Magyar Nemzet, 1981. március (37. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-10 / 58. szám

Magyar Nemzet ■Kedd, 1981. március 18, NAPI KRÓNIKA A térképről azok is fölisme­rik a Földközi-tengernek ezt a panorámába illő csodás tá­ját, az Azori-szigetcsoport he­lyét, akik meg turistaúton sem jártak arra. Flores, Canares, Azores .. Itt tartja székhelyét az örök tavasz. Már pályám kezdetén a kiváló meteoroló­gus, Réthly bácsi, később dr. Zách Alfréd barátom, ilyen­kor, március közepe felé, ha végre megiramodott a hőmérő higanyszála, sűrűn emlegették, hogy elindult útjára a meleg légtömeg. És jön, jön a várva várt tavasz. Talán egyetlen évben sem böngésztük annyiszor és oly hevesen a meteorológiai raj­zokat, s hallgatjuk. a jelenté­seket, hogy mikor jelez már valami kedvezőt az Azori-szi­­getcsoport. mint e hosszú, inf­luenzával tele, korán kezdő­dött és vért nélkülinek tűnő tél után. Most felcsillant a jelzés! Szinte rakétaszerűén. Két nap­ja még fagyott, a hegyekben éppen csak olvad, de három nap tíz fok fölötti hőmérsék­let folyamatosan, már nem kiskutya. Meleg tömegek je­lentek meg végre. Hát mégis jönne a tavasz?! (szabó) I. — A lyoni turisztikai és üdülési szalonon az IBUSZ is képviselteti magát. Ray­­mond Barre francia miniszter­elnök, aki szombaton megnyi­totta a szalont, látogatást tett az IBUSZ pavilonjában is. — A nemzetközi munkameg­osztás keretében új, korszerű takarmánybetakarító gépek gyártását kezdte meg a Szol­noki Mezőgép Vállalat. Újdon­ságai közé tartozik az óriás hengeres bálázó, amelyet az amerikai Hesston cégtől átvett licenc alapján kooperációban készítenek. A takarmánybeta­karítás praktikus, új eszköze gz yipiyancsak a Hesston cégtől átvett alternáló szársértő ka­sza, amely a többi között a lu­cerna betakarítására szolgál. — Az országban egyedül­álló szakmai bemutatósorozat negyedszázados évfordulóját köszöntötték hétfőn a Szőlésze­ti és Borászati Kutatóintézet ■pécsi kísérleti állomásán. Hu­szonöt éve minden márciusban itt ismerkedtek a dél-dunántú­li szőlősgazdák a legújabb mű­velési és termesztési módsze­rekkel. Ezúttal is csaknem félezer baranyai, tolnai és so­mogyi kistermelő hallgatta meg Diófási Lajos igazgató előadását, s tekintette meg a gyakorlati bemutatót. — A Fővárosi Művelődési Ház március 12-i csütörtöki programjában 19 órakor Pege Aladár komoly zenei hangver­senyét rendezik meg. Műsoron szerepelnék — a többi között — Hándel, Csajkovszkij, Dit­­tersdorf és Bartók művei. A hangversenyt a Körteremben tartják. — A Négy Évszak folyóirat Desz­ka-színház sorozatában március 10-én, kedden 18 órakor „Mágikus mimesek” (Commedia dell’arte, a rögtönzés színháza) címmel Honti Katalin tart előadást a TE meg ÉN Pinceklub Pódiumszínpadán. (Bp., V., Belgrád rkp. 13—15. Bejárat az udvaron keresztül). Közreműköd­nek: Pálfy Margit és Harkányi János előadóművészek. / — A Borsodi Sörgyár új ké­szítményét, a Borsodi Extrát már palackozzák. Az alkohol­­mentes Póló után ez lesz a gyár második különlegessége, amelyet a cukorbetegeknek, fogyókúrázóknak ajánlanak. Energiatartalma ugyanis 15 százalékkal kisebb, mint a Borsodi Világosé, szénnidrát­­tartalma pedig annak alig-alig egyharmada. — Három új talajtáplálék gyártását kezdték meg a Péti Nitrogénműveknél. Az őszi országos mezőgazdasági és elelmezésügyi kiállításon aranyérmet nyert Mikromix „A” és Mikromix „B” levél­trágyát és a Nitrosol nagy ha­tású nitrogén műtrágyát. — Forgalomkorlátozás: a fővárosi tanács közlekedési főigazgatósága és a BRFK közlekedésrendészete értesíti a gépjárművezetőket, hogy r» XIV., Hungária körúti felüljáró északi pályáján a burkolatcsere be­fejeződött. Március 10-én délelőtt a hónap végéig a déli pályát zár­jak le, ugyancsak burkolatcsere miatt. Közműépítési munkák miatt forgalomkorlátozás lesz XIII.. Bé­ke úton a Frangepán utca és az Országbíró utca között. — A 83. veronai nemzetközi vásár hétfőn megnyílt, jelen­tik Rómából. A vásárt meg­nyitó olasz mezőgazdasági mi­niszter. Giuseppe Bartolomei és a kíséretében levő olasz és külföldi személyiségek meglá­togatták a magyar pavilont is, ahol dr. Szita János nagykö­vet fogadta őket. — A Duna melléki és a kis­kunsági Petőfi-emlékhelyek — Budapest, Dömsöd, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kunszentmiklós, Szabadszállás és Szalkszentmárton — talál­kozót tartanak március 14-én délután két órakor a szalk­­szentmártoni Petőfi Emlékmú­zeumban. ÜZEMI KORSZERŰSÍTÉS — Lobogózzák fel épületei­ket március 15-én, az 1848-49- es szabadságharc és polgári forradalom, valamint március 21-én a Tanácsköztársaság ki­kiáltásának évfordulóján a fő­városi középületek bérlői, kéri a Fővárosi Tanács. — Az 1848—49-es hadjárat egyik csatájának színhelyére indított emléktúrát vasárnap a Szolnok megyei Természet­­barát Szakszövetség. A túra résztvevői reggel Szolnokon, a Damjanich-szobornál találkoz­tak, s rövid ünnepség után el­indultak a négy kilométerre levő Malomzugba, ahol már­cius 5-én a Damjanich vezette magyar hadak fényes győzel­met arattak az osztrák sereg felett. — A háztáji gazdaságok és kertbarátkörök részére is vál­lal talajlaboratóriufni vizsgáJ latot a Zala megyei Növényvé­­védő és Agrokémiai Állomás. A 22 zalai kertbarátkor több mint ezer tagja jut ily módon fontos szakmai útmutatáshoz. — Hanza-napokat több mint háromszáz évi szünet után 1982-ben Dortmundban tart­ják meg, jelentette be Róbert Knüppel, Lübeck polgármeste­re. Dortmund akkor ünnepli 1100 éves jubileumát. A tü­­becki polgármester a hanza­­napok új életre keltésétől azt reméli, hogy hozzájárulnak az európai országok közötti egyet­értéshez, véleménycseréhez. — Dombóvár-Gunaras für­­dőtelcp területét üdülőhellyé nyilvánította az egészségügyi miniszter. A fürdőtelep északi határa a hőgyészi közlekedési út, keleten a nagykondái árok, délen a 298 hrsz. dűlöút, nyu­gatról pedig a KISZ Komszo­­molpark. — Háromszázezer középis­kolai tanár kezdett sztrájkot hétfőn Franciaországban. A pedagógusok a fizetések és a nyugdíjak felemelését követe­lik, s tiltakoznak amiatt, hogy a kormány csökkentette a kö­zépiskoláknak nyújtandó álla­mi juttatások összegét. — A tavaszi halasítás meg­kezdődött Bács-Kiskunban. Az élővizekbe, tavakba több mint száz tonna kishalat, s 2,5 mil­lió ivadékot bocsátanak a ha­lászok ezekben a betekben. — Századik születésnapján szeretettel üdvözölték hétfőn makói lakásán Török Imre né, Csorba Máriát. Családtagjai mellett a tanács, s a helyi tár­sadalmi szervek képviselői is virággal és ajándékokkal ked­veskedtek az idős asszonynak. — A televízió keddi műsora: 7.59: Műsorismertetés. 8.00: Tévé­torna. 8.05—11.00: Iskolatévé. 11.00— 11.20: Óvodások filmműsora. 14.00— 18.00: Iskolatévé. (Ism.) 16.00—17.00: Mindenki iskolája. FF. 17.03: Mű­sorismertetés. 17.05: Hírek. 17.10: Kertünk — udvarunk. FF. 17.30: ..Rock! .Tam session!” FF. 18.15: A nyelv világa. 19.10: Tévétorna . . . 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Játék három percben. 20.05: Csendes Don. Szovjet filmsorozat. VI 4. 21.00: Stúdió *81. 22.00: Fel­kínálom. FF. 22.40: Tv-híradó 3. — 2. műsor: 20.00: Műsorismerte­tés. 20.01: Iskolakerülkető. 21.20: Tv-híradó 2. 21.40: Autó-motor­sport. 22.00—22.25: Testünk. XXVI, 10. Eléven sorompók. — Megjelent az Édes Anyanyel­vűnk III. évfolyamának 1. száma. Nem maradván visszhang nélkül a felhívás — „mindenki segítsen nyelvünk ápolásában” —, szinte a lap minden oldala tartalmaz olva­sóktól eredő, nyelvhelyességi hi­bákra utaló figyelmeztetést. A hi­vatali zsargonnak a tudományos nyelvbe való beszivárgásáról ír Kemény Gábor, lassan kikopó, el­veszőben lévő értékes szavainkról Bíró András. Folytatódik a ,,ve­­nézek és szírek” vitája, közli a lap a windsurf-pulyazat értekelését, és új rovatot is indít, a Nevek vilá­gát. Érdekes összeállítást is bemu­tat leggyakoribb családneveinkről. Hogyan lejtsen a hangunk? — er­re válaszol Deme László, a csa­lád anyanyelvi neveléséről ír Szende Aladár. Az érzékei szó mind gyakrabban tapasztalható helytelen használatára figyelmez­tet Lórincze Lajos, a névemlék­­vedelemról értekezik ördög Ferenc, a pótmondatrészek nyelvi sajátos­ságára hívja fel a figyelmet Rónai Béla és a „kaukázusi” kifejezés­sel kapcsolatos „kalandjairól” szá­mol be Karinthy Ferenc. Mint mindig, gazdag réjtvényrovat. hí­rek, levelek, és Kaján meg Dallos karikatúrái teszik gazdaggá az Édes Anyanyelvűnk legújabb szá­mát. (h—g) — Ma Fábián Pál várja 4 és 6 között az Édes Anya­nyelvűnk tájékoztató szolgála­tában (VII., Majakovszkij utca 99.) az érdeklődőket. Március 17-én Fülöp Lajos, 24-én Grét­­sy László várja a tanácsot ké­rőket. Érdeklődni lehet telefo­non is: 210-720-as számon. — Megjöttek a tavasz első hírnökei, a bíbicek a Puszta­szeri Tájvédelmi Körzetbe, s kis késéssel visszatértek a me­zei pacsirták is. Messzehang­­zó éneküktől már visszhang­zik a táj. — A Földközi-tenger szeny­­nyeződése elleni harcról nem­zetközi tanácskozást tartottak Cannesben. A tanácskozás résztvevői jóváhagyták a há­roméves programjavaslatot, amelyet az ENSZ szakértői dolgoztak ki a Földközi-tenger tisztaságának megvédésére. — Bélyeggyűjtők, figyelem! Már megjelent a Filatéliai Szemle már­ciusi száma! Militaria '81. Gyors­­csereárak. Bérmentesítés ügyeben. Miért szép? Filatelista nők. Ifjú­sági rovat — Kaposvár *81. A szá­zad bélyegpere. Témajavaslat. Bar­tók Béla. Korányi Frigyes a bélye­gen. Áprilisi nagy árverés, bélyeg­újdonságok, apróhirdetések, kata­­lóguspötlások és még sok érdekes bélyeuhír a Filatéliai Szemlében! X — A felszabadulást követő idő­szakban megjelent napilapokat és folyóiratokat vennék kollégiumi könyvtár részére. Ajánlatokat a 452-313 teltffonszámon munkaidőben kérjük, illetve „Könyvtár 4519” jel­igére a Felszabadulás téri hirde­tőbe. X — Kéthetes bulgáriai üdülések! Szófia—Pamporovó—Kamcsía útvo­nalon teljes ellátással. Turnusok: július 10—25-ig vonattal. Részvéte­li díj: 6550 Ft /fő, július 24—augusz­tus 8-ig repülővel. Részvételi díj: 7850 Ft. fő. Augusztus 7—22-ig saját gépkocsival utazóknak. Részvételi díj: 4850 Ft/fő. Felvilágosítás és jelentkezés: Magyar Camping Club Bp., Üllői út 6. Tel.: 336-536. X — Valutaengedéllyel rendelkezők, figyelem! Utazzon velünk! L. 1981. augusztus 1—22-ig Camping Világ­­találkozó a finnországi Tamperé­ben. Utazás autóbusszal NDK — Svédországon keresztül. 2. 1981. június 3—22-ig nagy nyugat-euró­pai körút. Utazás gépkocsival vagy autóbusszal. Útjainkon az elhelye­zés kempingekben, saját sátorban, önellátással. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: Magyar Camping Club. Bd. Üllői út 6. Tel.: 336-536. X — Értesítjük kedves utasainkat, hogy n március l-l. valutaárfo­lyam-módosítás ellenére, az IBUSZ a saját deviza kerete ierhere szer­vezeti utazásainak részvételi díját nem változtatja. X A Magyar Nemzet 1981. március 1-1 számában megjeleni rejtvény megfejtése: 1. A Türkmén SZSZK, 2. Rajna, 3. Vértes, 4. 117 millió. Háromszáz forintos vásárlási utalványt nyertek: Berkes! Sán­dor, Budapest; Gyuris Árpád. Gyöngyös: llertelendi Józsefné. Bicske; Veres István, Budapest: Vígh Ferenc, Heves. A nyertesek nyereményüket pos­tán kapják meg. — A Bolgár Hazafias Né|i­­tfront kiállítást rendez a Haza­fias Népfront VII. kongresszu­sa alkalmából Budapesten a Bolgár Kulturális és Tájékoz­tató Központ Népköztársaság útja 14. alatti helyiségében. A kiállítást ma, március 10-én, kedden délután 5 órakor nyit­ja meg dr. Molnár Béla, á Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsának titkára. Bevezetőt mond Iván Pejkovszki, a Bol­gár Kulturális és Tájékoztató Központ igazgatója. — A szegedi fogadalmi templomban hétfőn Kórodi András vezényletével, az Ope­raház kórusának valamint a Budapesti Filharmóniai Tár­saság zenekarának közreműkö­désével Bach Máté Passio-ját adták elő. — Jazz kamaraestek sorozatának következő rendezvényét — ame­lyet Gonda János vezet — már­cius íl-én, szerdán 18 órakor tart­ják a szabadság-hegyi Üj Tükör Klubban, (XI1„ Hollós út 5., a 21- es autóbusz végállomásánál). Köz­reműködik: a „Jazz GT”. — A hatvanesztendős Mé­szöly Miklós találkozott olva­sóival szülővárosában, Szek­­szárdon hétfőn. A Béri Balogh Ádám Múzeumban tartott iro­dalmi esten Csányi László, a Dunatáj felelős szerkesztője köszöntötte születése napján az írót. — Angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol ✓és újabban svéd társalgásra hívják korhatár nélkül az érdeklődőket 17—22 óráig: szer­dán, csütörtökön a Hungária Ká­véház nagy irodalmi szalonjába, pénteken az Állatorvosi Egyetem Klubjába, ahol 17 órakor orosz nyelvű irodalmi előadás lesz és utána diszkó. Vidám hétvége ze­nével, tánccaJ: szombaton az V., Honved u. 20-ban. vasárnap a Bel­városi Kávcházban 18—éjiéiig, de helyfoglalás csak 20 óráig. Délelőtt: szombaton a Széchenyi strandon van a találkozó es vasárnap nyelv­gyakorló séta indul 10 órakor a Moszkva téri órától. Az Erkel Fe­renc Művelődési Ház rendezvénye. — Bohus Zoltán szobrász és Lóska Lajos művészettörté­nész a vendége ma, 10-én a Nemzeti Galéria Klubjának. A fél hatkor a Galéria előadó­termében kezdődő foglalkozá­son az ősi anyagok új lehető­segeiről lesz szó a csehszlovák üvegművészetben. — HALÁLOZÁS: Szomorú szívvel tudatjuk. hog> Gondos Piroskát, aki 28 évesen itthagyott minket — elbúcsúztattuk, itt mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik együtt­­éreznek velünk. A gyászoló csa­lád. X — Szomorúan tudatjuk. hogy Erdei Jánosné (sz. Arany Erzsé­bet) rövid szenvedés után elhunyt. Gyászolják családtagjai és hűséges baráti köre. Temetése 1981. március 17-én. 10 órakor a Farkasréti te­metőben lesz. X Milliók a szemétre Lehangoló olvasmány az a jelen lés, amelyet a közel­múltban tárgyalt a Főváro­si Tanács Budapest köztisz­tasági helyzetével foglalkoz­va. Lehangoló olvasmány, mert amikor jelentős mér­tékben emelkedtek a köztisz­taságra, a közterületek rend­jére fordított kiadások, a je­lentés általános megállapítá­sa szerint semmiféle terüle­ten nem sikerült javulást el­érni, Budapest maradt az a sajnálatosan piszkos város, amely már-már a békebeli levantei városok babéraira pályázik. Az ember nem "tudja meg­érteni, miféle skizofrénia ke­rítette hatalmába a várost, amelynek gazdái milliókat költenek a műszaki fejlesz­tésre, úttisztító gépék beszer­zésére és üzemben tartására, ahol ezen a télen is számta­lan jelét láttuk a jó szándé­kú igyekvésnek, hogy a köz­forgalom rendjét minden kö­rülmények között, a rendkí­vüli viszonyokkal szembe szegülve optimális szinten fenntartsák, megőrizzék Bu­dapest rangját, amelyet az európai fővárosok élvonalá­ban kivívott. Nem érti a jám­bor halandó, mi van ezzel a várossal, amely képes alkal­­mankint ragyogó parádéba vágni magát s ország-világ, sőt külföld előtt mutogatni szépségeit s huszonnégy óra múlva bokáig járni a sze­métben, lődörögve elhajigál­­ni mindent, ami a keze ügyé­be kerül és elhajításra méltó hulladék. Kétségtelen, hogy a fővá­ros egykor fegyelmezett, vá­­rosszerető lakossága felhí­gult s a kétmillió lakos kö­zött jócskán akadnak olyan elemek, akik szűkebb hazá^ jukban nem tanulták meg a tisztaság és rend elemi sza­bályait, Budapestre kerülve viszont megtanulták egyfaj­ta „csicsás” öltözködés — sőt: kiöltözködés — módiját s most tükörfényes lakkcipő­ben feszengenék a mozik előtt, az aluljárókban s más erősen fertőzőt közterületen, szorgalmasan köpködve a tökmaghéjat, ami beborítja körülöttük a talajt, mint a szapora hóesés. Nem lehet egy kétmilliós város lakosságát egyik nap­ról a másikra átnevelni az elemi tisztaság követelmé­nyeire. de nemcsak az „egye­di szemetelők” bűneit kell felróni, mert vannak közüle­ti koszterjesztők is, akik hi­vatalos papírokkal fedezve követik el mindennapos me­rényleteiket a városkép ellen. Elég csak szemrevételezni a fontosabb főútvonalakon le­vő közértek, zoldségesboltok, festéküzletek környékéi Ta­nítani való példákat kínál­nak arra, hogyan nem sza­bad egy jobb sorsra érdemes várossal bánni. Az egyik közértbe például reggeltől kora délutánig 'szállítják az árut, mert az éjszakai áru­­szállítást csak a Belvárosban ismerik, ilymódon az előtte levő útszakasz egy nagy for­galmú teherpályaudvar ra­kodórámpáira emlékeztet Van ahol teherautók tucat­jai állnak a járdán, sörtor­nyok és konzervhegyek, fes­­tékes dobozok és krumplis zsákok imbolyognak a rak­tár felé, hullik a feltépett göngyöleg és a kifolyó áru, a járókelők néhol, már ideg­­baiosan kerülgetik ezt a jár­dán lezajló áruforgalmat. És mindez gyakran a vá­ros forgalmas útvonalán tör­ténik. ahol a külföldiek mil­liói fordulnak meg, mert ró­lunk, magyarokról már nem is esik szó. Mit itthon va­gyunk, úszkálunk a langyos piszokban, hellyel-közzel magunk is hozzájárulunk, mert már belefáradtunk, hogy a ronda és használat­ra alkalmatlan szeméttartók üresek, a járda tele van. Be­lenyugszunk abba, hogy a főváros gazdái fogcsikorgat­va szórják a milliókat a köz­­tisztaságra, de alig van lát­szatja. b. g. — AZ ATLANTAI GYERMEK­­GYILKOS több helybeli újságnak leveleket irt. Az egyik levélben — versben — azt közli, hogy az el­múlt IS hónap alatt ö ölt meg a városban 20 színes bőrű gyermeket. Mint ismeretes, azóta még egy gyermek tűnt el, a 21. A másik levélben a gyilkos bejelenti, hogy Sammy Davis és Frank Sinatra mai atlantai hangversenyének ideje alatt újabb bűncselekményt követ el. A hangverseny bevéte­lét a két művész a gyermekgyllt kos utáni nyomozás támogatására szánja. A hatóságok a két levél alapján megpróbálják megtalálni a levélírót. — A FKEDA CIKLON Jelentős ká­rokat okozott Cj-Kaledóniában. Hétfői jelentés szerint a forgószél elpusztította az. ültetvényeket, s több ffüut elzárt a külvilágtól. — SZEMÉLYKOCSIVAL ÜTKÖ­ZŐIT ÖSSZE egy taxi személyautó Budapesten, a XI., Fehérvári és Bocskai üt kereszteződésénél, mi­vel Kondor Tamás 27 éves buda­pesti lakos a taxival nem adott elsőbbséget a másik kocsinak. Az utóbbiban utazó Boriz Mihályné 4S éves balkányi asszony életét vesz­tette a szerencsétlenségnél. Kondor vezetői engedély-ét bevonták, s megindították ellene a vizsgálatot. — HATVAN KÖZLEKEDÉSI BALESET történt a hét végén ha­zánk utjain. Ezekből hat halálos. 26 súlyos, 28 pedig könnyebb sé­rüléssel végződött. — VASOTI KATASZTRÓFA tör­tént vasárnap hajnalban Argentí­nában, a Buenos Airestől száz ki­lométerre délre fekvő Coronei Brandsen helységben: összeütkö­zött egy személyvonat. és egy te­­herszerclvény. ötven utas életét vesztette, a sérültek száma száz­húsz. — Vasúti szerencsétlenség történt vasárnap Tajvanon Is. Taj­­pejtől több mint száz kilométerre. Hszincsu városában egy kamion belerohant egy vonatba. Huszon­nyolc ember meghalt, ID7 megsé­rült. — VILLAMOSSZÉKBEN VÉGEZ­TÉK KI hétfőn Steven Judyt, aki 1979 áprilisában megerőszakolt, majd megfojtott egy fiatal nőt. s meggyilkolta annak három gyer­mekét is. Az indianai Mlehigan City-ben végrehajtott halálos Íté­let volt a negyedik kivégzés az USA-ban. 1976 óta, amikor a Leg­felsőbb Bíróság ismét engedélyez­te ezt a büntetést. Jelenleg az USA-ban 731 rérfit és 8 nőt tar­tanak siralomházban, többségüket a déli államokban. Folytatódik a meleg idő Az 1981. március 10., 06 órára előrejelzett európai időjárási helyzet W*leg front Es6 „A a. Hideg front $4 Havazás _a4L Ok 1c1u2í<5s front V Zápor —Az áramlás iránya PC Zivatar * ‘ Köd A Az alacsony nyomás középpontja X A magas nyomás középpontú* szerte felhős, esős és derült. szá_ ráz időszakok váltogatják egymást. A mellékelt előrejelzési térkép sze­rint a Kárpát-medence térségében átmenetileg egy gyenge magas nyo­mású gerinc lesz. ezért több nap­sütés várható, és a hőmérséklet kissé tovább emelkelik. Hazánkban hétfőn változóan fel­hős volt az ég, elszórtan fordult elő kisebb eső. zápor. Kora dél­után általában 13, 18 fok között volt a hőmérséklet. A várható időjárás kedd estig: Időnként erősen megnövekvő felhőzet, szórványosan kisebb eső. zápor. Több alkalommal élénk nyugati szél. A várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet: 15. 20 fok között. A Duna vízállása Budapestnél, 211 cm. Európai időjárási körkép 1981. március 10. Budapest napos 18 Ankara derült 16 Athén napos ‘20 Belgrád derült 18 Berlin zápor 10 Becs felhős 17 Bukarest derült. 15 Helsinki felhős 4 Kiev zápor 7 Koppenhága eső 8 L.enlngrád havazás —1 Lisszabon zápor 2f> London zápor 10 Madrid derült 30 Milánó derült 18 Minszk zápor 4 Moszkva felhős 0 München . eső 13 Osló felhős 5 Párizs zápor 14 Prága felhős 14 Róma a-npos 21 Stockholm szeles « Szófia derült 17 Varsó felhős 13 Jelzés az Azori-szigetekről _6__ mok alakítják az időjárást. Egy­­egy nedves léghullámot általában egy szárazabb követ, ezért Európa Kontinensünk legnagyobb részén» változatlanul a nyugat, délnyugati I áramlással érkező enyhe léghullá- I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék