Magyar Nemzet, 1974. május (30. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-03 / 102. szám

6 ---------------------------------------------------Magyar Nemzet-------­ NAPI KRÓNIKA nniilll!On!!!l!lfflll!l!IHillllli!!lil'linnillllilllH!IIIIM A lottó nyerőszámai: 22, 23, 67, 79, 81 . A MÉM és a SZÖVOSZ vezetői pénteken megbeszélést tartottak a SZÖVOSZ székhá­zában dr. Dinlény Imre mező­­gazdasági és élelmezésügyi mi­niszter és dr. Molnár Frigyes, a SZÖVOSZ elnöke vezetésé­vel. Az eddigi együttműködés tapasztalatait értékelték, s meghatározták az ÁFÉSZ-ek élelmiszer-gazdasági ágazatai­nak időszerű tennivalóit. A legfontosabb téma a zöldség­gyümölcs ellátás és a mezőgaz­dasági termékforgalmazás helyzete volt.­­ A szovjet sajtó napja al­kalmából pénteken fogadást rendeztek a budapesti szovjet nagykövetségen. A fogadáson megjelent dr. Kornidesz Mi­hály, az MSZMP KB tudomá­nyos közoktatási és kulturális osztályának vezetője, dr. Vár­­konyi Péter államtitkár, a Mi­nisztertanács Tájékoztatási Hi­vatalának elnöke, Fodor Lász­ló, az MSZMP KB agitációs és propagandaosztályának helyet­tes vezetője, valamint a MÚOSZ, a magyar sajtó, rádió és televízió sok vezetője és munkatársa.­­ Egészségügyi delegáció utazott dr. Schultheisz Emil egészségügyi miniszter vezeté­sével pénteken Genfbe, az Egészségügyi Világszervezet XXVII. közgyűlésére és a vég­rehajtó bizottság ülésére. A delegáció tagjai között van dr. Zsögön Éva­ egészségügyi ál­lamtitkár is.­­ Békeaktíva-ülést rende­zett pénteken Nyíregyházán a HNF Szabolcs-Szatmár megyei bizottsága. Az aktíván dr. Mol­nár Béla, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára tartott tájékoztatót a moszkvai béke-világkongresszusról, s a békemozgalom időszerű kérdé­seiről, majd megbeszélték a békehónap megyei programját. ,'»n A Nemzetközi Fejlesztési Intézet kitüntetését pénteken a Magyar Kereskedelmi Ka­marában átadták az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár­nak. Az ünnepségen részt vett dr. Betler Sándor kohó- és gépipari miniszterhelyettes, dr. Kallós Ödön, a Magyar Ke­reskedelmi Kamara elnöke, és­­ a­ Nemzetközi Fejlesztési Inté­zet képviseletében Gisell Ruthmann európai igazgató, valamint Duncan Sandys an­gol közgazdász. Hazánkban a kitüntetést elsőként az Ikarus­­gyár kapta meg a tömegközle­kedési eszközök tervezésében­­ és gyártásában elért kiemelke­dő munkájáért.­­ A Legfelsőbb Bíróság küldöttsége Szakács Ödön el­nök vezetésével egyhetes láto­gatásra Varsóba érkezett. A magyar küldöttség a lengyel igazságügyi szervek munkájá­val ismerkedik ott-tartózkodá­­sa alatt.­­ A Csehszlovák Klubban Frantisek Benko ezredes, a Csehszlovák Szocialista Köz­­­­társaság nagykövetségének ka­tonai és légügyi attaséja pén­­­­teken filmkoktélt rendezett­­ hazája felszabadulásának 29. évfordulója alkalmából.­­ — A SZOT idény üdülőhá­­­zakat a Balatonnál május­­ 6-án és 8-án nyitják meg. Má­­j­­usban már több mint 30 ezren­­ kezdik meg évi pihenőjüket. A­­ vállalati üdülőházak­at is hoz­zászámítva az idén, a főszezon­­­­ban a Balatonnál csaknem 400 ezren tölthetnek két hetet pihenéssel.­­ Katona István, az MSZMP KB agitációs és pro­pagandaosztályának vezetője pénteken a Csehszlovák Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának meghívására Cseh­szlovákiába utazott. Konzultá­ciós megbeszéléseket folytat a két testvérpárt agitációs és propagandatevékenységéről.­­ A KISZ KB Lányok és Fiatalasszonyok Tanácsa pén­teki ülésén dr. Medve László egészségügyi miniszterhelyet­tes a népesedéspolitikai hatá­rozat végrehajtásának tapasz­talatairól adott tájékoztatót, majd Borbély Gábor, a KISZ KB titkára tartott előadást a KISZ időszerű feladatairól. Melegebb idő­ ­) Várható, időjárás szombat estig: változóan felhős idő, egy-két he­lyen kisebb zápor, esetleg zivatar.­­. Mérsékelt, napközben megélénkülő déli, délnyugati szél. Legmagasabb a nappali hőmérséklet szombaton 19 —24 fok között. A Duna vízállása Budapestnél 192 centiméter. STÍLSZERŰEN — Én a szecesszióról írtam a disszertációmat. És ön? (Hegedűs István rajza) wwwvwwwwwwieewuwvvwywwvjww — Jég esett áprilisban két­szer is Baranya területén, 19-én és 26-án. Szerencsére a kár nem túl súlyos, mivel a növények fejlődése még eléggé kezdetleges állapotban van, re­generálódnak a vetések. Mivel Baranya hazánk leginkább jégveszélyes körzete, ezért itt állítják fel az első magyar jég­­elhárító-rendszert. Az előké­születek már megkezdődtek.­­ Gyermekeinek példás ne­veléséért a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatával tüntették ki pénteken, a kősze­gi városi tanácsnál megren­dezett ünnepségen Jugosits Béláné kőszegi lakost. Jugo­­sitsné kilenc gyermeket szült. Közülük négyen már letöltöt­­ték katonai szolgálatukat, az ötödik fiú pedig most tesz ele­get hazafias kötelezettségének. — ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY SZE­MÉLYGÉPKOCSIVAL a XX., Virág Benedek utca és Wesselényi utca kereszteződésében Deák Ferenc 54 éves budapesti lakos oldalkocsis motorkerékpárján. A balesetnél Deák súlyosan megsérült, a men­tők kórházba szállították.­­ Lesodródott az úttestről motorkerékpárjával egy ka­nyarban, a Heves megyei Lő­rinci községben Taugner Lász­ló 23 éves helybeli lakos, s egy lakóház bejárati hídjának ütközött. A motorkerékpár ve­zetője kórházba szállítása után meghalt, 20 éves feleségét pe­dig súlyos állapotban szállítot­ták kórházba. — A televízió műsora szomba­ton: 8.20—9.30: Iskolatévé. 8.20— 9.00: Filmesztétika. (Középisk. IV. oszt.) 9.05—9.30: Osztályfőnöki óra. (Alt. isk. 7—8. oszt.) 9.31: Radar. Ifjúsági érdekvédelmi műsor. (Ism.) 10.10: Erzsébet királynő. An­gol tévéfilmsorozat. VI. (befejező) rész: Anglia büszkesége. (Ism.) 11.30: A nő — három szerepben . .. A séta. (Ism.) 11.45—12.25: Salut, Germain! NDK tévéfilmsorozat. XI. rész: Éjszaka Liliannal. (Ism.) 14.45: Üzenet az Iskolatelevíziónak. 15.25 : Elektromos—Bp. Spartacus bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés közvetítése. 16.45: Továbblépni... Riportfilm az ifjúsági szervezet aktuális feladatairól. 17.00: Hírek. 17.15: Hivatása: édesanya. Riport­­film. 17.45: A Magyar Televízió nemzetközi karmesterversenye, összefoglaló az elődöntőkről. 18.05: Az ember maga Irányítja sorsát. Dokumentumfilm. 18.55: A Nyír­fácska együttes műsorából. 19.15: Cicavízió. 19.30: Tv-Hiradó. 20.00: Aki eladta az Eiffel-tornyot. NSZK-tévéfilm. 21.25: Mátyás király udvarában. 1489: Rene­szánsz dalok és táncok. 21.50: Tv-Híradó — 2. kiadás. 22.00: Fábri Zoltán-sorozat. Isten hozta, őrnagy úr! 23.40—0.05: A buszon. A nagy mérkőzés. Angol tévéfilm­sorozat. — Küldöttközgyűlést tartott pénteken a Textilipari Műsza­ki és Tudományos Egyesület. A közgyűlésen átadták a Tex­tilipar Fejlesztéséért érem el­ső fokozatát Ligeti Imrének, a Richards Finomposztógyár ve­zérigazgatójának és Márta Ist­vánnak, a Férfi Fehérnemű­­gyár műszaki fejlesztési osztá­lya vezetőjének.­­ ÚJBÓL JELENTKEZTEK az április 26-án Írországban elkövetett nagyszabású képrablás tettesei. Mint már közöltük, ismeretlen tettesek összesen 19 képet — köz­tük Vermeer-, Goya- és Rubens­­festményeket — raboltak el Alfred Biet milliomostól. A műkincsek értékét húszmillió dollárra becsü­lik. A rablók most a dublini ír nemzet galéria igazgatójának írt levelükben közölték váltságdíj­követelésüket. A levél szerint a festmények közül négyet azonnal visszaszolgáltatnak, ha négy észak­­írországi személyt, akik a múlt év márciusában Londonban elkövetett bombamerényletek miatt kirótt börtönbüntetésüket töltik Angliá­ban, átszállítanak Észak-Írország­­ba. A további tizenöt képért 500 000 font sterling (1,2 millió dollár) váltságdíjat követelnek.­­ Súlyos gyermekszeren­csétlenséget okozott a Veszp­rém megyei herendi szénbá­nya lakótelepén egy, a máso­dik világháborúból visszama­radt ismeretlen robbanóanyag, amelyet gyerekek találtak meg és egy fáskamrában játszottak vele. A robbanás következté­ben Sztojka Tibor 11 éves ta­nuló a helyszínen meghalt, Csaba nevű 15­ éves fivérét, aki szintén iskolai tanuló, életveszélyes állapotban szállí­tották kórházba. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. — A „Felszabadulás” nevű hajón népes csoport indult pénteken Budapestről Auszt­riába. Az utasok — a nácizmus egykori üldözöttei — Vasárnap részt vesznek Mauthausenben a volt koncentrációs tábor fel­­szabadulásának 29. évfordulója alkalmából sorra kerülő em­lékünnepségen.­­ Három bandita bankrab­lási kísérlete kudarccal vég­ződött Milánóban. Amikor a háro­­ fegyveres behatolt a belvárosi bankba, az egyik al­kalmazottnak sikerült riaszta­nia a rendőrséget. A rendőrök és gengszterek között tűzharc kezdődött, amelynek során egy bandita és egy banktisztviselő megsérült. Miután a rendőrség minden menekülési útvonalat elzárt, a gengszterek megad­ták magukat.­­ Kiosztották a Kiváló Együttes címeket pénteken a Fészek Művészklubban. A pá­lyázaton részt vevő együtte­sek közül 15 nyerte el a Kiváló Együttes címet.­­ A 11. Alba Regia napok pénteken ünnepi üléssel kez­dődtek meg Székesfehérvárott, a városi tanácsháza épületé­ben. Az idei rendezvénysoro­zatban nyolc nemzetközi ta­nácskozást, 13 országos jelen­tőségű eseményt és 25 helyi rendezvén­yt tartanak. Az első napon a helyőrségi klubban Áron Nagy Lajos Munkácsy­­díjas festőművész megnyitot­ta „A festészet a posztimpresz­­szionizmustól napjainkig” cí­mű kiállítást, amely reproduk­ciókban mutatja be a festé­szet történetét.­­ A győri vízi színpadot helyére vontatták. A Rábán felújított szabadtéri színpadon a debreceni Csokonai Színház Verdi Nabuccóját és Erkel Hunyadi Lászlóját mutatja be. Ezenkívül balett- és operett­előadásokat, könnyűzenei hangversenyeket rendeznek a vízi színpadon.­­ A Miskolcról Szerencsen át vezető 37-es, illetve a 3-as számú Budapest—Miskolc— Tornyosnémetin át Csehszlo­vákiába vezető főközlekedési út felsőzsolcai elágazása már szűknek bizonyult a megnöve­kedett közúti forgalom miatt. A Miskolci Közúti Igazgatóság útkorrekciót végzett a szaka­szon: csaknem nyolcmillió fo­rintos költséggel új, korszerű közúti csomópontot alakított ki, amelyet pénteken megnyi­tottak a forgalom előtt.­­ Megszűnik az ország egyik legrégibb villamosvasút­ja, a szombathelyi, 77 éves működés után ez év augusztus 20-án közlekednek utoljára a kis sárga kocsik. Az egypályás villamosvasút elavultsága már akadályozza a város közleke­dését. Pénteken a városi ta­nácson erről a témáról tár­­­gyaltak, s közölték, hogy a vil­lamost panoráma Ikarus-autó­­buszok pótolják majd. — A Vértes-vidék műem­lékei címmel nyílt kiállítás pénteken Oroszlányon, a vá­rosi tanács aulájában. A tárla­ton fényképekkel s tablókkal, a tatai Kuny Domokos Mú­zeum anyagával szemléltetik a vidék templomait, várait és más, a XII—XVIII. század kö­zött épült műemlékeit. — Rekordáron, 245 ezer dol­lárért kelt el egy New York-i árverésen Salvador Dali egyik műve. — HALÁLOZÁS: A Kamara Va­rieté igazgatósága mély megren­düléssel tudatja, hogy Szécsi Pál váratlanul elhunyt. Temetéséről később történik intézkedés.­­ — Wesely Andor­né sz. Stadler Emília, életének 48. évében tragi­kus hirtelenséggel elhunyt. Gyá­szolja a család. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy Hadfy Gyula aranydiplomás ag­rármérnök, április 24-én, 78 éves korában elhunyt. Hamvasztás utá­ni búcsúztatása 1974. május 10-én, de­ fél 10 órakor lesz a Farkasré­ti temetőben. A gyászoló csa­lád. X — Férjem, dr. Szabó Endre ny. rendőr­ orvos-alezredes hamvasz­tás utáni búcsúztatása a Farkas­réti temetőben 1974. május 6-án, hétfőn 14 órakor lesz. Dr. Szabó Ágnes. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Tolnai Dénes aranydiplomás főorvos, rövid szenvedés után el­hunyt. Örök nyugalomba helyezé­se május 7-én, 10 óra 30-kor lesz a Farkasréti temetőben. Gyászolják rokonai és barátai.­­ — Értesítem azokat, akik szeret­ték, hogy édesanyám, Schiller Antalné, 82 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Ham­­vasztás utáni búcsúztatása május 6-án, fél 10-kor lesz a Farkasréti temetőben. Révész Gáborné, Gá­bor, Magdi. X — Minden külön értesítés he­lyett dr. Balló Alfréd docens, a műszaki tudományok kandi­dátusa április 26-án, 72 éves ko­rában elhunyt. Hamvasztása má­jus 26-án, 11 órakor lesz a Far­kasréti temetőben. Gyászolja öz­vegye, dr. Balló Alfrédné szül. Elek Margit, testvére, Gombos Dénesné szül. Balló Irén, vala­mint rokonsága és barátai. Rész­vétlátogatások mellőzését kér­jük. " ÁRCSÖKKENTÉS! OPTIKAI ÉPÍTŐSZEKRÉNY 280,— Ft helyett 198,— Ft OFOTERT Kiskabátban a ruhatárról Tavasszal előre kell nézni és nem hátra, ez az ösztökélő sürgetés csodálatos szükség ezekben a napokban. Akár­hogy forgatom azonban, van­nak lényegtelen kérdések, me­lyekről nem lehet hallgatni. Téli közérzetemet naponta fel­­sebzi­k a szokásos vitamin­­hiány következményein túl is — a ruhatár. Esztendők óta perelek magammal, hogy ilyen csekélységet szóvá tegyek, ám épp ezért esztendők óta foglal­kozom a ruhatár elméletével és gyakorlatával. Mellőzöm most a „garde­­robe” művelődéstörténeti sze­repét. Csak megemlítem, hogy az Értelmező Szótár meghatá­rozásában is szerepel a műve­lődés szó. „Ruhatár (főnév) — művelődési intézményben, ál­lomáson, vendéglőben stb. az a helyiség, ahol a látogatók, az utasok v. a vendégek kabát­jukat, kalapjukat, csomagju­kat, v. más, rendsz. kisebb tárgyaikat rövideb­b időre megőrzés végett elhelyezik.” A meghatározás pontos, ám csak nyelvileg az. A művelő­déstörténet továbbcsúsztatta a ruhatár fogalmát , mert a fenti meghatározás mai intéz­ményeinkre alig húzható rá. Először is: ez a ruhatár rit­kán helyiség. Gyakran csak egy fogas, vagy fogasok sora, melyre a ruhatáros („Ruhatár­ba adott tárgyak átvételével, őrzésével és kiadásával megbí­zott v. erre alkalmazott sze­mély”) teljes összevisszaság­ban felaggatja kabátunkat, er­nyőnket, kisebb tárgyainkat. A kisebb tárgyak — nos, itt sem pontos már a meghatáro­zás. Kisebb tárgyakat (szaty­rot, postai csomagot) ugyanis a ruhatárosok nemigen fogad­nak el. A ruhatár (elméletileg) a tárgyak azonosításával foglal­kozó intézmény. Ezt a gondo­lati műveletet a logika is jel­rendszerrel végzi el. Betűkkel. A ruhatárban — amelynek aranyaiban követnie kell a for­mális logika, valamint a jelek tudományának szabályait — a betűk helyett számokkal azo­nosítunk. Olykor betűk és szá­mok kombinációival: A ruha­tár, B ruhatár. E jelmegegye­zés alapján a vendég és a ruhatáros között adott díjsza­bás ellenében gyors kor­emuni­­káció jöhet létre. Ruhatáros beveszi, őrzi, kiadja a ruhát, kisebb tárgyat. Az azonosítás rendszere ná­lunk nem az, hogy a fogast megjelölik számmal, majd a fogashoz társítják a ruhát. Ahelyett, hogy a ruhák őrzésé­re szolgáló helyiség berende­zését számoznák , a mi hol­minkat számozzák meg. S még ezt sem a teljes egyszerűség, a logikai redukció jegyében. Hanem: van egy hatjegyű rejtjelszámot őrző kicsiny cé­dula. Erre a cédulára újabb számot ír a ruhatáros kézzel. Majd a másolatot rátűzi egy gombostűvel a ruhára és azt felakasztja,­ ahol éppen hely van. A ruha tehát rövid idő alatt és zavaros keresgélés nélkül megtalálhatatlan. Gondolom, a ruhatárral nem foglalkoznak tudományos in­tézmények és munkaszervezési konferenciák. A ruhatár, fel­tehetően, az elhanyagoltabb intézmények közé tartozik. Véglegesen ki van találva. Nem áll a közfigyelem cent­rumában. Ezért tehát itt va­lami automatizmus érvénye­sül. A lankadt figyelem, a tá­voli beidegzések, a közöny automatizmusa. Egymilliónál is több ruhatárjegyet adnak ki az országban és egymillió embernek nem jutott eszébe, hogy... Eszébe jutott. Amikor siet­ve és tanácstalanul áll egy sze­líd nénivel szemközt, aki meg­kérdezi, hogy „aktatáskája volt-e?”, holott a szelíd nénit arra tartják, hogy helyettünk megjegyezze és megjelezze az aktatáskánkat. Szelíd néni ke­resi a kabátomat, holott neki és csak neki — azonnal tudnia kellene, hol található. Ungvári Tamás A gyilkos túlélte... Családi dráma a Tétényi úton Rémült emberpár futott be 1973. december 5-én este a XI. kerületi rendőrkapitány­ság ügyeletére. Jöjjenek ki azonnal Tétényi úti lakásuk­ba, és hívják a mentőket is, mert vejükre, Jakab Jánosra, megint „rájött a garázdaság”. A rendőrök már ismerték a Tétényi út 37. számú ház föld­szint 2-es lakásában lakók fe­szült, zilált családi körülmé­nyeit. Többször jártak már itt, mert Jakab János 27 esz­tendős, büntetett előéletű se­gédmunkás, veszélyes bűnöző­ként nyilvántartott személy, garázda magatartásával hóna­pok óta rettegésben tartotta családját, környezetét. A men­tőiket is riasztva azonnal a helyszínre siettek. Sajnos, el­késtek. A bűntény már megtörtént. A 21 éves fiatalasszony, Jakab Jánosné, átvágott nyakkal, holtan feküdt a véres reka­­mién. Utolsó, már megmere­­vült mozdulatával is a mellet­te fekvő, 4 éves, riadtan síró kislányát óvta a szörnyű csa­ládi tragédiától. A Jakab há­zaspár közül a mentők már csak a férfin tudtak segíteni. A Péterffy Sándor utcai kór­házban a gyors orvosi beavat­kozás, a gégeműtét megmen­tette a gyilkos férj életét. Ja­kab ugyanis abban a pillanat­ban, amikor az ablakon át megpillantotta a közeledő rendőröket, öngyilkosságot kí­sérelt meg. Hosszú kórházi kezelés után lehetett csak kihallgatni. Jakab alaptalanul félté­­kenykedett a feleségére. A nyomozás megállapításai sze­rint Jakabné gondos, szorgal­mas asszony, jó anya és jó fe­leség is volt, szinte túl sokat is eltűrt férjétől, akit külön­böző bűncselekmények miatt többször is elítéltek. 1973 má­jusában szabadult legutoljára. Ismét csak fogadkozott, hogy most már feleségének és kis­lányának él, s rendesen dol­gozni fog. De ott folytatta, ahol abbahagyta. Mind gyak­rabban tért haza italosan, és rátámadt feleségére. Garázda viselkedésével, életveszélyes fenyegetéseivel állandó rémü­letben tartotta családját, kör­nyezetét Most előzetes letar­tóztatásban várja ügyének tárgyalását. .Szombat, 1974. május * Közvélemény-kutatást végeznek népesedéspolitikánkról Népesedéspolitikánk idősze­rű kérdéseiről tartott pénteken tájékoztatót a MÚOSZ székhá­zában dr. Szabady Egon, a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese, a Népességtu­dományi Kutató Intézet igaz­gatója. Egyebek között elmon­dotta, hogy az intézet a na­pokban kétezer családra ki­terjedő felmérést készít, arra keresnek választ, hogy a lakos­ság körében milyen visszhan­got váltottak ki a népesedés­­politikai intézkedések és a tár­sadalom egyes rétegei hogyan látják a népesedéspolitikai ha­tározatban megfogalmazott cé­lok elérésének feltételeit. A közvélemény egyetértése jut kifejezésre egyebek között abban is, hogy a rendelet élet­be lépése óta eltelt első ne­gyedévben — az előző év ha­sonló időszakához viszonyítva — országosan több mint 40 százalékkal csökkent a megsza­kított terhességek száma. — A Madách Színházban ma es­te A hattyú előadása technikai okok miatt 7 óra helyett fél 8-kor kezdődik. — KORÁN INDÍTOTT EGY 6-OS VILLAMOST a Lenin körút és No­vember 7. tér kereszteződésében Zom Attila 23 éves budapesti vil­lamosvezető, s a peronról leesett és súlyosan megsérült Merényi Rudolfné 75 éves budapesti nyug­díjas. Zorn ellen eljárás indult. — Weisz Lipót és neje, Weisz Lipótné szül. Laufer Róza 1974. május 10-én ünnepük 60 éves gyémántlakodalmukat.­­ — Az AUTOKER Import Alkat­részkereskedelmi Üzletága értesí­ti T. Ügyfeleit, hogy az Általá­nos Felszerelési Részlegénél az alábbi raktárakban 1974. május 7- től 18-ig leltárt tart: VI., Hajós u. 15; VI., Paulay Ede u. 48; IX., Liliom u. 34; XIII., Visegrádi u. 40. A leltár ideje alatt a nagyke­reskedelmi értékesítés szüne­tel. X — A Madách Színház bérleti előadásai 1974. május 6-tól 12­**?. 6. hétfő A. béri. Hosszú week­­end. X — KIVÁLTSÁG, színes angol popfilm, készült 1967-ben. Rendez­te: Peter Wat­kins. Főszereplő: Paul Jones. Május 4-től a Film­múzeum műsorán. X

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék