Magyar Nemzet, 1980. március (36. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-01 / 51. szám

• " MEGYEI KONY' T‘R 6*01 Békéscsaba, l,?«-kov /. j-ffa Tel*fon: 12­92?’ 'w Vjei; 75 lagp* Nemzet A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA ~0­ 1 Vállalkozás „Garasos gazdának — ga­­rasos a haszna!’’ A minap hallottuk a szellemes meg­állapítást az egyik műszaki­tudományos előadás szüne­tében. A „szerző’­ az egyik jól működő gépipari vállala­tunk gazdasági igazgatója volt és a körülötte levőknek azt fejtegette: aki nem mer kockáztatni, nem is számít­hat üzleti sikerre. Mindjárt akadtak, akik óvatosságra intettek: vigyázni kell. A vita egyre terebélyesedett, de a kezdeményezőnek több híve akadt. Végül oda ju­tottak: a vállalat kötelessé­ge a vállalkozás, és ha nin­csen elég anyagi alapja, ve­gyen igénybe bankhitelt. A vita elérkezett az 1980- ra érvényes hitelpolitikai irányelvekhez és mindjárt hozzátehetjük: a hitelezés közügy a vállalatok, szövet­kezetek szempontjából és itt is akadnak félreértések. Így például a vállalatok és a szövetkezetek — tehát a „nagyok"’ és a kisebbek — között a hitelbírálásnál, bár egyesek állítják, nincsen különbség. A feltételek egyenlőek voltak és marad­nak ezután is a Magyar Nemzeti Banknál. A bank beruházási hitelt változatlanul a népgazdaság egyensúlyi helyzetén javító fejlesztésekre folyósít, ezen belül elsősorban azok a vál­lalatok, szövetkezetek része­sülnek előnyben, amelyek fokozzák az exportképessé­get, elősegítik a nem rubel­­elszámolású importot he­lyettesítő termékek előállí­tását, az energiafelhasználás ésszerűsítését. Nemrég került nyilvános­ságra: a beruházási hitel ebben az évben húszmilliárd forint lehet, ebből a minden piacon értékesíthető áruk termelését 9,5 milliárd se­gíti. Az év első heteiben a gazdálkodó szervezetek kö­rében tapasztalható volt a szabályozókkal kapcsolat­ban a „kiskapuk­” keresése, a szigorúbb követelmények félremagyarázása. Voltak bőségesen vállalatok, szö­vetkezetek, amelyek na­gyobb körültekintéssel ké­szítették el hitelprogramju­kat. Ezekhez a Magyar Nemzeti Bank szakemberei az előzetes konzultációk al­kalmával segítséget adtak. Sok olyan hitelkérelem ér­kezett a bankba, amely a hatodik ötéves terv vállalati fejlesztési terveit foglalta magába. A mostani tervidőszak el­ső négy évében exportfej­lesztési célra eredetileg 45 milliárd forint hitel állt ren­delkezésre, de ezt fölemel­ték, és már 52 milliárd fo­rintot tesz ki az összeg, amelyre a Magyar Nemzeti Bank kötelezettséget vállalt. E hitelekből megvalósult beruházások devizahozama tavaly már 740 millió dol­lárt hozott. A nem rubelel­számolású exportban négy év alatt az Egyesült Izzó, a Hűtőgépgyár, a Taurus, a Tiszai Vegyi Kombinát, a Kőbányai Gyógyszerárugyár a tervhez képest növelte dollárbevételét. Vig István M­i­vesség „Amit egyszer én megcsi­nálok kérem, az meg van csinálva!” — vallotta az idős mester, ami magyarul annyit jelentett, „uraságod élete végéig hordhatja ezt a ruhát”. Megmosolyogtam nagyapám öreguras szoká­sait, aki szintén hitt a tár­gyak „örökkévalóságában”, pontosabban, csak azokban hitt, akik ezt számára ga­rantálni tudták. Ott sora­koztak szekrényében az örökdivatú, a mívesség je­gyeit magukon viselő ru­hák, cipők, amelyek tényleg nem hagyták cserben, amíg élt Mi, a 60-as évek fiatal­jai nem kértünk ebből a sta­bilitásból,, korunk ideáljai szinte szuggerálták, modern csak úgy lehetsz, ha követ­ni tudsz, a követés pedig legtöbbször azt jelentette, mész és vásárolsz... Hódí­tott az új jelszó, „Hordd, és dobd!”, tehát vásárolt a vi­lág, a meguntat, az elhasz­­nálódottat kidobtuk, s mi­közben nagyban polemizál­tunk az úgynevezett „fo­gyasztói társadalom” mohó­ságáról, költekezésbe, el­adósodásba hajszoló dop­pingjáról, titkon magunk is gyakrabban nyitogattuk pénztárcáinkat. Az ipar pedig számolt. Kiszámolta, hogy saját szempontjait alapul véve, mennyi az az idő, amit egy mosógépnek, cipőnek, autó­nak, hűtőszekrénynek szol­gálnia illik. Bizakodott, mert hiszen az akkori körülmé­nyek feljogosították rá, hogy az „elévülést” lerövi­dítse, s ezért senki nem szól­ különösen, ha újabb­nál újabb és szebb típusok­kal figyelmezteti a fogyasz­tót: a kor halad. Nem volt sikk az örökkévalóságnak termelni. Jóllehet ezt a kül­földön tudományos alapos­sággal kiszámított, tartóssá­got idehaza olykor a silány­ság pótolta, gyakran felére faragva az illem és az üzlet megszabta határidőt. De hát nem történt különösebb baj, legfeljebb mérgelőd­tünk, s váltig úgy tetszett, hogy egyes szolgáltatások, mint például a cipőjavítás, ugyancsak aggódhat a ke­nyeréért. Majd ismét változott a vi­lág és újra sorban állunk a cipőtalpalásért, a rádiószer­vizben, s dehogy is moso­lyogjuk meg azokat a bizo­nyos öreguras szokásokat. Kezdünk hinni azoknak a mestereknek az igazában, akik „ha egyszer megcsinál­tak valamit, az meg volt csinálva”. Elfelejtettük a „hordd, és dobd” jelszavát, s azon gondolkodunk, hogy a mívességet valamiképpen átplántáljuk a tömeggyár­tásba, a hiányzó anyagot, energiát azzal az igyekezet­tel pótoljuk, amit ma össze­foglaló néven és­ oly sokszor hangoztatva minőségnek hívnak. Látjuk, hogy a­ gaz­dag külföld is jócskán fel­ad nagyvonalúságából, pél­dául az autógyárosok is tö­rik már a fejüket a variál­ható karosszériákon, a se­bességláz és a formarivali­zálás helyébe a gazdaságos­ság, a környezetkímélés cél­szerűsége lép. Újfajta ver­seny van kibontakozóban, amelyben számunkra sokkal inkább létérdek a dobogós helyezés. Ha beneveztünk, mutassuk meg, mit tudunk. Szőnyi Gábor Közlemény a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának február 111-i üléséről A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága 1980. február 28-­án Kádár János elvtárs elnök­letével ülést tartott. Az ülé­sen részt vett a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke. . A Központi Bizottság meg­vitatta és elfogadta­ Gyenes András elvtárs­nak, a Központi Bizottság titkárának tájékoztatóját az I A Központi Bizottság át­tekintette az utóbbi hóna­pok legfontosabb nemzet­közi eseményeit. Megállapí­totta, hogy a világpolitikai helyzet az imperialista kö­rök aknamunkája következ­tében feszültebbé vált, fel­erősödtek azok az irányza­tok, amelyek veszélyeztetik az enyhülés terén elért ered­ményeket. "­ Az imperialisták ar­­ra törekszenek, hogy megbontsák a két világ­­rendszer között jelenleg fennálló egyensúlyt és kato­nai fölényre tegyenek szert. Ezt a célt szolgálta a NATO-országok 1978. évi washingtoni döntése a­ kato­nai kiadások fokozott növe­léséről, valamint az 1979. évi brüsszeli határozata, amely új közép-hatósugarú rakéták telepítését irányoz­za elő egyes nyugat-európai országokban. Az Amerikai Egyesült Államok mindmáig nem ratifikálta a hadászati támadófegyverek korlátozá­sát szolgáló, nehezen létre­jött SALT-2 megállapo­dást, és ez akadályozza a katonai enyhülés szempont­jából nélkülözhetetlen to­vábbi tárgyalásokat. A ve­szélyt, a feszültséget növe­lik azok az újabb törekvé­sek, amelyek az imperializ­mus katonai jelenlétének további kiszélesítését és megerősítését célozzák a vi­lág különböző térségeiben. A társadalmi, haladásért küzdő és a külső támadá­sok ellen védekező afgán forradalomnak — a két or­szág szerződése alapján — nyújtott törvényes, a nem­zetközi joggal összhangban álló szovjet segítség ürü­gyén tett amerikai lépések, a felszított szovjetellenes propagandakampány fokoz­ta a feszültséget és mérgezi a nemzetközi légkört, és Senki sem vitathatja­­ el a népeknek azt a jogát, hogy küzdjenek nem­zeti függetlenségük kivívá­sáért és megszilárdításáért, a társadalmi felemelkedé­sért.. Ebből kiindulva a Köz­ponti Bizottság ismételten kifejezésre juttatta a ma­gyar kommunisták szolida­ritását Ázsia, Afrika, Latin- Amerika népeinek igazságos harcával, amelyet nemzeti függetlenségük megszilárd i­időszerű nemzetközi kérdé­sekről; Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság első titkárának jelentését a kongresszusi előkészítő mun­káról; Havasi Ferenc elvtársnak, a Központi Bizottság titká­rának tájékoztatóját a VI. ötéves terv előkészítéséről.í­rásáért, a társadalmi hala­dásért vívnak az újgyarma­tosító törekvések ellen.­­ A NATO-nak, az im­ M­­­perialistáknak a fegy­verkezési verseny fokozását célzó újabb akciói veszé­lyeztetik a politikai enyhü­lés már elért eredményeit, nagy terheket rónak az em­beriségre, aggodalommal töltik el a béke minden hí­vét.­­ A Központi Bizottság eb­ben a helyzetben fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a békés egymás mellett élés­nek nincs ésszerű alternatí­vája, reális cél az enyhülés eredményeinek megvédése, egy új világháború kirob­bantásának a megakadályo­zása. A világfejlődés fő irá­nyát meghatározó erőviszo­nyok a reakciós körök min­den próbálkozása ellenére sem változtak meg. A békét, az emberiség jövőjét fenye­gető veszélyek elhárításához azonban szükség van min­den, a nemzetközi helyzet élezését ellenző, békeszerető­ erő aktív fellépésére. A Központi Bizottság meg van győződve arról, hogy valamennyi ország, minden nép érdekének az felel meg, ha a kormányok felelősen foglalnak állást és hozzájá­rulnak a feszültség csökken­téséhez, a különböző társa­dalmi rendszerű országok békés egymás mellett élé­séhez, a biztonság megszi­lárdításához, a béke megőr­zéséhez. /­ A Szovjetunió, a szo­­­­cialista közösség or­szágai folytatják erőfeszíté­seiket a világ békéjét fenye­gető veszélyek elhárításáért, a nemzetközi enyhülés te­rén elért eredmények meg­őrzéséért és megszilárdítá­sáért. Ez világosan kifeje­zésre jutott L. I. Brezsnyev elvtársnak, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége elnökének választói előtt tartott beszédében és más szocialista országok — köz­tük hazánk­­ vezető testü­leteinek, felelős képviselői­nek megnyilatkozásaiban. A nemzetközi helyzet kedve­zőtlen irányzatainak felerő­södése különösen időszerű­vé teszi a Szovjetuniónak, a Varsói Szerződés szerveze­tének ismert javaslatait, amelyek a katonai feszült­ség csökkentését, a külön­böző társadalmi rendszerű országok kölcsönös bizton­ságának erősítését, a biza­lom növelését szolgálj­ák. A Magyar Népköz- **• társaság szövetsége­seivel együtt folytatja sok­oldalú­­erőfeszítéseit a fegy­verkezési verseny megféke­zése, a békés egymás mel­­lett élés útjában álló akadá­lyok elhárítása érdekében. Változatlanul fontosnak tartja, hogy mielőbb életbe lépjen a SALTA-2 megálla­podás, megkezdődjenek a tárgyalások a fegyverzet to­vábbi korlátozásáról, és ne kerüljön sor az újabb kö­zép-hatósugarú rakéták nyu­gat-európai elhelyezésére. A Varsói Szerződés orszá­gai — köztük hazánk — konkrét javaslatukkal már kifejezték a készségüket egy olyan európai értekezlet megtartására, amelynek fel­adata a katonai enyhülés elősegítése és a bizalomerő­sítő intézkedések m­egtár­­gyalása lenne. Ilyen érte­kezlet mielőbbi létrejöttét a helyzet sürgeti. Továbbra is előmozdítjuk a helsinki záróokmány ajánlásainak a megvalósítását,­­ a madridi tanácskozás előkészítését. A Magyar Népköztársaság továbbra is arra törekszik, hogy a belügyekbe való be nem avatkozás és a kölcsö­nös előnyök alapján fejlőd­jenek kétoldalú kapcsolatai a tőkésországokkal. Azért tevékenykedik, hogy a poli­tikai, a gazdasági, a tudo­mányos-műszaki és a kul­turális kapcsolatokban elért eredmények megőrzésével és fejlesztésével is hozzájárul­jon a népek közötti bizalom és megértés erősítéséhez. Hazánk, a Magyar Nép­­köztársaság a jövőben is megtesz mindent, ami tőle telik azért, hogy Európa, a világ népei tovább halad­hassanak előre az enyhülés, a béke, a felemelkedés út­ján. II. A Központi Bizottság át­tekintette a párt XII. kong­resszusának előkészítését és megállapította, hogy az a szervezeti szabályzatnak megfelelően, rendben halad. A párt 24 ezer alapszer­vezetében megtartották a beszámoló és a vezetőségvá­­lasztó taggyűléseket. Ered­ményesen zajlottak le az üzemi,, az intézményi, a köz­ségi, a városi, a budapesti­kerületi, a járási és járási jogú, valamint a városi-já­rási pártértekezletek. A­­párt szervezetei felelősségtelje­sen adtak számot az ötéves munkáról, s tárgyalták meg a kongresszusi irányelveket. A társadalmi és tömegszer­vezetek vezető testületei is széleskörűen megvitatták a Központi Bizottság irányel­veit. Mind a pártban, mind a társadalmi és tömegszerve­zetekben aktív és érdemi vi­ta folyt; az eredmények számbavétele mellett nyíl­tan szóltak a hibákról, a társadalmunkat foglalkozta­tó gondokról, problémákról is. Sok hasznos észrevétel és kiegészítő javaslat érkezett a Központi Bizottsághoz. Az irányelvekről folytatott vi­tában is megnyilvánult pár­tunk eszmei, politikai egysé­ge. A megnyilatkozásokban kifejezésre jutott népünk alapvető egyetértése a szo­cialista célokban és tettre­­készsége a feladatok meg­oldásában. Ez jól tükröződik a XII. kongresszusnak és hazánk felszabadulása 35. évfordulójának tiszteletére indított országos munkaver­­seny-mozgalomban is, amely új lendületet kapott a Vörös Csillag Gépgyár Sziklai Sándor szocialista brigádjá­nak kongresszusi műszakok szervezésére tett kezdemé­nyezésével. A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta a XII. kongresszus elé ter­jesztendő beszámolójának és határozati javaslatának a tervezetét. A Központi Bizottság megtárgyalta a kongresszusi­­ felkészülés további tenniva­lóit. Az alábbiak szerint véglegesítette az 1980. már­cius 24-én összeülő kong­resszus napirendjére vonat­kozó javaslatát: 1. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának beszámolója a XI. kongresszus határoza­tainak végrehajtásáról, a párt feladatairól. Előadó: Kádár János elvtárs. 2. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi El­lenőrző Bizottságának be­számolója. Előadó: Brutyó János elvtárs. 3. A fellebbviteli bizottság jelentése. Előadó: a fellebb­viteli bizottság elnöke. 4. A Központi Bizottság és a Központi Ellenőrző Bi­zottság tagjainak megvá­lasztása. III. A Központi Bizottság meghallgatta és tudomá­sul vette a tájékoztatást­­ a VI. ötéves népgazdasá­gi terv előkészítési munká­­l­­atairól.

Next