Magyar Nemzet, 1971. április (27. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-10 / 85. szám

6 * Enyhe, száraz idő Várható időjárás szombat estig: Időnként kisebb felhősödet, eső nem­ valószínű. Mérsékelt, néhány helyen élénk, délkeleti szél. Az évszakhoz képest meleg idő to­vább tart. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet: 18—23 fok között. A Duna azazana Budapestnél. Sk­ centiméter. . Magyar Nemzet A NAPI KRÓNIKA A lottó nyerőszámai: 36, 45, 56, 76, 88 . A Szlovén Szocialista Köztársaságban csütörtökön és pentteken látogatást tett Tóth Eleik belgrádi magyar nagy­követ Ljubljanában részt vett a magyar filmbemutatón, amelyen levetítették az Iszony és a Tízezer nap című fil­met, pénteken pedig látogatást tett dr. Franc Hocsevarnál, a szlovén köztársasági kormány elnökhelyettesénél.­­ Ankarában aláírták Tö­rökország és M­agyarország 1­971-re és 1972-re szóló keres­kedelmi jegyzőkönyvét, amely a két ország kereskedelmének értékét több mint 43 millió dollárban irányozza elő. A megállapodás értelmében Tö­rökország ipari árucikkeket és nyersanyagokat importál Ma­gyarországról, ahová pedig mezőgazdasági terményeket, textilt és más árukat szállít. — pályázatot hirdetett a K­eVM közműfejlesztési célprog­ram bizottsága a legnagyobb át­mérőjű vasbeton csatorna- és nyo­mócsővezetékek gépesített építési technológiájának, gépláncainak ki­alakítására. Kizárólag a hazai gyártási siome és sentab típusú csövek gépesített vezetéképítési módszerére kell pályázatot készí­teni. A pályázati kiírás április 1ó­tól átvehető az F­EVM gazdasági hi­vatalában (Bp. V., Beloiannisz ut­ca 2—1., földszint 5. szám alatt), s legkésőbb október 15-ig kell be­­küldeni a kész pályamunkákat. — Juseppe Tortora szenátor, az olasz mezőgazdasági és er­dészeti minisztérium államtit­kára hazánkba érkezett. A vendéget dr. Soós Gábor, a mezőgazdasági és élelmezés­­ügyi miniszter első helyettese pénteken megbeszélésen fo­gadta, az élelmiszergazdasági együttműködés időszerű kér­déséről folytattak eszmecse­rét.­­ Baleset-elhárítási előadásokat rendez a Rendőrfőkapitány­ság közlekedésrendészete, április 13-án a XV. kerület, Csokonai­ Kultúr­­ház Eötvös utca 64. és a XV. ke­­­­rül­es. Zalka Máté Kultúrház, Pestújhely, József, Attila u. 53.,­­15-én a XX. kerület, Csepel Sportcsarnok, Béke tér 1. és 1­6-án a XI. kerület. Fővárosi Művelődé­si Ház Fehérvári út 48. alatt, min­den alkalommal este hat órakor.­­ Ideiglenes pontonhidat helyeztek forgalomba pénte­ken a március végén leszakadt gyomai Hármas-Körös híd mellett. Az ideiglenes híd — amely 20 tonna teherbírású — előreláthatólag az év vé­géig teszi lehetővé a közle­kedést a Hármas-Körös felett. Húsvét után a hídépítők megkezdik a roncs bontását, majd hozzáfognak a híd hely­reállításához.­­ ,­ vasárnapi budai egészség­védő séta Útvonala: Szabadság­hegy, Normafa, János-hegy, Ság­­vári liget Találkozó reggel 9 óra­kor a fogaskerekű Széchenyi-he­gy­ végállomásánál.­­ Az ünnepi vasúti csúcs­forgalom pénteken megkezdő­dött. A nap folyamán a MÁV 42 mentesítő járatot in­dított, s ezekkel csaknem egy­millió utast szállított. A leg­nagyobb forgalmat mára és hétfőre várják, összesen csak­nem hatmillió utast szállíta­nak 168 mentesítő és 29 hét­végi vonattal a menetrend szerint közlekedő vonatokon kívül.­­ Az Egyetemi Színpad igazga­tósága közli, hogy az április 16-én, sz­ombaton este 8 órára hirdetett „Bűn” című pantomimjátékot Küllő Miklós betegsége miatt áp­rilis 18-án, vasárnap délután fél 4 órakor mutatják be. A megvál­tott jegyek érvényesek, vagy kí­vánságra visszaválthatók.­­ Az angol parlament elfo­gadta és a királynő törvény­erőre emelte azt a javaslatot, amely különleges jogokkal ru­házza fel a kormányt arra az esetre, ha az ország partjait olajszennyezés veszélye fenye­geti. Az új törvény értelmé­ben a kormány jogot kap ar­ra, hogy lefoglaljon, vagy akár elsüllyesszen olyan külföldi hajókat, amelyek olajszennye­ződés miatt veszélyesek lehet­nek.­­ Százezer vendégre számít az idén az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda: 30 ezer fiatalnak biztosítanak helyet külföldre utazó csoportjaik­ban, s 70 000 fiatalt várnak a világ különböző tájairól. A fennállásának 15. évébe lé­pett iroda 1971-ben főként a belföldi idegenforgalmat kí­vánja fejleszteni: 105 ezren vehetnek részt országjáró ki­rándulásain, 15 ezren üdülhet­nek középiskolás táboraiban, s 20 ezren kempingjeiben.­­ Ittasan vezette a 16-os számú Volán teherautóját csü­törtökön éjfél előtt Zalakomár határában Farkas György 23 éves gépkocsivezető, s elgá­zolta a kivilágítatlan kerékpá­ron közlekedő Major József 53 éves erdészt Az életveszé­­sen sérült erdész Farkas ko­csijában, útban a nagykanizsai kórház felé meghalt. A rend­őrség előzetes letartóztatásba helyezte Farkast. A CSALÁDI DRÁMA Játszódott le Bácsbokodon. Bárt Ferenc 41 éves tsz-tag ittasan tért haza, s összeveszett feleségével és 25 éves fiával. Az ittas apa zsebkésével többször combposzil­ta fiát. Az anya és f­ia kötéllel összekötözte a dühöngő apát, majd Bart István szúrt sebével az orvoshoz ment. Távollétében Bartné férjét egy kö­­télel megfojtotta. A Bács megyei rendőrfőkapitányság előzetes le­tartóztatásba helyezte Barthét. Az ügyben folyik a vizsgálat.­­ Brigitte Bardot kocsija eltűnt csütörtökön Saint Tra­pezben, s benne volt a film­sztár jogosítványa is. B. B. a kocsi rendszámát nem tudta megmondani a rendőröknek, s azok most törhetik fejüket, hogyan kerítsék elő a mű­vésznő kocsiját. — A POLITIKAI FOGLYOK MEGKÍNZÁSÁRA alligátorokat is felhasználnak Brazíliában — mon­dotta el Rio de Janeiro­ban a bí­róságon a 22 éves Tanya Chao t­haerters. A fiatalasszonyt és fér­jét azért tartóztatták le, mert ál­lítólag kapcsolatban álltak a Bra­zil Kommunista Párttal. A fiatal nő elmondotta, hogy félmeztele­nül villanydróttal kötözték össze, majd felhúztak egy rácsot, s be­engedtek cellájába egy nagy alli­gátort. „Nem kínzóimon, hanem az alligátor jóindulatán múlt, hogy még élek” vallotta az asszony a bíróságon.­­ Elrabolta lakásáról csü­törtökön három fegyveres ban­dita a Georgia állambeli Cave Spring bankjának igazgatóját és annak terhes feleségét. A gengszterek a túszokat a bankba vitték, s arra kény­szerítették az igazgatót, hogy nyissa ki a páncélszekrényt. Miután az ott talált 16 ezer dollárt magukhoz vették, a banditák szabadon engedték a két túszt, ők pedig a zsák­mánnyal elmenekültek. — A televízió műsora szomba­ton. 9.01: Szünidei matiné. 10.00: A párt vezető szerepéről. A TV politikai tanfolyamának adása a honvédség számára (ism.). 10.00: Minden kilométerkőnél... Magya­rul beszélő bolgár filmsorozat, 1. rész (lsm.). 15.00: Falvak válasz­úton. Vitaműsor. 15.SS: A nézők véleménye. A Töm­egk­orrún­un­­ká­ci­ó-s Kutatóközpont műsora. 15.55: Az MTK—O. Dózsa bajnoki lab­darúgó-mérkőzés közvetítése. 17.53: Twist Olivér. Magyarul beszélő angol filmsorozat, 11. rész. 18.23: Riporter kerestetik! Vetélkedőmű­­sor. 19.15: Cicavízió. 19.30: TV­Híradó. 30.00: Köztünk maradjon... Tabi László öt perce. 20.05: A TV zenés színházának bemutatója. Hölgyválasz. Zenés komédia. 31.35: Halhatatlanul . . Duna menti költők versei. 22.10: tv-Kirado — 2. kiadás. 22.20: Éjsza­ka­ előadás. Az éjszaka. Magya­rul beszélő olasz film. 9.35: Rek­­lámrevü. — Nőket is kiképeztek az USA-ban arra, hogy őrködje­nek a légi közlekedés bizton­ságán. A négy hölgy a wa­shingtoni igazságügy-miniszté­rium által létrehozott „elté­­rítésellenes” kommandó tagja. A négy amazon dzsúdóban, karatéban és lőfegyverek ke­zelésében kapott alapos kikép­zést. Egyikük magabiztosan úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy legalább úgy megállják helyüket majd, mint a férfiak, ha nem jobban.­­ Az üzemi orvosi állások szervezésének feltételeiről és módjáról adott ki hivatalos közleményt az Egészségügyi Minisztérium. Az üzemi egész­ségügyi szolgálat keretébe tar­tozó orvosi, ápolónői és ha­sonló, egyéb állásokat a te­rületileg illetékes tanácsnak kell megszerveznie és az or­vosokat, ápolónőket alkalmaz­nia. Az üzemeknek nincs jo­guk ezekre a feladatokra or­vost alkalmazniuk.­­ Pechje volt John Latin 36 éves washingtoni rendőr­­őrmesternek, amikor ugyan­is „szórakozni akart”, éppen azt a hölgyet szólította le, akit a rendőrség csalétekként he­lyezett az utcasarokra. Az őr­mestert egy bíróság lefokozás­ra és „illetlen viselkedésért” 900 dolláros pénzbírságra ítél­te. A MEGTÁMADOTT, ÖSSZE­VERT ÉS KIFOSZTOTT eg­y ho­moszexuális hajlamú férfit Pest­­erzsébeten négy fiatalember. Nemcsak nála levő értékeit, ha­nem személyi igazolványát is el­vették, s zsarolni próbálták. A férfi azonban a rendőrséghez for­dult, s támadóit letartóztatták. A Fővárosi Bíróság Ammer Sándor 22 éves büntetett alkalmi munkást hatévi szabadságvesztésre. Vinko­­vics Gábor 19 éves segédmunkást kétévi, A. János fiatalkorút pedig kilenchónapi szabadságvesztésre ítélte. Kilenchónapi szabadság­­vesztés büntetést kapott S. József is, akivel szemben az ítélet már első fokon jogerőssé vált.­­ Hat síelőt temetett el egy hólavina pénteken Briancon közelében a Francia-Alpok­ban, öten a helyszínen meg­haltak, a hatodiknak azonban sikerült megmenekülnie. A he­likopteren érkezett mentőala­kulatok már csak az öt síelő holttestét tudták elszállítani. Ausztriából is hólavina okoz­ta szerencsétlenségről érkezett jelentés. A tiroli Landeck já­rásban Ischgl közelében négy­­francia alpinistát ölt meg a lavina.­­ HÁROM KISLÁNYT GÁZOLT EL csütörtökön délután a XI., Gellért rakparton, a Szabadság­od alatt Michel Singer 22 éves francia állampolgár, párizsi la­kos, aki a megengedettnél gyor­sabban vezette kocsiját. A kilenc­éves Barakonyi Ágnes a helyszí­nen meghalt, a kilencéves Lehocz­­ky Klárát életveszélyes, a 10 éves Barakonyi Brigittát pedig súlyos sérüléssel szállították kórházba. Lehoczky Klára pénteken reggel a kórházban meghalt. A rendőrség őrizetbe vette a kocsi vezetőjét.­­ Száraz avart égetett Ba­konykoppány község határá­ban a tsz legelőjén Ruff Ist­ván 62 éves tehénpásztor. A füsttől rosszul lett, eszméletét vesztette, majd olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy meghalt. — A Kiállítási Intézmények ér­tesíti a tárlatlátogatókat, hogy a Műcsarnok, a:­ Erut Múzeum, a Fényes Adolf Terem és a Ku.’iu­­rali.­ Kapcsolatok Intézetének Ki­állítás Terme április 11 -én, vasár­­nap nyitva, 12-én és 13-án zárva. X . Országos műszaki ifjúsá­gi konferenciát és kiállítást rendez április 21-én a Műsza­ki Egyetem dísztermében az Építőipari Tudományos Egye­sület ifjúsági tagozata. A kon­ferencián a könnyűszerkezetes építési módot vitatják meg.­­ Korszerű új oxigéngyár kezdi meg munkáját a negye­dik ötéves terv időszakában Diósgyőrben. Építésére, beren­dezéseinek beszerzésére 160 millió forintot költenek. Az új gyár szovjet gyártmányú berendezéseivel óránként 2800 köbméter nagy tisztaságú oxi­gént állít majd elő, s ezt táv­vezetéken továbbítják a nagy­­fogyasztó üzemekbe. Az oxi­géngyár és a távvezeték-háló­zat 1973 elejére készül el.­­ Lezárják az átmenő forgalom elől április 14-én, szerdán, a VII., Dohány utca—Lenin körút—Rot­­tenbiller utca közötti szakaszát, közmű- és útépítési munkák miatt. Az építkezés idején a gép­járművek és az 5-ös autóbusz számára a Városliget felé a kö­vetkező terelőutat jelölték ki: Do­hány utca—Klauzál utca—Rákóczi út—Baross tér—Rottenbaler utca— Landler Jenő utca. Felkérik, a gépjárművezetőket, hogy akinek az úticélja lehetővé teszi, kerül­je el ezt a szakaszt. — Motorkerékpárjával el­gázolta Papp Margit 10 éves budapesti tanulót a XIII., Hegedűs Gyula utca és Felka utca kereszteződésénél Pap Mihály 26 éves budapesti la­katos. A baleset során a kis­lány súlyosan, a motorkerék­pár vezetője és utasa pedig könnyebben sérült meg. Mind­hármukat kórházba szállítot­ták.­­ A NYÍREGYHÁZA GALÉRI bűnügyében ítéletet hirdetett a nyíregyházi járásbíróság. A fiatal­korúakból álló galeri 12 tagja töb­bek által azonos alkalommal el­követett erőszakos nemi közösü­lés vádjával került a bíróság elé. A bíróság O. Sz.-t hatévi és hat­hónapi, Sz. G.-t ötévi, V. J.-t négyévi és nyolchónapi, Sz. T.-t pedig négyévi és hathónapi sza­badságvesztésre ítélte. A galeri több tagját bűncselekményük sú­lyosságától függően 10 hónaptól kétévi és két hónapig terjedő sza­badságvesztéssel sújtották.­­ Figyelmetlenül tolatott a debreceni nagyállomás terü­letén M. Nagy Gyula 36 éves MÁV tolatásvezető, s nem vette észre, hogy a vágányok között dolgozik D. Szabó Jó­zsef 53 éves pályamunkás. A kocsisor hátulról elgázolta D. Szabó Józsefet, aki kórházba szállítása után meghalt. A rendőrség eljárást indított M. Nagy Gyula ellen. — DURDE­FEKTET KAPOTT Földes és Berettyóújfalu között Johan Jachobi 62 éves nyugatné­met állampolgár, königsteini la­kos kocsija. Jachobi elvesztette uralmát a jármű felett, s egy pót­kocsis vontatónak ütközött. Mind­két jármű az árokba borult. A személykocsi utasa, Johan Jacho­bi felesége, Katalin Tassé 60 éves nyugatnémet állampolgár, kórház­ba szállítása közben meghalt. Jo­han Jachobi súlyos sérülést szen­vedett. — Kulcs nélkül működő biztos ajtózár gyártására kö­tött szerződést Lakos Károly budapesti feltalálóval a Nagy­­kanizsai Finommechanikai Vállalat. A „Riaszt” nevű zár­­szerkezet számvariációra mű­ködik. 3 riasztócsengővel kom­binálható. — HALÁLOZÁS. Rokonok és jó barátok fájdalommal tudatják, hogy Hasenfeld Oszkárné született Guth Maca elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása április 19-én 12 órakor lesz (Kozma u. 6.).­­ — Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szeret­ték, hogy dr. Bálint Sándor MÁV- főtanácsos életének 78. évében el­hunyt. Hamvait csendben elhelyez­tük. Gyászolja: felesége, leánya, veje, unokája.­­ . Somló István, a Vígszínház nyugalmazott igazgatója hamvai­nak elhelyezése április 16-án, pén­teken délelőtt 11 órakor lesz a Far­kasréti temetőben, özv. Forgács Jenőné nővére, Somló Endre fivé­re (Párizs), és hűséges házvezető­nője Lazányi Erzsébet.­­ — Dr. Krassó Dezsőné és fiai, Miklós (London) és György mély megrendüléssel tudatják mind­azokkal, akik ismerték és szeret­ték, hogy dr. Krassó Dezső nyu­galmazott külügyminisztérium fő­osztályvezető, jogász, nyelvtanár 1971. április 8-án, 77 éves korában, házassága 42. évében elhunyt. Az Új köztemetőben (Kozma u. 6.) búcsúztatjuk és temetjük április 13-án, kedden 3 órakor. Minden külön értesítés helyett.­­ — A gyászoló család, a Budapes­ti Postaigazgatóság, a 72. Postahi­vatal dolgozói mély megrendülés­sel tudatják, hogy Kovács László osztályvezető-helyettes, a szülőt szerető gyermek, a felejthetetlen férj, a példamutató munkatárs rö­vid szenvedés után életének 58. esztendejében 1971. április 4-én 15.30-kor elhunyt. Hamvasztás előt­ti búcsúztatása az Óbudai temető­ben április 11-én 13 órakor lesz. A gyászoló család és munkatársai.­­ Az idén valószínűleg nem jelennek meg a hirdetőoszlo­­pokon, a villamosokon ilyen felirattal a plakátok: „Egyél halat, a legjobb falat.” A ren­delkezésre álló halmennyisé­get propaganda nélkül is ér­tékesíteni tudja a kereskede­lem. Sőt, a következő hetek­ben azzal lehet számolni, hogy a keresletet nem tudják telje­sen kielégíteni, sok üzletben üresen állnak majd az akvá­riumok. Már a múlt év végén, a ka­rácsonyt megelőző hetekben, megfigyelhető volt, hogy el­maradt a haldömping, amely az őszi lehalászásokat szokta követni. Itt-ott már csak sor­­banállással tudtak hozzájutni a háziasszonyok az ünnepi ét­­­rendbe iktatott halhoz. A nyá­ri, a koraőszi halellátás is sok kívánnivalót hagyott ma­ga után, még a speciális hal­­szaküzletek árukínálata is sze­gényes volt. Szakkörökben így fogalmaz­nak: a halászat hullámvölgy­ben van. A tavalyi év halter­mése 2500 vagonra tehető, amely mintegy SCO vagonnal kevesebb az 1968. évi hozam­nál. Cél a háromkilogramatos fogyasztás Miért következett be ez a visszaesés, amikor a tervek éppen növekedést irányoznak elő? A jelenlegi ötéves terv végére az egy főre jutó 1,8—2 kilogrammos halfogyasztást 3 kilóra kellene növelni. Ez a szint is még jóval alatta ma­rad például a svéd, a belga, a francia halfogyasztási szint­nek, ahol az egy lakosra jutó fogyasztás 4—5 kilogramm kö­rül mozog, s ahol nagyobb súlyt helyeznek az egészsége­sebb, kulturáltabb táplálko­zásra és így gyakori az ét­rendben a legkönnyebben emészthető állati fehérjét tar­talmazó halhús. A szakemberek a hazai hal­termelés csökkenésének egyik okaként említik a múlt év szélsőséges időjárását. A ter­mészetes vizeken gazdálkodó halászati termelőszövetkezetek a tervezettnél kevesebb halat fogtak az árvizek, a magas vízállások miatt. Visszaesés azonban a szövetkezeteknél nem tapasztalható. Annál in­kább szembetűnő a csökkenés az Állami Halgazdasági Egye­süléshez tartozó tógazdasá­gokban. Amíg például három évvel ezelőtt 28 800 holdnyi területen tenyésztettek halat, tavaly már csak 23 500 hol­don. Több száz holdnyi halas­tórendszerben hagytak fel a termeléssel, például a kiskun­sági és az agárdi állami gaz­daságokban is. A Hortobá­gyon levő tavaknak csak két­harmada van kihasználva. A visszaesés okai elsősor­ban a halászatra, a halterme­lésre vonatkozó egyes közgaz­dasági szabályozókban, az ár­­kérdésben és az építkezések megdrágulásában gyökerez­nek. Amíg például tíz évvel ezelőtt egy holdnyi halastó lé­tesítésének a költsége 10—12 ezer forint volt, ma 30—40 ezer forint. A régebbi tavak felújításának, korszerűsítésé­nek a költségei is hasonlókép­pen magasra szöktek. A háromkilogrammos fo­gyasztási szint eléréséhez a felmérések szerint 15 ezer hold tó korszerűsítése és 7 ezer hold új tó megépítése szükséges. Mivel az idén új tavak beruházásánál már megszűnt az ötvenszázalékos állami támogatás, e célkitűzés megvalósítását — a jelenlegi feltételek mellett — a szak­emberek elég kétségesnek tartják. Az anyagi háttér Az ma már, sajnos, egyér­telműen megállapítható, hogy az idei h­alellátás gyengébb lesz a korábbi évek átlagának Különösen a tavaszi hónapok­ban nem lesz összhangban a kínálat és a kereslet. A halak átteleltetésére, tavaszi értéke­sítésére kevés tógazdaság vál­lalkozik, mivel az áthúzódó készletek pénzügyi zavarokat okoznak náluk. A gazdaságok elemzései azt mutatják: a ta­vasszal elért többletbevétel nincs arányban a nagyobb ráfordítással, a vállalt kocká­zattal. Pedig az olcsó halhús­­kínálatot éppen ebben az idő­szakban lenne célszerű fokoz­ni, amikor más húsféleségből sokkal mérsékeltebb, gyen­gébb a piaci felhozatal. Az anyagi érdekeltség elég­telensége érezteti hatását a szaporítóanyag előállításnál is, az idei kétnyaras pontyhiányt — pedig az állományból a nyár végére, őszre piaci áru­hal lehetne — kereken egy­millió darabra becsülik. Ezt a kiesést a legnagyobb erőfeszí­tések árán sem lehet ma már teljesen pótolni. Import vagy export A HALÉRT, a belkereske­delem a nehézségeket látva, igyekszik halimporttal javíta­ni a helyzeten. Máris tervbe vették, hogy két-három éven belül a tengeri halimportot 1400—1600 vagonra növelik. Itt azonban számításba kell majd venni a hazai igénye­ket és szokásokat is, azt, hogy milyen hamar barátkoznak meg az emberek az olyan ten­geri halakkal, mint a lepény­hal, a makréla. Arra is figy­­e­lemmel kell lenni, hogy meny­nyire kifizetődő a halimport, nem lenne-e a népgazdaság számára előnyösebb, ha in­kább a hazai halgazdaságokat fejlesztenénk erőteljesebben, ami devizamegtakarítást is eredményezne. Lehetőségeink olyanok, hogy a halimport helyett egy­re nagyobb halexportot való­síthatnánk meg. Az import inkább csak választékbővítést szolgálhatna. A magyar halá­szatnak ma is van bizonyos exportja, elsősorban élőhal­­ból, csukából, angolnából, süllőből, növényevő halból Világpiaci áruk igen kedvező. Előrelépni azonban itt csak beruházások révén lehet. A hazai haltermelés csök­kenésének az okait ma már a MÉM-ben is vizsgálják a szakemberek. Néhány hét múlva pedig miniszteri érte­kezleten tárgyalják meg ezt a témát. A halgazdaságok abban reménykednek: a tanácskozá­sokat, vitákat olyan intézke­dések követik, amelyek hoz­,­zásegítik őket a haltermelé­si tervek valóra váltásához. I. e. Hej, halászok Hullámvölgyben a tógazdasági haltermelés ZENEI FEJTÖRŐ — Vajon ki írhatta, mikor és miért? (Hegedűs István rejsa) .Szombat, 1971. április 10. Csaknem 8 kilométert tett meg eddig a holdkocsi A TASZSZ különtudósítója jelenti a földi irányító köz­pontból. Péntekre virradó éj­jel befejeződött a két nagy holdkráterből álló rendszer több mint másfél hónappal ezelőtt elkezdett kutatása. A Lunohoda 1. elhagyta a 200 méteres krátert, leereszkedett annak északi külső falán és újból felkapaszkodott az 500 méteres kráter belső északi lejtőjén. A holdjáró miköz­ben ennek a kráternek a fa­lán mozgott, átszelte nyom­vonalát, amelyet az előző holdnappal idején húzott. A régi nyomvonal átszelése le­hetővé tette, hogy ismét fel­mérjék a Lunohod navigációs rendszerének pontosságát. A terep rendkívül kedvezőtlen domborzati viszonyai ellené­re a szerkezetet nagy pontos­sággal a kiszámított pontra juttatták. A hatodik holdnappal ide­jén létesített kapcsolatfelvé­telek folyamán a holdjáró sugárzásmérő műszere a Nap kozmikus sugárzása korpusz­kuláris áramlatainak jelentő­sen megnövekedett intenzitá­sát észlelte. A Lunohod 1 1. munkájának megkezdése óta összesen 7770 métert tett meg a Hold fel­színén. Az Esők Tengerének körzetében a kutatások foly­tatódnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék