Magyar Nemzet, 1971. április (27. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

4-Csütörtök, MII, Április S M«r Nemzet XunkaiÁrsunk moszkvai telefonjclciitése: A könnyűipar nagyszabású korszerűsítésnek néz elébe Moszkva, április 7. Koszigin miniszterelnök ked­di beszédét követően az SZKP XXIV. kongresszusának nyol­cadik munkanapján tovább folytatódott és kiszélesedett az új szovjet ötéves tervjavaslat feletti vita. A másfél hónapig tartó or­szágos polémia után minisz­terek, vezető gazdasági szak­emberek kértek szót és ad­tak elemzést a különböző gazdasági ágazatok előtt álló nagy jelentőségű feladatok végrehajtásának módozatairól. Közgazdászok körében ez­zel kapcsolatban annak jelen­tőségét hangsúlyozzák, hogy a felszólalók sürgették az új gazdasági mechanizmus aka­dályainak megszüntetését, a műszaki-tudományos eredmé­nyek mind szélesebb körű fel­­használását, és következetesen síkraszálltak az egyéni érde­keltség fokozása mellett. A felszólalások közül érde­mes megemlíteni a könnyű­ipari miniszter beszédét, amely a lakosságot legközvet­lenebbül érintő iparág fejlődé­séről, gondjairól és a várható eredményekről adott tájékoz­tatást az országnak. Az új szovjet ötéves terv előirányzata kiemelt szerepet biztosit a szovjet könnyűipar­nak. A nép jólétének, anyagi és kulturális színvonalának emelésével összefüggésben nagy feladat hárul a huszon­nyolc ipari ágazatot és mell ágazatokat magában foglaló könnyűiparra; a kilencedik öt­éves terv során meg kell te­remteni a közhasználati, ruhá­zati és kulturális cikkek bősé­gét. Moszkvában a tervjavaslat és a tervjavaslattal kapcsola­tos eddigi vita alapján arra számítanak, hogy az elkövet­kezendő öt évben a könnyű­ipari, gépgyártási és a vegy­ipari kutatóintézeteknek együttesen elért eredményei alapján eddig még sohasem tapasztalt korszerűsítési kor­szak kezdődik a könnyűipar­ban, amelynek következtében az iparág 35—40 százalékos termelésnövekedését 90 száza­lékban a termelékenység nö­velésével biztosítják. A gazdasági kérdésed!, az új ötéves tervjavaslat iránt mu­tatkozó nagyfokú érdeklődést jelzi, hogy Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök kedden elhangzott beszédét a hallga­tók kérésére szerdán délelőtt ismét, másodszor közvetítette a moszkvai központi rádióadó. H. Barta Lajos Az NDK és Chile felvette a diplomáciai kapcsolatokat illendő továbbra is jó viszonyt akar az >S/.k-*ai Sanliagóból jelenti a DPA: Salvador Allende chilei elnök kedd este kifejezte reményét, hogy hazája és a Német De­mokratikus Köztársaság diplo­máciai kapcsolatainak megte­remtése nyomán nem romlik meg Chile és a Német Szövet­ségi Köztársaság viszonya. Hozzáfűzte, hogy megfelel a chilei nép óhajának a diplo­máciai kapcsolatok felvétele az NDK-val. Ez egyébként a Népi Egységfront választási programjában is szerepelt és a front még a hatalomátvétel előtt tájékoztatta a lakossá­got erről a szándékáról — mondotta Allende. Berlinben és Santiagóban kedden egyidejűleg közle­ményt hoztak nyilvánosságra o diplomáciai kapcsolatok fel­vételéről. Nagy nemzetközi érdeklődést keltett a Bekor ilágianács tél hívása Hírügynökségi jelentések szerint nagy nemzetközi ér­deklődést keltett a Bélce-vi­­lágtanácsnak a közgyűlés bu­dapesti ülésszakának előkészí­tésével kapcsolatos felhívása. Osvaldo Dorticos Torrado, a Kubai Köztársaság elnöke, hangsúlyozta, hogy nagy jelen­­iöséget tulajdonít a budapesti ülésszaknak, és sikereket kí­vánt a békéért és az imperia­lizmus ellen vívott küzdelem megerösí lésében. Salvador Allende chilei el-4 Trybnmi Lada beszámolója nők rámutatott, hogy a chilei kormány tevékenysége össz­hangban van a BVT elveivel és céljaival. A Béke-világtanács közgyű­lésének budapesti ülésszaka jelentős szakaszt nyithat meg az Egyesült Államok indokínai agressziója ellen vívott küzde­lemben — hangsúlyozták Ngu­­yen Thi Binh, a DIFK külügy­minisztere és Xuan Thuy, a párzsi tárgyalásokon részt ve­vő VDK-küldöttség vezetője közös sajtónyilatkozatukban. Lodz városa sok nehézséggel küzd Varsóból jelenti az MTI: „Lodzban éveken keresztül több nehéz, elintézetlen, vagy félig elintézett probléma gyűlt össze, mint Lengyelországban bárhol másutt. A városban messzemenően éreztették ha­tásukat az átgondolatlan gaz­dasági koncepciók és döntések. Most aztán rendkívüli erőfe­szítésekre van szükség ahhoz, hogy érezhetően előre lehessen haladni a nehézségek leküzdé­sében” — írta „A nehézségek leküzdése” című cikkében a 700 ezer lakosú Lodz város helyzetével foglalkozva a Try­­buna Ludu. — A lodzi gyárak több mint fele rekonstrukcióra szorul — folytatja a lap. — Különösen elévült és kihasznált a város fő iparága, a textilipar gép­parkja. A termelés hajszolása miatt az utóbbi években gyak­ran elfeledkeztek a dolgozók életkörülményeinek javításá­ról. — A város legnagyobb gondja most a lakáshiány, a rossz közlekedés és a vízhiány. A legsürgetőbb feladat ezek megoldása. Legmagasabb áron KÉSZPÉNZÉRT IS VÁSÁROLUNK és bizományba átveszünk márkás ÉTKÉSZLETEKET, ÉRTÉKES PORCELÁN-ÉS ÜVEGTÁRGYAKAT, ANTIK EZÜSTÖT, MODERN EZÜSTÖT, MŰTÁRGYAKAT Budapest, V., Kossuth I.ajos utca 1. Telefon: 189—033. Budapest, V., Szent István körút 3. Telefon: 314—534. Budapest, V„ Vitkovics Mihály u. 10. Telefon: 184—420. BIZOMÁNYI ÁRUHÁZ VÁLLALAT Szovjet—angol tárgyalások a közel-keleti rendezésről Londonból jelenti az MTI: A brit külügyminisztérium szóvivője szerdán bejelentette, hogy április 2-án, pénteken Londonban kétoldalú szovjet— angol tárgyalásokat tartottak a közel-keleti konfliktus rende­zésének kérdéséről. A tárgya­lásokon Szityenko, a szovjet külügyminisztérium főosztály­­vezetője állt a szovjet küldött­ség élén, az angol delegációt A. D. Parsons államtitkár­helyettes vezette. A két részből álló tárgyalá­si napot diplomáciai megfigye­lők biztató kezdetnek tekintik, hiszen évek óta nem került sor ilyen természetű angol—szov­jet megbeszélésekre. Jól értesült megfigyelők sze­rint a tárgyalások célja a kö­zel-keleti helyzet általános át­tekintése és beható eszmecsere volt. Ezért konkrét döntések­ről nem is volt szó. Nguyen Thi Binh asszony és Hartke szenátor a vietnami háború befejezéséről tanácskozott Kfisevetett párbeszéd? A palesztinai ellenállók megkezdték a kivonulást Ainmanbol Ammanból jelenti az AP és az UP1: A Palesztinái ellenál­lók szerdán megkezdték a ki­vonulást Ammanból, miután kedden este Husszein király fenyegető hangú nyilatkozat­ban szólította fel őket a távo­zásra valamennyi városból, legkésőbb csütörtökig. Az el­lenállási mozgalom központi bizottságának egyik tagja Am­­manban kijelentette, hogy a gerillák északi támaszpont­jaikra vonulnak vissza, és mindent elkövetnek a tavalyi kairói és ammani tűzszüneti egyezmények betartásáért, bár a kormány bizonyos elemei provokatív nyilatkozatokat tesznek. Űjabb harci cselekmények­ről szerda délután nem érkéz-* tek jelentések és bizonyos köz­vetett párbeszéd indult meg a kormány és a gerillák között. Jordániái értelmiségiekből ala­kult bizottság felkereste Husz­­szein királyt, majd Teli mi­niszterelnököt és Abu Ijadot, a Központi Bizottság egyik ve­zetőjét. Mindhármuknak azo­nos szövegű emlékiratot nyúj-Ki járási Utalom tottak át. amelyben felszólí­tották őket a fegyverszüneti egyezmények betartására. A csoport jelezte, hogy vannak kilátások a megegyezésre és folytatják közvetítő tevékeny­ségüket. Az Al Ahram szerdán közli, hogy a jordániai válság ügyé­ben kezdeményezett értekezlet, amely az arab országok állam- és kormányfőinek képviselőit gyűjti egybe Kairóban, három nap múlva kezdheti meg érde­mi munkáját. A jordániai kormány közöl­te. nem vesz részt az arab ál­lam- és kormányfők képvise­lőinek Kairó javasolta érte­kezletén. Irak szerdán külügyminisz­­tériumi nyilatkozatban jelen­tette be, hogy nem vesz részt az arab országok kairói érte­kezletén. A nyilatkozat tá­madja Egyiptomot, amiért a közel-keleti válság békés meg­oldására törekszik. Az ilyen megoldás Irak szerint, „csak a gerillamozgalom felszámolá­sával végződhet”. Páncélosokat is bevetettek a ceyloni harcokban Colombóból jelenti az AP; A ceyloni rádió szerdán kö­zölte, hogy a kormány páncé­losokat vetett harcba a „Képi Felszabadulási Front” elneve­zésű szélsőbaloldali szervezet felkelői ellen, akik. miután a fővárosban vereséget szenved­tek, vidéken folytatják a har­cot. A közlemény szerint a láza­dóknak súlyos veszteségeik vannak. Ceylonban a kormány teljes egészében igénybe vette a hadsereget és mozgósította az önkénteseket is. Huszonnégy órával meghosszabbították a délutántól hajnalig tartó kijá­rási tilalmat és elrendelték va­lamennyi hivatal bezárását. Eaész napos tsit néhány órás munkabeszüntetés Tizenegymillió olasz dolgozó sztrájkolt Római hírügynökségi jelen­tések szerint szerdán olaszor­­szágszerte leálllak a gyárak, bezártak az üzletek, iskolák, egyetemek, néhány órára meg­bénult a közlekedés. A három nsgv olasz szakszervezet — a CGIL. CISL és UTL — felhívá­sára 11 millió olasz dolgozó es Barikád az. irodában alkalmazott lépett sztrájkba Az eredeti tervnek megfele­lően — szem előtt tartva a la­kosság érdekeit — a városi közlekedés alkalmazottai, va­lamint az egészségügyi, illetve közszolgáltatások do’gozói csak korlátozott időre. 2—4 órára tették le a munkát. üferénylel Jugoszlávia stockholmi nagykövete ellen Stockholmból jelenti a Reu­ter és az AP: Merényletet kö­vettek el szerda reggel Ju­goszlávia stockholmi nagykö­vetsége ellen. Két fegyveres ismeretlen hatolt be a követség épületé­be. ahonnét nem sokkal ké­sőbb heves lövöldözés zaja hallatszott ki. A rendőrség azonnal a helyszínre sietett. A merénylők — fel tehetőén hor­­vát nacionalisták — háromne­gyed órán át a rendőröket is sakkban tartották, mielőtt megadták volna magukat. Rolovics nagykövetet három golyóval a testében szállítot­ták kórházba. A fején, a gyomrán és a lábán sérült meg. Állapota súlyos. A nagy­követ titkára és a követség egyik nődolgozója is lövést kapott és kórházba került. Mint később kiderült, a két fegyveres útlevélkérelem ürü­gyével hatolt be a nagykövet­ségre. Elbarikádozták magu­kat a nagykövet irodájában, akit túszként fogva tartottak. Tepavac jugoszláv külügy­miniszter szerda délben ma­gához kérette a belgrádi svéd nagykövetség ügyvivőjét és a jugoszláv kormány nevében a legerélyesebben tiltakozott a merénylet miatt. Nilsson svéd külügyminisz­ter Tepavac jugoszláv külügy­miniszterhez intézett táviratá­ban fejezte ki sajnálkozását a stockholmi merénylet miatt. A merénylők ellen — akik ..Éljen a szabad Horvátor­szág!” jelszóval támadtak a jugoszláv nagykövetre és munkatársaira —. a svéd tör­vények alapján járnak el. A stockholmi kórháztól nyert értesülések alapján kö­zölte a Tanjug, hogy Rolovics nagykövet állapota továbbra is válságos. A kórház idegse­bészeti osztályán szerda dél­előtt műtétet hajtottak végre a fejéri, gyomrán és lábán megsebesült nagyköveten. A svéd hírügynökség köz­lése szerint a stockholmi ju­goszláv nagykövet ellen elkö­vetett merénylet után a göte­­borgi jugoszláv konzulátust bezárták. A jugoszláv konzul lakása előtt megerősítették az őrséget. A stockholmi kórház szerdán este kiadott jelentése szerint rosszabbodott Vladimír Rolo­vics nagykövet állapota, aki­nek fejéből háromórás műtét­tel eltávolítottak két 7,65 kali­berű revolvergolyót. Mira Stempihar követségi tisztvi­selőnő állapota javult. A nyomozást vezető svéd rendőrfelügyelő elmondotta, hogy Barisics és Brajkovics, a két merénylő mellett őrizetbe vettek egy harmadik terroris­tát is, Ante Sztojanovot. ö is részt vett a merénylet előké­szítésében. Párizsból jelenti a TASZSZ és az AP: Nguyen Thi Binh asszony, a Dél-vietnami Ideig­lenes Forradalmi Kormány külügyminisztere, a DIFK Pá­rizsban tárgyaló küldöttségé­nek vezetője kedden megbe­szélést tartott Vance Harike amerikai demokratapárti sze­nátorral, az Indokínában állo­másozó amerikai csapatok tel­jes kivonásának egyik legfőbb washingtoni szószólójával. Binh asszony és Hartke sze­nátor megvitatták a vietnami háborúval összefüggő kérdé­seket — közölte a találkozó után a DIFK-küldöttség egyik szóvivője és hozzáfűzte: Binh asszony hangsúlyozta, hogy kormánya a vietnami problé­ma békés rendezésére törek­szik, és kijelentette, ha az amerikai kormány valóban be akarja fejezni a vietnami há­borút, akkor meg kell hatá­roznia saját és szövetségesei csapatainak kivonási időpont­ját. A megbeszélésen Binh asz­­szony rámutatott, hogy a viet­nami helyzetről tartott párizsi értekezlet az indokínai háború folytatására irány ' amerikai kormányálláspont miatt jutott zsákutcába. A tanácskozás után Hartke szenátor sajtóértekezletet tar­tott és ezen rámutatott, a VDK és a DIFK képviselőivel folytatott eszmecseréi alapjan meggyőződése, hogy ha az el­nök az év végéig hazarendeli Vietnamból az amerikai csa­patokat, akkor a háború vége és az amerikai foglyok haza­térése „kézzelfogható közelség­be” kerül. A VPl és az AP szerint a Dél-vietnami Ideiglenes For­radalmi Kormánynak a pá­rizsi tanácskozásokon részt vevő küldöttsége bejelentet­te, hogy hozzájárul a tanács­kozások soron következő 108 ülésének megtartásához. Mint a DIFK küldöttségének szó­vivője közölte, az ülésen részt vesz küldöttségének vezetője. Nguyen Thi Binh asszony, a DIFK külügyminisztere. Az ülést már két ízben elha­lasztották. Az AFP szerint Abrams tábornok, a Dél-Vietnamban állomásozó amerikai fegyve­res erők parancsnoka, hétfőn Saigonból az Egyesült Álla­mokba utazott, ahová Nixon elnök kérette tanácskozások céljából — közölte kedd este egy saigoni lap. Az amerikai parancsnokság megerősítette, hogy Abrams elutazott. de nem volt hajlandó közölni, hogy hová. A menekültek drámai beszámolója Kél kelet-pakisztáni diplomata Indiától kért oltalmai Nyugati hírügynökségek je­lentették: a Kelet-Pakisztán­­ból érkezett menekültek elbe­szélése szerint az országrész­ben százával mészárolják le az arlatlan és fegyvertelen embe­reket. Az öldöklésben mindkét fél egyaránt vétkes. Kedden este érkezett meg Chittagong kelet-pakisztáni kikötőből Calcuttába a Cián McNair angol gőzös, fedélzetén 120, különböző nemzetiségű külföldivel. A menekülök el­mondták, hogy Chittagong vá­rosa teljesen kihalt. Miután pénteken, március 26-án „el­szabadult a pokol”, a lakosság legtöbbje vidékre menekült Chitlagongban szanaszét he­vernek a holttestek, sok már a kilencedik napja: az utcákat csak a kóbor kutyák és a hol­lók „tisztogatják”. Mindkét fél hibát „Nem lehet csak az egyik lelet hibáztatni, mindkét fel embertelenül brutális volt — mondotta az egyik menekült. Olyan eset is előlordult, hogy hengáliak — kelet-pakisztá­niak — gyilkoltak meg hideg­vérrel punjabiakal.” Egy másik kitelepült arról beszélt, hogy a nyugat-pakisztáni kormány­katonák házról házra járva kutattak bengáliaiak után. Két bengálit lábuknál fogva egy teherautó platójához kötöztek, ügy, hogy miközben a kocsi haladt, fejük az utcaköveken roncsol ódott szét. Egy harma­dik szemtanú szerint április 2-án a tengerészek négyszáz holttestet számoltak meg a chittagongi kikötő vizén. A szerdai indiai lapok közöl­ték annak a két kelet-pakisz­táni származású, pakisztáni diplomatának a nyilatkozatát, aki elítélte a nyugat-pakisztáni hatóságok eljárását és Indiától kert oltalmat. K. M. Sehabuddin masodtít­­kár és Amdzsadul Hűk segéd ­attasé közös sajtónyilatkozat bán szögezték le: azért szakí­tottak kormányukkal, mert az parancsot adott „ártatlan es fegyvertelen kelet-pakisztániak ádáz és esztelen lemészárlásá­ra”. Leszögezték, hogy az ön­álló Kelet-Pakisztánnak — „Bangla Desh”-nek — tartoz­na!! ezután engedelmességgel. A PTI hírügynökség arról is tájékoztatott, hogy „hitelt ér­demlő források” szerint a két­hetes kelet-pakisztáni polgár­­háború halálos áldozatainak száma elérte a hatszázezret. Pék inul tiltakozás Pekingból jelenti az Üj Kína: A Kínai Népköztársaság új­delhi nagykövetsége kedden jegyzékben tiltakozott az in­diai külügyminisztériumnál amiatt, hogy az indiai hatósá­gok „eltűrtéle” több száz főnyi tömeg tüntetését a nagykövet­ség épületénél március 29-én. A jegyzék szerint a tüntetők a megmozdulás alkalmával za­vartalanul helyeztek el a nagy­követség falán és kapuján fel­iratokat, amelyek tiltakoztak az ellen, hogy Kína segítségei nyújt a pakisztáni kormány­nak „a szabadságszerető kelet­­bengáliai nép ellen vívott há­borújához”. A jegyzék Indiát vádolja a pakisztáni belügyekbe való be­avatkozással. India visszautasította a Kí­nai Népköztársaság kedden Üj-Delhiben átadott tiltakozn jegyzékében foglalt vádat. Á UPI amerikai hírügynü' ség — indiai forrásokra h vatkozva — jelentette, hog-. kelet-pakisztáni autonómiai által üzemeltetett „szab bengáliai rádió” titkos adó lomás, amely öt nappal e előtt beszüntette adását, szer­dán ismét jelentkezett. A külpolitika hírei 0 (London, MTI) A Fi­nancial Times ötven soros je­lentésben ismertette azt a hírt, hogy két magyar—angol közös vállalat létesült. Ez az első két olyan cég. amely magyar és angol vállalatok közös tulajdonában van — írta a lap. 0 (Varsó, MTI) Aláírták az idei lengyel—nyugatnémet kereskedelmi, áruforgalmi megállapodást, amely a többi között előirányozza a lengyel iparcikkek exportjának to­vábbi növelését. 0 (Teherán, Reuter) Me­rényletet követtek el Farszlu tábornok, az iráni hadbíró­ság vezetője ellen. A tábor­nok és fia súlyosan megsebe­sült. Farsziu főügyészként irá­nyította a lyülönféle kormán5*­­ellenes moi^Mmak ellen indí­tott vizsgálatikat. 0 (New York, AFP) Aber­­nathy lelkészt letartóztatták New Yorkban, miközben a polgárjogi követelések teljesí­téséért tüntetett 0 (Ottawa, AP) Trudeau kanadai miniszterelnök május 17-én 11 napos látogatásra a Szovjetunióba utazik. <> (Belgrád, MTI) Leskinen finn külügyminiszter befejez­te hivatalos látogatását és el­utazott a jugoszláv főváros­ból. 0 (Bonn, DPA) Genscher nyugatnémet belügyminiszter négynapos látogatásra Romá­niába utazott. 0 (Ankara, AFP) Nagy többséggel — 321 szavazattal 46 ellenében — szavazott bi­zalmat a török nemzetgyűlés Erim professzor kormányá­nak. Eay héttel elhalasztották Kohl és Babr találkozóját Berlinből jelenti az MTI: Berlinben szerdán hivatalosan bejelentették, hogy Kohl NDK- államtitkár és Bahr NSZK-ál­­lamtitkár legközelebbi bonni összejövetelét, Egon Bahr ké­résére, április 23-ról április 30- ra. halasztották. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék