Magyar Nemzet, 1972. június (28. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-14 / 138. szám

Szerda, 1972. június 14. 9 Maw Nemzet Szőke, Bene, Zámbó támadósorral a szovjet labdarúgók ellen Ma estig még négy csapat reménykedhet az EB-n Ma este eldől, hogy melyik két csapat vívja vasárnap a labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét. Este nyolcig még négy csapat reménykedhet. A papírforma szerint NSZK— Szovjetunió döntő várható, de ha ezt biztosra lehetne ven­ni, akkor senkit sem érdekel­ne a ma esti két meccs. Ezzel szemben az utolsó darabig el­keltek a jó drága jegyek a belga—nyugatnémet mérkő­zésre, és nyilván a belga drukkerek nem azért mennek ki, mert csapatuk vereségére kíváncsiak. Belgiumnak pedig nincs több esélye az NSZK el­len, mint Magyarországnak a Szovjetunióval szemben. A futballban születtek már vá­ratlanabb eredmények pél­dául annál, ha csapatunk nyerne ma a szovjet váloga­tott ellen. A belgák sem tartanák cso­dának, ha győznének. — Hatvan százalék esélyt adok az NSZK-nak, negyvenet magunknak — mondta a csa­pat legnevesebb játékosa, Paul van Himst. — A mi védel­münk nem követ el olyan sú­lyos hibákat, mint amilyenek miatt a szovjet csapat négy gólt kapott Münchenben. Helmut Schön, a nyugatné­metek edzője így nyilatkozott: — Mindenütt csak azt hal­lani, hogy mi vagyunk a favo­ritok, előre lefutott a szerdai mérkőzés. Valóban remélem, hogy megnyerjük az EB-t, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyon nehéz mérkőzé­sek várnak ránk. A belgák erejét mutatja, hogy Portugá­liával. Skóciával és Olaszor­szággal szemben jutottak to­vább. Ha nyerünk ellenük, Euróba-bajnokok leszünk. Eddig háromszor rendeztek EB-t labdarúgásban — koráb­ban Nemzetek Kupája néven folyt a torna. Az eddigi ered­mények : 1960. 1. Szovjetunió, 2. Ju­goszlávia, 3. Csehszlovákia, 4. Franciaország, 1964. 1. Spanyolország, 2. Szovjetunió, 3. Magyarország, 4. Dánia. 1968. 1. Olaszország. 2. Ju­goszlávia, 3. Anglia, 4. Szov­jetunió. Válogatottunk ma esti ellen­fele tehát mind a három al­kalommal ott volt a legjobb négy között, kétszer a döntő­ben szerepelt, egyszer győzött. Legutóbb Olaszországban csak egy feldobott pénzdarab fosz­totta meg a döntőbe jutástól — a pályán nem bírt egymás­sal az olasz és a szovjet csa­pat, aztán kisorsolták a to­vábbjutót. és a szerencse Olaszország mellé állt. A mi csapatunk csak 1964- ben ért el jó eredményt, a másik két EB-n egyaránt a szovjet válogatottal szemben maradt alul. A szovjet együttes Spanyol­­ország, Észak-írország, Ciprus és Jugoszlávia legyőzésével jutott a legjobb négy közé, a mi ellenfeleink a franciák, a bolgárok, a norvégek és a ro­mánok voltak. A magyar válogatott kedden edzést tartott és rögtön utána a szovjet együttes tréningezett. Sok érdekeset nem lehetett iátni az edzéseken, hiszen a szövetségi kapitányok ilyenkor már nem akarnak semmit el­árulni. Olyannyira titkolóz­nak, hogy az edzés után még az összeállításokat sem adták meg. Amikor a belga újságírók Ponomarjovot, a szovjet válo­gatott edzőjét faggatták az ösz­­szeállításról, előbb megkérdez­te, hogy lllovszky megadta-e a 11 játékos nevét és amikor megtudta, hogy még nem, kö­zölte, hogy ő is vár ezzel. Amit a helyieknek nem mondtak el a kapitányok, azt közölték saját sajgójukkal, hi­szen mind Magyarországon, mind pedig a Szovjetunióban kíváncsian várják, hogy a két együttest milyen felállításban küldi pályára a felelős vezető, lllovszky Rudolf kezdő csapa­ta a következő: Géczi — Fábián, Páncsics, Bálint, Juhász P. — Juhász I., Kocsis, Kü — Szőke, Bene. Zámbó. Az esetleges cserékről is ezó esett. Ha netán szükséges­sé válna: Benét Dunai II., Szőkét Kozma váltja, de ter­mészetesen ott vannak a töb­biek is a szükség szerinti be­ugrásra. A francia újságírókat első­sorban Albert érdekelte, s ez nem véletlen, hiszen az arany­­labdás magyar középcsatámak még fénykorára emlékeznek és alig hiszik, hogy nem játszik. Érdekes véleményt mondott a mérkőzés esélyeiről Jacques Ferrand, a L’Équipe felelős szerkesztője, aki megjegyezte, ha az utolsó negyedórában döntetlenre állna a mérkőzés, akkor a szovjet csapat nyer, mert erővel jobban bírja a meccset. Ha a magyar váloga­tott vezetéshez jut, a döntő egyik részvevője lehet. A szovjet válogatott összeál­lítása is ismertté vált: Rudakov — Dzodzuasvili, Hurcilava, Kaplicsnij, Isztomin — Konykov, Troskin, Kolo­­tov — Bajdacsnij, Banyisevsz­­kij, Jevrjuzsihin. Játékvezető: Glöckner (NDK). Magyar tervezésű, ultramodern stadionban szerepel Budapest válogatottja az algíri tornán E hét végén, kétnapos ün­nepség keretében, Budapest labdarúgó-válogató ttjának ven­dégszereplésével, avatják fel Algírban a magyar építészek egyik legreprezentatívabb szel­lemi exportlétesítményét, az Olimpiai stadiont. Nyolc évvel ezelőtt, nemzet­közi pályázat eredményeként bízta .meg az algériai ifjúsági és sportminisztérium a TES­­CO-n keresztül a Középület­tervező Vállalatot a stadion tervezésével. A magyar mér­nökök világszínvonalon telje­sítették a vállalt feladatot, és a világ egyik legmodernebb sportstadionját teremtették meg. Idén áprilisban fejeződött be a munka. Az Olimpiai sta­dion a várost körülvevő dom­bos zöldterületen épült, festői környezetben. A küzdőtéren 66X110 méteres labdarúgó­­pálya, nyólesávos, 400 méter hosszú futópálya kapott helyet és 50X25 méter nagyságú te­rület szolgál tenisz, kézilabda, kosárlabda, birkózó, ökölvívó, súlyemelő versenyek rendezé­sére. Miután a helyi klima­tikus viszonyok mellett nem lehet kifogástalan füvet nevel­ni, a labdarúgópályát fűhöz hasonló műanyaggal borították, a küzdőtér többi részeit tar­tánnal fedték be. A stadion­ban 60 ezer néző számára van ülőhely. A sajtótribünön az új­ságíróknak ötszáz munkahe­lyük van. A rádió- és tévé­­közvetítésekhez a legkorsze­rűbb technikai berendezések állnak rendelkezésre. A labda­rúgópályát fémoszlopokon el­helyezett 318 nagy fényerejű reflektor világítja meg. Magyar gyártmányúak az eredmény­­hirdető táblák és a stadion pi­lonjainak alumínium díszrá­csozata. Sportszálloda, étterem, eszpresszó, klubhelyiségek egé­szítik ki a stadiont, amelynek építése mintegy 20 millió dol­lárba került. Á KÖZTI a ter­vezésért 20 millió forintot ka­pott. A stadion felelős építész­­tervezője Asbej Sándor fő­építész volt, belsőépítészként Hornicsek László, gépészterve­zőként Nyéki Tamás és Szaba­di Imre, elektroakusztikus ter­vezőként dr. Bohr Ferenc mű­ködött közre. Az egész beru­házást Kürthy László, a KÖZTI irodavezetője irányította. Az algériai megrendelők tel­jes megelégedésük bizonyítása­ként közölték a KÖZTI vezetői­vel, hogy a kialakult jó kap­csolat továbbfejlesztéseként újabb két nagy sportlétesít­mény terv-'T-;sére adnak ré­szére megbízást. C. J. Tettiszpálya ,,motoritibúval9’ Feltétlenül igaz, hogy a ven­déglátóipari szezonnyitás nem megy zökkenőmentesen. A má­jusi előszezonban csikorognak a vendéglátó-gépezet nyers fo­gaskerekei. Ám, a főszezon kezdetére többnyire összecsi­szolódnak az alkatrészek, mint egy jól bejáratott gépkocsi­nál. Erre számított a sorok író­ja is, amikor június 11-én, vasárnap délután az agárdi Touring Hotel fiatal portásától engedélyt kért a szállodához tartozó teniszpálya használatá­ra. Hozzáteendő mindehhez, hogy a sorok írója részletesen ismeri a tópart történetét, sőt személyes barátság fűzi azok­hoz az önzetlen emberekhez, akik életcélul tűzték ki, hogy a Velencei-tavat olyan kultú­rált üdülőhellyé fejlesszék, amely akár tízezreknek nyújt üdülési lehetőséget, és mél­tán nevezhető a „Balaton elő­városának”. Ennek szellemében született a Velencei-tó fejlesz­tési terve, amely hangsúlyo­zottan foglalkozik a vízi spor­tok mellett a szárazföldi sport­­lehetőségek gyors fejlesztésé­vel, és így készült él az agár­di Touring Hotel mellett az ország talán legdrágább és leg­korszerűbb műanyagból készült tartán iker teniszpályája. A pályát már az elmúlt évben használták. A tóparti fejlesztés demokratizmusát tükrözi, hogy ezen a teniszpályán nemcsak a szállóvendégek játszhattak, hanem azok is, akik esetleg mezítláb vagy a szabad strand kevésbé előkelő miliőjéből ér­keztek. nem hoztak magukkal teniszütőt. hanem a pálya bér­leti díiában foglalt olcsó te­niszütőket is elkérték. Egyszó­val az is teniszezhetett Agár­­don, aki csak ismerkedett ez­zel a szép, elegáns és egészsé­ges sporttal. A sorok íróját válasz he­lyett, a szálloda előtt karos­székben szendergő hölgyhöz irányították, akit a délutáni pihenésben megzavartak, inge­rültségével közölte: a pálya zárva van, „még nem indítot­ták be”. Látván, hogy a jöve­vény nem nyugszik egyköny­­nyen bele a „pálya bedndíta­­tásának” hiányába, fokozato­san emelkedő hanghordozással közölte, a pálya megnyitására egyéb sürgős teendők miatt a szezonkezdet óta eltelt egy hó­nap alatt nem volt idő. Tudni kell mindehhez, hogy a tartán­pálya a hagyományos tenisz­pályákkal ellentétben semmi­féle gondozást nem igényel. A . beindítás” jól megfogalmazott ténye, tehát mindössze annyit jelentett, hogy valaki vállára veszi a műanyaahálót, a két tartóoszloppal, kiballag a pá­lyára, és a két rudat a pálya talajába éoített lyukakba il­leszti. Minderre mindeddig nem volt idő. Sőt, amikor a pálya ilyen értelmű beindítá­sára a sorok írója önként je­lentkezett, méltatlankodó kife­jezéseket zúdítottak fejére. Summa summárom, a száz­ezres költséggel felépített te­niszpályát nem ..indították be”, bár a szálló fiatal oortása sze­rint sok az érdeklődő. Remél­jük, a „beindításra” mielőbb sor kerül, s ha nem, javasol­juk, fordulianak egy jól kép­zett szerelőhöz, az talán meg­találja a „motorhibát”. B. A. Totó-tanácsadó a 25. hétre 1. Békéscsaba (6)— Debrecen (3) 1 x 2. Bp. Spart. (5)—Kecskemét (8) 1 3. Fősped (18)—ZTE (2) x 2 4. Pénzügyőr (14)—Ózd (17) 1 5. Dorog (9)—Ganz-MAVAG (15) 1 S. Várpalota (12)—Volán (11) 1 7. Dunaújváros <7)— Szolnoki MTE (10) x 1 8. KISTEXT (4)—Budafok (2) 2 9. Rakamaz (13)—BVSC (2) x 2 l 10. Ikarus (14)—Izzó (5) 2 x 11. Leninváros (6) — Klsterenye (10) 1 12. Pápa (5)— Szekszárd (1) x 2 1 13. Almásfüz. (16)—Savaria (6) x 1 Tippjeink a pótmérkőzésekre: 14. (Zalaegerszegi Dózsa—Pécsi Ércbá­nyász): x, Z, 1. IS: 1, 1«: 1. emüvedet a » bírónak; Ezúttal éppen egy jubilánsnak, a 100. bajnoki mérkőzésén szere­pelt Katonának kell szemüveget ajánlanunk. Egy hete, az U. Dózsa—Vasas mérkőzésen Bene góljánál Cserne­­falví partjelző lest jelzett, Katona azonban az ítéletet fölülbírálva, érvényesnek minősítette a gólt. Nagy vita kerekedett a döntés­ből, csupán a játékvezetők nem bíráltak. Egy kérdésben megegye­zett a vélemény. A bírónak joga volt a gólt megadni, mert a sza­bály módot ad arra, hogy fölül­bírálja a partjelzőt. És azon sem volt vita, vajon meg lehet-e óvni a mérkőzés eredményét? Nem, nem lehet, mert a bírói tévedés so­sem óvási ok, csupán a műhiba. Ilvesmi pedig nem történt a Me­gyeri úti stadionban. Viszont a bíró tévedett, ö tétlen lesnek minősítette Juhász Peter helyzetét. Juhász a lövés pillana­tában leshelyzetben, a gólvonalon állt és a játékvezető nyilván azért tartotta szabályosnak a gólt, mert úgy látta, hogy Juhász senkit sem zavart. A szabály szerint a leshelyzet­ben levő játékost büntetni kell, ha beavatkozik a játékba. Beavat­kozásnak számít az is, ha a le­sen álló játékos akadályozza, vagy zavarja az ellenfelet a labda bir­tokba vételében. Ebből követke­zik, hogy Juhász helyzetét alig­ha lehet tétlen lesnek minősíteni, mert a karnisnak adott esetben figyelnie kellett a gólvonalon ál­ló játékosra. Ha csak egyetlen ti­zed másod nercre is oda pillantott a kapus Juhászra, ez már zavarta őt a védésben — így nem lehetett szó tétlen lesről. K. F. A FŐVÁROSI MOZIK MŰSORA Június 15—21-ig Csaknem azonos esélyek a sakkvilágbajnoki döntőben Július 2-án kezdődik Rejk­­javíkban a Szpasszkij—Fi­­scher sakkvilágbajnoki dön­tő. A TASZSZ szemleírója sze­rint a két versenyző esélyei csaknem azonosak. Döntő le­het, hogy melyikük képes ma­gához ragadni a kezdeménye­zést. Az első hat játszma te­hát különösen fontos lesz. A szemleíró részletesen fog­lalkozik a két nagy sakkozó erényeivel és hibáival. Szpasszkij — írja a többi között — nem a könyvekben kidolgozott variációk híve, sőt inkább ellenzője ezeknek. Dús képzelőereje segíti őt, hogy kusza és bonyolult helyzetek­ben éles taktikai fordulatokat tegyen, amint ez történt Fi­­scherrel való legutóbbi talál­kozásuk során is, amikor a szovjet nagymester győzött. Fischer játékát a tervek át­tekinthetősége és gyakorla­tiassága, sajátosan hideg ész­­szerűség jellemzi. A gyors helyzetfelismerés, a variáció pontos kiszámítása a fő ereje. Húzásaihoz egyszerű és nyílt helyzeteket keres. Még az ötö­dik órában is hibátlatnul ját­szik. a végjátéka egy automa­ta működésére emlékeztet. S PO RT N A PLO Portisch Lajos és a nyugatné­met Lehmamn döntetlent ért el egymással szemben a Las Palmas­­ban folyó nemzetközi sakkverse­nyen. Portischnak 10, Szmiszlov­­na-k, Bronsteinnek és Larsennek 8.5 pontja van. A szófiai ,,Arany­­homok”-versenyt Adorján nyerte. Kecskeméten Dely. Ribli és Szue­­tyin holtversenyben vezet. Még mindig Pawlowski a leg­jobb lengyel kardvívó — ő nyerte Lengyelország kardba inokságát Majewski és Nowara előtt. Az MTK labdarúgó-csapata Kö­­zép-Szlovákiában vendégszerepeit és a csehszlovák hírügynökség je­lentése szerint 2:1 (1:1) arányban győzött a TE Zi-ar nad H-ronom együttesével szemben. Az oreli nemzetközi vitorlázó­repülő-versenyen a magyar Bolla Mária a nők mezőnyében második lett. Szűkítették a birkózók olimpiai keretét. Jelenleg huszonötén ké­szülnek Münchenre. Kötöttfogás: Seres. Doncsecz, Rácz. Varga Já­nos, Szőnyi. Réczi. Lakatos, Steer, Hegedűs Miklós, Hornyák. Hege­dűs Csaba, Pércsi, Kiss Ferenc. Szabadfogás: Laták, Gál, Kiinga, Szabó László. Rusznyák, Urbamo­­vies. Búzás. Kovács István. Deák, Ba*kó. Csatári, Maróti. Paavo Nurmi, a finnek kilenc­szeres olimpiai bainok futóatlétá­ja. kedden ünnepelte 7F. születés­napját. A magyar labdarúgó-válogatott az olimpiai 16-os döntőben augusztus 27-én, vasárnap délután 3 órakor Nürnbergben vívja első mérkőzését — Trán ellen. Augusz­tus 29-én Münchenben 17.30-kor lesz a magvar—brazil augusztus 31-én Augsburgban 16.30-kor a magyar—dán meccs. Szerdai ügetőversenyek Jelöltjeink: I. Ürmös — Üri-muri — Utópia — Űrnő. II. Hitves — Spal — Szul­tán — Teória. III. Nyezabudka — Ügyes — Paulette — Tornác. IV. Orbán — Rávill — Napnyugta — Rádiháza. V. Super eláss - Radar — Talán — Rodézia. VI. Nyezsna­­ja — Szolnok — Poprád — Rózsa Sándor. VII. Ulrika — Tankréd — Tallér — Sabina. VTTI. Toccata — Ulica — Üjhold — Udvarió. A budapesti mozik pénztári rend­je: egész nap játszó mozikban pénztárnyitás az előadás kezdete előtt egy órával aznapra és egy napra előre. Csak délután műkö­dő moziknál pénztárnyitás az elő­adás kezdete előtt másfél órával aznapra és három napra előre. A zeppelin (ang.): Vörösmarty kert 8 (premier előtt). Egy válás meglepetései (fr.—ol. —rom.): Corvin f4, h6, 8. Vörös Csillag h9. 11. n2. Szabadság 3, n6, f8. Tátra h4, 6, n9. Bástya minden este 10. Jó estét nyár, jó estét szerelem I—II. (m.) : Bástya 3, f7. Bartók 9, fi. A korona elrablása, avagy újra a bosszúállók (mb. sz.) : Művész 4, 7. Bartók 4, 7. Bástya 9. 12. Sport 15 —18. n4, n7. Fény 9, 12. Ritka látogató (mb. 1.): Duna 4, n7. f9. Hyppolit a lakáj (m.) : Uránia f4, h6, 8, 2. hétre prol. Május 1. f4, h6. 8. 2. hétre prol. Fantomas a Scotland Yard ellen (fr.) : Kossuth Xin. 4. n7, f9. Má­jus l. h9, 11, n2. Felszabadulás n4, f6. h8. Vér és liliom (fr.): Szikra f4. h6, 8. Puskin 9. nl2. f2. Fény este 6, 8. Dodeskaden (jap., **): Toldi f5, f8. 3. hétre prol. Jöjjön el egy kávéra hozzánk (ol.. ***): Alfa h6, 8, 6. hétre prol. Kölcsey f4. h6, 8. Rabszolgák (am.) : Vörös Csillag f4. 6, f9, 3. hétre prol. Táncsics 15 —18. 3, f6, 8. A nagy zsákmány (mb. fr.): Al­fa f4. Hello, Dolly I—n. (am.): Puskin h4, 7. 3. hétre prol. Dózsa 15—18. f4, h7. Táncsics 19—21. f4, h7. Hekus és azok a hölgyek (mb. fr.) : Művész nlO. f 12, h2. A holnap lovasai (sz.): Kőbánya 19—21. 3, n6, f8. Tisza f3, f5, f7. Világ 15—18. f6, 8, ünnep n4-kor is. A Tenkes kapitánya I—II. (m.): Bányász f4, 7. Autósok, reszkessetek (mb. ol.— fr.) : Szikra h9, 11, n2. Csoda olasz módra (mb. ol.): Madách 15—18. h3, n8. Palota 5, f8. Egy taxisofőr halála (mb. 1.): Bányász h9, 11. n2. John és Mary (am.) : Csokonai h9. ll. n2. Ugocsa f4, h6. 8. Kapaszkodj a fellegekbc I—II. (m.—sz.) : Fény 3. Melyik úton járjak (am.): Cso­konai f4. he, 8. A kardforgatónő (jap.): Dózsa 19—21. f4, h6, 8. Halott szemek tanúvallomása (cseh): Sport 19—21. f4, h6, 8. Lövés a lángokból (mb. sz.) : Kő­bánya 15—18. 3, n6, f8. Madách 19 —21. 5. n8. Rochefort-I kisasszonyok (fr.) : Toldi 17-én este hll. A kertmozik műsora: Vörösmarty kert: A zeppelin (ang.): 8, premier előtt. Budai Park Színpad: Egy válás meglepetései (fr.—ol.—rom): f9. Rózsavölgyi kert: Vér és liliom (fr.): f9. Városmajor kert : A halál 50 órá­ja I—II. (am.) : 8. Hunyadi kert: Egy férfi, aki tet­szik nekem (fr.): 8. Szabadság kert: A szicíliaiak klánja (mb. fr., **): n9. összeállítás a Balázs Béla Film­stúdió rövidfilmjeiböl: Bányász 17-én este 8-kor. Híradó: MH. Bulgária erődítmé­nye (szín. bőig.). Szabad a pálya (m.) Kibontott ablakok (szín. m.). Gusztáv és a gazdag rokon (szín. m. rajz). Reggel 9-től este ll-ig folytatólag. Bem: 5-re ma várom a Bem mo­zinál: A Pannónia Filmstúdió so­rozata. Délután 5-kor. Gyermekmozi: Baltazár az orosz­lán (NDK rövidfilm-sorozat): Bem délután 3 és 4-kor. Zrínyi h9, hlO, hll hl2. Asszony a banditák ellen (sz.) : Rege 17—18. h6, 8. ünnep f4-kor is. Algíri csata (mb. ol.): Tinódi 15 —18. 3, f6, 8. Anna Karenina (sz.): Béke XIII. 16—18. f5, f8, ünnep f4, f7. Autót loptam (mb. sz.): Otthon XX. 15—18. n6, h8, ünnep 3-kor is. Bakaruhában (m., **): Balaton este 8. Cromwell (mb. ang.): Rege 19— 21. 5, h8. Dzsamilla szerelme (sz.): Csaba 19—20. n6, h8. Egy erkölcstelen férfi (mb. ol., **): Tisza este f9. Az emír kincse (mb. sz.): Kárpát 19—20. n6, h8. Farkasvisszhang (1.): Mátra 9, 11, 1. Fehér farkasok (mb. NDK): Tündér 21. n6, f8. Felszabadítás I—II. (sz.): Óbuda 15—18. f4. Felszabadítás III. (sz.): Óbuda 15 —18. 7. Petőfi 19—21. n6, h8. Granada addió (ol.): Tanács ni, f4. Gyávák bandája (fr.): Munkás 19—21. f4, h6, 8. Gyöngyvirágtól lombhullásig (m.): Ady 19—21. h6, 8. Akadémia 15—18. f4, h6, 8. Harkály (mb. 1.) : Alkotás h3, f5. Hahó, a tenger (m.) : Nap 15^-18. f4, h6, 8. Hölgyek és urak (mb. ol., •*): Zrínyi este 9. Hekus lettem (m.): Honvéd 15.45- től 19.45-ig folytatólag. Tanács h9, ll. A jégsziget foglyai I—n. (mb. sz.): Csaba 15—18. 6, ünnep 3-kor is. Fórum 19—21. 6. Jó estét, Mrs. Campbell (mb. am.): Bethlen 19—21. fi. ha. 8. Kánkán I—II. (am.): Éva 19—21. f4, f7. A kaktusz virága (mb. am.): Bethlen 15—18. f4, h6. 8. Óbuda 19 —21. f4, h6, 8. Zuglói 19—21. n4, f6. 8. A kalóz menyasszonya (fr.. ***) : Bocskay 16—18. f6, 8. ünnep n4-kor is. Maros 16—21. este h8. A Karamazov testvérek (mb. sz.) : Vüág 19—21. f6. 8. A kurtalábú pásztor (m.): Mun­kás 15—18. 4, 6. Ipoly 20—21. 4, 6, 8. Lányok pórázon (fr.—ol.): Tün­dér 15—18. n6, f8, ünnep 3-kor is. Lány a pisztollyal (mb. ol.) : Rá­kóczi este 8 (jó idő esetén a kert­moziban). A lovakat lelövik, ugye? (am.)*. Gorkij f4, 6, f9. Tanács h6, n9. A makrancos hölgy (ang.) : Új­laki 15—18. 3, f6, 8. Meztelen vagy (m., **): Rákóczi 19—21. f4, h6. Fórum 17—18. 5, n8, ünnep h3-kor is. Még kér a nép (m.. **): Jókai 18 —18. f6, 8, ünnep n4-kor is. Mouret abbé vétke (mb. fr.— ol.) : Éva 15—18. f4. h6, 8. Haladás 15—18. f4, h6, 8. Nap 19—21. Í4, h6, 8. Napsugaras szemek (fr.) : Mun­kás este 8. A negyvenegyedik (sz.) : Akadé­mia 19—21. f4. h6, 8. Porondparádé (sz.) : Haladás 19— 21. f4, h6. 8. Rákóczi 15—18. f4, h6. Sógorom a zugügyvéd (mb. am.): Maros 16—21. n6, ünnep 3- kor is. Stan és Pan a nagy nevettetök (am.): Kinizsi f4, h6. 8 (jó idő ese­tén az utolsó előadás a kertmozi­ban). Szelíd motorosok (am., •*): Ady 15—18. h6, 8. ünnep f4-kor is. A szemtanú (ang.. **): Diadal 15—20.; f4, h6. 8. Mátra 3, 5, 7. 9. Támadás hegedüszóra (mb. sz.): Széchenyi 19—21. n4, f6. h8. A tizedes meg a többiek (m.): Balaton f4. h6. Az ügyvéd (mb. am., ••): Alko­tás este n7, f9. Honvéd 9-től 13.30-ig folytatólag. Ipoly 15—18. 3. h6, f9. Valaki az ajtó mögött (fr.—ol., •*) : Tisza f9, fii, fi. Béke XIII. 19—21. n6, f8. Vidékiek New Yorkban (mb. am.): Balaton h9, 11, n2. Bem este 6. 8. Vízkereszt, vagy amit akartok (sz.) : Újlaki 19—21. f4, h6, 8. Volt egyszer egy család (m.): Tinódi 19—21. 3, f6. 8. Verseny a javából I—II. (am.): Alkotás h9, hl2. Waterloo (ol.—sz.): Zrínyi hl, f4, n7. Zuglói 15—18. f3, f6, f9. Vihar délen (am.): Kossuth XX. 15— 18. h.3. f6, n9. A veréb is madár (m.t •*) : Kos­suth XX. 19—21. f4, h6, 8. Filmmúzeum (VII., Tanács krt. 3.) : A döntő pillanat (magyar, ké­szült 1938-ban, főszerepben: Kabos Gyula) : 15—16-án: 10, 12, 2, 4. 17— 18-án: 10, 12, 2. 4, 6, 8. 19-én: 10, 12. 2. 20—21-én: 10, 12, 2, 4. (Jegyelővétel 2 napra előre!) Kultúrházak moziműsora: Karneváli éjszaka (szovjet): 15— 16— án: f5, 7. Sátáni ötlet (mb. sz. fr.—olasz): 17— 20-ig: f5, 7. Szerdán szünnap! Minden pénte­ken este 7-kor Filmklub-elöztJás. József Attila Műv. Ház (XIII., Jó­zsef Attila tér 4.). SZÍNHAZAK mai műsora Állami Operaházi Carmen (H. béri. 10.) (7) — Erkel Színház: A bahesiszeráji szökőkút (Néphadse­reg béri. 10.) (7) — Madách szín­ház: Black Comedy (7) — Madách Kamara Színház: A bolond lány (7) — Nemzeti Színház: A sze­csuáni jólélek (7) — Katona József Színház: Bölcsek a fán (7) — Víg­színház: Bella (C. béri. 6.) (7) — Pesti Színház: Nagyvizit (III. béri. 4.) (7) - József Attila Színház: Egy fiú, meg egy lány (7) — Fő­városi Operettszínház: Csárdáski­­rálynő (7) — Vidám Színpad: Ka­lózkisasszony (fél 8) — Fővárosi Nagycirkusz: Ujjé a Ligetben! (fél 8). A Vállalatok, közületek részére CIMFESTEST rövid határidőre vállalunk MINDENFÉLE REKLAMFESTÉST AUTÓRA, ÜVEGRE, FÉMRE, LE- ÉS FELSZERELÉSSEL EGYÜTT KÖZPONT : ORSZÁGOS SZAKIPARI VALLALAT Budapest, V„ Báthory utca ÍZ. Üzem : X., Szállás utca 31. Telefon: 349—367, 349—161, 348—961 S P O R T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék