Magyar Nemzet, 1983. január (39. / 46. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-03 / 1. szám

Magyar Nemzet §/* A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA 3 / • Vezető államfér fiak XifoscsAk­ a nemzetközi kilátásokról A külpolitikai helyzet MEGVÁLTOZTATHATATLAN alapelve a genfi tárgyalá­soknak a paritás, az egyenlőség és az­ egyenlő biztonság — álla­pította meg szerkesztőségi cikkében a­ Pravda. A hadászati fegyverek korlátozásáról és csökkentéséről’ folyó megbeszélé­seken ezeknek a’ figyelembevételével’ terjesztette elő konkrét javaslatait a Szovjetunió. Az SZKP lapja ezt kiemelve arra figyelmeztet, hogy szükségessé vált a nyilvánosság elé tárni a Genfben’ kialakult helyzetet. Amerikai politikai személyisé­gek nyilvános fellépéseiben ugyanis — így például Ronald Reagan elnök november végi beszédében — kísérletek történ­tek a szovjet indítványok elferdítésére. ,,A nyilvánosságnak joga van tudni az igazságot” — olvasható a Pravdában. Az elemzés emlékeztet arra, hogy a szovjet fél kezdettől fogva arra törekedett: kölcsönösen elfogadható megállapodás szülessen, s ezt megfelelőképpen előkészítse. Ennek az alap­jául szolgálnak olyan követelmények, mint a két állam között kialakult, s már a SALTO 2 szerződésben is rögzített úgyneve­zett paritás. Elengedhetetlen, hogy bizalomnövelő intézkedé­sekkel közelítsék az álláspontokat. A nézetegyeztetések eddigi menetéből viszont már világosan látszik, hogy az amerikai fél nem hajlandó átfogó módon megközelíteni a kérdéskört. Ezt jelzi példának okáért az, hogy Washington úgy véli, előbb a ballisztikus rakéták csökkentését kell megkezdeni. Amennyi­ben ez a szerinte előírt ütem­ban történnék, akkor a Szovjet­uniónak kétszer annyira kel­lne mérsékelnie e fegyverek szá­mát, mint az Egyesült Államoknak. Több olyan momentum van még — szögezi le a szovjet lap —, amely bizonyítja, a Fe­hér Ház korántsem építően járul hozzá a genfi eredmények­hez. Inkább úgy tűnik, hogy szeretné fenntartani azt a „zsák­utca-állapotot”, amelyben a tárgyalások jelenleg vannak. NYUGAT-EURÓPAI körútra indult — az új japán kormány tagjai közül elsőként­­ Abe Sintaro külügyminiszter. Az ázsiai szigetország diplomáciájának a vezetője Londonban, Párizsban, Brüsszelben, Bonnban és Rómában tárgyal. A látogatás leg­főbb célja ezúttal is Tokió és a megnevezett fővárosok keres­­ztereelmi ellentéteinek­­a csillapirítj­ai: a viszály mintha már túl hosszúra nyúlna — állapítják meg az utóbbi időben nem­csak a nyugat-európai üzleti és politikai körökben, hanem a gazdasági gondokkal küzdő távol-keleti államban is. Noha Tokió az elmúlt másfél évben tett bizonyos kivitelét csökkentő lépéseket. •C egeket a magukat szenvedő félnek tekintő vezető tőkés országok nem tartották kielégítőknek­. A triói életbelép­­tetett és tervezett protekcionista intézkedések bizonyos meg­fontolásokra késztetik Tokiót. Ez azért­­is mindinkább szüksé­ges — állítják japán szakértők —, mert az Egyesült Államok is fokozza a gazdaságát védő akciót, miáltal a japán áruk előtt rohamosan zsugorodik a piac. A november végén hivatalba lépett Nakaszone-kormány a közelmúltban végül is úgy dön­tött: csökkenti több mint 70 mezőgazdasági és ipari termék behozatali vámtarifáját. Ezzel tulajdonképpen megkerülte a kérdést, ugyanis csak arra szorítkozott a „megértésben”, hogy Nyugat-Európának bizonyos engedményt tegyen. Viszont Abe Sintaro már jelezte, változatlanul a „szabad kereskedelem” fenntartásáért küzdenek. Üdvözlő megnyilatkozások Moszkvából jelenti a TASZSZ. A Szovjetunió hűsé­ges békeszerető külpolitikai el­veihez és céljaihoz, állhatato­san küzd a nukleáris háború fenyegetése ellen, a fegyver­kezési hajsza megfékezéséért. A szovjet fél mindig kész az egyenjogú, kölcsönösen elő­nyös együttműködésre minden állammal. Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi nehézségek és a nemzetközi helyzetben fenn­álló feszültség leküzdhető, és le is kell küzdeni. Ezt hangsú­lyozza az SZKP Központi Bi­zottsága, a Legfelső Tanács Elnöksége és a szovjet kor­mány által a szovjet néphez intézett újévi üdvözlet. ..Béketörekvésü­nk változatlan"’ Az eltelt esztendőre vissza­tekintve az üdvözlet megálla­pít­ja : a nemzetközi helyzet bonyolult volt az elmúlt év­ben. Az imperializmus agresz­szív körei nem hagytak fel az enyhülés politikájának aláásá­­sát célzó kísérleteikkel, s az­zal, hogy az államokat és a népeket a szembenállás és a háborús összecsapás útjára so­dorják. Ilyen körülmények kö­zepette még egyszer szilárdan leszögezzük: béketörekvésünk változatlan. A Szovjetunió kö­­vetkezetesen védelmezi saját érdekeit, szövetségesei és ba­rátai érdekeit — hangsúlyoz­za az újévi üdvözlet. Az üdvözlet a továbbiakban rámutat: nagyfokú éberséget fogunk tanúsítani. A háborús kalandok híveinek tudniuk kell: határaink és szövetsége­seink határainak sérthetetlen­ségét megbízhatóan garantál­juk. A szovjet fegyveres erők a béke és a népek biztonságá­nak hatalmas tényezői. Az üdvözlet szívélyesen kö­szönti a szocialista országok­­dolgozóit, hangsúlyozva, hogy a szocialista közösség erősítése a jövőben is az SZKP és a szovjet állam elsőrendű felada­ ­­ k Losoncai Pál újfwi­kip&sipntője Ismét eltelt egy esztendő. Gondokkal és megpróbálta­tásokkal nehéz tizenkét hó­nap áll mögöttünk. Válsá­gokkal, feszültségekkel ter­hes világban, a vártnál ne­hezebb feltételek mellett kellett dolgoznunk. A ked­vezőtlen változások év köz­ben, előre nem látható gaz­dasági, pénzügyi intézkedé­sek meghozatalára kénysze­­rítettek bennünket, hogy megvédjük az ország fizető­­képességét és megőrizzük szociális vívmányainkat. A nehéz és bonyolult kö­rülmények között elért ered­ményeink értéke így külö­nösen nem lebecsülendő. Né­pünk szorgalmának és alko­tóképességének köszönhe­tően, lényegében a tervek szerint alakult az óesztendő mérlege. Legfontosabb társa­dalmi, politikai és gazdasági vívmányainkat megvédtük. Fejlődött iparunk, kiemelke­dő eredményeket ért el me­zőgazdaságunk. Javult kül­kereskedelmi mérlegünk egyensúlya. Tovább bővül­tek lakásépítési és kommu­nális beruházásaink. Mind­ezt egy olyan világhelyzet­ben értük el, amikor a ná­lunk fejlettebb országok sem találnak megoldást gaz­dasági bajaikra. Eredményeinkről, orszá­gunk stabilitásáról, állapotá­ról megbecsüléssel beszélnek határainkon túl is. Engedjék meg, hogy pártunk és kor­mányunk köszönetét tolmá­csoljam honfitársaimnak a helytállásért, a nehéz körül­mények közt végzett szor­galmas munkáért és a biza­lomért, amely forrása és zá­loga eredményeinknek. Az 1983. évi népgazdasági terv a szokásosnál szeré­nyebb mennyiségi növeke­dést irányoz elő. A világ­­gazdasági hanyatlás követ­keztében mind több aka­dályba ütközik termékeink külföldi értékesítése. A meg­változott körülmények most arra kényszerítenek, hogy mérsékelt növekedési ütem mellett a minőségi követel­­ményeket helyezzük előtér­be. Ez nem kisebb, hanem nagyobb feladat, hiszen egy gyorsan változó világgazda­ságban kell helytállnunk. Gazdasági szabályozóink is a jobb munkára ösztönöznek, sőt kényszerítenek is erre. Versenyképességünk növelé­sére hozott intézkedéseink kezdeti eredményei mutat­koznak abban, hogy az igé­nyesebb hazai és külső piaci követelményeknek mind job­ban eleget tudtunk tenni. Szocialista társadalmunk eredményei az egyes osztá­lyok, rétegek, csoportok, em­beri közösségek támogatása nélkül nem valósulhattak volna meg. Szocialista nem­zeti egységben munkálko­dunk közös céljainkért. Eb­ben jut kifejezésre a párt, a kormány és a nép közötti kölcsönös bizalom, ami nem­csak feltételezi, de kívánja is az alkotó vitát. Kibonta­kozó szocialista demokrá­ciánkat a nyíltság, a sokszí­nűség és az őszinteség élteti. Ez egyaránt jelenti a jo­gok kiteljesedését és a fele­lősségvállalást közös dol­gaink előrevitelében. Szocia­lista elveink, de igazságérze­­tü­­k is követeli a színvona­lasabb, az eredményesebb munka méltóbb megbecsülé­sét, ugyanakkor az embe­riesség szellemében a társa­dalom legnehezebb körül­mények között élő rétegei­ről való fokozottabb gon­doskodást is. Békés építőmunkánk ha­zai feltételeit­ nehezíti a nemzetközi helyzetben ki­alaku­lt feszültség. Külpoli­tikai törekvésünk, hogy az államok közötti viszonyt az enyhülés légköre hassa át. A békés egymás mellett élés szellemében minden ország­gal és néppel a kölcsönös előnyök alapján jó viszony­ra, együttműködésre törek­szünk. Változatlanul küz­dünk azért, hogy az orszá­gok közötti vitás kérdéseket tárgyalások útján, békés eszközökkel rendezzék. Min­dent elkövetünk, hogy a fegyverkezési hajsza újabb fordulója helyett a tömeg­pusztító fegyverek befa­gyasztására, majd a fegy­verzetek csökkentésére ke­rüljön sor. Meggyőződésünk, hogy az államok biztonsá­gát a fegyverzetek alacso­nyabb szintje is garantálhat­ja. A békéért és a leszere­lésért folytatott harcunknak mind több támogatója van szerte a világon. A fenyege­tésektől­ mentes világ a mi népünknek életeleme, leg­forróbb vágya és boldogulá­sának egyik feltétele. A feszültebb világhelyzet arra int bennünket, hogy békés építőmunkánk zavar­talan folytatása érdekében tovább erősítsük barátsá­gunkat és együttműködé­sünket a Szovjetunióval, a többi szocialista országgal. Szövetségünk és a kölcsönö­sen előnyös együttműködé­sünk volt a záloga eddigi fejlődésünknek, és az marad a jövőben is. A szocialista országokkal folytatott együttműködés szolgálja a legjobban nemzeti érde­keinket is. A fejlődő országokhoz fű­ződő, sokoldalú kapcsola­taink fejlesztéséhez hosszú távú érdekeink fűződnek. Gazdasági adottságaink, az új társadalom építésében szerzett tapasztalataink szin­te kínálják az alkalmat a gyümölcsöző együttműkö­déshez. A békés egymás mellett élés elveinek megfelelően egymást tisztelve, jó vi­szonyra, kölcsönösen elő­nyös együttműködésre tö­rekszünk a fejlett tőkés or­szágokkal. A különböző tár­sadalmi rendszerű országok jó viszonya a kétoldalú elő­nyökön túl­ hasznosan járul­hat hozzá a jelenlegi nem­zetközi légkör javulásához. Bonyolult viszonyok kö­zött kezdjük az új évet, de bízunk a világ haladó erői­ben, a béke megőrzésének lehetőségében. Mélyen meg vagyok győződve róla — ha békében élhetünk, tehetsé­ges és szorgalmas népünk az előző évekhez hasonló oda­adással veszi ki részét nagy nemzeti ügyünk előbbrevi­­teléből. Gyarapodó nemzeti önismeretünk és önbecsülé­sünk mondatja velem, hogy népünk, készen áll az erő­próbára. Megbirkóztunk már nehezebb feladatokkal is, ha együtt, közös erővel keres­tük a jó megoldást. Bízunk abban, hogy tár­sadalmunk megérti a gondo­kat és vállalja azok megol­dására az egyetemes fele­lősséget. A felelősséget ab­ban, hogy a szocialista tár­sadalom építése során ki­bontakozott anyagi és szel­lemi erőinket megvédjük és a jó gazda gondosságával a nemzet javára azokat tovább kamatoztatjuk. Meggyőződé­sünk, hogy a közös­ ügy, a kölcsönös bizalmon, a közös célok összhangján alapuló szocialista­ nemzeti egysé­günk, a súlyosbodó körül­mények ellenére is állja az idő próbáját. Gondjainkkal nem va­gyunk egyedül és nem is maradunk magunkra. Ha szövetségeseket és mind több jó barátot, korrekt partnert tudhatunk magunk mellett. Ez megkönnyíti dol­gainkat itthon és a nagy­világban egyaránt. Engedjék meg, hogy 1983 első napján a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevé­ben honfitársaimnak, ha­zánk valamennyi állampol­gárának, minden barátunk­nak eredményes és békés új esztendőt kívánjak. ta marad. Az üdvözlet befeje­zésül a szovjet, embereknek, a szovjet családoknak kíván bol­dogságot az eljövendő eszten­dőre. Varsóból jelenti az MTI. A szükségállapot felfüggesztésé­vel Lengyelország a normali­zálási folyamat új szakaszába lépett. — mondta újévi rádió­­ék televízióbeszédében Henryk Jablonscki, az államtanács el­nöke. Mint mondotta, az egész társadalomtól függ, mennyi időt vesz majd igénybe a vál­ság leküzdésének újabb for­dulója. Jelezte, hogy az 1983- as esztendő sem lesz könnyű, sok türelemre, kitartásra, erő­feszítésre lesz szükség, a vál­ság túl mély ahhoz, semhogy gyorsan leküzdhető legyen. Nehezíti a kibontakozást a bo­nyolult nemzetközi helyzet, a világgazdaságban tapasztalha­tó számos zavaró jelenség és az Egyesült Államok, valamint más NATO-tagállamok által Lengyelország ellen alkalma­zott korlátozó intézkedések. Jószomszédi viszony Prágából jelenti az MTI. Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, Csehszlovákia köz­­társasági elnöke, újévi rádió- és televízióbeszédében megál­lapította, hogy a csehszlovák népet 1982-ben igen bonyolult feladatok elé áll flottái- az or­szág belső szükségletei és a rosszabbodott külső körülmé­nyek. A népgazdaság azonban kiállta az elmúlt év nehéz pró­báját, a dolgozók áldozatos munkája révén sikerült bizto­sítani a gazdaság folyamatos menetét és fenntartani a la­kosság életszínvonalát. Gustav Husák felhívta a figyelmet ar­ra, hogy az eredmények sok munkaterületen még nem ki­­elégítőek, valamint arra, hogy a kedvezőtlen világgazdasági feltételekkel ezentúl is számol­ni kell. A csehszlovák vezető ezután arról szólt, hogy az új esztendő ellentmondásokkal terhes nemzetközi légkörben kezdődik, mert az imperializ­mus fokozza agresszivitását, aláássa az országok közötti békés kapcsolatok alapjait, s a fegyverkezési hajsza és a konfrontáció politikájával nö­veli egy világkatasztrófa koc­kázatát. A szocializmus erősítése és a béke biztosítása az 1983-as esztendő legfőbb feladata — jelentette ki újévi nyilatkoza­tában Erich Honecker ,az NSZEP KB főtitkára, az NDK államtanácsának elnöke. Honecker rámutatott: a bé­kés egymás mellett élés elvei vezérlik az NDK-t az NSZK- val fenntartott kapcsolataiban is. A jószomszédi viszony elő­segíti, hogy Európa a békés együttműködés földrészévé váljék. Ebben az összefüggés­ben üdvözölte, hogy az új nyu­gatnémet kancellár, Helmut Kohl és kormánya, ismételten hitet tett az NSZK politikájá­nak folytonossága mellett. A szocialista közösség meg­szilárdulását, erejének és be­folyásának növekedését emel­te ki az elmúlt év külpoliti­kai krónikájából a bolgár nép­hez intézett újévi üdvözleté­ben Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára, a bolgár államta­nács elnöke. A bolgár párt- és államfő újévi üzenetében rá­mutatott, hogy a szocialist­a országok békeszerető politiká­jával ellentétben az imperialis­ták, mindenekelőtt az ameri­kai imperializmus szélsősége­sen reakciós körei, „keresztes hadjáratot” indítottak a kom­munizmus ellen. Erőltetik a fegyverkezési hajszát, soroza­tos ellenséges intézkedéseket foganatosítanak a szocialista országok ellen. Egyre féke­vesztettebbé és tömegesebbé válik demagóg rágalomkampá­­nyuk, amely a létező szocializ­mus diszkreditálását célozza. A TASZSZ belgrádi híre: Jugoszláviában az 1932-es esz­tendő a gazdaság stabilizálásá­nak, a szocialista önigazgatás fejlesztésének jegyében telt — állapította meg a Jugoszláv SZSZK Elnökségének újévi üzenete. Az üzenet a követke­ző évre a gazdasági helyzet megszilárdítását akadályo­zó tényezők elhárítását tűzi ki cé­lul. Újévi rádió- és televízióbe­szédében Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, államelnö kijelentette: a nemzetközi gaz­dasági válság súlyosbodása és a román népgazdaság külön­böző ágazataiban megnyilvá­nuló hiányosságok ellenére to­vábbfejlődött a romin m­a jelentős eredményeket értek el a mezőgazdaságban. Újévi üze­netének külpolitikai részében a madridi találkozó mielőbbi sikeres befejezését szorgalmaz­ta, sürgette a közép-hatótávú­ságú rakéták telepítésének le­állítását és a meglevők vissza­vonásának megkezdését. Reagan reménye Palm Springsből jelenti a UPI. Reagan amerikai elnök annak a reményének adot­t hangot, hogy az új esztendő­ben haladás lesz a Szovjet­unióval folytatott fegyverzet­korlátozási tárgyalásokon, és meg lehet kezdeni a nukleá­ris fegyverkészletek csökken­tését. A CBS televíziós háló­zat által sugárzott nyilatkoza­tában Reagan nem fejtette ki konkrétan álláspontját, csal­ általános jellegű jókívánsá­gokra szorítkozott. Az amerikai elnök az év utolsó napján a kaliforniai Palm Springs üdülőhelyen több munkatársát fogadta, így me­g­beszélést tartott. Schultz kül­ügyminiszterrel és Clark nem­zetbiztonsági főtanácsadóval Megbeszélésük napirendjei feltehetően szerepelt Juri Andropovnak, az SZKP Rt. főtitkárának nyilatkozata egy szovjet—amerikai csúcstalál­kozó lehetőségéről, és javasla­tai a fegyverzetek korlátozá­sáról. Az amerikai külpolitika irányítói tárgyaltak a tervező­­i új MX rakétarendszerről i­s, amelynek építése növekvő el­lenállásba ütközik a törvén­hozásban. Reagan újévi nyilatkozata­ban „állandó munkát” ítéz­i minden amerikainak — jóik hét, semmi gyakorlati esély nincs arra, hogy 1983-ban akár csak jelentősen csökken

Next