Magyar Nemzet, 1969. április (25. évfolyam, 75-98. szám)

1969-04-01 / 75. szám

z mélyes elképzeléseket fejtett ki Bécsben a francia—brit vi­szály áthidalására, amelyről azonban részleteket nem kö­zöltek. A Francia Szocialista Párt — a hivatalos magya­rázat szerint elfoglaltsága miatt — nem küldött képvi­selőt az ülésre. A pártvezetők Allón izraeli miniszterelnök-helyettes be­számolója alapján tárgyaltak a közel-keleti helyzetről. Al­lón a változatlanul merev, a négyhatalmi tárgyalásokat el­utasító izraeli álláspontot fej­tette ki, amely távolról sem találkozott az ülés részvevői­nek általános egyetértésével. A szociáldemokrata pártveze­tői konferencia javaslatairól az Internacionálé április végi amszterdami irodaülése dönt. Erlander svéd miniszterel­nök, aki szocialista pártja képviseletében szintén részt vett a bécsi­­ tanácskozáson, kijelentette az MTI tudósító­jának: „Csak megerősíthetem, amit a svéd kormány már évekkel ezelőtt kifejezésre juttatott: egy európai bizton­sági konferencia megtartását jó kezdeményezésnek tartjuk és készek vagyunk azon részt venni. A konferencia sikeré­nek azonban feltétele a jó előkésztés, hiszen egy eset­leges kudarc súlyos követ­kezményekkel járhatna. Ezért fontos, hogy minden napi­rendre kerülő kérdést a szak­emberek előzetesen megvitas­sanak. Nézetünk szerint az egyik megtárgyalandó problé­ma a kelet-nyugati kereske­delem bővítése lehetne. Mi svédek, mindig is azt váltot­tuk, hogy Nyugat-Európa gazdasági integrálódása nem akadályozhatja a Kelettel va­ló együttműködést, hiszen mindenki érdekelt abban, hogy Európa gazdasága ne szakadjon két részre. A meg­oszlás kiküszöbölése gyorsabb haladást és virágzást hozna minden ország számára. Egyébként nemcsak mi va­gyunk ezen a véleményen: itt van például Finnország, amely nem lehetne gazdaságilag erős, ha nem működne együtt mind a Nyugattal, mind a Kelettel”. A svéd külügyminiszter két évvel ezelőtti budapesti láto­gatásával kapcsolatban a tu­dósító kérdéseire válaszolva Erlander a magyar—svéd vi­szonyról szólva kijelentette: „Úgy hiszem, országaink kap­csolatai helyes úton fejlőd­nek, azok mind jobbak és job­bak. Sajnálom, hogy nem jár­tam még Budapesten. Tavaly látogattam Lengyelországba, ahol igen-igen érdekes tapasz­talatokat szereztem. A közel­jövőben Romániába készülök, s nagyon szívesen ellátogatok Magyarországra is, amint ezt időm megengedi” — mondot­ta a svéd kormányfő. Diplomatáink átadják a budapesti felhívást A Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság, a Lengyel Népköztár­saság, a Magyar Népköztársa­ság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Román Szocia­lista Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szö­vetsége nevében külképvisele­teink vezetői ezekben a napok­ban szóbeli jegyzék kíséreté­ben átadták, illetve átadják az európai országok kormányai­nak a Varsói Szerződés tagál­­­­­lamainak Európa országaihoz intézett felhívását, amelyet a Politikai Tanácskozó Testület 1969. március 17-én Budapes­ten tartott ülésén írtak alá. K­ülképviseleteink vezetői az átadás alkalmával tolmácsol­ják őszinte reményünket, hogy az európai országok kormá­nyai Európa békéjéért és biz­tonságáért viselt felelősségük tudatában tanulmányozzák a felhívást és hatékonyan támo­gatják az abban foglalt elkép­zeléseket. Kína moszkvai nagykövetsége most nem vette át a szovjet kormánynyilatkozatot Hesa­n­h m­aoj Pekingből jelenti az MTI. Kína a saját közvéleménye előtt mindeddig nem vett hi­vatalosan tudomást a határ­ügyi tárgyalásokat javasló szovjet kormánynyilatkozat­ról. Az okmányt Moszkvában a kínai nagykövetség „provo­kációként” visszautasította és tartalma Kínán belül emelőre csak a külföldi rádióadásokból ismeretes. Az MTI tudósítója a kínai külügyminisztérium­hoz fordult véleményért, de a minisztérium sajtóosztályának illetékes tisztviselője — mint közölték — nem volt jelen. A szovjet kormánynyilatkozat kiadását követő napon a kínai sajtó folytatta a március kö­zepe óta valamelyest tompított szovjetellenes propagandát. Pak­lad­onban alaszalom ránt Munkához láttak a hadbíróságok Karachiból jelenti az AFP, a UPI és a Reuter: Pakisz­tánban a jelek szerint korrup­cióellenes hadjárat indul. Az ország mindkét felében egyébként nyugalom van. Hét­főn öthónapos szünet után or­szágszerte megnyíltak az is­kolák és egyetemek. Jahja Khán tábornok hét­főn este Pakisztán új elnöke lett. Mint a Rawalpindiben kiadott hivatalos kormányköz­lemény bejelenti, az 52 éves tábornak addig kívánja gya­korolni az elnöki hatalmat, amíg az ország új alkotmányt kap. Daccában, Kelet-Pakisztán legnagyobb városában hivata­los közlemény jelentette be, hogy a rendkívüli állapot elő­írásainak megsértése miatt letartóztatott 31 személy peré­nek tárgyalásait már megkezd­ték a hadbíróságok. A letar­­tóztattottak közül öten szak­­szervezeti vezetők. A külpolitika hívei (Prága, CTK) Jaroslav Kohout csehszlovák külügymi­niszter-helyettes ötnapos ro­mániai látogatását befejezve vasárnap visszaérkezett Prágá­ba.­­ (Ottaxpa, Reuter) A kana­dai kormány a múlt hét vé­gén sorozatos tanácskozásokat tartott, amelyeken az ország külpolitikájának esetleges re­vízióját és a NATO-val való kapcsolatokat vitatták meg. Trudeau miniszterelnök közöl­te az újságírókkal, hogy a kor­mány döntését szerdán jelen­tik be a parlamentben. (JM (Varsó, TASZSZ) Április 3-án Varsóban összeül a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának esedé­kes plénuma, amely megvitat­ja az 1971—75-re szóló ötéves terv kidolgozását.­­ (Anguilla, Reuter) Boldog nap ez a mai Anguilla számá­ra — mondotta Ronald Webs­ter, a mini állam 42 esztendős önjelölt elnöke, mikor sajtóér­tekezletén bejelentette, hogy „birodalma” és Nagy-Britan­­nia megállapodásra jutott egy­mással.­­O (Moszkva, TASZSZ) Vic­­torio Codovillának, az Argen­tin KP elnökének 75. születés­napja alkalmából hétfőn Moszkvában átnyújtották az „Októberi Forradalom” rend­jelét. O (Algír, TASZSZ) Podgor­nij szovjet államfő hétfőn be­fejezte hivatalos tárgyalásait Bumedien algériai miniszterel­nökkel. Az NDK Államtanácsának határozata Berlinből jelenti az MTI. A Német Demokratikus Köztár­saság Államtanácsa hétfőn Walter Ulbricht elnökletével megtartotta ülését. Otto Win­­ter, az NDK külügyminisztere beszámolt a Varsói Szerződés országai politikai tanácskozó testületének budapesti ülésezé­séről. Az Államtanács határozatot fogadott el, amelyben hangsú­lyozza, hogy egyetért a Varsói Szerződés tanácskozó testülete budapesti ülésének határoza­taival. Üdvözli az európai biz­tonsági konferencia összehívá­sára kiadott felhívást. Cubifiot marsall rém résül K­isenhi­w­er temetésén Nixon­ de Gaulle tanácskozás Washingtonban Az amerikai elnök holnap tárgyal Kiesingerrel Vasárnap katonai díszpom­­pával szállították át Dwight Eisenhower koporsóját a wa­shingtoni nemzeti katedrális­­ból az amerikai törvényhozás épületébe. A volt elnök ko­porsóját a törvényhozás épü­lete, a Capitolium kupolacsar­nokában ravatalozták fel egy napra. A gyászmenetben ott volt Nixon elnök, valamint az amerikai kormány csaknem minden tagja, a katonai veze­tők, politikusok, társadalmi és közéleti személyiségek. Jelen volt számos külföldi személyi­ség, akik a volt elnök temeté­sére érkeztek az amerikai fő­városba. De Gaulle francia elnök kü­­lünrepülőgépe csak később szállt le Washingtonban, így az elnök, számos más politikai és katonai küldöttel együtt csak a hétfői gyászszertartáson tu­dott jelen lenni. Az MTI washingtoni tudósí­tójának jelentése szerint de Gaulle hétfőn találkozott Nixon elnökkel a washingtoni Fehér Házban. Nixon kedden találkozik a többi állami veze­tővel, köztük előreláthatólag Kiesinger nyugatnémet kan­cellárral és úy dél-vietnami alelnökkel is. Az MTI bonni tudósítója szerint Kiesinger az áprilisi NATO-értekezletről, a szovjet-kínai konfliktusról és a budapesti felhívásról akar az elnökkel tárgyalni. A témák között Bonnban nem említik az atomsorompó-egyezmény kérdését, valószínűnek tartják azonban, hogy ez a probléma is felvetődik az elnök és a kancellár rövid találkozóján. Nyugati jelentések szerint a Nixon­ de Gaulle megbeszé­lés ötvenöt percig tartott Zieg­­ler, a Fehér Ház sajtótitkára Újságíróknak elmondotta, an­nak ellenére, hogy nem ne­vezheti „munkaülésnek” a két államfő találkozóját, valószí­nűleg nem pusztán udvarias­­sági látogatásról van szó. A koporsót hétfőn ismét visszaszállították a nemzeti ka­­tedrálisba. A Szovjetunió kép­viseletében Csujkov marsall érkezett a temetésre az ameri­kai fővárosba, Kuznyecov első külügyminiszter-helyettes kí­séretében. A Magyar Népköz­­társaságot a gyászünnepségen Nagy János rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövet, ha­­­zánk washingtoni diplomáciai képviseletének vezetője kép­viseli. A hétfői gyászszertartás után Eisenhower koporsóját külön­­vonaton a Kansas államban levő Abilonbe viszik, ahol gyermekkorát töltötte. Szerdán itt temetik el, az Eisenhower­­könyvtár kápolnájában. Loc­ge jelentést tesz Nixon időnyerési taktikája a vietnami kérdésben Washingtonból jelenti az MTI. Nixon elnök a héten megbeszélést folytat Henry Cabot Lodge nagykövettel, a párizsi tárgyalásokon részt vevő amerikai küldöttség ve­zetőjével. Lodge formálisan Eisenhower elnök temetése miatt tért vissza Washington­ba, de politikai körökben már korábban is számoltak azzal, hogy Nixon jelentéstételt kér a tárgyalások alakulásáról. Lodge-tól Washingtonban azt várják, hogy vigye keresztül az amerikai javaslatokat nem nyilvános tárgyalások folyta­tására, illetve a „kétszintes” tárgyalás megszervezésére, amelynek során az Egyesült Államok a VDK-val, a sai­­goni­­rezsim pedig a Felsza­badítási Fronttal tárgyalna. A vasárnapi amerikai lapok szinte egyértelműen azt han­goztatják, hogy Nixon időt akar nyerni, elsősorban az amerikai közvéleménynél, a „titkos tárgyalások” hangozta­tásával. A Washington Post például megállapítja, hogy az elnök „hathónapos türelmi időre” számított Vietnam ügyében, helyzete azonban ennél rövidebb idő alatt rend­kívül megnehezült, mert a közvélemény a háború végét akarja látni. Az új elgondo­lással még néhány hónapig ki lehet térni az egyenes vá­lasz elől, bár ha ekkora nem születik kielégítő megoldás, a Nixon-kormány rendkívül ne­héz helyzetbe juthat. Ugyan­így „időnyerésre” szolgál a New York Times megállapí­tása szerint az a Thieu-féle nyilatkozat is, hogy a saigoni rezsim kész tárgyalni a fel­szabadítási fronttal. Az AP adatai m­runk­ Az amerikaiak vietnami veszteségei meghaladják a koreait Rakétatámadás Saigon belvárosa ellen A szabadságharcosok tavaszi offenzívája vasárnap lépett hatodik hetébe, s ezt vakme­rő támadás tette emlékezetes­sé: tüzérségük 122 milliméte­res rakétákkal lőtte Saigon belvárosát, összesen négy ra­kéta csapódott be, ezek közül kettő az elnöki palota tőszom­szédságába. Február 23-a, a tavaszi offenzíva kezdete óta ez volt a hatodik ilyen táma­dás Saigon ellen. A Saigon körül vont gyűrű szorosabbra vonását más ese­mények is jelezték vasárnap: a dél-vietnami fővárostól alig tíz kilométerre a szabadság­­harcosok két amerikai heli­koptert lőttek le; a partizá­nok vasárnap hajnalban beha­toltak Cholonba, Saigon kínai negyedébe és páncélököllel rajtaütésszerű támadást intéz­tek egy rendőrőrs ellen. Ké­sőbbi jelentések szerint az őr­söt megsemmisítették. Szom­bat éjjel és vasárnap hajnal­ban mintegy húsz amerikai és dél-vietnami katonai tá­maszpont, illetve dél-vietnami város ellen intéztek rakéta- és ágyútámadást. Az AP amerikai hírügynök­ség saigoni tudósítójának ada­tai szerint a múlt hét végén lezajlott súlyos harcokban el­esett 200 amerikai katona hoz­záadása az amerikaiak vietna­mi veszteséglistáj­ához azt je­lenti, hogy az 1961. január 1-e óta az Egyesült Államok több katonát vesztett Vietnamban, mint amennyi halálos áldoza­tot a koreai háború követelt. A hivatalos amerikai statisz­tika szerint Vietnamban a múlt hét végéig 33 529 ameri­kai katona esett el és ebben a számban nem foglaltatnak benne azok, akik sebesülésük­be haltak bele. A koreai há­borúban, ugyancsak a hivata­los adatok szerint 33 629 ame­rikai katona esett el a harc­mezőn. Ily módon — jegyzi meg az AP tudósítója —, Vietnamban több amerikai pusztult el, mint bármilyen más konflik­tusban, kivéve a polgárhábo­rút és a két világháborút. Az amerikai külügyminisz­térium vasárnap nyilvánosság­ra hozott egy interjút, amelyet Henry Cabot Lodge adott egy amerikai hírügynökségnek. A Párizsban tárgyaló amerikai küldöttség vezetője kijelentet­te, némi haladást elértek a párizsi megbeszéléseken azóta, hogy a Johinson-kormány be­szüntette Észak-Vietnam bom­bázását. Ezzel ellentétes a Nhan Dan álláspontja. A lap vasárnapi cikkében megállapítja, hogy az amerikai kormány tetteiből és szavaiból Nixon hatalomátvé­tele után világosan kiderült, hogy az Egyesült Államok to­vábbra sem hajlandó meg­szüntetni a háborút és lemon­dani agresszív célkitűzéseiről. Laird amerikai hadügymi­niszter a U. S. News and World Reportnak adott exklu­zív nyilatkozatában a többi között kijelentette, ha rajta múlna, természetesen elfogad­ná egy koalíciós kormány megalakítását Saigonban, fél­téve, hogy az szabad és függet­len választások eredményeként jön létre. Véleménye szerint elérkezett az ideje annak, hogy „vietnamizálják a hábo­rút” s az Egyesült Államok­nak ki kell próbálnia, vajon a saigoni rezsim maga akar­ja-e megvédeni önmagát. Magyar Nemzet .Kedd, 1­9­6­9. április 1. Hazánk nagykövete a szlovák miniszterelnöknél Pozsonyból jelenti az MTI. Sadovsky, a Szlovák Szocia­lista Köztársaság miniszterel­nöke hétfőn Pozsonyban fo­gadta Kovács Imrét, a Ma­gyar Népköztársaság csehszlo­vákiai rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetét, valamint Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzult. Kovács Imre átadta Fock Jenő miniszterelnök üdvözle­tét a csehszlovák szövetségi államrend keretében megala­kult szlovák kormánynak. Sadovsky tájékoztatta a Ma­gyar Népköztársaság nagykö­vetét arról, milyen perspektí­vái vannak a Szlovák Szocia­lista Köztársaság kulturális és gazdasági fejlődésének az új körülmények között. . A találkozó szívélyes, őszin­te légkörben zajlott. A cseh be­­ü­gyminisztérium közleménye 39 személyt vettek őrizetbe Kőbányák ellen letartóztatási indít­vány Prágából jelenti az MTI. A cseh belügyminisztérium hét­főn jelentést adott ki a Cseh­országban pénteken éjjel tör­tént rendzavarásokról. A leg­súlyosabb incidensek Prágá­ban, Usti nad Labemban és Pozsonyban történtek. Usti nad Labemban felgyújtották a szovjet hadsereg két autóját és három motorkerékpárját. Em­lékműveket is megrongáltak. A rendőrség 39 személyt vett őrizetbe és néhányuk ellen le­­tartóztatási javaslatot tettek. Az ország területén 51 rendőr sebesült meg, többen súlyosan. A közlemény megállapítja a rendőrség csak olyan esetek­ben lépett fel, amikor vanda­lizmusra és szokatlanul éles szovjetellenes megnyilvánulá­sokra került sor, s esetenként a rendőrség gumibotot és ve­gyi eszközöket is igénybe vett. A belügyminisztérium meg­győződését fejezi ki, hogy a közvélemény nagy része az ilyen cselekedetektől elhatá­rolja magát, és aktív segítséget nyújt a közrend biztosításához. A rendőrség határozottan fel fog lépni, ha hasonló jelensé­gekkel találja szemben magát. Jégkorong és nacionalizmus A Pravda a prágai szovjetel­lenes tüntetésről Moszkvából jelenti a TASZSZ. A Pravda hétfői számában cikket közöl a stockholmi szovjet—csehszlovák jégko­rong-mérkőzés eredménye nyomán a múlt hét végén Prágában történt szovjetelle­­nes megnyilvánulásról. „Az utóbbi napok esemé­nyei arról tanúskodnak, hogy a jobboldali szocialistaellenes erők újból megpróbálják ki­élezni a helyzetet Csehszlová­kiában” — írja a lap. „Az elmúlt napokban Prá­gában lezajlott provokációk­nak semmi közük a sporthoz. Szervezett, jól előkészített nacionalista megmozdulásról van szó, amely meghatározott politikai célokat követett” „­A nemzetközi sportverse­nyeket régóta a népek köze­ledésének eszközeként fogják fel minden civilizált ország­ban. Ez alkalommal, sajnos, a jégkorong-világbajnokságot Csehszlovákiában a reakciós elemek ezzel ellentétes célok­ra használták ki. A fékevesz­tett csehszlovák nacionalisták bemocskolták a nemes sport­­hagyományokat, megmutat­ták, mi mindenre képesek a szocialista rendszer elleni harcban” — írja a Pravda. A csehszlovákiai jobboldali revizionista, ellenforradalmár elemek a nyugati reakció tá­mogatásával előbb Jan Palack diák ömégetéséből igyekeztek tőkét kovácsolni. Most a jég­korong -világbajnokságot akar­ták kihasználni szocialistael­­lenes céljaikra. Sok lap, a rá­dió, a televízió már jóval a stockholmi világbajnokság kezdete előtt szította a szen­vedélyeket a közvélemény­ben. A cél soviniszta légkör előidézése volt. Különösen a Prace, a Reporter, a Mlada Fronta, a Zemedelske Noviny, Svobodné Slovo és néhány más lap buzgól­kodott ebben. Azt a tényt, hogy a cseh­szlovák csapat a szovjet csa­pattal lezajlott első mérkőzé­sen győzött, nacionalista szen­vedélyek felszítására használ­ták ki. A sajtó, a rádió, és a televízió biztatására sok ezer ember, zömében fiatal, vonult ki a Vencel térre. Ismét szo­cialistaellenes és szovjetelle­nes feliratok és jelszavak je­lentek meg a házak falain, hallatszottak az utcákon. Meglepetést keltett, hogy a Csehszlovák Kommunista Párt vezetői, a csehszlovák hatósá­gok nem léptek fel mindjárt ezekkel az egészségtelen és ve­szélyes jelenségekkel szemben. Ezért nem véletlen, hogy a jobboldali erők a csehszlovák jégkoro­­gozóknak a szovjet csapattal vívott második mér­kőzésén elért sikerét újabb politikai provokációra tudták felhasználni. A rosszindulatú jobboldali propaganda eredményeként huligánok nagy csoportja vo­nult március 29-re virradó éj­szaka a prágai Vencel térre. A fékevesztett huligánok betör­tek az Aeroflot és az Inturiszt képviseletének helyiségébe és törtek-zúztak. Szovjetellenes megmozdulások voltak néhány más csehszlovák városban is. Ezek az események és mind­az, ami megelőzte őket — foly­tatja a Pravda­t, arról győz­nek meg, hogy a provokáció­kat meghatározott személyek irányítják. Az ő segítségükkel és ellenőrzésükkel gyülekeztek a csoportok transzparensekkel és zászlókkal Prága különböző kerületeiben. Innen teherautók és autóbuszok szállították őket a város központjába. Egyes la­pok arról írnak, hogy a Ven­cel téri gyülekezetben ott volt Smrkovsky is, aki — mint is­meretes — már nem egyszer részt vett hasonló akciókban. Most is ott volt a szovjetelle­nes megmozdulás részvevői között. Nem kétséges, hogy a cseh­szlovák kommunisták és más becsületes csehszlovák dolgo­zók helyesen értelmezik eze­ket az ellenséges provokáció­kat és nem tűrik el, hogy a szocialistaellenes elemek na­cionalista, szovjetellenes rá­galmakkal mérgezzék meg az emberek gondolkodását, min­dent megtesznek a novemberi pártplénum határozatainak végrehajtásáért, a szocializmus csehszlovákiai pozícióinak megszilárdításáért, Csehszlo­vákia és a Szovjetunió, vala­mint a többi szocialista ország közötti barátság erősítéséért­­, írja befejezésül a Pravda. Mlada Frontot Szégyenfolt a prágaiak becsületén Prágából jelenti a CTK. A hétfői csehszlovák lapok kö­zölték a Cseh Szocialista Köz­társaság kormányának szom­baton közzétett nyilatkozatát, amelyben elítélte a március 28-i prágai rendzavarásokat. (Csehszlovákiában vasárnap nem jelennek meg lapok.) A Mlada fronta ezzel össze­függésben, a többi között, a következőket írja: „Egyetlen józan ember sem érthet egyet azzal, ami péntekről szombat­ra virradó éjjel Prágában a Vencel téren történt. Termé­szetes, hogy örültünk a cseh­szlovák jégkorongozók győzel­mének. A polgárok tízezrei a város központjába vonultak, hogy kifejezés­t adjanak en­nek az örömnek. Ugyanakkor az Aeroflot helyiségének fel­­dúlása, valamint a házak falár­­a és a kirakatok üvegére ra­gasztott szennyes és vulgáris feliratok, szégyenfoltot hagy­nak a prágaiak becsületén — írja a lap.­­ (Kairó, TASZSZ) A Roze el Juszef című egyiptomi heti­­lap diplomáciai szemleírója úgy tudja, hogy Izrael meg­kapta az első 25 Phantom tí­pusú vadászbombázót az Egye­sült Államokból.­­ (Prága, CTK) Pleskot csehszlovák külügyi államtit­kár vasárnap Párizsba utazott, hogy a francia kormány kép­viselőivel megvitassa a két or­szág közötti kapcsolatok fej­lesztésének kérdéseit.

Next