Magyar Nemzet, 1979. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-17 / 89. szám

SZELLEMI EXPORT — Nekem mindegy, hogy Párizsba vagy Londonba küldjük, csak itthon ne zavarja fel az állóvizet! (Brenner György rajza) Magyar Vezor N­API KRÓNIKA — Losoncioi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban fe­jezte ki jókívánságait II. Mar­git dán királynő születésnap­ja, Dánia nemzeti ünnepe al­kalmából. — A szocialista országok nő­szervezeti vezetőinek a ta­nácskozását az idén április 19—21. között Ulánbátorban tartják. A konferencián — amely a nők évtizedével és a nemzetközi gyermekévvel kap­csolatos rendezvények prog­ramjaival foglalkozik — ha­zánkat Erdei Lászlón­é, a MNOT elnöke és Herczeg Éva, az MSZMP KB munkatársa képviseli. A küldöttség eluta­zott Mongóliába. — Új nemzetiségi klubot avattak kedden a többnemze­tiségű bajai járás Csátalja községében, s egyidejűleg megnyitották Az an­yanyelv hete Bács-Kiskun megyében rendezvénysorozatot. A klu­bot Kurucz Imre, a TIT főtit­kára adta át a környékbeli német, délszláv és szlovák, nemzetiségű lakosságnak.­­ A Körösi Csorna Társaság diákköri mozgalmában öt me­gye hatszáz diákja ismerkedik Ázsia hagyományos kultúrái­val, a Kelet népeinek jelen­kori útkeresésével, a magyar nép őstörténetével — mondot­ta Terjék József főtitkár be­számolójában a társaság köz­gyűlésén kedden,­ a Tudomá­nyos Akadémián. Bejelentet­ték, hogy idén szeptemberben ismét megrendezik hazánk­ban a Körösi Csoma-szimpo­­ziont, amelyre mintegy húsz országból várnak tudósokat. Benkő Loránd akadémikus „A székelyek eredetének kérdése és a magyar nyelvtudomány” címmel tartott előadást. Az idei Körösi Csoma-díjat Lő­­rincz László kandidátusnak, az emlékérmet pedig Czeglédy Károly professzornak, a tár­saság elnökének ítélték oda.­­ Csohány Kálmán mun­káiból rendez kiállítást a Ha­zafias Népfront XV. kerületi Bizottsága a Palotai Tárlat­ban, a Száraznád utcai Párt­­házban. A kiállítást ma dél­­lután hat órakor Bereczky­­ Lóránd nyitja meg. — A Művészet Kisgalériá­ban — a Hollós utcai Jókai Klubban — április 19-én dél­után hat órakor nyílik meg Paizs László szobrászművész kiállítása. A tárlatot Kernács Gabriella nyitja meg. — Megkétszereződött a hús­véti idegenforgalom Hegyes­halomnál és Sopronnál az idén, a múlt évihez képest. Hegyeshalomnál 72 óra alatt több mint hetvenezer, Sopron­nál pedig 23 ezer utas útiok­­mányait kezelték. A legtöbb vendég Ausztriából és az NSZK-ból érkezett. A rekord­­forgalmat a magyar vám- és határrendészeti szervek zavar­talanul bonyolították le.­­ Nem lesz melegvíz ötezer budai lakásban kedd estétől pén­tek estig a Távfűtő Művek köz­lése szerint. A Kelenföldi E­rő­­műix). induló és a budai rakpart men­tén húzódó too milliméteres vezetékből ugyanis szivárog a forró víz. Így április 17-én, ked­den este hat órától ötezer budai lakásban, a Várnegyedben, a Dé­li pályaudvar, az­ Attila út és a Krisztina körút környékén, és az itt levő közintézményekben nem tudnak melegvizet biztosítani. Ha a vezetéket csak hegeszteni kell, úgy április 20-án, pénteken este megindul ,a m­eleg vizszn­­a általás Bonyolultabb munka esetén pén­tekre nem tudnak elkészülni. A vezeték kibontása érinti a Gel­lért téri villamos vágány hálózatot is. Így a Gellért térről a János Kórház irányába közlekedő 9-es, és 19-es villamosok helyett autó­buszok szállítj­ák az utasokat. A 1 9-es éjszakai villamos helyett is autóbuszok járnak a Moszkva tér és a Kelenföldi­ pályaudvar között.­­ Elmerült egy motorosá­nak húsvéthétfőn Bécsben, a Dunán, a magyar hajók kikö­tési helyéül szolgáló lakópon­tonok közelében. A csónakban egy 28 éves férfi, a barátnője és két gyermek volt, a kilenc­éves Mónika és az ötéves René. Csákvári József magyar partikormányos ladikjával a szerencsétlenül jártak segítsé­gére sietett, és sikerült az anyát és kislányát kimenteni. A kisfiút elsodorta az erős ár, az ismeretlen férfit pedig a ponton alá vitte, sikerült azon­ban onnan kikerülnie és a partra úsznia. — 6,7-es erősségű földrengés rázta meg — a Richter-skála szerint — szombaton a csen­des-óceáni Húsvét-sziget kör­nyékét. — Vadász Frigyes, a Magyar Népköztársaság Cotonouban akkreditált nagykövete átadta megbízólevelét Mathieu Ke­­rekounak, a Benin Népi Köz­társaság elnökének.­­ A csongrád megyei ma­gyar—bolgár barátsági hét eseménysorozata kedden bol­gár dokumentumkiállítással kezdődött meg a szegedi Ifjú­sági Házban. Az eseményen dr. Koncz János, a Csongrád megyei pártbizottság titkára és dr. Sztojan Radev, a buda­pesti Bolgár Kultúra igazga­tója méltatta népeink barátsá­gát. — Dr. Antoni Ferenc egye­temi tanárt, a budapesti Sem­melweis Orvostudományi Egyetem rektorát tüntették ki az 1979. évi Jancsó Miklós emlékéremmel. A Szegedi Or­vostudományi Egyetem né­hány éve elhunyt, világhírű, Kossuth-díjas professzorának tiszteletére alapított érmet és a díszdiplomát kedden a szege­di szemészeti klinika tantermé­ben, a Szegedi Orvostudomá­nyi Egyetem tanácsának ün­nepi ülésén, dr. Petri Gábor rektor adta át.. A, .Szegedi­ Gyógyszertani Intézetben meg­koszorúzták Jancsi Miklós, emléktábláját.­­ A bukaresti Victoria Nagyáruházat egy héttel az áruházi tűz után kedden dél­ben ismét kinyitották, miután bukaresti üzemek és vállala­tok összefogásával, éjjel-nap­pali munkával eltüntették a második és harmadik emeleten pusztított tűz nyomait. — 104 KÖZLEKEDÉSI BALES­ET történt hazánk állain az elmúlt 72 órában. Tizenhét sz­eren eset­lenségnél 20 ember vesztette éle­tét. A balesetek közül 71 súlyos, 96 pedig könnyebb sérüléssel végződött.­­ Kanada legnagyobb pos­tarablását húsvétvasárnap haj­tották végre ismeretlen tette­sek. A rablók a mindössze a portás által őrzött ottawai fő­­postára egy hátsó ajtón keresz­tül hatoltak be, és három— ötmillió dollár közötti érték­ben zsákmányoltak csekkeket, készpénzt és ékszereket. — ITTASAN VEZETTE APJA KOCSIJÁT a jogosítvánnyal nem rendelkező Kovács Zoltán Nán­dor 22 éves budapesti la­kos és a XVII­., Nagykőrösi úton beton­oszlopnak ütközött. A személy­­­kocsi utasa, Hegyesi István 31 éves budapesti lakos életét vesz­tette, a kocsi vezetője súlyosan megsérült. Kovács Zoltánt a rendőrség előzetes letart­óz­tatárba helyezte és megindította ellene az eljárást. — Második hete sztrájkol­nak a spanyol tengerparti szállodák alkalmazottai, jelen­tik Malagából. A második világháború­s AKNÁRA BUKKANT a határt járva Szedlák Gábor 23 éves he­vesi lakos az átányi ..Búzaka­­lászt tsz növényvédő szaktech­nikusa. Vizsgálg­at­ni kezdte a lö­vedéket, amely felrobbant és ha­lálosan megsebesítette. A szeren­csétlenség ügyében vizsgálat fo­lyik. — A televízió szerdai műsora: 8. (Ki: idősebbek is elkezdhetik. SZ. 3.06—10.25: Iskolatévé. 10.25: A hetedik kontinens ékszerei. NSZK fi­l­­sorozat­. SZ. 10.50: Az Onecinn család. SZ. 11.40: Delta. 12.00: Lehet egy kérdéssel több? (Ism.) 15.20: Románia—Magyaror­szág olimpiai selejtező labdarúgó­­mérkőzés. SZ. 18.15: Szépen, jól magyarul. 18.25: Lázf­olt a térké­pén : Törökorszá­g. Ri,portifi im. SZ. 1­9.10: Esti mese. SZ. 19.20: Idősebbek is elkezdhetik. SZ. 19.30: Tv-Inra­do. SZ. 30.00: Kék fény. 21.30: Meztelenül. SZ. 22.35: Tv-híradó. SZ. 2. műsor. 20.01: A Box,V Mu­sic és a S­parks együttes műsora. SZ. 20.4­5: A Képzőművészeti Akadémia. SZ. 21.05: Tv-híradó 2. SZ. 21.25: Rek­lám. 21.30: Telesport. Kötöttfogá­sú birkózó Európa-bal­nokság, összefoglaló a Románia—Magyar­­orszá­g olimpiai selejtező labda­rúgó-mérkőzésről . — Az Ikarus autóbuszok felhasználásának a Szovjet­unióban szerzett tapasztalatai­ról tanácskoztak a magyar és a szovjet szakemberek a lett­országi Jurmala üdülőhelyen. A tanácskozáson részt vett Gácsi Miklós kohó- és gép­ipari minisztériumi állam­titkár is. A konferencián ün­nepélyesen átadták a Lett Köztársaság autóközlekedésé­­nek szállított ezredik magyar Ikarus buszt. A megbeszélés résztvevőit fogadta I. Bondale­­tov, a Lett SZSZSZK Minisz­tertanácsának elnökhelyettese is.­­ A kotori öböl környékén — ahol a vasárnapi földrengés a legnagyobb pusztítást okozta — az idén csaknem három­ezer magyar üdült volna az IBUSZ szervezésében.­­Erre a katasztrófa miatt nem kerül­het sor. A jugoszláv partnerek igyekeznek más tengerparti üdülőhelyeken helyet biztosíta­ni a magyar vendégeknek, s erről néhány napon belül ér­tesítik az IBUSZ-t. A válasz­tási lehetőségekről az IBUSZ minden érintett utast értesít. — A nyelv­kedvelők ismerkedési estjére hívják korhatár nélkül az angol, francia,­ német, olasz, orosz, s­panyol nyelvek gyakorióit 17—22 óráig, szerdán és csü­tör­kön a Hungária kávéház na­gy irodalmi szalonjába, pénteken a Dunapark étteremben. Az ismer­­kedés vidám disco keretében történik szombaton az V., Hon­véd u. 20., vasárnap a Kresz Géza u. 48. alatti pinceklubban Hétfőn mozi-, színházlátogatás, ke­dd­en tévéfig velő, am­el­yeket m­egl­esné­­­nek. S­zomb­a­ton dél­­előtt a Széchenyi strandon van a találkozó, vasárnap nyelvgya­­l­orló séta indul 10 órakor a Moszkva téri órától. A foglalko­zásokon — még a str­a­nd­olás, táncolás, kirándulás alkalmából i­s — kizárólag a fenti ny­elveken szórakoznak, társalognak. Az Er­kel Ferenc Művelődési Ház ren­dezvén­ye. — Az Állami Könyvterjesztő Vállalat könyvesboltjai április 19- től valamennyi kerület cent­rumában meghosszabbít­ott nyit­va tartással várják önt! Minden kedves vásárlónk este 8 óráig válogathat a munkájához, pihe­nésén ez, tanulásához nélküli.Űzhe­­t étien könyvek bő választéká­ból. " X — Gazdag programmal töltik meg az NT­K zeneszerző­i és e­l­ő­­a­dóm­ű­vészei az ,,NDK Zene Napjai” c. előadássorozat buda­pesti hangversenyeit, a világhírű lipcsei Gewandhausorchester Kurt Masur vezényletével május 7-én és 12-én ad koncertet. A két ze­nekari hangverseny mellett szá­mos ka­m­a­r­aha­n­gv­erse­n­y kerül megrendezésre a Zenekadémián: Heinz Sehunk hegedű estje, Her­mann Höhne­ dalestje, hangver­seny NDK kortárs zeneszerzők műveiből. Az előadássorozatot az Aug­os-trió hangversenye zárja május 13-án. Jegyek válthatók az Országos Filharmónia jegy­pénztárában (Bp., V., Vörösmarty tér’ 1.), a Zeneakadémián és az üzemi közönségszervezőknél.­­ — Turizmust kedvelők, figye­lem! Ha szép környezetben, kel­lemesen akar üdülni, keresse fel a bolgár ■ tengerpartot! A Bulgá­riába utazó autós turisták az IBUSZ, a Volántourist irodáiban, vagy a bolgár határállomásokon benzi­n­u­ta­l­v­á­n­yt vásá­rolhatnak 25 százalék kedvezménnyel. Jó utak: ingyenes műszaki segély­szolgálat várja Bulgáriában! El­helyezés: modern szállodákban, fa­házak­ban, kempingekben és fi­zet­ő­ve­n­dég -vs­z­­olgála­t­i l­a­ko­s­zok­ban a l­egszebb 0 dűlőt­el­ep­eken : Aranyhomok. Napospart. Albena. Drizsba. Kamraija. valamint Várna. Burg­asz,­ N­esz­­eb­a­r és B­ál­cáik váriban. Szállásbiztosítás, jelentkezés: az IBUSZ, a Coop­­tourist, a­z E­xpressz, a Volán­­tourist, a Budapest Tourist, a Siótour’, a Magyar Autóklub, a Magyar Kemping és Kara­van Klub Irodáiban. Kedvezmények: a szervezetten utazó turisták jú­nius 1—15-ig és szeptember 16— 30-ig 25 százalék, április, május, szeptember és október hónapban 40 százalék kedvezményt kapnak Jelentős árengedményt adnak a 2—10 éves gyerekeknek. Részletes információ: rat.kav^Ottotgt­k­ép­viselet, Budapest, VT., Nép­­köztársaság útja 16. Telefon: 221- 312, telex: ki-fJU. ^ A Magyar Nemzet április 8-i számában megjelent rejtvény megfejtése: l­ Milánó, 2 b 03 km, 3 c Gaurisankar, 4 'a Vaszilij Blazsetmij templom, öt darab, egyenként 300 forin­tos vásárlási utalványt nyertek: Dégi Feren­cné Székesfehérvár, Rátz Imre Budapest, Hung Ád­ám Ada, Tomana Károlyné Buda­pest, Urbán Edit Mosonmagyar­óvár. A nyertesek n­y­eremén­y­ei két postán kapják meg. — HAL­ÁLOZÁS: Az Orvosto­­vábbképző Intézet mély fá­j­dalom­má­ közli, hogy dr. Weinstein Pál nyugalmazott egyetemi tanár, az orvostudományok doktora éle­tének het­ven­harmadik évében, rövid szenvedés után elhunyt­. Az elhunytat az Orvostovábbképző Intézet saját halottjának tekinti. Temetése április 20-án, pénteken. 12.30 órakor lesz; a Rákoske­resztúri temetőben (Kozma u. 6.).­­ — Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Spitz­er Lipótné sz. Frank Jolán, az Unipack Szövetkezet nyugdíjasa. »8 éves korában el­hunyt. Gyászolja USA-ban élő­k­et testvére, Iréné Bokor és Alex Frank családjával, valamint rokonai, volt­ munkatársai és hűséges barátnői, akik őt idős korában hosszú éveken át meg­ható szeretettel vették körül, és igaz szívvel segítségére voltak. Temetése április 20-án, pénteken, fél 12 órakor lesz a Rákosk­e­­resztúri temetőben. | Kozma' u 13 ., iu • ■ - x — Bordás Ró­:­sí ny. színésznő elhunyt, Hatovás­zták ' • utáni' • bú­csúztatása április 19-én 3 órakor lesz a Rák­ekereszt­úri temetőben. Gyászolt­ák * rokonai, barátai, az Odry Színészotthon lakói és igazgatósága. X — Mély fáj­dalommal tudatjuk, hogy Búvári János, életének 70. évében. 1979. április 10-én várat­lanul elhunyt­. Hamvasztás előtti b­úcsúz­tatása 1979. április 8 ván, fél 12 órakor lesz a Fark­asréti temet­őben.­­ — Szomorúan tudatjuk, hogy dr. Kulin Béla 91 éves korában elhunyt. Gyászoló Pélesééé, faver­mekei és veséi a cég­­éd. Ká., v­á­­riá­s^mezőben helyezik örök nyugal mra. X — A Háziipari Szövetkezetek Országos Szövetsége 'FftS^OV' valamint a gyászoló család fáj­­dal­omtól megtörtén közük, hogy munkatársuk, a szeretett férj, a szerető édesapa. Nagy Elek tra­gikus hirtelenséggel f. év áprils 10-én elhunyt. A HISZÖV az el­hunytat saját halottjának tekin­ti. Temetése április 20-án, 14 órakor Tisza­ugaron lesz.­­ ­ A Pannónia vásár dí­iait kiosztották Szabadkán. A ma­gyarországi kiállítók közül el­ső díjjal tüntették ki a Bács- Kiskun megyei állami gazda­ságok társulásába tartozó Ba­ja, Helvécia, Sü­kösd, Izsák Kiskunhalas és Bácsszöllős üzemegységet. Második díjat két magyar ipari üzem, har­madik díjat két üzem és eg­y szövetkezet kapott. A vásár különdíját a szegedi ipari vá­sár igazgatósága, valamint a Szegedi Kenderfonó és Szövő­ipari Vállalat kapta meg. — A múzeum szerepe a XX. század utolsó harmadában. Ho­gyan s­egíti a múzeum az iskolai oktatást? E témákból rendez an­kétet április 18-án, szerdán dél­után 9 órakor a Szépművészeti Múzeum. — Maria Caniglia, a világhí­rű olasz szoprán énekesnő 7­1 éves korában meghalt. — Forgalmi rend változás a VI. kerületben: a fővárosi tanács közlekedési főigazgatósága értesí­ti a járművezetőket, hogy ápri­lis 18-án és 19-én a Lenin körút —Rudas László utca—Dózsa Gyöngy út—Gorkij fias­or—Maja­kovszkij utca által határolt terü­leten levő utcákat egy Irány­úsít­ják. Felhívják a gépjárműveze­tőik figyelmét, hogy az említett területen fokozott óvatossággal közlekedjenek és figyeljék az újonca kihelyezet közúti jelző­táblákat. .Szerda, 1979. április 18. Tizenegytől egyig A néni januárban múlt het­venhat éves. Mindennap ma­gától ébred, fél hatkor. De ágyban marad — a szoba­­konyha hideg, az olaj drága Nyolckor mégis rászánja ma­gát, kikászálódik a kunyha alól. Inas, csontos teste vacog A kád a konyhában van. A csap a kezéhez fagy, aztán a víz is. Amúgy is ráncos, letü­­lyedt arcát a hideg lúdbőröz­­teti. A dermedtség csak a gáz­tűzhelynél enged fel valame­lyest — a sárgult teáskanná­ba vizet­ ereszt. Amíg a tea­­víz forrni kezd, ismét a szo­bában remeg. Öltözik. Sokat megért posztóköntösébe bújik Egy pillanatra beles a szek­rénybe — benn a naftalin szaga terpeszkedik. Újra a konyhában. Reszkető, nehéz­kes mozdulatokkal hámoz ki a nylonzacskóból két szelet ke­nyeret — pirítást készít, mint minden reggel évek óta. Há­romnegyed kilenckor becsukja a szobaajtót — maradjon a hideg odabent. Leül,­eszik. Pirítást üresen.. Teát kortyol, cukor nélkül. Fél tízre a gáz erjedt melege végre átjárja a falakat. A merev, törékeny inak felengednek. Ül és vár. A tizenegyedik órát várja. Las­san telik az idő, megszokta Gondolatai a régmúlt emlékei között válogatnak. Amikor . . . De leginkább a tegnapra gon­dol. Mindennap a tegnapra. Kezében a pirítás utolsó mor­zsáit morzsolgatja. Észre sem veszi. Megszólal a rozsdás vekker. Tizenegy óra. És itt az idő­ készülődhet. A mozdulatok felgyorsulnak, el­kezdődik a szertartás. Feláll, forgolódva lép a szobába. Szé­lesre tárja a szekrényajtót Néz, kutat. Szeme megakad a sötétkék bársonyon. „Igen, ez lesz a mai.” Máris leakasztja, viszi a konyhába. A tűzhely mellé húzza a hokedlit, ráte­szi a ruhát. Melegíteni. Siet vissza a többiért. Ismét a konyhában, magára húzza az ajtót, aztán a kopott elegan­ciát. Majd: meleg harisnya, bundanadrág. Már a fekete, fűzős cipővel bajlódik — ne­hezen megy. De mégis kész. A töredezett barna retikü­lból előkerül a púder, az arcpirosí­tó és a pipacsvörös rrízs. Hasz­nálat után vissza. Kabátjáért nyúl, megigazítja rókagallér­ját. A hulló szőrszálakkal nem törődik: kilép a gangra. Ne­gyed tizenkettő múlt tíz perc­cel. Gondosan, mindkét kulcs­csal kétszer fordít a zárakon. Az első emeletről le a föld­szintre. Nagyot köszön a szem­bejövőnek és kilép az utcára. Három­negyed tizenkettőkor: — Fogadjunk, hogy ma megint a kék bársonyban lesz! — Nem fogadok, mert úgyis... Szó közben nyílik az ajtó, belép. Laci, a pincér ugrik mellé, lesegíti a kabátját, a helyére kiséri. Leül az első vendég, hanyag mozdulattal igyekszik szeméhez igazítani az okulárét, s így vár. Mar­kában azonban már ott lapul a kétforintos. Innét térül­ for­­dul, már az asztalnál áll, s már kezébe vándorolt észre­vétlen az izzadt pénzdarab. Másik kezével az étlapot kí­nálja. „Készételek, frissen­­sültek?” — kérdi, híven be­tartva a szereposztás diktálta formát. „Inkább a kismenüt, a 14.60-ast. Ez most kedvemre való.” Az asztalon már gőzö­lög is a leves. Lassan lát hoz­zá. Szörcsög, a kanál két ol­dalán lecsurog a lé, a leves­­csöppek szertefröccsennek, a frissen terített abroszra sárgás pettyeket festenek. Úgy lesz, mintha nem venné észre, pe­dig ezért nem kéredzkedik évek óta egy asztalhoz sem. Inkább korábban. Csak egy­szer kérdezte tőle valaki: „Szabad ez a hely?” „Várok valakit” — vetette oda. De most nem kérdezi senki, pedig a vendéglőbe percenként ér­keznek. Már előtte a második fogás: főzelék, hús. A késsel nem bír, fogaival próbálja ap­ró cafatokra tépni a „cipőtal­­pat". Protézise elmozdul. Megigazítja. Szétnéz, látta-e valaki. Megnyugszik, úgy tet­­szik, mindenki a tányérja fö­lé hajol. Újabb fogás, a leg­biztosabb pont: a sütemény. Nem folyik, könnyen vágható. Az utolsó morzsákat is gon­dosan összesöpri villájával, üres a tányér, s megérkezik a végszóra Imer is, a pohár víz­zel. „Fizetek” — szól, de még ki sem mondta, Feri, a szá­moló, már számol: „14,60”. Húszast ad, ellenőrzi az asz­talra tett 6,40-et, fejével jó­váhagyólag int. A rítus követ­kező állomása: szemügyre ve­szi az éttermet. Néz és fülel. Mondatfoszlányok úsznak hoz­zá, nem szól, de mindent je­gyez. Emlékeket gyűjt. Más­napig. Félóra múltán — a telt ház előtti utolsó pillanatban — hazaindul. Az első emeletre — egy órakor — már lihegve ci­peli fel a ,vendéglőből csent két szelet kenyeret. Murányi Gábor — ELVESZTETTE URALMÁT SZEMÉLYKOCSIJA FELETT a XVII., Csabai úton Keserű Ernő­­né 34 éves budapesti lakos és a jármű­ves árokba borult. A kocsi utasai közül az egyéves Keserű F­rnö Zsolt kórházba szállítás közben meghalt. Keserű Ernő 34 éves és Keserű Klára Gizella hétéves budapesti lakos, vala­mint az autó vezetője súlyosan megsérült. Mindhármukat kór­házba szállították. A rendőrség Keserüné jogosítványát bevonta és az asszony ellen megindította az eljárást. Felhős idő, eső, szél A na­pokkal ez­előtt jelzett idő­járás vált­ozás tegnap elérte Ma­gyarországot. Kedden az Oslo— Koppenhága — München — Bo­logna — Athén vonalban 300—700 kilométer széles terü­letert borult esős idő volt. Az átalakí­lást a légkör gyors és jelentős változá­sa okozta. A szokatlan meleg le­vegő helyébe északról jóval­ hű­vösebb érkezik. A Szovjetunió európai területének az északi fe­lén viszont már napok óta télies ismét az időjárás. Gyakran ha­vazik, és a hőmérséklet kedden jó nagy területen egész nap fagypont alatt maradt Moszkva környékén Európa többi része felett kedden változóan felhős volt az­ ég, de számottevő csapa­dékról nem érkezett jelentés. Magyarországon a húsvéti, il­letve az azt megelőző napok ra­gyogó időjárását kedden erősen felhős, borult, időnként e­sős idő követte. Az éjszakai lehűlés és a nappali­­elmele­gedés eg­yará­nt mérséklődött. Várható időjárás szerda­­estig: Erősen felhős, borúlt ,dő. Fő­ként a Dunántúlon várható s­­zéklődő eső, zá­por eső, az észa­ki, északkeleti szél élénk, a Du­nántúlon gyakran erős, sőt oly­kor viharos lesz. A hőmérséklet csúcsértéke ko­ra délutánra 10 és 15 fok között várható. A Duna vízállása Budapestnél 4,71 centiméter. Európai időjárási körkép 1979. április II. Az 1979. április 18.06 órára előrejelzett európai időjárási helyzet. A * /// H­ ' Haran­g Zápor* Zivatar Köd As aifcapBony nyomás középpontja A­ffinaaa nyomás középpontja Hisle* front Hideg front Okkluziós front Az áramlás iránya . V *! f? i Budapest, borongós 13 Ankara esős 15 Athén esős 16 Beier­ád esős 13 Berlin szeles 11 Bécs zá­poros 12 Bukarest esős 14 Helsinki változó4 Kijev esős 11 Kope­­nhága napos$ Leningrad változó2 Lisszabon napos 15 London n­apos 13 Madrid záporos 14 Milánó esős 11 MiIK­S'/k változó9 Moszkva hózáporos0 München változó 11 Csin n­após5 Párizs napos 12 Prága esős 11 Róma esős 15 Stocsiholm napos♦ Széria esős 15 Varsó szeles 15

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék