Magyar Nemzet, 1972. április (28. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-02 / 79. szám

. ..ni. i­­.ii ........................... i - - Olvasónapló gyermekra­jzokban Százszámra érkeztek a pá­lyázatok a könyvkiadói egye­sülés és a Móra Könyvkiadó felhívására: gyermekrajzok, a kijelölt olvasmányok élmé­nyeinek ábrázolásai. A nem­zetközi könyvév alkalmából hirdették meg a pályázatot ja­nuárban, s a felhívást megis­métlik hónapról hónapra, amíg a könyvév tart. Az álta­lános iskola alsó és felső osz­tályait járó diákoknak három­három könyvet választanak ki a legújabban megjelentek kö­zül, de arra is gondolnak, hogy a kiválasztott művekből legyen már a könyvtárakban is. Van közöttük vére és próza egyaránt. Kitűnő az ötlet. A gyerme­keknek szinte az anyanyelvük­nél is természetesebb kifeje­zése a rajz, kezük engedelmes­kedik a képzeletüknek, amíg "csak szülők, rokonok, néha azonban tanáraik is el nem szoktatják ettől őket, s rájuk tukmálják mások ízlését, má­sok stílusát, benne a mások gondolatát és egyéniségét. Mi­előtt még írni tudna, rajzban kitűnően kifejezi önmagát a gyermek. Rögzíti, amit lát, s úgy rajzolja le, ahogyan ő látja. A jó könyv hatását hatvá­nyozza, ha a gyermek olvasó­naplót vezethet a rajzban. Ha csak csekély ösztönzést kap is ahhoz, hogy a pályázatot jól értse, a gyermek számára ez a havonta ismétlődő, havonta megújuló olvasónapló többet érhet, mint jó néhány tan­könyv, tananyag, irodalmi óra. Megtanulhatja belőle például, hogy az elolvasott művet ösz­­sze tudja foglalni. A hagyomá­nyos módszer — „mondd el saját szavaiddal” — gyakran vezet zsákutcába: a gyermek fölmondja az olvasmányt, amennyire tudja, csaknem szóról-szóra, kicsit persze, ér­telmetlenül, tartalmatlanul, a „tartalom” szó másik, mé­lyebb, igazibb értelmében. A rajz, az egész mű egyetlen rajzba tömörítése viszont ép­pen arra készteti a gyereket, hogy a lényeget fejezze ki, legalábbis a számára lényeget, vagyis az élményt. Kiderül-e ez a pályázatra érkezett sokszáz rajzból? Rész­ben kiderül. Minél fiatalabb a pályázó, annál inkább kiderül, annál eredetibbek, őszintéb­bek, egyénibbek a rajzok. Ha színes ceruzával, tollal, ra­gasztott színes papírral, fes­tékkel dolgoznak ezek a kis gyermekek, élénkek a színek, találóak, jellemzőek. Ha feke­te rosti­ont használnak, hang­súlyosabbá válik kezükben a forma, a vonal, amely termé­szetesen nem „természethű", hanem lényeglátó. Publicisták keményen támadják a művé­szeti írásokban elburjánzott „látomás” kifejezést, s jól te­szik, mert úton, útfélen kop­tatták, fellengzőssé üresítették ezt a szót; de ha eredeti, szép értelmében használhatnánk, ide, a gyermekrajzokra igazán illenék. Később aztán a belülről fa­kadó látást egyre inkább hát­térbe szorítja, elnyomja a kintről jövő hatás. A sokszáz rajz között talán egyetlenegy sincsen, amely a kijelölt könyvben látható illusztrációt másolná, ezt különben a fel­tételek tiltják is. De igen sok beküldött rajz másol, utánoz, illusztrációkat általában, fő­ként a kevésbé egyéni stílusú illusztrációkat. S gyakori a gyanú, hogy a beküldött rajz­ba beleszólt a szülő, beleszólt a rajztanár is. Baj ez? Nem az-e a dolga a szülőnek, ta­nárnak, hogy irányítson, ne­veljen, javítson, tanítson? Csakhogy a tanítás művészete abban rejlik, hogy a nevelő a gyermek egyéniségét fej­lessze sokoldalúvá, segítse szí­nesedni; a beküldött rajzok egynémelyike viszont gyanút ébreszt, hogy a „tanítás” oly­kor az elszürkülés, az Egy­síkúság, a megszokottba simu­­lás irányába hat. Mi készteti a gyerekeket a részvételre? A jutalom? Meg­lehet, a jutalom reménye is, hiszen ki ne szeretne megju­talmazott lenni, a száz- vagy nyolcvan- vagy ötvenforintos könyvutalványért pénzértéké­nél értékesebb könyvet vásá­rolni, ki ne örülne, ha kisisko­lás létére rajzát közlik, nevét kinyomtatják? Talán mégsem csupán ez a titka a széles körű, növekvő, s remélhetően még tovább gazdagodó részvé­telnek. Első oka ennek az ol­vasási kedv, s a rajzolás sze­­retete. Az egyik az Olvasó né­pért mozgalomnak, a másik a művészeti kultúra barátainak is állandó óhaja. Itt a bizonyí­ték, hogy a gyermekekben mindkettő megvan. Meg is kell őrizni, nehogy elveszítsék. S ezért minden követ meg kel­lene mozgatni, hogy ez a pá­lyázat mozgalommá gyarapod­jon, s ne csak a könyvévben, hanem valamilyen formában mindig segítse a gyermekek olvasásélményének rajzos ki­fejezését. Az a felnőtt, aki könyvespolcán őrizhetné gyer­mekkorának rajzos olvasó­naplóját, könyvbarát, művé­szetértő lesz egész életére. Zay László Bóbita álmos — Szűcs Zsuzsa I. o. tan. rajza Ingyen reggeli a lacikonyhán — Pekker Erika II. o. tan. í Villl ZOt ■■■■— ­i..­­. . Debreceni iskolákban Órák és gyakorlatok Debrecen iskoláival ismer­kedtem öt napon át; arra vol­tam kíváncsi, hogyan élnek megnövekedett jogaikkal az igazgatók, milyen kezdeti eredményekkel és gondokkal jár együtt az újfajta iskola­vezetés. De olykor egy érdekes óra, politechnikai gyakorlat, máskor tanárokkal, diákokkal folytatott beszélgetés terelt el nem kevésbé fontos témák felé. A csönd fegyelme Újhelyi Istvánné, a Bethlen Gábor Közgazdasági és Posta­­forgalmi Szakközépiskola igaz­gatója két évtizede vezeti ezt az intézményt, amelyben 18 osztály, 750 diák tanul. Tan­termük azonban csak 16 van, a hiányzó kettőt különféle gyakorlatokkal lehet pótolni; amíg másutt foglalkoztatják az osztályt, felszabadul a terem. A 750 diákból csak 100 a fiú, a lányok csivitelése uralja itt is az iskolát. Több mint 10 esztendeje minden évfolyam­ból egy-egy osztályt a posta­forgalom számára képeznek: az itt végzők érettségi után ki­­sebb-nagyobb posztokat tölt­hetnek be a postán. Az igazgatónő óralátogatás­ra a II.­B-t javasolja. Dr. Gaál Györgynének lesz történelem­­órája, egy téma lezárása. A hetes jelentéséből kitűnik, hogy 45-ös létszámú az osz­tály és bizony gyakran talál­kozom másutt, általános isko­lában, gimnáziumban is — Debrecen egyik gondjaként — ilyen zsúfoltsággal. Nagy csönd kell hozzá, hogy ennek a vé­kony csontú, halk szavú ta­nárnőnek a hangja az utolsó padokig elhatoljon. De nem először tapasztalom, hogy ép­pen ebben a nyugalomban rej­lik a fegyelmező erő. Dózsa mozgalmától indul az óra. Gaálné utal az iskola iro­dalmi színpadának Dózsa-mű­­sorára. Megkaptam a műsor forgatókönyvét: valóban szép, színvonalas irodalmi összeállí­tás. Az osztály élénk. Nem úgy, hogy a tanár erőszakkal, tréfával vagy állandó felszó­­lítgatással élénkíti. Egysze­rűek, világosak, könnyen kö­vethetők a kérdései, így hát mindenki szívesen bekapcso­lódik a munkába. Olyan az óra ritmusa, mint egy szimfó­niában az egymást követő el­lentétes tételek: egyéni beszá­moló, együttes munka gyors kérdésekkel és válaszokkal, is­mét önálló felelet, közben ösz­­szefoglalás, füzetbe írt tömör vázlatpontokkal. A tanárnő néhány egyéni hangulatú mondattal jellemzi Pázmány Pétert és a hitvitá­zók stílusát. Biztos, hogy erre még az érettségin is emlékezni fognak. De a legtöbbször nem ő zárja le a részeket: az osz­tálynak kell gondos kérdések­re gondolkodva összegezni. Énekszó a Csapókertben „Egymás mellett található egy gyorsan fejlődő, iparosodó nagyváros ..., valamint egy szervesen hozzá tartozó, de lé­nyegesen lassabban fejlődő — sok tekintetben még ma is el­maradott — tanyavilág. Rá­adásul a kettő között — a vá­ros peremén — széles külterü­leti övezet helyezkedik el, amolyan átmenet ez a falu és a város között”. A felszabadu­lás 25. évfordulójára készült díszes debreceni albumban ol­vashatók ezek a sorok. Ennek az átmenetnek, a debreceni külsőségi vidéknek egyik jel­legzetes pontja a Csapókert. Iskolájába 35 csoportban majdnem ezer gyerek jár. A rozzant épülettel, a kénysze­rűen használt tornateremmel, a rossz bútorzattal nem szíve­sen büszkélkedik az igazgató­nő, Szosznyák Sándorné. Di­csekedhetne viszont az ének­zenei tagozattal. A lakosság nagyon nagy része munkás, a gyerekek szüleinek 80 száza­léka fizikai dolgozó; nem lebe­csülendő eredmény, hogy ékes népi dallam hallatszik ki a termekből. A Kodály-módszert dicséri, hogy a tagozatok, amelyekben mindennap van éneklés, nemcsak a nagyvá­rosi iskolákban váltak be. Énekórára, pontosabban az óra egyik felére — másik felé­ben olvasás lesz — invitál­nak be az első osztályba. Mo­solygós, barna, egészen ifjú ta­nárnő tartja, Széll Mária, most végezte a tanárképző főiskolát. Dalolva köszöntenek. Az a szokás, hogy maguk kompo­nálta kis dallammal mondják, éneklik, jó napot kívánok. Az­tán népdalokat énekelnek, Széll Mária kézjeleire köny­­nyedén szolmizálnak a 6-7 éves gyerekek, még táncol­nak is vidáman egy csárdás ütemére. Az énektagozatban persze kisebb a létszám, 21-en van­nak, szemben a másik első osztály 40-es létszámával. Ez nyilván a tanulmányi átlagok­ban is megmutatkozik. Az ötv- i­dikben például az első félév­ben az egyik osztály 2,3-as, a másik 3,3-as átlagot ért el ma­gyarból. Hasonló az ingadozás oroszból — 2,2, 3,2 —, sőt még testnevelésből is: 3,3, 4,5. Az igazgatónő azt mondja: az idén indult utoljára ének­zene tagozat, jövőre megszű­nik. Sporttagozatra gondol in­kább, a tervet a gyerekek­­ fizikai erejére, fölös energiáira alapozva, bár az adottságok egyelőre — a megfelelő torna­terem például — ehhez még hiányoznak. Ónosi László, a városi tanács művelődésügyi osztályának vezetője viszont azt mondja: inkább valami­féle nyelvi vagy természettu­dományos tagozatra volna szükség ebben a munkáslakta külsőségi iskolában. Érvek, ellenérvek csatájá­ban mégis sajnálom a minden­nap éneklő gyerekeket: nem vétek-e a gyönyörű folyamat I­tót megszakítani? Ampermérő jelzi a hibát A Tóth Árpád Gimnázium­ban, Debrecennek egyik nem túlságosan nagy múltú, de más középiskolákkal máris jeles eredménnyel vetélkedő intéz­ményében még él a nem ke­vés helyen kudarcba fulladt 5+1, a politechnizáció „klasz­­szikus” formája. Polgár Sán­dor igazgató, aki 1957-ben, mindössze 29 esztendősen lett ennek az intézménynek a ve­zetője, ma is hisz a heti egy­napos gyakorlatban. Akkor persze — magyarázza —, ha ezt a tantárgyakban, a mate­matikában, fizikában, kémiá­ban, biológiában is megalapoz­zák, és ha a gyakorlat megfe­lelő iskolai létesítményekben, műhelyekben, laboratórium­ban, gyakorlókertben folyhat. És ami ehhez még hozzá tar­tozik: ha a politechnizáció tár­gya okosan kapcsolódik a nép­gazdaság szélesebb területei­hez. Háromféle politechnizáció létezik a Tóth Árpád Gimná­ziumban: elektrotechnikai, vegyipari és mezőgazdasági, és mindháromnak szerepe van a pályairányításban, a pályadön­tések előkészítésében is. A szemben levő iskola kert­jében van a gimnázium elekt­rotechnikai műhelye. Varga László matematika-fizika sza­kos tanár vezeti az I/­C gya­korlatát. Parányi irodájában vázlatokon, fényképeken, szak­szerű leírásokon mutatja, mi­lyen magas fokot érhetnek el 4 év alatt a gimnazisták a megfelelő pedagógiai, szakmai vezetés mellett. Az első év­ben még a manuális feladatok dominálnak, de a harmadik osztály végére pontódás erő­sítőfokozat tervezése, Geiger­ Müller számláló, egyéb mérő­műszer és elektrotechnikai eszköz készítése a várható és már elért eredmény. Borzas fiúfejek merednek nyomtatott áramkörű mű­anyag lapok fölé, mérnek, vizs­gálnak, kutatnak kettes csa­patokban. Tanáruk pedig megjegyzi: — Ezek a gyerekek ponto­san tudják már, hogy itt nagy a felelősség, mert a hibát ne­hezebb kijavítani, mint az el­méleti órán. Mondják is néha, tanár úr, ha itt mi valamit elrontunk, annak amperszaga van. Mert hogy ég az amper­mérő. De most tiszta a levegő: nincs veszélyben a munka. Gábor István BoriS Ifvél //dlSZáldl A televízió Bors Mátéjának hajaszála nem őszül és nem görbül meg. E körülmény szé­les feltűnést keltett. A televízió Angyalának hajaszála sem őszül, meg sem görbül. Ezt mindenki természetesnek tart­ja, pedig attól, ahány kalan­don ez az Angyal átment, akár százéves is lehetne. Angyal ka­landjait azonban a szerző nem kötötte időhöz. Mindegyik a je­lenben játszódik. Angyal egy hónap alatt akár ötven kalan­dot is átélhet. Nem öregszik, nem ráncosodik, nem történik baja. Bors kalandjai történelmi eseményekhez fűződnek. Több mint huszonöt évet ölelnek át ezek az események. A szerzők mindig pontosan meghatároz­zák a kaland időpontját, a tör­ténelmi helyzetet. A néző tehát számolhat: ha Bors 1918-ban ennyi éves volt. 1936-ban ennyi meg ennyi kell, hogy legyen. Dehát ha Bors 1918-ban már így nézett ki, hogyan nézhet ki ugyanígy 1944-ben? A néző számol, és tűnődik. Jól ismeri a történelmi helyzetet. Minél közelebb ér hozzá a filmbeli történelem, annál többet tud róla. S annál jobban tudja, hogy ez így lehetetlen. A fa­sizmus nem bábszínház. A Horthy-rendőrök nem paprika­jancsi figurák. Nem bizony. Angyal és legújabb vetély­­társa, Jason King, a szőrös cso­­dadetektív világraszóló rablá­sokat derít fel. Egymaga elin­téz több gengszterbandát, meg­menti a legszebb milliomos­­lányt, esetleg mellékesen a vá­rost valami nagy robbanástól, hétszer lekörözi a helyi ható­ságokat, például a Scotland Yardot. Mindez tízszer annyira lehetetlen, mint Bors legvak­merőbb kalandja. De ki ismeri olyan pontosan azokat a körül­ményeket? És ki törődik vele, hogy igaz-e? Angyal meg King mesének nyilváníttatik. Mese Bors is. S mégsem egészen az, elvégre konkrét történelmi eseményekhez fű­ződik. A kassai repülőteret tényleg bombázták a németek. Csakugyan volt Spanyolország­ban polgárháború, és abban magyarok is részt vettek. Az Eucharisztikus Kongresszust megtartották Pesten. Mária­­nosztrán őriztek politikai ra­bokat, illetve rabnőket. És dol­goztak kommunisták illegali­tásban, a konspiráció érdeké­ben olykor fura körülmények között. Bors mindezt nemhogy ta­gadná, ellenkezőleg, hangsú­lyozza, dokumentumokkal is. Már-már úgy kezdődik a film, mint a Századunk, amelynek minden szava igaz , s amely éppen ezért roppant kalandos sorozat. A néző pedig kapcsol. A valóságra kapcsol, ismere­teire, tapasztalataira. Minél közelebb kerül Bors a felsza­baduláshoz, annál több néző emlékszik vissza saját élmé­nyeire. És vizsgáztatni kezdi Borsot. Könyörtelenül. A vizsgán pedig Bors meg­bukik. Mert Borsot kitalálták. Ellenfeleit, Dezsőt meg Őszit is kitalálták, Piri nénivel együtt, s behelyezték őket egy olyan környezetbe, amelyet valósá­gosnak kell tartani. A bevezető képsor, meg tucatnyi más jel annak hirdeti. Borsot ezernyi szál fűzi a történelemhez, de Bors sorsát nem a történelem alakítja, hanem a mese. Véres események középpontjába ke­rül, de úgy jár a valódi vér­ben, mint János vitéz, olykor egyenesen úgy, mint Angyal a maga művilágában. János vitéz igazi mesehős. De vajon mit csinált volna, ha nem tündérországba kerül és nem griffmadáron utazik, ha­nem otthon marad falun, vagy feljön korának Pestjére, való­ságos emberek közé? S mit tenne Angyal, ez a ponyva­figurává züllesztett mesehős, ha valóságos ügyekben kellene intézkednie, megkeresnie ke­nyerét, s ha igazi rendőri ap­parátussal ütközne össze? Unalmas lenne. Alighanem el­vesztené önmagát. Nem lenne többé Angyal, hanem egyszerű ember, őrlődne a bürokrácia útvesztőiben, dolgozna, megnő­sülne, a kutya se törődne vele többet. Bors viszont megkísérli a le­hetetlent. A film szereplőivel együtt a mese és a valóság ha­tárán bukdácsol. Hol ide, hol oda lép. Játszik, előreszalad a kalandok világába, de időnként visszanéz a történelem felé és rögvest komoly képet vág, mert hát azért azok mégiscsak keserves idők voltak, s még­sem kezelhetik úgy azokat az eseményeket, mint a bábszín­ház kulisszáit. Megtorpannak, megkomolyodnak tehát egy­­egy jelenet, egy-egy akció ere­jéig ezek a mesefigurák. Visz­­szahatnak a kulisszákra is, a háttérre, a filmben mutatott valóságra. Visszahatnak rá és eltorzítják. Nem mesévé vál­toztatják, hanem hazugsággá, nem legendává, hanem naivi­tássá, s rokonszenvvel kísértük, az első lépések óta, Borsék botla­­dozásait. A rokonszenv a tö­rekvésnek szól, a kommunista kalandhős megteremtésének, szemben az Angyal-féle szu­­perman típus ajnározásával. A Bors-sorozat megpróbált har­colni olyan előítéletekkel, ame­lyek szerint a kommunisták küzdelméről csak átszellemült, súlyos drámákban lehet be­szélni, míg a szórakoztató film, a kaland, a mese Angyalok bi­rodalma, az individualista ro­mantikus papírmasé figurák vadászterülete. A Bors-film megpróbálta magába olvasztani a kaland­filmek sémáit. Talán túl óva­tos megfontolásból csak félig­­meddig követte a mese útját. Dramaturgiája kalandfilm dra­maturgia, szereplői hol társa­dalmi drámára, hol vígjátékra, vagy egyenesen bohózatra uta­ló mesefigurák. De a háttér valódi, legalábbis annak pró­bál látszani. Ettől a film szün­telen ellentmondásokba keve­redik saját alakjainak karakte­rével. A televízió képernyőjén fel­erősödnek ezek az ellentmon­dások. A néző hajlama szerint a képernyőn jóformán mindent komolyan vesz, mindenkit vizs­gáztat, az ismert valósághoz mér. Mindent eleve elhisz, és ha mégsem hiheti valamennyi részletet, az egészet veti el. Összehasonlít, ha módja van az összehasonlításra, ha van saját tapasztalata, ismerete, ha pontosan tudja, miről van szó. A külföldi kalandfilmekben, s a kosztümös, romantikus soro­zatokban többnyire nem tud­ja. Ezért elnéző. A mesehősök nem öregsze­nek. Hajuk nem hullik, nem őszül. Meggörbülni sem szo­kott. S lám, most mégis milyen sok nézőnek tűnt fel Bors Máté huszonöt évig érintetlen, kor­tól és golyótól védett hajaszá­­la. Vilcsek Anna Az idén Szegeden rendezik meg az egyetemi és főiskolai színjátszó fesztivált. Április 5- től kezdve négy napon át az egyetem auditóriumában hu­szonegy felsőfokú oktatási in­tézmény színjátszó csoportja lép fel. Az első nap délelőttjén vitaindító előadás hangzik el. A színjátszómozgalom helyze­te, problémái, a továbbképzés feltételei címmel. Eredmény­­hirdetés április 8-án este lesz. de Nyerges Pál festőművész ki­állítását dr. Végvári Lajos mű­vészettörténész nyitja meg a MOM Szakasits Árpád műve­lődési házában, április 7-én 17 órakor. ........-Vasárnap, 1972. április 2. Kondor Bélának magyar írók hatására készült rajzaiból és képeiből kis kiállítást rendez a Petőfi Irodalmi Múzeum. A tárlat április 8-án 12 órakor nyílik meg.­ A Bolha a fülbe című bo­hózatot bemutatja a Miskolci Nemzeti Színház is.

Next