Magyar Nemzet, 1982. január (38. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

4r­/ 1,40 forint _L A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA /­?!?" fr. c.01 Vasárnap 1982. január 3 XXXVIII. évf. 1. szám Losonczi Pál újévi köszöntője Út esztendőt köszöntünk. Ilyenkor szokásunkhoz híven mérleget készítünk a múlt, esztendőről és kifejezzük egy­másnak jókívánságainkat az új évre. Milyen is volt a múlt esz­tendő? Nem mondható sem jobbnak, sem rosszabbnak, mint más, előző éveink. Foly­tatása volt annak a munká­nak, amelyet kipróbált, bevált politikánk szellemében 25 éve folytatunk. Eredményekben gazdag negyedszázadunkról méltóképpen emlékeztünk meg magunk és megemlékeztek mások is. Nyugodt lelkiisme­rettel mondhatjuk, hogy bár sok minden történt a világ­ban és itthon is bőven akadt tennivalónk, fejlődésünk tö­retlen volt. Népgazdaságunk a súlyo­sabb nemzetközi feltételek el­lenére tovább szilárdult és új módon, az új követelmények­nek megfelelően kezd dolgoz­ni. Gazdálkodásunkban már jelentkeznek erőfeszítéseink első eredményei. Két fő cé­lunknak megfelelően a kül­gazdasági egyensúly javult és életszínvonalunkat megőriz­tük. Hazánk politikai, gazda­sági és társadalmi eredmé­nyeiről határainkon túl is el­ismeréssel beszélnek. Ennek kézzelfogható jele, hogy a kül­ső piac a világgazdasági ha­nyatlás ellenére, növekvő bi­zalommal fogadja termékein­ket. Ez alkalommal is megköszö­nöm a párt- és"‘S2 állam­i k­eze­­tés nevében munkásosztá­lyunknak, szövetkezeti pa­rasztságunknak, értelmisé­günknek, társadalmunk min­den más rétegének, minden jószándékú állampolgárunk­nak a közös nagy célok elérése érdekében kifejtett erőfeszí­tést. Feszültségekkel terhes vi­lágban élünk. Terveink meg­valósításának külső feltételei nem javultak tavaly sem. Munkánk belső feltételeinek alakulásában viszont kedve­ző változások tapasztalhatók. Városokban, községekben egy­aránt szaporodnak a közös gondolkodás, a közösen vég­zett munka, a szorgalom biz­tató eredményei. Jó a politikai légkör, a létbiztonság, aktív a közélet, így nemzeti célkitű­zéseink elérése során ki-ki személyes elképzeléseit is va­lóra válthatja. Az erőviszo­­nyok egyensúlya kialakult és ez a garanciája annak, hogy a haladás és a béke erői nél­kül, vagy azok ellenére ma már nem lehet tenni semmit a világon. A mi véleményünk a világ nagy kérdéseiben világos. A béke elkötelezett hívei va­gyunk. Barátainkkal és szö­vetségeseinkkel szoros egység­ben, nem kíméljük erőinket, azért, hogy az enyhülést, a békét és a haladás ügyét meg­oltalmazzuk. Ennek érdekében pártunk és kormányunk a jö­vőben is folytatja aktív, szé­les körű nemzetközi tevékeny­ségét. Békénk, biztonságunk, szo­cialista fejlődésünk szempont­jából különös fontossága van annak, hogy folytassuk test­véri barátságunk ápolását, sokoldalú együttműködésünk fejlesztését a Szovjetunióval és a többi szocialista ország­gal. Ebben a szellemben üdvö­zöltük és támogatjuk­­ lengyel barátainknak a szocializmus védelmére és a belső rend­­teremtésre irányuló lépéseit is. Abban a meggyőződésben, hogy ez a legjobb megoldás a lengyel nép és a világ szá­mára is. Külpolitikánk sarkalatos té­telei változatlanok: a Magyar Népköztársaság hű szövetsége­seihez, barátja a nemzeti sza­badságukért, az önálló fejlő­désért küzdő volt gyarmati népeknek és a békés egymás mellett élés elve alapján kor­rekt partnere a fejlett tőkés országoknak. Mindannyiunkat foglalkoz­tat a gondolat, hogy mit vár­hatunk az új esztendőtől. Mindenekelőtt békét. Szilárd meggyőződésünk, hogy a béke­szerető erők meg tudják aka­dályozni a nemzetközi feszült­ség fokozódását, a béke meg­védése reális lehetőség. Előbbre akarunk lépni szo­cialista vívmányaink gyarapí­tásában. Szembe kell néznünk a világgazdaság, a világpiac kihívásaival. A követelmények mind szigorúbb feltételeket támasztanak velük szemben. Ez a kényszerítő erő pillanat­nyilag kellemetlen, de hosszú távon segíti fejlődésünket ab­ban a versenyben, amely elöl nem térhetünk ki. Munkánkat ebben a helyzetben nagyon fe­gyelmezetten és ésszerűen kell végeznünk, még takarékosab­ban és okosabban kell gazdál­kodnunk szellemi és anyagi javainkkal egyaránt. Szocialista társadalmunkban a politikát a vezetés és a közvélemény együttes erőfe­szítései alakítják és emelik a közügy rangjára. A Magyar Szocialista Munkáspárt kipró­bált­ politikája, a Hazafias Népfront programja egész dol­gozó népünk eszére és szívé­re apellál. Innen a színes vi­tákban alakuló szocialista nemzeti egység, amelyet a kü­lönböző társadalmi rétegek nemzetiségre, vallásfelekezet­re, korra és nemre való te­kintet nélkül a sajátjuknak éreznek és vallanak, s amely­nek örvendetes eredménye a politika, a gazdasági és a tár­sadalmi stabilitás. Eredményeink nem vitatha­tók, de óvakodnunk kell azok túlértékelésétől. Valamennyien tudjuk, mennyi tennivalónk van még a vezetésben, a vál­lalatok, intézmények irányítá­sában, a társadalom fejlesz­tésében. Szocialista céljaink, gazdasági helyzetünk realitá­sai és a világpiac helyzete ar­ra kényszerítenek, hogy mun­kánkban a fő figyelmet az 1982-es esztendőben is két nagy feladat megoldására összpontosítsuk: a külgazda­sági egyensúly további javí­tására és az életszínvonal megőrzésére, vagyis egész éle­tünk nyugodt, biztonságos kö­rülményeinek fejlesztésére. Ez reális, megvalósítható cél. Napjainkban nőnek a nagy­világ gondjai, veszélybe ke­rültek az enyhülés eredmé­nyei. Az imperializmus reak­ciós erői elvesztett pozícióik visszaszerzésére törekszenek. Katonai erőfölénnyel szeret­nék akaratukat a világra kényszeríteni. Nem akarják tudomásul venni, hogy a né­pek szabadon akarnak élni. Hsatározottan haladunk to­vább a kipróbált, jó úton. Nem gondtalanul, de maga­biztosan. Nem állhatunk meg, szorgalommal és közös fejtö­réssel kell siettetnünk a pozi­tív változásokat. Politikánk szellemében mind ésszerűbb megoldásokat, a boldogulás célszerű módjait keressük. Bi­zakodva tekintünk a jövőbe, mert szilárd alapokra, tehet­séges, jóra törekvő népünk erőfeszítéseire építünk. Sorain­kat még szorosabbra zárva vállaljuk sok, közös tenniva­lónkat. Az új év első napján a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevé­ben kívánok hazánk vala­mennyi állampolgárának, egész magyar népünknek, minden barátunknak eredmé­nyekben gazdag, boldog és békés új esztendőt! A szovjet vezető testületéik békeüzenete Államférfiak nyilatkozatai 1902 kilátásairól A külpolitikai helyzet ÁLLÁSFOGLALÁST és az egyes kormányok politikájának kifejeződését tartalmazzák mindenkor az óévbúcsúztató és az új esztendőt köszöntő beszédek. A világ általában következte­téseket próbál levonni ezekből, s e szempontból megnyugodva hallgatta, hogy a szovjet üzenet a békét húzta alá. Ugyanakkor választ adott a reakciós erők támadására, s azt hangsúlyozta, a Szovjetunió erőteljesen törekszik a fegyverkezési verseny megfékezésére, s eredményeket akar elérni a leszerelés terü­letén. „Nincs emberibb és nemesebb feladat, mint az emberi­séget fenyegető nukleáris katasztrófa elhárítása” — hangzik a moszkvai üzenet. II. János Pál pápa hagyományos szilveszteri miséje „az em­bert, az emberi életet, a méltóságot és a lelkiismeretet fenye­gető veszélyekre figyelmeztetett, de — fűzte hozzá — van re­mény, hogy az értelem és a világosság győzedelmeskedik”. Helmut Schmidt nyugatnémet kancellár rendkívül nehéznek nevezte a befejeződött évet és nagyon óvatos derűlátással te­kintett az új elé. „Mint sokan mások, hinni szeretnénk, hogy 1982 további javulást ígér” — fogalmazta meg, és kiemelte a Genfben megnyílt szovjet—amerikai tárgyalások jelentőségét. Mitterrand francia államfő szerint országa a békét, a leszerelést és a közös biztonságot választja, de ahhoz, hogy a béke győzzön, fenn kell maradnia a két nagyhatalom közötti egyensúlynak. Azt fejtegette, „túl kellene lépni az 1945-ös jaltai egyezményen”, de az érintetteknek óvakodniuk kell attól, hogy „vágyaikat összetévesszék a ma realitásával”. Margaret Thatcher brit kormányfő kijelentette, hogy országa szilárdan áll az Egyesült Államok mellett minden olyan intézkedés végrehajtásában, amellyel Reagan elnök a Szovjetuniót fenyegeti. A miniszter­­elnök a NATO nyugat-európai tagjai nevében is nyilatkozott, noha a szövetségesek korántsem egységesek a washingtoni dön­tések megítélésében. LONDONI KÖRÖK szerint „teljes a zűrzavar” az Európai Gazdasági Közösségben é­s kilü­gyminisztereknek hétfőre Brüsz­­szelbe tervezett értekezlete előtt. Ennek oka az a tengeren túli óhaj, hogy a nyugat-európaiak „tartsanak lépést” a Fehér Ház­ban elhatározott szankciókkal. Az NSZK határozottan kimond­ta a nemet erre a kívánságra, s habár fenntartásokkal, de efelé hajlik Párizs és Róma is. A kisebb közös piaci országok, mint Belgium és Hollandia, Bonn mellé zárkóznak föl. Megfigyelők szerint az EGK gondjait az súlyosbítja, hogy még azt sem tisz­tázták, miként kezeljék a lengyelországi szállítások, segélyek, hitelvisszafizetések problémáját. Washingtonnak a Szovjetuniót érintő elhatározása olyan helyzetet teremtett, amelyet a nyugat­európaiak nem hajlandók vállalni. A szankciók néhány vonatkozását elemezte a bécsi Die Presse is — mint annyi más laptársa —, s „megtorló” intézkedések értelmét boncolgatva megjegyezte: Reagan szűkebb környezete szerint is kétségesek az ilyen határozatok eredményei, sőt többségük nagyobb fejfájást okoz az Egyesült Államok gazda­sági köreinek, mint a Szovjetuniónak. A cikkíró szerint ezt talán az amerikai elnök is tudja, mégis bizonyos „jelzéseket” akar adni a nyugati világnak. Kreisky osztrák kancellár azon­ban éppen ezek átvételétől óvott a minap, amikor ismét félre­érthetetlenül nemzeti megoldásról beszélt Lengyelország vonat­kozásában. A lapfejtegetés mutat rá arra is, hogy az amerikai— nyugat-európai nézeteltérések valódi alapja a Szovjetunió visz­­szafogottsága. A szerző hozzáteszi: Ausztriában az amerikai értelmezésű „reálpolitika” szónak nincs angol megfelelője. Moszkvai jókívánság Moszkvából jelenti a TASZSZ. A Szovjetunió Kom­munista Pártjának Központi Bizottsága, a Szovjetunió Leg­felső Tanácsának Elnöksége, valamint a Szovjetunió Minisz­tertanácsa újévi üdvözletet in­tézett a szovjet néphez.­­ Az 1981-es év nem volt könnyű: mostoha időjárás súj­totta a mezőgazdaságot, fe­szültebbé vált a nemzetközi helyzet. A Szovjetunió azon­ban töretlenül halad előre a kommunizmus építésének út­ján. Tervszerűen valósultak meg a szociális programok, embermilliók költöztek új la­kásba, nőtt a gyermekes csalá­doknak, az anyáknak, a dolgo­zó nőknek és a fiataloknak nyújtott állami támogatás, fel­emelték a nyugdíjakat. Nőtt a közszükségleti cikkeket gyártó ágazatok termelése, bővült a szolgáltatási hálózat.­­ Köszönet illeti mindazo­kat, akik hozzájárulnak orszá­gunk anyagi és szellemi érté­keinek gazdagításához, védik határainkat. — Számunkra a két legfon­tosabb dolog a kommunista építőmunka és a világbéke megőrzése — folytatódik az üzenet. — Pártunk és kormá­nyunk mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a szovjet embe­rek békés életét, következetes békepolitikát folytat, együtt­működésre törekszik a világ minden népével.­­ Üdvözletünket küldjük, békét és boldogságot kívánunk külföldi elvtársainknak és ba­rátainknak, a szocialista orszá­gok dolgozóinak, földünk min­den népének, amely az impe­rializmus, a reakció, valamint az emberi, az anyagi és a szel­lemi energiát pazarló fegyver­kezési verseny ellen, a béké­ért és a társadalmi haladásért harcol. Az arab csúcs előkészítésst Bejrútból jelenti az AP. Áp­rilisban ismét összehívják az arab országok csúcsértekezletét — véli tudni a hivatalos ku­vaiti hírügynökség. Eszerint a találkozó a folytatása lesz a novemberben Fezben megsza­kadt 12. arab csúcsértekezlet­nek, amely a Fahd herceg, szaúdi trónörökös nyolcpontos béketerve körüli ellentétek miatt már az első napon ku­darcba fúlt. A találkozó ismét a marokkói Fezben lesz. A kuvaiti hírügynökség je­lentése rabati diplomáciai sorm rásokra hivatkozva azt is írja, hogy az arab vezetők találko­zóját külügyminiszteri értekez­let előzi meg, és ennek lesz a feladata a napirend megható­ Liga főtitkára és Mohamed Bucetta marokkói­­külügymi­­niszter körutat tesz az arab országokban a csúcsértekezlet rozása. Sedli Klibi, az Arab előkészítése érdekében. Az iráni külügminiszter támogatásáról biztosította Szíriát Damaszkuszból jelenti a Reu­ter. „Sikeresek és hasznosak” voltak Hafez Asszad elnökkel és más szíriai vezetőkkel foly­tatott tárgyalásai — jelentette ki Ali Akbar Velajati iráni kül­ügyminiszter újságírók előtt. Arab források korábbi jelzései szerint szíriai részről a tár­gyalások legfontosabb célja­ként az iráni—iraki háború befejezése érdekében való köz­benjárás, a háborúzó felek kö­zötti arab békéltetési közvetí­tés lehetőségének kipuhatolá­­sát tűzték ki. (Velajati meg­érkezését megelőző napon ezt maga Asszad elnök is megerő­sítette.) Ez a törekvés része a Golán-fennsík bekebelezését jelentő izraeli törvény elfoga­dása nyomán Damaszkusz ál­tal elindított diplomáciai of­­fenzívának, amely — más arab országok, így Szaúd-Arábia támogatásával találkozva — egy új arab csúcs összehívását szorgalmazza, s az Izraellel szembeni hatékony fellépés érdekében az arab világot je­lenleg megosztó ellentétek el­simítása révén az arab egység helyreállítására törekszik. Az iráni külügyminiszter azonban még damaszkuszi saj­tóértekezletén azt hangoztatta, hogy látogatásának elsőrendű célja: biztosítani Szíriát arról, Kairóból jelenti a Reuter. Hoszni Mubarak egyiptomi el­nök, kormányfő, szombaton feloszlatta az­ egyiptomi kor­mányt. Az új kabinet megala­kításával Ahmed Fuad Mo­­hieddin kormányfőhelyettest bízta meg. Mohieddin szerint az új kormány megalakítása hét­főre várható. A Reuter másik jelentése szerint a közel-keleti kérdés mielőbbi békés rendezését sür­gette szombaton Charles Percy szenátor, az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke Ammanban. Percy jordániai tartózkodása során tárgyalt Husszein király­­lyal, Modar Badran kormány­fővel, és több politikai szemé­lyiséggel. A jordániai vezetőkkel foly­tatott tárgyalásairól Percy ki­jelentette : egyetértettünk ab­ban, hogy ,,a térség békéje és biztonsága nem oldható meg a palesztin kérdés rendezése nél­kül”. Percy kifejtette továb­bá, hogy Jordánia ,,a térség­ben elfoglalt jelentős straté­giai helyzeténél fogva most még inkább szerepet játszhat a békés megoldás keresésé­ben”. Percy nyomatékkal hogy Irán az ő oldalán áll az izraeli agresszorral szemben. Ennek megfelelően a szíriai vezetőkkel folytatott tárgyalá­sain nincs és nem is lesz szó semmiféle arab közvetítésről Irán és Irak között, annál is kevésbé, mivel Irán „a végső győzelemig fog harcolni” Irak ellen. A háborúnak csak az vethet véget, ha Irak teljesíti a már több ízben felsorolt irá­ni feltételeket, azaz az iraki csapatok feltétel nélkül kivo­nulnak az összes megszállt irá­ni területekről, egy pártatlan nemzetközi testület meghatá­rozza, melyik volt a háborút kirobbantó fél, és agresszornak minősíti azt, s ez utóbbi kár­talanítja a másik felet a hábo­rú által okozott károkért — hangoztatja Velajati. Ismere­tes azonban, hogy Irak ezeket a követeléseket visszautasítja, s a maga részéről csapatai ki­vonásának feltételéül azt, szab­ja, hogy Irán ismerje el a Shaft El-Arab víziói fölötti iraki szuverenitást. A tárgyalások idején Damaszkuszban­­ bejelentették, hogy Asszad elnök és Khad­­dam külügyminiszter hivatalos iráni látogatásra szóló meghí­vást fogadott el. Velajati szombaton visszaért Teheránba, hangsúlyozta azonban, hogy az Egyesült Államok felelősséget érez Izrael biztonságáért. Per­cy előzőleg Jeruzsálemben járt. Percy szombaton közel-ke­leti körútjának következő ál­lomására, Kairóba érkezett. Franciaország kész Mirage— 2000 típusú vadászbombázókat eladni Egyiptomnak — jelen­tette ki szombaton Kairóban újságírók előtt Charles Hernu francia hadügyminiszter, aki szerda este óta hivatalos láto­gatáson az egyiptomi főváros­ban tartózkodik. A francia hadügyminiszter szombaton Hoszni Mubarak egyiptomi el­nökkel tárgyalt, aki Francois Mitterrand francia köztársasá­gi elnöknek szóló üzenetet adott át neki. Egyiptomi forrá­­sok szerint Herru és Mubarak találkozójának fontos témája volt a fegyverüzlet pénzelésé­re szolgáló kedvező francia hi­telek kérdése. Szombaton Etiópiából Kairó­ba érkezett Claude Cheusson francia külügyminiszter. Egyiptomi kollégájának, Ká­m­ál Ali Hasszánnak meghívá­sára tesz 24 órás látogatást Egyiptomban. Fogadja őt Mu­barak elnök. Egyiptomban átalakítják a kormányt USK Knosiak voltak Srakowski bonni megbeszélései Varsóból jelenti az MTI. Mieczyslaw Rakowski lengyel miniszterelnök-helyettes bonni tárgyalópartnereit, Hans-Diet­­rich Genscher külügyminisz­tert, Hans-Jürgen Wischnews­­kit, az SPD­L alelnökét, Wolf­gang Mischnicket, az FDP par­lamenti frakciójának vezetőjét tájékoztatta a Lengyelország­ban kialakult helyzetről, s át­tekintette velük a további együttműködés lehetőségeit. A lengyel, államférfi Bonnban is­mertette a lengyel vezetés ér­tékelését azokról az esemé­nyekről, amelyek a szükség­­állapot bevezetését megelőzték és rámutatott, hogy a szükség­állapot nem jelent katonai dik­tatúrát. Lengyelországban va­­lamennyi kormányzati és lamenti intézmény működik A válság megoldása a lengyel ve­zetés kezében marad. Rakows­ki vendéglátóit tájékoztatta a

Next