Magyar Nemzet, 1971. április (27. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

* Csütörtök, 1911. április S.. Magyar Nemzet \agv nemzetközi érdeklődéit keltett az új szovjet ötéves terv hogy az SZKP kongresszusa nagy hatást gyakorol cs a jö­vőben is gyakorolni fog a bé­kéért, demokráciáért, haladá­sért és a szocializmusért ví­vott harc menetére. Nicolas Saui, a Libanoni A kftlpolitikai helyzet I AZ ÜJ ÖTÉVES TERV irányelveiről szerda délelőtt meg­­-*-• kezdődött a vita az SZKP kongresszusának nyolcadik nap­ján. Ezzel egyidejűén munkához látott a határozatszövegező bizottság is. A vitában felszólalók elemezték a szovjet gazda­ság fejlődésének és eredményeinek egyen vonatkozásait és szóba került a reform is, amely ösztönzően és serkentően hat a további fejlődésre. Seoboda csehszlovák köztársasági elnök a Pravda tudósítójá­nak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy az SZKP kong­resszusa 02 egész haladó világ képviselőinek legnagyobb fóru­mává vált. Kijelentette: az ötéves terv nemcsak a Szovjetunió gazdasági erejének növekedését jelzi, hanem egyúttal példát szolgáltat arra is, hogyan kell összehangolni a tudományos­­műszaki forradalom sikereit a szocialista rendszer előnyeivel. A világsajtó bő terjedelemben ismertette Koszigin szovjet kormányfő beszámolóját a kilencedik ötéves terv irányelveiről. A szocialista országok lapjai általában kiemelték, hogy az új ötéves tervben a hangsúly az életszínvonal emelésére kerül. A Rudé P'/ávo például azt írta, hogy ,;az átfogó szociális prog­ram mélyre ható fordulatot jelez” az életszínvonal emelésével kapcsolatos feladatok távlati megoldásában. Üj vonás, hogy a szovjet ötéves tervek történetében először a közszükségleti eikkek termelésének ütemét részesítik előnyben a termelőesz­közök gyártásával szemben. A Trybuna Ludu azt hangsúlyozta, hogy a terv „feszített, de teljesen reális, mélyre ható tudomá­nyos elemzésre támaszkodik, számba veszi a Szovjetunió lehe­tőségeit, gazdasági potenciálját”. A jugoszláv Borba az élet­színvonal-politikával összefüggésben arra mutat rá, hogy a könnyűipar „most első ízben fog gyorsabban fejlődni, mint a nehézipar”. A CSKP Központi Bizottságának politikai, tudo­mányos és kulturális hetilapja, a Tvorba. a kongresszus eddigi menetét vezércikkben elemezte és megállapította: „A fő referátum nem hagy kétséget az iránt, hogy a Szovjetunió sohasem tér vissza semmi olyanhoz, amit a párt túlhaladottnak és károsnak ismert fel." o SZOVJET—ANGOL KÉTOLDALÚ eszmecserét folytattak Londonban a közel-keleti válság békés rendezéséről. Ez volt hosszú évek óta az első ilyen jellegű tárgyalás. Kairóban — az Al Ahram értesülése szerint — három nap múlva kezd­heti érdemi munkáját a jordániai válsággal foglalkozó értekez­let. Az MTI tudósítója szerint a helyzet napról napra súlyosbo­dik és ismét az a veszély fenyeget, hogy a hadsereg és a Palesz­tinái ellenállók konfliktusa polgárháborúvá szélesedik. Tel Avivban az izraeli Munkáspárt határozatot fogadott el, amelyben Golda Meir asszony pártja állást foglalt a hatrárok ügyében. Kitűnik a határozatból, hogy az elfoglalt területek egy részéről Izrael nem hajlandó lemondani, így a ghazai öve­zetről, Jeruzsálemről, a Golan-fennsíkról és Sarm el-Sejk erőd­jéről. Nem teljesen világos az állásfoglalásnak az a része, amely a Jordán-folyóra vonatkozik, viszont a területkövetelési listá­ból kimaradt a S.inai-íélsziget (az említett erődöt leszámítva). A határozat ismét az arab országok számára elfogadhatatlan közvetlen tárgyalások mellett foglal állást. Muskie szenátor, a Demokrata Párt egyik lehetséges elnök­jelöltje, a rakétaelhárító rendszerek betiltásáról szólva kijelen­tette. hogy támogatni kell az erre irányuló szovjet erőfeszítése­ket. Ha e rendszereket tovább fejlesztik az Egyesült Államok­ban. akkor — a szenátor szerint — a SALT-tárgyalásoknak ..kevés esélyük van a sikerre”. Mint az MTI tudósítója jelen­tette, sorsdöntő beszédnek bizonyulhat Nixon politikai pálya­futása szempontjából az elnök magyar idő szerint ma hajnal­ban elmondott rádió- és tévé-beszéde. Válsághangulattól ter­hes, túlfűtött légkörre jellemző, hogy a Cálley-per hullámai még mindig nem ültek el. Ezúttal Dániel katonai ügyész tilta­kozott az elnöki beavatkozás ellen. Moszkvából jelenti a TASZSZ: Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titká­ra és Rapai Gyula, az MSZMP KB tagja, hazánk moszkvai nagykövete, az SZKP XXIV. kongresszusán, részt vevő ma­gyar pártküldöttség tagjai szerdán látogatást tettek a „csillagvárosban ', ahol a szov­jet űrhajósok élnék és dolgoz­nak. A magyar vendégek megte­kintették a „csillagváros” ne­vezetességeit, felkeresték a Jurij Gagarin múzeumot, s levetítették nekik „A mi Gagarinunk” című filmet, amely a világűr úttörőjéről ké­szült. Az SZKP XXIV. kongresszusának szerdai napja Moszkvából jelenti az MTI és a TASZSZ: Szerdán délelőtt az új ötéves terv irányelvei­nek megvitatásával folytatta munkáját a Szovjetunió Kom­munista Pártjának XXIV. kongresszusa. A délelőtti ülés moszkvai iciö szerint 10 órakor kezdő­dött peg, a határozatszövége­ző bizottság 150 tagja már egy órával korábban munkához látott. Pjotv Kyeporozsnyíj energe­tikai és villamos!tásügyi mi­niszter elmondotta, hogy a villamosipar a/, elmúlt öt év során a fejlődés minőségileg új szakaszába érkezett. A szovjet erőművek ma több energiát termelnek, mint Anglia, Fran­ciaország, az NSZK es Svéd­ország együttesen. Üzembe he­lyezték a világ két legnagyobb vízi erőművét, a bratszkit és a krasznojarszkit. A jövő fel­adatairól szólva kifejtette, hogy egységes villamosítási és távvezeték-rendszert építenek ki, amelynek fejlesztése nem­csak a Szovjetunión, hanem a szocialista gazdasági integrá­ción belül is feladat, Nyeporozsnyij vitába szállt azokkal a kongresszusi felszó­lalókkal, akik környezetvéde­lem címen a víztárolók, a vízi erőmüvek építését nehez­ményezik. Az energiabázisok kiépítését komplex módon, úgy kell végezni, hogy abból a haltenyésztés. az öntözéses gazdálkodás, a rizs termesztés is profitáljon. A szakszervezetek szerepe a szocialista demokrácia fejlesztésében Vaszilij Prohorov, a Szov­jet S." j írvezetek Központi Tanácsának titkára bevezető ben hangsúlyozta: amikor az ötéves tervet kidolgozták, a legnagyobb mértekben figye­lembe vettek az üzemi dolgo­zók javaslatait, észrevételeit. A szakszervezetek példamuta­tó módon járulhatnak hozzá a szocialista demokrácia kiszéle­sítéséhez. Az üzemi munkás­­gyűlések a dolgozók aktivitá­sának fő fórumai. Ezeknek több feladatot, egyszersmind több jogot kell adni. A szakszervezetek nagy gondot fordítottak az elmúlt tervidőszakban a munkavéde­lemre. 50 százalékkal nőttek a munkavédelmi ráfordítások, s ennek eredményeképpen felé­re csökkent az üzemi balesetek száma. De ezen a téren sok még a tennivaló. Gyakorta azt tapasztalni, hogy nem oldják meg tisztességesen a szellőzte­tést, kevés a védőrács ott, ahol egyébként szükség volna rá. Fel kell lépni a felesleges túl­óráztatások ellen, s a szakszer­vezeteknek e vonatkozásban több erélyt kell tanúsítaniuk. A gazdasági reform loTábbi tökéletesítésire szorul Pavel Borogyin, a Lihacsov autógyár vezérigazgatója el­mondotta, hogy az elmúlt öt­éves terv során a gyár moszk­vai központjában és nyolc fióküzemében összesen 168 automata gépsort, 270 folya­matos gépsort helyeztek üzem­be: 75 kilométer hosszúságúra nőtt a gyári futószalag. Teher­gépkocsikból másfélszer többet állítottak elő, mint korábban, a termelékenység 44 százalék­kal növekedett Az új ötéves terv egyik fő feladata a szervezés és az irá­nyítás megjavítása. Hasznosí­tani kell a hazai és külföldi tapasztalatokat. Két-, sőt há­roméves továbbképző tanfolya­mokat indítottak, ahol a mér­nökök fejleszthetik ismeretei­ket. Emellett emelni kell a munkásság szakmai színvona­lát, hiszen a modem munkás­­osztálynak automatizált gép­sorokkal, elektronikus beren­dezésekkel van dolga, amihez új munkástípusnak kell kifej­lődnie. A gépesítettség foka 55 százalékról 95 százalékra emel­kedett, s ez lehetővé tette, hogy 2400 munkást mentesít­senek és irányítsanak át más munkakörbe. A gazdasági reform jegyé­ben bevezetett új irányítási és ösztönzési rendszer nagyban hozzájárult a gazdasági élet fellendítéséhez, s igen kedve­zően hatott a Lihacsov gyárra is. A reform egyes elemei azonban még tökéletesítésre szorulnak. Gyorsítani kell az új gépek munkába állítását Konsztantyin Geraszimov, az OSZSZSZK minisztertaná­csának elnökhelyettese felszó­lalásában elmondotta, hogy az oroszországi föderáció ipari termelése öt év alatt másfél­­szeresére nőtt. Az ipari ter­melés növekedését 80 száza­lékban a termelékenység nö­velése révén érték el. A gazdasági reform érdeme főként abban van, hogy sok tartalékot tárt fel, a jobb ter­melésre mozgósított. A gazda­sági ösztönzőket ki keli ter­jeszteni, mert ez jeientősen előmozdítja a hatékonyságot. Kifogásolta Geraszimov, hogy az új gépek munkába állítása gyakran késlekedik, végül le­szögezte: Elérkezett az ideje annak, hogy a népgazdasági terv külön fejezetben foglal­kozzék a víz és a föld védel­mével. Heman dél Canto, a Chilei Szocialista Párt képviselője felszólalásában bejelentette, hogy a községtanácsi választá­sokon Chile népe abszolút sza­vazattöbbséggel biztosította tá­mogatásáról a népi egység­front kormányát. Mi, szocialis­ták, úgy véljük, hogy az or­szágban jelenleg végbemenő folyamat meghatározó ténye­zője a munkásosztály, a népi forradalmi erők egysege. A japáu és a szovjet párt kapcsolatai a normalizálás útján Nisizava T omio, a Japán Kommunista Párt Központi Bizottságának titkára emlé­keztetett a Japán KP és az SZKP küldöttségeinek Moszk­vában folytatott megbeszélé­seire, ahol megállapodtak a két párt kapcsolatainak nor­malizálásában és együttműkö­désük fejlesztésében. Az egység szükségességét hangsúlyozva kijelentette: pa­­rancsolóan szükséges és ha­laszthatatlan internacionalista feladat, hogy az összes szo­cialista ország, minden kom­munista és munkáspárt, az összes antiimperialista. de­mokratikus erő fejtsen ki ma­ximális erőfeszítést az ameri­kai imperializmus agressziója elleni küzdelemben, az indo­kínai népek támogatásában. Az Egyesült Államoktól függő japán militarizmus újjáéledé­se és fokozódása újabb veszé­lyes szakaszához érkezett. A Japán Kommunista Párt fel­adatának tekinti, hogy kiesz­közölje a japán—amerikai biz­tonsági szerződés érvénytele­nítését, Okinawa teljes és fel­tétel nélküli visszaadását és a militarizmus újjáéledésének megakadályozását Japánban. Amilcar Cabral, a Portugál- Guinea és a Zöldfoki-szigetek Afrikai Függetlenségi Pártjá­nak főtitkára felszólalásában kijelentette: a győzelembe ve­tett hitünket növeli, hogy az SZKP Központi Bizottsága fő­titkárának szavaival újra megerősítette a Szovjetunió Kommunista Pártjának eltö­kéltségét a felszabadító moz­galmak erkölcsi, politikai és anyagi segítésére. A könnyűiparban a minőség és a választék a leglényegesebb Nyikolaj Tar aszó v könnyű­ipari miniszter elmondotta, hogy a XXIII. kongresszus célkitűzéseit a könnyűipar tel­jesítette. Most nem a meny­­nyiség a leglényegesebb szem­pont, hanem a minőség, vala­mint a választék javítása. A könnyűipar az új ötéves terv­ben 40 százalékkal fogja pő­réin) termelését. Ezt 95 száza­lékban a munkatermelékeny­ség emelkedésével kell elérni. A munkát nagyon fékezi az új gépek beállításának lassú üteme, a felújítás elhúzódása. A könnyűipari beruházások 1971 és 1975 között az előző öt évhez képest másfélszeresé­re nőnek. A könnyűipari cél­kitűzések teljesítésének alap­vető feltétele az, hogy az épí­tési minisztérium biztosítsa a termelő kapacitások határidő­re történő üzembe helyezését. A délelőtti ülésen még két hazai felszólalás hangzott el; Alekszandra Monahova, a Moszkva környéki „Kommu­­nárka” szovhoz igazgatónője, valamint Gavriil Csirjajev, a Jakut Autonóm Köztársaság területi pártszervezetének első titkára kapott szót. Az utóbbi Szibéria és ezen belül Jakut­föld fejlesztési távlataival foglalkozva három kulcsprob­lémára hívta fel a figyelmet: A vállalatokat először el kell látni a legkorszerűbb gépi be­rendezésekkel, mivel ezek mi­nimális kezelőszemélyzetet igényelnek. A távoli északon ugyanis sokkal drágább a munkaerő, mint bárhol másutt a Szovjetunió területén. A rossz gépellátás miatt 5 millió rubel kárt szenvedtek áz el­múlt időszakban. Rendkívül fontos, másodszor, a szovjet észak számára a közlekedési probléma megoldása. Fejlesz­teni kell a repülőterek háló­zatát, ki kell építeni a vasúti közlekedést, valamint a mű­­utak hálózatát is. Végül a klí­mának megfelelő építőanya­gok jelentőségét hangsúlyozta és szorgalmazta a lakosság jobb ellátását. Maré Drumaux, a Belga Kommunisla Párt elnöke fel­szólalásában hangsúlyozta, Kommunista Párt főtitkára arról beszélt, milyen óriási je­lentőségű az a segítség, ame­lyet a Szovjetunió, az egész szovjet politika nyújt az iz­raeli agresszió ellen harcoló arab népeknek. Napirenden a tanszergyártó iparág kialakítása A délutáni ülésen Mihail Prokofjev, a Szovjetunió köz­­oktatásügyi minisztere elmon­dotta, hogy gyakorlatilag min­den fiatal elvégzi az általános iskolát. 92 százalékuk folytatja tanulmányait, s ebből 80 szá­zalék szerez teljes középfokú képzettséget. Ami a teendőket illeti, meg kell gyorsítani a falusi iskolaépítést, s ezzel együtt a falusi pedagógusla­kások építését. Erősíteni kell az intemátusiskolák hálóza­tát. a szakközépiskolák nappa­li és esti tagozatait, az oktatás színvonalával kapcsolatban korszerűsíteni kell a tanter­mek, iskolák felszerelését. Egyes helyeken célszerű lesz mintaiskolákat létesíteni. Meg­gondolandó, nem lenne-e ér­telme önálló iparágat létesíte­ni, amely kizárólag iskolasze­reket: berendezéseket, szertári felszereléseket, szemléltető eszközöket stb. állítana elő. Korszerűsödik a tervezés Nyikolaj Bajbakov, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, az Állami Tervbizottság elnö­ke elmondta, hogy az irányel­vek kidolgozása kétéves, kol­lektív munkát jelentett. Az irányelvek gazdaságilag meg­alapozottak, gyors fejlesztést, strukturális változásokat irá­nyoznak elő, központi feladat­ként tűzik ki az életszínvonal emelését, ösztönözni kell a vállalatokat arra, hogy a mun­káslétszám növelése nélkül emeljék termelésüket. A 60-as évekhez képest az iparban je­lentősen javult a beruházott rubel megtérülési gyorsasága. Nem ilyen kedvező a helyzet a nyersanyagkitermelésben, ahol még mindig túl nagy a ráfor­dítás a kapott termékmennyi­séghez képest. 1971. augusztus elsejéig be­fejezik a terv lebontását. A hangsúlyt egyrészt a beruhá­zások ésszerű felhasználására, másrészt a működő kapacitá­sok korszerűsítésére helyezik. Korlátozzák az új beruházáso­kat és még szigorúbb ellenőr­zés alá vetik az építési költsé­geket, az új ötéves tervben 3—5 százalékkal. Az új tervidőszakban az Ál­lami Tervbizottság munkája módosul. A minisztériumok és más főhatóságok nagyobb ön­állósághoz jutnak, minden le­hetőségük meglesz arra, hogy ágazatuk ügyeit intézzék, az összszövetségi tervbizottság pedig átfogó jelentőségű ügyekkel foglalkozik majd. Szerepet kapnak a tervezésben a helyi tanácsok, amelyek az új terv értelmében az ágazati­területi fejlesztésben működ­nek majd közre — mondotta Bajbakov. Franz Muhrl, az Osztrák Kommunista Párt elnöke ki­jelentette: a Szovjetuniób a bé­ke legfontosabb tényezője, a barátság és a szolidaritás a szocializmus első országával pártunk legfontosabb alapelve volt és lesz ezután is. Az Osztrák Kommunista Párt véleménye szerint az im­perializmus és a nyugatnémet revansizmus elleni következe­tes harccal el lehet érni az európai biztonság problémái­nak kedvező megoldását, s ez elválaszthatatlanul összefügg a Német Demokratikus Köz­társaság, valamint az Európá­ban fennálló határok teljes és minden vonatkozású elismeré­sével. -r.-T ■ -m-xrérr Összhang a beruházások és a népjólét közölt Bajken Asimov, a Kazah SZSZK Minisztertanácsának miniszterelnöke, köztársaságá­nak eredményeiről számolt be, s felvázolta az ötéves terv köztársasági előirányzatait,. Az ipari termelés 57—60 száza­lékkal fog növekedni, s ily módon meghaladja majd az országos átlagot. Az összes beruházások felét olyan szek­toroknak juttatják, amelyek a népjólét növelésében játsza­nak szerepet. Az ötéves terv végére már 50 millió tonna szenet fognak kibányászni. Er­re az olcsó szénre erőművek hálózatát építik, amelyek megoldják majd az olcsó viíla­­mosenergia-ellátást. Üzembe helyezik az Irtis harmadik víz­lépcsőjét. s ezzel egyrészt a villamosenergia-problémákat oldják meg. másrészt 400 ezer hektár földet öntöznek. Fokozzák a gabona, a hús és a gyajú termelését. A juhte­nyésztéssel kapcsolatban ne­hézségeket okoz a nyájak és a gazdasági bázisuk közötti több száz kilométeres távol­ság. Űj vasútvonalakat kell építeni, terepjárókra, teher­autókra van szükség, s arra. Hogy helyi vágóhidakat és fel­dolgozó üzemeket létesítsenek. Aziz Mohammed, az Iraki Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára fel­szólalásában leszögezte, hogy az Iraki KP az Októberi Forradalom országával, a nagy Lenin pártjával való megbonthatatlan szolidaritást mindig a valódi proletár in­ternacionalizmus és az igazi hazafiság megvalósulásának tekintette. Az amerikai politika akadályozza a közel-keleti béke helyreállítását Jorge Colle Cueto. a Bo­líviai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára hangsúlyozta, hogy az SZKP XXIV. kongresszusa előmozdítja a nemzetközi kommunista mozgalom egysé­gének erősödését. Meir Vilner, az Izraeli Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkára kije­lentette. hogy az izraeli kor­mánykörök és cionista veze­tők ..fékevesztett szovjetelle­nes propagandát folytatnak”, ámde sem ők, sem amerikai gazdáik nem tudják kitörölni a népek emlékezetéből azt a feledhetetlen tényt, hogy a Szovjetunió döntő szolgálatot tett az emberiség megmenté­séért a náci barbároktól, így sok millió zsidó megmentéséért is. A közös ügynek nagy ká­lóra van a kínai vezetők szovjetellenes, megosztó poli­tikája — mondotta Vilner s azt fejtegette, hogy az ame­rikai imperializmus által folytatott politika a közel­­keleti béke helyreállításának fő akadálya. Ezekiel Papajoannu, a Cip­rusi Dolgozó Nép Haladó Pártjának főtitkára arról be­szélt, hogy pártja vissza­utasítja a sziget bárminő fel­osztását, történjék az szövet­ségi állam, kantonok formájá­ban, vagy bármilyen más for­mában. Kosztasz Kolijanniss, a Gö­rög Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára felszólalásában leszö­gezte, hogy a görög nép to­vábbra sincs legyőzve, erő­södnek diktatúraellenes meg­nyilatkozásai. erősödik harci egységének szelleme, fokozó­dik imperiaHstaellenes, ame­­rikaellenes beállítottsága. Bizottság a tcrviránvelvek módosítására A délutáni ülés végen az elnöki tisztet betöltő Pjotr Maserov javasolta, hogy a küldöttek köréből alakítsanak 115 tagó bizottságot, amely­nek feladata a vitában el­hangzott módosítások es ész­revételek beillesztése a 9. öt­éves terv irányelveibe. A delegátusok az indítványt egyhangúlag elfogadták. A kongresszus csütörtökön folytatja munkáját. I Tomio: Kádár János az űrhajósok károsában Vilner: Az ötéves terv irányelveiről tölvik a vita

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék