Magyar Nemzet, 1969. augusztus (25. évfolyam, 177-202. szám)

1969-08-01 / 177. szám

,... II fi rfi/or \Faih mi . ITIdgjiU nMll/lH A HAZAFIAS NÉPFR­O­N­T LAPJA 1i1 mii m­i' i 'i saai«wi8BWB8iMm«WiiMiiftga^^ Kis ügyek és közügyek Kibővítik a tizennyolc hatalmi értekezletet: Magyarországot is meghívták a genfi leszerelési tárgyalásokra A külpolitikai helyzet ÁZSIAI KÖRUTAZÁSA következő állomáshelyére, Delhibe érkezett az amerikai elnök. Az indiai fővárosban az eddigiek­nél nem kevésbé bonyolult problémáik várják. Elkerülhetet­len lesz, minden valószínűség szerint, hogy Indira Gandhival való megbeszélésein szót ejtsen az indiai—pakisztáni viszony­ról is, bár a kasmíri határviszály hivatalosan nem szerepel a tárgyalások programján. Aligha lehet azonban megkerülni az 1965-ben (a kasmíri háború idején) megszakított ameri­kai katonai segélyprogram kérdését — különös tekintettel azokra a fegyverszállításokra, amelyek az Egyesült Államok­ból irányultak Pakisztánba az elmúlt időkben. A kommentátorokat világszerte Nixon saigoni villámláto­gatása foglalkoztatja. Az AP felhívja a figyelmet a tényre, hogy a dél-vietnami hazafiak Nixon tartózkodása idején mel­lőztek minden harci cselekményt, ugyanakkor a dél-vietnami ideiglenes forradalmi kormány hírügynöksége, valamint a pá­rizsi VDK-küldöttség vezetője, Xuan Thuy egyaránt elítél­ték és kihívásnak minősítették az elmúlt napon az amerikai elnök és Thieu találkozását, amely semmiképpen sem járult hozzá a háború befejezéséhez. A csütörtöki francia lapok egyenesen Thieu látványos támogatásának nevezték a sai­goni látogatást. A Les Echos vezércikke szerint ez azt bizo­nyította: az amerikaiak nem mondtak le arról a reményről, hogy Hanoi és a DNFF végül is elfogadja a kialakított hely­zetet és Washington, illetve Saigon legutolsó javaslatait. Nixon egyébként már nemzetbiztonsági tanácsadója, Henry Kissinger nélkül folytatja útját. Kisssinger eltávozott az elnök kíséretéből és hétfőn Párizsba érkezik, hivatalosan azért, hogy az ázsiai útról tájékoztassa a francia vezetőket, és megbeszé­lést folytasson Carol Lodge nagykövettel, a vietnami értekez­leten részt vevő amerikai küldöttség vezetőjével. Az Aurore értesülései szerint azonban szó lesz megbeszélésein Georges ■Pompidou köztársasági elnök amerikai utazásáról is. Miután­­a francia államfő állítólag több alkalommal rá jelezte haj­landóságát erre a látogatásra, jól értesült­­körök szerint már csak az időpont kijelölése van hátra , ami­­amerikai rész­ről mindenesetre megelégedést váltott ki.­­ Utazásokról szólva feltétlenül említést érdemel az az út is, amelyre a római egyházfő, VI. Pál pápa indult el csütörtö­kön. Immár nyolcadszor hagyja el a Vatikánt külföldi úti­­céllal, s ezúttal Afrikába látogatott. Zsúfolt programja során legfőbb igyekezete a nigériai polgárháború valamilyen békés megoldásának elősegítése lesz. E célból magas rangú hiva­talos képviselőkkel is találkozik majd mind Nigéria, mind a szakadár Biafra részéről. Szólni kell a nap hírei között arról a politikai vitáról is, amely Bonnban robbant ki Kiesinger kancellár egy „félhiva­talos” nyilatkozata nyomán. A nyugatnémet kormányfő csat­latkozott a Bundestag elnökének egy néhány napja elhangzott hasonló értelmű megnyilatkozásához, és ő is azt igyekezett bizonygatni, hogy az újfasiszta Nemzeti Demokrata Párt „nem neonáci jellegű”. Ezek után igen nehéz nem tendenciát látni ezekben a megnyilatkozásokban, amelyekkel hivatalos bonni körök már jóval a szeptemberi választások előtt arra tesz­nek kísérletet, hogy valamilyen módon „szalonképessé” te­gyék az NPD-t. Feltehető ugyanis, hogy a neonácik ez alka­lommal megszerzik a szükséges ötszázaléknyi szavazatot ah­hoz, hogy helyet foglalhassanak a Bundestagban. Mindez per­sze nem változtat azon a tényen — s erre az SDP nyilatko­zata hívja fel a figyelmet —, hogy az NPD fasiszta jellegű, demokrácia ellenes politikai szervezet. Magyar vonatkozásban fő esemény az a nyilatkozat, me­lyet a genfi leszerelési értekezlet két társelnöke terjesztett elő tegnap a tizennyolc hatalmi bizottság kibővítéséről. Ennek értelmében öt másik ország társaságában hazánkat is felkér­ték, hogy kapcsolódjék be a Genfben folyó munkába, s ez a Magyar Népköztársaság újabb nemzetközi sikerét, megbe­csülését jelenti. Ilyen vagy olyan formá­ban, de az élet minden terü­letén előtérbe kerültek mos­tanában a szocialista de­mokrácia érvényesüléséhez kapcsolódó kérdések. Ele­ven, húsbavágó probléma ez. Mint Szabó Kálmán egyetemi tanár mondta nemrégen a Magyar Nem­zetben megjelent interjújá­ban, e fogalomnak két, egy­mással szorosan összefüggő alapfunkciója van. Az egyik az, hogyan sikerül a lakos­ságot az eddiginél fokozot­tabb mértékben bevonni a közügyek intézésébe (ami feltétele és eszköze a legszé­lesebb rétegek politikai fej­lődésének), felkelteni figyel­müket olyan kérdések iránt, amelyek nem tartoznak köz­vetlen személyes érdekkö­rükbe. Másrészt pedig a szo­cialista demokrácia további bővítése önmagában biztosí­tékot nyújt arra, hogy a ve­zetők ne szakadjanak el a tömegektől. Ehhez elenged­hetetlen, hogy a tömegekkel összeforrva teljenek, mert másként nem tudhatják, „hol szorít a cipő ”.. . A szocialista demokrácia e két alapfunkciója láncsze­mekként kapcsolódik egy­máshoz ; a vezetők aktív részvétele nélkül nem lehet eredményes a tömegeknek a közös ügyért való érdeklő­dése, munkálkodása sem. Hiszen csak akkor születhet­nek talpraesett, életrevaló javaslatok, ha már tapasz­talták, hogy ezeket­ — és az okos, javító szándékú bírá­latot — a döntéseknél figye­lembe is veszik. Szabó Kál­mán hangsúlyozta, ne te­remtsenek eleve olyan hely­zeteket, amelyekben már nincs mód ellenjavaslatok meghallgatására, ellenvéle­mény megvitatására. Ha a demokrácia körül már minden a legtökélete­sebben rendben lenne, nem volna szükség arra, hogy oly gyakran szóljunk róla. Ez alkalommal cikkünkhöz az indítékot egy vidéki város­ból érkezett levél adta. Ol­vasónk megírta, hogy az ot­tani tanács a napokban ülést tartott. Meghívott vendég­ként jelen voltak egyes tár­sadalmi szervek tisztségvise­lői is. A népi ellenőrző bizottság munkatervének megvitatásakor az egyik meghívott vendég a szociá­lis otthonok körül szerzett tapasztalatairól kívánt be­számolni, mire az elnök az­zal intette le: „Az elvtárs nem tanácstag, nincs joga hozzászólni.” Hivatalból vá­lasztói véleményét valóban a tanácstag képviseli, de en­nek az elvnek igen merev és rossz érzést keltő alkalma­zása, ha más tömegszerveze­tek — ugyancsak választott és az értekezletre meghívott — vezetőit a vitából kizár­ják. (Szavazni valóban nincs joguk, mert nem tanácsta­gok — meghívottak.) Nem nagy dolog az egész, nyitja valószínűleg, hogy az érte­kezlet egyébként igen jó szándékú elnöke nem gon­dolta eléggé át a dolgot, sie­tett, meleg volt, az idő ké­­­sőre járt. Mégis, szerintünk, a demokratikus gondolko­dásnak annyira át kell itat­nia a közszellemet, hogy ilyen „leintés” még véletle­nül és kánikulai elszólásként se fordulhasson elő. Mert nyilvánvaló, nem lesz ked­vük törődni a közügyekkel azoknak, akik legpártsze­­rűbben előadni kívánt véle­ményére — akárcsak egy ízben is — a vezetők nem voltak kíváncsiak. A szocialista demokrácia másik oldalára — arra, hogy a vezetők mennyire élnek együtt a tömegekkel — ugyancsak érzékenyen fi­gyelnek az emberek. A mi­nap bepanaszoltak nálunk egy nagyvállalati igazgatót. Olvasónk azt írta: képtelen­ség bejutni hozzá. Néhány dolgozó — nem a mi felada­tunk megítélni, indokol­­tan-e avagy indokolatlanul — panaszt tett egy műveze­tőre. A panaszt, jellege foly­tán, az illetékes középveze­tők csak akkor tudnák el­intézni, ha az igazgató — természetesen a panaszosok meghallgatása és az ügy ki­vizsgálása után — erre uta­sítást adna. Az igazgató azonban több ízben letagad­­tatta magát, titkárnője min­dig máshoz küldözgeti őket, ügyük nem mozdul. Nem kételkedünk abban, hogy az igazgatónak való­ban sok a dolga. De ismer­jük más vállalatok vezetőit is, akik nem kevésbé elfog­laltak, akik ajtaja mégis ál­landóan nyitva áll dolgo­zóik, munkatársaik előtt. Ezek tudják, hogy nemcsak vassal, szénnel, gyapottal, papírral dolgoznak, hanem élő és érzékeny „anyaggal”, emberekkel is, akiknek ko­moly problémáikban szük­ségük van a meghallgatta­­tásra. Másrészt — és az okos vezető ezt sem hagyhatja fi­gyelmen kívül — az igazga­tó jó munkája sem nélkülöz­heti a dolgozóival való köz­vetlen beszélgetést. A marxizmus klassziku­sai : Marx, Engels sokszor hangsúlyozták, hogy az osz­tálytársadalmakban az em­bereket környező létfeltéte­lek uralkodtak az embere­ken. A szocialista társada­lomban válnak az emberek először a természet tudatos uraivá és ettől kezdve csi­nálják maguk, teljes tuda­tossággal történelmüket. Ez a szocialista társada­lom nyújtotta lehetőség, ami azonban önmagában nem elég. Valóra váltása azon múlik, mennyire sike­rül a gyakorlatba átvinni a legszélesebb körű demokrá­ciát, ami többek közt a tö­megek érdeklődése felkelté­sének, az ügyekbe való be­vonásának számtalan módo­zatát és egyben a vezetők­nek a tömegekkel való ösz­­szeforrását is jelenti. De az embereket csak úgy lehet a közügyekbe bevonni, ha meggyőződtek arról, hogy nem találkoznak közönnyel, ha egyszer saját ügyük in­tézése kerül illetékesek elé. Mert különösen szilárd, ön­érdekétől elvonatkoztatni képes jellemnek kell lennie annak, aki esetleg személyes dolgai intézése közben rossz tapasztalatokra tesz szert, és ezek után is érdemesnek tartja, hogy országos dol­gokban fáradozzék. A dolgok ilyen összefüg­gésére is gondolniuk kell azoknak, akikre emberek ér­dekének védelmét, sorsát bízták. Jelentéktelennek tű­nő közöny, érdektelenség felmérhetetlen károkat ké­pes okozni a szocialista de­mokrácia mindnyájunk szá­mára legfontosabb ügyének. Köves Rózsa A leszerelési konferencia társelnökeinek nyilatkozata Genfből jelenti az MTI. A leszerelési értekezlet csütörtö­ki plenáris ülésén a két társ­elnök hivatalos nyilatkozatot terjesztett elő a bizottság ki­bővítéséről. A nyilatkozat hangoztatja: a leszerelési értekezlet szov­jet és amerikai társelnöke tanácskozásokat folytatott a tizennyolc hatalmi leszerelési bizottság kiszélesítéséről. Megállapították, hogy a bi­zottság kiszélesítése nem kor­látozódhat két országra, és a bizottságban a világ különbö­ző térségeinek is képviselet­tel kell rendelkezniük. A társ­elnökök célja az volt, hogy a bizottságot földrajzi és politi­kai tekintetben kiegyensúlyo­zott módon szélesítsék ki. A társelnökök közölték, kormányaik megállapodásra jutottak arról, hogy a bizott­ságot pótlólag a következő or­szágokkal egészítik ki: Argen­tína, Hollandia, Jugoszlávia, Magyarország, Marokkó és Pakisztán. A társelnökök cél­szerűnek tartják, hogy ezeket az országokat felkérjék a bi­zottság munkájában való rész­vételre. A leszerelési bizottság tag­jainak többsége kedvezően fo­gadta a társelnökök javasla­tát. Husák beszámolója a CSKP KB elnökségének ülésén Prágából jelenti az MTI. A CSKP KB elnökségének csü­törtöki ülésén Gustáv Hasan­g, a KB első titkára beszámolt bulgáriai látogatásáról és Ká­dár Jánossal, az MSZMP KB első titkárával Budapesten folytatott megbeszéléséről. Az elnökség megelégedéssel álla­pította meg, hogy ezek a meg­beszélések hozzájárultak a két baráti országgal és párttal fennálló kapcsolatok megerő­sítéséhez. Az elnökség elfogadta a párt politikai-eszmei és propagan­damunkájának irányelveit a szlovák nemzeti felkelés 25. évfordulójának megünneplésé­ről. Ezenkívül elítélte az elnök­ség a szocialistaellenes, jobbol­dali és szovjetellenes erők kí­sérleteit, amelyek feszültséget próbálnak a társadalomban előidézni és hátráltatják a po­litikai konszolidáció folyama­tát. Meggyőződését fejezte ki, hogy a pártszervek, a felelős funkcionáriusok, az állami, gazdasági és társadalmi szer­vek — a lakosság túlnyomó többségének támogatásával — megőrzik a közrendet és biz­tosítják a nyugodt munkához szükséges feltételeket. ff.Jiff Ulbrichtt Minden európai államnak részt kell vennie a biztonsági Berlinből jelenti az ADN. Az európai biztonsági értekez­let előkészítéséhez és az érte­kezleten való részvételhez nem szabad feltételeket szab­ni — mondotta Walter Ulb­­richt, az NSZEP Központi Bi­zottságának első titkára, az NDK Államtanácsának elnöke a KB 11. plenáris ülésén. Be­szédében, amelyet csütörtökön hoztak nyilvánosságra, a töb­bi között hangsúlyozta, hogy az értekezleten valamennyi európai állam képviselőinek lehetővé kell tenni a teljes jo­gú részvételt. Nyugatnémet politikusok vé­leményével ellentétben, amely értekezleten szerint egy ilyen konferencia megtartása előtt rendezni kell a két német állam kapcsola­tait, Ulbricht kijelentette, hogy Bonn eddig elutasította az NDK-nak a megegyezésre irán­­nyuló összes javaslatait. Az­ európai biztonsági kon­ferencia előkészítése és meg­tartása előmozdíthatná a fe­szültség csökkentését. Az NDK kormánya azonban továbbra is állást foglal amellett, hogy nemzetközi jogilag érvényes megállapodást kössenek a Né­met Szövetségi Köztársaság kormányával — hangoztatta Walter Ulbricht. Találgatások Edward Kennedy személye körütl Washingtonból jelenti az MTI. Edward Kennedy szená­tor irodája hivatalosan beje­lentette, hogy a szenátor nem mond le tisztségéről s 1970- ben újra jelölteti magát. A közlés szerint Kennedy újra­választása esetén „ki akarja tölteni a teljes hat évet” — vagyis nem kíván pályázni 1972-ben az elnökjelöltségre. A szenátor azzal indokolta döntését, hogy Massachusetts állam lakossága — amelyet a törvényhozásiban képvisel — túlnyomó többségben szenátusi tagságának fenntartása mellett foglalt állást. A közvélemény­­kutatási adatok szerint más amerikai államok közvélemé­nye korántsem tekinti egyér­telműnek a döntést és igen so­kan ítélik el Kennedyt azért, mert az emlékezetes balesetet nem jelentette haladéktalanul a rendőrségnek. Kennedy egyébként sohasem jelentette ki hivatalosa­n, hogy a demokrata párt elnökjelölt­ségére pályázik. Sőt, környe­zetének egyes tagjai már ko­rábban is azt mondották, hogy ez elsősorban a Nixon kor­mány akkori helyzetétől függ majd. A mostani döntés nem zárja ki, hogy a Kennedy fivé­rek utolsó életben maradt tag­ja 1976-ban pályázzék az el­nökségre. Nixon Indiában Washingtonból jelenti az MTI. Három vezető liberális demokrata szenátor, Albert Gore, Frank Church és Ed­­mund Muskie, a párt tavalyi alelnökjelöltje egyértelműen elítélte Nixon elnököt azért, mert Dél-Vietnamban az amerikai csapatokat megláto­gatva, „az amerikai történe­lem legfényesebb lapjának” nevezte a vietnami háborút. A szenátorok tiltakoztak Ni­xon kijelentései ellen és kö­vetelték, hogy az elnök in­kább a háború befejezését szorgalmazza. Wheeler, tábornok, a vezér­kari főnökök egyesített bizott­ságának elnöke egyébként szerdán a szenátus katonai bi­zottságának zárt ülésén adott tájékoztatót saigoni szemleút­­járól és utalt arra, hogy meg­ítélése szerint az amerikai csapatoknak még hosszú éve­ken át Vietnamban kell ma­radniuk, mert a dél-vietnami hadsereg­ képtelen átvállalni a hadműveleteket. Stennis sze­nátor, a bizottság elnöke új­ságíróknak azt mondta, hogy a tábornak nyilatkozata „ko­rántsem reményt keltő”. Új-Delh­ből származó jelen­tések szerint Nixon elnök csü­törtökön megérkezett útjának következő állomására, India fővárosába. Ez körútján az ötödik szakasz már, ahol ez alkalommal egészen új prob­lémákkal kell szembenéznie. Az indiai főváros repülőte­rén az amerikai államfőt 21 díszlövés köszöntötte. A rek­­kenő hőség ellenére ezrek so­rakoztak fel a repülőtéren, és mint a Reuters megállapítja, a világsajtó képviselőinek eddi­gi legnépesebb tábora fogadta az amerikai elnököt. A repü­lőtérről az elnöki palota felé vezető úton viszont több száz főnyi csoport tüntetett ellene és az amerikaiak vietnami há­borúja ellen. Nixon amerikai elnök és Indira Gandhi asszony indiai miniszterelnök csütörtökön 90 perces tanácskozást tartott az elnöki palotában. A megbe­szélés napirendjén a vietnami háború rendezésének lehető­ségei, ázsiai biztonsági prob­lémák, valamint a Pakisztán­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék