Magyar Nemzet, 1971. március (27. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-07 / 56. szám

ti Levelek a gyermekvédelemről Mindent megtenni a gyermekekért Egy vitatható — és erősen vitatott — film után a televí­zióban beszélgetéssorozat in­dult meg a veszélyeztetett fia­talokról, a gyermekvédelem­ről, a szülők és a társadalom felelősségéről. Az Iskolateleví­zió rendezte a vitát. Első al­kalommal — még január vé­gén — arról beszélgettek a meghívottak, hogyan válhat veszélyeztetetté a családon be­lül a gyermek, milyen kategó­riái lehetnek a veszélyeztetett­ségnek és a megoldás a csa­ládban vagy az intézmény­ben biztosítottabb-e. A követ­kező műsorban a család peda­gógiai szerepéről, az otthoni nevelés körülményeiről esett szó, legutóbb pedig arról, ho­gyan lehetne a társadalom se­gítségét hasznosítani, mikép­pen kellene az iskolát, a ne­velési tanácsadókat a gyer­mekvédelem támogatására fel­használni. A filmhez, majd a kibonta­kozó vitához — amint ez vár­ható volt — sok hozzászólás, levél érkezett. Az egyik du­nántúli nevelőotthon igazgató­ja szerint a televízió szerkesz­tői „vaskos társadalompoliti­kai kérdéshez nyúltak­", amely „igényli az alapos tanulmá­nyozást, a megoldási lehetősé­gek pontos megfogalmazását, hogy ne általában beszéljünk a társadalom segítségéről.” Föl kell hívni a szülők figyel­mét arra — írja M. X. —, hogy „a nevelés művészet, jobban mondva azzá válhat” és nem lehet szebb érzése a szülőnek, mint amikor azt mondhatja: „Mindent megtettem a gyer­mekemért, és ő hasznos ember lett, mindannyiunk hasznára él.” Kemény szavakkal osto­rozza a léha, dologtalan fiata­lokat egy másik levélíró, aki harminckét esztendeje dolgo­zik gyárban. Az üzemben el­töltött hosszú idő alapján szá­mon kéri a társadalom na­gyobb felelősségét is, elítéli az emberek közönyösségét azok­kal szemben, akik nagyobb védelemre, több segítségre szo­rulnának. A szülők felelőssége Gyakran szoktuk idézni Raj­­kinnak azt a bölcs tréfáját, amelyben a rossz útra tért fia­talembert körülveszik a tár­sadalom képviselői és rendre önkritikát gyakorolnak, a fiú iránti kötelezettségeik elmu­lasztása miatt, mire a fiatal­ember, vérszemet kapva, már maga vádolja elzülléséért a felnőtteket Azzal, hogy nem lehet min­dent a társadalomra hárítani, hogy a szülők és az egyén legalább ugyanannyira felelő­sek a romlásért, szintén több levél foglalkozik. Az okokat — írja például K. Ferencné — mindenekelőtt a szülőknél kell keresni, „mert nem elég az, hogy életet adjunk, ez a dolgok könnyebbik oldala, a nehezebbik, hogy évek hosszú során ezt az éle­tet széppé és boldoggá te­gyük.” Ő állami gondozott volt — írja —, és saját tapaszta­latai alapján is jól tudja, hol kell az indítékokat keresni. Ritkán esik szó a gyermek egyéni adottságairól, hajla­mairól a veszélyeztetéssel, az elzülléssel kapcsolatban — figyelmeztet egy nagyon szo­morú, kétségbeesett levél. Küldője saját sorsát, nehezen nevelhető fia esetét mondja el: rendezett a családi életük, a gyereket szeretet veszi kö­rül, és mégis rosszul tanul, nyugtalan, sok gondot okoz a tanároknak. Mit tegyünk? — kérdi segélykérően az elkese­redett anya. Kiderül a levél­ből — bármilyen árnyalt is a fogalmazás —, hogy néha a pedagógiai és pszichológiai gyakorlat sem áll hivatása magaslatán. Nem ez az egyet­len panaszos írás; az Iskola­­televízió polemikus műsora sokaknak kínált alkalmat, hogy sebeiket újra föltépve családi gondjaikról, a környe­zet ártalmairól, részeges férj­ről, csavargó barátokról, ban­dákról valljanak. A gondozás problémái A nevelőintézetbe kerülő, majd onnan az életbe kilépő fiatalokról ugyancsak sokan írtak. Senki előtt nem titok — erről is szó esett a televízió műsoraiban —, hogy a nevelő­­otthonokkal sok még a gond, így már­­a számuk sem ele­gendő. A meglevő otthonok­ban együtt vannak a családi bajok miatt intézetbe adott gyerekek a már elzüllött, csa­vargó fiatalokkal. Ezért java­solják többen is, hogy kate­gorizálni kellene ezeket az in­tézményeket. Egy falusi álta­lános iskola tanára szerint az állam kiemeli a káros hatású környezetből a gyerekeket, ne­velőotthonban helyezi el őket, ám „ott a jó mellett rengeteg rosszat tanulnak”, m­ivel „egy fedél alatt élnek a pici első­sök a sok esetben nagy múlt­tal rendelkező nagyokkal, túl­korosokkal. „Ennek hatását azután részletesen elemzi is a levélíró. Egy budapesti tanár­nő saját tapasztalatából említi meg, hogyan került a kis csa­vargók közé egy gyermek, pusztán csak azért, mert így kellett „megmenteni” gonosz szüleitől. Erős tartás kell ah­hoz, hogy így a gyerek ne sod­ródjék egyik veszélyből a má­sikba. Ezért javasolja M. Zol­tánná, hogy a nevelőotthono­kat osztályozzák. Az intézeti nevelésnek, ha optimális körülmények között folyik is — és erről, sajnos, nem mindig győződhetünk meg — külön problémája az utógondozás. Az otthon tanu­lásra, munkára szoktatja az intézetbe került fiatalokat, ru­házza, eteti őket, és betölteni igyekszik a család szerepét is — azután a fiatalember tizen­nyolcadik életévét betöltve el­hagyja a nevelőotthont és munkába áll. A most követ­kező gondok ugyancsak sok levélíró tollára kívánkoztak. Az intézetben mindent meg­kapnak — írja egy pécsi asz­­szony — de utána a legtöbb fiatal úgy érzi, hogy „most már egyedül van a világban. A pénzt nehezen tudja beosz­tani, nincs rendszere, nem tud­ja értékelni, mivel eddig nem ismerte a nincs szót. „Külön szakosított otthont javasolt az ilyen fiatalok számára, és egy tiszántúli pedagógiai intéz­mény nevelői már arról szá­molhatnak be, hogy náluk si­■ kernel működik — ha kis lét­számmal is — az ilyen utó­gondozó otthon. „Mindenki a régi csoportban marad” — ír­ják —, mint nagy testvér, aki már a kiadásokhoz is hozzá­járul, mint a jó családban.” Hivatásos pártfogók Az Iskolatelevízió ankétjait mindenekelőtt az a gondolat hatotta át, hogy a társadalom­nak az eddigieknél jóval töb­bet kell tennie a züllésnek in­dult gyermekekért. Megalakul — hallhattuk Kelemen Endré­től, az Iskolatelevízió és a vi­ták vezetőjétől — a „hivatá­sos pártfogók” hálózata né­hány megyében már meg is szervezték. Egy tizennyolc éves fiú máris ajánlkozik: „Ha találnak olyan fórumot, amely alapos oktatásban részesítene, és így készítenek fel, szívesen munkálkodnék e területen.” Egy vidéki „hivatásos párt­fogó” pedig azt javasolja, hogy hívják egybe a pártfogók kon­ferenciáját, és ott közösen be­széljék meg a legsürgősebb feladatokat. A levelekből még valami fölkeltheti a figyelmet. Töb­ben írtak arról, hogy több szo­cialista brigád milyen tiszte­letreméltó vállalást tesz egy­­egy elhagyott gyermek gondo­zására. Tudjuk, önmagában ez nem oldja meg a kérdést, ha a több százezer szocialista bri­gád közül sok vállalkozik is erre, hiszen az időszakos jó­tékonyság és szeretetcsomag, bármilyen nemes szándékból fakadjon is, nem pótolja a családot, sem a jól működő nevelőintézményeket. A televíziós beszélgetés né­hány nap múlva, március 9-én este fejeződik be. A nevelő­otthon pedagógiai szerepéről, a hozzá kapcsolódó társadal­mi segítség formáiról lesz szó, és egy filmepizódban meg­szólal majd Hatkó József köl­tő, valamint dr. Kelemen La­jos, a tiszadobi nevelőotthon igazgatója, aki huszonöt esz­tendeje foglalkozik már a ma­gukra hagyott gyermekekkel. Remélhetőleg csak az ankét­sorozat fejeződik be ezzel, ha­tása megmarad. Sikerül talán sokakat ráébreszteni felelős­ségükre a rossz környezetbe került züllésnek indult, vé­delemre és támogatásra szo­ruló gyermekekért. Gábor btvis Madar Német Magyar kalandhős a képernyőn VIGIA rem Nem öregedett meg Bors Máté. A tíz-tizenöt esztendő, amely két kalandsorozatát el­választja, mégis fogott rajta. Az ifjú, s olykor szertelen for­radalmár megkomolyodott. Kemény gallért szemüveget visel. A kalandfilmek mesevi­lágából kizárt ember cégveze­tőnek nézné, esetleg ügyvéd­nek, vagy belvárosi kereske­dőnek. A néhány millió beava­tott azonban jól tudja, hogy a tisztes polgári külső csak álca. Bors Máté megüli a lovat, ha kell, sőt, versenyt is nyer vele. Akkor is nyer, ha a ló nem éppen szelíd, hanem tüzes, mint maga a sátán. Bors Máté azonban tudja, hogy az ilyen sátáni paripa fülébe énekelni kell. Belesuttog egy bizonyos gyermekdalt Nyuszi ül a fű­ben — énekli a cégvezető kül­sejű zsokékirály, s a tüzes ör­dögparipából ló­angyal lesz. Mint a mesében, amikor a leg­kisebb fiúnak eszébe jut a varázsige. Nem lep majd meg bizonyá­ra az sem, ha Bors, elvtársai megmentéséért, más maszkot ölt, földbirtokos lesz, német katonatiszt álarcos lovag, va­­dászgató turista. Borsnak mindezt elhiszik ellenségei, s talán a nézők sem kételkednek abban, hogy mindez elhihető. Legalábbis addig, amíg tart a játék, a kaland. Az új tévéso­rozat szerzője Markos Miklós és irodalmi konzultánsa Fülöp János, a kalandfilmek drama­turgiája szerint vezeti hősei­nek lépéseit Ha a dramatur­gia jól működik, Borsnak hisznek ellenségei és Markos­nak hisznek a nézők, akármi­lyen fantasztikus ötlet pattan is ki Bors fáradhatatlan agyá­ból, s akármilyen csodálatos véletlen játszik is a kommu­nisták kezére. A dramaturgiai gépezet szerencsére többnyire olajozot­tan működik. A második Bors­­sorozat — az utolsó rész, ame­lyet Sándor Pál rendezett la­boratóriumi nehézségek miatt nem készült el a sajtóbemu­tatóra — kiegyenlített, szóra­koztató. Ezúttal is minden fil­met más rendezett akárcsak az első sorozatban, de a ta­pasztalatok nyomán jobban ügyeltek a rendezők stílusá­nak összehangolására Nincs feltűnő eltérés a filmek hang­vételében. Legfeljebb árnya­lati különbségek észlelhetők. Palásthy György ironikusab­­ban és játékosabban ábrázol, mint Simó Sándor, ő viszont jobban ügyel a mellékszerep­lők karakterére, külső megje­lenésére, több amatőr szerep­lőt foglalkoztat kisebb-nagyobb sikerrel. Fazekas Lajos az új sorozat harmadik részében szellemesen állít párhuzamba egy vadászjelenetet egy üldö­zési jeleneti sorral, viszont egy­­egy részletet elnyújt. A szer­dán bemutatott Zsokékirályt Markos Miklós rendezte, meg­teremtette a hangulatot, amely a sorozatot később jellemzi. Az első filmben, a Zsokéki­rályban még nem jelentkezett Dániel Ede tanár úr — Antal Imre alakításában —, akit a közönség a régebbi Bors-fil­mekben megkedvelt A követ­kező részben találkoznak majd vele. A tanár úr is megválto­zott kissé. Nem olyan félszeg, s áttért a zeneoktatásra. Ma­gánórákat ad zongorából és énekből. Ahogy a tanár úr fél­­szegsége felengedett, úgy sze­lídült meg Bors fiatalos va­­gánysága is. Nem mintha ke­vésbé lenne merész, hanem — s erre nemcsak a kellékek val­lanak, hanem Sztankay István játéka is — az ifjú vöröska­tona az illegális munkában megfontoltabb és tekintélye­sebb férfi lett. Bors és Dániel az első sorozatban még ellen­tétes természete miatt érde­kes „pár”. Az új sorozatban csaknem teljesen feloldódnak ezek az ellentétek. Bors és Dá­niel magatartása, mozgalmi és drámai feladatköre közelebb került Természetesen, maradt közöttük némi különbség, de fejlődésük nem annyira a dra­maturgia, mint inkább a moz­galmi élet szabályaihoz alkal­mazkodva. a gondolkodás és cselekvés közös útjára vezette őket Az új kalandok hitele attól is függ, milyen környezetet építenek Bors és Dániel mögé, milyennek ábít­tják a moz­galmat, a kommunistákat, akik most, más körülmények között, másféle munkára kényszerül­nek, mint az első sorozat tör­ténetének idején, 1919-ben. A szerző megőrzött néhány szereplőt Bors régi életéből és beléptetett a sorozatba néhány újat, közöttük a bölcs Piri né­nit, aki egy jósdában szervezi a pártmunkát. Piri néni, Gobbi Hilda alakításában, a további kalandokban is kap alkalmat a szereplésre kevesebbet ugyan, mint amennyit érde­melne. Gobbi játékának bizo­nyára sikere lesz, akárcsak Madaras Józsefnek, akit, sze­repe szerint, munkásember lé­tére fura alakításokra kénysze­rít az élet, illetve a mese­dramaturgia. Nagyobb szerep jutott az új sorozatban Sípos úrnak, azaz Szilágyi István­nak, aki fanyar humorral te­remti meg a figura karakterét. Viszonylag kevesebbet játszik Gyulai Károly. Hálásabb fel­adatot csak a Zsokékirályban juttattak neki. Bors barátaival a sorozat végére bizonyosan a néző is megbarátkozik. Bors ellenfe­lei között is felbukkannak is­merősök, például, Szegedi Eri­ka alakításában, a bárónő. A hajdani különítményesek kö­zül Bujtor István és Koncz Gábor most ezredesként üldözi a kommunistákat Kivált Bor­sot szeretnék elkapni, de hát Bors nemcsak az illegális moz­galomban tevékenykedik, ha­nem kalandfilmekben is fősze­repet játszik. Nem kerülhet tehát az ellenség kezébe. Az ellenség ostoba és ügyetlen. Tyll Attila, arisztokrata főfő­nökként roppant előkelő és il­ledelmes. Méltósággal sül fel Bujtor és Koncz viszont bosz­­szankodva és egymást bosz­­szantva veszti el fimről filmre a játszmát. Kettősük — mert a kémelhárító és a rend­őrség ezredesét alakító Bujtor és Koncz többnyire együtt, egymás ellen játszanak — a sorozat egyik humorforrása. Az ezredesek ostobasága, a rendőrség tehetetlensége, sőt, a negyedik részben, már a né­met fasiszta hatóságok gyen­gesége nyilvánvalóan nem azonosítható a harmincas évek valóságos viszonyaival. A tör­ténelmet közvetlenül bizonyá­ra nem a Borsból fogják ok­tatni. Közvetve azonban még az erőviszonyok e torzított áb­rázolása is tanulságos. Legin­kább a hősök példájában. Mesefilm ugyanis a Bors, ifjúsági film, noha a tévé a felnőtteknek szánt időben mu­tatja be. Ha a tényleges erővi­szonyokat ábrázolná, véres harcot, kínzást, gyilkolást, nyo­mort, félelmet és fájdalmat kellene ábrázolnia. A Borsban azonban mindez átkerül a já­ték világába. Így minden baj­ban ott a megmentő véletlen, ott hever a megoldás kulcsa, csak fel kell emelni. Hol titkos alagút vezet át Szlovákiába, egyenest a börtöntáborból, hol gyermekdalra szelídül a vad ló, hol tűzoltólépcső vagy szel­lőzőakna kínálja a szökés le­hetőségét A valóság ennél sokkal zordabb volt. De a zord világról játékos kalandfilmet is lehet készíteni A szuper - Angyalok és szuper-majmok után olyan hősök, mint Bors is elnyerhetik a néző együtt­érzését Ez az együttérzés azonban nemcsak a nézőtől függ. Bor­­séktól függ elsősorban, azaz az írók, a rendezők fantáziájától és szakértelmétől. Attól is függ, hogy milyen tehetséggel és odaadással munkálkodnak a műfaj hazai meghonosításán, nemzeti és egyéni karakteré­nek kialakításán. A második Bors-sorozat nem hibátlan. Egy-egy fordulata még a maga mesevilágában is vitatható. „Szelídsége” követ­keztében hiányzik belőle az erősebb feszültség. Rendezői — s ez elég nagy hiba — nem szerkesztették eléggé képer­nyőre. Viszonylag kevés közeli felvételt készítettek. Mégis, az új Bors-sorozat, amely egyéb­ként jobb a réginél, a nézők többségének kellemes órákat szerez majd. És érvel is ez a sorozat a szocialista kalandfil­mek gyártása mellett, ami megtisztelő, nehéz, de nem megoldhatatlan feladat Vilcsek Anna .A francia Armand Tallier díjat az idén René Clairnak ítélték oda A tegnap filmje és a­ma fűtője anta művéért wn.t WOYZECK Georg Büchner drámája az Irodalmi Színpadon Az ösztönösen lázadó, fintgá­ra hagyott kisember felé for­dult Georg Büchner figyelme, miután korának és a francia forradalomnak tudatos láza­dóiból, reformereiből kiábrán­dult Töredékesen fennmaradt drámájában, a Woyzec­­eben valójában a Danton, halála el­lentétpárja rejlik, vázlatos ki­dolgozásban, ámde így is spe­­niálisan. Megnyomorítottam, megaláz­va és teljes kiszolgáltatottsá­gában halálra sebzetten, meg­­csalatva Woyzeck borbély és közkatona 1821. június harma­dikén hét döféssel megölte szeretőjét Három évvel ké­sőbb Lipcse főterén lefejezték. Az elmeorvosok az ítélet előtt és után, majd még a kivég­zést követően, is szenvedélye­sen vitatkoztak beszámítható­­ságáról Büchnert azon­ban a megtörtént esetben nem az orvosi vonatkozások, hanem az erkölcsi justizmord érdekelte. A színháztörténet első dok­u­­mentumdrámájának hőse, Franz Woyzeck iszonytató te­hetetlenségében gyilkol. Igazi kínzói, basáskodó kapitánya, és az őt kísérleti állatként kezelő orvos ellen csak ma­gában mer lázadni, a kedve­sét elszerető tamburmajor fi­zikai erejével és feljebbvalói tekintélyével szemben is alul­marad. Kése így a legártatla­nabbra, Marie-ra sújt Két ál­dozat így lesz egymás halálá­nak okozójává. Az igazi bűnösökkel szem­beni tehetetlenség itt értel­metlen és egyszersmind ön­pusztító gyilkossághoz vezet. De a Dantonból és Robes­­pierre-ből egyaránt kiábrán­dult Büchner éppenséggel a kisember tragédiájának fényé­nél világítja meg a minden­napi lázadások okait jogos­ságát Woyzeck tehetetlen dü­he feljebbvalóival szemben, anyagi, erkölcsi kisemmizett­­ségéért ösztönösen felhorgadó bosszúvágya az a legközönsé­gesebb és legtermészetesebb emberi érzés, amely minden lázadásnak, forradalomnak csírája. Mondhatnánk így is: az atomjaira lebontott forra­­dalmi­ság. Mély még akkor is, ha történetesen negatív irány­ban hat: a világmozgató erők legkisebb egysége. Thurzó Gábor az Élet és Irodalomban megírta, hogy mint dramaturg és mint fordí­tó milyen nehéz harcot vívott a Woyzeckért. Ehhez csak azt tehetjük hozzá: mindkét fel­adatát kitűnően végezte el. A jeleneteknek ez a mostani összefűzése töretlen drámai ívet rajzol, és egyszersmind jól oldja meg a mindig prob­lematikus befejezést. A fordí­tás pedig olyan ihletett mun­ka, amely azt az érzést kel­ti hallgatójában, mintha a mű­vet eredetileg is a mi nyelvün­kön írták volna. Színvonalas előadásban mu­­tatta be az Albán Berg-opera révén is méltán világszerte re­neszánszát élő egyfelvonásos drámát az Irodalmi Színpad rövid idő alatt összeszokott kisegyüttese Léner Péter ren­dezői irányításával. Gyors je­­lenetpörgetés, a csúcspontok erőteljes és hatásos kidolgozá­sa jelentette a rendezés érté­keit. Madaras József, akire az utóbbi időben több jeles ala­kításban figyelhettünk fel, Woyzeck megformálására fel­felé ívelő pályájának egyik csúcsára érkezett és A külső cselekvéseiben megalázkodó, csak egy-egy mondat erejéig fellobbanó, de belül egyre job­ban forrongó, majd vulkánként kitörő és gyilkos tette után önmagával kibékülő borbély­­közkatonát olyan meggyőző erővel ábrázolja, ami csak a legkiválóbbak, a színészi pá­lya igazi elhivatot­tainak ké­pessége. Madaras megérett a legnagyobb feladatok megol­dására. Mellette Dőry Virág egyszerű eszközökkel megfor­mált, riadtságában, esendősé­­gében és értetlenségében szép és emberi Marie-ja. Miklósi György (Kapitány) és Bozóky István (Doktor) sikeres karak­­teralakítása emelkedett rá még az együttesből. A versek szép fordítása Sró­­nay György nevéhez fűződik, a díszleteket Szinte Gábor, a jelmezeket Meluzsin Máris tervezte , L­eoner és Lénát. Büchner egyetlen komédiáját is előad­ták ezen az estén. Erről azon­ban jobb lenne nem szólni s mai korba helyezése, szerep­osztása, díszletei és jelmezei a rendezői elképzelés teljes zavaráról és csődjéről valla­nak. A színlap szerint a Woyzeck után akarták játsza­ni. Szerencsére a két egyfel­­vonásos sorrendjét megfordí­tották, így a Woyzeck után egy szép szín­házi este emlé­kével távozhattunk az Irodal­mi Színpadról. Csak azt a Leonce-ot és Lénát tudnánk feledni! Nem lehetne végleg elhagyni? A Woyzeck önmagá­ban is megállja a helyét. Ha az Operában igen, akkor itt is biztosan. NAPLÓ Március 7 Az Egyesült Arab Köztársa­ság Reda népi táncegyüttese szombaton este Salgótarján­ban, a József Attila Művelő­dési Központban mutatta be műsorát.­ Április 4-én, felszabadulá­sunk ünnepén nyitják meg az idén Salgótarjánban a hagyo­mányos tavaszi tárlatot. A ki­állításon mintegy százhúsz ké­pet, szobrot és grafikát mutat­nak be a részvevők a salgó­tarjáni közönségnek. 8 Tudósok, gyűjtők , írók, költők címmel metszet- és éremkiállítás nyílik meg ma délelőtt 11 órakor a debreceni Déri Múzeum földszinti kiál­lítótermében.­ Két fiatal művész első önálló kiállítása nyílt meg a buda­pesti kiállítótermekben: Bakal­­lár József japáni útiképeit mu­tatja be a KKI bemutatóter­mében, Baska József pedig új festményeit sorakoztatja fel az Ernst Múzeum két termében. Az angyalföldi József Attila Művelődési Központ felújítá­sára negyedmillió forintot for­dít az idén a XIII. kerületi ta­nács. Szociológusokból és hely­­történeti kutatásokkal foglal­kozó tanárokból alakított mun­kacsoporttal elkészíttetik An­gyalföld monográfiáját Az elő­készítő munkákat még az idén megkezdik.A H. Barta Lajos Békesség, ámen című oratórium-drámá­ját és Apostol András Három parabola című művét mutatja be újjászervezése utáni első premierjén a Postás Művelő­dési Központ irodalmi színpa­da. A bemutatót április elején tartják. ­ A magyar—lengyel kulturális együttműködés során holnukba látogat a poznani opera Szombaton Varsóban aláírta az 1971—72. évre szóló magyar —lengyel kulturális és tudo­mányos együttműködési mun­­katervet dr. Orbán László, a művelődésügyi miniszter első helyettese és Adam Willmann külügyminiszter-helyettes. Eb­ben az időszakban is sor kerül művészeti együttesek cseréjé­re: Magyarországon Bartók­­művekkel a műsorán fellép a poznani opera, 1972-ben több magyar városban vendégszere­pel a Slask népi együttes és a Szuligrosz kórus. A Magyar Állami Népi Együttes lengyel­­országi turnén vesz részt Ma­gyarországon megrendezik a lengyel plakátművészet és a lengyel szőnyegművészet kiál­lítását, a varsói közönség meg­ismerkedhet a magyar konst­ruktivista művészek legjobb alkotásaival. Részt veszünk a krakkói nemzetközi grafikai biennálén és a varsói nemzet­közi plakátkiállításon. Előké­szítjük Petőfi születése 150. és Kopernik születése 500. évfor­dulójának kölcsönös megün­neplését

Next