Magyar Nemzet, 1981. március (37. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-10 / 58. szám

_6__ Jelzés az Azori-szigetekről A térképről azok is fölisme­rik a Földközi-tengernek ezt a panorámába illő csodás tá­ját, az Azori-szigetcsoport he­lyét, akik még turistaúton sem jártak arra. Flores, Canares, Azores .. Itt tartja székhelyét az örök tavasz. Már pályám kezdetén a kiváló meteoroló­gus, Réthly bácsi, később dr. Zách Alfréd barátom, ilyen­kor, március közepe felé, ha végre megiramodott a hőmérő higanyszála, sűrűn emlegették, hogy elindult útjára a meleg légtömeg. És jön, jön a várva várt tavasz. Talán egyetlen évben sem böngésztük annyiszor és oly hevesen a meteorológiai raj­zokat, s hallgatjuk­ a jelenté­seket, hogy mikor jelez már valami kedvezőt az Azori-szi­­getcsoport, mint e hosszú, inf­luenzával tele, korán kezdő­dött és vért nélkülinek tűnő tél után. Most felcsillant a jelzés! Szinte rakétaszerűen. Két nap­ja még fagyott, a hegyekben éppen csak olvad, de három nap tíz fok fölötti hőmérsék­let folyamatosan, már nem kiskutya. Meleg tömegek je­lentek meg végre. Hát mégis jönne a tavasz?! (szabó) I. — A lyoni turisztikai és üdülési szalonon az IBUSZ is képviselteti magát. Ray­­mond Barre francia miniszter­elnök, aki szombaton megnyi­totta a szalont, látogatást tett az IBUSZ pavilonjában is. — A nemzetközi munkameg­osztás keretében új, korszerű takarmánybetakarító gépek gyártását kezdte meg a Szol­noki Mezőgép Vállalat. Újdon­ságai közé tartozik az óriás hengeres bálázó, amelyet az amerikai Hesston cégtől átvett licenc alapján kooperációban készítenek. A takarmánybeta­karítás praktikus, új eszköze az­el ulyancsak a Hesston cégtől átvett alternáló szájsértő ka­sza, amely a többi között a lu­cerna betakarítására szolgál.­­ Az országban egyedül­álló szakmai bemutatósorozat negyedszázados évfordulóját köszöntötték hétfőn a Szőlésze­ti és Borászati Kutatóintézet ■pécsi kísérleti állomásán. Hu­szonöt éve minden márciusban itt ismerkedtek a dél-dunántú­li szőlősgazdák a legújabb mű­velési és termesztési módsze­rekkel. Ezúttal is csaknem félezer baranyai, tolnai és so­mogyi kistermelő hallgatta meg Diófási Lajos igazgató előadását, s tekintette meg a gyakorlati bemutatót.­­ A Fővárosi Művelődési Ház március 12-i csütörtöki programjában 19 órakor Pege Aladár komoly­zenei hangver­senyét rendezik meg. Műsoron szerepelnek — a többi között — Händel, Csajkovszkij, Dit­­tersdorf és Bartók művei. A hangversenyt a Kórteremben tartják. — A Négy Évszak folyóirat Desz­ka-színház sorozatában március 10-én, kedden 18 órakor „Mágikus mimesek” (Commedia dell’arte, a rögtönzés színháza) címmel Honti Katalin tart előadást a TE meg ÉN Pinceklub Pódiumszínpadán. (Bp., V., Belgrád rkp. 13—15. Bejárat az udvaron keresztül). Közreműköd­nek: Pálfy Margit és Harkányi János előadóművészek.­­ — A Borsodi Sörgyár új ké­szítményét, a Borsodi Extrát már palackozzák. Az alkohol­­mentes Póló után ez lesz a gyár második különlegessége, amelyet a cukorbetegeknek, fogyókúrázóknak ajánlanak. Energiatartalma ugyanis 15 százalékkal kisebb, mint a Borsodi Világosé, szénhidrát­­tartalma pedig annak alig-alig egyharmada.­­ Három új talajtáplálék gyártását kezdték meg a Péti Nitrogénműveknél. Az őszi országos mezőgazdasági és élelmezésügyi kiállításon aranyérmet nyert Mikromix „A” és Mikromix „B” levél­trágyát és a Nitrosol nagy ha­tású nitrogén műtrágyát.­­ Forgalomkorlátozás: a fővárosi tanács közlekedési főigazgatósága és a BRFK közlekedésrendészete értesíti a gépjárművezetőket, hogy a­ XIV., Hungária körúti felüljáró északi pályáján a burkolatcsere be­fejeződött. Március 10-én délelőtt a hónap végéig a déli pályát zár­ják le, ugyancsak burkolatcsere miatt. Közműépítési munkák miatt forgalomkorlátozás lesz XIII., Bé­ke úton a Frangepán utca és az Országbíró utca között.­­ Lobogózzák fel épületei­ket március 15-én, az 1848-49- es szabadságharc és polgári forradalom, valamint március 21-én a Tanácsköztársaság ki­kiáltásának évfordulóján a fő­városi középületek bérlői, kéri a Fővárosi Tanács.­­ Az 1848—49-es hadjárat egyik csatájának színhelyére indított emléktúrát vasárnap a Szolnok megyei Természet­­barát Szakszövetség. A túra résztvevői reggel Szolnokon, a Damjanich-szobornál találkoz­tak, s rövid ünnepség után el­indultak a négy kilométerre levő Malomzugba, ahol már­cius 5-én a Damjanich vezette magyar hadak fényes győzel­met arattak az osztrák sereg felett.­­ A háztáji gazdaságok és kertbarátkörök részére is vál­lal talajlaboratórium­i vizsgál­­atot a Zala megyei Növényvé­­védő és Agrokémiai Állomás. A 22 zalai kertbarátkör több mint ezer tagja jut ily módon fontos szakmai útmutatáshoz. — Hanza-napokat több mint háromszáz évi szünet után 1982-ben Dortmundban tart­ják meg, jelentette be Robert Knüppel, Lübeck polgármeste­re. Dortmund akkor ünnepli 1100 éves jubileumát. A lü­­becki polgármester a hanza­­napok új életre keltésétől azt reméli, hogy hozzájárulnak az európai országok közötti egyet­értéshez, véleménycseréhez. — Dombóvár-Gunaras für­­dőtelep területét üdülőhellyé nyilvánította az egészségügyi miniszter. A fürdőtelep északi határa a hőgyészi közlekedési út, keleten a nagykondái árok, délen a 298 hrsz. dűlőút, nyu­gatról pedig a KISZ Komszo­­molpark. — Háromszázezer középis­kolai tanár kezdett sztrájkot hétfőn Franciaországban. A pedagógusok a fizetések és a nyugdíjak felemelését követe­lik, s tiltakoznak amiatt, hogy a kormány csökkentette a kö­zépiskoláknak nyújtandó álla­mi juttatások összegét.­­ A tavaszi halasítás meg­kezdődött Bács-Kiskunban. Az élővizekbe, tavakba több mint száz tonna kishalat, s 2,5 mil­lió ivadékot bocsátanak a ha­lászok ezekben a hetekben.­­ Századik születésnapján szeretettel üdvözölték hétfőn makói lakásán Török Imré­né, Csorba Máriát. Családtagjai mellett a tanács, s a helyi tár­sadalmi szervek képviselői is virággal és ajándékokkal ked­veskedtek az idős asszonynak. — A televízió keddi műsora: 7.59: Műsorismertetés. 8.00: Tévé­torna. 8.05—11.00: Iskolatévé. 11.00— 11.20: Óvodások filmműsora. 14.00— 18.00: Iskolatévé. (Ism.) 16.00—17.00: Mindenki iskolája. FF. 17.03: Mű­sorismertetés. 17.05: Hírek. 17.10: Kertünk — udvarunk. FF. 17.30. ..Rock! .Tam session!” FF. 18.15: A nyelv világa. 19.10: Tévétorna . . . 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Játék három percben. 20.05: Csendes Don. Szovjet filmsorozat. VI 4. 21.00: Stúdió *81. 22.00: Fel­kínálom. FF. 22.40: Tv-híradó 3. — 2. műsor. 20.00: Műsorismerte­tés. 20.01: Iskolakerülhető. 21.20: Tv-híradó 2. 21.40: Autó-motor­sport. 22.00—22.25: Testünk. XXVI. 10. Eleven sorompók. — Megjelent az Édes Anyanyel­vünk III. évfolyamának 1. száma. Nem maradván visszhang nélkül a felhívás — „mindenki segítsen nyelvünk ápolásában” —, szinte a lap minden oldala tartalmaz olva­sóktól eredő, nyelvhelyességi hi­bákra utaló figyelmeztetést. A hi­vatali zsargonnak a tudományos nyelvbe való beszivárgásáról ír Kemény Gábor, lassan kikopó, el­veszőben lévő értékes szavainkról Bíró András. Folytatódik a ,,ve­­nézek és szírek” vitája, közli a lap a windsurf-pályázat értékelését, és új rovatot is indít, a Nevek vilá­gát. Érdekes összeállítást is bemu­tat leggyakoribb családneveinkről. Hogyan lejtsen a hangunk? — er­re válaszol Deme László, a csa­lád anyanyelvi neveléséről ír Szende Aladár. Az érzékes szó mind gyakrabban tapasztalható helytelen használatára figyelmez­tet Lőrincze Lajos, a névemlék­­védelemről értekezik ördög Ferenc, a pótmondatrészek nyelvi sajátos­ságára hívja fel a figyelmet Rónai Béla és a „kaukázusi” kifejezés­sel kapcsolatos „kalandjairól” szá­mol be Karinthy Ferenc. Mint mindig, gazdag réjtvényrovat, hí­rek, levelek, és Kaján meg Dallos karikatúrái teszik gazdaggá az Édes Anyanyelvünk legújabb szá­mát. (hvg) — Ma Fábián Pál várja 4 és 6 között az Édes Anya­nyelvünk tájékoztató szolgála­tában (VII., Majakovszkij utca 99.) az érdeklődőket. Március 17-én Fülöp Lajos, 24-én Grét­­sy László várja a tanácsot ké­rőket. Érdeklődni lehet telefo­non is, 210-720-as számon. — Megjöttek a tavasz első hírnökei, a bíbicek a Puszta­szeri Tájvédelmi Körzetbe, s kis késéssel visszatértek a me­zei pacsirták is. Messzehang­­zó éneküktől már visszhang­zik a táj. — A Földközi-tenger szeny­­nyeződése elleni harcról nem­zetközi tanácskozást tartottak Cannesben. A tanácskozás résztvevői jóváhagyták a há­roméves programjavaslatot, amelyet az ENSZ szakértői dolgoztak ki a Földközi-tenger tisztaságának megvédésére. — Bélyeggyűjtők, figyelem! Már megjelent a Filatéliai Szemle már­ciusi száma! Militaria '81. Gyors­­csereárak. Bérmentesítés ügyében. Miért szép? Filatelista nők. Ifjú­sági rovat — Kaposvár *81. A szá­zad bélyegpere. Témajavaslat. Bar­tók Béla. Korányi Frigyes a bélye­gen. Áprilisi nagy árverés, bélyeg­újdonságok, apróhirdetések, kata­­lóguspótlások és még sok érdekes bélyeghír a Filatéliai Szemlében! X — A felszabadulást követő idő­szakban megjelent napilapokat és folyóiratokat vennék kollégiumi könyvtár részére. Ajánlatokat a 452-313 tele­fonszámon munkaidőben kérjük, illetve „Könyvtár 4519” jel­igére a Felszabadulás téri hirde­tőbe. X — Kéthetes bulgáriai üdülések­ Szófia—Pamporovó—Kanicsia útvo­nalon teljes ellátással. Turnusok: július 10—25-ig vonattal. Részvéte­li díj: 6550 Ft /fő, július 24—augusz­tus 8-ig repülővel. Részvételi díj: 7850 Ft/ fő. Augusztus 7—22-ig saját gépkocsival utazóknak. Részvételi díj: 4850 Ft/fő. Felvilágosítás és jelentkezés: Magyar Camping Club Bp., Üllői út 6. Tel.: 336-536. X — Valutaengedéllyel rendelkezők, figyelem! Utazzon velünk! 2. 1981. augusztus 1—22-ig Camping Világ­­találkozó a finnországi Tamperé­ben. Utazás autóbusszal NDK — Svédországon keresztül. 2. 1981. június 3—22-ig nagy nyugat-euró­pai körút. Utazás gépkocsival vagy autóbusszal. Útjainkon az elhelye­zés kempingekben, saját sátorban, önellátással. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: Magyar Camping Club, Bd. Üllői út 6. Tel.: 336-536.­­ — Értesítjük kedves utasainkat, hogy a március 1-i. valutaárfo­lyam-módosítás ellenére, az IBUSZ a saját deviza kerete terhére szer­vezeti utazásainak részvételi díját nem változtatja.­­ A Magyar Nemzet 1981. március 1-i számában megjelent rejtvény megfejtése: 1. A Türkmén SZSZK, 2. Rajna, 3. Vértes, 4. 117 millió. Háromszáz forintos vásárlási utalványt nyertek: Berkes­ Sán­dor, Budapest: Gyuris Árpád, Gyöngyös: Csertelendi Józsefné, Bicske; Veres István, Budapest; Vígh Ferenc, Heves. A nyertesek nyereményüket pos­tán kapják meg. — A Bolgár Hazafias Nézi­­tfront kiállítást rendez a Haza­fias Népfront VII. kongresszu­sa alkalmából Budapesten a Bolgár Kulturális és Tájékoz­tató Központ Népköztársaság útja 14. alatti helyiségében. A kiállítást ma, március 10-én, kedden délután 5 órakor nyit­ja meg dr. Molnár Béla, a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsának titkára. Bevezetőt mond Iván Petkovszki, a Bol­gár Kulturális és Tájékoztató Központ igazgatója.­­ A szegedi fogadalmi templomban hétfőn Kórodi András vezényletével, az Ope­raház kórusának valamint a Budapesti Filharmóniai Tár­saság zenekarának közreműkö­désével Bach Máté Passio-ját adták elő. A Jazz kamaraestek sorozatának következő rendezvényét — ame­lyet Gonda János vezet — már­cius 11-én, szerdán 18 órakor tart­ják a szabadság-hegyi Új Tükör Klubban, (XII. Hollós út 5., a 21- es autóbusz végállomásánál). Köz­reműködik: a „Jazz GT”. — A hatvanesztendős Mé­szöly Miklós találkozott olva­sóival szülővárosában, Szek­­szárdon hétfőn. A Béri Balogh Ádám Múzeumban tartott iro­dalmi esten Csányi László, a Dunatáj felelős szerkesztője köszöntötte születése napján az írót. — Angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol ✓és újabban svéd társalgásra hívják korhatár nélkül az érdeklődőket 17—22 óráig: szer­dán, csütörtökön a Hungária Ká­véház nagy irodalmi szalonjába, pénteken az Állatorvosi Egyetem Klubjába, ahol 17 órakor orosz nyelvű irodalmi előadás lesz és utána diszkó. Vidám hétvége ze­nével, tánccal: szombaton az V., Honvéd u. 20-ban, vasárnap a Bel­városi Kávéházban 18 héjfélig, de helyfoglalás csak 20 óráig. Délelőtt: szombaton a Széchenyi strandon van a találkozó és vasárnap nyelv­gyakorló séta indul 10 órakor a Moszkva téri órától. Az Erkel Fe­renc Művelődési Ház rendezvénye. — Bohus Zoltán szobrász és Lóska Lajos művészettörté­nész a vendége ma, 10-én a Nemzeti Galéria Klubjának. A fél hatkor a Galéria előadó­termében kezdődő foglalkozá­son az ősi anyagok új lehető­ségeiről lesz szó a csehszlovák üvegművészetben. Magyar Nemzet NAPI KRÓNIKA — A 83. veronai nemzetközi vásár hétfőn megnyílt, jelen­tik Rómából. A vásárt meg­nyitó olasz mezőgazdasági mi­niszter, Giuseppe Bartolomei és a kíséretében levő olasz és külföldi személyiségek meglá­togatták a magyar pavilont is, ahol dr. Szita János nagykö­vet fogadta őket. — A Duna melléki és a kis­kunsági Petőfi-emlékhelyek — Budapest, Dömsöd, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kunszentmiklós, Szabadszállás és Szalkszentmárton — talál­kozót tartanak március 14-én délután két órakor a szalk­­szentmártoni Petőfi Emlékmú­zeumban. ÜZEMI KORSZERŰSÍTÉS — HALÁLOZÁS: Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Gondos Piroskát, aki 28 évesen itthagyott minket — elbúcsúztattuk, itt mondunk kö­szönetet mindazoknak, akik együtt­­éreznek velünk. A gyászoló csa­lád.­­ — Szomorúan tudatjuk, hogy Erdei Jánosné (sz. Arany Erzsé­bet) rövid szenvedés után elhunyt. Gyászolják családtagjai és hűséges baráti köre. Temetése 1981. március 17-én, 10 órakor a Farkasréti te­metőben lesz.­­ Milliók a szemétre Lehangoló olvasmány az a jelen­tés, amelyet a közel­múltban tárgyalt a Főváro­si Tanács Budapest köztisz­tasági helyzetével foglalkoz­va. Lehangoló olvasmány, mert amikor jelentős mér­tékben emelkedtek a köztisz­taságra, a közterületek rend­jére fordított kiadások, a je­lentés általános megállapítá­sa szerint semmiféle terüle­ten nem sikerült javulást el­érni. Budapest maradt az a sajnálatosan piszkos város, amely már-már a békebeli levantei városok babéraira pályázik. Az ember nem­­tudja meg­érteni, miféle skizofrénia ke­rítette hatalmába a várost, amelynek gazdái milliókat költenek a műszaki fejlesz­tésre, úttisztító gépek beszer­zésére és üzemben tartására, ahol ezen a téren is számta­lan jelét láttuk a jó szándé­kú igyekvésnek, hogy a köz­forgalom rendjét minden kö­rülmények között, a rendkí­vüli viszonyokkal szembe­szegülve optimális szinten fenntartsák, megőrizzék Bu­dapest rangját, amelyet az európai fővárosok élvonalá­ban kivívott. Nem érti a jám­bor halandó, mi van ezzel a várossal, amely képes alkal­­manként ragyogó parádéba vágni magát s ország-világ, sőt külföld előtt mutogatni szépségeit s huszonnégy óra múlva bokáig járni a sze­métben, lődörögve elhajigál­­ni mindent, ami a keze ügyé­be kerül és elhajításra méltó hulladék. Kétségtelen, hogy a fővá­ros egykor fegyelmezett, vá­­rosszerető lakossága felhí­gult s a kétmillió lakos kö­zött jócskán akadnak olyan elemek, akik szűkebb hazá­­jukban nem tanulták meg a tisztaság és rend elemi sza­bályait, Budapestre kerülve viszont megtanulták egyfaj­ta „csicsás” öltözködés — sőt: kiöltözködés — módiját s most tükörfényes lakkcipő­ben feszengenék a mozik előtt, az aluljárókban s más erősen fertőzőt közterületen, szorgalmasan köpködve a tökmaghéjat, ami beborítja körülöttük a talajt, mint a szapora hóesés. Nem lehet egy kétmilliós város lakosságát egyik nap­ról a másikra átnevelni az elemi tisztaság követelmé­nyeire, de nemcsak az „egye­di szemetelők” bűneit kell felróni, mert vannak közüle­ti koszterjesztők is, akik hi­vatalos papírokkal fedezve követik el mindennapos me­rényleteiket a városkép ellen. Elég csak szemrevételezni a fontosabb főútvonalakon le­vő közértek, zöldségesboltok, festéküzletek környékéi Ta­nítani való példákat kínál­nak arra, hogyan nem sza­bad egy jobb sorsra érdemes várossal bánni. Az egyik közértbe például reggeltől kora délutánig­­szállítják az árut, mert az éjszakai áru­­szállítást csak a Belvárosban ismerik, ily módon az előtte levő útszakasz egy nagy for­galmú teherpályaudvar ra­kodórámpáira emlékeztet Van ahol teherautók tucat­jai állnak a járdán, sörtor­nyok és konzervhegyek, fes­­tékes dobozok és krumplis zsákok imbolyognak a rak­tár felé, hullik a feltépett göngyöleg és a kifolyó áru, a járókelők néhol, már ideg­­bajosan kerülgetik ezt a jár­dán lezajló áruforgalmat. És mindez gyakran a vá­ros forgalmas útvonalán tör­ténik, ahol a külföldiek mil­liói fordulnak meg, mert ró­lunk, magyarokról már nem is esik szó. Mit itthon va­gyunk, úszkálunk a langyos piszokban, hellyel-közzel magunk is hozzájárulunk, mert már belefáradtunk, hogy a ronda és használat­ra alkalmatlan szeméttartók üresek, a járda tele van. Be­lenyugszunk abba, hogy a főváros gazdái fogcsikorgat­va szórják a milliókat a köz­­tisztaságra, de alig van lát­szatja. b. g. — AZ ATLANTAI GYERMEK­­GYILKOS több helybeli újságnak leveleket irt. Az egyik levélben — versben — azt közli, hogy az el­múlt I0 hónap alatt ő ölt meg a városban 20 színes bőrű gyermeket. Mint ismeretes, azóta még egy gyermek tűnt el, a 21. A másik levélben a gyilkos bejelenti, hogy Sammy Davis és Frank Sinatra mai atlantai hangversenyének ideje alatt újabb bűncselekményt követ el. A hangverseny bevéte­lét a két művész a gyermekgyil­­kos utáni nyomozás támogatására szánja. A hatóságok a két levél alapján megpróbálják megtalálni a levélírót. — A FREDA CIKLON jelentős ká­rokat okozott Új-Kaledóniában. Hétfői jelentés szerint a forgószél elpusztította az­ ültetvényeket, s több frúnt elzárt a külvilágtól.­­ SZEMÉLYKOCSIVAL ÜTKÖ­ZÖTT ÖSSZE egy taxi személyautó Budapesten, a XI., Fehérvári és Bocskai út kereszteződésénél, mi­vel Kondor Tamás 27 éves buda­pesti lakos a taxival nem adott elsőbbséget a másik kocsinak. Az utóbbiban utazó Boriz Mihályné 40 éves balkányi asszony életét vesz­tette a szerencsétlenségnél. Kondor vezetői engedély­ét bevonták, s megindították ellene a vizsgálatot. A HATVAN KÖZLEKEDÉSI BALESET történt a hét végén ha­zánk útjain. Ezekből hat halálos, 26 súlyos, 28 pedig könnyebb sé­rüléssel végződött. A VASÚTI KATASZTRÓFA tör­tént vasárnap hajnalban Argentí­nában, a Buenos Airestől száz ki­lométerre délre fekvő Coronel Brandsen helységben: összeütkö­zött egy személyvonat, és egy te­­herszerelvény, ötven utas életét vesztette, a sérültek száma száz­húsz.­­ Vasúti szerencsétlenség történt vasárnap Tajvanon is. Taj­­pejtől több mint száz kilométerre. Hszincsu városában egy kamion belerohant egy vonatba. Huszon­nyolc ember meghalt, I07 megsé­rült.­­ VILLAMOSSZÉKBEN VÉGEZ­TÉK KI hétfőn Steven Judyt, aki 1979 áprilisában megerőszakolt, majd megfojtott egy fiatal nőt, s meggyilkolta annak három gyer­mekét is. Az indianai Michigan City-ben végrehajtott halálos íté­let volt a negyedik kivégzés az USA-ban. 1976 óta, amikor a Leg­felsőbb Bíróság ismét engedélyez­te ezt a büntetést. Jelenleg az USA-ban 731 férfit és 8 nőt tar­tanak siralomházban, többségüket a déli államokban. ■Kedd, 1981. március 18. Folytatódik a meleg idő Kontinensünk legnagyobb részén, változatlanul a nyugat, délnyugati­­ áramlással érkező enyhe léghullá- I mok alakítják az időjárást. Egy­­egy nedves léghullámot általában egy szárazabb követ, ezért Európa szerte felhős, esős és derült, szá­­raz időszakok váltogatják egymást. A mellékelt előrejelzési térkép sze­rint a Kárpát-medence térségében átmenetileg egy gyenge magas nyo­mású gerinc lesz, ezért több nap­sütés várható, és a hőmérséklet kissé tovább emelkedik. Hazánkban hétfőn változóan fel­hős volt az ég, elszórtan fordult elő kisebb eső, zápor. Kora dél­után általában 13, 18 fok között volt a hőmérséklet. A várható időjárás kedd estig: Időnként erősen megnövekvő felhőzet, szórványosan kisebb eső, zápor. Több alkalommal élénk nyugati szél. A várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet: 15, 20 fok között. A Duna vízállása Budapestnél, 211 cm. Európai időjárási körkép Az 1981. március 10., 06 órára előrejelzett európai időjárási helyzet W*leg front Es6 „A a. Hideg front $4 Havazás _a4L Ok­­c1u21­ 5s front V Zápor —Az áramlás iránya PC Zivatar * ‘ Köd A Az alacsony nyomás középpontja X A magas nyomás középpontú* 1981. március 10. Budapest napos 18 Ankara derült 16 Athén napos­­20 Belgrád derült 18 Berlin zápor 10 Bécs felhős 17 Bukarest derült. 15 Helsinki felhős 4 Kiev zápor 7 Koppenhága eső 8 L­eningrád havazás —1 Lisszabon zápor 21­ London zápor 10 Madrid derült 30 Milánó derült 18 Minszk zápor 4 Moszkva felhős 0 München­­ eső 13 Osló felhős 5 Párizs zápor 14 Prága felhős 14 Róma a­npos 21 Stockholm szeles 6 Szófia derült 17 Varsó felhős 13

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék