Magyar Nemzet, 1983. február (46. évfolyam, 26-49. szám)

1983-02-20 / 43. szám

4 ­ Petrovszki István, az MSZMP KB osztályvezető­helyettese a Német Szocialis­ta Egységpárt Központi Bi­zottsága meghívására február 16. és 19. között pártmunkás­küldöttség élén látogatást tett az NDK-ban. Az ifjúságpoli­tika időszerű kérdéseiről foly­tatott eszmecserét Egon Krenzszel, az NSZEP PB pót­tagjával, az FDJ Központi­ Tanácsának első titkárá­val, Wolfgang Horgerrel, az NSZEP KB osztályvezetőjével és Hans Sattlerral, az ifjú­sági kérdések hivatalának ve­zetőjével. A küldöttséget fo­gadta Paul Werner, az NSZEP PB tagja, a KB titkára.­­ Ötmillió-ötvenezer tonna szenet vár a népgazdaság az idén a borsodi bányászoktól. A Borsodi Szénbányák hat­száz szocialista brigádja kép­viselőinek pénteken, Miskol­con megtartott értekezletén bejelentették, hogy a múlt év­ben jelentkezett geológiai akadályokat sikerült ugyan elhárítani, a feladatok azon­ban így is megkövetelik, hogy az idén az első és az utol­só negyedévben a szabadna­pokon egyharmados termelést tartsanak.­­ Szovjet rajzfilmekre invitálja­­ a gyerekeket a Napocska gyer­mekklub vasárnap délelőtt 16 órá­tól, a Szovjet Kultúra és Tudo­mány Házába. Délután fél 3-kor az ifjúsági filmklub programja kezdődik, A kiindulópont című szovjet játékfilmmel. — AZ IFE—83 londoni élelmiszervásáron négy világ­részből csaknem hatvan cég „randevúzik” február 28-tól március 4-ig. A hat magyar részvevő — köztük a Terim­­pex, Monimpex, Borgazdasági Vállalatok Gazdasági Tár­su­­lása, Hungarofruct — tartó­sított húsipari készítmények­kel, friss és mélyhűtött zöld­séggel és gyümölccsel, borok­kal, pezsgőkkel és üdítő ita­lokkal jelentkezik a kiállítá­son. Az IFE—83-on március 3-án magyar napot tartanak.­­ — „Ha megunta, ki ne dob­ja... !” címmel rendez Csere­bere zsibvásárt hétfőn délután 8 órás kezdettel a József Attila Mű- e­rp­ódési Központ. (XIII., József At­tila tér 4.) — Szokatlanul kemény a­­ tél a Közel-Keleten. Libanon­­i bán, a hegyi települések kö­­­­zött megbénult a forgalom az­­ erős havazás következtében. • Több folyó kilépett medréből,­­ s az ár vasúti töltéseket ron­­­­gált meg, lakóházakat döntött­­ romba. Erős hóvihar vonult­­ végig Jordánia sivatagos te­­­­rületein. Damaszkuszban hó­ekékkel teszik járhatókká az­­ utakat.­­ A madárvédők közgyűlé­­­­sét szombaton tartották a bu­dapesti állatker­t barlangmo-­­­zijában. Az 1974-ben alakult Madártani Egyesület fő célja­­ továbbra is a hazánkban fel- ■ lelhető madárfajok és élőhe­­lyeik védelme. Rövidesen be­fejeződik Magyarország úgy­ 's nevezett ponttérképének ösz-­­­szeállítása, amelyből kiderül majd, hol és hány madár­ : faj él. — KAMIONNAL ÜTKÖZÖTT­­ Hullád határában személygépko­csijával Licskay Istvánná, 31 éves­­ tanárnő. Az asszony, férje, vala-­­­mint hétéves Szilárd és négyéves Andrea nevű gyermekük a hely-­­­színen meghalt. — Doktorokat avattak az ELTE Állam- és Jogtudomá­nyi Karán. Dr. Schmidt Pé­ter dékán százegy frissen vég­zett szakembernek nyújtotta át a diplomát. Doktoravató ünnepség volt Szegeden, a Jó­zsef Attila Tudományegyetem jogi, illetve természettudomá­nyi karán is. — Minden út járható az országban. Az előző napokban még hófúvással küszködő területeken, Győr-Sopron, Veszprém, Vas és Zala megye főközlekedési útjain teljes szélességben közlekedhettek a járművek. A mellékutak is ki­szabadultak a hófogságból, azonban a havas, jeges útsza­kaszokon — Kapuvár, Beled, Kőszeg, Csepreg, Celldömölk, Zalaszentgrót, Sümeg, Veszp­rém és a Balaton-felvidék tér­ségében síkosságra kell szá­mítani. A téli sportok kedve­lőinek örömére napközben havazott a Bükkben és a Mát­rában, ez azonban a közle­kedésben nem okozott fenn­akadást. A KPM Útinform jelentése szerint a főutak az Északi-középhegységben hó­mentesek, az alsóbbrendű utak helyenként csúszósak, síkosak.­­ A nemzetközi idegenfor­galmi kiállítás vasárnap zár­ja be kapuit Párizsban. A ma­gyar pavilont nagyon sok ér­deklődő kereste fel. Új je­lenség, hogy az idén a pá­rizsi irodák mellett számos francia vidéki utazási iroda képviselője is érdeklődött a magyarországi társasutazások feltételei iránt. A francia fő­város egyik új szállodájában, a Hotel Mercure-ban február 17. és 24. között magyar he­tet rendeznek.­­ A torinói mozitűz túl­élőinek kihallgatása után sem lett okosabb a rendőrség, mi okozta múlt vasárnap a tü­zet, amelyben hatvannégyen lelték halálukat. Arra sem kaptak még választ a ható­ságok, hogyan történhetett meg, hogy a tűzoltók két és fél órával az oltás befeje­zése után vizsgálták csak át az erkélyt, ahol újabb hu­szonhárom holttestet találtak. — A Hegyvidéki Új Tükör Klub­ba febr. 21-én, hétfőn 17 órakor a TV „Jogi esetek” műsorának szereplői látogatnak el. (XII., Bö­szörményi út 23—23., a tanács épü­letében.) — Irodalmi kávéház nyílt Újpesten, az Ady Endre Mű­velődési Központban. A hú­szas-harmincas évek hangula­tát idéző bútorokkal beren­dezett kávéházban — a ter­vek szerint — péntek estén­ként találkozhatnak az újpes­tiek.­­ A Sportfogadási és Lot­tó Igazgatóság közlése szerint a hetedik játékhéten öttalá­­latos szelvény nem volt. A lottónyeremények a nyere­ményilleték levonása után a következők: négy találatos szelvénye 100 fogadónak volt, nyereményük egyenként 96 393 forint; három találata 8431 fo­gadónak volt, nyereményük egyenként 572 forint; a két­­találatos szelvények száma 240 600 darab, ezekre egyen­ként 25 forintot fizetnek. — Tavaszi tévélottó. A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság február 21-én rend­kívüli tavaszi tévélottó szel­vényeket bocsát forgalomba. A szelvények beérkezési határ­ideje 1983. március 13. (va­sárnap), déli 12 óra. A té­vélottó szelvények sorsolása — amelyet a televízió is köz­vetít — március 15-én lesz. A szelvények tárgy nyerem­ény­­húzásán, március 22-én 501 nyereményt sorsolnak ki. A főnyeremény egy választás szerinti személygépkocsi, ötfé­le típusból. A tavaszi tévé­lottó sorsolásán és tárgynye­­reményhúzásán a márciusi előfizetéses lottószelvények is részt vesznek.­­ A navigáció történetét vázolja fel diavetítéssel egybekötött elő­adásában Oláh Katalin február 21-én, hétfőn a TIT Természettu­dományi Stúdiójában. Kedden klubnapot tart a tudományos-fan­tasztikus klub. Trieszttől New Yorkig kalauzolja el az érdeklő­dőket csütörtökön Iványi József — egyebek közt — Tuniszról, a Ka­nári-szigetekről, az ENSZ-palotá­­ról szóló előadásában. Hogyan ké­szüljünk a házasságra? — erre a kérdésre ad választ dr. Szilágyi Vilmos szexuálpszichológus a stú­dió pénteki rendezvényén.­­ Iskolatűzhöz riasztották a tűzoltókat Érdligeten pén­teken. A Diósdi út 87. szám alatti ERDÉRT-típusú faház­ból kialakított, három tanter­mes iskolaépület már teljes terjedelmében égett. A gyors beavatkozással sikerült meg­akadályozni a tűz továbbter­jedését a szomszédos épüle­tekre. Személyi sérülés nem történt. A valószínűleg külö­nösen nagy kárt okozó tűz­eset körülményeinek vizsgá­latát a tűzoltóság és a rend­őrség megkezdte. — Jean Honoré Franroningról, a XVIII. század második felének egyik legnagyobb francia falkon, zsánerkép és portré festőjéről hangzik el ismertetés vasárnap délelőtt 11 órakor, a Szépművésze­­ti Múzeumban. Az előadás a Jó­zsef Attila Szabadegyetem prog­ramja.­­ A tihanyi barátlakások feltárása során olyan érmé­re bukkantak a régészek, ame­­lyet III. Béla veretett bronz­ból, bizánci mintára. A fel­tevések szerint az eddig is­mert négy cellacsopor­t mellett további szer­zeteslakókat te­metett be a föld- és kőcsu­­szamlás. _ Kfco-’I, HASRA SZÚRT EGY OIVINF'-LÖSZT tavaly szemem­­bb­rn az István t.é»*i­nlh­eon Borns Gábor 21 éves vszve^e­­*ő­­szre’A- \ fl3*Rtem»­e»'t, ré­­szpep­i aludt a ni^c^n e~v r*«r«~n. 9 rsecTfllf, p,7'»VO**4aU. Rr*rr»s p­»v *»r»»eMávnl vissza*e»*t és a vixa he­vé,,i'n mp-»e7iiHa az «***«••♦, az fl~vrt céljából átad­ta az ügyészségnek. — A báli bevételt szociá­lis, illetve kulturális célok­ra ajánlották fel Vas megyé­ben. A kőszegi vöröskeresz­tes bál belépőjegyeinek árá­ból háromszázhúsz mozgássé­rült gyermek és egyedülálló idős ember üdülhet majd. A szombathelyi horvát bál be­vételét Szentpéterfa művelő­dési otthona kapja meg. — Juliette Gréco, a híres francia sanzonénekesnő befe­jezte emlékiratait, írja a Bun­­te. A könyvből kiderül, hogy a népszerű művésznőnek nem volt könnyű élete. Édesany­ját és testvérét a második világháború alatt Németor­szágba hurcolták, ahol eltűn­tek. Juliette maga is meg­járta a Gestapo börtönét. Ké­sőbb mindkét házassága rosz­­szul sikerült, s egy öngyil­kossági kísérletéből barátnő­je, Fr­ancoise Sagan menti meg. A kemény életért egyet­len vigasztalása a dal, a ze­ne volt.­­ Meggyilkoltak 13 embert az egyesült államokbeli Seattle kínai negyedében szombaton reggel. Az áldozatok többsége idős ázsiai volt. A brutális gyilkosságokat egy játékbar­­lagban hajtották végre, az ál­dozatokat megkötözték, majd kivégzésszerűen agyonlőtték. A tizennegyedik, súlyosan sé­rült áldozatoknak később si­került kivonszolnia magát a játékbarlang előtti sikátorba, és felhívni magára a járóke­lők figyelmét. Azóta lőtt se­bekkel kórházban ápolják. Seattle város rendőrsége szi­gorú titoktartást rendelt el az ügy kapcsán. A szóvivő csu­pán annyit közölt, hogy való­színűleg rablógyilkosság tör­tént a klubban, amely koráb­ban is nagy tétre menő ha­zárdjáték színtere volt.­­ A világ legnagyobb whis­ky-gyártója, a brit Distiller’s Co. Ltd. bejelentette, hogy a gazdasági visszaesés miatt be­zárja néhány üzemét. A múlt évben a világ whisky-fogyasz­­tása­ több mint kilenc szá­zalékkal csökkent az 1978-as csúcs óta. — HALÁLOZÁS: Hollancer Emil 90 éves korában elhunyt. Urna el­helyezése március 2-án, 10.30 óra­kor lesz a Farkasréti temetőben. A gyászoló család.­­ — Fájdalommal tudatjuk, hogy Gergely József, ifj. műszaki igaz­gató, életének 88. évében elhunyt. Temetése február­­23-án, 14 órakor lesz a Farkasréti temetőben. A gyászoló család. X — Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legszeretőbb hitves, édes­apa, és nagyapa dr. Gömbös La­jos aranydiplomás orvos 1983. feb­ruár 12-én, életének 83. évében, rö­vid betegség után csendesen el­hunyt. Temetése 1983. február 22- én, 15 órakor lesz a Rákoskeresz­túri új köztemetőben. Gyászolják: gyermekei, unokái, és családja.­­ . Zágon Iván nagy szomorú­sággal tudatja, hogy özv. Zágon Istvánná sz. Verő Márta életének 90. esztendejében, február 4-én el­hunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása február 33-én, délelőtt 9 órakor lesz a Farkasréti temető­ben. X — Gödény Ferenc agrármérnök 71 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1983. február 25-én, 14.30-kor lesz a szentendrei teme­tőben. Gyászolja: felesége. Táv­irat­aim: Gödény Ferencné, Szent­endre, Házi Árpád u. 15. I. em. 5. 2000. X — Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy dr. Keszthelyi Zoltán v. közjegyző ny. jogtanácsos életének 90. évé­ben elhunyt. Temetése az Óbudai temetőben, 1983. február 25-én, 10 órakor lesz. A gyászoló család. X — Szomorú sz­ívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy Hever Imre (Soroksár) rövid be­tegség után itthagyott bennünket. 1983. február 10-én, csendben el­temettük. Felesége és családja. X — Dr. Gulácsy Ivánné és a gyá­szoló család — minden külön ér­tesítés helyett — mély fájdalom­mal tudatja mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy dr. Gu­­lácsy Iván SZTK-jogtanácsos. 1983. február 9-én, 77 éves korában hir­telen elhunyt. Drága halottunkat 1983. február 24-én, 9 órakor a Farkasréti temetőben helyezzük örök nyugalomra. Dr. Gulácsy Ivánné:­­ — Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szabó Gyula, a Magyar Alumíniumipari Tröszt nyugdíjas főenergetikusa 1983. ja­nuár 25-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1983. febr. 25-én 11 órakor lesz, a Rákoskeresztúri temetőben. A gyászoló család. Részvétlátogatások mellőzését kér­jük. X — Köszönetnyilvánítás. Köszöne­­tet mondunk mindazoknak, akik Tavaszy I­ászló elhunyta alkalmá­ból fájdalmunkban részvétüket nyilvánították és utolsó útjára el­kísérték. A gyászoló család. Y — Köszönetet mondok mind­azoknak, akik e^erptr+t fé-i «*»m Winflh áber Alajos temetésén részt, vették, részvétnyilvinivísuk­­kal gyászomban osztoztak. Wind­­háber Alajosné. x A TELEVÍZIÓ MŰSORA 1. MŰSOR 7.58 Műsorismertetés 8.00 Tévétorna 8.05—9.05 Mindenki iskolája FF 9.05 Óvodások filmműsora Kisfilm-összeállítás 9.25 Foxi Maxi kalandjai Amerikai rajzfilmsorozat 9.45 Varázsgömb Szórakoztató összeállítás (ism.) 10.20 A lányok Riport-dokumentumfilm 1045 Varázs­fuvola 11.45 Hírek 11.50—12.30 Sakk, Kempelen úr! Tévéjáték 13.22 Műsorismertetés 13.25 Szól a nóta 13.55 Műsorainkat ajánljuk 14.30 Képújság 14.25 Andrea Hepburn­­parcrynt — Ál­m­, Inrusi?!vitelben Amerikai film 16.20 Vasárnap délután 18.00 Delta 18.35 A Közönségszolgálat tájékoztatója 18.40 Tévétorna 18.45 Esti mese 19.00 A HÉT 20.00 Hírek 20.05 Charlie angyalai Amerikai tévéfilmsorozat 20.50 Kapcsoltam . . . 21.30 Patay László festőművész 22.05 Hírek 2. MŰSOR 19.58 Műsorismertetés 20.00 Hírek 20.05 Az impresszionizmus Francia képzőművészeti filmsorozat XIII/6. 20.50 Telesport 22.05 ruhinstein emlékére FF 22.30 Képújság Mainn Nemzet Vasárnap, 1983. február 20. A tavalyinál több vásárlót vonzott az árleszállítás Befejeződött a téli vásár Szombaton befejeződött a hagyományos ruházati téli vá­sár. A Centrum áruházakban a négyszázmillió forintos vásár­lási árukészlet több mint ki­lencven százalékát eladták, hat százalékkal többet, mint tavaly. A női és férfi télika­bátokból szinte a teljes meny­­nyiség elkelt. Kapósak voltak a női és férfi csizmák, a ru­hák, az öltönyök, valamint a kötöttáruk, és csaknem az utolsó darabig vevőre találtak a függönyök és az ágynemű­garnitúrák is. A BNV terüle­tén meghosszabbítják a Cent­rum pavilon nyitvatartását, február 26-ig várják­­a vásár­lókat. A Skála vásári forgalma ugyancsak nagyobb volt, mint az előző évben, meghaladta a húszmillió forintot. A fővárosi ruházati bolt vállalat engedményes áron, 46 millió forintnyi árut értékesí­tett, az előző évinél öt száza­lékkal többet. Az Aranypók üzletek vásári bevétele meg­közelítette a harmincmillió forintot. A Szivárvány áruhá­zaiban és üzleteiben a múlt évinél öt százalékkal nagyobb vásári forgalmat bonyolítottak le, a sportruházati cikkekből azonban húsz százalékkal töb­bet árusítotak kedvezményes áron, mint a tavalyi vásáron. Vasárnapi keresztrejtvény A már kitöltött rejtvény­ábra három bizonyos szava kínál némi fejtörő játékot. Ha megtaláltuk, helyezzük őket szépen egymás mellé, s összeolvasva egy sajnála­tunkra méltó egyén áll előt­tünk. Tehát: kicsoda-micsoda ő? VÍZSZINTESEN. 1. sor: Ne­hezen olvasható, csúnya írás. 2. Közép-olaszországi folyó, — híres dal­­szerzője: Y Ra­­dier. 3. A szolmizációs skála hatodik hangja, — becézett angol férfinév, — az Ipoly szlovák neve. 4. Magas hang­fekvésű fafúvós hangszer, — a rómaiak legkisebb pénzecs­kéje volt, — futópályák régi anyaga. 5. Közvetlen köze­lébe, — egyik megyénk rövi­dítésének kevert betűi, — napszak. 6. ... Nielsen mű­vésznő szem. neve volt, — leesni enged, — zálog eleje és vége. 7. sporteszköz, — az élőlények alkatával, testük felépítésével foglalkozó tudo­mányág. 8. Kossuth-díjas fes­tő és grafikus (az utolsó négyzetben szem. neve első betűje), — ételízesítő, — ide­gen férfinév. 9. Világszer­vezet, — a növény termése és őse. 10. ... országa, azaz Finnország, — idegen női név (pl. Lombard am. színésznőé is). 11. Meg lehet csinálni, például egy feladatot. FÜGGŐLEGESEN, 1. sor: Illyés Gyula színműve. 2. Szeszélyes síkdíszítés, az arab —mór művészet népszerű mo­tívuma, — fordított mutató­szó. 3. A szén és a nitrogén vegyjele, — betegségek elleni védekezés egyik formája, — kiejtett betű. 4. Unalmas, ke­­délytelen (ember). — Goethe Königje. 5. Bécsi kacsa. 6. gyümölcs, — zeneszerző (1873 —1923). Népszerű műve a János vitéz. 7. Kicsinyítő képző, — érdekesen, vagy ki­talált elemekkel bővítve ad elő vmit. 8. Az egyik szülő becézett megszólítása, — az 1900-as évek jellegzetes ze­néje, — a cet eleje és a vége. 9. A mályvával rokon, lilás vi­rágú gyomnövény, —... West, am. filmcsillag. 10. Cicero kockája volt, — nagyobb víz­terület széle. 11. Színházi sze­rep, a régi színészeknél, — gépiesen szó szerint tanul. 12. Bizony, igazán, — Észak­amerikai indián törzs, név­elővel, — alá. 13. Svájci kanton és annak székhelye, ahová kalandozásaik során a magyarok 926-ban eljutottak, amiről Ekkehard latin nyelvű krónikája számol be. Valló Emil A megfejtést nem kérjük beküldeni, azt a jövő vasár­napi számunkban közölni fog­juk. HÁROM KÖNNYŰ SZÓ HÓSZÁLLINGÓZÁS, ERŐSÖDŐ SZÉL A Brit-szigetektől az Észa­ki-tengeren, a német­alföldön, valamint az Alpok nyugati vonulatán át egészen az Ap­­pennini-félszigetig magas nyo­mású övezet húzódik. A haj­nali, reggeli pára és köd meg­szűnését­ változóan felhős, túl­nyomóan napos idő követi. A kontinens északi és keleti ré­szének időjárását a gyors vál­tozások jellemzik. A Lappföld feletti középponttal nagy ki­terjedésű ciklon örvénylik. A sarki léghullámok útját ha­vazás és gyakran megerősödő szél jelzi. Hasonlóan változé­kony idő van Kelet-, Délke­­let-Európában. Észak felől a kelet-európai síkságon át hi­deg levegő áramlik a Föld­közi-tenger partvidéke felé, többféle havazást, hózáport és szeles időt okozva. A hideg levegővel elárasztott területen a hőmérséklet csúcsértéke át­lagosan 3 és 9 fokkal elma­rad az .Ilyenkor szokásostól. Magyarországon szombat hajnalra —1 és —8 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt is gyak­ran változott a felhőzet. A keleti megyékben elszórtan havazott. A nyugati ország­részben pedig többször meg­erősödött a szél. A hőmér­séklet 11 órakor az ország­ban 0 és —4 fok között ala­kult. A várható időjárás vasár­nap estig, Jobbára erősen felhős lesz az ég, főként a keleti, észak­keleti országrészben várható szórványos havazás. Az észa­ki szél napközben többnyire élénk, a Nyugat-Dunántúlon időnként erős lesz. A legala­csonyabb éjszakai hőmérsék­let —4, —9 fok között, a leg­magasabb nappali hőmérsék­let vasárnap 6 fok körül vár­ható. A Duna vízállása Budapest­nél 255 centiméter, a víz hő­mérséklete 1,4 fok.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék