Magyar Nemzet, 1971. április (27. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

V­MagyarNemzet •C a átértik, l«l. AfwMs S. NAPI, KRÓNIKA — Bemutatkozó látogatáson fogadta Kállai Gyula, az or­szággyűlés elnöke Raul Maria Pereirát, a Perui Köztársa­ság első magyarországi rend­kívüli és meghatalmazott nagykövetét, aki a közelmúlt­ban adta át megbízólevelét. — Búcsúlátogatáson fogadta Púja Frigyes, a külügyminisz­ter első helyettese Thomas Wainmann-Woodot, Kanada rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, aki a közeljövő­ben végleg elutazik Magyar­­országról. — Koktélt adott szerdán Tadeusz Hanuszak, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete Michal Krukow­­skinak, a lengyel munka- és bérügyi bizottság elnökének magyarországi látogatása al­kalmából. A fogadáson jelen volt Lázár György munkaügyi miniszter is. — A KPVDSZ XXXI. kong­resszusa szerdán befejeződött. A tanácskozás második nap­ján részt vett Gáspár Sándor, az MSZMP PB tagja, a SZOT főtitkára is. A beszámolók fe­letti vitában felszólalt Vályi Péter pénzügyminiszter és Szurdi István belkereskedel­mi miniszter is. A szakszer­vezet elnöke ismét Szász Fe­­rencné, főtitkára Ligeti Lász­ló lett. — Az úttörővezetők negye­dik országos konferenciája szerdán befejezte háromna­pos munkáját Egerben. A ta­nácskozáson 350 hazai és kül­földi vendég vett részt. A zá­róünnepségen megjelent dr. Horváth István, a KISZ KB első titkára is. — A Horvátországi Magya­rok Szövetségének elnökévé ismét Merki Ferencet válasz­tották, jelentik Belgrádból. A szövetség titkára Tröszt Sán­dor. — A szintetikus fóliaszalag­­gyártásról kétnapos tanácsko­zás kezdődött szerdán a TIT Bocskai úti természettudomá­nyi stúdiójában, a milánói Covema cég és a Textilipari Műszaki és Tudományos Egye­sület közös rendezésében. — Észak-magyarországi nép­rajzi tájkonferenciát rendeztek szerdán a Borsod megyei Kis­­győr községben a TIT Bor­sod megyei szervezete népraj­zi szakosztályának rendezésé­ben. A konferencián részt vet­tek Heves és Nógrád megyei néprajzkutatók is, — A húsvéti nemzetközi autóstalálkozót ez idén heted­szer rendezik meg Kőszegen és Szombathelyen. A hazaiakon kívül sok osztrák, jugoszláv, csehszlovák és NSZK-beli autós jelezte érkezését. A se­regszemlén több mint 500 kü­lönböző típusú autó vonul majd fel. — Az Amszterdam—Moszk­va—Tokió útvonalon a KLM holland légiforgalmi társaság repülőgépe kedden megtette az első utat Európából Japán­ba. Szibérián keresztül. A holland légiforgalmi társaság ezentúl az Aeroflot szovjet lé­giközlekedési vállalattól bé­relt IL—62-es gépeken bonyo­lítja le hetenként egyszer a repülést ezen az útvonalon. — Az Hiúságot hívják nyelveket gyakorolni vasárnap 17 órától a XI., Bercsényi utca 30. alatti egye­temi kollégiumba, ahol előadás hangzik el angolul, németül és oro­szul. Utána szórakozás idegen nyelvű társalgással. Rendezi a col­­légium KISZ-diákbizottsága és az Ifjú Nyeivbarátok Klubja. Belépés díjtalan, de nem kollégistáknak klubtagsági kötelező. (351—602.) — Bronzkori sírra bukkan­tak Baktalórántházán vízveze­­tekfekfcetés közben. A sírból ép állapotban egy nagymé­retű temetkezési urnát, két bögréi és összetöredezett kerá­miákat emeltek ki. A három­ezer éves régészeti tárgyak a Nyíregyházi Múzeum gyűjte­ményét gyarapítják. — Az Indiában tartózkodó dr. Dlmény Imre mezőgazda­­sági és élelmezésügyi minisz­tert kedden fogadta Indira Gandhi miniszterelnök. A szí­vélyes légkörben megtartott találkozón részt vett dr. Kós Péter, hazánk új-delhi nagy­követe is. Indiai tartózkodá­sa alatt dr. Dimény Imre tár­gyalt Fakhruddin Ali Ahmed élelmezés- és földművelésügyi miniszterrel és látogatást tett L. N. Misra külkereskedelmi, valamint M. H. Csaiudhuri iparfejlesztésügyi miniszternél. — Hazánk új bagdadi nagy­követe, Ferró József átadta megbízólevelét Ahmed Hasz­­szán Al-Baikrnak, az Iraki Köztársaság elnökének. — Az Éneklő rajok I. orszá­gos találkozóját április 9-én és 10-én rendezik meg Szente­sen az Üttörőszövetség meg­alakulásának 25. évfordulója alkalmából. — A Tények és érvek soro­zatban megjelent a Kossuth Kiadónál „Az életszínvonalról a negyedik ötéves terv idő­szakában” című füzet. PÁRIZSI jarhafestö Hé, ne lépjen rá az önarcképemre! (Hegedűs István rajza) Az évszakhoz kepest enyhe ide Várható időjárás csütörtök es­tig; változóan felhős idő, szórvá­nyosan előforduló esővel, zivatar­ral. Mérsékelt, napközben meg­­élénkülő északnyugati, északi szel. Főkén a nyugati megyékben reg­geli kód. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 18—22 fok kö­zött. A Duna mzáTlasa Budapestnél 320 centiméter. — Az őrültnek tartott Denis Job a franciaországi cousan­­ces-les-mines-i kórház ideg­osztályán tartózkodik, ahol elmeállapotát vizsgálják. Is­meretes, hogy a 12 gyerekes családapa agyonlőtte feleségét, majd gyerekeivel együtt elba­­rikádozrta magát, azzal fenye­getőzve, hogy kiirtja őket, ha a rendőrök kísérletet tesznek elfogására. Kedden másik ha­sonló eset történt Franciaor­szágban, Charles Ohassin ugyancsak elbarikadozta ma­gát, s azzal fenyegetőzött, megöli négyéves kisfiát, ha felesége nem tér vissza hoz­zá. A feleség teljesítette a kérést, s így ez az eset happy­­enddel végződött. — Olajriadót rendeltek cl a dél-angliai partvidéken a ten­gerészeti hatóságok a kenti és sussexi fürdőhelyek tanácsai és idegenforgalmi szervezetei segélykérésére, mivel a parti őrség húsz kilométer hosszú és két kilométer széles olaj­foltot észlelt a tengeren, ve­szélyes közelségben a parthoz. Jelenleg egész kis flotta dol­gozik a helyszínen, hogy vegy­szerekkel kíserlje meg a víz megtisztítását. — 34 halálos áldozata voll a kolerának eddig Kenyában. Több száz beteget sikerült a kórházakban meggyógyítani. A tanzániai egészségügyi ható­ságok tartanak tőle, hogy a járvány továbbterjed. — Levetette magát a párizsi Eiffel-torony második szintjé­ről egy 18 éves fiatalember és szörnyethalt. Két héten belül ez már a második óngyilkos­ság. amelyet itt követtek el. A francia főváros e neveze­tességét eddig összesen 354 ember választotta „ugródesz­kának” a halálba. — Sziámi ikrek születtek kedden a kanadai Toronto közelében. A két kislány a mell és a has tájékán nőtt össze. Az ikreket orvosok vizs­gálják, s később döntenek ar­ról, hogy megkísérlik-e szét­választásukat. — Ittasan vezette motorke­rékpárját a Zala megyei Ik­­lódbördőce községben Benke Jenő 32 éves gépkezelő, és el­gázolta a kerékpározó Tóth Lajos 59 éves nyugdíjast aki a helyszínen meghalt. A rend­őrség őrizetbe vette a gázo­­lót. A televízió innsor* estítértO-kön: 10.01: Szárúdéi matiné. 17.35: Hírek. 17.10: Bukarest szökőkutjai. Román kisfilm. 17.35; Tizen Túliak Társasaga, 18.45: Vajúdó falvak. 19.13: Esti mese. 19.30: Tv-Hiradó. 20.00: Minden kilométerkőnél... Magyarul beszélő bolgár Bűnsoro­zat. I Az uszály. 21.00: Töltsön fél­órát kedvenceimmel: 21.40: Variá­ciók. Fiatal művészek műsora. 21.55: Tanácskozik az SZKP XXIV. kongresszusa A Tv-Hlradó külön­kiadása. 22.10..TaeHíraü.CL^— adás. — Budapest első közmű­­alagútját Pesterzsébet város­­központjában építik meg. Ha a közműalagút beválik, a kü­lönböző vezetékek javítása, felújítása a felszíni közlekedés korlátozása, az utcai burkolat felbontása nélkül is elvégez­hető. — Előzetes letartóztatásba helyezte a rendőrség Sajtos János László 39 éves fuvarost. Sajtos a lakásán együtt ivott Héja István 40 éves kiskirály­­sági lakossal, majd összevesz­tek, s a házigazda úgy meg­verte Héját, hogy az a hely­színen meghalt. Sajtos a holt­testet istállójába vitte és elás­ta. Az ügyben tovább folyik a vizsgálat. — Az Iparművészeti Múzeum áp­rilis 10-én. szombaton 13 óratol va­lamennyi kiállításai zárva tartja. — Szakadékba zuhant ked­den Baltimore közelében egy személygépkocsi. Hat utasa szörnyethalt. — Pécs legszebb virágai, az egzotikus tulipánfák rózsaszí­nű kelyhei, kinyíltak a Vas­utasok parkjában. Hazánkban ezek a legkorábban virágzó tulipánfák és mindig az igazi tavasz beköszöntél jelzik. — Elgázolta egy motorke­rékpáros Pátyod és Csenger között a kerékpározó Sándor József 43 éves tsz-tagot, majd segítségnyújtás nélkül tovább­hajtott. Sándor József orvos­hoz szállítása közben meg­halt. A rendőrség hamarosan elfogta a cserbenhagyó gázo­­lót, Vályi András 28 éves csengeri középiskolai tanárt és őrizetbe vette. — Szabálytalanul előzött motorkerékpárjával a III.< Szentendrei út es Köles utca kereszteződésénél Szabó Fe­renc 24 éves budapesti lakos és összeütközött egy szintén szabálytalanul kanyarodott személyautóval. A baleset so­rán a motoros életét vesztette. Spitzmüller Balázs 30 éves felsőzsolcai lakos, a személy­­gépkocsi vezetője ellen eljárás indult. — Tavaszi hír férfiaknak! Üjból bő választékban, minden igényt kielégítően kaphatók az import bőrkabátok 2280 Ft-tól 3500 Ft-ig. Divatos bőrzakók ára 2040 Ft-tól 2300 Ft-ig. Keresse fel a Royal FérWruházat VT., Lenin kit. 64. szám alatt, ahol bőr- es szőrme­­ruházati cikkeket mindig nagy vá­lasztékban talál. — A Bánki Dónál Gépipari Mii­szaki Főiskola (Budapest. Vtn.. Népszínház u. s.) az 1971—72. tan­évre felvételi hirdet az alábbi sza­kokra: nappali tagozaton: gyártás­technológia általános gépész rend­szerszervező és műszaki tanárkép­ző szak, esti és levelező tagozaton gyártástechnológia, altalános gé­pész, üzemszcrvezS és műszaki ta­nárképző szak, Jelentkezesi lap es Tájékoztató a főiskola portáján kapható. A ki töltött jelentkeresi lapot nappali tagozatra 1971. má­jus 3-ig, esti és levelező tagozatra 1971. május 15-ig kell a főiskola Tanulmányt Hivatalának megkül­deni. X — A Kozmosz—405 mester­séges holdat szerdán Föld kö­rüli pályára juttatták a Szov­jetunióban. A fedélzetén elhe­lyezett berendezések folytatják a világűr kutatását a koráb­ban bejelentett programnak megfelelően. — „Ember a világűrben” címmel bélyegkiállitást rendez április 10-től 18-ig a Had­történeti Múzeumban a Had­történetmi Intézet és Múzeum, a Magyar Bélyeggyűjtők Or­szágos Szövetsége és a ma­gyar néphadsereg 1. számú bé­lyeggyűjtő köre, az ember el­ső űrrepülésének 10. évfordu­lója alkalmából. Április 18-án 10 órakor a kiállítás színhe­lyén gyors csere lesz. — A „SZOVJET EMBEREK FIS AUTOMATÁK A VILÁGŰRBEN” címmel pénteken megnyítrt kiállí­tás színhelyén (IX.. Üllői út 33— 37., Iparművészeti Múzeum) alkal­mi postahivatal működik majd, amely emlékbélyegzőt használ. A postahivatal április 9-én 13—19 óráig, 10-én 10—13 óráig. 11-en 10— 19 óráig és 12-én 10—19 óráig tart nyitva. — A fejlődő országokban épülő létesítmények megvaló­­sításánaik kérdéseiről április 13-án és 14-én konferenciát rendeznek Budapesten. A kon­ferencián 24 előadás .hangzik el a fejlődő országok beruhá­zásainak gazdasági és műsza­ki-tudományos támogatásában elért eddigi eredményekről és újabb lehetőségekről. — A vaskapui erőmű jugo­szláv és román építői össze­kapcsolták a Duna két part­ját összekötő gátrendszeren lefektetett darusineket, ame­lyeken két 160 tonna teljesít­ményű daru fog működni. — Az április 21-én nyíló brüsszeli vásáron, amelyen élelmiszereket és háztartási cikkeket mutatnak be, 11 ma­gyar külkereskedelmi vállalat árui vesznek részt. A magyar kiállításon a többi között he­rendi porcelánokat, hűtőszek­rényeket, tévékészülékeket, konyha- és fürdőszoba-beren­dezéseket s a magyar élelmi­szeripar termékeinek gazdag választékát mutatják be. — Az idei középiskolai ta­nulmányi verseny idegen nyel­vű országos döntői szerdán megkezdődtek. Orosz nyelvből 108-an. angolból pedig 40-en vesznek részt a döntőn. — A húsvéti ünnepekre több népes csoport érkezik hazánkba az NDK-ból. Cseh­szlovákiából és Romániából. A lengyel- Gromada Utazási Iroda csoportjai részére lefog­lalta a Citadella összes ven­dégszobáját. Különböző cso­portokban háromezer finn, svéd. dán. angol, olasz, fran­cia. spanyol, osztrák, svájci és NSZK-beli turista érkezését is várja az IBUSZ, egyéni tu­ristaként sok osztrák, ame­rikai. angol, skandináv és francia vendég érkezik. — Nyárias zivatar vonult végig szerdán délután Heves megyén. A több mint egy órán át tartó sűrű esőt mennydör­gés. villámlás kísérte. A me­gye több vidékén 5—10 milli­méter csapadék hullott. A zi­vatar károkat nem okozott, ugyanakkor a bőséges csapa­dék hasznos volt a tavaszi ve­tésekre. — HALÁLOZÁS. Moksony Lász­ló hamvasztás utáni búcsúztatása 1971. ápr. 14-én reggel 9 órakor lesz a Farkasréti temetőben. X — Drága Magdikánk. Kardos Pé­terné hosszú szenvedés után már­cius 28-án elhunyt. Április 13-an 10.30 órakor búcsúztatjuk a Rákos­keresztúri temetőben. X — Fájó szívvel közöljük, hogy Weisz Zoltán hosszú betegség után április 5-én meghalt. Temetése április 9-én fél 10 órakor lesz a Rákoskeresztúri temetőben. (Koz­ma u. 6.) Gyászolják : felesége, leá­nyai, vejei, unokái. X — Praznovszky Iván ny. rendkí­vüli követ és meghatalmazott mi­niszter, a Francia Becsületrend tu­lajdonosa 1971. április hó l-én. éle­tének 87. évében elhunyt. Temeté­se 1971. április hó 9-én. pénteken 13 orakor lesz a Rákoskeresztúri temetőben. X — Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr, Koppenstein Ernő, az or­vostudományok kandidátusa, kivá­ló orvos súlyos betegség után áp­rilis 5-én eihunyt. Temetése ápri­lis 8-án fél 3-kor a Rákoskeresz­túri temetőben. (Kozma u. 6.) Resrvétíatogatások mellőzeset kér­jük. A gyászoló család. X — A íveli Emil Területi Vezető Kórház igazgatósága pártszerveze­te, szakszervezete, dolgozói fájda­lommal tudatják, hogy régi sze­retett munkatársuk, dr. Koppen­­ste in Ernő nyugdíjas röntgenfőor­vos, kandidátus, a Munka Erdcm-^ rend tulajdonosa Kiváló Orvos el­hunyt. Temetese április ho 8-ázp du. fél 3 orakor lesz Rákoske-* . resztüron. (Kozma u. 0.> X Bengtssoné a férfi, Lin Uui-csingé a női egyes aranyérme Szerdán Nagoyában, az asz­talitenisz VB utolsó napján a férfi és női egyesben avattak világbajnokot. Férfi egyesben a legjobb nyolc között még ott volt a 18 éves Klampár Tibor is, a legjobb négy közé jutásért azonban óriási küz­delem után alulmaradt a kí­nai Hszi En-ting ellen. 3:l-es vereséget szenvedett, de a játszmáit a harc hevességéről beszélnek: 21, 17, —14, IS... Ugyanekkor a jugoszláv Sur­­bek a csehszlovák Orlovskit, a svéé Bengtsson a csehszlo­vák Kunzt-ot, a japán Ito a kínai. Li Fu-jungot győzte le. Az elődöntőben: Ito—Surbck 3:1, Bengtsson—Hszi En-ting 3:0 (19, 19, 19). Európa nagy sikere, hogy a fiatal (1953-ban született), balkezes svéd Bengtsson a döntőben japán ellenfelét, ltot is legyőzte: támadójátéka nagyszerűen érvényesült, pör­getései kizökkentették meg­szokott ritmusából Hszi En­­ting után ltot is. Végered­mény: 3:1 (17, —19, 13, 10). Utoljára 1953-ban nyert — Sidö révén — ebben a ver­senyszámban európai arany­érmet. Női egyesben a döntőbe • jutásért a kínai Cseng Min­­csi honfitársa, Li Li ellen nyert 3:0, a kínai Lin Hui­­csing pedig a csehszlovák Vostora elten ugyancsak 3;6 arányban. A két kínai ver­senyzőnő küzdelméből 3:1 (17, 15, —13, 19) arányban Lin Hui-csing került ki győz­tesen. Férfi egyes világbajnok* Bengtsson (svéd), 2. Ito (ja­pán), 3. Surbck (jugoszláv) éf Hszi En-ting (kínai). Női egyes világbajnok: Lin Hui-csing, 2. Cseng Min-csi (mindkettő kínai), 3. Vostova (csehszlovák) és Li Li (kínai). Az éremtáblázat alapján a Kínai Népköztársaság került az első helyre 4 arany, 3 ezüst és 2 bronzéremmel, 2. Japán 1 — 3 — 3, 3. Magyarország 1 — 0 — 0, 4, Svédország 1 — 0 — 0. Az angol és kanadai válo­gatott után meghívást kapott a Kínai Népköztársaságba az Egyesült Államok asztali­tenisz-csapata is. Az ameri­kai asztaliteniszezők április 14-én kezdik meg vendégsze­replésüket. Ismeretes egyéb­ként, hogy az amerikai kül­ügyminisztérium éppen a múlt hónapban oldotta fel az ame­rikai állampolgárok Kínába való utazásának tilalmát. A népi háború győzelme óta nem járt a Kínai ' NK-ban szervezett, hivatalos amerikai delegáció, sőt — még egyéni utazó is csak „mutatóban”. Kieseit a Diósgyőr a KK-ból A Diósgyőr labdarúgó-csa­pata szerdán délután Zeni­­cán játszotta le a Celik elle­ni, labdarúgó Közép-európai Kupa visszavágó mérkőzését. A magyar csapat egygólos előnnyel indult a küzdelembe, s amint várható volt, ez ke­vésnek bizonyult a nagyobb nemzetközi tapasztalattal ren­delkező jugoszláv együttessel szemben. A lendületesen ját­szó Celik a 90 perc nagy­részében támadott: biztos 4:1 (3:0) arányú győzelmet ara­tott. s 4:2-es összgólaránnyal került az elődöntőbe. Az 5. és a 24. percben Ré­mes ért el gólt — mindket­tőt védelmi hibából. Első lö­vése után a labda végig­gurult a gólvonalon, s a kapu­fáról pattant a hálóba, a má­sodik lövését a diósgyőri vé­delem „díszkísérete” mellett küldte kapura. 2:0. A 40. percben Kovács röviden sza­badított fel, Andrianovics be­adott, s Govran a hálóba fe­jelt. 3:0. Szünet után is folytatódtak a Celik támadásai, de a ne­gyedik gólját is „idegen köz­reműködéssel'' érte el. A 67. percben Hajas és Renics küz­dött a labdáért a 16-oson be­lül, Renics elesett, s az olasz bíró meglepetésre 11-est ítélt. Rasícs lőtt belőle gólt. 4:0. A 77. percben Sikora szépít - 41. SPORT NAPLÓ Kilenc napot Splitben töltői jugoszláv szöveiscg meghívás.' magyar atléták olimpiai karé. tizcn’nárom tagja, s a tavaly avatott tartanpalyán végezte e. seit. .,Egy kicsit irigyeltük jt szláv barátainkat — mondotta i­­zaérkezése után Koitai Jenő s.:. vezető —, akiknek már öt taiv pályájuk van, s ebben az évi­méi négyet avatnak. Jellemző a spliti pálya népszerűségére, hog., ti mi távozásunk után 45 NSZK- és 30 svéd atléta kezdte el ezen i pályán — mint vendég a forrná u. hozó edzéseket. Athénban, a hagyományos ma; ­­toni futóversenyen a japán Üst i győzött a7. ausztrál Farnngton az. új-zelandi Foster előtt. Sh> Dénes a rajthoz állt 51 versen közül a 12. lett. A befutást a F. natliinaikos stadionjában ötven,, ren nézték végig. A nemzetközi sportfilmfeszti v Ion — Cortina d’Ampezzóban kérésén szerepelt magyar film dijainak átadására szerdán déiéio került sor az MTS-ben. Üjabb világcsúcsot állított ív Moszkvában Vaszilij Alekszejev. i világ legerősebb embere: ezüttr nyomásban javította 223.5 kg-ra sa­­jat. mindössze 12 napot ..élt” 22U kilós világrekordját. Tizenkét ország részvét#]evél áp* rilis 9-én kezdődik Rómában a gyeplabda bajnokcsapatok Európa ­­kupája. Az együttesek között o; lesz a magyar bajnokcsapat, a Ki­nizsi Sörgyár is. Az ejtőernyős Gagarin-emiek­­verseny második napján - a gö­döllői repülőtéren — az 1G00 m-e.i célbaugrásokat bonyolították le. A standard kategóriában Veres, a srabadkategóriában Kertész győ­zött. Csapatban a Postás I., iliei­­ve a MÁV I. csapata lett az első. A VM Egyetértés SE a termé­szetbarátok április 18-i, vöröskö. felszabaduiasi emlékturája alkal­mából szakosztályi csoportjai ré­szére mozgósítási és elméleti vei­­senyt hirdet. Az érdekesnek ígér­kező verseny feltételeiről az SF Lenin körúti klubhelyiségében ad­nak bővebb felvilágosítást április 9-ón és 16-án 19—20 óra között. Kellemetlen meglepetés érte a kosárlabba-sport szakvezetőit. A férő EB-selejtezöre készüiö ma­gyar válogatott programjából ke' fontos felkészülési állomás kima­rad. Az április 14—16-ra Budapest­re tervezett nemzetközi torna a bolgárok és jugoszlávok lemondá­sa miatt elmarad, s nem sikerűit nyélbeütni a május 1—3 közé be­iktatott NSZK-beli portyát sem. Áthidaló megoldásként május ele­jén két barátságos mérkőzésre Grázba utazik a válogatott, de ez 9 két találkozó nagyon kevés gondját oldja rae£ a válogatott :3za3r?eaetö£Bek. a 6 SPORT Az a szia liteniM-vilag bajnokságon A Sportélet című folyóirat ápri­lisi számában Pető Béla iűz meg­­szívlelendő megjegyzéseket a lab­darúgás problémáihoz, Peterdi Pál az egyik legeredményesebb magyar sportág'. az öttusázás jelenlegi helyzetét vázolja. Haraszthy Ele­mér a műkorcsolyázó sportot elem­zi. Ezenkívül* érdekes tudományos cikkek is szerepelnek a lapban. A III. Rainier-kupáért kiírt te­niszviadalon — Monte-Carlóban — a legjobb 16 közé egyetlen ma­gyar férfi versenyző sem került: Gulyás a lengyel Gosiorektöl. Bu­rányi a román Tináétól. SzŐcsik a francia Godrellától szenvedett ve­reséget. Két nyert mérkőzése van viszont Borkának, aki a nők me­zőnyében a Faucingny de Lucinge kupáért játszik: az ausztrál Amost és az NSZK-beli Shedewyt győzte le. Bulgária labdarúgó-válogatottja — amely Magyarországgal egy cso­portban küzd az EB-selejtezőben — Athénban barátságos mérkőzé­sen 1:0 (0 :0) arányban győzött Gö­rögország ellen. A gólt Vaszilev lőtte. Kecskeméten minden előkészület megtörtént a hétvégi nagy uszó­­eseményre. a svéd—NSZK—magyar válogatott találkozóra. A jelzések NSZK versenyéi, a tás-1 esi cmf szerint a svédek ma 12 órakor, az NSZK versenyzői 18 órakor érkez­nek Budapestre és társasgépkocsin azonnal a vidéki városba utaznak. A Bp. Honvéd idény nyitó nem­zetközi tomószversenyére április 17-én és 18-án kerül sor a Sport­csarnokban. A találkozóra az NSZK-ból. Jugoszláviából. Len­gyelországból. Romániából és Svájcból két-két versenyzőt hív­tunk meg. s ezek a szövetségek már jelezték, hogy válogatottjaik­kal képviseltetik magkat. Az Euró­pában portyázó japánoktól — akik ugyancsak meghívást kaptak — még nem érkezett válasz. A csak sza badonválasztott gyakorlatokból allo versenyen a válogatott tagjai szamára kötelező a részvétel. A szovjet versenyzők megerkez­­lek a Bp. Honvéd pénteken kez­dődő nemzetközi felszabadulási ökölvívó-tornájára. A küldöttség­ben található a nagyváltósúlyú ju­­nior Európa-bajnok Lemesev, to­vábbá a szovjet bajnok Beiouszov es Vaszjuskin is. A lengyelek pa­­pirsúiyban Krampat pehelysúly­ban Gotirydet, váltosulyban Szcez­­panskit. félnehezsulyban Sobcza­­kot indítják. * Az utolsó játszma döni • . A sakkvilágbajnoki torna tartalék he­lyéért folyó Portiad!—Szmiszlov parosmerkózesen a negyedik és ■ötödik játszma is döntetlenül vég­ződött, igy az utolsó játszma előtt 5— amelyben Szmiátíov játszik vi- Tagossal' —' a - mftrfcteat. ijf.gfcfrfrriy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék