Magyar Nemzet, 1982. október (38. évfolyam, 230-256. szám)

1982-10-21 / 247. szám

6 Béla Ördögi ujjú gitáros volt. So­kak szerint a legjobb, a leg­ügyesebb, a leggyorsabb. Haj­dani zenekarainak a Sakk- Mattnak, a Tűzkeréknek, ké­sőbb a Taurusnak egy-egy koncertjére ezrek és ezrek za­rándokoltak el. Ha ő játszott, a zenekar — bármily tehetsé­ges muzsikusokból is állt — elszürkült. Aztán változtak az idők, jöt­tek az új kedvencek, s ő nem tudott lépést tartani a meg­változott igényekkel. Még mindig úgy hitte, ő a legjobb. Ki tudja, talán így is volt, de... mindegy ma már. Ra­­dics Béla, a dallamok virtuóz mestere, a magyarországi rock­zene bölcsőjének egyik ringatója, a külvárosi, a han­gos, a megtűrt, az érdekes, a tömegeket vonzó zenész éle­tének 36. évében iszonyúan hamis akkordot fogott... Poharanként mérte magába a halált. Csalódottságból? Dac­ból? Igaz, jó pár éve már, hogy kiszorult az élvonalból és nem lehetett könnyű elvi­selni, hogy a végére került an­nak a népszerűségi és szakmai ranglistának, amelynek egykor — hosszú ideig — szinte ve­­télytárs nélkül állt az élén. Fogadkozott, újra kezdi, ismét bizonyít. Ám a visszatérésből — távozás lett. Végérvényes, visszavonhatatlan. Emlékét néhány kislemez őrzi. Az egyikre évekkel ez­előtt azt énekelte fel: „Talán egy zöld csillag leszek én is..." Az lett. —kg—* Temetése november 2-án, délután 3 órakor lesz a Me­gyeri úti temetőben. . — A Művelődési Minisztéri­um és az MTESZ vezetői Kö­peczi Béla miniszter és Fock Jenő, az MTESZ elnöke veze­tésével szerdán megvitatták az oktatás és közművelődés időszerű feladatait, s együtt­működésük további lehetősé­geit. Köpeczi Béla és Tóth Já­nos, az MTESZ főtitkára együttműködési megállapodást írt alá, amelynek értelmében a szövetség közreműködik az oktatáspolitikai munkában, a közoktatás és felsőoktatás komplex rendszerének korsze­rűsítésében, s részt vállal a korszerű technikusképzés mód­szereinek a kidolgozásából. A Kilencvenéves Pukánsz­­kyné Kádár Jolán, a magyar színháztörténetírás doyenje. Az ünnepeltet, akinek Tóth Dezső művelődési miniszter­­helyettes levélben tolmácsolta jókívánságait, a szakma nevé­ben Nagy Péter akadémikus­sal az élen a Magyar Tudomá­nyos Akadémia színháztudo­mányi bizottságának vezetői köszöntötték.­­ Székfoglaló előadást tar­tott szerdán a Tudományos Akadémián Kisfaludy Lajos, az MTA levelező tagja. Az elmé­let és gyakorlat kapcsolata a peptidkémiában címmel. — Milyen hóbortos ez a sima haj... (Vasvári Anna rajza) ­ Az MSZMP Központi El­lenőrző Bizottságának küldött­sége Petrák Ferenccel, a KEB Titkárságának tagjával az élen, október 13—20 között lá­­togatást tett Mongóliában, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Ellenőrző Bizottsá­ga meghívására. A magyar küldöttséget fogadta D. Mo­­lomzsamc, a Mongol Népi For­radalmi Párt tagja, a KB tit­kára.­­ A Svéd Szociáldemokrata Ifjúsági Szövetség delegációja Bo Bernhardsson főtitkár ve­zetésével hazánkba érkezett, a KISZ KB meghívására. A ven­dégek tárgyalásokat folytatnak a KISZ, a DIVSZ és az Álla­mi Ifjúsági Bizottság képvise­lőivel, ellátogatnak a SZOT- hoz, s ismerkednek az Alkotó Ifjúság egyesülés munkájával.­­ A trolibusz-közlekedés bevezetésére készülnek Debre­cenben, mondották el szerdán a városi tanács vb-ülésén. A troliközlekedés a VI. ötéves tervidőszak végén indul meg, a trolik elsőként az egyik leg­zsúfoltabb útvonalon, a kisál­­lomás és a Magyar Gördülő­­csapágy Művek között szállít­ják majd az utasokat Forgalomelterelés: Szerda dél­­iffXSF Belscalladt az Úttest Angyal­földön, a Váci út és a Süllő utca kereszteződésében. Emiatt a BKV a 3-as és 33-as villamospótló autó­buszokat, valamint a 43-as autó­buszt és a 43-as jelzésű gyors­­autóbuszt az ÉLmunkás tér Irá­nyába bizonytalan ideig terelő út­vonalon közlekedteti. A Süllő utcai megállót áthelyezték az Apály ut­cához.­­ A Munka Érdemrend arany fokozatát adományozta az Elnöki Tanács Szárisz Thraszosznak, a Magyarorszá­gi Görögök Kulturális Egyesü­lete elnökének több évtizedes eredményes munkássága elis­meréseként, nyugállományba vonulása alkalmából. Ugyan­csak a Munka Érdemrend aran­y fokozatát kapta eredmé­nyes munkássága elismerésé­ül, s nyugátorhárnyba vonulása alkalmából dr. Bonkáló Ta­más, a Textilipari Kutató In­tézet tudományos főosztályve­zetője, György István, a Ma­gyar Gyapjúfonó és Szövőgyár vezérigazgatója, Lukács Bélá­­né, a Szalag- és Zsinórgyár fő­könyvelője és Rigó Lászlóné, a Pamutfonóipar Vállalat be­ruházási főosztályvezetője. — Az Országos Rendező Iroda közli, hogy a korábbi közlésekkel ellentétben, október 21-én, a Ko­rona Pódiumon a Bepillantás Lju­­blmov műhelyébe című műsor el­marad. — A Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa Gyöngy Pálnak 80. születésnapja alkal­mából zeneszerzői munkája és zeneközéleti tevékenysége el­ismeréseként a Munka Érdem­rend arany fokozatát adomá­nyozta. A kitüntetést Tóth Dezső művelődési miniszterhe­lyettes szerdán adta át. Arany János emlékkiállítás nyí­lik meg csütörtökön, a Petőfi Iro­dalmi Múzeumban, a költő halá­lának 100. évfordulója alkalmából. A gyűjtemény létrehozásában se­gítettek a társmúzeumok­ is: a Nemzeti Galéria kölcsönözte Zi­chy Mihály eredeti ballada-illuszt­rációit, a Tudományos Akadé­mián őrzött relikviák közül lát­ható Arany Íróasztali órája, szi­vartárcája, két eredeti levele és egy karosszék. Kiállítják Demján Ferenc grafikusművész svájci ha­gyatékból hazakerült 38 linóleum­­metszetét is, melyeknek Arany művei voltak Ilisétől. — Zsivkova-alapítvány. A gyermekek és a fiatalok har­monikus nevelése, tehetségük kibontakoztatása, a népek kö­zötti béke és megértés megszi­lárdítása elősegítésére „Lud­­mila Zsivkova nemzetközi ala­pítvány" alakult szerdán Szó­fiában. Az alakulóülésen har­minchat ország csaknem száz­ötven kulturális vezetője, is­mert közéleti személyisége, köztük Kiss István, a Ma­gyar Képző- és Iparművészek Szövetségének elnöke vett részt.­­ Honismereti börzén ta­lálkoznak vasárnap Orosházán a megye múltjával foglalkozó kutatók, gyűjtők és érdeklő­dők. A börze célja, hogy nap­világra kerüljenek a lappan­gó helytörténeti anyagok, s a közgyűjtemények, kutatók, gyűjtők vétel vagy csere út­ján megszerezhessék őket, s munkájukban hasznosíthassák. A börze délelőtt 9 órakor kez­dődik a Petőfi művelődési központban. — Megjelent a Confessio 1982 I1. száma. A folyóirat élén Jánossy Imre tanulmánya olvasható „Szám­adás — az évszázad végéhez kö­zeledve” címmel. Megemlékezése­ket közül a lap Jékely Zoltánról, Bottyán János ,,A fáklyától az Abigélig” címmel írt esszét. Az ötszáz éves — és nemrég hely­reállított — miskolci, avasi temp­lom történetét dolgozza föl az egyik cikk, egy másik a vallási néprajzzal foglalkozik.­­ Az első budai MALÉV- jegyirodát szerdán a Déli pá­lyaudvarnál levő Buda-Penta szállóban Zimonyi Ferenc ke­reskedelmi igazgató és Kárász Péter osztályvezető nyitotta meg. A megnyitás alkalmából elmondták, hogy az utasok ed­dig csak a Vörösmarty tér környékén tudtak jegyet vásá­rolni; a­­ Budán lakók nagyobb kényelmére rendezték be új üzlethelyiségüket az új szállo­dában.­­ A Bélyegmúzeumban ma al­kalmi bélyegzőt használnak és emléklapot adnak ki a Légrády Sándor grafikusművész ötven éves bélyegtervezői jubileumán nyíló kiállításon. Október 25-én, a száz éve született Kálmán Imre emlé­kére postai levelezőlap jelenik meg, amelyre a Budapest I. szá­mú Postahivatalban első napi és alkalmi bélyegzés kérhető. A Nguyen Van Csang viet­nami festőművész kiállítása nyílik meg október 22-én, pénteken délelőtt 11 órakor a Műcsarnok előterében. A 47 selyemre festett műalkotás ok­tóber 31-ig látható. — Jól halad a szüret az ál­lami gazdaságokban, a szőlő­termés 75 százalékát már le­szedték. — Hét ember meghalt, ki­lenc pedig eltűnt szerdán a spanyolországi Valencia tarto­mányban pusztító árvízben. — HALÁLOZÁS: A MTA Nö­vényvédelmi Kutató Intézete, a Természettudományi Múzeum és a gyászoló család megrendülteit tudatja, hogy dr. Szelényi Gusz­táv, a biológiai tudományok dok­tora, c. egyetemi tanár, a Nö­vényvédelmi Kutató Intézet ffg. tudományos osztályvezetője, a Természettudományi Múzeum tu­dományos tanácsadója, október 14-én, csendesen elhunyt. Ham­­vasztás előtti búcsúztatása októ­ber 22-én, 13 órakor lesz a Far­kasréti temetőben.­­ — A gyászoló család tudatja mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy dr. Adam­kó Pál 69. évében elhunyt. Temetése 1982. október 28-án, délután 13 órakor lesz a­­ Farkasréti­­temetőben.­­ — Szomorú szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem. Budovsz­­ky Gáborné ez. Kiss Iréné októ­ber 9-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása folyó hó 25-én, fél tíz órakor lesz a Rákoskeresz­túri temetőben.­­ — Fájdalommal és megrendülés­sel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Radó Endre, a szeretett férj, apa és testvér, nagyapa és barát 72 éves korában, rövid szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása 1982. október 25-én, 14 óra­kor lesz a Farkasréti temetőben. Részvétlátogatások mellőzését kérjük. A gyászoló család. X — Köszönetnyilvánítás: Mind­azoknak, akik szeretett férjem el­hunyta alkalmából részvétüket, együttérzésüket fejezték f­i, hálás szívvel köszönöm. Dr. Martos Je­nőné, Kecskeméthy Lya. X — Hálás köszönetet mondok mindazoknak, akik Seregi Berta­lant utolsó útjára elkísérték és együttérző részvétüket kifejezték. Seregi Bertalanná. X A TELEVÍZIÓ MŰSORA 1. MŰSOR 1.68 Műsorismertetés 8.00 Tévétorna 8.05— 12.35 Iskolatévé 14.05— 16.10 Iskolatévé (Ism.) 16.12 Műsorismertetés 16.15 Hírek 16.20 A sport csillagai Olasz dokumentumfilm 17.20 Egészségünkért! 17.30 Csak gyerekeknek! Kisfilm-összeállítás 1910 Tévébörze 18.20 Pedagógusok fóruma (FF) 19.10 Tévétorna 19.15 Esti mese 19.30 Tv-Hiradó 20.00 A hallgatás ára (FF) Bűnügyi tévéjáték 20.45 Telesport (FF) 21.25 Panoráma 22.25 Tv-Hiradó 3 2. MŰSOR 18.42 Műsorismertetés 18.45 Sorstársak (FF) 19.05 A mi képernyőnk (FF) A pécsi körzeti stúdió német nyelvű nemzetiségi műsora 19.30 Tv-Híradó 20.00 Gólyavári esték Etnikum és politika vin/7. 20.35 John McLaughlin és barátai Zenés film 21.05 Tv-Híradó 2 21.25—23.20 Tízéves a zenés TV-színház A csendháborító Vígjáték (Ism.) Magyar Nwot Nyolc forint. Mintha megcélzott volna, úgy jött szemközt a Közért sarkán. Magas volt, jóképű, lehetett harmincöt éves, és a leheletén nem érzett alkohol, pedig egészen közel hajolt hozzám. — Uram — kezdte —, lehet, hogy szemérmetlenség részem­ről, de nem tudna kisegíteni nyolc forinttal. Nem kölcsön kérem. Nem tízet kért, nyolcat. Ez nem mindennapi lélektani tá­jékozottságról tanúskodik — jutott eszembe. Nyúltam a tárcámért. — Sajnos, csak egy ötszázas van nálam... Tud visszaadni? — Természetesen — mondta a férfi, és pillanatok alatt a kezembe számolt négy százast, egy ötvenest, két húszast, meg egy kétforintost. — Köszönöm. — Kérem. Csodálkozva néztem utána. Ez van. (déel) A Sályi Gyula Kossuth-dí­­jas akadémikusnak, az Állat­­orvostudományi Egyetem 79 éves korában elhunyt, volt rektorának a temetése október 25-én, hétfőn 13 órakor lesz a Farkasréti temetőben. Felmentették Palicza András autóbuszvezetőt A Balassagyarmati Megyei Bíróság fellebbviteli tanácsa szerdán tárgyalta Palicza And­rás harminchat éves salgótar­jáni lakos, autóbusz-gépkocsi­­vezető ügyét, akit a közleke­­dés biztonsága ellen gondat­lanságból elkövetett vétséggel vádolt az ügyészség. Palicza Andrást korábban már fel­mentette a vád alól a balassa­gyarmati járásbíróság, a szer­dai tárgyalásra ügyészi fel­lebbezés folytán került sor. A Balassagyarmati Megyei Bíróság az első fokon hozott felmentő ítéletet helyben hagy­ta. Palicza András 1982. már­cius 2-án reggel a salgótarjáni Kemerovó lakótelepről a vá­rosközpont felé haladt a Volán menetrendszerűen közlekedő autóbuszával, mintegy hatvan utassal, köztük iskolába, óvo­dába tartó gyerekekkel, ami­kor a Móricz Zsigmond úton egy hagyományos sorompóval védett vasúti kereszteződéshez ért, az előírások szerint lassí­tott, mivel a sorompó leeresz­tését előjelző csengetést nem észlelte, ráhajtott a vágányok­ra. Ebben a másodpercben a sorompó mögötte és előtte is lezárult Palicza, miközben szüntelen kürsőjelzéssel próbál­ta szorult helyzetére felhívni a figyelmet, kinyitotta az ajtó­kat, s miután valamennyi uta­sa leszállt s elhagyta a pálya­testét, járművével áttörte a so­rompót. Röviddel ez után a Csehszlovákia felől érkező nemzetközi személyvonat át­haladt a kereszteződésben. A bíróság a felmentő ítélet helybenhagyásának indoklásá­ban rámutatott: a vizsgálat és a szakértői vélemények egy­behangzóan bizonyították, a veszélyhelyzetet nem a gép­kocsivezető idézte elő, hanem a hirtelen lecsapódó sorompó. A gépkocsivezető ezt, megelő­zően, de ez után is a szabá­lyok szerint járt el, ami egy­beesik az adott helyzetben el­várható emberi magatartási normákkal. Nem fogadta el a bíróság a vád azon érvelését sem, misze­rint a gépkocsivezetőnek a két sorompó közé bezárva utasai­val a kocsiban azonnal át kel­lett volna törnie a sorompón, ezzel szemben az utasok le­szállításával újabb veszélyhely­zetet teremtett. Csakhogy az utastérben egy pillanat alatt keletkezett pánik, majd egy esetleges ütközés — a sorom­póval — beláthatatlan követ­kezményekkel járhatott volna. A gépkocsivezető a választott megoldással viszont megmen­tette valamennyi utasa életét, testi épségét A megyei bíróság rámuta­tott, hogy a szóban forgó, s már többs­zör javított sorom­pónál nem először keletkezett hasonló veszélyhelyzet, ami­hez egyebekben az is hozzá­járult hogy a vasúti alkalma­zott a kereszteződéstől mint­egy kétszázötven méter távol­ságban levő őrházból kezelte a sorompót. Megállapították a tárgyalá­son, hogy a Nógrád megyei tanács végrehajtó bizottságá­nak kifejezett kérésére a MÁV a szóban forgó kezelőállást időközben a sorompó mellé helyeztette át — Kétnapos magyar—csehszlo­vák filmszeminárium kezdődött szerdán Prágában, a Magyar Kul­turális Központ székházában. A budapesti és a prágai filmművé­szeti főiskolások tanulmányi és vizsgafilmjeit mutatják be, to­vábbá szakmai megbeszéléseket tartanak a két főiskola együttmű­ködéséről A találkozón négytagú magyar filmművészeti küldöttség vesz részt, élén Illés György ope­ratőrrel, a Színház- és Filmmű­vészeti Főiskola operatőri tanszé­kének vezetőjével. — KISTKI,OTT EGY HÍV-SZE­­RELVÉNY szerda reggel «.6 óra­kor -eddig még­ nem tisztázott ok­ból a szentendrei Hív-vonalán, a III. szeszgyári kitérőnél, s a HÍV csak Szentendre—Aquincum között közlekedett. A Batthyány tér felé Hív-pótló buszok szállították az utasokat. Tizenegy órára helyre­állították a forgalmat. A baleset okát vizsgálják. — Az 1976-OS ZÁGRÁBI RE­­PÜLŐGÉP-KATASZTRÓFÁÉRT a zágrábi repülőtér légi irányítói és a két szerencsétlenül járt gép sze­mélyzete egyaránt felelős, állapí­totta meg hosszas vizsgálat után a szakértői bizottság. Hat évvel ezelőtt a British Airways Tri­­dent—3 és a jugoszláv Inea-Adria DC—9 utas­szállító gépe Zágráb fe­lett összeütközött, s a két gép 162 utasa és 14 főnyi személyzete éle­tét vesztette. A bizottság a vizs­gálat során több szabálytalanságot derített ki, amelyek a zágrábi re­pülőtér légi irányítása és a két gép közötti rádióösszeköttetésben vol­tak tapasztalhatók. — A hagyományos Fészek-estek következő két vendége Koltai Já­nos és Tímár Béla színművész lesz, október 22-én, pénteken a Fészek Művészklubban. „Embert ...ez gyönyörű!” című műsoruk este 8 órakor kezdődik. — ROSSZUL LETT Bicskén, a Búzakalász Tsz Mitsurin-tanyai üzemegységében, a hidroglóbusz belsejében dolgozó Gyenes Pál 22 éves leninvárosi lakatos és a helyszínen meghalt, két személyt, pedig súlyos mérgezéssel szállítot­tak kórházba. A vizsgálat eddigi adatai­­ szerint a munkák során nem biztosították a levegőcserét, s a­­dolgozók az előírt gázálarcot nem használták. A rendőrség szakértők bevonásával folytatja a vizsgálatot.­­ Átadták az M­ 3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszának, a Hungária körút és a Kacsóh Pong­rác úti csomópontjában az Árpád­­híd felőli két közúti felüljárót, a csatlakozó útpályákkal együtt, va­lamint az Amerikai úti gyalogos aluljárót. Ezzel egy időben lezár­ták a MÁV-vágányok feletti régi közúti felüljárót, amelynek pálya­­szerkezetét felújítják. A Thököly út felé eső 3. híd átadása november vé­gére várható. A Kacsóh Pongrác úti felüljáró építése miatt ideig­lenesen módosították a 32-es és a 32-es gyors autóbusz útvonalát­ A Váci út felé a Kacsóh Pongrác útig változatlan, majd a Kacsóh Pongrác út — a felüljáró újonnan átadott szakasza — Népköztársa­ság útja—Május 1. út—Erzsébet ki­rályné útja—Hungária körút — s tovább az eredeti útvonal. Csütörtök, 1982. október 21. VÁLTOZÓ FELHŐZET, PÁRÁS IDŐ Kontinensünk északnyugati és északi vidékein időjárási frontok haladnak. Ezek nedves és enyhe levegőt hoznak az óceán felől. Erős felhősödést és esőket okoz­nak a Brit-szigeteken, a S­kan­di­náv-félszigeten, a Szovjetunióban pedig a hideg levegővel kevered­ve havazást hoznak létre. Zápo­rok és zivatarok fordulnak elő Spanyolországban, az ott örvénylő ciklon hatására. Közép- Kelet- és Délkelet-Európa nagy részén ugyanakkor anticiklon alakítja az időjárást. Ebben gyenge a lég­mozgás, és gyakori az őszre jel­lemző köd. Jelentős változás egye­lőre nem is várható. Szerdán Magyarországon szinte mindenütt kisütött a Nap. Válto­zóan felhős volt az ég. Délután­ra 13, 18 fokig emelkedett a hő­mérséklet. A várható időjárás csütörtök estig. Továbbra is változóan felhős idő lesz, hol több , hol kevesebb napsütéssel. Eső nem várható. A köd általában feloszlik, viszont né­hol tartósan megmarad. Itt hűvö­sebb lesz, csupán 10 fok körül ma­rad a hőmérséklet. Máshol viszont 13, 18 fokig emelkedik a hőmér­séklet. A Duna vízállása Budapestnél szerdán 242 centiméter volt. Európai időjárási körkép 1982. október 21. Az 1982. október 21., 06 órára előrejelzett európai időjárási helyzet JUb. usleg front, ^ Jf ULk filtert front *4 Daula JA Ckk­luzil* front Ó Sípor- A M­áraalfa Irályu* 1 IX Sivatag* * KöaM I­­alaMopy nyonís középpontja ■ A MgM nyoní* középpontja Budapest napos 18 Ankara napos 18 Athén napos 23 Belgrád napos 17 Berlin párás 13 Bécs párás 14 Bukarest ködös 10 Helsinki esős 5 Kijev felhős 8 Koppenhága szeles 12 Leningrád hózápor 2 Lisszabon napos 18 London zápor 15 Madrid zápor 18 Milánó párás 12 Minszk felhős 2 Moszkva napos 0 München párás 8 Oslo zápor 6 Párizs napos 17 Prága napos 15 Róma napos 22 Stockholm szeles 5 Szófia napos 15 Varsó zápor 1 10

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék