Magyar Nemzet, 1980. szeptember (36. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

Ára: 1,20 forint • KV* ' ■ - V ^ Magyar Nemzet B~ A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA i V­ároskép Budapest lakói — úgy tetszik — régen tudomásul vették, hogy városuk a tu­dathasadás állapotában van, skizofrén vonásait nem is titkolja, inkább kérkedve viseli, mintha nem volna tisztában azzal, hogy ennek a­ betegségnek a jeleit in­kább rejtegetni kéne, mint a kalap mellé tűzni. Mire alapozzuk ezt a merésznek ható diagnózist? Arra a kétarcúságra, amely lépten­­nyomon előütközik. Itt van például a sortata­rozás. Időközönként Buda­pestre látogató külföldiek mondják, micsoda meglepe­tést okoz számukra az a lát­vány, amelyet a fél év­ egy év alatt tetőtől talpig új ru­hába öltözött útvonalak nyújtanak. Már majdnem megszokták a­­ helyenként toprongyos városképet, amely még mindig a har­mincöt év előtti ostrom je­leit és szomorú emlékeit vi­selte, aztán egyszerre háló­függöny mögé bújt egy egész utca, mint a szemér­mes szépasszony, aki előbb „kitatarozza” magát, mi­előtt a nyilvánosság előtt mutatkoznék, csak azután lebbenti fel a fátylat. A ro­hamos városkozmetika ered­ményeképpen jönnek létre ezek a meghökkentő átvál­tozások, a végzetesen unal­mas koromszürke helyett egy pasztellszínekben pom­pázó, öregségében is fiatalos báját sugárzó utcakép bon­takozik ki, ha az ember te­kintetét egy arasszal a lá­tóhatár fölé emeli. Ez az egyik városkép, amelyből egyre több lesz Budapesten, de ha lefelé nézünk, tekintetünk a ho­rizont magasságában pász­tázik, ott a­­ másik kép, amely a tudathasadás jelen­létéről tanúskodik, ott a pi­szok és a rendetlenség, az elhanyagoltság, amelyet a város egyébként könnyen lelkesedő lakói állítanak elő. Ez a lelkesedés Buda­pest jellemrajzában előkelő helyet foglal el. Lelkesedik ez a város építészeti ered­ményekért, közlekedési megoldásokért, megtisztelő látogatásokért, amelyek a Városnak szólnak s az uj­­jongó lelkesedésből szem­­pillantás alatt átvált a tel­jes közöny állapotába. Egy lakógyűlésen figyeltem fel arra a köpcös egyénre, aki gondosan összerakott papír­darabokat szorongatott a markában, majd alkalmas időpontban szólásra jelent­kezett s a gondosan össze­rakott papírlapokról kerek­re sikerült hozzászólást ol­vasott­­fel, méltatva a lakó­körzet gyarapodását, a gya­rapodást elősegítő társadal­mi összefogást és erőfeszí­téseket. A derék városlakó önelégülten megveregette a saját vállát, majd a gyűlés végén távozott. Előttem ha­ladt, így alkalmam volt megfigyelni, hogy a gondo­san­ összerakott papírlapo­kat — a remeklés fogal­mazványát — apró szele­tekre hasogatta és lassan el­szórta, megjelölve útvona­lát, mint egy mesehős, aki azt akarja, hogy a nyomait követni lehessen. Fel lehet azonban fedez­ni a kétarcúság szimptómáit a közületi tevékenységben is, mert nemcsak egyéni vírushordozók élnek közöt­tünk. Ott vannak például a közművek javításából ere­dő hiányosságok késedelmes helyreállítói, akik sportot űznek abból, hogy a mun­kagödröt minél később te­messék be, megteremtve olyan úttesti kátyúk alap­ját, amelyekre a legelha­­gyatottabb tanyavilágban kanyargó földút vagy csa­pás is büszke lenne. Ami­kor kijavították azt a bizo­nyos föld alatti hibát, játszi könnyedséggel be lehetne temetni az árkot vagy göd­röt, ám a javítók továbbáll­nak azzal a könnyed ma­gyarázattal, hogy a rekonst­rukció már nem az ő dol­guk, és marad a lyu­kas úttest, a bosszúság és bokatörés, autós állampol­gár esetében a nyelvelhara­­pás. Ne is nevessünk ezen, kórházi orvos leveléből va­ló az adat, hogy munkahe­lye környékén volt egy hír­hedt folytonossági hiány az úttesten, amelyből kifolyó­lag nyolc hónap alatt öt el­harapott nyelvű ember je­lentkezett elsősegélyért. Amikor a kárvallottak az orvosok jogi tanácsára hall­gatva kártérítési pert akasz­tottak az illetékes közület nyakába, a lyukat hirtelen lebetonozták. Vannak a városképi ski­zofréniának súlyosabb ese­tei is. Gondoljunk a Roose­­velt téri irodaházra, ame­lyet példaképpen lehetne ta­nítani az elhamarkodott be­ruházások és a kétbalkezes megoldások egyetemén. Ez az épületmonstrum semmi­képpen sem illett az Akadé­mia méltóságteljes homlok­zatához, de még a Gresham­­házat is nyomta, s akkor még nem beszéltünk a sze­szélyes színkombinációról, amely a Várból nézve való­sággal mellbe vágta az em­bert. A laikus úgy képzeli, ha már városképet terve­zünk, akkor minden ténye­zőt alá kell rendelni a vég­ső célnak, a harmonikus látványnak és a funkcioná­lis szerep maradéktalan be­töltésének. Ha már megen­gedhetjük magunknak, hogy ilyen költséggel ilyen nagy­szabású építkezéseket hoz­zunk tető alá, akkor első­rendű nemzeti kötelesség a legjobbat nyújtani. Budapest ma is a világ egyik legszebb városa. Szak­értő világutazók — nem magyarok — ma,is Rio de Janeiro, Isztambul, Nápoly környékén jelölik ki a he­lyét. Lehet, hogy így is van, mindenesetre kitüntetésnek számít, hogy idegenek ilyen előkelő besorolást biztosíta­nak városunknak. Nekünk azonban többet is jelent, mint pazar látványosságot a gellérthegyi emlékmű tövé­ből, nekünk ez az ottho­nunk, amelynek meghitt zu­gait is oltalmaznunk kell minden balfogás ellen, amely rontaná a városkép szerencsés egységét. „Budapest, Budapest, te csodás ...” harsogta a régi, rajongó sláger, de mi két­­millióan nem az orfeum színpadáról nézzük a vá­rost, hanem a komolyabb költők megénekelte szürke flaszterről, amelyen oly biz­tonságosan, nyugodalmasan baktatunk egy életen át — ha arra nem esünk valami­ben, ami a városképet csor­bítja. Baróti Géza A PFSZ közel-keleti kezdeményezése Ideiglenes E­NSZ-védnökséggel hozzák létre a palesztin államot A külpolitikai helyzet AZ ÚJ KABINET összetételéről továbbra is ellentétes hírek érkeznek Teheránból, de a vélemények még abban is eltérnek, hogy létrejött-e valamilyen megegyezés Baniszadr elnök és Ali Radzsai miniszterelnök között , bár már szombaton este kö­zölték, hogy teljes egészében összeállt az irányító testület. Az AFP francia hírügynökség kommentárja szerint láthatóan to­vább folytatódik a belső hatalmi harc Iránban és ennek a jelét vélik fölfedezni a tisztázatlan körülményekben is. Az új kor­mány összetételét a parlament elnöke szerint a testület két ülésen vitatja majd meg, s azt követi a bizalmi szavazás. Emiatt még elképzelhető változás a jelenleg ismertetett név­sorhoz képest is, s a vita egy hétig is elhúzódhat. Más megálla­pítások a kabinet összetételéből azt olvassák ki, hogy Baniszadr elnök engedményeket tett a vallási szárnynak. A várakozáshoz képest azonban a többnyire ismeretlen személyekből álló kor­mányban sok a technokrata, ez viszont arra mutat, hogy a val­lási szárnynak nem sikerült „száz százalékig iszlám kabinetet” az államfőre kényszerítenie. . . A közel-keleti térség két fővárosában, Kairóban és Tel Aviv­­ban egyelőre a várakozás érződik az értékelésekből azt köve­tően, hogy Sol Linowitz, az amerikai elnök külön megbízottja és Gaston Thorn, a Közös Piac soros elnöke Szadattal, illetve Beginnel tanácskozott. Az amerikai küldött lényegében sem­milyen új javaslatot nem vitt magával a válság megoldására — közölte Washingtonban a külügyminisztérium képviselője. Megfigyelők szerint Linowitz látogatását Kairóban is ború­látással fogadták, s maga a küldött is kijelentette: nem bízik közvetítésének a sikerében. Útjának tulajdonképpeni célja az volt, hogy elhárítsa a végleges kudarcot, tekintettel az ameri­kai elnökválasztási kampányra. Gaston Thorn viszont,a jelen­tések szerint bátorítást kapott Egyiptomban, ahová azzal a szándékkal érkezett a hét végén, hogy az EGIC-országok — mintegy jelezve független külpolitikájukat az Egyesült Álla­mokétól és az arab országok iránti szorosabb elkötelezettségük kifejezésére — „kiegészítő” javaslatokat igyekeznek kidolgozni a rendezésre. Ennek ellenére Thorn kétnapos egyiptomi tartóz­kodásán, azt erősítette meg, hogy Nyugat-Európa nem akar konkurrálni az amerikai kezdeményezésű Camp David-i tár­gyalási folyamattal, sőt támogatni kívánja a Washingtonban kidolgozott közel-keleti rendezési elképzeléseket. Jasszer Arafat, a PFSZ elnöke erre is utalt az egyik bejrúti lapnak adott nyilatkozatában. Mint mondta, nem vár semmit Nyugat-Európától, mert annak csupán politikai nyilatkozatokat engedélyeztek, nem pedig a kezdeményezést. A PFSZ-vezető egyébként hangoztatta, hajlandó elfogadni a Palesztinai kér­désnek olyan rendezését, amelyben az ENSZ ideiglenes véd­nökséget vállalna a független palesztin állam felett. Részle­tezve kifejtette: olyan, szakaszonként megvalósítandó rendezés lenne ez, amelynek során Izrael nem közvetlenül a paleszti­noknak adná át a hatalmat, hanem közbeiktatnának egy há­romtól hat hónapig terjedő időszakot, a világszervezet ellenőr­zésével. A libanoni—izraeli határon kialakult feszültségről szólva Arafat bejelentette: Irán az iszlám „forradalmi gárdis­ták” közvetítésével felújította a javaslatát, hogy kész 30—40 ezer önkéntest küldeni a palesztinok megsegítésére. A PFSZ- vezető hozzátette: amennyiben folytatódnak az izraeli csapat­összevonások, kénytelen lesz elfogadni az iráni önkéntesek segítségét. Mag­yar­ kongói külügyminiszteri tárgyalások Pierre Nze, a Kongói Népi Köztársaság külügy- és együtt­működési minisztere, a Kon­gói Munkapárt Politikai Bi­zottságának tagja, aki Puja Frigyes külügyminiszter meg­hívására hivatalos, baráti lá­togatáson tartózkodik hazánk­ban, hétfőn megkoszorúzta a magyar hősök emlékművét. Délelőtt a Külügyminiszté­riumban megkezdődtek a ma­gyar-kongói külügyminiszte­ri tárgyalások. Puja Frigyes és Pierre Nze kicserélte vélemé­nyét az időszerű nemzetközi kérdésekről, majd áttekintette a kétoldalú kapcsolatokat. Arafat szerint az izraeli c­sapatösszevonások növelik egy dél-libanoni háború kockázatát Alexandriábal jelenti a VPI. A közös piaci „kilencek” kö­zel-keleti kezdeményezései nem irányulnak a Camp David-i szerződések keretében megvalósuló folyamat ellen — biztosította Siadat egyiptomi elnököt Gaston Thorn luxem­burgi külügyminiszter, aki az EGK miniszteri tanácsa soros elnökének minőségében hosz­­szas megbeszélést folytatott az egyiptomi államfővel Alexand­riában. Thorn egyiptomi megbeszé­léseivel egyidőben érkezett Izraelbe Sol Linowitz, az ame­rikai elnök különmegbízottja, aki a zsákutcába jutott palesz­tin önkormányzati tárgyalások felújításáról kíván egyeztető tárgyalásokat folytatni Izrael­ben és Egyiptomban. Thorn ez­zel kapcsolatban jelezte: ket­tejük megbeszéléseinek fényé­ben elképzelhető, hogy ő és Linowitz is találkozni fognak. Thorn vasárnap este utazott el Kairóból. Menahem Begin izraeli kor­mányfő hétfőn délelőtt mint­egy háromórás négyszemközti megbeszélést tartott Sol Lino­­witz-cal. Linowitz „gyümölcsözőnek” mondotta a találkozót, de rész­ letekbe nem bocsátkozott. Be­­gin egyik munkatársa ugyan­akkor azt közölte, hogy az iz­raeli álláspont nem változott, s Izrael véleménye szerint Egyiptomnak kell felújítania az augusztus 4-én megszakadt tárgyalásokat a palesztinoknak szánt részleges önkormányzat­ról. Az amerikai diplomata ma ismét tanácskozik Beginnel, majd szerdán Egyiptomba uta­zik, s Alexandriában találko­zik Szadat elnökkel. Linowitz közölte Beginnel, hogy mosta­ni közel-keleti megbeszélései­ről pénteken számol be Carter elnöknek. Az AFP jelenti: Jasszer Arafat, a PFSZ VB elnöke, a „l’Orient-le Jour” című bejrúti lapnak adott interjújában ki­jelentette: hajlandó elfogadni a Palesztinai kérdés olyan ren­dezését, amelyben az ENSZ ideiglenes védnökséget vállal­na a független palesztin állam felett. A lap hétfői számában meg­jelent interjújában Arafat olyan, szakaszonként megvaló­sítandó rendezéséről beszélt, amelynek során Izrael nem közvetlenül a palesztinoknak adná át a hatalmat, hanem közbeiktatnának egy háromtól hat hónapig terjedő szakaszt az ENSZ védnökségével. A közel-keleti kérdés rende­zésére irányuló legutóbbi kö­zös piaci akciókkal kapcsolat­ban a PFSZ VB elnöke hang­súlyozta: nem vár semmit Nyu­gat-Európától, mert annak csu­pán politikai nyilatkozatok megtételét engedélyezték, nem pedig kezdeményezések meg­tételét. A libanoni—izraeli határon kialakult feszült helyzetről szólva Arafat kijelentette: Irán felújította javaslatát, hogy kész 30—40 ezer önkéntest küldeni Libanonba a palesztinok meg­segítésére. Arafat hozzátette: amennyiben folytatódnak az izraeli csapatösszevonások, kénytelen lesz elfogadni az iráni önkéntesek segítségét. A PFSZ VB elnöke hangsúlyoz­ta: az izraeli csapatösszevoná­sok növelik egy dél-libanoni háború kockázatát. Ezer Weizman volt izraeli hadügyminiszter egyhetes ma­gánlátogatásra Kairóba érke­zett Kamal Hasszán Ali egyip­tomi külügyminiszter meghívá­sára. Vele együtt utazott visz­­sza állomáshelyére Eliahu Ben-E­lisszár, Izrael kairói nagykövete is, aki otthon Sza­dat elnök szóbeli üzenetét ad­ta át Begin kormányfőnek. Mose Dajan volt izraeli kül­ügyminiszter az ausztriai Alpbachban tartott sajtóérte­kezletén kijelentette: „Nem volt józan Begin miniszterel­nöknek az a döntése, hogy a kormány székhelyét Kelet- Jeruzsálembe helyezi át”. Másokhoz hasonlóan Dajan is úgy vélekedett, hogy az ameri­kai, majd az izraeli választási küzdelem miatt a közeljövő­ben nem várható előrelépés az egyiptomi—izraeli tárgyalások kérdésében. Az AP jelenti: Husszein jor­­dániai király hétfőn magánlá­togatásra a Vatikánba érkezett és mintegy félórás tárgyalást folytatott II. János Pál pápá­val. A megbeszélés középpont­jában — megfigyelők szerint — a közel-keleti problémák álltak, különös tekintettel Je­ruzsálem izraeli bekebelezésé­re. Husszein találkozott Agos­­tino Casarolival, a vatikáni ál­lamtitkárság vezetőjével is. Megfigyelők emlékeztetnek arra, hogy a pápa szombaton fogadja Hos­zni Mubarak egyiptomi alelnököt, akivel ugyancsak a jeruzsálemi kér­­­­désről folytat eszmecserét. A lengyel tengerparti városokban megkezdődött a munka Varsóból jelenti az MTI. Lengyelországban a tenger­melléken a sztrájkbizottságok­kal létrejött megállapodások eredményeként hétfőn reggel — több mint kéthetes szünet után — ismét megkezdődött a munka az üzemekben, a válla­latoknál. Gdanskban, ahol vasárnap írták alá a megállapodást, már vasárnap este nyolckor kikö­töttek az első hajók, köztük egy lengyel tankhajó, amely­nek rakománya 28 ezer tonna kőolaj. Gdyniában sem vártak hétfő reggelig: a kikötő teher­pályaudvarán az éjszaka fo­lyamán megkezdték a vago­nok ki- és berakását. Hétfőn reggel hét órakor már műkö­dött az átrakó teljes appará­tusa. Szczecinben vasárnap este elindultak az autóbuszok, ké­sőbb pedig a villamosok és a trolibuszok. A gdanski olajfi­nomítóban vasárnap este ki­lenckor vették fel a munkát, a teljes termelés azonban csak két-három nap múlva indul­hat be, mert a hosszú leállást követően ennyi időre van szük­ség a berendezések „újjá­élesztésére”. 14. Még a választások előtt w­ashingtonban nem tartják kizártnak a kapc­solatfelvételt a Szovjetunióval Washingtonból jelenti az MTI. Hétfőtől döntő szakaszá­ba lépett az amerikai elnök­­választási hadjárat: Carter el­nök, Ronald Reagan volt kali­forniai kormányzó és John Andersen, aki a Republikánus Pártból vált ki, a következő napokban és hetekben min­den energiáját a szavazatgyűj­tésre fordítja. Carter hétfőn Alabamában mondott beszédet a „munka ünnepe” alkalmá­ból, amelyet minden év szep­temberének első hétfőjén tar­tanak. Noha a Szovjetunió az el­múlt hetekben két ízben is nyomatékosan szorgalmazta Washingtonnál a közép-ható­távolságú rakétafegyverek kér­désének tárgyalásos úton való rendezését és a közép-európai haderőcsökkentési tárgyalások eredményes folytatását. Wa­shington válasza eddig nem oszlatta el a bizonytalanságot. Sem Muskie külügyminiszter, sem pedig John Trattner, a külügyminisztérium szóvivője nem volt hajlandó megnevez­ni az időpontot, amikor az Egyesült Államok képes lesz tárgyalóasztalhoz ülni, bár elvben nem zárta ki a lehető­ségét a választások előtti kap-

Next