Magyar Nemzet, 1972. január (28. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-15 / 12. szám

6 N­API KRÓNIKA A lottó nyerőszámai: 40, 43, 64, 75, 88 . Az 1971-es év termelési eredményeit vitatták meg a Bányaipari Dolgozók Szak­­szervezete központi vezetősé­gének pénteki ülésén, majd az iparág terveinek ismerte­tése után meghatározták a szakszervezet idei tennivalóit Az ülésen részt vett Pullai Árpád, az MSZMP KB titkára is.­ A balassagyarmati Mik­­száth-napok keretében pénte­ken a Horváth Endre Galé­riában kiállítást nyitottak meg Mikszá­th-művek illuszt­rációiból. Csaknem negyven művész több száz művét mu­tatják be. A megnyitón Pécsi Sándor, több Mikszáth-film főszereplője mondott beszé­det . Az agrártudomány és az agrár felsőoktatás vezető szakemberei tanácskoztak pénteken a MÉM-ben. Dr. Gergely István miniszterhe­lyettes adott tájékoztatót a mezőgazdasági termelés, ku­tatás és műszaki fejlesztés múlt évi eredményeiről és a tenorflaftokról. Kitüntetés. A Népköztár­saság Elnöki Tanácsa Vámos Ferencnek, az MSZMP VL kerületi bizottsága munkatár­sának nyugállományba vonu­lása alkalmából, eredményes munkája elismeréséül a Mun­ka Érdemrend arany fokozata kitencedést adományozta. .. Azz olajkályhák garan­tá­­lts idejét három évre meg­­hoszabbítja a Mechanikai Művek- közölték a vállalat pénteki sajtótájékoztatóján. Eddig két év volt a garan­ciális idő. A jótállási idő tcz. üzem által gyártott, s 1972. jznusz elseje után vásárolt olajkályhára vonatkozik. Idén már 350 ezer olajkályha elő­­á­llítását tervezi a Mechani­kai Művek.­­ AZ ÁRUVÁSÁRLÁST KÖL­CSÖN keretében eddig különböző cikkeket kedvezményes fizetési fel­tétellel, például kisebb előleggel, hosszabb törlesztésre lehetett vásá­rolni. A Belkereskedelmi Miniszté­rium most ezeket a kedvezményes vásárlási feltételeket megszüntette a televíziónál, a rádiónál, a Szat­­már típusú 600 forintos Videoton­­rádiónál, a magnetofonnál, a ház­tartási varrógépnél, az optikai, fo­tó- és mozicikkeknél, a gyermek­kocsiknál és a mosógépnél. Ezek a cikkek ezentúl az árukölcsön-ak­­cióban csak a rendes feltételek felett vásárolhatók.­­ Leütötte egy sörösüveg­gel a bécsi „Staat Triest” szálloda portását egy vendég, majd a szálloda páncélszekré­nyéből 700 ezer schillinget elrabolt. A bécsi rendőrség a portás adta személyleírás nyo­mára egy 42—15 év körüli, 180 centiméter magas sze­mélyt keres, aki a portás előtt jugoszláv állampolgár­nak nevezte magát, iratait azonban nem mutatta. — A sokgyermekes családok tehetséges gyermekeinek ta­nulmányait idén 100 ezer fo­rinttal támogatja Komárom megyében a tanács. — Elszakadt a szállítógép vonókötele a Borsodi Szén­bányák Vállalat szuhavölgyi bányaüzemében, s a vissza­guruló csillék elgázolták Var­ga Gusztáv 45 éves kurityáni vájárt, aki kórházba szállítása közben belehalt sérüléseibe. A felelősség megállapítására vizsgálat indult.­­ Nyolcvanezer forintot sikkasztott 1968 júliusától 1971 augusztusáig Balázs Károlyné 39 éves salgótarjáni lakos, a Nógrád megyei Textilipari Vállalat számlázó-gépírónője, aki a dolgozók ebédjegy befi­zetési ügyeit intézte. A sal­gótarjáni járásbíróság pénte­ken megtartott tárgyalásán Balázs Károlynét kétévi sza­badságvesztéssel sújtották. A vállalat pénzügyi ellenőrét, Szulyovszky Endrénét négy­havi szabadságvesztésre ítél­ték, az ő ítéletének végrehaj­tását azonban próbaidőre fel­függesztették.­­ A Műcsarnokban ma nyí­lik meg a Magyar Népköztár­saság Művészeti Alapja és a Művelődésügyi Minisztérium által 1969—70-ben — az ál­lam részére — vásárolt képző­­művészeti alkotások kiállítása. Mintegy 500 festményt, 100 grafikát, 300 szobrot és ér­met mutattak be. A kiállítás január 30-ig tekinthető meg. — A Siófok—Balatonfüred közötti személyhajó járatot és Tihanyrév—Szántódrév közöt­ti kompjáratot jégveszély miatt január 14-én megszün­tették. — TECHNIKAI OKOK MIATT ELMARAD a Gellért Szállóban feb­ruár 1-re tervezett autósból. •— Hétvégi házakat fosztott ki Szabó Antal, aki a Miskolc melletti Lyukóvölgyben mű­ködő „Zöld lugas” kertszövet­kezet szomszédságában lakott. A környéken több víkendház is valn. A férfi a betörések során kiskorú fiát állította oda „őrködni”. A miskolci já­rásbíróság egyévi és kéthónapi szabadságvesztésre ítélte Sza­bó Antalit Az elítélt enyhí­tésért fellebbezett «— Ittasan ellopta a Buda­pesti Autóker Vállalat teher­gépkocsi­járt a telepről a gép­járművezető engedéllyel nem rendelkező Lütt István Pál 20 éves szállítómunkás, majd a járművel a Borsod megyei Monok község határában át­menti távbeszélőoszlopnak ütközött A fiatalember a helyszínen meghalt . Figyelmetlenül vezette motorkerékpárját Nyiradony községben Szopkó Pál 32 éves helybeli lakos, és elgázolta a kivilágítatt­lan kerékpáron ha­ladó Terdik János 73 éves éj­jeliőrt, aki kórházba szállí­tása után belehalt sérülésébe. A motorkerékpár vezetője el­len eljárás indult — ÜTÖTTE ÉS ÉHEZTETTE AZ ÁRVÁKAT Maria Diletta Pagliuca volt apáca, a Róma melletti „Santa Rita” árvaintézet alapítója és igaz­gatónője, s amikor egyesek már haldokolták, nem engedélyezte, hogy orvos vizsgálja meg őket. Bűn­­pere során 13 gyermek holttestét exhumálták. A bíróság azonban nem tette közvetlenül felelőssé az apácát a növendékek haláláért. Az ügyész 24 évi börtönbüntetést kért a kegyetlen apáca ellen, a bíróság azonban még a kiszabott 56 hónap­ból is elengedett 24-et, így a vizs­gálati fogság beszámításával a bru­tális főnöknő már jövőre szabadul.­­ Minden idők legnagyobb hasisszállítmányát — 603 ki­lót — foglaltak le az amerikai vámhatóságok pénteken Port­­landban. Az üggyel kapcsolat­ban három kanadait letar­tóztattak. Az 1 995 000 dollár értékű kábítószer egy Volks­wagenben utazott volna Los Angeles-ből Kanadán keresz­tül Karachi felé. A Japánt sem kíméli a hi­deghullám. Hokaidó szigetén mínusz 27 fokot mértek, s a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban a hőmérő higanyszála még mélyebbre süllyed. — A televízió műsora szombaton: 9.31: ,,Védőpajzsunk.” A Tv poli­tikai tanfolyamának adása a hon­védség számára. (Ism.) 9.55: Hol­land esztrádmű­sor. 10.35: Kőbe vé­sett dallamok. Román kisfilm. (Ism.) 10.55: Mindenki közleke­dik ... (Ism.) 16.20: Nemzetközi le­­siklóverseny. Közvetítés Kitzbühel­­ből. 17.25: Tízen Túliak Társasága. 18.13: Hírek. 13.25: Michal úr ka­landjai. Magyarul beszélő lengyel filmsorozat. 2. A fővezér parancsa. 18.50: Riportműsor a Magyar Va­gon- és Gépgyárból. 19.15: Cicaví­zió. 19.30: Tv-Híradó. 20.00: A per­ceim meg vannak számlálva ... Mikes György öt perce. 20.05 Csó­kolj meg, Katám! Magyarul beszélő amerikai film. 21.50: Műkorcsolyá­zó Európa-bajnokság. Női szaba­don választott gyakorlatok. Közve­títés Göteborgból. Kb. 22.30: Tv- Híradó. — 2. kiadás. — Kísérleti műsor (2) műsor: 19.00: Műkorcso­lyázó Európa-bajnokság. Női sza­badon választott gyakorlatok. — A tanácsi tevékenység to­vábbfejlesztésével kapcsolatos közös teendőkről tanácskoz­tak a Közalkalmazottak Szak­szervezetének és a Miniszter­tanács Tanácsi Hivatalának vezetői, s az együttműködés alapelveit s az 1972-es év feladatait tisztázva, közös munkatévé elkészítésében ál­lapodtak meg.­­ A légkör radioaktív szennyezettsége a szokásos­nak csaknem százszorosára emelkedett Japán egyes kör­zeteiben, a pénteki japán la­pok beszámolói szerint A je­lek arra mutatnak, hogy a legutóbbi kínai légköri atom­­robbantást követően a ra­dioaktív hamu jó része japán területre hullott. Mindez fel­háborodást és tiltakozást vált ki a lakosság körében, írják a japán lapok.­­ ISMERETLEN TETTES fel akarta törni január 14-re virradó­ra a Veszprémi Állami Építőipari Vállalat anyagtelepének irodahe­lyiségében elhelyezett páncélszek­rényt, amelyben a munkások bér­­kifizetéséhez szükséges jelentős összeg volt elhelyezve. A tettes a sikertelen betörés után elmenekült, de a telepen holtan találták Móricz József 8 éves éjjeliőrt, akit felte­hetően a betörő ölt meg. A Veszp­rém megyei Rendőr-főkapitányság széles körű nyomozás után elfogta és előzetes letartóztatásba helyezte Ujj Antal 24 éves, többszörösen büntetett előéletű veszprémi lakost, aki alaposan gyanúsítható a bűn­cselekmény elkövetésével. — A Hajdúság legöregebb lakosát, a 103 esztendős Hor­váth Józsefnét születésnapja alkalmából hajdúszoboszlói otthonában a tanács, a Vörös­­kereszt képviselői és a szom­szédik, köszöntötték, s aján­dékokat nyújtottak át az egyedülálló idős asszonynak. — Gyorsan vezette teher­gépkocsiját Dunaszentgyörgy község határában Tömösközi József 42 éves pécsi gépkocsi­­vezető, és halálra gázolta Káldi Mátyás 58 éves tenge­­lics­­sz-tagort, aki ittasan, az út közepén tolta kerékpárját. A gázoló vezető ellen eljárás indult. — Lezuhant egy vontató pót­kocsijáról Szabolcsbáka és Anarcs között az ittas álla­potban levő Takács József 40 éves retorvezető, s a hely­színen meghalt. A vontató ve­zetője, Iváncsik László 22 éves fiatalember ellen, aki ittasan vezette a járművet — eljárás indult. — SZŐLŐKARÓVAL AGYON­VERTE FELESÉGÉT Kádár Sándor 83 éves rokkant budapesti nyugdí­jas. A férfi korábban többször is bántalmazta feleségét, aki alkoho­lista volt. Legutóbb az asszony is­mét leitta magát, s kint a kertben lefeküdt a szőlőkarók között. Ami­kor a férj hiába próbálta a lakás­ba invitálni az ittasságtól maga­tehetetlen nőt, dühében kihúzott egy szőlőkarót a földből, s azzal súlyosan bántalmazta feleségét. Később, amikor újra kiment a kertbe, az asszony már halott volt. A Fővárosi Bíróság hét és fél évi szabadságvesztésre ítélte Kádárt. Az ítélet kiszabásánál figyelembe vette, hogy a férfi jelentős fokban korlátozottan beszámítható.­­ Két vagon összekapcsolá­sánál az ütközők közé szorult a soltvadkerti vasútállomáson Kalmár István 50 éves kis­kunhalasi lakos, aki figyel­metlenül végezte munkáját. A szerencsétlen ember a hely­színen meghalt. — HAZASSÁG. Szitás Nándor és Fodor Rózsi (Rosenfeld Aladárné) ezúton értesíti rokonait, ismerőseit, hogy folyó hó 15-én házasságot kötöttek.­­ — Költözködés és egyéb szállí­tási megbízásait Budapesten és vi­déken szakszerű rakodással együtt teljesíti a Boy Szolgálat. Zongo­rák, hangszerek szállítását is vál­laljuk. T.: 123—523. X — Női kondicionáló tanfolyam Indul szombat délutánonként 1972. év február hónapban, a HVDSZ Jókai Művelődési Otthonban. Bu­dapest, VII. ker., Akácfa utca 32. Jelentkezni lehet telefonon: 222— 893.­­ — Magyar—indiai kereske­delmi tárgyalások zajlottak le Új -Delhiben. Megvitatták a kölcsönös kereskedelem továb­bi kiszélesítésének lehetősé­geit. — Niko Piroszmanisvili grúz naiv festő tárlata pénte­ken nyílt meg a Szépművé­szeti Múzeumban. — Nemzetközi gasztronó­miai hetek kezdődtek pénte­ken a pécsi Nádor-szálló ét­termében. A sorozatot „Nádor vacsoraeszt 1972” címmel nyi­tották meg. A jövő héttől finn, orosz, délszláv, francia és olasz ételkülönlegességek­kel ismerkedhetnek a vendé­gek kitűnő mesterszakácsok közreműködésével. A finn na­pokon például Pécs északi testvérvárosából, Lahtiból ér­kező főszakács, Martti Roth tevékenykedik a Nádor-szálló konyháján. A Teenager vonatrabló banda tartózhatott fel csütör­tökön egy szerelvényt Buenos Aires kikötőnegyedében és ki­rabolta az utasokat. A 16— 17 éves fiúkból és lányokból álló fegyveres csoportnak a héten ez volt a második ilyen akciója, ezúttal azonban rajta­vesztettek, mert amikor le­­ugráltak a lassító vonatról, a rendőrök karjaiba futottak. Tűzharc robbant ki, amelynek során a banda egyik tagja halálos sebet kapott, a töb­biek pedig megadták magu­kat. — A solymári rk. egyházközség temetőjét rendezi, felszámolja a régi temetőrészt a ravatalozó és a Vasút utca közötti területen. Ezért felkéri mindazokat, akiknek hoz­zátartozói ott vannak eltemetve és a sírkőre igényt tartanak, hogy igényüket a sírkőre jelentsék a Plébánia Hivatalban (Solymár, Templom tér 8.) 1972. február 28-ig, és utána az elszállításról gondos­kodjanak. A határidő után a sírkö­vek megőrzését az egyházközség nem biztosítja és azok hasznosítá­sát a temető javára fordítja. Aki a jelzett határidőig a síremlékekre vonatkozó szándékát nem jelenti, az minden jogigényről lemondott­­nak tekintendő. X — HALÁLOZÁS. H. Bathó Lenke Kolozsváron tragikus hirtelenség­gel meghalt. A házsongárdi teme­tőben nyugszik. X — Harkány Rudolfné, drága jó édesanyám, hosszas szenvedés után e hó 12-én elhunyt. Harkány Ká­roly. X — Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy Koller Péter 1972. ja­nuár 11-én váratlanul elhunyt. Ja­nuár 14-én Gárdonyban csendben eltemettük. A gyászoló család. X — Szomorú szívvel tudatjuk, hogy felejthetetlen drága Jó édes­anyánk, özv. Wivisch Ferencné 73 éves korában elhunyt. Kívánsága szerint hamvait édesapánk hamvai mellé helyeztük. A gyászoló csa­lád. X . Dr. Lányi Márton ny. főispán, ügyvéd, a képviselőház volt alel­­nöke 1972. január 2-án 90 éves ko­rában elhunyt. Temetése a Farkas­réti halottasházból 1972. jan. 27-én fél 11 órakor (hamvasztás). X — Dr. Kolumbán Károlyt kíván­sága szerint elhamvasztatták, ham­vait a Farkasréti temetőben 1971. december 27-én örök nyugalomra helyeztük. Gyászolják felesége, fia, menye, nővére, rokonai és bará­tai. X — Szeretett férjem, Mátray Máthé Ferenc szkv. ezredes hosszú beteg­ség után meghalt. Hamvasztás utá­ni búcsúztatása 1972. jan. 20-án de. 9.45 órakor lesz a Megyeri teme­tőben. Gyászolja felesége és roko­nai, Csobánka. X — Édesanyám, Wiesenberg Já­nosné, 12-én 90 éves korában meg­halt. Temetése vasárnap déli fél 12-kor lesz a Rákoskeresztúri te­metőben. (Kozma u. 6.) Gyászolja leánya Sásdi Sándorné, szül. dr. Wiesenberg Wanda, veje, külföldön élő rokonai és kiterjedt baráti kö­re. Részvétnyilvánítások mellőzését kérjük.­­ — Fájdalommal tudatom mind­azokkal, akik ismerték és szeret­ték, hogy férjem, Paszternák Mik­lós 66 éves korában 1972. I. 12-én elhunyt. Kívánsága szerint csend­ben elhamvasztatják. Gyászolja fe­lesége, szeretett húga, rokonsága és jó barátok. Cím: Paszternák Miklósné, X., Liget u. 40. I. 8. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy Klucsik Dezső életének 69-ik évé­ben hosszas szenvedés után el­hunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása január 22-én fél 10 órakor lesz a Rákoskeresztúri új temető­ben. Gyászolják Vilmos, Jenő, La­jos fivérei, valamint kiterjedt ro­konsága és baráti köre.­­ — Fájdalommal tudatom, hogy özv. Kun Ernőné, 1972. jan. 4-én rövid szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1972. febr. 2-án fél 12-kor lesz a Rákoskeresztúri temetőben. A gyá­szoló család nevében: lánya, Já­­vorszky Lászlóné. (Minden külön értesítés helyett.)­­ — Rokonai és jó barátai mély fájdalommal tudatják mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy nagyon szeretett „Moncijuk”. Székely Sándorné hosszas szenve­dés után 1972. I. 4-én csendesen el­hunyt. Emlékét el nem múló sze­retettel őrizzük. Hamvait u. 3-án de. fél 12 órakor a Farkasréti ko­­lumbáriumban helyezzük örök nyugalomra. X — Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik Keller Pál ny. tech­nikus elhunyta alkalmával, együtt­érzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. X státusszimbólum Hideg idő Várható időjárás szombat estig: változóan felhős idő, szórványosan kisebb havazással. Mérsékelt, időn­ként élénk délkeleti szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2—7 fok között. A Duna vízállása Budapestnél: 129 centiméter. _ Magyar Nemzet - .Szombat, VK, január 15. A fiM-CStniH? EGY KIS FÉLREÉRTÉS L. György budapesti lakos a­dta át a következő három le­velet:1. A postabélyegző kelte: 1971. no­vember 32. Feladó: Távbeszélő Tudakozó és Névsorszerkesztő Hivatal, Buda­pest, V., Városház utca 18. Értesítés Bejelentett igénye alapján 1 db 1971. évi budapesti egyéni tele­fonkönyv a túloldalon felsorolt postahivataloknál a mellékelt alá­írt elismervény ellenében átvehe­tő. A könyv árát a telefonszámlán számítják fel. Szíveskedjék a telefonkönyvet november 30-ig átven­­n­i. Kelet: 1971. december 3. Feladó: L. György, Budapest. Címzett: Távbeszélő Hivatal. November 22-i postai bélyegző­vel érkezett értesítésükre, sok egyéb elfoglaltságomat félretéve siettem még határidőn belül a hozzám legközelebb eső, kijelölt postahivatalban átvenni a tele­fonkönyvet. A 134-es számú pos­tahivatalban (Váci út 39.) közöl­ték velem, hogy a telefonkönyv már elfogyott (!), és nem is tud­ják, mikor lesz, sőt, azt sem, hogy egyáltalában lesz-e még. Kérem szíves intézkedését, hogy az általam igényelt telefonköny­vet megkapjam. Hálás lennék és természetesen a költséget megfi­zetném, ha postán kiküldenék számomra. Ne kelljen még egy­szer megtennem azt az utat, amit már egyszer megtettem, sajnos — hibámon kívül — eredménytele­nül. A postabélyegző kelte 1971. dec. 7. Feladó: Távbeszélő Hivatal. Kedves Előfizetőnk! Telefonkönyv megrendelő utalvá­nyát megkaptuk. Értesítem, hogy ilyen formában történő igényét csak november 15-ig tudtuk fi­gyelembe venni. Felhívom szíves figyelmét, hogy telefonkönyvet jelenleg már csak nálunk lehet vásárolni készpén­zért, december 21-ig szombat ki­vételével reggel 8-tól este 19 óráig, december 22-től rendszere­sen 8 órától 16 óráig. A telefonkönyv kiadása az I. emeleti 13-as szobában történik. Kérem a fentiek szíves tudomá­sul vételét. Török Mihály sk. hi­vatalvezető, L. György kedves olvasó azt kérdi: a három iratról mi a vé­leményem? Egyelőre töprengek rajta. Lehet, hogy egyszerű félreér­tésről van szó: a Távbeszélő Hivatal hatóságnak képzeli magát, és azt hiszi, joga van rángatni, egzecíroztatni ügyfe­leit. Az is lehet, hogy a Távbe­szélő Hivatal illetékesei vicces emberek és farsangi tréfának szánták ezt a levelezést. Még valószínűbb, hogy tudományos kísérletről van szó: hallottak valamit Einsteinről, az idő re­lativitásáról, úgy hiszik, visz­­sza lehet menni az időben, és a november 22-én kiküldött utasítást az előfizető novem­ber 15-ig végre tudja hajta­ni... De meglehet, hogy csak a lelkes igyekezet vezérelte őket: 1966 óta nem nyomtak távbeszélőnévsort, hát most gyorsan, már tegnapelőtt tes­sék átvenni... Persze, mindez csak találgatás, sötétben tapo­gatózás. Jó lenne, ha a tisz­teletre méltó Távbeszélő Hi­vatal adna kielégítő magyará­zatot. KEDVES KIS KÖRLEVÉL Az Európa Étterem körle­véllel lepte meg előfizetése menüt fogyasztó vendégei, örömteljes ünnepeket, boldog új évet kívánnak és kérik, a vendégek segítsék hozzá az ét­termet ahhoz, hogy az 1972-es esztendőben jobbat, jobbat, tudjanak nyújtani. Szép és ün­nepi hangú körlevelük így folytatódik: Csupán tájékoztatásul szeretnénk megemlíteni, hogy az ebéd­­ költsége — beszerzési áron 7,33 Ft. Egy héten belül egy hó talán napot vagyunk kénytelen, beállítani — ezt időnként hall pótoljuk —, egyszer pedig csök­kentett mennyiségű húst kell be­állítanunk vagdalt, töltött hús stb. Egyéb napokon a nyershús meny­­nyisége 6—7 dkg ... maximálisan 4 dkg készhús a tányérban, de csak akkor, ha az egyéb kellé­kek, zsiradék, lisztfélék, tojás, zöldség, cukor stb. beszerzési ára miatt nem kell a hús mennyisé­gét ... csökkenteni. Zöldfőzelékeket, a konyhai se­gédszemélyzet létszámának elég­telensége miatt — egész évben csak Mirelite-készítményekből vagy konzervből főzhetünk ... A főzés nap nap után komoly nehézségeket okoz, ugyanis az ét­lap szerinti forgalom napi 10-féle leves, 10-féle köret, 10—12-féle készétel megfázásét jelenti, hogy a frissen sültekről ne is beszél­jek ... ezért a kb. 500 fős Elő­fizetéses Étkeztetésben ..........a munkaigényes ételek beállítása problémás. Ami a változatosságot illeti, nem szabad szem elől téveszteni, hogy az étkeztetés eredetileg könnyű vegyes diéta elnevezéssel indult — ez többek között fűszersze­­génységet jelent —, de az egész­séges gyomrú vendégek túlsúly­ba jutása miatt... egyre inkább a többséghez kell igazodni, lévén, hogy két- vagy többféle étrendet nem vagyunk képesek előállíta­ni. Nem csak a mi hibánk, hogy az ételek hőfoka kifogásolha­tó ... az ételek melegen tartása körülményes ... A körlevél (amelyet szóról szóra nemcsak terjedelme miatt nem idézhettem, hanem azért sem, mert olyan hibásan van stencilezve, hogy félmon­datok nem is látszanak) — lel­kes felhívással végződik,­ ,i nem lehet más célunk” — úgymond —, „minthogy ön »lehetőleg« elégedetten távozzék üzletünk­ből ...” Döbbenten olvasom a terje­delmes körlevelet és megpró­bálom magyarra fordítani: öt­száz kispénzű, öreg, beteg elő­fizetéses vendég, nem vagytok nekünk üzlet, csak terhünkre vagytok, csak gondot jelente­tek, örüljetek annak, amit kap­ni fogtok, kevésnek, egyhangú­nak, kihűlt ételnek... És ha már ez a szomorú helyzet, tisz­telt Európa Étterem, akkor mire való ez a sok nyersanya­got emésztő, munkaigényes körlevél? Elég lett volna e­gy keskeny papírcsíkon egyetlen őszinte sor: „Eszi, nem eszi, nem kap mást!’’ Fehér Klára Kártérítési per a Práter utcai gázrobbanás után A Fővárosi Bíróság ítéletet hirdetett Tamás Ervin festő­művésznek az Állami Bizto­sító és a Fővárosi Gázművek ellen indított, a Práter utcai gázrobbanással kapcsolatos kártérítési perében. A festő­művésznek az épület harma­dik és negyedik emeletén két­szintű műteremlakása volt, s a gázrobbanás közvetlenül az alatta lévő lakásban történt. A nagy erejű detonáció nyo­mán a tűz átterjedt a felső lakásra is, ahol megsérült a művész sok képe, s elpusztult öt festmény. Az Állami Biztosító a ház­tartási biztosítás alapján csaknem 62 000 forintot meg­térített, ezt meghaladóan nem ismerte el a művész kárigé­nyét, 300 000 forint feletti összeget. A Fővárosi Gázmű­vek a perben beismerte, hogy a robbanást és a tüzet szere­lőinek gondatlan munkája okozta. A Fővárosi Bíróság ítéleté­ben a Gázműveket a biztosító által már kifizetett összegen felül további 84 000 forint kártérítés megfizetésére kö­telezte. A képekben keletke­zett kár mértékének megál­lapításánál elfogadta a szer­zői jogi szakértő testület vé­leményét, amely szerint a megrongálódott, megsemmi­sült alkotások értéke 120 000 forint. A művész általános kárigényt is bejelentett, ebből a bíróság 20 000 forintot ítélt meg. SZÍNHÁZAK MAI MŰSORA Állami Operaház: Orfeusz (E. béri. 5.) (7) — Erkel Színház: A denevér (Rékay béri. 5.) (7) — Nemzeti Színház: Csák végnapjai (7) — Katona József Színház: Az utolsó hősszerelmes (7) — Madách Színház: Sosem lehet tudni (7) — Madách Kamara Színház: A bo­lond lány (7) — Vígszínház: Bolha a fülbe (F. bér­, 3.) (7) — Pesti Színház: Vidám kísértet (7) — Thália Színház: Ramajana (7) — József Attila Színház: Figaro há­zassága (7) — Fővárosi Operett­színház: La Mancha lovagja (7) — Vidám Színpad: Kalózkisasszony (fél 8) — Irodalmi Színpad: An­géla (fél 8) — Egyetemi Színpad: Passió magyar versekben (fél 8) — Kamara Varieté: Rákérdezhe­tek? (du. 6 és fél 9) — Fővárosi Nagycirkusz: Csillagszóró (du. fél 4 és fél 8) — Mikroszkóp Színpad: Aki néző akar lenni (du. 4 és fél 9) — Állami Bábszínház: Gidaház az erdőszélen (du. fél 4) — Huszon­ötödik Színház: Ton­r igaztalan halála (8) — Állami Déryné Szín­ház (Kulich Gyula téren): Potya­utas (7) — Zeneakadémia: Katona Ágnes zongoraestje (Bachtól De­­bussyig 3.) (Kisterem, fél 8). — Újpalota lakótelep közlekedé­se javításáért január 17-én üzem­kezdettől a 96-os autóbuszt — Ko­zák tér — Bercsényi utca — Fel­­szabadulás útja — Hevesi Gyula utca — Zsókavár utca — Erdőke­rülő utca — meghosszabbított út­vonalon közlekedteti mindkét irányban a BKV. Értesíti az utazó­­közönséget tar­t, hogy január 16-án üzembe a 29-es és 29/Y jelzésű autót a II., Kelemen László utca é­s munkáinak be­fejeztével ismét az eredeti útvo­nalon közlekednek.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék