Magyar Nemzet, 1974. május (30. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-08 / 106. szám

6 NAPI KRÓNIKA mmrnmmMmmmmmmuuimiimmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmimmmmmmm Vasárnapi séta Vasárnap délelőtt: idős, ősz, pirospozsgás arcú asszony ül mellettem a 71-es trolibuszon. A végállomáson, a Szondy ut­cában leszállunk mindannyian, ő marad fenn csak egyedül. — Végállomás... — Így fi­gyelmeztetem a lépcsőről. — A troli visszafordul a Nyugati felé. — Tudom én azt — feleli derűsen —, de én még... Felszálló nincs. A vezetőre pillantok, mit szól ehhez; a kopaszodó, kedé­lyes férfi mosolyogva legyint: — Hadd utazgasson csak a néni, legalább nem maradok magamra. Megvan a bérlete, kihasználja, ez már a harma­dik fordulója... Kitartó utasa felé fordul: — Igaz? — Igaz. Vasárnap van, telik az időmből. — De hát miért utazgat oda­­vissza? — kérdem tőle csodál­kozva. — Olyan nehéz ezt megérte­ni? Legalább egyszer egy hé­ten kell egy kis mozgás az em­bernek ... (barát) ­ A magyar parlamenti küldöttség, amely Apró Antal­nak, az országgyűlés elnöké­nek vezetésével hivatalos láto­gatáson tartózkodik Egyip­tomban, szerda délelőtt felke­reste az ország legjelentősebb ipari központját, a Kairó kö­zelében fekvő Heluánt. Az esti órákban a parlament épületé­ben megkezdődtek a hivatalos tárgyalások. Apró Antal a nap folyamán látogatást tett a ma­gyar kulturális intézetben, amelynek megnyitását a nyári hónapokra tervezik.­­• Bagdadba utazott szerdán dr. Szekér Gyula nehézipari miniszter. Az iraki fővárosban tárgyalásokat folytat magyar —iraki gazdasági együttműkö­dési állandó vegyes bizottság megalakításáról. — Bukarestbe utazott dr. Csikós Nagy Béla államtitkár,­­-az Országos Anyag- és Árhiva­tal elnökének vezetésével szer­dán kereskedelmi szakembe­reink küldöttsége. Delegációnk G. G. Marinnak, a Román­ Szo­­cialista Köztársaság álbizott­sága elnökének meghívására időszerű árpolitikai kérdések­ről tárgyal.­­ Aláírta szerdán Buda­pesten dr. Szénási Géza leg­főbb ügyész és dr. Josef Streit, az NDK legfőbb ügyésze a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztár­saság között létrejött megálla­podást, amely a fennálló jog­segélyegyezmény keretei kö­zött elősegíti a bűnügyek nyo­mozásának eredményességét. Az ünnepélyes aktuson részt vett dr. Korom Mihály igaz­ságügy-miniszter, valamint Günter Kohrt, az NDK rend­kívüli és meghatalmazott nagykövete.­­ Olasz nyelvű műsoros estet rendeznek az I. László Gimnázium olasz tagozatos hallgatói szomba­ton 6 órakor az V., Apáczai Csere János u. 11. alatti MAHART-ban, az 5—10 óráig tartó vidám beat­­zenés szórakozás keretében az If­jú Nyelvbarátok angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol tár­salgási és irodalmi asztaltársasá­gaiban. Kérik a nyelvi tagozatos közép- és főiskolai hallgatókat, hogy idegen nyelvű előadásaik­kal, felolvasásaikkal, ének-zene­­számaikkal, idegen nyelvű műso­ros estek bemutatásával támogas­sák az Ifjú Nyelvbarátok működé­sét. Szíves érdeklődés a foglalko­zásokon : szerdán, csütörtökön a Rózsadomb-étteremben, pénteken a Hungária Kávéházban, szomba­ton az említett MAHART-ban és vasárnap a IX., Kinizsi u. 2. alatti kollégiumban. Mindenkor 5—9, il­letve 10 óráig. — Nagyszabású békegyűlést rendeztek a béke és barátsági hónap keretében szerdán Eger­ben. A nagygyűlés egybeesik a második világháború befeje­zését jelentő győzelem napjá­val. A találkozón részt vett I. I. Bagyul, a Szovjetunió buda­pesti követségének első titká­ra is. — A mezőgazdasági építő­­szervezetek munkájáról tartot­tak szerdán országos tanács­kozást a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium­ban. Az elmúlt évek munkájá­ról és a további fejlődés el­veiről Kazareczki Kálmán mi­niszterhelyettes beszélt. — Országos borversenyt ren­deznek július 3. és 7. között Balatonfüreden. Az érdeklődés igen nagy, már eddig több mint 700 bort neveztek be a versenyre.­­ A kis földalatti mától kezdve ismét közlekedik. A millenniumi földalatti vasutat április 9-én zárták le és az egyhónapos forgalmi szünet alatt elvégezték az erősen el­koptatott pályatest ellenőrzé­sét, illetve ahol szükséges volt, javítási munkálatait.­­ A mesterséges holdak to­vábbította jelekkel foglalkozó nemzetközi konferencia Brüsz­­szelben ülésezik. Azokkal a jogkérdésekkel foglalkoznak, amelyeket a mesterséges hol­dak által sugárzott jelek fel­­használása támaszt. Megvitat­ják az illetéktelen tévéadáso­kat megtiltó nemzetközi egyez­mény tervezetét. René Maheu, az UNESCO főigazgatója rá­mutatott: az oktatásban, a mű­veltség elterjesztésében nagy lehetőségeket nyitnak a mes­terséges holdak továbbította tévéadások. — A közlekedés fejlesztésé­ről kezdődik tanácskozás má­jus 8. és 12. közt Szombathe­lyen. Itt ül össze a KGST köz­lekedési és állandó bizottságá­nak vasúti szekciója és a gép­ipari állandó bizottság vasúti járműipari szekciója. — A PORTUGÁL BÍRÓSÁG kedden felmentette a „három Máriát”, azt a három írónőt, aki ellen az előző rendszer a társadalmi erkölcs megsértése címén vádat emelt. Maria Ve­­ho da Costa, Maria Isabel Bar­­reno és Maria Teresa Horta Új portugál levelek címmel könyvet írt, amelyben nők le­velei, versei és kritikai cikkei jelentek meg a nők elnyomá­sáról a portugál társadalom­ban és családban. — Lengyel mezőgazdasági gépbemutató nyílt meg szer­dán a kiskunlacházai Petőfi Tsz-ben. — KÉPTOLVAJOK ügyének tárgyalását kezdte meg a po­zsonyi megyei bíróság. A vád szerint a négytagú banda az eperjesi járásban fekvő Bre­­zany görögkatolikus templo­mából három, összesen 30 ezer korona értékű ikont, a bajmó­ci múzeumból két nagy értékű festményt tulajdonított el. — A televízió műsora csütörtö­kön: 9.05—12.30: Iskolatévé. 9.05— 9.30: Környezetismeret. (Alt. isk. 1. oszt.) 10.00—10.20: Tévé-ovi. 11.05 —11.25: Kémia. (Alt. isk. 8. oszt.) II. 55—12.30: Földrajz. (Alt. isk. 7. oszt.) 14.35—17.55: Iskolatévé. 14.35 —15.00: Környezetismeret. (Ism.) 15.00—15.20: Tévé-ovi. (Ism.) 16.25— 16.45: Kémia. (Ism.) 17.20—17.55: Földrajz. (Ism.) 18.05: Hírek. 18.10: Gyerekek a békéről. 18.45: Öt év a vonaton. Riportfilm az ingázók­­ról. I. Táborfalva. 19.15: Esti me­se. 19.30: Tv-Hiradó. 20.00: Hat köpeny. Tévéjáték. 20.55: Színész­múzeum : Horkai Márton. 21.55: Vélemény. A Televízió kultúrpoli­tikai folyóirata. 22.45: Tv-Híradó — 2. kiadás. —. 2. műsor. 20.01: A Magyar Televízió nemzetközi kar­mesterversenye. Középdöntő. II. rész. Közvetítés a Televízió IV. stúdiójából. 21.30: Tv-Híradó — 1. kiadás ism. 22.00—22.50: Múzeum falak nélkül. I. Picasso: Háború béke, szerelem. Művészettörténeti sorozat. — Magyar—kubai közleke­dési megállapodást írtak alá Havannában. A megállapodás célja a két ország között szo­rosabbra fűzni a gazdasági kapcsolatokat és továbbfej­leszteni a vasút, a közlekedés szakágaiban a műszaki-tudo­mányos együttműködést. — Csehszlovákia felszabadu­lásának 29. évfordulója alkal­mából szerdán a budapesti csehszlovák klubban ünnepi koncertet rendeztek. A brnói vonósnégyes hangversenye előtt Jan Gothe igazgatóhe­lyettes üdvözölte a vendége­ket: társadalmi, politikai, mű­vészeti életünk ismert szemé­lyiségeit. — A nők nemzetközi évé­nek — 1975-nek — általános programját kedden hagyta jó­vá az ENSZ Gazdasági és Szo­ciális Tanácsának (ECOSOC) szociális bizottsága. A rendez­vénysorozat középpontjában a nők egyenjogúságáért folyta­tott küzdelem áll. — Halálra gázolta egy sze­mélygépkocsi Szentes belterü­letén Sárközi Ferenc 78 éves szentesi tsz-tagot. Kerékpárjá­val egy mellékútról megállás nélkül kanyarodott a főútvo­nalra.­­ A kerekek alá került a mozgó személyvonatról leugor­­va az almásfüzitői vasútállo­máson Boros Endre 46 éves almásfüzitői gépésztechnikus. Súlyos sérüléseibe a kórházba szállítás után belehalt.­­ Szabálytalanul haladt át az úttesten a XIII., Róbert Ká­roly körút 44. szám előtt Zsar­­nai József 13 éves budapesti tanuló, egy motorkerékpár el­ütötte. A kisfiút súlyos sérü­lésekkel szállították kórházba.­­ Nem adta meg az elsőbb­séget motorkerékpárjával a XIV. ker., Kerepesi út és Sar­kantyú utca kereszteződésében Bárándi József 23 éves gödöl­lői pedikűrös és elütötte Varga Ferenc 72 éves budapesti nyug­díjast, aki a kórházba szállítás után meghalt. A motoros sú­lyos sérüléseket szenvedett.­­ Somogy termálvízkincsé­nek hasznosítását vizsgálta meg szerdán a megye egész­ségügyi és szociális, valamint építési és településfejlesztési bizottsága. Megállapították, hogy elsősorban az országos jellegű táska—fonyódi, továb­bá a körzeti jellegű kaposvári, igali, nagyatádi és csokonya­­visontai termálfürdő fejleszté­se indokolt.­­ Négy zenekari orgonaest a Ze­neakadémián. 1974. május 21-én, 28-án, június 2-án és 8-án, este fél nyolc órai kezdettel az Országos Filharmónia zenekari orgonaeste­ket rendez a Zeneakadémia nagy­termében. A hangversenyeken ki­tűnő orgonaművészek — Zászka­­liczky Tamás, Sebestyén János, Máté János és Kovács Endre —, valamint más hangszeres szólisták — Szendrey-Karper László, Dőry Zoltán, Forgács Éva — és a KISZ Központi Művészegyüttes Egyete­mi Énekkara működik közre. Elő­adásra kerülnek Händel, M. Cor­­rette, E. Bossi, Hindemith, Szőnyi Erzsébet orgonaversenyei, Monte­­verdi, Vivaldi, Mozart, R. Strauss, és Wagner kantátái, verseny- és zenekari művei. A Postás Szim­fonikus Zenekart Jancsovics An­tal, Szalatsy István, Margittay Sándor és Pál Tamás vezényli. Jegyek válthatók az Országos Filharmónia jegypénztárában (V., Vörösmarty tér 1.) és az üzemi kö­zönségszervezőknél. — Filmes amatőröknek ajánljuk a BAUER T5 normál és szuper­nyolcas filmvetítőgépet, automata filmbefűzéssel, fokozatos kénse­besség állítással, ZOOM objektív-­­ vel, halogon izzóval, hidegfény-­­ visszaverő tükörrel. Ára 7100.— Ft­­ az OFOTÉRT-nál! X — Magyar—bolgár barátsági hét kezdődött Baranyában, Bulgária felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából. A ba­rátsági hét eseménysorozatára bolgár delegáció érkezett. — A brüsszeli új nemzetközi sajtóközpontot ünnepélyes ke­retek között nyitották meg kedden. A belga fővárosban működő tudósítók új központ­ját kedden meglátogatta Bau­­doin belga király is. — Szegeden szerdán befeje­ződik az országos közlekedés­­gazdasági konferencia, ame­lyen az ország valamennyi közlekedési vállalatának, tu­dományos kutatóintézetének csaknem 400 vezetője, szakem­bere vett részt. — Új osztrák—magyar ve­gyes vállalatot alapítottak Intradex néven. Az új vállalat elektromos berendezések, ház­tartási készülékek gyártása és kereskedelme terén fejleszti tovább a két ország együttmű­ködését.­­ Huszonöt évvel ezelőtt — 1949-ben — kezdték meg az ország első gépesített öntödé­jének építését a ZIM salgótar­jáni gyárában. Az azóta el­avult berendezések rekonst­rukciója most kezdődött meg, az üzem az V. ötéves terv ele­jére teljesen megfiatalodik majd.­­ A bécsi Collegium Hun­­garicum a hazai zeneoktatás és zeneművészet eredményei­nek ismertetése céljából négy hangversenyből álló zenei so­rozatot rendezett. Három kon­certet Bécsben tartottak, a zá­ró hangversenyre pedig ked­den este a burgenlandi Felső­­örsön került sor. — A Komische Oper szer­dán Budapestre érkezett. Wal­­ter Felsenstein világhírű tár­sulata az NDK barátsági és kulturális napokon az Opera­házban vendégszerepel. — A drezdai zeneművészeti főiskola hallgatói a Fészek művészklubban szerdán hang­versenyt adtak az NDK barát­sági és kulturális napjai alkal­mából. — A cannes-i filmfesztivá­lon pénteken mutatják be a magyar filmet, Makk Károly Macskajátékát. — Finn bányászati eszközök kétnapos bemutatója kezdődött szerdán Pécsett. — Köszönetnyilvánítások: Szeretett férjem, dr. Csanádi György elhunyta alkalmából elvtársai, munkatársai, tanít­ványai, hazai és külföldi tisz­telői kerestek meg együttérző részvétükkel; köszönöm, hogy megosztották velem a gyász fájdalmát. Dr. Csanádi György­­né. — Köszönetünket fejezzük ki mindazon pártszerveknek, állami, társadalmi szerveknek, a diplomáciai testület tagjai­nak, elvtársaknak, munkatár­saknak, barátoknak, akik Nagy Miklós művelődésügyi minisz­ter elhunyta alkalmából együttérzésük kifejezésével, il­letőleg a temetésen való rész­vételükkel mélységes fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. — HALÁLOZÁS: Fájdalomtól megtört szívvel közlöm azokkal, akik őt ismerték és szerették, hogy feleségem, Hartmann Armin­­né sz. Czinner Erzsébet, akivel 45 évig boldog házasságban éltem, rövid szenvedés után 65 éves korá­ban május 6-án elhunyt. Temetése május 10-én, 13 órakor lesz a Rá­koskeresztúri temetőben. (Kozma u. 6.).­­ — Tudatom, hogy kedves bará­tom. Szécsi Pál 30 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Folyó hó 10-én, pénteken 13 órakor temetjük a Farkasréti temetőben. S. Nagy István. X — Ádám Manó nyugalmazott gimnáziumi igazgató 1974. április 27-én meghalt. Búcsúztatása má­jus 14-én, 10 órakor lesz a Far­kasréti temetőben. A gyászoló család. Minden külön értesítés he­lyett. X — Szomorú szívvel tudatjuk, hogy dr. Szemerédi Kamilló ny. OTI-osztályvezető, folyó hó 4-én elhunyt. Temetése jö­vő hó 10-én, du. 2 órakor lesz a Rákoskeresztú­ri új köztemetőben. A gyászoló család. X . Boros Lászlóné Nyitrai (Neu­schlosz) Ilona hosszú, súlyos be­tegség után 1974. május 6-án, 41 éves korában elhunyt. Temetése 1974. május 13-án, hétfőn délután fél 2 órakor lesz a Farkasréti te­metőben. X — Köszönetnyilvánítás: Ezúton mondok köszönetet a Tétényi úti Kórház és Rendelőintézet Vezető­ségének, Párt és Szakszervezeté­nek, orvosainak, dolgozóinak, minden barátnak és ismerősnek, akik felejthetetlen férjem, édes­apánk. dr. Koltai Pál halálakor öszinte részvétükkel, segít séf,'’kvel mellénk álltak és őt utolsó r-Hár­a elkísérték. Dr. Koltai Pálné és gyermekei. X A nappali felmelegedés kissé erősödik várható időjárás csütörtök estig, változóan felhős idő, legfeljebb néhány helyen kisebb esővel. Mérsékelt, napközben kissé meg­élénkülő északnyugati, északi szél. A­­napnali felmelegedés kissé meg­­e­v­ődik. Legmagasabb nappali k­ő­­­é­séklet csütörtökön 14—19 fok kivett. A Duna vízállása Budapestnél szerdán 270 centiméter volt. Mwr Nemzet íVgVWWWWWWWWVVWgAIWWWAVVwVVVVWUW PANELEK .Csütörtök, 1974. május 9. Folytatja munkáját a 134. közgyűlés Tudományos osztályülések az Akadémián A Magyar Tudományos Aka­démia közgyűlése szerdán — a tudományos eseménysorozat végéhez közeledve — osztály­gyűlések keretében végezte munkáját. A föld- és bányá­szati, a biológiai tudományok, a nyelv- és irodalomtudomá­nyok, az agrártudományok osz­tályelnökei számoltak be tudo­mányterületeiken elért ered­ményekről, illetve jelöltek meg újabb feladatokat. Ma délelőtt került sor a fi­­lozófiai és történettudományok osztály­ülésére. Napirendjén a műemlékvédelem elvi és gya­korlati problémái szerepelnek. Délután az Akadémia közgyű­lése zárt ülésen folytatja mun­káját. A diákfiatalok hozzájárultak az oktatás korszerűsítéséhez Tanácskozik az NDSZ XI. kongresszusa Szerdán az Építők Rózsa Fe­renc székházában plenáris üléssel folytatta munkáját a Nemzetközi Diákszövetség XI. kongresszusa. Az ünnepélyes megnyitót kö­vetően terjesztették elő az NDSZ végrehajtó bizottságá­nak beszámolóját. A szövetség vezetői eseményekben gazdag három esztendőről adhattak számot. A pozsonyi kongresz­­szuson elfogadott akcióprog­ram maradéktalanul megvaló­sult, tovább erősödött a diák­­mozgalom akcióegysége, újabb sikerek születtek a diákjogo­kért folytatott harcban. A kongresszus küldötteinek plénuma előtt beszámoló hangzott el, amely az NDSZ szerepét elemzi a chilei, az arab, a vietnami és a kam­bodzsai népekkel és diákokkal vállalt szolidaritás fokozásá­ban. Az NDSZ részt vett az ENSZ emberi jogokért küzdő különleges bizottságának mun­kájában, és közreműködése hozzájárult, hogy a különféle mozgalmak sikerre vezessenek. Többek között újabb szolidari­tási mozgalmat is hirdettek: „Legyen minden egyetem a Chilével vállalt szolidaritás központja!" A szerdai plenáris ülésen hangzott el az a beszámoló, amely mérleget vont arról, mivel járult hozzá az NDSZ a nemzetközi diákmozgalom­nak az oktatás reformjáért és korszerűsítéséért folytatott harcához. Az előterjesztést kö­vetően megkezdődött az álta­lános vita. Este a Hazafias Népfront budapesti bizottságának ifjú­sági békeklubjában megnyílt a nemzetközi diákklub, amely a kongresszus idején gazdag kulturális programmal várja a küldötteket. Szerdán a magyar líra műfordításaiból orosz nyelvű irodalmi est zajlott le, és a X­­VI.-ről szóló kisfil­­meket vetítettek le. Új távlatok a vöröskeresztes mozgalom előtt Szerdán dr. Gegesi Kiss Pál elnökletével ülést tartott a Magyar Vöröskereszt országos elnöksége. A tanácskozáson az elnökség állást foglalt amellett, hogy a vöröskeresztes oktatást, elsősorban az elsősegélynyúj­tással kapcsolatos képzést a le­hető legszélesebb körben kell propagálni. Mint ismeretes, hazánkban törvény szabályoz­za állampolgáraink elsősegély­­nyújtási kötelezettségét és a munkahelyi elsősegélynyújtó szolgálat létrehozását, fejlesz­tését. Ugyancsak szerdán emlékez­tek meg országszerte sok he­lyen a nemzetközi vöröske­resztes világnapról, így Kapos­várott megyei elsősegélynyúj­tó versenyt rendeztek, Debre­cenben pedig ünnepség kere­tében köszöntötték a megye öt­venszeres véradóját, Bálint Lajost. Az ünnepségen azt is elmondották, hogy Hajdú-Bi­­har megyében 1973-ban 25 ezer önkéntes véradó volt, többsé­gük fizikai dolgozó. Pest megye keveset olvas A Pest megyei tanács műve­lődésügyi osztálya beszámolót készített a megye könyvtár­­ügyi helyzetéről. Az elmúlt években a tanácsi könyvtár­­hálózatban jelentős fejlődés történt, a könyvállomány, az olvasók száma megduplázó­dott. E kedvező jelenségek el­lenére Pest megyében még mindig azok vannak többen, akik nem, vagy csak rendszer­telenül olvasnak. Amíg orszá­gos viszonylatban tavaly az egy főre jutó könyvásárlás Magyarországon 135 forint volt, Pest megyében mindösz­­sze 49 forint. A tanácsi könyvtárhálózat­ban a beiratkozott olvasók szá­ma tavaly 117 ezer volt, ami a lakosság 12,9 százalékát jelen­ti. A szakszervezeti könyvtárak beiratkozott olvasóinak száma 37 400 fő. • Megkétszereződött a kölcsön­zött kötetek száma is, amely tavaly 3,2 millió volt. Pest me­gyében tavaly 34,6 millió fo­rintért vásároltak könyvet. Megnövekedett a szakkönyvek és az élő magyar irodalom iránti­­ érdeklődés. A megye társadalmi átrétegeződésének megfelelően a munkásolvasók száma gyorsan emelkedik, de az olvasók létszámához viszo­nyítva a munkásolvasók ará­nya mindössze 20,6 százalék. Az olvasók 41,5 százaléka 14 éven aluli. A községi könyvtá­rak elhelyezése azonban nem teszi lehetővé a gyermekolva­sókkal való külön foglalkozást. A megyében 318 tanácsi könyv­tár működik, a klubkönyvtá­rak száma 30. Sajátos helyze­tet teremt, hogy a megyei köz­ponti könyvtár a fővárosban van és kölcsönző munkát nem végez. A tanácsi könyvtárak állo­mánya tavaly 1256 ezer kötet volt, ami az országos 2,1 kötet­tel szemben a megyében lako­sonként csak 1,38 kötetet je­lent. Az ország legnépesebb megyéje Pest megye, és a könyvtári állomány nagyiá’ tekintve országosan a másod­i helyet foglalja el. Az egy la­kosra jutó könyvek számát te­kintve azonban az utolsó he­lyen van. E lemaradás meg­szüntetésére évek óta kitartó erőfeszítéseket tesznek. A Mű­velődésügyi Minisztérium évente fél millió forinttal, a megyei tanács pedig egymillió forinttal járul hozzá a könyv­­beszerzési kerethez, ez azonban nem elegendő. G. J. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Országos textilvállalat műszaki fejlesztési osztá­lya részére pályázatot hirdet fejlesztő mérnöki állások betöltésére. Elsősorban olyan fonó-szövő és általános gépész­­mérnökök jelentkezését várjuk, akik jó képzett­séggel és 5—10 éves gyakorlattal rendelkeznek és legalább egy világnyelvet beszélnek. Változatos munkakört biztosítunk fonó-szövő, valamint anyagmozgatási, klíma-, porelszívó be­rendezések fejlesztésének előkészítésénél. Jelentkezéseket­ a Magyar Hirdetőbe „Jövő” jeligére kérünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék