Magyar Nemzet, 1973. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-01 / 256. szám

Csütörtök, 1973. november 1., Magvar Nemzet Folytatják a Tévé fórumát a kerületi népfrontbizottságok A Hazafias Népfront kerüle­ti bizottságai a TIT nemzetkö­zi szakosztályával közösen no­vember 2-án pénteken 17 óra­kor valamennyi kerületi nép­fronthelyiségében — külpoli­­kai szakértők vezetésével — folytatják a tévé külpolitikai fórumát. Az egyes kerületek­ben a következők válaszolnak a lakosság kérdéseire: I., Szilágyi Dezső tér 6. — For­­gách Marcell, a Magyar Rádió munkatársa; II., Keleti Károly u. 22. — Kőhidi László, a Magyar Rá­dió munkatársa; III.. Fényes Adolf u. 45. — Bőgős László, a Magyar Rádió munkatársa; IV., Árpád út 66. — Barabás János, az MTI mun­katársa; V., József nádor tér 12. — P. Szabó József, a Rádió hírszer­kesztőségének vezetője; VI., Nép­­köztársaság útja 94. — Korolovszky Lajos, a tévé munkatársa; VII., Hársfa u. 43. — Gedeon Pál, a Nép­szava szerkesztője; vni., Rákóczi tér 2. — dr. Szekeres József, az MSZMP Pártfőisk. tanára; IX., Ki­nizsi u. 22. — Tolnai László, a TIT Országos Nemzetközi Választmá­­nyának titkára; XI., Karinthy F. u. 9. — Polgár Viktor, a Magyar Rádió munkatársa; XII., Böször­mény út 20—22. — Lipovetz Iván, a Magyar Rádió munkatársa; XIII., Váci út 50. — Bolgár György, a Magyar Rádió munkatársa; XIV., Thököly út 73. — Lehel Miklós, az MTI külpolitikai főszerkesztője; XV. , Bocskai u. 26. — Gyapay Dé­nes, az Esti Hírlap munkatársa; XVI. , Szabadság út 51. — Polgár Dénes, a Hét főszerkesztője; XVII., Pesti út 167. — dr. Drábik János, a TIT Nemzetközi Politikai Szakosz­tály vezetőségi tagja; XVIII., Vörös Hadsereg útja 177. — Gáti Vilmos, a Magyar Rádió munkatársa; XIX., Gábor Andor út 42. — dr. Bogár András, a Partizánszövetség nem­zetközi kapcsolatok osztályának vezetője; XX., Széchenyi u. 21. — Győri Sándor, a Népszabadság munkatársa; XXI., Kalamár J. u. 18. — Firon András, az Esti Hírlap munkatársa; XXII., Varga J. tér 11. — Kerekes András, a Magyar Rádió munkatársa. Védetté nyilvánítottak Baranya legszebb népi műemlékeit Már csak egyetlenegy talpasház van Baranya sokszínű népi épí­tészetének legértékesebb em­lékeit oltalom alá helyezték, hogy ily módon megőrizzék az utókor számára a hajdani nagy tehetségű falusi építő­mesterek szép alkotásait. A megyei tanács végrehajtó bi­zottsága Pécsett tartott szer­dai ülésén úgy határozott, hogy tetemes anyagi áldozattal gondoskodik 44 védett épület, illetve építmény megmentésé­ről, további 40 objektumot pedig a lehetőség szerint meg­őriznek eredeti állapotukban. A műemlékvédelem súlyos gondja a népi emlékek roha­mos pusztulása. Baranya igen gazdag volt a népi építészet változataiban, ősi magyar parasztháztípusokban, sajátos települési formációkban. A fa­lu gyors átalakulása azonban azzal fenyeget, hogy ha azon­nali beavatkozás nem történik, hírmondója is alig marad a nagyszerű paraszti építkezés­nek. A baranyai műemléki albi­zottság — előző kutatások alapján — 205 objektumot vizsgált felül, ezek közül azon­ban ötvenegy átépítés követ­keztében már elveszítette ere­deti jellegét vagy pedig telje­sen eltűnt. Különösen fájdal­mas a jellegzetes dél-baranyai talpasházak pusztulása, s ma már csak Nagydobszán talál­ható egyetlenegy ilyen lakott és karbantartott épület. Ezért fontos és örvendetes a népi építészeti emlékek védelmére hozott tanácsi határozat. Az oltalomnak két formáját valósítják meg. Elsődleges az épületek helyszínen való meg­őrzése és — szükség esetén — méltó funkciójának kialakítá­sa. A nagydobszai talpasházat például a népi bútorokkal és használati eszközökkel tájház­nak rendezik be, a csányoszrói lakóház az ormánsági szövő­kultúrának ad otthont, a boty­­kapeterdi útmenti csárda visz­­szakapja eredeti rendeltetését, az orfűi üdülőhelyen levő tor­­nácos parasztházban pedig idegenforgalmi iroda lesz. A műemlékek megvédésének má­sik formája a skanzenek létre­hozása: a mecseki Orfűn a né­pi kisiparosok objektumait, az ormánsági Sellyén pedig a pa­raszti építkezés emlékeit mu­tatják be múzeumszerűen. A tanács megbízta a műemléki albizottságot azzal is, hogy te­gyen lépéseket egyes eredeti faluképek — házsorok, épület­­együttesek stb. — védelmére, különösképpen a kihalóban levő és emiatt üdülőfalunak szánt településeken. SZÍNHÁZAK MAI MŰSORA Állami Operaházi Don Pasquale (Ney béri. 2.) (7) — Nemzeti Szín­ház: Mózes (7) — Katona József Színház: Play Strindberg (7) — Madách Színház: Kurázsi mama (Ladányi béri.) (7) — Madách Ka­mara Színház: Beatrix (L/l. béri.) (7) — Vígszínház: Képzelt riport (7) — Pesti Színház: A holtak hall­gatása (7) — Tliália Színház: Tüzet viszek (fél 8) — József Attila Szín­ház: Alattunk a város (H. béri. 2.) (7) — Fővárosi Operettszínház: Hegedűs a háztetőn (7) — Vidám Színpad: Lassan a Pesttel! (fél 8) — Kamara Varieté: Hosszú forró ősz (du. 6 és fél 9) — Fővárosi Nagycirkusz: Nők a porondon (fél 8) — Bartók Színház: Láthatatlan ember (du. 3) — Mikroszkóp Szín­pad: Tiszta vizet a fejekbe (fél 9) — Huszonötödik Színház: A bús­képű lovag (fél 8) —- Állami Báb­színház: János vitéz (du. 3) — Ze­neakadémia: M. All. Hangverseny­­zenekar, Budapesti Kórus (vez.: Margittay Sándor) (fél 8). KAVICSBÁNYA vállalat csepeli üzeme KERES — kotrómestereket RY, Voronyezs kotrógépekre — lakatosokat — segédmunkásokat kotrómesterek mellé kenő­nek, osztályozóműhöz könnyügépkezelőnek és műhelybe — kőművest — beton és kavics minőségi ellenőrt laborató­riumba építőipari technikumi végzettséggel, vagy gyakorlattal Munkásszállást és kedvezményes étkezést biztosítunk Jelentkezés: mindennap 8—15 óra között (szombat kivételével) C í m : BUDAPEST XXI., CSEPELI UTCA 38. Telefon: 278—221, 278—234, Méder. Megközelíthető: 38-as és 38/B busz Háros iskolai megállóig, vagy MAVAUT-busz Csepel, Tanácsház tértől Kavics­bánya megállóig. légkorongban: négy csapattal azMNK-értés a bajnoki címért Az FTC lejátszotta már első fordulóbeli BEK-mérkőzését (és továbbjutott a HC Bolzano ellen), a magyar jégkorong­idény azonban csak szomba­ton kezdődik: négy csapat rész­vételével megkezdődik a küz­delem az MNK-ban. Novem­ber 3-án a Kisstadionban az FTC—Volán, majd az Ű Dózsa —BVSC mérkőzésre kerül sor (16, 111. 18.30 óra), 5-én lesz a második forduló és 7-én feje­ződik be a kupasorozat. November 17-én, ugyanen­nek a négy csapatnak a részvé­telével megkezdődik a tízfor­dulós felnőttbajnokság. Min­den fordulóban mindenki ját­szik mindenkivel, s öt fordulót még ebben az évben befejez­nek. Műanyag pályán a norvég teniszezők ellen Szerda délelőtt felállították az olimpiai csarnok piros re­­kortánján azt az új, hordozha­tó műanyag pályát, amelyen a magyar teniszválogatott a hét végén a norvégok elleni Ki­rály-kupa mérkőzését lejátsz­­sza. A 20X40 m-es pálya tel­jes egészében befedi a csarnok közepét, s a pálya körül fel­állított lelátókról csaknem 2000-en nézhetik majd a mér­kőzéseket. — A lyukacsos műanyag lapokból összeállított „talaj” gyorsabb, mint a hagyoményos műanyag, és természetesen a salakot is felülmúlja — mond­ta dr. Pál Antal, a szövetség elnöke. — Az Egyesült Álla­mokban már szabadtéri verse­nyeken is alkalmazzák, mert a legnagyobb eső után is szinte azonnal használható. A rések között pillanatok alatt eltűnik a víz, nem csúszik és ami a legdöntőbb: gondozása szinte fillérekbe kerül. A magyar versenyzők legutóbb a prágai Grand Prix-n játszottak ilyen pályán, nem lesz tehát idegen számukra. A norvég együttesben a 28 éves Hegna és Melander, s a 30 éves Ross lép majd pályára Budapesten. A két ország vá­logatottja között ez lesz az el­ső találkozó. A magyarok — Machán, Ta­­róczy és Benyik — az Ü. Dózsa fedett műanyag pályáján tart­ják edzéseiket, s hozzájuk csat­lakozik Szőke Péter — ha ki­esik a párizsi versenyen. Egy­előre azonban nagyszerű győ­zelméről érkezett hír: a 2. for­dulóban legyőzte a második helyen kiemelt spanyol Oran­­test. A csapatot pénteken dél­ben, a sorsolásnál jelöli ki Ják­­falvy Béla kapitány. A férfi mezőny létszáma csökken az olimpia röplabdatornáján Mint ismeretes, a NOB 20- ról 18-ra csökkentette a mont­reali olimpián részt vevő röp­labda-válogatottak számát, s a nemzetközi szövetségre bíz­ta, a férfiak 12-es, vagy a nők 8-as mezőnyéből csípjen-e le kettőt. Dr. Holvay Endre, a nemzetközi szövetség alelnöke, a magyar szövetség elnökségi tagja részt vett a FIVA bra­zíliai ülésén. Hazatérte után elmondta, hogy az Adminiszt­ratív Tanácsnak ez volt a leg­rázósabb napirendi pontja. Vé­gül — egyetlen szavazatkü­lönbséggel — a gyengébb nem őrizte meg pozícióját, s a férfi mezőny csökkent tízre. A tízes mezőny a rendező ország csa­patán kívül az olimpiai, a vi­lág-, az Európa-bajnokból, az afrikai, az ázsiai, a dél-ame­rikai, az összevont közép- és észak-amerikai bajnokság győzteséből, valamint egy nem­zetközi selejtezőtorna első és második helyezettjéből áll majd. A nőknél a rendező or­szág válogatottján kívül az olimpiai és , világbajnok együttes, Ázsia, Dél-Amerika, Közép- és Eszak-Amerika, va­lamint Európa egy-egy csa­pattal képviselteti magát, a fennmaradó egy helyért pedig selejtező-tornát írnak ki, s Afrika itt szerezhet csak jogot a szereplésre. — Az ülésen elhangzott ja­vaslatokból úgy tűnik, röplab­dában is elérkezett az idő, hogy a többi labdajátékhoz hasonlóan itt is meghatároz­zák a játszmák időtartamát — mondta dr. Horvay Endre. — Az olimpián a román—bra­zil mérkőzés, a moszkvai Uni­­versiadén a bolgár—olasz ta­lálkozó csaknem három és fél óráig tartott. Ennyi idő alatt — bármily fordulatos is a já­ték — csökken a közönség ér­deklődése, s még jobban a já­tékosok ereje. A maratoni mérkőzések után többnyire mindkét fél annyira legyöngül, hogy másnap még egy sereg­hajtó is elverheti őket. MAGYAR VISC0SAGYÁR az ország egyetlen vegyiszálgyára — korszerű üzemek, a legmodernebb technológia, — biztos megélhetés, jó fizetés, — kitűnő munkahelyi körülmények, — jó szociális ellátottság, — korszerű munkásszállás férfiak részére, — jó tanulási, kulturális és sportlehetőségek stb. JÖJJÖN DOLGOZNI NYERGESÜJFALURA A MAGYAR VISCOSAGYARBA! A gyár felvesz: — vegyipari szakmunkásokat, — betanított és segédmunkásokat, — lakatosokat, csőszerelőket — és építőipari karbantartókat Jelentkezés: Nyergesújfalu (Komárom megye) a Magyar Viscosagyár munkaügyi főosztályán S P O R T A magyar asztalitenisz-vá­logatott Miskolcon, Európa­iiga mérkőzésen 5:2 arányban legyőzte az NSZK megfiatalí­tott együttesét — az ered­ménnyel tehát elégedettek le­hetünk. Kevésbé elégedettek a sportág hívei és szakvezetői a mutatott játékkal. Klampár rendkívül nagy hibaszázalék­kal játszott, hiányoztak véd­­hetetlen tenyeresei. Hetek óta adós Jónyer is azzal a teljesít­ménnyel, amellyel a világ egyik legjobb játékosa lett. Lelassult, gyakran bizonyta­lan, ütéseiből hiányzik az erő. Magos Judit néhány kilós súlyfeleslege miatt még nem olyan friss, mozgékony, mint I a tavalyi versenyeken. Csak Gergely volt az, aki ma­radéktalanul tetszett: kitűnően alkalmazta a mai gyors, kétol­dalas támadójátékot, megnőtt a labdabiztonsága, kezd lehig­gadni, s minden pontért egy­formán küzd. Két hét múlva Budapesten a Bengtsson vezette svéd válo­gatott ellen játszik ismét Európa-liga mérkőzést a ma­gyar együttes. A svédek ebben a fordulóban az Orlovski, Kunz és Grofova összeállítású csehszlovák együttest győzték le 5:2 arányban; a női egyest és a vegyes párost vesztették el. Az első labdarúgó világnapon: Európa—Dél-Amerika 4:4 (2:2) Rövid, látványos ünnepség keretében Sir Stanley Rous, a FIFA főtitkára nyitotta meg Barcelonában az első labda­rúgó Világnapot, s utána — az olasz Angonese játékveze­tő sípjelére — így állt fel a két kontinensválogatott: Európa: Viktor (csehszlovák) — Krivokucsa, Pavlovics (ju­goszláv), Sol (spanyol), Fachet­­ti (olasz) — Keita (mali, spa­nyol klubból), Eusebio (portu­gál), Asensi (spanyol) — Be­­ne (magyar), Cruyff (holland), Jár a (osztrák). Dél-Amerika: Santoro — Wolff (argentin), Chumpitaz (perui), Pereira, M. Antonio (brazil) — Esparrago (uru­guayi), Cesar, Rivelino (brazil) — Brindisi (argentin), Cubillas, Sotil (perui). Nem túl nagyiramú, de vál­tozatos, érdekes volt a játék. Mindkét oldalon sok nagysze­rű támadást s még több látvá­nyos egyéni megoldást látha­tott a spanyol stadion húsz­ezer s tizenöt ország televízió­­állomásának sokmilliónyi né­zője. A második félidőre, s aztán, játék közben is mindkét csa­pat cserélt. Az Európa-váloga­­tottban helyet kapott Iribar, Pirri (spanyol), Nene (portu­gál), Edström (svéd), Kapsi, Dimitriu (görög), Odermatt (svájci). A dél-amerikai együt­tesben megismerhette a néző az argentin Carnevallit, a chi­lei Caszelyt, a kolumbiai Or­­tizt, a mexikói Borját, az ecua­dori Lassót és az uruguayi Morenat. A gólok szerzői: Eusebio, Keita, Asensi, Jara, illetve So­til, Cubillas, Brindisi, Chum­­pitez (11-esből). * Világbajnoki selejtező mér­kőzésen: Belgium—Norvégia 2:0 (1:0). 20 000 néző. Brüsszel. Hátralevő mérkőzés, november 18-án Rotterdamban: Hollan­dia—Belgium. Jó játékkal győzött a magyar NB I/B-s válogatott Kiskőrösön, kétezer néző előtt került sor a magyar NB I/B és a román B-liga váloga­tottak labdarúgó-mérkőzésére. A magyar együttes folyamatos, tetszetős játékkal 2:0 (2:0) arányban győzött. Érdekes, hogy mindkét gól az első fél­időben esett, annak ellenére, hogy ekkor volt kiegyensúlyo­zottabb a küzdelem. A 39. percben Mile beadását Görget lőtte fordulásból a hálóba, majd a 44. percben háza bom­bázott 14 m-ről a román kapu­ba. A második félidő nagy részében mezőnyfölényben ját­szott az NB I/B-s együttes; a román kapus nemegyszer bra­vúrral védett. A magyar összeállítás: Né­meth — Stamler, Kovács, Láza — Mártha, Molnár — Bartók, Németh (Bánkuti), Nagy ti., Mile, Görgei. A Bp. Honvéd férfi kézilabda­csapata Helsinkibe utazott, ahol idei első BEK-mérkőzését játssza a finn bajnok HFK Helsinki e]­­len. A visszavágóra november 10-én Miskolcon kerül sor. A szabadfogású birkózó CSB el­ső fordulójának küzdelmei szom­baton kezdődnek a Bp. Honvéd— Ü. Dózsa, Székesfehérvár—Oros­háza mérkőzéssel. Vasárnap Deb­recenben FTC—Debrecen és Bocs­kai DVSC—FTC mérkőzésre kerül sor. A Vasas a sorsolás előtt visz­­szalépett. A Vasas SC kerékpáros szakosz­tály 12—16 éves fiúk jelentkezését várja kedd, szerda, csütörtök, pénteki napokon 10—16 között a Garay u. 24. szám alatti helyisé­gében. III. SZ. AUTÓJAVÍTÓ VÁLLALAT AZONNALI BELÉPÉSSEL ALKALMAZ: — TMK géplakatost, — asztalost, — hegeszteni tudó csőszerelőket, — szerkezeti lakatosokat, — magas képzettségű szerszámgépszerelőt, — betanított és segédmunkásokat, — raktári kiadókat, — takarítónőket, — anyagbeszerző gépkocsivezetőket gyakorlattal, — gépkocsijavítási számi ázó t gyakorlattal, — gépírónőt JELENTKEZÉS: SZEMÉLYESEN A MUNKAÜGYI OSZTÁLYON BUDAPEST XIV., MISKOLCI UTCA 157. SZÁM. Telefon: 831—120/152. ^ ^ i Kg löf é® ff ' # i Bjg Mátrai Zsuzsa, Korda György, Vári nővérek, Payer András, Sankó MÜt lipjpk. '•Aw M (*/ /aéat " 1 I JS j&m László és a Fővárosi Operettszínház táncművészei jÉB VjfSF' i ^£**$7 Py ll M JBgf Jelmez: Voget Erié — Zene: Fóthy János együttese ||p a JflgjUf Jk A M Nyitva: 20 órától 01 óráig (hétfőn szünnap) — Műsorkezdés: 22.30 EÉá J z. vwk. I Mák A Á Telefon: 125—530 %.-V ,....... ... __ ul ilul.jlihlibuimi—ímM A BEKE KUPOLÁBAN Mátrai Zsuzsa, Korda György, Vári nővérek, Payer András, Sankó László és a Fővárosi Operettszínház táncművészei Jelmez: Vogel Enc — Zene: Fothy János együttese Nyitva: 20 órától 01 óráig (hétfőn szünnap) — Műsorkezdés: 22.30 Telefon; 12o—530 7 Csak az eredménnyel lehetünk elégedettek...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék