Magyar Nemzet, 1982. szeptember (38. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

Ára: 1,40 forint Pf, 35. Magyar Nemzet A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA &ÉKES MEGY­EVY ÁR Szerda 1982. szeptember­­ XVXVIII. évf. 201. szám Szabadidő és fegyelem Az új, ötnapos tanítási rend nagy vívmány, nagy lehetőség a kezünkben. Ám, hogy ki tudjuk hasz­nálni, változtatnunk kell egynémely szokásunkon, beidegződésünkön. Azon például, hogy a szombat a hétközben elhagyott ház­tartási munkák napja. És még sok egyében is, mert egy bajai felmérés szerint a gyerekek többsége hét­végeken a szüleivel szeret­ne együtt lenni. Ha ebben a témakörben elvégezhet­nénk az egész országra ki­terjedő felmérést, nem hi­szem, hogy sokban külön­böznek a bajaitól. Más kérdés az, hogy hol s hogyan legyen és lehet együtt a család? Otthon természetesen, de nemcsak ott. Az ötnapos munkarend az eddigieknél jobban szá­mít arra, hogy a fiatalok elmélyítik az iskolában szerzett tudásukat, ehhez viszont ki kell lépni a négy fal közül. Bevált kísérletek, a többi között a leninváro­­si 18. számú általános is­kola szombatonként tartott „Egy őrs — egy család” foglalkozása bizonyítja, hogy van erre lehetőség. Az szinte természetes, hogy az ilyen és hasonló okos elfoglaltság megszer­vezéséhez össze kell fognia a szülőknek és az iskolá­nak, a művelődési és a sportintézményeknek. A jó kezdeményezésnek se szeri, se száma, de még több kell. Olyan mint Komáromban, ahol azt tervezik, hogy a hétvégeken egy-egy szülő vállal felügyeletet a gyer­mekek felett a napközi he­lyett. Vagy olyan mint az újdombóvári József Attila Általános Iskolában, ahol havi programok készülnek az óvodáskorúaktól kezdve a felnőttekig minden kor­osztálynak. A szabad idő beosztása, tartalmas eltöltése azonban nem jelent egyet az agyon­­szervezéssel. A percre, órá­ra felszabdalt idő a lénye­gét, előbb-­ utóbb pedig a célját, az értelmét is elve­szíti. Beleférnek a szabad időbe a kortársi együtte­sek, melyeket persze lehet és kell is tapintatosan irá­nyítani, leginkább úgy, hogy konkrét és érdekes szórakozást, programot ja­vasol, vagy arról kérdezi a felnőtt a gyerekeket. Akár maguk szervezik meg a fiatalok, akár a fel­nőttek segítségével a két szabad nap programját, jól és kellemesen igazán akkor fogják eltölteni, ha meg­szokják az ötnapos tanítási hét szigorúbb fegyelmét, fokozottabb követelményét az önálló, eredményes munkára. Elsősorban a szülők, a család dolga, hogy kialakítsa az öt és két nap egészséges kapcsolódását, ritmusát. Ehhez mindenek­előtt arra van szükség, hogy a gyerekek biztonság­ban érezzék magukat. Meg kell kapniuk a biztatást,­­hogy a megrövidült tanítá­si hét alatt is meg tudnak birkózni a feladataikkal; tudniuk kell, hogy megbe­csülik a munkájukat, s hogy érdemes pontosan, rendesen, becsületesen dol­gozniuk. Ez a biztonságér­zet alapozza meg érzelmi kapcsolataikat is és segíti eligazodni őket a világban. Szabadság, szabad idő és fegyelem korántsem állnak távol egymástól. Mi több, önként vállalt fegyelem nélkül az ellenkező véglet­be, szabadosságba csaphat át a szabadság is. Szülő és család a leg­jobban úgy se­gítheti a gyermekét és raj­ta keresztül az iskolát, ha rendre, környezeti tiszta­ságra, fegyelemre nevel. Nem tiltással és fenyítés­sel, ha kell, ha nem, rend­szabályozással — a félelem csak megalkuvásokat szül­het —, hanem jó szóval, példával. Ha jól fogunk e bonyo­lult feladatok megoldásá­hoz, nemcsak az iskolai fe­gyelmezési gondokat csök­kentjük, magasabb színvo­nalra emelhetjük gyerme­keink belső fegyelmét. Ez érdeke a családnak, a tár­sadalomnak is. Elsősorban a gyermek egyéniségét és teljesítőképességét kell szem előtt tartani. Eszerint kell megfogalmaznunk ért­hető és világos formában a vele szemben, támasztott igényeinket. Ha meg­becsüljük őket azzal, hogy képesnek tartjuk magasabb követelmények teljesítésé­re, aktív cselekvésre, ké­pességeik, személyiségük teljesebb kibontakoztatásá­ra is­­ösztönözzük őket. A fiatalok csak azokat a kö­vetelményeket nem érzik kényszernek, melyeknek a bizalom és a másik fél tisz­teletben tartása az alapja. Otthon csakúgy, mint az is­kolában. Mert a lényegét tekintve a családi és az is­kolai fegyelem célja a ki­egyensúlyozott, boldog, al­kotó ember. Igazán harmonikus, bel­sőleg fegyelmezett embere­ket azonban csak úgy ne­velhetünk, ha gondosan ügyelünk az egyéni sza­badságra. Ez az a feltétel, amelynek talán a legnehe­zebb eleget tenni, de amely nélkül nem valósítható meg semmiféle rend sem. Hogy életkorát, szellemi, erkölcsi, fizikai érettségét figyelembe véve, mekkora szabadságot ad gyermeké­nek, kinek-kinek magának kell eldöntenie. Szabályt erre felállítani nem lehet. Egy azonban biztos, ahogy a növény elsorvad az élte­tő napfény és víz nélkül, elsorvad az emberpalánta is a testére szabott szabad­ság nélkül. Nem vezet cél­hoz az olyan fegyelmezés, amely semmiféle szabad­ságra nem ad lehetőséget. A mérték bölcs megállapí­tásában nemcsak a peda­gógusok, hanem a szülői munkaközösségek is segít­hetnek mindannyiunknak. Sárvári Márta Az olasz parlament a kormányprogramot vitatja Szíriáig izraeli légicsata Bejrút térségében A KÖZEL-KELETI rendezésről nyilatkozott a moszkvai Lityeratumaja Gazetának Husszein király. A Jordániai ural­kodó azt fejtegette, hogy „az Egyesült Államok­­ nem képes megteremteni a tartós és igazságos béke feltételeit a térség­ben­. Hangsúlyozta továbbá, hogy a Szovjetunió bevonása nél­kül nem képzelhető el a válság megszüntetése a Közel-Keleten. Husszein rámutatott: Washington érdekei azt sugallnák, hogy az Egyesült Államok szerepet vállaljon a Szovjetunió és más országok által kezdeményezett békefolyamatban és részt ve­gyen azon a nemzetközi konferencián, amelyet Leonyid Ji­rezs­­nyev javasolt. Én­ az értekezletre meg kell hívni minden érdekelt felet, köztük a Palesztinai Felszabadítási Szervezet képviselőit is. A jordán király határozottan visszautasí­totta azokat az izraeli elképzeléseket, amelyek szerint a palesztin államot Jordániában kellene létrehozni. A palesztin erők libanoni kivonulásával egybekötve a Szí­riai katonák is elhagyják Nyugat-Bejrútot és csatlakoznak a Bekaa-völgyben állomásozó arab békefenntartó erőkhöz. E ki­ürítési művelettel egy időben izraeli—szíriai légicsata zajlott le Libanon légterében. Az arab diplomácia, amely a libanoni események alatt nem tudott hatásosan kibontakozni, most ismét súlyos belső viták­kal néz szembe. A szeptember 11-ra kitűzött arab­­csúcsértekez­let előtt a líbiai forradalom vezetője felszólította Algériát, Szí­riát, Dél-Jement és a PFSZ-t, hogy ne vegyenek részt a talál­kozón. S alighogy a külügyminiszterek megállapodtak a ta­nácskozás időpontjában, Libanon kérte annak elhalasztását egy hónappal, azért, hogy a marokkói Fezben már Basir Gema­­jel új elnök képviselje országát- A szaúdi király közben azt fejtette ki, hogy Rijad az egységes , arab törekvést szorgal­mazza, s nem valamilyen terv vagy elképzelés megvalósítását. Kijelentette, hogy hazája kész megkezdeni az arab egység és szolidaritás új korszakát.­­ A NEMZETKÖZI ÉSETET döntően befolyásoló európai erő­viszonyokat módosíthatják, ha csati árnyalatokkal is, a bonni kormány vitái. A nyugatnémet szociáldemokraták elnökségé­nek az üléséről kiadott közlemény azt jelzi: az SPD-nak eltö­költ szándéka, hogy kitart az FDP vel fennálló koalíciója, és a választóktól 1900-ban négy évre kapott kormánymegbízatása mellett. A szociáldemokraták szóvivője közölte, hogy a párt nem hagyja magát bevonni a most folyó taktikai, hatalmi csa­tározásokba, és ha az FDP fel akarja bontani a szociálliberális együttműködést, akkor ezt az egész ország nyilvánossága előtt kell tennie, vállalnia kell a felelősséget is. De a kormányszö­­vetség esetleges széthullásának napirenden, tartása gátolja az irányító munkáját és károkat okoz az NSZK-nak is, külföldön is — mondta Clement szóvivő. Ezzel egy időben Genscher, az FDP elnöke és Lambsdorff szabaddemokrata gazdasági mi­niszter a hesseni tartományi választásokkal kapcsolatban éle­sen támadta az SPD politikáját, amely szerintük oda vezetett, hogy a gazdasági életben a magántőke kezdeményezésével szemben túl nagy szerep jutott az államnak és ennek követ­keztében a szükségesnél nagyobb mértékben növekedtek a szociális kiadások, sietve a összehozott új kabinet­ben a kommunista politikus annak a politikai gyakorlat­nak a továbbélését látja, amely az OKP-t szándékosan igyekszik távoltartani a hata­lomtól. Elmarasztalta a szo­cialistákat, amiért részt vál­lalnak ebben a feladatban. Itt az ideje, hogy megmond­juk — jelentette ki Natta —, hogy a kereszténydemokraták és a szocialisták képtelenek együtt dolgozni és ezért az OKP ismét felhívja az OSZP figyelmét egy új, demokrati­kus szövetség létrehozására. Lagorio hadügyminiszter a szenátus belügyi és hadügyi bizottsága előtt Rognoni bel­ügyminiszterrel együtt megkí­sérelt választ adni arra, hogy milyen célok vezérlik a Vörös Brigádokat a katonai létesít­mények elleni kommandóak­ciókkal és miért kerülhetett sor ezekre a támadásokra. A szenátusi bizottság a Sa­­lernóban legutóbb elkövetett akció miatt ült össze. A két halottat és hét sebesültet kö­vetelő támadás több részlete felháborította a közvéleményt. Kiképzési és felkészültségi fo­gyatékosságokra hivatkozva a szenátorok és képviselők bí­rálták az érintett két minisz­tert. Lagorio szerint a terroristák politikai célja az, hogy gyen­gítsék az ország védelmi ké­pességét. Rognoni belügymi­niszter azt mondta a szenátu­si bizottság előtt, hogy a ter­roristák az ismétlődő összecsa­pásokkal, a sorkatonák meg­félemlítésével „a polgárhábo­rú lehetőségének látszatát” akarják kelteni. llazánkba érkezik a norvég külügyminiszter Az MTI jelenti: Svenn külügyminiszter­ meghívására Stray, a Norvég Királyság külü­ma hivatalos látogatásra ha­­ügyminisztere Púja Frigyes zankba érkezik. Spadolini intézményi reformokat ígér Rómából jelenti az MTI. A kormánypártok részéről gyér érdeklődés, az ellenzék olda­láról csalódás fogadta Giovan­­ni Spadolini hétfőn este a ró­mai parlamentben elhangzott programbeszédét. A miniszter­­elnök a törvényalkotás, az ál­lamirányítás rendszerét tette felelőssé „az ország kormá­­nyozhatatlanságáért”. Mintegy hetvenoldalas expozéjának je­lentős részét a parlament és a kormány közötti kapcsolat tervezett reformjának szen­telte. Arra hivatkozott, hogy jelenleg eljárási nehézségek gátolják a kormány munká­ját, de nem szólt a miniszté­riumok korábban kilátásba helyezett összevonásáról­. El­ismerte, hogy újabb inflációs nyomás nehezedik az ország­ra, s hogy ennek mutatója ép­pen Olaszországban a legma­gasabb Nyugat-Európában, de nem vette figyelembe, hogy az infláció már túlhaladta az idei esztendőre tervezett 16 száza­lékos felső határt. Új adó- és árpolitikát ígért, továbbá az állami költségvet­­és mérleghiányának lefaragá­sát helyezte kilátásba, ami együttesen ösztönözné a vál­lalkozók beruházási kedvét és a munkanélküliség csökkenté­sét. A munkaszerződések és a bérek körüli vitában a kor­mány részéről „aktív szere­pet” vállalt a tárgyalások megindításához. A beszédből azonban nem derült ki, hogy konkrétan mit is javasol a ka­binet. Nem fogalmaz egyértelműen a dokumentum a szibériai gáz­vezetékszerződés ügyében sem. Spadolini kijelentette, hogy a vállalt kötelezettséget teljesí­tik, de a végső döntés előtt minden „fontos tényezőt” fi­gyelembe vesznek. Az expozé befejező részében a terrorizmussal mint „morá­lis kérdéssel” foglalkozott a miniszterelnök. Kijelentette, hogy „a Vörös­­Brigádok tech­nikája a vendettával és a szer­vezett alvilágéval keveredik”, s ahhoz, hogy a terrorszerve­­zetet megfékezzék, a kor­mánynak újabb intézkedéseket kell hoznia. A kedden kezdődött parla­menti vitában a felszólalók­ elősorban azt kifogásolták: a második Spadolini-kabinet összetétele ugyanaz mint az előzőé, amely már bebizonyí­totta, hogy képtelen megoldani az ország súlyos gazdasági problémáit. Ezt hangsúlyozta Alessand­­ro Nasta, az Olasz Kommunis­ta Párt titkárságának tagja is. Rámutatott, hogy az államélet irányításának reformtervezete, melynek oly nagy jelentőséget tulajdonít a kormányprogram,­­csupán a lényeget takarja, el­ a kormányozha­tatlanságot. A Kairói látogatásra hívja Arafatot az egyiptomi államfő Kairóból jelenti az MTI. Egyiptom örömmel üdvözölné Jasszer Arafatot, a Paleszti­nai Felszabadítási Szervezet vezetőjét, ha egy Földközi­tenger menti körútja során oda látogatna. Ezt válaszolta egy kérdésre kedden Hoszni Mubarak egyiptomi elnök. Az államfő az egyiptomi sajtó főszerkesztői­vel való ta­lálkozója után nyilatkozott a külföldi tudósítóknak, akik egyebek között Kairó Liba­nonnal kapcsolatos álláspont­járól kérdezték. „Libanonnak magának kell megoldania problémáit” — mondta Muba­rak, míg viszont az elnökké választott Basir Gemajel fa­­langista vezérrel kapcsolatban nem kívánt állást foglalni. Mint közölte, Egyiptom ma­gatartása ez ügyben a jövő kérdése. Kitért annak a kérdésnek a megválaszolása elől is, hogy Egyiptomot meghívták-e a ma­rokkói Fezben jövő hét elején kezdődő arab csúcsértekezlet­re. Az egyiptomi államfő ismét megragadta az alkalmat, hogy az Egyesült Államokat sürges­se: munkálkodjék a palesztin ügy átfogó rendezése érdeké­ben. Közlése szerint ez lesz az egyik témája annak a megbe­szélésnek, amelyet a pénteken Kairóba érkező Caspar Wein­­berger amerikai hadügymi­niszterrel folytat majd. Mubarak arról számolt be, hogy Kairó és a palesztin ve­zetés között folyamatos diplo­máciai ügyek.■••lés zajlott Izrael libanoni inváziója, óta. Megfo­galmazása szerint nem a pa­lesztin harcosok befogadása volt a téma, „hanem az átfo­gó rendezés felé teendő lépé­sek szükségessége”. Egyiptom a korábban felröppent hírek­kel ellentétben nem csatlako­zott azokhoz az arab orszá­gokhoz, amelyek a Bejrútból távozott palesztin fegyveresek befogadására vállalkoztak. Az egyiptomi diplomácia je­lenlegi erőfeszítéseiről nyilat­kozott — szintén kedden — Kamal Hasszán Ali külügymi­niszter a kairói rádiónak. A palesztin üggyel kapcsolatos törekvések mellett szóba ke­rült az egyiptomi—szovjet kapcsolatok viszonylag ritkán felvetett kérdése is. „Az, hogy Egyiptom egy adott országgal (az Egyesült Államokkal) kü­lönleges kapcsolatokat ápol, nem gátolja, hogy természetes kapcsolatai legyenek egy má­sikkal (azaz a Szovjetunió­val)” — mondta a külügymi­niszter. . Weinberger libanoni tárgyalásai Bejrútból jelenti az MTI. Kedden további ezer szíriai katona hagyta el az izraeli hadsereg által bekerített Nyu­gat-Bejrútot, hogy csatlakoz­zék a kelet-libanoni Bekaa­­völgyben állomásozó arab bé­kefenntartó erőkhöz. A több nemzetiségű haderő olasz egy­ségei által elkísért, 265 jármű­ből álló konvoj a távozó csa­patok nehézfegyverzetét, pán­célosait is magával vitte. Ez­zel befejeződött az 1976 óta Bejrútban tartózkodó szíriai egységek kivonása. A kiürítési művelettel egy­idejűleg izraeli—szíriai légi­csata zajlott le Libanon lég­terében, amelynek során egy szíriai harci­ gépet lelőttek. A repülőgép egy lakóházra zu­hant Bejrút közelében. Közben váratlan feszültsé­get okozott Nyugat-Bejrútban az az izraeli vád, hogy a Pa­lesztin Felszabadítási Szerve­zet — a kiürítési egyezményt megsértve — nem a libanoni hadseregnek, hanem a libano­ni baloldali milíciáknak, fő­ként a független nasszeris­­ták mozgalmának (Al-Mura­­bítun) adta át nehézfegyver­­zetét. Az An-Nahar című bej­rúti lap értesülése szerint Iz­rael a hét végéig adott hala­dékot arra, hogy a palesztin nehézfegyvereket átadják a li­banoni hadseregnek. Ellenke­ző esetben — hangzott a fe­nyegetés — az izraeli hadse­reg „saját eszközeihez” folya­modik a nehézfegyverek ösz­­szegyűjtése végett. Tel Aviv — mutattak rá — a kiürítési egyezmény megsértésére hi­vatkozva kérheti a több nem­zetiségű hadsereg kivonását és parancsot adhat a szíriai , és palesztin szövetségeseitől meg­fosztott nyugat-bejrúti milí­ciák erőszakos lefegyverzésé­re. Az Al-Murabitan vezetője cáfolta, hogy szervezete pa­lesztin fegyverekhez jutott volna. Izrael a palesztin nehézfegy­verek összegyűjtésétől tette függővé Kelet-Bejrút, a déli külváros, a nemzetközi repü­lőtér környékének kiürítését. A repülőtér megnyitását kés­lelteti továbbá, hogy Izrael igényt tart az egyik kifutópá­lya folytatólagos használatára. A libanoni kormány elutasít­ja ezt a követelést és azt ter­vezi, hogy a palesztin kiürí­tés befejezése után kezdem­é­

Next