Magyar Nemzet, 1982. július (38. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-01 / 152. szám

Gandhik adók Megnőtt az ész ázsiója. Azé az agyé, amelyik mű­ködik, jól és pontosan, hasznosan. Amelyik új és új megoldásokon gondol­kodik, s meg is találja azt. Sok minden enged arra kö­vetkeztetni, hogy a közvé­lemény előtt ma nagyobb a gondolkodó ember becsü­lete, mint akár egy évti­zeddel ezelőtt is. A köny­vet — mely a feltalálók olykor igen keserves sor­sáról szól, s amelyben vi­harokat kavaró, de végül is ötletesnek, hasznosítható­­nak bizonyul, találmányok olvashatók — pillanatok alatt elkapkodták. Nem kapni azóta sem. Kis túl­zással sztárműsorrá nőtte ki magát az a tévéadás, melyben ugyancsak a hasz­nosításra váró újdonságok­ról beszélnek kigondolóik. S a szerkesztőségekben is megnőtt a forgalom: felta­lálók, újítók jönnek, mesé­lik történetüket. Igaz, ezek a történetek gyakran tar­talmaznak panaszokat, gyakran szólnak meg nem értésről, mellőzésről , de felkeresett bennünket már olyan újító is, aki alkotá­sának sikeréről számolt be. Vajon mi mindennek az oka? Miért van az, hogy mostanában jobban odafi­gyelünk az­ alkotó, az új öt­letekkel, eddig nem alkal­mazott megoldásokkal je­lentkező emberekre? A vá­lasz kézenfekvő: köze van mindahhoz, amit manapság megváltozott gazdasági helyzetnek, „magyar gond­nak”, napjaink nehézségei­nek szoktunk nevezni. Hi­szen ebben a helyzetben, amikor feltétlenül tovább kell lépnie a népgazdaság­nak, és a továbblépés biz­tosítéka csak másodsorban lehet a rendelkezésünkre álló pénz, mindennél na­gyobb fontossága van az alkotó elmének. Ezért nőtt meg a jelentősége! Nem is olyan régen tanácskoztak az újítók, elmondták gond­jaikat, beszéltek azokról az akadályokról, amelyeket nehéz leküzdeniük. S el­mondták azt is, fórumra vágynak, olyanra, amely nemcsak az újítóké, hanem mindazoké, akik tennének valamit, vállalkoznának, közreműködnének egy-egy kiváló ötlet megvalósítá­sában. És olyan fórumra, ahol nyomon lehetne kö­vetni egy-egy gondolat megvalósulásának vagy el­halásának útját és okait. Nos, a fórum is megvan. Éppen a napokban került az utcára az új hetilap, az ötlet, amely már a nevé­ben is jelzi szándékát, programját, címében hor­dozza témáját: a gondol­kodást. Jó, hogy van már ilyen lap. Segítheti az eligazo­dást, a tájékozódást, to­vább adhatja, népszerűsít­heti az ötleteket. Egyet vi­szont, nem­ várhatunk tőle, hogy mások helyett, gon­dolkozzék. Nem, ez tovább­ra is azokra az emberekre marad, akiknek a száj­a szerencsére nőttön-nő, s akikre a jövőben talán még több feladat vár, mint ed­dig: a gondolkodókra. Kapuvári Gábor Ottho­n és itthon Nem nyelvészkedést ta­kar a cím, napjaink sokat mondó fogalmát fejezi ki. Egy bejáró munkástól haj­lottam a minap: „Otthon vagyok én a városban, ahol dolgozom, de ezért itthon, a falumban is számíthatnak rám!..." Otthon van Szombathelyen, a gyárban, mert szeretik, mert tulaj­donképpen az a második otthona, ahová már reggel megérkezik, az első vonat­­tal, s csak a munka végez­tével, a késő délutáni órák­ban utazik vissza a falujá­ba. Ahol számíthatnak rá, mert ott a háza, ott a csa­ládja, a rokonsága. Otthon a munkahely, s otthon a falu, a család. Ott­hon és itthon, egy fogalmat takarnak, de mégsem azo­nosat. És ekörül vannak vi­ták országszerte, amikor a népfront különböző fóru­main a bejáró dolgozók gondjairól esik szó. A kezdetben az volt az egyik gond, hogy a bejáró dolgozó otthon nem vállal társadalmi munkát, nem tö­rődik szülőfalujával, ahová csak este tér meg, aludni, pihenni. Hajnalban már ismét távozik. Pedig hát a családja otthon marad, a gyereke otthon jár iskolá­ba, óvodába, ott vinnék bölcsődébe, ha volna bölcső­de. De építeni kellene, bő­víteni, s ehhez nincs ele­gendő pénz. Társadalmi munka szervezésére lenne szükség, de hogyan lehet elvárni valakitől, aki fá­radtan érkezik haza az üzemből, hogy szabad ide­jében ásót, csákányt ragad­jon és segítsen óvodát, is­kolát, bölcsődét vagy jár­dát építeni? Ma már ez megoldott kérdés: az üzem szocialista brigádjai segítenek a bejá­ró munkások falvaiban a gyemekinézmények bőví­tésénél, de részt vesznek m­ás településfejlesztési munkában is. Van azonban még tenni­való e téren. Hisz köztu­dott, hogy az üzemek és gyárak ott adóznak dolgo­zóik után, ahol telephelyeik vannak. Ami azt jelenti, hogy például az adott vá­ros közelében levő közsé­gek dolgozói után a telepü­lésfejlesztési járulékot­­ a városnak fizetik be. De mit kapnak a kis falvak a közeli várostól ? Többet, min korábban, de ez sem elegendő. Jobbára saját erőből telik csak járdára, vízvezetékre, könyvtárra. Itt válik ketté az otthon é­s az itthon, ha nem is éle­sen, de észrevehetően. Ne csak jelszó legyen a na­gyobb törődés, de a fal­ak kapják is meg azt a pénzt, ami őket illeti m­eg. S az üzemek vezetői és szocialis­ta brigádjai is törődjenek többet a jövőben a bejáró munkásaik otthonával, a falu fejlesztési gondjaival, művelődési, szórakozási igényeivel. Adjon vissza Valamit a város ilyen mó­don is abból, amit a falutól kap . .. Illés Sándor B­T~ •• k­A­A A ' 8 MmCy CkI C*11 C^Jnk az új argentin korm­ány névsorát Ma iktatják be Bignone elnököt A külpolitikai bölcsef A SVÁJCI KONFERENCIAVÁROSBAN szerdán délelőtt elő­ször találkozott egymással teljes létszámban a szovjet és az amerikai küldöttség. A hadászati támadófegyverek korlátozá­sáról és csökkentéséről hivatalosan kedden megkezdett tár­gyalássorozat színhelye ezúttal az amerikai fél genfi képvise­lete volt, ahol hetenként egyszer egyébként megfordulnak az eurorakétákról tanácskozó delegátusok is. A SALART-megbeszélés a SALT-tárgyalások­­hagyományai­nak megfelelően zárt ajtók mögött folyt, de a kiszivárgott hírek szerint arról volt szó, hogyan értelmezhető ezentúl a SALT-2-ben előirányzott fegyverkorlátozási csökkentés, mi­után az amerikai törvényhozás ezt az egyezményt még nem ratifikálta, Reagan elnök pedig „halottnak” nevezte. Az esz­mecserék hosszúnak és nehéznek ígérkeznek, hiszen a SALT- tal ellentétben, amely a célbajuttató eszközök, illetve rakéták esetében az indító­állások­ számának korlátozását tartotta szem előtt, az amerikai fél most a robbanófejek számát igyekszik az előtérbe tolni, ez viszont ellenőrzési problémákat vet fel és a hadászati egyensúly új képletének a felírását teszi szükségessé. Amikor szovjet részről az eddigi SALT-folyamat pozitívu­mainak a megőrzése mellett foglalnak állást, akkor nemcsak az egyenlőség és az egyenlő biztonság követelményének válto­zatlan érvényesítésére gondolnak, hanem az 1972-ben és 1979- ben kötött egyezmények meghatározásának, megközelítési módjainak, ellenőrzési technikájának a megmentésére is, hi­szen a hadászati fegyverek körében lényeges változás nem tör­tént NYU­GAT-EU­RÓPA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK gazda­sági ellentéteire helyezik a fő hangsúlyt az EGK csúcsértekez­letét értékelő nyugati lapok. Párizsban azt emelik ki, hogy a tízek figyelmeztették ugyan Washingtont, de ennek hangneme mérsékeltetm vett, mint amit Mitter •­*"«- elnök javasolta, első­sorban J.Margaret Thatcher közbelépése miatt. A Re­latin sze­rint a Közös Piac mértéktartóan hozta az Egyesült Államok tudomására, hogy veszélyes következményekkel járó kereske­delmi háború következhet be, ha Washington felrúgja Ver­sailles-ban vállalt kötelezettségeit. Az angol The Guardian szerint a brüsszeli közlemény diplomatikusan azt az európai álláspontot tudatja Reagannel, hogy az amerikai elnök nem csupán a versailles-i alkut nem tartja be, hanem egyenesen „lábbal tiporja” szövetségesei gazdasági érdekeit. A Financial Times a szabadkereskedelmet félti­ a reagani politikától. A lap így ír: „A nyugati szövetség alkotó elemei kezdenek széthul­lani. A kölcsönös bizalmatlanság, a gazdasági félelmekből, szü­letett gazdasági nacionalizmus áll a szövetségesek közé, fenye­getve a tisztességes kereskedelmet, amelyen egykori, példa nél­küli virágzásuk nyugodott” A Financial Times, akárcsak a The Times az új amerikai külügyminiszterbe veti reményeit Az utóbbi úgy fogalmazott, hogy az ellentétek elsimítására Shttltz azért alkalmas, mert megvan a gazdasági felkészültsége és „hallgat rá az elnök”. Hazánkba látogat Francois Mitterrand Az MTI jelenti: Kádár Já­nosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága első titkárának és Loson­cai Pálnak, az­­Elnöki Tanács elnökének . meghívására Fran­cois Mitterrand, a Francia Köztársaság elnö­ke július 7— 9. között hivatalos látogatást tesz a Magyar­­Népköztársa­ságban. Ragja­i a mala­ysiai külügyminiszteri megbeszélések Az MTI jelenti: Tan Sri Muhammad Ghazali Bin Sha- ■ fie, Malaysia külügyminiszte­re, aki Puja Frigyes külügy­miniszter meghívására, hiva­talos látogatáson tartózkodik hazánkban, szerdán megko­szorúzta a magyar hősök em­lékművét. Ezt követően a Kül­­ü­gyminisztér­i­umban meg­kez­dődtek a hivatalos magyar— malaysiai tárgyalások. A két külügyminiszter áttekintette a kétoldalú kapcsolatok alaku­lását,­valamint a kölcsöníti ér­deklődésre számot tartó­ nem­zetközi kérdéseket. A megbe­szélésen részt vett Debreceni István, hazánk Kuala Lum­purba akkreditált nagykövete, valamint Khalid Bin Abdul Karim, Malaysia varsói nagy­követe. A vendéget délután hivata­lában fogadta Faluvégi I­ajos miniszterelnök-helyettes, az Országos Tervhivatal elnöke. A megbeszélésen jelen volt Házi­­Bencei külügyminiszter­­helye­ttes. A­ malaysiai diplo­mácia vezetője ezután talál­kozott Veress Péter külkeres­kedelmi miniszterrel és Rabi Béla ipari minisztériumi ál­lamtitkárral. Tan Sri Muhammad Gha­zali Bin Shafie este megtekin­tette a KISZ Központi Mű­vészegyüttes műsorát. Hurkos sírjében belső erenlétek kísérik az államfő hivatalba lépését Buenos Airesból jelenti a UPI és az ARP. Az új argen­tin kormány névsorának hiva­talos közzététele, után­ tovább­ra sem ismeretes, hogy — a korábbi híreknek megfelelően — polgári alelnöke lesz-e a dél-a­meri­kai országnak. A kedden este Buenos Aires­ben ismertetett kormánynévsor BÉKÉS MEGYEI KÖNYV BÉKÉSCSABA pr ?-1. Hattvar Vlll/Ol is-1,40 forint 1 V 11IwJL 1 1 V/ 1UU W 152.8*am A HAZAFIAS NÉPFRONT L­A­PJ­A • szerint — az előzetes híreknek megfelelően — Llamil Reston tábornok lett Argentína új belügyminisztere, Juan Ramon Aguirre Lanari volt venezue­lai nagykövet kapta a külügy­miniszteri­ tárcát, az ország gazdasági minisztere pedig Jo­sé Maria Dagnino Pastore lett. Kérdéses, hogy Reynaldo Bignone tábornoknak, Argen­tína 41. elnökének csütörtöki beiktatási ünnepségén részt vesz-e a haditengerészet és a légierő főparancsnoka, akik ellenzik, hogy katona kerüljön az ország élére s ezért kivál­tak a juntából. Kedden — ka­tonai források szerint — a há­rom haderőnem­ képviselői két­órás tanácskozást tartottak, amelyen a szárazföldi erők képviselői ismételten egy pol­gári alelnök kinevezésére tet­tek javaslatot. A keddi tanács­kozáson azonban a két „ellen­zéki” hadsereg-főparancsnok nem jelezte, hogy vissza kí­ván-e térni a juntába, annak ellenére, hogy korábban mind­ketten bejelentették: polgári alelnök kinevezése esetén haj­landók erre. Megfigyelők szerint Basillo Lami Dozo tábornok, a légi­erő főparancsnoka várhatóan több tanácskozást tart a légi­erő vezetőivel. Jorge Anaya tengernagy, a haditengerészet főparancsnoka az elmúlt két napon tartott több megbeszé­lést fegyvernemének parancs­nokaival. A köldivisézek érdemi találkozójával Genfben megkezdődtek a szovjet-amerikai SALART•tárgyalások Genfből jelenti az MTI. Szerdán a küldöttségek érdemi találkozójával megkezdődött a SA­LART, a hadászati fegy­verrendszerek korlátozásával és csökkentésével foglalkozó Szovjet­-amerikai tárgyalásso­rozat. Délelőtt 1­ órakor érkezett a szovjet küldöttség a genfi amerikai ENSZ-képviselet épü­letéhez, amelyben akkorra már összegyűltek a nemzetközi sajtó képviselői. A Genfi-tó partján, a Béke sugárúton le­vő épület legfelső emeletén puritán egyszerűségű tárgyaló­­termet rendeztek be a törté­nelmi fontosságú megbeszélé­sekhez. A kamerák pergőtüzében tüntető szívélyességgel rázott hosszan kezet a két küldött­ségvezető, Viktor Karpov és Ed­ward R­owny nagykövet, majd bemutatták a küldöttsé­gek tagjait. Ezután távozásra kérték fel a sajtó képviselőit, hiszen a tárgyalások bizalma­sak, azokról csak szűkszavú közleményeket fognak kiadni, amint, ez a SALT-tárgyaláso­kon is történt. Jól tájékozott körök szerint a tárgyalások első lépcsőjében az amerikai fél kénytelen megmagyarázni, hogy miért nem­ ratifikálta a SALT—2 szerződést, és ha nem ratifi­kálta, miért kész mégis betar­tani, ha pedig tiszteletben tart­ja rendelkezéseit, akkor miért hiúsítja meg hatályba lépését A SALT—2 megállapodások 1985-ig korlátozták volna az Egyesült Államok és a Szov­jetunió hadászati támadó fegy­verrendszereit, és hatályba lé­pésük esetén 1982 elejére a 2400-as keretszámról 2250-es keretszámra kellett volna csökkenteni a szóban forgó fegyverzetet. A szerződéshez csatlakozó jegyzőkönyv, amely úgyszintén 1982 elejéig lett volna hatályban (de meg lehe­tett volna hosszabbítani), meg­tiltotta a helyváltoztató indí­­tóállású interkontinentális bal­lisztikus rakéták rendszerbe állítását (MX), a nagy hatótá­volságú szárazföldi és tengeri ma­n­ő­ve­rező robot­repülőgépek­nek nemcsak a rendszerbe ál­lítását, hanem a több robba­­nótöltetű változataikkal való kísérleti repüléseket is. A SALT—2 szerződésben és kísérő jegyzőkönyvében fog­lalt jelentős korlátozások és csökkentések elől az Egyesült Államok „előremenekült”, drasztikus csökkentést javasolt azoknál a fegyverrendszerek­nél, amelyekben a Szovjetunió rendelkezik főlén­nyel, és jól­lehet kijelentette, hogy „min­den a tárgyalóasztalra kerül”, a hadászati fegyvertár egyéb összetevőinek csökkentését sze­retné minél későbbre halasz­tani. Szovjet részről mindenesetre világossá tették, hogy a SA­­LART-tárgyalások a hadászati fegyverrendszerek korlátozásá­nak és csökkentésének, nem pedig a hadászati erőviszo­nyok megváltoztatásának fó­ruma. . Washingtoni tájékoztatás a N­ATO-ban a fegyverzetcsökkentési tanácskozásokról Brüsszelből jelenti az MTI. „A washingtoni külügyminisz­térium élén történt változás. Haig lemondása semmiféle ki­hatással nincs az amerikai kormányzat fegyverzetkor­lá­tor­zási tárgyalásokkal kapcsola­tos, korábban ismertetett ál­lásfoglalásaira.” Ezt közölte a szövetségesekkel szerdán Ri­­chard Burt, európai ügyekben illetékes amerikai külügyi ál­lamtitkár. Burt a NATO-köz­­pont­ban a genfi szovjet—ame­rikai fegyverzetkorlátozási tár­gyalásokkal foglalkozó, úgyne­vezett különleges tanácskozó csoport ülésén fejtette ezt ki. Az ülésen Bart hangoztatta: a hadászati fegyverzet korlá­tozásáról és csökkentéséről Genfben megkezdődött újabb tárgyalássorozat szorosan ösz­­szekkapc­solódik a közép-ható­távolságú eszközökről már no­vember óta folyó tárgyalások­kal. A két genfi amerikai kül­döttség szorosan összehangolja majd tárgyalási javaslatait az eurórakéta-tárgyalások lénye­gében a hadászati fegyverzet­ről folyó tárgyalások keretébe illeszkednek — fejtette ki az amerikai külügyi államtitkár. Washingtonból jelenti az MTI. Még mindig Haig kül­ügyminiszter lem­ondása fog­lalkoztatja az amerikai hír­magyarázókat, s James Reston, a The Ne­w York Times szerdai számában ismételten kimond­ja: Ha igét ,­nyil­ván­ valóan ki­­tessékelték a külügyminiszté­riumból”. Reston szerint nyilvánvaló, hogy Haig eltávolításának nem politikai, hanem személyi okai voltak. Reagan nyugat-európai körútja idején túlságosan vi­lágosan lehetett látni, hogy­ a Fehér Háznak nincs ínyére Haig népszerűsége a NATO- tagál­amok vezetőinek köré­ben, s­­hogy igyekeznek eltávo­lítani őt az elnök mellől.

Next