatják a háborút terror, vagy más módszerek segítségével”. A miniszterelnök beszédét követő vitában a képviselők túlnyomó többsége jóváhagyta az izraeli kormány akcióját és bírálta a Biztonsági Tanács magatartását. Egy jordániai katonai szó­vivő szerint csütörtök reggel nyolc izraeli vadászbombázó két ízben is támadást intézett a Jordán völgyében fekvő te­lepülések ellen. A szóvivő sze­rint az ellenséges gépek na­palmbombákat szórtak le és különböző helységeket ágyúz­tak. Jordániai katonai létesít­ményekben nem esett kár, de több lakóház megrongálódott Izraeli részről azt hangoz­tatták, hogy az őrszolgálatot teljesítő repülőgépek azért nyitottak tüzet, hogy jordániai területre visszakényszerítsenek onnan behatolt gerillákat. Az EAK fegyveres erőinek főparancsnoksága csütörtökön közölte, hogy egyiptomi csa­patok a Szuezi-csatorna öve­zetében a déli órákban tűz­­párbajt vívtak az izraeli kato­nasággal. Kairói és londoni tanácskozások A MENA hírügynökség kai­rói jelentése szerint Mah­­mud Riad, az EAK külügymi­nisztere csütörtökön fogadta Szergej Vinogradovot, a Szov­jetunió kairói nagykövetét és egy órán át tanácskozott vele a közel-keleti helyzetről. A ta­lálkozóra a szovjet diplomata kérése nyomán került sor. Hírügynökségi jelentések szerint Mihail Szmirnovszkij, a Szovjetunió londoni nagy­követe, csütörtökön saját ké­résére találkozott Michael Stewart brit külügyminiszter­rel. Bár a külügyminisztérium szóvivője nem volt hajlandó nyilatkozni a találkozó céljá­ról, diplomáciai megfigyelők valószínűnek tartják, hogy a legutóbbi közel-keleti fejlemé­nyeket vitatták meg. Az AP és a UPI szemleírói hangsúlyozták, hogy a Szov­jetunió igyekszik bevonni Nagy-Britanniát azokba az erőfeszítéseibe, amelyekkel megpróbálja elmozdítani a holtpontról az ismét válságba jutott közel-keleti helyzet megoldását. A UPI szemleírója Thaler szerint szovjet részről háromszakaszos tervet java­solnak, amely a Biztonsági Ta­nács 1967 novemberében elfo­gadott határozatából indul ki. Első lépés e terv értelmében az izraeli csapatok kivonása lenne a megszállt területekről, majd a térség országai a nagyhatalmak garanciái mel­lett elismernék a tavalyi há­ború előtti határokat és a tér­ség összes országának a sza­bad hajózáshoz való jogát. Az AFP londoni jelentése szerint Roberts külügyi állam­miniszter kedden hosszas meg­beszélést folytatott Izrael lon­doni nagykövetével. Ezt meg­előzően fogadta Líbia, Libanon és Szudán nagyköveteit, akik a Londonban akkreditált arab diplomáciai missziók vezetői­nek képviseletében jelentek meg nála. Az MTI washingtoni jelenté­se szerint Jurij Csernyukov, a Szovjetunió washingtoni nagy­­követségének ideiglenes ügy­vivője csütörtökön megbeszé­lést tartott Eugene Rostow amerikai külügyminiszter-he­lyettessel. Bár a találkozóról nem adtak részletes tájékoz­tatást, sajtókörökben úgy tud­ják, hogy azon a rendkívül ki­élezett közel-keleti helyzetről volt szó. Lapjelentések szerint a Szovjetunió a nagyhatalmak közös fellépését javasolja a háborús veszély elhárítására. Nyugtalanság Libanonban A libanoni kormány Melmnt elnök vezetésével szerdán a késő esti órákban rendkívüli ülést tartott. Ezen olyan ha­tározat született, amelynek ér­telmében betiltanak az ország­ban minden tüntetést. A kor­mány utasítja a biztonsági erőket és a hadsereget az esetleges tüntetések megaka­dályozására. A kormány ülése előtt a­­ libanoni fővárosban tüntetők röplapokat terjesztet­tek és kormányellenes meg­mozdulásokra szólították fel a lakosságot. Ezeket a tüntetése­ket az váltotta ki, hogy az iz­raelieknek a bejrúti repülőtér­ ellen intézett támadása nyo­mán sokakban az a meggyőző­dés alakult ki, hogy a libanoni kormány nem tette meg a szükséges intézkedéseket az ország biztonságának szavato­lására. A szerda esti kormányülés után kiadott rendelet értelmé­ben a hadsereg veszi át az összes fegyveres erők irányítá­sát, a hadsereg ellenőrzése alá helyezik a repülőtereket, a ki­kötőket és a határátkelő­he­lyeket. A Földközi-tenger térségé­ben állomásozó 6. amerikai flotta szóvivője megcáfolta azokat a korábbi híreket, ame­lyek­­szerint a közel-keleti fe­szültség miatt riadókészült­ségbe helyezték az amerikai flotta hajóit. A szóvivő szerint a Nápoly körzetében állomá­sozó 12 amerikai hadihajó ka­rácsony és újév táján előké­születeket tett arra, hogy ja­nuár 3 és január 8 között „rutinjellegű” hadgyakorlato­kat tartson a Földközi-tenger egy meg nem nevezett öveze­tében. Életbe lépett a föderáción töörvény Kinevezték az új csehszlovák kormányt Prágából jelenti a CTK. Ludvik Svoboda, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság el­nöke január 1-én, a csehszlo­vák föderációról szóló első al­kotmányos törvénynek megfe­lelően, kinevezte a CS­ZK új kormányát. A kormány elnöke továbbra is O. Cernik, az el­nökhelyettesek: M. Dzur ve­zérezredes, honvédelmi mi­niszter, P. Colotka, S. Fartian, F. Hamouz és V. Wales. Az új külügyminiszter Jan Marko, a belügyminiszter maradt J. Pel­­nar. Svoboda több bizottsági elnököt is kinevezett, a sajtó és tájékoztatási bizottság élére Havelka került. A csehszlovák kormány had­ügyi államtitkárát későbbi idő­pontban nevezik ki. Az új esztendő első munka­napján — csütörtökön — letet­te az esküt Ludvik Svoboda köztársasági elnök kezébe a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság első szövetségi kormá­nya. A szövetségi állam élén kö­zös államfő áll, és számos szektor (külügy, hadügy) telje­sen, míg néhány kisebb jelen­tőségű tárca csak részlegesen tartozik a föderatív szervek hatáskörébe. Pozsonyban csütörtökön meg­tartották a Szlovák Nemzeti Tanács újjáválasztott elnöksé­gének első ülését. Ezen a cseh­szlovák föderációról szóló al­kotmányos törvény értelmében kinevezték a Szlovák Szocia-

Next