Magyar Nemzet, 1982. február (38. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-02 / 27. szám

2 maszpontjaival szemben épí­tették ki. Izraeli katonai ve­zetők több ellenőrző körutat tettek a csapatösszevonások térségében. A hét végén fokozta a fe­szültséget az az izraeli beje­lentés, hogy a jordániai hatá­ron észlelt gerillabeszivárgást (egy öt főből álló palesztin kommandó három tagját tűz­harcban elfogták) a múlt­ év júliusában létrejött, dél-liba­noni tűzszünet megsértéseként fogják fel. A Palesztinai Felszabadítási Szervezet rádiója rámutatott, hogy az izraeli—palesztin tűz­szünet érvényessége a dél-liba­noni frontra korlátozódik. A palesztin ellenállás nem szün­tetheti be akcióit a megszállt területeken belül és kívül mindaddig, amíg Izrael arab földeket tart megszállva. A ciszjordániai palesztin akció körül csapott izraeli lárma va­lójában egy dél-libanoni of­­fenzíva lélektani előkészítésé­re hivatott. A PFSZ számít er­re, és megtette a szükséges in­tézkedéseket. A palesztin el­lenállás ugyanakkor , libanoni szövetségeseivel együtt meg­erősíti, hogy továbbra is tisz­teletben tartja a tűzszüneti megállapodást — hangzik a rádió kommentárja. Az izraeli kormány szóvivő­je szerint a Begin-kormány azzal a kikötéssel fogadta el a dél-libanoni tűzszünetet, hogy a megállapodást vala­mennyi fronton tiszteletben tartják. Bejrúti megfigyelők egyet­értenek jobban, hogy Izrael — válaszul a jordániai határon felújított gerillatevékenységre — ,,megtorló" csapásra készül Dél-Libanonban. Az izraeli külügyminisztéri­um szóvivője hétfőn elvetette a közel-keleti béke damaszku­szi alapelveit, amelyeket — az ENSZ-határozatokkal össz­hangban — a Szíriai tájékoz­tatási miniszter fejtett ki egy bejrúti hetilapnak adott inter­júban. Tel Aviv kifogásolja, hogy a szíriai nyilatkozat nem tesz említést az Izraellel foly­­tatandó béketárgyalásokról és az állam elismeréséről. ■ A tr W hit no Ludu az amerikai propaganda-had­járat­ról Lenst­ velors­z­elian­ életbe lépett az árreform Varsóból jelenti az MTI. A Reagan elnök által ren­delt lengyelellenes televíziós „világműsor” provokáció, amely sértő minden lengyel­re­­ nézve, ellentétes a nem­zetközi jog normáival, és eu­rópai menetekben veszélyezte­ti a nemzetközi kapcsolatok rendszerét. Így értékelik a hét­fői lengyel központi lapok a nemzetközi életben példa nél­kül álló akciót, amelynek szer­vezésekor — mint a Trybu­­na Ludu írja — „Reagan mint rendező, megfeledkezett arról, amire pedig mint elnöknek jól kellett volna emlékeznie: hogy létezik nemzetközi jog, hogy a nemzetközi életben vannak bizonyos viselkedési nor­mák ... Az MTI washingtoni tudó­sítója jelentette, hogy" a Nem­zetközi Kapcsolatok Hivatala nevű amerikai propaganda­ügynökség­­ vasárnap másfél órás műsort sugárzott „Len­gyelország legyen Lengyelor­szág” címmel. Ezt megelőzően, szombaton, számos amerikai nagyvárosban szerveztek „szo­lidaritási napi” tüntetéseket. Ezek a vártnál jóval kevesebb érdeklődőt vonzottak. A tévéműsor „fénypontja” az amerikai elnök nyilatko­zata volt. Ebben megismétel­te a Lengyelországgal kapcso­latban sokszor előadott ame­rikai fenyegetést: „Ha a len­gyel helyzet rosszabbodik, újabb szankciók következnek.” A televíziós show-t, amelyben Thatcher asszony és Schmidt kancellár is „fellépett”, het­vennyolc országban sugározták a vevőállomások. A lengyel belügyminiszté­rium közlése szerint szomba­ton Gdanskban a nap máso­dik felében fiatalok csoport­jai incidenseket provokáltak. Az amerikai propagandakam­­pány által felheccelt szerve­zők előbb a Lenin hajóépítő gyár közelében azzal akartak nagyobb méreteket adni ak­ciójuknak, hogy a provokációt akkorra időzítették, amikor a hajóépítő üzem dolgozói el­hagyták a gyárat. Jelszavakat kiabáltak és államellenes tar­talmú röpcédulákat osztogat­tak. A rendfenntartó erők fel­hívásai, valamint a hazatérő dolgozók magatartása eredmé­nyeképpen a szervezőknek a hajógyárnál nem sikerült tün­tetést szervezni. Ez arra kész­tette a provokáció értelmi szerzőit, hogy máshol, a vá­ros központjában kíséreljék meg az incidens kirobbantá­sát. Mivel a fiatalok nem en­gedelmeskedtek­­ a hatóságok felszólításának és középületek megrohanására tettek kísérle­tet, valamint agresszív maga­tartást tanúsítottak a rend­fenntartó erőkkel szemben, szétoszlatták a rendzavarokat. A városban este nyolc óra­kor már nyugalom volt. Az incidens következtében megsérült hat polgári személy és a rendfenntartó erők nyolc tagja. Kétszázöt személyt őri­zetbe vettek. Túlnyomó részük fiatal, részben főiskolás és kö­zépiskolás. A rendeleteknek megfelelő módon, gyorsított eljárással vonják felelősségre őket. A szervezőket és a bűn­cselekménnyel gyanúsíthatók ügyét egy más bíróság szin­tén gyorsított eljárással tár­gyalja majd. „Azok, akik az országban­­megpróbálják kiélezni a hely­zetet, nem számíthatnak bün­tetlenségre — a szükségálla­pot ren­delkezései szigorúak. Ám ezeket az elemeket er­kölcsileg és politikailag is el kell ítélni, mivel cselekede­teik valamennyiünk ellen irá­nyulnak, gátolják a helyzet rendeződését” — írja a Try­­buna Ludu hétfői száma. Lengyelországban hétfőtől életbe lépett az árreform, amelynek értelmében átlago­san két-háromszáz százalékkal emelték az élelmiszerek árát, és drágult a fűtőanyag, a köz­ponti fűtés és az elektromos energia díja. Az intézkedése­ket széles körű bérkiegészí­tésekkel ellensúlyozzák. A gazdasági reform keretébe il­leszkedő áremelések célja az, hogy helyreállítsa a piaci egyensúlyt. Varsói megfigyelők az in­tézkedések kapcsán emlékez­tetnek arra, hogy az árre­form — az átfogó gazdasá­gi reform részeként — külön­leges helyzetben, a december 13. óta érvényes szükségálla­potban kerül bevezetésre. Ily módon egyelőre nem érvénye­sülhet kellően sem a terme­lést ösztönző, sem pedig a gaz­dasági kapcsolatokat pezsdítő hatása sem. A szükségállapot­nak a gazdasági élet alaku­lását is döntően befolyásoló korlátozó intézkedéseit emiatt is kívánja minél előbb eny­híteni a lengyel kormány. Var­sóban hangsúlyozzák, hogy a radikális árreform következ­ményeként a gazdasági élet­ben az első pozitív jelek csak viszonylag hosszabb idő eltel­tével jelentkezhetnek, hiszen ma még nem mondható meg, hogy a szükségállapot intéz­kedései meddig lesznek meg­határozók a lengyel gazdaság­ban. ­nnepségsorozat Iránban K­hom­eini hazatérésének harmadik évfordulóján Teheránból jelenti a XIPI. Iránban ünnepségsorozat kez­dődött, amelynek keretében megemlékeznek Khomeini aja­­tollah hazatérésének harmadik évfordulójáról. Mint az MTI jelentette, a The Washington Post vasár­napi és hétfői száma ismerte­ti azoknak az amerikai titkos Ú®kumentumoknak egy részét, amelyeket a teheráni fegyve­resek kerítettek kézre 1979- ben az Egyesült Államok nagy­­követségének elfoglalásakor. A titkos iratokat mintegy tizen­egy kötetben egy amerikai új­ságíró csempészte be Iránból az Egyesült Államokba, és bo­csátotta a The Washington Post­ rendelkezésére. Az okmányok eddig közzé­tett része világosan bizonyít két, a hivatalos Washington számára kínos tényt: 1. a CIA kísérletet tett Baniszadrnak, a volt iráni államfőnek informá­torként való beszervezésére. 2. az izraeli titkosszolgálat kiter­jedt kémtevékenységet folyta­tott az Egyesült Államokban. Magyar Nemzet Magyar állás­foglalás a ..IKérci párbeszédről*­ Bécsből jelenti az MTI. Hétfőn befejező napjához ér­kezett a „Bécsi párbeszéd ’ elne­vezésű nemzetközi konferencia, amelynek résztvevői széles kö­rű párbeszédet folytattak a nemzetközi helyzet legidősze­rűbb kérdéseiről, mindenek­előtt az enyhülésről és a le­szerelés lehetőségeiről. A schönbrunni kastély tőszom­szédságában levő Park Hotel­ban tartott párbeszéden 60 or­szág több mint 300 küldötte, közöttük finn, belga, brit, olasz, görög és a harmadik világ több országa szociáldemokrata, va­lamint szocialista pártjainak képviselői, szinte valamennyi európai kommunista párt kül­döttei, közéleti személyiségek, parlamenti képviselők, írók és politikusok vettek részt. A négynapos tanácskozás eredményeit és tapasztalatait a konferencián részt vevő ma­gyar delegáció vezetője, dr. Horn Gyula, az MSZMP KB külügyi osztályának helyettes vezetője foglalta össze az MTI bécsi, tudósítója számára. A résztvevők politikai hova­tartozását tekintve rendkívül reprezentatív nemzetközi ta­nácskozáson egyetértést alakult ki a tekintetben, hogy a jelen­legi világhelyzet különösen ve­szélyes és feszültségekkel ter­hes — mondotta. A felszólalók kivétel nélkül — így az ame­rikai küldöttség tagjai is — hangot adtak a nemzetközi helyzet ilyetén alakulásával kapcsolatos aggodalmuknak. Magyar részről külön rámutat­tak arra, hogy e folyamatban — főleg katonai téren — is­mét az európai kontinens vált a feszültség gócává. Az okokat illetően azonban már megoszlottak a nézetek. Ennek lényege abban fogal­mazható meg, hogy a kialakult h°l­ézetért nevesek egyformán folálőssé tették az Egyesült­ Államokat és a Szovjetuniót. Megyar részről hangoztatták, hogy a Varsói Szerződés tag­államai nemzetközi erőfeszí­téseinek középpontjában a fegyverkezési verseny megfé­kezése áll — és ami különö­sen fontos —, az utóbbi 4—5 évben nem kevesebb, mint 80 különféle javaslatot tettek a bonyolult nemzetközi kérdések megoldására, mindenekelőtt a fegyverkezési hajsza feltartóz­ta­tására. A bécsi dialóguson többen felvetették a lengyel kérdést, mint a jelenlegi nemzetközi feszültség egyik előidézőjét — mondotta a továbbiakban Horn Gyula. Elhangzottak olyan vé­lemények, melyek­ szerint a Varsói Szerződés tagállamainak nyomása idézte elő a feszültsé­get. Ezeket a véleményeket visszautasítva többen rámutat-­­tak: Lengyelország kapcsán gyakorlatilag 1080 augusztusa óta folyik a Szovjetunió és a többi szocialista ország ellen irányuló kampány. Ténylege­sen azonban a katonai, vagy egyéb más beavatkozás kér­dése soha nem szerepelt a Var­sói Szerződés tanácskozásain, ellenkezőleg — mint ahogy a Varsói Szerződés tagállamai Politikai Tanácskozó Testüle­tének 1980. decemberi ülésén is megfogalmazódott — hatá­rozott állásfoglalásukban leszö­gezték, hogy a lengyeleknek maguknak kell megoldaniuk problémáikat.. A lengyelek tör­vényes alapon maguk hozták meg intézkedéseiket az­ alkot­mányos rend helyreállítására, a gazdasági és politikai élet normális feltételeinek biztosí­tására. Dr. Horn Gyula végezetül kifejtette, hogy a mostanihoz hasonló, feszültségekkel terhes nemzetközi légkörben rendkí­vül fontos a különböző poli­tikai és társadalmi körök kép­viselői közötti párbeszéd, mert ily módon közösen elemezhe­tik az adott helyzetet, levon­hatják objektív köv°tk'ezt­eté­­seiket és meghatározhatják a legfontosabb tennivalókat. Az IRA is állít jelölteket a­, írországi parlamenti választásokon Londonból jelenti az MTI. Az­­ Ír Köztársaságban meg­kezdődött a választási kam­pány. Az első, figyelmet keltő hír az, hogy az Ír Köztársa­sági Hadsereg, az IRA is je­lölteket fog állítani néhány re­ményteljesnek tűnő választó­­körzetben. Alig fél éve csak, hogy az IRA politikai szárnya, az úgy­nevezett ideiglenes Sinn Fein, feloldotta a tagjaira kirótt je­­löltetési tilalmat, és úgy hatá­rozott, hogy miközben ,.egyik kezével a fegyvert emeli ma­gasra, a másikban szavazóla­pot tart”. Garett Fitzgerald ügyvivő miniszterelnök kijelentette: örömére lesz, ha a Sinn Fein jelölteket állít, feltéve, hogy „egyik kezükben nem lesz fegyver". Az 1981. júniusi választáso­kon — nem utolsósorban az észak-írországi éhségsztrájk­kampány hatására — az ideig­lenesek két képviselői helyet szereztek meg a Dáilban­­par­lamenti, és még legalább öt választókerületben szerepeltek jól. Dublini politikai találgatá­sok szerint az éhségsztrájkok elvonultával a Sinn Fein mos­tani kampányából hiányozni fog az az élelmi töltet, amely fél évvel ezelőtt meglepően sok szavazathoz­­juttatta. A külpolitika hírei­ ­ (Bonn, DPA) izomgörcsz okozta Helmut Schmidt nyu­gatnémet kancellár rosszullétét az SPD hannoveri szervezeté­nek szombati tanácskozásán — jelentette ki Kurt Becker, a bonnti kormány szóvivője hét­főn. A szóvivő elmondotta: a kancellár rosszul­létekor 15 percre kivonult a tanácsko­zás színhelyéről, majd vissza­tért, és röviddel azután egy­órás találkozón vett részt Gen­­scher alkancellárral. Aj. (Hamburg, DPA) Wa­shington és Bonn szerződést szándékozik kötni arról, hogy „feszültség idején” további hat amerikai hadosztályt (hoz­závetőleg 120 ezer katonát) ál­­lomásoztassanak az NSZK te­rületén — közölte Hans Apel nyugatnémet hadügyminiszter a Quick című hetilapnak adott interjújában. (Ankara, Reuter) Hétfőn Ankarában szabadon bocsátot­ták Billent Ecevit volt török kormányfőt, miután háromha­vi börtönbüntetéséből 2 hóna­pot letöltött. Ecevitet decem­berben egy statáriális bíróság háromhónapi szabadságvesz­tésre ítélte, mert a volt kor­mányfő egy alkalommal újság­íróknak nyilatkozott, és ezzel megszegte a katonai vezetés rendelkezését, amely minden közéleti személyiségnek meg­tiltotta, hogy politikai kérdé­sekben nyilvánosan állást fog­laljon. Ecevit büntetését a bör­tönben tanúsított, jó magavise­letéért enyhítették.­­ (Luanda, PL) Isidoro Malmierca Peoli kubai kül­ügyminiszter vezetésével kül­döttség érkezett Angolába. A kubai külügyminiszter angolai kollégájával különböző nem­zetközi kérdéseket fog megvi­tatni.­­ (Dakar, ADN) Hétfőn hi­vatalosan is létrejött Szene­­gambia konföderációja, amely­ről Szenegál és Gambia még az elmúlt év novemberében állapodott meg. A két ország megőrzi ugyan továbbra is for­mális függetlenségét, de a jö­vőben közös lesz az államszö­vetség külpolitikája, valamint a gazdaság- és a nemzetvédel­mi politika. •­ (Brüsszel, MTI) Az euró­pai közösségek bizottsága meglepetéssel értesült a fran­cia hatóságok hétvégi intézke­déséről, amellyel időlegesen megtiltották az olasz bor be­hozatalát Franciaországba, sa­ját termelőik érdekének védel­mében — közölte hétfőn a Kö­zös Piac szóvivője. A francia intézkedés teljesen ellentétes az EGK szabályaival és alap­­elveivel — mutatnak rá brü­sz­­szeli közös piaci körökben.­­ (Washington, IJPI) Az amerikai kormány 55 millió dolláros rendkívüli támogatást kíván nyújtani a salvadori hin­tának — jelentette be hétfőn Thomas Enders, az amerikai külügyminisztérium latin-ame­rikai ügyekben illetékes állam­titkára egy szenátusi meghall­gatáson. Kedd, 1932. február 2. Szikla Nagy keletje mostaná­ban Gibraltáron a távcsőnek. A helybeliek kedvenc időtölté­sévé vált a leskesődés; kíván­csian figyelik, mi történik a szomszédban, a spanyol olda­lon. Két hónapja ugyanis olyan hírek terjedtek el, hogy mes­teremberek szállták meg a ti­zenhárom éve elhagyatott, ré­gen viszont annál forgalma­sabb határállomás épületeit A Szikla lakói természetesen a saját szemükkel akartak meg­győződni a szóbeszéd igazáról, s így az olcsó árai miatt ked­velt Main Street optikusai a szokásosnál jóval nagyobb for­galmat könyvelhettek el. Mint kiderült, igen szorgos munka folyik átellenben. Több sem kellett a gibraltáriaknak, hogy levonják a következtetést: ha­marosan megszűnik a blokád”,­­ amit még Franco tábornok rendelt el 1969-ben. Csomópont Helytállónak bizonyultak a feltételezések, mert alig né­hány nappal a munkások vá­ratlan megjelenése után, hiva­talosan is bejelentették: Leo­­poldo Colvo Sotelo spanyol miniszterelnök Londonba uta­zik. Senki sem kételkedett ab­ban, hogy az egyik fő téma ép­pen ez az alig húszezer lakosú félsziget lesz. A legkedveltebb napilap, a Gibraltár Chronical például hosszasan elmélkedett arról, hogy mi történik majd a jövőben, ha Madrid több éves fontolgatás után tényleg fel­oldja a zárlatot. Az írás szer­zője mindvégig amellett kar­doskodott, hogy ideje lenne megszüntetni Gibraltár mester­séges elszigeteltségét,­ ám nem minden áron. Ezen azt értette, hogy a Szikla hovatartozása továbbra sem lehet vitás, in­kább Nagy-Britannia európiai gyarmataként, mintsem Spa­­nyolország elyik tartománya­ként őrizhető meg a jólét, ami sokaknak oly vonzóvá tette a kiszögellést. Az újságban­­előrevetített kétségek szemléletesen tükröz­ték azt, a hangulatot, ami egy­felől a gibraltári­ak körében általános, másfelől pedig az angol—spanyol véleménycseré­ket jellemzi. A kölcsönös bi­zalmatlanság mintha most mérsékeltebb lett volna a lon­doni kormányfői hivatal ele­gáns tanácstermében, leg­alábbis ezt sugallták a meg­beszélésekről kiadott közle­mény barátságossá formált sza­vai. Sikerült ugyanis meg­egyezésre jutni afelől, hogy április 20-án Madrid végleg feloldja a Gibraltárral szem­beni „politikai karantént”, ami a gyakorlatban azt is jelenti, kinyitják a lakatolt vasrácso­kat, s megindulhat a forgalom a Szikla és Spanyolország kö­zött. Első látásra inkább a két-, illetve háromoldalú kapcsola­tokat érintő kérdésnek látszik, hogy mi is történik Gibraltár­ral, miért zavarja régóta a földnyelv sorsa London és Madrid viszonyát. Holott jóval szélesebb összefüggések csomó­pontja is Gibraltár, hiszen stratégiai szerepe nyilvánvaló. Az utóbbi években éppen ez okozta a legtöbb fejtörést a NATO köreiben, ahol minden­képpen a Szikla angol fennha­tósága mellett foglaltak állást­­ az itt levő támaszpont okán. Ugyanakkor a spanyol belépés eshetőségét is mind közelebbi­nek tudták, ezért feltétlenül a két állam kompromisszumát szorgalmazták a hovatartozás­ról. E kicsiny területet ugyan­is még az 1713-as utrechti szerződés ítélte Londonnall, miután alig kilenc esztendővel előtte angol és holland hajó­sok elfoglalták a félszigetet, elűzve onnan a spanyolokat. Tréfa Csaknem három évszázada követeli Madrid ennek az egyezménynek a felülvizsgálá­sát, mondván, hogy jogilag megalapozatlan. A legtöbb, amit idáig elért, hogy az ENSZ is megvitatta a viszályt, és helyt adott a kétkedéseknek. Időközben persze brit részről is keresték a bizonyítékokat, s tulajdonképpen igen hatásos eszközt találtak. 1967-ben nép­szavazást tartottak a gibraltá­­riak körében. Az eredmény egyértelmű volt: a megkérde­­zetteknek 96 százaléka válasz­totta Londont, s csak negyven­négyen kívántak visszatérni Hispániába. Ez a magatartás teljességgel érthető volt, mert a fasiszta Spanyolország jó-­­­formán ,semmi távlatot nem tudott nyújtani. Anglia viszont áldozatokat nem sajnálva — célzatosan — olyan körülmé­nyeket teremtett a gibraltá­riaknak, amit elhagyni szerin­tük dőreség lett volna. Külö­nösen az eltelt öt év igazolta ezt: a Szikla­lakók életszínvo­nala fokozatosan magasabb lett, mint a briteké. A népszavazás miatt felbő­szült Franco úgy vélte, a blo­kád ma­jd hatásos eszköz lesz Gibraltár megtörésére és vissza­szerzésére. A „siker” azonban elmaradt, s majdhogynem ku­darccal végződött az ügy, leg­inkább belpolitikai fiaskóval. Azok a spanyolok ugyanis, akik naponta lépték, át a ha­tárt. Gibraltáron találva mun­kaalkalmat, váratlanul állás nélkül maradtak, s helyüket angolok vették át. A legszem­léletesebb talán Linea város példája, amelynek a lakossága a zárlat miatt, százezerről hat­vanezerre csökkent, s a kény­szerű tétlenek száma ma mint­­egy 34 százalék. Jól érzékeltet­te a helyzetet egy masas ranan ,spanyol politikus, aki a Le Monde tudósítójénak csak annyit mondott: „A történelem­­ vicce, hogy az ost­romlottak jóval hulm­ogabbak, mint a ro­­hamozók”. Kedélyek A Gibraltárt övező viszály hosszú történetében két­­ ese­mény hozott fordulatot: az idős diktátor halála, illetve az 1980-ban megszerkesztett úgy­nevezett lisszaboni dokumen­tum. Franco elhunyta után két­ évvel helyreállhatott legalább a telefonkapcsolat a két állam között, s már­­ez is eredmény­nek számított. Reményeket va­lójában a portugál fővárosban tanácskozó két külügymini­szter tér, Lord Carrington és a Sua­­rez-kabinet akkori diplomáciai irányítója. Őre­­a keltett, ami­kor kölcsönös kötelezettségek vállalása után búcsúzott el egymástól. Ez annyit jelentett, hogy a gibraltári kérdést a „barátság szellemében" old­ják meg. Konkrét formában ez az angol tárgyalási készség ki­fejezése volt, míg spanyol rész­ről azt ígérték, 1980. június 1-én megszüntetik a blokádot. Ennek már csaknem két éve. A madridi belpolitikai fordula­tok adják a magyarázatát a késedelemnek, párosulva a nemzetközi színtéren tanúsí­tott diplomáciai lépésekkel. Fi­gyelmeztető volt a februári ál­lamcsíny a kormány számára, mert feltárta a hadsereg erő­viszonyait, illetve a jobboldal hajlandóságait. Ellenlépésként a NATO-csatlakozás meggyor­sítására törekedett a kabinet, így akarván csillapítani a honi kedélyeket. Az Észak-atlanti Szövetség tagjaként — mint azt az erre vonatkozó formu­la tanúsítja — Spany­olország részt vehet az Ibériai-félszige­ten létesített valamennyi ka­tonai bázis irányításában. Mad­ridban tehát úgy tartják, hogy a gibraltári — angol tulajdon­ban található — támaszpontra is vonatkozik ez a kitétel. A mostani Thatcher—Calvo Sotelo párbeszéd során még egy témát is áttekintettek, s egyezségre is jutottak felette. London elfogadta az indítványt — cserébe a zárlat feloldásáért —, így április 20-tól engedé­lyezi, hogy spanyol munkások lépjék át a gibraltári határt, s a nap végeztével esetleg ne térjenek vissza. Gyakorlatilag ez azonos lenne a letelepedési engedéllyel, amit viszont a gib­­raltáriak kifogásolnak. Féltik a munkájukat az északról jövő, jóval igénytelenebbektől. Az utóbbi időben amúgy is nyug­­tanok, mert állítólag hamaro­san bezárják a félsziget dokk­jait, s így kétezer ember, a lakosság tíz százaléka kerül utcára. A gibraltári vita min­denesetre folytatódik vagy­­ most kezdődik csak igazán.­­ Fábián Anna

Next