Magyar Nemzet, 1972. június (28. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-08 / 133. szám

Csütörtök, 1992. június 8. így építkezés története A barkácsolás kora ÉSZREVÉTLENÜL kezdő­dött és majdnem átmenet nél­kül köszöntött be építkezésün­kön az a korszak, amelyet ma­gamban a barkácsolás korának neveztem el. Az olvasó minden bizonnyal emlékezik azokra az időszakokra, amelyeket a hir­telen nekilendülés és megtor­panás szabálytalan ütemű vál­takozása jellemzett. Volt idő, amikor hetekig síri csend ho­nolt az építkezésen s ez a csend olyan mély és természetes volt, hogy a hontalanná vált s a kö­zeli kertekbe száműzött fekete­rigók kíváncsisággal röpködtek a nyers falak között, mintha felcsillant volna bennük a Visz­­szatérés reménysége. Rigóink ugyanis a dombvidék szapora beépülésétől kezdve holmi al­kalmazkodási tanfolyamot vé­geztek s olyannyira emberkö­zelbe szelídültek, hogy környé­künk legismertebb rigópárja, Samu úr és neje az egyik föld­szinti lakás ajtajának szemöl­dökfáján alapítottak családi otthont, miután meghitt körte­fájuk kipusztult s most, kar­nyújtásnál nem magasabb fész­kükben vígan nevelik az első költés fiókáit. Ez a sorozat azonban nem a madarak, hanem az emberek fészekrakásának történetét dol­gozza fel, így a párhuzam ked­véért is fel kell eleveníteni a lendület korszakait, amikor nyüzsgött a munkaerő az épít­kezésen, reggeltől estig megle­petésszerű haladás szemtanúja lehettem s titokban szurkoltam az építtetőknek, vajha minél hamarabb sort keríthetnék a záróriport megfogalmazására. Sajnos, ezek a hirtelen fellán­golások sohasem tartottak hosszabb ideig, az építőmunká­sok serény hada elvonult más munkahelyre, a terepet átvette az éjjeliőr, aki a vörös tégla­falak között falusias nyugalom­mal pergette napjait. Említettem már, hogy az el­múlt enyhe télen mennyi alka­lom lett volna jelentős hala­dást elérni, a szép és enyhe téli napokban azonban korántsem következett be olyan fejlődés, amit várni lehetett volna. Idő­ről időre munkások bukkantak fel az épületek belső térségein s hírek­ érkeztek arról, hogy el­készült a vízvezeték. A villany­fény megjelenésének furcsa körülményeiről is beszámoltam e hasábokon s ezek a munká­latok vezettek át bennünket ab­ba a korszakba, amelyben most élünk s egyre fokozódó érdek­lődéssel várjuk, mikor költöz­hetnek be új szomszédaink a három házba. A BARKÁCSOLÁS nap­jainkban egyre szélesebb kör­ben terjedő foglalatosság, egyre több ember foglalkozik effajta munkálkodással, hétvégi házi­kót épít, kifesti a lakását, autót javít, s megunva a hasztalan várakozást, maga bőrözi újra a csepegő vízcsapot. A félreérté­sek elkerülése érdekében sietek leszögezni, hogy nem a leendő lakók barkácsoló tevékenysé­géről van szó elsősorban, mert hiszen a házak még nincsenek olyan állapotban, hogy el le­hetne kezdeni az apró saját­kezűig végzett javítgatásokat, addig is, amíg az építővállalat teljesíti ez irányú kötelezettsé­gét. Én a házak végleges befe­jezésének munkálatait bátor­kodom a barkácsolás fogalma alá sűríteni anélkül, hogy ezzel bántani akarnám azt a féltucat embert, aki jelenleg a házakon dolgozik, mert igazságszerető ember vagyok, senkitől se mer­ném megkövetelni, hogy több munkát végezzen el, mint amennyire a körülmények le­hetőséget nyújtanak. Mióta legutóbb írtam az épít­kezésről, a rongyos fóliák, ame­lyekkel télre elzárták az abla­kokat és erkélyeket, végleg el­tűntek, a legtöbbet a szél hord­ta el, gazdagítva amúgy sem­ csekély szemétkészleteinket. A szabaddá vált ablakokon bete­kintést nyerhetünk a lakások­ba, amelyekben lassan felsze­relték az ajtó- és ablakkerete­ket, végrehajtották az első va­kolást, ami arra enged követ­keztetni, hogy valóban elhe­lyezték már a falakban a szük­séges gáz- és vízcsöveket, va­lamint a süllyesztett villamos vezetékeket és telefonhuzalo­kat. Én őszintén remélem, hogy ez így van, s nem kell majd a végleges festés után vésni a falakat, amint azt annyi épít­kezésen tapasztaltuk. — Nemsokára parkettáznak — újságolta jövőbeli szomszé­dom, aki őszülő oroszlánsöré­nyével s testalkatától szokat­lan fürgeséggel időnként fel­bukkan leendő otthonában, hogy megbeszéléseket folytas­son az építőmunkásokkal s a magával hozott magánkisipa­­rossal. Ez utóbbira hárul majd a feladat, hogy oroszlánsörényű szomszédom lakásában min­den elképzelhető helyen köny­vespolcokat építsen a falba, mivel a lakótárs terjedelmes könyvtárral rendelkezik. Hogy a kisméretű szobákban, a szük­séges bútorzat elhelyezése után mennyi hely marad leendő szomszédom szellemi kincstá­rának elhelyezésére, nem tu­dom, de máris nagyra becsü­löm derűlátását. TÉRJÜNK AZONBAN visz­­sza a barkácsoláshoz, amely hiába is tagadnánk, lassan, de megfontoltan előbbre viszi az építkezést. Nem tudok osztoz­ni jövőbeli szomszédom izga­tott örömében, amely szerint a közeli napokban a parkettá­zás veszi kezdetét s több okból nem osztozhatom. Elsősorban nem látni a terepen egy da­rabka parkettanyagot sem, bár az is lehet, hogy a fűrész­élű garázshelyiségben tárolják a szükséges anyagot. A par­ketta lefektetésének azonban előzményei vannak. Le kell be­tonozni a födémet, a hideg­­padlós helyiségeket burkolni kell megfelelő anyaggal, a melegpadlós helyiségekben a kellőképpen kiszikkadt betont salakkal kell borítani, erre jön a vakpadló, majd a parketta. A legközelebb fekvő, 10-es számú házban most ez a mun­ka folyik s ezt voltam bátor barkácsolásnak nevezni. Az ut­cai fronton az immár egy éve ott bókoló daru mellett elhe­lyeztek egy betonkeverő dobot, szakítva a készbeton helyszín­re szállításának módszerével. Lehet, hogy ebben a szakasz­ban ez a gazdaságosabb, a je­lenlevő néhány munkás talán nem is tudna megbirkózni az egy tételben szállított néhány köbméter nyers betonnal a ké­nyes keverék károsodásának veszélye nélkül, mindegy, m­­ost a helyszínen keverik a betont és bedolgozzák. Azon a napon, amikor egy teherautó rakomány cement érkezett papírzsákokban, őszin­tén aggódtunk mindnyájan, a környéken élő szurkolók, ne­hogy eső jöjjön s kárt tegyen a nehezen hozzáférhető ce­mentben. Dél felé azonban jött az eső, de csak egy jóindulatú suhintásra telt az erejéből, a zsákok nem áztak át s a nép­szerű színművész rozsszőke fe­lesége, aki az építkezés leglel­kesebb megfigyelői közé tarto­zik, diadalmasan újságolta a Közértben, hogy szomszédaink a jelek szerint jó viszonyban vannak az időjárás-felelőssel, megkímélte őket a zivatar. ALKALMAM NYÍLOTT te­hát megfigyelni a munkát. A dobnál két erőteljes testalkatú fiatalember foglalt helyet s eh­hez a munkához kell is a testi erő, mert a félmázsás cement­zsákokat megemelni, tartalmu­kat a dobba zúdítani, majd utána lapátolni a nedves dunai kavicsot — amitől a fölösleges szóbeszéd már régen elorozta a sóder megnevezést —, nem könnyű munka. Amikor a meg­felelő keverék a dobban volt, bekapcsolták a villamos ára­mot s a dob forogni kezdett, ezalatt a két kézimunkás ki­fújhatta magát, s munkához készülődött a vizsgázott daru­­k­ezelő, aki a berakás műve­lete alatt nyugodalmasan vá­rakozott. Előkészítette a drót­kötelet a vashoroggal, amely majd a magasba emeli a nyers betonnal telt ládát. Van ugyan az építkezésen egy nagy kerekű vastalicska is, amelyet koráb­ban hasonló célra használtak, most azonban mellőzték s csakhamar kitudódott, hogy miért? Azért választották ezt a sza­porában megoldást, mert a ház úgynevezett nyílászáró szerke­zeteinek kereteit — vajon ki találta ki ezt a szörnyű szak­­kifejezést? — jóval korábban beépítették, minthogy az anyagigényes belső munkákat befejezték volna, így a vasta­licska egyszerűen nem fért be az ajtófélfák között. Nem mon­dom, a terjedelmes láda sem fért be valami könnyen, mert hiszen légi úton érkezett a da­ru jóvoltából, amely a megfe­lelő magasságra felemelte, majd a nyíláshoz közelebb ló­dította, hogy az ott várakozó két segédmunkás behúzhassa a szobába s megragadva a láda füleit, a munkálat színhelyére szállítsa. NÉHÁNY NAPIG ilyen mód­szerrel érkezett a betonos lá­da, minden alkalommal neki­csapódva az ajtókeretnek, mi­által a keret faanyaga halk pusztulásnak indult, míg fölfe­dezték a rongálódást és része­gettek egy meszes deszkadara­bot. Később majd ki kell cse­rélni a sérült ajtófélfát, ez azonban egy ekkora építkezé­sen igazán jelentéktelen dolog. A barkácsolás fogalmához tartoznak bizonyos szerelő­munkák, amelyeket egy, a leg­jobb esetben két szakember vé­gez egy félig kész erkélyen fel­állított menetvágó padon. Min­den jel arra mutat, hogy az építővállalatnak nincs elég szakembere, még szép, hogy legalább ennyit foglalkoztat a munkahelyen. A szerelő szak­embernek ugyanis módfelett sok sétálni való­ja akad, mert maga kénytelen minden darab csőért elzarándokolni a raktár­ba. Még szerencse, hogy nincs külön raktáros, mert akkor az anyagkiadással járó írásbeli huzavona még több időt vonna el a munkától, dehát ne le­gyünk türelmetlenek, a munka halad, az építtetők erősen biza­kodnak, hogy szeptember vé­gén, október derekán beköltöz­hetnek. A kora tavasszal ugyanilyen erősen bizakodtak abban, hogy legkésőbb augusz­tus végén beköltözhetnek s ag­gályaimat rosszalló fejcsóvá­­lással vették tudomásul, dehát semmi baj, egy-két hónap nem a világ ... Értesülésem szerint voltak az elmúlt időszakban megbeszélé­sek és természetesen nézetel­térések, mert hiszen türelmet­lenebb építtetők is vannak, mint az oroszlánsörényű szom­széd, aki már a könyvespolcok helyét tervezteti, a megbízott kisiparos talán már gyalulja műhelyében a jó szagú fenyőfa deszkákat, amelyekből majd a könyvállványokat összeállítja. Az építtetők tehát bíznak és reménykednek, hogy még eb­ben az évben rózsadombi lako­sok lesznek, amit szívből kívá­nok. Bizalmukat és reménysé­güket mindenesetre táplálja az a megegyezés, amelynek a hírét most vettem. Nevezetesen arról van szó, hogy az épületek burkolásának kérdésében elég sok huzavona után megszüle­tett a megállapodás. A szövet­kezet leköszönt erről a részlet­­munkáról s azt majd egy ma­gánvállalkozó iparos végzi el. A hírt felajzott érdeklődéssel fogadtam, mert azzal kecseg­tet, hogy páholyból szemlél­hetem majd a szövetkezet és a magánvállalkozó minden bi­zonnyal izgalmas versenyfutá­sát az idő s a minőség terén, amiről annyi nehezen ellen­őrizhető hír szállong az épít­tetők között. Csak addig el ne múljon a nyár. Baróti Géza Június 18-án este 7 órakor a Zeneakadémia Nagytermében a „Spanyol költészet gyöngyszemeinek” világhírű előadója, PACO IBANEZNEK ÖNÁLLÓ ESTJE GITÁRKÍSÉRETTEL Közreműködik: , BÁNKY ZSUZSA érdemes művész. GORDON ZSUZSA Műsoron: GARCIA LORCA, GONGORA, CELAYA, GUILLEN, HERNANDEZ STB. MŰVEI Bevezetőt mond és a műsort ismerteti: RÁCZ GYÖRGY érdemes művész Jegyek válthatók az V., Vörösmarty tér 1. szám alatti jegyirodában, telefon: 389—124, az üzemi közönségszervezőknél és a helyszínen Magyar Nemzet Milyen lesz a centenáriumi Óbuda A Hazafias Népfront készülődése a három városrész nagy évfordulójára Újjáalakulása óta most tar­totta első teljes ülését a Haza­fias Népfront III. kerületi bi­zottsága. Ezen beszélték meg, hogyan készüljön fel Budapest centenáriumának ünnepségei­re Óbuda lakossága. A terve­ket a népfront elnöksége a ke­rületi tanács vezetőségével közösen készítette el. Állandó kiállítások Kurilla József, a tanács el­nökhelyettese, a népfront al­­elnöke részletes előterjesztést tett, s ezt bocsátották vitára. Tervezik, hogy Óbuda történe­tét állandó kiállításokon mu­tassák be a nagyközönségnek. Kiállítási székházzá válhat a barokk korban épült Zichy­­kastély, amelynek elhanya­goltsága ugyan hosszú évek óta nemcsak a kerületi tanácsnak, hanem a fővárosi tanács ille­tékeseinek is komoly gondot okoz, mégis itt az ideje, hogy legalább az állagát óvják meg, mert itt rendezhetnék be akár a városrész ipartörténeti, akár kultúrtörténeti kiállító­helyiségét. Szilágyi János, a Budapesti Történeti Múzeum tudomá­nyos munkatársa kifejtette, hogy a látványosságon túl, amit a Zichy-kastély jelent, va­lóban ez a legalkalmasabb hely. Óbuda régészeti anyaga, köztudomás szerint, hozzáfér­hető, hiszen az aquincumi mú­zeumot és a kerületben el­szórtan létesített kisebb mé­retű, de jelentőségükben nagy kőemlékeket, múzeumokat lá­togathatja a közönség. Viszont nincs igazi otthona számos ki­állítási anyagnak. Szóba került, hogy az egy­házak gondosan őrzött történe­ti anyaga is közönség elé ke­rülhet, ha a Zichy-kastélyban kiállítják. Az óbudai rézműve­sek, a céhek anyaga egyaránt kiállításra vár. Értékes anyaga van a zsidó hitközségnek is, és ezt úgyszólván még senki s°m látta, csak a tanács műve­lődési osztálya tartja nyilván. Elzárva őrzik a mezőgazda­­sági rekvizitumokat, a szőlő­művesek történeti anyagát, sőt mind több család jelentkezik értékes magángyűjteményével. A népfront munkatársai kutat­ják majd fel az ősi óbudai családok gondosan őrzött és ki­állításra kívánkozó magán­­gyűjteményeit. Ipartörténet A Harrer Pál utca végében álló és a műemléki szakembe­rek által már helyreállított híres Rondellát is barátságos környezetbe helyezik. Az ósdi házak szanálása e ház, a II. Jó­zsef korabeli első budapesti, pontosan budai selyemszövő­gyár körül már befejeződött. A parkosítás van hátra. Ki­állítják majd a ma dolgozó nagy óbudai gyárak, szövőipa­ri­ szeszüzemek és mezőgazda­sági gépgyártó vállalatok ipar­­történeti anyagát is. Arborétumot is létesítenek. Egy-egy iskola tanári kara és növendékei patronálják majd az arborétumot, amelybe a hazánkban előforduló vala­mennyi fafajtát elültetik. Sza­­­kítanak tehát azzal a sablo­nos szokással, amely eddig di­vatozott, hogy egy-egy utcát egy fajta fával telepítettek be, s nem vizsgálták meg, hogy megfelel-e a táj klímájának, sőt mikroklímájának. Szóba került, hogy a Buda­pesti Történeti Múzeum veze­tői már többször is úgy nyi­latkoztak: tekintélyes mennyi­ségű kiállítási anyagot azért nem mutathatnak be a nagy­­közönségnek, mert nincs alkal­mas kiállítási helyiség, kény­telenek raktáron tartani eléggé kedvezőtlen körülmények kö­zött az értékes anyagot. Leg­utóbbi mini-képzőművészeti ki­állítást rendeztek a Szöllő utca egyik lakótelepi házának ha­talmas lépcsőházában. A he­lyiség alkalmasnak bizonyult, s a kiállítást ma is sokan lá­togatják. Parkosítás Több lakótelepi háznak van hasonló nagy kiterjedésű elő­­csarnoka, ezekben is rendez­hetnének állandó kiállításo­kat. A raktáron levő szobrok elhelyezésére pedig alkalmas­nak kínálkozik számos most épülő park, amely a sár- és lá­basházak egy-egy köztere. A parkosítás ugyan lassan ha­lad, a Főkert, mint főrendező, sajátságos módon több gépet tud felvonultatni a területren­dezésre, mint amennyi kézi­erőt kap, a centenárium idejé­re azonban elkészülnek a par­kok, ezeket is befásítják, ját­szótereket képeznek ki és pi­henőparkrészeket alakítanak. Ekkorra Óbuda valamennyi utcája is megkaphatja részint új elnevezését, részint pedig a felkutatott régi utcaneveket újra táblákra festik. A Ha­zafias Népfrontra az utcane­vek felkutatása terén is jelen­tős munka vár. Ezen a megbeszélésen meg is alakultak a különböző mun­kabizottságok, így a kerület­ben élő írók is bejelentették részvételi szándékukat: megír­ják a kerület egykor élt neves íróinak élettörténetét. Szabó József Mit hoz Medárd? Csütörtökön lesz Medárd napja, az ominózus nap idő­járásunkban. A szerdai, majd­nem 30 fokos melegben is so­kan kérdezték meteorológu­sainkat: mit hoz Medárd? Változik-e a végre nyáriasra fordult időjárás és napról nap­ra esik-e majd az eső, vagy reménykedhetünk a további szép nyárban? A Medárddal kapcsolatos időjárásról, mondotta a Me­teorológiai Intézetben az ügye­letes meteorológus, sokszor el­mondtuk már, hogy milyen meteorológiai tényezők okoz­hatják. A jó öreg kontinens ilyenkorra már annyira fel­­melegszik, hogy a leszálló szá­raz légáramlást gyakran meg­ostromolja az Atlanti-óceán felől érkező páradús, nagy mennyiségű hűvös légtömeg. Kialakul a monszun időjárás, s ekkor többnyire 40 napon át szeszélyes eloszlásban esik az eső. Egyik évben meleg zápo­rok hullanak, a másik évben lehűl a levegő is és hideg esők áztatják a mezőket. A gabona­érés idején ez bizony súlyos gond. A jelek szerint kontinensün­ket ez idén elkerüli a medár­­dos időjárás veszélye. Az előre­jelzés ugyanis további száraz meleget ígér és bár a nyugat­európai jelentések szerint a Keleti- és az Északi-tenger vi­dékén hűvösre fordult az idő­járás, de ott sem csapadékos, eső csak elvétve hullott. A rózsatermesztő lyoni püs­pök nevéhez kapcsolódó medár­­dos időjárás, éppen úgy, mint ahogy az idei tavaszon min­den hagyományos terminus, a szokottnál korábban vált be, elmarad. Az MSZBT bemutatja Szibériát Tudósok, művészek, újságírók a szovjet Távol-Kelet életéről • A májusi Borsod megyei ese­ménysorozat után júniusban is folytatódnak az MSZBT Szibé­riát és a szovjet Távol-Kelet bemutató rendezvényei. Június 6-án Leninvárosban ünnepélyes keretek között megnyitották a „Szibéria és a szovjet Távol- Kelet” című nagy fotókiállítást, majd pedig irodalmi műsort rendeztek. Ugyancsak kiállítás nyílt Visontán a Gagarin Hő­erőműben. Június 7-én a Székesfehér­vári Könnyűfémműben fotóki­állításon mutatták be a távoli vidékek életét, majd dr. Szé­kely András ny. egyetemi ta­nár tartott előadást Szibéria gazdasági fejlődésének távla­tairól. Ezt műsor követte, ma pedig dr. Székely András Szibéria fontosabb iparágairól beszél, különös tekintettel a helybelieket érintő alumínium­­iparra. A kazincbarcikai Borsodi Vegyikombinátban június 12-én a budapesti Irodalmi Színpad kollektívája ad mű­sort Bencze Zsuzsa rendezé­sében. E hó 15-én kerül sor Csák Elemérnek, a Rádió szerkesztő-riporterének film­vetítéssel egybekötött színes élménybeszámolójára a Szé­kesfehérvári Könnyűfémmű­ben. Ugyanaznap a visontai Gagarin Hőerőműben „Szibé­ria szerepe a szovjet energeti­kában” címmel Garamvölgyi István, a Figyelő munkatársa tart előadást ugyancsak film­vetítés kíséretében. 20-án ide­látogat az Irodalmi Színpad együttese is, hogy a rendez­vénysorozatra készült összeál­lítását mutassa be a közönség­nek. Június végén négytagú szovjet delegáció érkezik ha­zánkba, és ennek látogatásai, előadásai zárják az esemény­­sorozat első részét, amelynek keretében a hivatalos prog­ramban szereplőkön kívül más szakcsoportok is rendeznek könyvismertetőket, vetélkedő­ket, ismeretterjesztő előadáso­kat és színes műsorokat. Az akció rendezvényei ősz­szel folytatódnak Heves, So­mogy, Szabolcs és Baranya megye székhelyein, városaiban, községeiben, téeszeiben és álla­mi gazdaságaiban. Két megye — Nógrád és Pest — külön változatos műsorter­vet állított össze Szibéria és azon belül Kemerovo, illetve Omszk és az omszki terület életének bemutatására. Salgó­tarjánban barátsági gyűlés nyitja meg a Kemerovói hete­ket, majd Nagybátonyban ren­deznek összejövetelt szovjet vendégek részvételével. A me­gyeszékhelyen a Szibériában és azon belül Kemerovóban járt megyei küldöttség útiél­ményeit kiállításon mutatják be. Megérkezik erre az alka­lomra a kemerovói népi együt­tes is, amely 6—8 napos ven­dégszereplésre indul Nógrád megyébe. 1972 végére elkészül a nógrádi és kemerovói költők kétnyelvű antológiája és a Pa­lócföld című folyóirat Keme­­rovóról szóló száma. 25—30 nógrádi szocialista brigád léte­sít közvetlen kapcsolatot keme­rovói kommunista brigádokkal és az MSZBT megyei tagcso­portjai is baráti kapcsolatra lépnek az SZMBT kemerovói kollektíva tagjaival. Pest megyében is az őszi hó­napokban nyitják meg a Szi­bériai heteket, irodalmi est, ki­állítás és filmbemutató rende­zésével. Ek­kor érkezik meg a megyébe a négytagú SZMBT- delegáció. A filmszínházakban szibériai témájú játék-, doku­mentum- és ismeretterjesztő filmeket vetítenek, a könyv­tárak irodalmi összeállításokat, könyvkiállításokat, a megyei tanács és az MSZBT vándor­fotókiállítást mutat be. Ekkor kerül sor az Omszkkal és omszki területtel való még szorosabb kapcsolat megterem­tésére is. A két megyében előadások hangzanak el Szibéria termé­szeti kincseiről, gazdasági fej­lődésének távlatairól, a szov­­jet tudományos életben elfog­lalt helyéről, rokonnépeink ottani életéről, a magyar inter­nacionalisták ottani hadtörté­neti szerepéről és a szibériai népművészeti értékekről. Az előadók sorában találjuk a már említetteken kívül dr. An­tal Zoltán egyetemi docenst, dr. Erdélyi Zoltán egyetemi ad­junktust, dr. Gulya Jánost, az MTA főmunkatársát, Széll Jú­liát, a Rádió szerkesztő-ripor­terét, és Vecsernyés Györgyöt, a Magyar Állami Földtani In­tézet tudományos munkatársát is. k. v. 5

Next