Magyar Nemzet, 1977. szeptember (33. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-23 / 224. szám

6 .Péntek, 1977. szeptember 23. Mno>nr\omzot NAPI KRÓNIKA — Bemutatkozó látogatáson fogadta Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke és Apró Antal, az országgyűlés elnöke Shukri Sabri Ahmadot, az Ira­ki Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét. — Németh Károly, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára csütörtökön fo­gadta a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottsá­gának pártmunkás-küldöttsé­gét, amely szeptember 19—22. között Erhard Schulze osz­tályvezető-helyettessel az élen az életszínvonal- és szociálpo­litika kérdéseit tanulmányozta hazánkban. Jelen volt Gerhard Reinert, az NDK budapesti nagykövete. — A szovjet testvérmegyék és testvérvárosok küldöttségét Nyikolaj Ivanovics Szoboljev­­nek, az SZKP kalinyini terüle­ti bizottsága titkárának vezeté­sével csütörtökön a Barátság Házában fogadta Nagy Mária, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság főtitkára. A szívélyes találkozón jelen volt Iván Va­­sailjevics Szalimon nagykövet­ségi tanácsos, a Szovjet—Bará­ti Társaságok Szövetségének magyarországi képviselője is. — Az NDK Kulturális Szö­vetségének IX. kongresszusa csütörtökön megnyílt Berlin­ben. Az NSZEP központi bi­zottságának a kongresszushoz intézett levelét Erich Honecker írta alá. — A szolidaritási hónap egyik kiemelkedő ifjúsági ese­ménye lesz az a szolidaritási fesztivál, amelyet október 9-én rendeznek a BNV C X—Il-es és 40-es pavilonjában. A ma­gyar szolidaritási bizottság és a KISZ budapesti bizottsága mintegy harmincezer fiatalt vár a gazdag programra, amelynek bevételét a szolidá­­ritási bizottság alapjára és a VIT-alapra utalják át. — A HVDSZ székhazában csütörtökön- véget ért az euró­pai szocialista országok kom­munális szakszervezeti vezetői­nek konferenciája. A résztve­vők egyetértettek abban, hogy az öt éve megkezdődött és az­óta rendszeressé vált konzulta­tív tanácskozások nagy ha­szonnal járnak. A jövőben is folytatni fogják az őket érdek­lő témák megvitatását. — Az UNIDO — az ENSZ iparfejlesztési szervezete — és a Magyar Kereskedelmi Ka­mara közös szervezésében a héten hazánkban tanácskozott az afroázsiai kamarák elnökei­nek fóruma 17 afrikai és ázsiai ország küldötteinek részvételé­vel. A fórum csütörtöki záró­­jelentésében javasolja, hogy a párizsi Nemzetközi Kereske­delmi Kamara kelet—nyugati összekötő bizottságát bővítsék ki a fejlődő országok kamarái­nak képviselőivel. Az UNIDO- fórum résztvevői csütörtökön elutaztak Budapestről. — Vietnami barátsági estet tartottak csütörtökön Szend­­rőn, a HNF Borsod megyei és Szendrő nagyközségi bizottsá­ga rendezésében a független és demokratikus vietnami állam megalakulásának 32. évfordu­lója alkalmából. — A népfront gazdaságpoli­tikai munkájáról tárgyalt csütörtökön Szombathelyen a HNF megyei elnökségének ki­bővített ülése. Elmondották, hogy a népfront szervei a ház­táji és kisegítő gazdaságok munkájának támogatására a megye 187 községében tartot­tak ismeretterjesztő előadáso­kat. Közölték azt is, hogy a Nagy Október 60. évfordulója tiszteletére a népfrontnak a megyei tanáccsal meghirdetett településfejlesztési, jubileumi társadalmi munkaversenyéhez a megye minden települése csatlakozott. — Országos helytörténeti ta­nácskozás volt csütörtökön Sopronban kutatás-módszerta­ni kérdésekről, mintegy félszáz múzeumi szakember és szak­folyóirat-szerkesztő részvételé­vel. Kevesebb napsütés Várható időjárás péntek estig: változóan felhős, idó, elszórtan kisebb eső lehet. Reggel átmeneti párásodós. Napközben megélén­külő északnyugatias szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 14—18 fok között. A Duna vízállása Budapestnél 212 cm. — A KGST vegyipari állan­dó bizottsága cellulóz- és pa­píripari munkacsoportjának Budapesten tartott 18. értekez­lete csütörtökön véget ért. Az ötnapos tanácskozáson a dele­gációk a további közös beru­házásokról tárgyaltak. Napi­renden szerepel a többi között újabb gyártó kapacitások — így Kubában cellulóz- és pa­pírgyár — létrehozása. — A Magyar Ortopéd Tár­saság V. kongresszusa csü­törtökön megkezdődött Buda­pesten. A háromnapos tanács­kozás egyik fő napirendi pont­ja a preventív ortopédia. Az ünnepélyes megnyitón a Ma­gyar Ortopéd Társaság tiszte­letbeli tagjainak sorába iktat­ták dr. Kari Chiari profesz­­szort, a bécsi Ortopédiai Klini­ka igazgatóját HIÜSÁG Egy lépéssel előbb is megnyerhettem volna!... (Vasvári Anna rajza) JWWWVWVJWWWöWWWVWWVWWWVWW — A Finn Szakszervezetek Központi Szövetségének kül­döttsége, amely Olavi Hanni­­nen alelnök vezetésével szep­tember 18—22. között hivata­los baráti látogatást tett ha­zánkban a §ZOT meghívására, csütörtökön elutazott Buda­pestről. — Svéd egészségügyi kül­döttség tartózkodott Budapes­ten szeptember 19—22. között, Ingegard Troedsson miniszter vezetésével Schultheisz Emil egészségügyi miniszter meghí­vására. A budapesti megbe­szélések eredményeként ma­gyar—svéd egészségügyi együttműködési egyezményt írtak alá. A svéd minisztert fogadta Szekér Gyula, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese is. A küldöttség csütörtökön elutazott Budapestről. — Országos építő- és építő­anyag-ipari szemináriumot rendeztek Salgótarjánban csü­törtökön az érdekelt miniszté­riumok, intézmények és válla­latok 240 szakembere részvé­telével. A tanácskozáson el­mondották, hogy a további eredmények elérése érdekében szükség van a minisztériumok, intézmények és vállalatok szo­rosabb együttműködésére. Szó esett arról is, hogy a külön­böző üzemek, nagyvállalatok évről évre halogatják az anyagmozgatás gépesítését. — A brnói nemzetközi gép­ipari vásár ötödik napján a Videoton R. T. csehszlovák külkereskedelmi partnerével még ez idei szállításra további 1,4 millió, 1978. évi szállításra pedig 98 millió rubel értékű exportszerződést írt alá. — KÜLÖNÖSEN KEGYETLEN EMBERÖLÉSÉRT 14 évi fegyház­büntetésre ítélte az esztergomi megyei bíróság Varga Dezső Ist­ván 57 éves esztergomi rokkant­­nyugdíjast. A férfi rendszeresen ivott, s részegen gyakran bántal­mazta feleségét. Egy este a féri ismét italosán feküdt le, majd hajnalban — minden előzetes ve­szekedés nélkül — fcjlzével fej­­besújtotta az asszonyt, s további nagy erejű ütéseket mért rá. Ez­után a súlyosan sérül nőt magára hagyta, újra elment inni. Másnap — felsértve csuklóját — öngyil­kosságra hivatkozva a helyi kór­házba ment, s ott elmondta, hogy agyonverte a feleségét. A vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. — Űjabb 43 koleramegbete­gedés történt Szíriában az el­múlt 24 órában, jelentették szerdán Damaszkuszból. Ezzel az összes koleraesetek száma az országban 2469-re emelke­dett. — A televízió mai műsora: 8.00: Tévétorna. SZ. 8.05: Iskola­tévé. 14.00: iskolatévé (ism.). 16.80: Hírek. 16.35: Pedagógusok fóruma. 17.10: Kis filmek. 1. Az Una folyó. Jugoszláv rövidfilm. 9Z. 2. Pá­­_rizs. Csehszlovák rövidfilm. SZ. 3. Ki, ha nem én? Iráni rajzfilm. SZ. 17.45: Játék a betűkkel. 18.15: Mindenki közlekedik . . . 18.30: öt perc meteorológia. 18.35: Miért ne lehetnénk jobbak? 19.10: Esti me­se. SZ. 19.20: Tévétorna. SZ. 18.30: TV-ii íradó. 20.00: Delta. 20.25: Hátország. Tévéfilm. SZ. 21.45: Telesport. Férfi kosárlabda EB. Döntők. SZ. Súlyemelő VB. Fél­­nehézsúly. sz. Közben: TV-hir­adó. 23.55: Képtelen képes törté­nelem. Rajzfilmsorozat. 2. műsor: 20.01: Zene. zene, zene — mellék­let. SZ. Pécsi Sebestyén orgona­­hangversenye Póton. 20.35: Éljen Jeorija — Koszorút Nikosznak! Dokumotumfllm Kréta szigetéről. SZ. 21.15: Jeleik a térben. SZ. 21.35: TV-híradó 2. 21.55: Világló éjszaka. Tévéfilm. SZ. — Magyar—vietnami barátsá­gi gyűlést rendezett csütörtö­kön Tatán a Hazafias Nép­front. A Hűtőtechnika ipari szövetkezetben megtartott gyű­lésen Varga Gyula, a városi ta­nács elnöke mondott beszédet és felszólalt Nguyen Thi Xuan Mai, a budapesti vietnami nagykövetség harmadtitkára. A gyűlés résztvevői táviratban üdvözölték a vietnami népet abból az alkalomból, hogy a Vietnami Szocialista Köztársa­ságot felvették az ENSZ-be. — Versenytárgyalást nyert Kuvaitban a Transelektro Kül­kereskedelmi Vállalat. Ezt kö­vetően 20 millió dolláros üzlet­kötésre került sor. A megálla­podás értelmében a Trans­elektro hat transzformátorállo­mást szállit a következő évek­ben a kuvaiti energiaügyi mi­nisztérium megrendelésére. — A 14. algíri nemzetközi vásár csütörtökön megnyílt. A vásáron 35 ország kiállítói vesznek részt. Magyarország 770 négyzetméternyi fedett és 300 négyzetméternyi szabad te­rületen 12 külkereskedelmi vállalat árukínálatával fogad­ja a vásár látogatóit. — ÁTTÖRTE EGY HÁZ KERÍ­TÉSÉT tehergépkocsival a Bara­nya megyei Oroszlón Hidasi Ist­ván 20 éves kaposvári gépkocsi­vezető. az udvaron halálra gázol­ta az ott tartózkodó Jáger János 33 éves szobafestőt, majd a ház­nak ütközött. A gépkocsivezető a szerencsétlenségnél könnyebben sérült meg. — Mérgezett óceánokat örö­kölnek tőlünk az eljövendő nemzedékek, erre figyelmeztet az egyik UNESCO-kiadvány­­ban dr. Edward D. Goldberg. oceanografus, a tengeri kémia kaliforniai specialistája. Gold­­berget főleg az nyugtalanítja, hogy a vegyi anyagok hosszas tartózkodása a nyílt tengeren a hulladékanyagok lassú fel­­halmozódása által mérgező ke­verék kialakulásához vezethet. Goldberg bizonyos kagylófaj­ták rendszeres vizsgálatát ja­vasolja, amelyekben felhalmo­zódnak a káros anyagok. — HÉT MÉTER MAGASRÓL LEZUHANT Kazincbarcikán, a Borsodi Hőerőmű Vállalat gép­­csarnokában — munka közben — Szabó István 48 éves sa.ióvámosi lakatos, és életét vesztette. — Százezer társasházi lakás épült eddig az országban, az OTP beruházásában. A száz­ezredik otthon kulcsát ünne­pélyes keretek között csütörtö­kön adták át Békéscsabán Csizmazia Miklós négygyerme­kes téglagyári dolgozónak. A lakást az OTP 36 ezer forint értékű berendezéssel látta el. — HALALRA GAZOLTA EGY TARTÁLYKOCSI Györszentiván külterületén Balogh Katalin nyolc­éves helybeli kislányt. — Iparági ankétot rendezett csütörtökön a Május 1. Ruha­gyárban a Könnyűipari Mi­nisztérium, a Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete és a Textilipari Műszaki Tudomá­nyos Egyesület. — A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, Budapest IX.. Török Pál u. 1. az 1977—78-as tan­évben alakrajz és grafika tanfo­lyamot Indít felnőttek részére. Beiratkozás október 3-án, 4-én és 5-én 4—7 óráig, ezután szombat kivételével munkaidőben. Beirat­kozási díj: alakrajz I. és grafika tani. 500.— Ft, alakrajz n. 600.— Ft, alakrajz Hl. 700.— Ft. X i — A vietnami néphadsereg művészegyüttese csütörtökön elutazott Budapestről. Az együttes fellépett több vidéki városban, s nagy sikerű dísz­előadást tartott a Fővárosi Opferettszínházban. Tisztele­tükre fogadást adott Boros Sándor kulturális miniszterhe­lyettes. — A négynapos magyar— szovjet művészettörténész ta­nácskozás csütörtökön befe­jezte munkáját. A konferen­cián előadások hangzottak el a magyar forradalmi progresszív művészet történeti kutatásai­ról, megállapodtak több közös kutatási programban és meg­vizsgálták a magyar és a szovjet művészet egymásra hatását. — Egyetemközi együttműkö­dési szerződést írt alá Buda­pesten Berend T. Iván, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem rektora, valamint Taha Ibrahim Al-Abdullah, a bagdadi egyetem elnöke. A do­kumentum alapján a későb­biekben hároméves együttmű­ködési munkatervben rögzítik a kapcsolatok konkrét formáit — Szoborparkot alakítanak ki Székesfehérvárott. Az Ist­ván király múzeum szomszéd­ságában levő üres telket par­kosították, s felállították Schaár Erzsébet, illetve Wilt Tibor egy-egy alumínium­kompozícióját. Ez lesz az alap­ja a szoborparknak, amelyet a közeljövőben „rendeznek be.” — A Nobel-díj összegét az idén húszezer svéd koronával emelik, s 700 ezer svéd koroná­ra növelik, jelentette be a Nobel-alapítvány szóvivője szerdán Stockholmban. A dí­jakat a hagyományoknak meg­felelően ez évben is december 10-én, Alfréd Nobel halála év­fordulójánál! napján adják át. — Nemzetközi égéssebésze­ti konferencia nyílt csütörtö­kön Keszthelyen 200 hazai szakember, valamint 13 ország több mint 100 szaktekintélyé­nek részvételével. A konferen­cián 87 előadás hangzik el, s a tanácskozás ideje alatt az Or­szágos Mentőszolgálat gyakor­lati mentési bemutatót tart Hévízen. — Halle megye életéről nyílt dokumentumkiállítás — a ma­gyar—NDK barátsági hét ke­retében — csütörtökön Veszp­rémben, a Dimitrov művelődé­si központban. A megnyitón Helmuth Klapproth, a Halle megyei tanács elnöke mondott beszédet. • — Az ország első múzeum­iskolája nyílt meg csütörtökön a szigetvári Zrínyi-várban. A jövőben a Szigetvárra látoga­tók 35—40 perces előadást hallhatnak a török hódoltság koráról, az iszlám vallásról és művészetről, valamint Zrínyi Miklós híres eposzáról. — Belgium lakosainak szá­ma, az idei népszámlálás ered­ménye szerint 9 823 052, tíz­ezerrel több, mint 1976-ban volt. — A Nemzetközi Láp- és Tőzegtársaság közgyűlése csü­törtökön záróokmány aláírásá­val fejeződött be Keszthelyen, az Agrártudományi Egyete­men. A háromnapos tanácsko­zás résztvevői kicserélték ta­pasztalataikat a láp- és tőzeg­hasznosítás tudományos és gyakorlati eredményeiről, s megismerkedtek a magyaror­szági láp- és tőzeghasznosítás mezőgazdasági, ipari és gyó­gyászati eredményeivel. A kon­ferencián javasolták, hogy mind a KGST, mind a nemzet­közi társaság vegye program­jába a tőzegiszap gyógyítási hasznosítását. — HALÁLOZÁS: Mély szomorú­sággal közöljük, hogy a mindig igaz, tiszta és jó lélek, Balassa Arpádné sz. Radó Lili, a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjá­nak és a Magyar P. E. N. Club­nak tagja szeptember 19-én áldá­sos földi életét befejezte. Drágán­kat szeptember 27-én, kedden, 14 órakor temetjük el a Farkasréti temetőben. Gyászolják: Balassa Árpád, férje. dr. Balassa Mária (Linz) és Balassa P. Tamás, gyer­mekei, Baíassáné Csángó Yvette menye és Balassa Marió unoká­ja. Részvétlátogatások mellőzését leérjük. X — Szeretett férjem, Freund Pál 86 éves korában, szeptember 13-án elhunyt. Hamvasztás utáni bú­csúztatása szeptember 26-án, 13.30 órakor lesz a Rákoskeresztúri köz­temetőben. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy Tausz Árminná szept. 7-én. életé­nek 87. évében elhunyt. Gyászol­ják: leánya: dr. Darvas Sándomé és családja, és fia: Paul Stevens és családja. X Huszonkilenc halálos áldozata van a szerdai rep^ászerencséiienségnek A KPM és a MALÉV gyászjelentése A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium és a Magyar Légi­­közlekedési Vállalat mély megrendüléssel közli a szomorú hírt, hogy a MALÉV Isztambul—Bukarest—Budapest útvonalon menetrend szerint közlekedő repülőgépét szeptember 21-én, magyar idő szerint 18 órakor Bukaresttől 55 kilométerre kényszerleszállás közben szerencsétlenség érte. 53 személy kö­zül 24-en életben maradtak. Életét vesztette 21 utas és myolcfő­­nyi személyzet Őszinte részvéttel hajtunk fejet az elhunyt 12 magyar, 5 török, 4 NSZK-állampolgárságú utas és munkatársaink: Bakcsi Mik­lós főpilóta, Fejes Péter reptilőgépvezető, Bohner András navi­gátor, Révblró László rádiós navigátor, Bocskay László hajózó szerelő, Gaál Katalin, Jánoslkné Harmatit Katalin, Kissné Kiss Annamária légiutaskfsérők emléke előtt. Őszinte fájdalommal és együttérzéssel osztozunk az áldozatok hozzátartozóinak gyászában. Szeptember 21-én, szerdán este, magyar idő szerint 13 órakor a MALÉV 203-as Isz­tambul—Bukarest—Budapest között menetrend szerint köz­lekedő TU—134-es repülőgépe Bukarest közelében kényszer­­leszállás közben lezuhant. A repülőgép fedélzetén 53 fő — 35 magyar, 4 NSZK-, 6 török ál­lampolgárságú utas és a 8 főnyi személyzet — tartózkodott. A megindult vizsgálatok eddigi megállapítása szerint 24-en — 23 magyar és egy török ál­lampolgár — maradtak élet­ben. Életét vesztette 21 utas és a 8 főnyi személyzet. A magyar utasok közül életét vesztette: Prikof György, Ra­­só Gyöngyi, Ludrovszky Eri­ka, Nagy Ágnes, Lantos Ka­talin, Faludyné dr. Kurucz Ilona, Tenke Katalin, Kun­halmi Zsuzsa, Pallay Tibor, Pallay Tibomé, Popovics Endre és Vinczellér Imréné. Az életben maradt utasok, köztük két könnyű sérült, akik orvosi ellátásban részesültek, szeptember 22-én az esti órák­ban Szegedre érkeztek a MA­LÉV külön buszával. Szeptem­ber 23-án folytatják útjukat Budapestre. Az Agerpres bukaresti je­lentése szerint a román ható­ságok kormánybizottságot bíz­tak meg a baleset körülmé­nyednek kivizsgálásával. A 22-én elutazott magyar szak­értőd bizottság megérkezett a baleset színhelyére. Ötesztendős a Barátság II. kőolajvezeték öt esztendővel ezelőtt, 1972. szeptember 22-én hegesztették össze a Tisza bal oldalán, Ti­­szaszentmárton térségében a Barátság II. kőolaj-távvezeték két ágát. Nem sokkal később megkezdték — első ütemben — a határ és a fényeslitkei foga­dóállomás közötti szakasz kő­olajjal való feltöltését, majd novemberben a teljes üzeme­lést is. A Szovjetunió és Magyaror­szág közötti energiakapcsola­­tok jelentős létesítménye köz­vetítésével hazánkban érkező kőolajat Fényeslitkén négy, egyenként 20 ezer köbméteres tartályba fogadják s a szüksé­ges mennyiségi és minőségi paraméterek ellenőrzését kö­vetően innen nyomásfokozó szivattyúkkal szállítják a száz­halombattai kőolaj-feldolgozó­ba, illetve Kápolnásnyéken át Szőnybe. Az öt esztendővel ezelőtt üzembe helyezett tápvezetéken eddig, több mint 25 millió ton­na olaj érkezett hazánkba. Magyar—bolgár barátsági gyűlés Miskolcon Bulgária felszabadulásának 33. és a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. évfor­dulója alkalmából a Hazafias Népfront Borsod megyei bi­zottsága szervezésében rende­zett magyar—bolgár barátsá­gi hét során csütörtökön Mis­kolcon, a Pamutfonóban ba­rátsági gyűlést tartottak. Ró­zsa Kálmán, Miskolc megyei város tanácsának elnöke ün­nepi beszédében méltatta azt a több évszázados kapcsola­tot, amely a két nép között kialakult. Szólott a gazdasá­gi, kereskedelmi együttműkö­désről, amely többek között a két vegyipari bázis, a bulgá­riai Dimitrovgrád és a borso­di Kazincbarcika testvérvá­rosi kapcsolataiban is meg­mutatkozik. Az ünnepségen részt vett és felszólalt Vladimir Videnov, a Bolgár Népköztársaság ma­gyarországi nagykövete is. Hangoztatta, hogy a mostani eseménysorozat tovább segíti a két nép barátságának el­mélyítését. Nyolc hónap alatt 23 000 új otthon Az építkezések és az építő­anyag-ipari üzemek dolgozói­nak jubileumi versenye ered­ményesen járult hozzá a válla­lati, az ágazati és a népgazda­sági tervek teljesítéséhez — állapította meg az Építő-, Fa- és Építőanyag-ipari Dolgozók Szakszervezetének központi vezetősége csütörtöki ülésén. A munkafélajánlások túltel­jesítése segítette a lakásépítés ütemességének javítását, az anyag- és energiatakarékossá­got. Az építés körültekintő meggyorsításának eredménye­ként az első félévben 18 ezer, az év első nyolc hónapjában pedig több mint 23 ezer új otthont adtak át. Ez 10—11 százalékkal haladja meg a múlt év azonos időszakában elért eredményt. Ezzel az éves átadási feladat 47 százalékát teljesítették, s a hátralevő la­kások építésének helyzete is kedvező, lehetővé teszi az éves terv maradéktalan teljesítését, és a jobb minőségű munkát. Az ágazat vállalatainak dol­gozói sikeresen teljesítik a ju­bileumi versenyben az anyag- és energiamegtakaritási felada­tokat is. Prognoz—6 A Szovjetunióban csütörtö­kön hajnalban Föld körüli pá­lyára bocsátották a Prognoz— 6 elnevezésű automatikus állo­mást Az előző öt, azonos típusú ál­lomáshoz hasonlóan a Prog­noz—6 is tanulmányozni fogja a Nap korpuszkuláris és elekt­romágneses sugárzását, a nap­­kitöréseket, s a Földet körül­vevő mágneses mezőt. Az állomás fedélzetén elhe­lyezett tudományos berendezé­seket a Szovjetunióban, Cseh­szlovákiában és Franciaország­ban állították elő a nemzetközi világűrkutatási együttműködés keretében. A tudományos állomás nyúj­tott ellipszis alakú pályájának, a Föld felszínétől mért legna­gyobb távolsága 197 900 kilo­méter, legkisebb távolsága pe­dig 498 kilométer. Az állomás fedélzeti rend­szerei és tudományos berende­zése rendben működnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék