Magyar Nemzet, 1979. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-17 / 89. szám

Magyar Vmzpt .Szerda, 1979. április 18. N A P I K R Ó N I K A SZELLEMI EXPORT — Nekem mindegy, hogy Párizsba vagy Londonba küldjük, csak itthon ne zavarja fel az állóvizet! (Brenner György rajza) A Magyar Nemzet április 8-i számában megjeleni rejtvény megfejtése: le Milánó, 2 b U3 km, 3 c Gaurisankar, 4 'a Vaszilij Biazsetmij templom. öt darab, egyenként 300 forin­tos vásárlási utalványt nyertek: Dégi Farén óné Székesfehérvár, Rátz Imre Budapest, Hung Átlám Aha, Tomana Károlyné Buda­pest, Urbán Edit Mosonmagyar­óvár. A nyertesek n y eremén y ei két postán kapják meg, — A Pannónia vasár di.iaii kiosztották Szabadkán. A ma­gyarországi kiállítók közül el­ső díjjal tüntették ki a Bács- Kiskun megyei állami gazda­ságok társulásába tartozó Ba­ja, Helvécia, Stikösd, Izsák Kiskunhalas és Bacsszöllős üzemegységet. Második díjat két magyar ipari üzem. har­madik díjat két üzem és eg.v szövetkezet kapott. A vásár különdíját a szegedi ipari vá­sár igazgatósága, valamint a Szegedi Kenderfonó és Szövő­ipari Vállalat kapta meg. — A múzeum szerepe a XX. század utolsó harmadában. Ho­gyan s-ogíti a múzeum az iskolai oktatást? E témákból rendez an­kétet április 18-án. szerdán dél­után H órakor a Szépművészet; Múzeum. — Maria Caniglia, a világhí­rű olasz szoprán énekesnő 7:1 éves korában meghalt. — HAL.ÍLOZAS: Az Orvoetn­­vábbkepző Intézet mély fá i dalom­má! közli, hogy dr. Weinstein Pál nyugalmazott egyetemi tanár, az orvostudományok doktora éle­iének bet ven harmadik évében, rövid szenvedés után elhunyd:. Az elhunytat az Orvostovábbképző Intézet saját halottjának tekinti. Temetése április 20-án. pénteken. 12.30 órakor les*; a Rákoske­resztúr; temetőben «Kozma u. 6.). X — Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Spitz-er Lipótné sz. Frank Jolán, az Unipack Szövetkezet nyugdíjasa. »8 éves korában el­hunyt. Gyászolja USA-ban é^ő k>eí testvére: Iréné Bokor és Alex Frank családjával, valamint rokonai, volt. munkatársai és hűséges barátnői, akik őt idős korában hosszú éveken át meg­ható szeretettel vették körű1, és igaz szívvel segítségére voltak. Temetése április 20-án. pénteken, fél 12 órakor lesz a Rákoaire­­resziuri temetőben. í Kozma' u 13 ., iu • ■ - x — Bordás Ró/: sí ny. színésznő elhunyt, Hatovás-zták ' • utáni' • bú­csúztatása április 19-én u órakor lesz a Rák elereszt úri temetőben. Gvászolt.ák * rokonai, barátai, az Odry SzinészotthoT lakói és igazgatósága. X — Mély fáj dalommal tudatjuk, hogy Búvárt János, életének 7«. évében. 1979. áprilts 10-én várat­lanul elhunyd;. Hamvasztás előtti l-úcsúz,tatása 1979. áorjhs ^ván. fél 12 órakor lesz a Fáricasré*1 temet őpen. X — Szomorúan tudatjuk, hogy dr. Kulin Béla 91 éves korában elhunyt. Gyászoló Pélesééé. faver­mekéi és veiéi a cég' éd: Ká.; v-á­­riá ‘^metőben helyezik örök nyuga^mra. X — A Háziipari Szövetkezetek Országos Szövetsége 'FftS^OV' valamint a gyászoló család taj­­dál ómtól megtörtén közük, hogy munkatársuk, a szeretett férj. a szerető édesapa. Nagy Elek tra­gikus hirrelensóegel f. év áoriús lO-én elhunyt. A HtSZÖV az el­hunytam saját halottjának tekin­ti. Temetése április 20-án. 14 órakor Tisza ugaron lesz. X Tizenegytől egyig A néni januárban múlt het­venhat éves. Mindennap ma­gától ébred, fél hatkor. De ágyban marad — a szoba­­konyha hideg, az olaj drága Nyolckor mégis rászánja ma­gát; kikászálódik a dunyha alól. Inas. csontos teste vacog A kád a konyhában van. A csap a kezéhez fagy. aztán a víz is. Amúgy is ráncos, löty­­lyedt arcát a hideg lúdbőröz­­teti. A dermedtség csak a gáz­tűzhelynél enged fel valame­lyest — a sárgult teáskanná­ba vizet• ereszt. Amíg a tea­­víz forrni kezd. ismét a szo­bában remeg. Öltözik. Sokat megért posztóköntösébe bújik Egy pillanatra beles a szek­rénybe — benn a naftalin szaga terpeszkedik. Üjra a konyhában. Reszkető, nehéz­kes mozdulatokkal hámoz ki a nylonzacskóból két szelet ke­nyeret — pirítást készít, mint minden reggel évek óta. Há­romnegyed kilenckor becsukja a szobaajtót — maradjon a hideg odabent. Leül. eszik. Pirítást üresen.. Teát kortyol, cukor nélkül. Fél tízre a gáz erjedt melege végre átjárja a falakat. A merev, törékeny inak felengednek. Ül és vár. A tizenegyedik órát várja. Las­san telik az idő. megszokta Gondolatai a régmúlt emlékei között válogatnak. Amikor . . . De leginkább a tegnapra gon­dol. Mindennap a tegnapra. Kezében a pirítás utolsó mor­zsáit morzsolgatja. Észre sem veszi. Megszólal a rozsdás vekker: Tizenegy óra. És itt az idő. készülődhet. A mozdulatok felgyorsulnak, el­kezdődik a szertartás. Feláll, forgolódva lép a szobába. Szé­lesre tárja a szekrényajtót Néz. kutat. Szeme megakad a sötétkék bársonyon. „Igen. ez lesz a mai.” Máris leakasztja, viszi a konyhába. A tűzhely mellé húzza a hokedlit, ráte­szi a ruhát. Melegíteni. Siet vissza a többiért. Ismét a konyhában, magára húzza az ajtót, aztán a kopott elegan­ciát. Majd: meleg harisnya, bundanadrág. Már a fekete, fűzős cipővel bajlódik — ne­hezen megy. De mégis kész. A töredezett barna retikiilböl előkerül a púder, az arcpirosí­tó és a pipacsvörös rtízs. Hasz­nálat után vissza. Kabátjáért nyúl. megigazítja rókagallér­ját. A hulló szőrszálakkal nem törődik: kilép a gangra. Ne­gyed tizenkettő múlt tíz perc­cel. Gondosan, mindkét kulcs­csal kétszer fordít a zárakon. Az első emeletről le a föld­szintre. Nagyot köszön a szem­bejövőnek és kilép az utcárá. Három negyed tizenkettőkor: — Fogadjunk, hogy ma megint a kék bársonyban lesz! — Nem fogadok, mert úgyis... Szó közben nyílik az ajtó, belép. Laci, a pincér ugrik mellé, lesegíti a kabátját, a helyére kiséri. Leül az első vendég, hanyag mozdulattal igyekszik szeméhez igazítani az okulárét, s így vár. Mar­kában azonban már ott lapul a kétforintos. Imcí térül-for­­dul, már az asztalnál áll, s már kezébe vándorolt észre­vétlen az izzadt pénzdarab. Másik kezével az étlapot kí­nálja. „Készételek, frissen­­sültek?” — kérdi, híven be­tartva a szereposztás diktálta formát. „Inkább a kismenüt. a 14.60-ast. Ez most kedvemre való.” Az asztalon már gőzö­lög is a leves. Lassan lát hoz­zá. Szörcsög, a kanál két ol­dalán lecsurog a lé, a leves­­csöppek szertefröccsennek, a frissen terített abroszra sárgás pettyeket festenek. Ügy lesz. mintha nem venné észre, pe­dig ezért nem kéredzkedik évek óta egy asztalhoz sem. Inkább korábban. Csak egy­szer kérdezte tőle valaki: „Szabad ez a hely?” „Várok valakit” — vetette oda. De most nem kérdezi senki, pedig a vendéglőbe percenként ér­keznek. Már előtte a második fogás: főzelék, hús. A késsél nem bír. fogaival próbálja ap­ró cafatokra tépni a „cipötal­­pat". Protézise elmozdul. Megigazítja. Szétnéz, látta-« valaki. Megnyugszik, úgy tet­­szik. mindenki a tányérja fö­lé hajol. Üjabb fogás, a leg­biztosabb pont: a sütemény. Nem folyik, könnyen vágható. Az utolsó morzsákat is gon­dosan összesöpri villájával, üres a lányér, s megérkezik a végszóra Imcí is, a pohár víz­zel. „Fizetek” — szói. de még ki sem mondta, Feri, a szá­moló, már számol: „14,60”. Húszast ad. ellenőrzi az asz­talra tett 6,40-et. fejével jó­váhagyólag int. A rítus követ­kező állomása: szemügyre ve­szi az éttermet. Néz és fülel. Mondatfoszlányok úsznak hoz­zá. nem szól. de mindent je­gyez. Emlékeket gyűjt. Más­napig. Félóra múltán — a telt ház előtti utolsó pillanatban — hazaindul. Az első emeletre — egy órakor — már lihegve ci­peli fel a ,vendéglőből csent két szelet kenyeret. Murányi Gábor — Forgalmi rend változás a VI. kerületben: a fővárosi tanács közlekedési főigazgatósága értesí­ti a járművezetőket, hogy ápri­lis 18-án és 19-én a Lenin körút —Rudas László utca—Dózsa Gyöngy út—Gorkij fias-or—Maja­kovszkij utca által határolt terü­leten levő utcákat egy Irány ásít­ják. Felhívják a gépjárműveze­tőik figyelmét, hogy az említett területen fokozott óvatossággal közlekedjenek és figyeljék az újonca kihelyezed közúti jelző­táblákat. — ELVESZTETTE URALMAT SZEMÉLYKOCSIJA FELETT a XVII., Csabai úton Keserű Ernő­­né 34 éves budapesti lakos és a jármiivei árokba borult. A kocsi utasai közül ai egyéves Keserű F.rnö Zsolt kórházba szállítás közben meghalt. Keserű Ernő 34 éves és Keserű Klára Gizella hétéves budapesti lakos, vala­mint az autó vezetője súlyosan megsérült. Mindhármukat kór­házba szállították. A rendőrség Keserüné jogosítványát bevonta és az asszony ellen megindította az eljárást. Felhős idő, eső, szél — Losonciéi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban fe­jezte ki jókívánságait II. Mar­git dán királynő születésnap­ja, Dánia nemzeti ünnepe al­kalmából. — A szocialista országok nő­szervezeti vezetőinek a ta­nácskozását az idén április 19—21. között Ulánbátorban tartják. A konferencián — amely a nők évtizedével és a nemzetközi gyermekévvel kap­csolatos rendezvények prog­ramjaival foglalkozik — ha­zánkat Erdei Lászlón é, a MNOT elnöke és Hérczeg Éva, az MSZMP KB munkatársa képviseli. A küldöttség eluta­zott Mongóliába. — Üj nemzetiségi klubot avattak kedden a többnemze­tiségű bajai járás Csátalja községében. s egyidejűleg megnyitották Az an.yanyelv heíe Bács-Kiskun megyében rendezvénysorozatot. A klu­bot Kurucz Imre. a TIT főtit­kára adta át a környékbeli német, délszláv és szlovák, nemzetiségű lakosságnak. — A Körösi Csorna Társaság diákköri mozgalmában öt me­gye hatszáz diákja ismerkedik Ázsia hagyományos kultúrái­val. a Kelet népeinek jelen­kori útkeresésével, a magyar nép őstörténetével — mondot­ta Térjék József főtitkár be­számolójában a társaság köz­gyűlésén kedden,' a Tudomá­nyos Akadémián. Bejelentet­ték, hogy idén szeptemberben ismét megrendezik hazánk­ban a Körösi Csoma-szimpo­­ziont. amelyre mintegy húsz országból várnak tudósokat. Benkő Loránd akadémikus „A székelyek eredetének kérdése és a magyar nyelvtudomány” címmel tartott előadást. Az idei Körösi Csoma-díjat Lő­­rincz László kandidátusnak, az emlékérmet pedig Czegledv Károly professzornak, a tár­saság elnökének ítélték oda. — Csohány Kálmán mun­káiból rendez kiállítást a Ha­zafias Népfront XV. kerületi Bizottsága a Palotai Tárlat­ban. a Száraznád utcai Párt­­házban. A kiállítást ma dél­siután hat órakor Bereczkv : Lórand nyitja meg. — A Művészet Kisgalériá­ban — a Hollós utcai Jókai Klubban — április 19-én dél­után hat órakor nyílik meg Paizs László szobrászművész kiállítása. A tárlatot Kernács Gabriella nyitja meg. — Megkétszereződött a hús­véti idegenforgalom Hegyes­halomnál és Sopronnál az idén, a múlt évihez képest. Hegyeshalomnál 72 óra alatt több mint hetvenezer, Sopron­nál pedig 23 ezer utas útiok­­mányait kezelték. A legtöbb vendég Ausztriából és az NSZK-ból érkezett. A rekord­­forgalmat a magyar vám- és határrendészeti szervek zavar­talanul bonyolították le. — Nem lesz melegvíz ötezer budai lakásban kedd estétől pén­tek estig a Távfűtő Müvek köz­lése szerint. A Kelenföldi E*rő­­müix): induló es a duda. rakpart men len húzódó äoo milliméteres vezetékből ugyanis szivárog a forró víz. tgy április 17-én. ked­den este hal órától ötezer budai lakásban, a Várnegyedben, a Dé­li pályaudvar, az. Attila út és a Krisztina körút környékén, es az itt levő közintézményekben nem tudnak melegvizet biztosítani. Ha a vezetéket csak hegeszteni kell. úgy április 20-án. pénteken este megindul ,a m elég vizszn \a álta-ás Bonyolultabb munka esetén pén­tekre nem tudnak elkészülni. A vezeték kibontása érinti a Gel­lert téri villamos vágány hálózatot is. Így a Gallért térről a János Kórház irányába közlekedő 9-es. es 19-es villamosok helyett autó­buszok száüiti-ak az utasokat. A ,9-es éjszakai villamos helyett is autóbuszok járnak a Moszkva tér és a Kelenföldit pályaudvar között, — Elmerült egy motorosá­nak húsvéthétfőn Bécsben, a Dunán, a magyar hajók kikö­tési helyéül szolgáló lakópon­tonok közelében. A csónakban egy 28 éves férfi, a barátnője és két gyermek volt, a kilenc­éves Mónika és az ötéves René. Csákvári József magyar partikormányos ladikjával a szerencsétlenül jártak segítsé­gére sietett, és sikerült az anyát és kislányát kimenteni. A kisfiút elsodorta az erős ár. az ismeretlen férfit pedig a ponton alá vitte, sikerült azon­ban onnan kikerülnie és a partra úsznia. — 6,7-es erősségű földrengés rázta meg — a Richter-skála szerint — szombaton a csen­des-óceáni Húsvét-szlget kör­nyékét. — Vadász Frigyes, a Magyar Népköztársaság Cotonouban akkreditált nagykövete átadta megbízólevelét Mathieu Ke­­rekounak. a Benin Népi Köz­társaság elnökének. — A csongrád megyei ma­gyar—bolgár barátsági hét eseménysorozata kedden bol­gár dokumentumkiállítássaJ kezdődött meg a szegedi Ifjú­sági Házban. Az eseményen dr. Koncz János, a Csongrád megyei pártbizottság titkára és dr. Sztojan Radev. a buda­pesti Bolgár Kultúra igazga­tója méltatta népeink barátsá­gát. — Dr. Antoni Ferenc egye­temi tanárt, a budapesti Sem­melweis Orvostudományi Egyetem rektorát tüntették ki az 1979. évi Jancsó Miklós emlékéremmel. A Szegedi Or­vostudományi Egyetem né­hány éve elhunyt, világhírű. Kossuth-díjas professzorának tiszteletére alapított érmet és a díszdiplomát kedden a szege­di szemészeti klinika tantermé­ben, a Szegedi Orvostudomá­nyi Egyetem tanácsának ün­nepi ülésén, dr. Petri Gábor rektor adta át,. A, .Szegedi. Gyógyszertani Intézetben meg­koszorúzták Jgncsp Miklós, emléktábláját. — A bukaresti Victoria Nagyáruházai egy héttel az áruházi tűz után kedden dél­ben isméi kinyitották, miután bukaresti üzemek és vállala­tok összefogásával, éjjel-nap­pali munkával eltüntették a második és harmadik emeleten pusztított tűz nyomait. — 1K4 KÖZLEKEDÉSI BALKS RT történt hazánk áljain az elmúlt 72 órában. Tizenhét sv.eren eset­lenségnél 20 ember vesztette éle­téi. A baleketek közül 71 súlyos, 96 pedig könnyebb sérüléssel végződött. — Kanada legnagyobb pos­tarablását husvétvasárnap haj­tották végre ismeretlen tette­sek. A rablók a mindössze a portás által őrzött ottawai fő­­postára egy hátsó ajtón keresz­tül hatoltak be. és három— ötmillió dollár közötti érték­ben zsákmányoltak csekkeket, készpénzt és ékszereket. — ITTASAN VEZETTE APJA KOCSIJÁT a jogosítvánnyal nem rendelkező Kovács Zoltán Nán­dor 22 éves budapesti la.kos és a XVII!.. Nagykőrösi úton beton­oszlopnak ütközött. A személy ­­kocsi utasa. Hegyest István 31 éves budapesti lakos életét vesz­tette, a kocsi vezetője súlyosan megsérült. Kovács Zoltánt a rendőrség előzetes letart óz talárba helyezte és megindította ellene az eljárást. — Második hete sztrájkol­nak a spanyol tengerparti szállodák alkalmazottai, jelen­tik Malagából. — második vilaghaborí s AKNÁRA BUKKANT a határt járva Szediák Gábor 23 éves he­vesi lakos az átányl ..Búzaka­­lász” tsz növényvédő szaktech­nikusa. Vizsgáig at ni kezdte a lö­vedéket. amely felrobbant és ha­lálosan megsebesítette. A szeren­csétlenség ügyében vizsgálat fo­lyik. — A televízió szerdai műsora: 8. (Ki: idősebbek is elkezdhetik. SZ. 3.06—10.25: ISkolatévé. 10.25: A hetedik kontinens ékszerei. NSZK fiilntsorbzat;. SZ. 10.50: Az Oneciin család. SZ. 11.40: Delta. 12.00: Lehet egy kérdéssel több? (Ism.) 15.20: Románia—Magyaror­szág olimpiai selejtező labdarúgó­­mérkőzés. SZ. 18.15: Szépen, jól magyarul, 18.25: Lázf-oLt a térké­pén : Törökorszá g. Ri,portifi im. SZ. 1.9.10: Esti mese. SZ. 19.20: Idősebbek is elkezdhetik. SZ. 19.30: Tv-Inra do. SZ. 30.00: Kék fény. 21.30: Meztelenül. SZ. 22.35: Tv-híradó. SZ. 2. műsor: 20.01: A Rox.V Muisic és a S parks együttes műsora. SZ. 20.4.5: A Képzőművészeti Akadémia. SZ. 21.05: Tv-híradó 2. SZ. 21.25: Rek­lám. 21.30: Telesport. Kötöttfogá­sú birkózó Európa-hal nőkeág. összefoglaló a Románia—Magyar­­orszáig olimpiai selejtező labda­rúgó-mérkőzésről . — Az Ikarus autóbuszok felhasználásának a Szovjet­unióban szerzett tapasztalatai­ról tanácskoztak a magyar és a szovjet szakemberek a lett­országi Jurmala üdülőhelyen. A tanácskozáson részt vett Gácsi Miklós kohó- és gép­ipari minisztériumi állam­titkár is. A konferencián ün­nepélyesen átadták a Lett Köztársaság autőközlekedésé­­nek szállított ezredik magyar Ikarus buszt. A megbeszélés résztvevőit fogadta I. Bondale­­tov, a Lett SZSZSZK Minisz­tertanácsának elnökhelyettese is. — A kotori öböl környékén — ahol a vasárnapi földrengés a legnagyobb pusztítást okozta — az idén csaknem három­ezer magyar üdült volna az IBUSZ szervezésében.^-Erre a katasztrófa miatt nem kerül­het sor. A jugoszláv partnerek igyekeznek más tengerparti üdülőhelyeken helvet biztosíta­ni a magyar vendégeknek, s erről néhány napon belül ér­tesítik az IBUSZ-l. A válasz­tási lehetőségekről az IBUSZ minden érintett utast értesít. — A nyelv kedvelők ismerkedési estjére hívjak korhatár nélkül av angol. francié.- német, o«a$z. órósz, s-panyol nyélvék gyakoriéit 17—22 óráig: szerdán és csiitör­kön a Hungária kávéház na.gv irodalmi szalonjába, pénteken a Dunapark étteremben. Az ismer­­kedés vidám disco keretében történik szombaton az V.. Hon­véd u. 20.. vasárnap a Kresz Géza u. 48. alatti pinceklubban Hétfőn mozi-. színházlátogatás, ke dd en tévéiig velő. am el vekét m egb esaé 1 nek. S-zomtoa ton dél ­előtt a Széchenyi strandon van a találkozó. vasárnap nyelvgya­­l<orló séta indul 10 órakor a Moszkva téri órától. A foglalko­zásokon — még a str a nd olás. táncolás. kirándulás alkalmából i.s — kizárólag a fenti ny élveken szórakoznak, társalognak. Az Er­kel Ferenc Művelődési Ház ren­dezvén ye. — Az Állami Könyvterjesztő Vállalat könyvesboltjai április 19- tői valamennyi kerület cent­rumában meghosszabbít ott nyit­va tartással várják önt! Minden kedves vásárlónk este 8 óráig válogathat a munkájához, pihe­nésén ez. tanuiasához nelküh.Vzhe­­t étién könyvek bő választéká­ból. ' X — Gazdag programmal töltik meg az NT)k zeneszerző i és e-i ö­­a dóm ü vészei az ..NDK Zene Napjai” c. előadássorozat buda­pesti hangversenyeit, a világhírű lipcsei Gewandhausorchester Kurt Masur vezényletével május 7-éh és 12-én ad koncertet. A két ze­nekari hangverseny mellett szá­mos ka m a.r aha n gv őrse n y kerül megrendezésre a Zenekadémián: Heinz Sehunk hegedű estje. Her­mann Höhne! dalestje, hangver­seny NDK kortárs zeneszerzők műveiből. Az előadássorozatot az Au! os-trió hangversenye zárja május 13-án. Jegyek válthatók az Országos Filharmónia jegy­pénztárában (Bp.. V.. Vörösmarty téi’ l.). a Zeneakadémián és az üzemi közönségszervezőknél. X — Turizmust kedvelők, figye­lem! Ha szép környezetben, kel­lemesen akar üdülni, keresse fel a bolgár ■ tengerpartot! A Bulgá­riába utazó autós turisták az íBUSZ. a Volántourist irodáiban, vagy a bolgár határállomásokon benzi n u ta 1 v á n yt vásá Tolhatnak 25 százalék kedvezménnyel. Jó utak. ingyenes műszaki segély­szolgálat várja Bulgáriában! El­helyezés: modern szállodákban, fa házak ban. kempingekben és fi­zet ő ve n dég -vs ?. oLgála t i 1 a kő s rvk ban a ; egszébb 0 dűlot-el ep ekén : Aranyhomok. Napospart. Albena. Drnzsba. Kamraija. valamint Várna. Burg asz,. N esz. eb a r és B ál­cáik váriban. Szállásbiztosítás, jelentkezés: az IBUSZ, a Coop­­tourist. a-z F.xpressz, a Volán­­tourist. a Budapest Tourist, a Siótoui’. a Magyar Autóklub, a Magyar Kemping és Kara van Klub Irodáiban. Kedvezmények: a szervezetten utazó turisták jú­nius 1—15-ig és szeptember lő— 30-ig 25 százalék: április, május, szeptember és október hónapban 40 százalék kedvezményt kannak Jelentős árengedményt adnak a 2—10 éves gyerekeknek. Részlete« információ: rat.kav^Ottptqt­k ép viselet, Budapest. VT.. Nép­­köztársaság útia 16. Telefon: 221- 312, telex: kí-fJU. ^ A na pókkal ez-elött jelzett idő­járás vélt ozás tegnap elérte Ma­gyarországot. Kedden az Oslo— Koppenhága — München — Bo­logna — Athén vonalban 300—700 kilometer széles terű letöri borult esős idő volt. Az átalakívlást a légkör gyors és jelentős változá­sa okozta. A szokatlan meleg le­vegő helyébe északról jóvá.! hű­vösebb érkezik. A Szovjetunió európai területének az északi fe­lén viszont már napok óta télies ismét az időjárás. Gyakran ha­vazik. és 3 hőmérséklet kedden tó nagy területen egész nap fagypont alatt maradt Moszkva környékén Európa többi része felett kedden változóan felhős volt az. ég. de számottevő csapa­dékról nem érkezett jelentés. Magyarországon a húsvéti, il­letve az azt megelőző napok ra­gyogó időjárását kedden erősen felhős, borult, időnként e.ső^ idő követte. Az éjszakai lehűlés és a nappali /elmeié gedés eg vara nt mérséklődött. Várható időjárás szerda -estig: Erősen felhős, borúit ,dŐ. Fő­ként a Dunántúlon várható s­­méblődő eső. zó por eső. az észa­ki. északkeleti szél élénk, a Du­nántúlon gyakran érős. sőt oly­kor viharos lesz. A hőmérséklet csúcsértéke ko­ra délutánra 10 és 15 tők között várható. A Duna vízállása Budapestnél 4.71 centiméter. Európai időjárási körkép 1979. április IS. Budapest,borongó« 13 Ankaraesős 15 Athéneső« 16 Beier ádesős 13 Berlinszeles 11 Becszá poros 12 Bukarestesős 14 Helsinkiváltozó 4 Kiíevesős 11 Kooo 'nháganapos $ Leningradváltozó 2 Lisszabonnapos 15 Londonn após 13 Madridzáooros 14 Milánóesős 11 MÍIlrS'/kváltozó 9 Moszkva bózáporos 0 München változó 11 Ősin n apó« 5 Párizs napos 12 Práea esős 11 Róma esős 15 Stocfiholm napos ♦ Széria esős 15 Varsó szeles 1« Az 1979. április 18.06 órára előrejelzett európai időjárási helyzet. A * /// H- ' Havaiig Zápoi* Zivatar Köd As aifcaoBonv nyomág középpontja A ffiaaaa nyomás középpontja Hlsle* front Hidsg front Okkluziős front Az áramlás iránya . V *! f? i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék