Magyar Nemzet, 1983. február (46. évfolyam, 26-49. szám)

1983-02-20 / 43. szám

4 M<inw Nemzőt Vasárnap, 1983. február 20. — Petrovszki István, az MSZMP KB osztályvezető­helyettese a Német Szocialis­ta Egységpárt Központi Bi­zottsága meghívására február 16. és 19. között pártmunkás­küldöttség élén látogatást tett az NDK-ban. Az ifjúságpoli­tika időszerű kérdéseiről foly­tatott eszmecserét Egon Krenzszel, az NSZEP PB pót­tagjával, az FDJ Központi' Tanácsának első titkárá­val, Wolfgang Hárgerrel, az NSZEP KB osztályvezetőjével és Hans Sattlerral, az ifjú­sági kérdések hivatalának ve­zetőjével. A küldöttséget fo­gadta Paul Verner, az NSZEP P3 tagja, a KB titkára. — Ötmillió-ötvenezer tonna szenet vár a népgazdaság az idén a borsodi bányászoktól. A Borsodi Szénbányák hat­száz szocialista brigádja kép­viselőinek pénteken, Miskol­con megtartott értekezletén bejelentették, hogy a múlt év­ben jelentkezett geológiai akadályokat sikerült ugyan elhárítani, a feladatok azon­ban így is megkövetelik, hogy az idén az első és az utol­só negyedévben a szabadna­pokon egyharmados termelést tartsanak. — Szovjet rajzfilmekre invitálja ~ a gyerekeket a Napocska gyer­mekklub vasárnap délelőtt xo órá­tól. a Szovjet Kultúra és Tudo­mány Házába. Délután fél 3-kor az ifjúsági filmklub programja kezdődik. A kiindulópont című szpvjet játékfilmmel. — AZ IFE—83 londoni élelmiszervásáron négy világ­részből csaknem hatvan cég „randevúzik” február 28-tól március 4-ig. A hat magyar részvevő — köztük a Terim­­pex, Monimpex, Borgazdasági Vállalatok Gazdasági Táx'su­­lása, Hungarofruct — tartó­sított húsipari készítmények­kel, friss és mélyhűtött zöld­séggel és gyümölccsel, borok­kal, pezsgőkkel és üdítő ita­lokkal jelentkezik a kiállítá­son. Az IFE—83-on március 3-án magyar napot tartanak. ; — „Ha megunta, ki ne dob­ja... !” címmel rendez Csere­bere zsibvásárt hétfőn délután S órás kezdettel a József Attila Mű- ; vp-ódesi Központ. (XIII.. József At­tila tér 4.) — Szokatlanul kemény a 1 tel a Közel-Keleten. Libanon- i bán, a hegyi települések kö- i zött megbénult a forgalom az ; erős havazás következtében. • Több folyó kilépett medréből, 1 s az ár vasúti töltéseket ron- : galt meg, lakóházakat döntött 1 romba. Erős hóvihar vonult 1 végig Jordánia sivatagos te- 1 rületein. Damaszkuszban hó­ekékkel teszik járhatókká az 1 utakat. — A madárvédők közgyűlé- 1 sét szombaton tartották a bu­dapesti állatkei-t barlangmo- 1 zijában. Az 1974-ben alakult Madártani Egyesület fő célja ' továbbra is a hazánkban fel- ■ lelhető madárfajok és élőhe- Iveik védelme. Rövidesen be­fejeződik Magyarország úgy- '• nevezett ponttérképének ősz- 1 szeállitása, amelyből kiderül majd, hol és hány madár- : fáj él. — KAMIONNAL ÜTKÖZÖTT 1 Hullád határában személygépko­csijával Licskay Istvánná, 31 éves I tanárnő. Az asszony, férje, vala- : mint hétéves Szilárd és négyéves Andrea nevű gyermekük a hely- : színen meghalt. — Doktorokat avattak az ELTE Állam- és Jogtudomá­nyi Karán. Dr. Schmidt Pé­ter dékán százegy frissen vég­zett szakembernek nyújtotta át a diplomát. Doktoravató ünnepség volt Szegeden, a Jó­zsef Attila Tudományegyetem jogi, illetve természettudomá­nyi karán is. — Irodalmi kávéház nyílt Újpesten, az Ady Endre Mű­velődési Központban. A hú­szas-harmincas évek hangula­tát idéző bútorokkal beren­dezett kávéházban — a ter­vek szerint — péntek estén­ként találkozhatnak az újpes­tiek. — Minden út járható az országban. Az előző napokban még hófúvással küszködő területeken, Győr-Sopron, Veszprém, Vas és Zala megye főközlekedési útjain teljes szélességben közlekedhettek a járművek. A mellékutak is ki­szabadultak a hófogságból, azonban a havas, jeges útsza­kaszokon — Kapuvár, Beled, Kőszeg, Csepreg, Celldömölk, Zalaszentgrót, Sümeg, Veszp­rém és a Balaton-felvidék tér­ségében síkosságra kell szá­mítani. A téli sportok kedve­lőinek örömére napközben havazott a Bükkben és a Mát­rában, ez azonban a közle­kedésben nem okozott fenn­akadást. A KPM Űtinform jelentése szerint a főutak az Északi-Középhegységben hó­mentesek, az alsóbbrendű utak helyenként csúszósak, síkosak. — A nemzetközi idegenfor­galmi kiállítás vasárnap zár­ja be kapuit Párizsban. A ma­gyar pavilont nagyon sok ér­deklődő kereste fel. Üj je­lenség, hop- az idén a pá­rizsi irodák mellett számos francia vidéki utazási iroda képviselője is érdeklődött a magyarországi társasutazások feltételei iránt. A francia fő­város egyik új szállodájában, a Hotel Mercure-ban február 17. és 24. között magyar he­tet rendeznek. — A torinói mozitűz túl­élőinek kihallgatása után sem lett okosabb a rendőrség, mi okozta múlt vasárnap a tü­zet, amelyben hatvannégyen lelték halálukat. Arra sem kaptak még választ a ható­ságok, hogyan történhetett meg, hogy a tűzoltók két és fél órával az oltás befeje­zése után vizsgálták csak át az erkélyt, ahol újabb hu­szonhárom holttestet találtak. — A Hegyvidéki Üj Tükör Klub­ba febr. 21-én, hétfőn 17 órakor a TV „Jogi esetek” műsorának szereplői látogatnak el. (XII., Bö­szörményi út 23—23., a tanács épü­letében.) A TELEVÍZIÓ MŰSORA 1. MŰSOR 7.58 Műsorismertetés 8.00 Tévétorna 8.05—9.05 Mindenki iskolája FF 9.05 Óvodások filmműsora Kisfilm-összeállítás 9.25 Foxi Maxi kalandjai Amerikai rajzfilmsorozat 9.45 Varázsgömb Szórakoztató összeállítás (ism.) 10.20 A lányok Riport-dokumentumfilm 1045 Varázs-fuvola 11.45 Hírek 11.50—12.30 Sakk, Kempelen úr! Tévéjáték 13.22 Műsorismertetés 13.25 Szól a nóta 13.55 Műsorainkat ajánljuk 14.”0 Képúiság 14.25 Andrea Hcphurn­­pnrcrynt — Álnrn. Inrusi?!vitelben Amerikai film 16.20 Vasárnap délután 18.00 Delta 18.35 A Közönségszolgálat tájékoztatója 18.40 Tévétorna 18.45 Esti mese 19.00 A HÉT 20.00 Hírek 20.05 Charlie angyalai Amerikai tévéfilmsorozat 20.50 Kapcsoltam . . . 21.30 Patay László festőművész 22.05 Hírek 2. MŰSOR 19.58 Műsorismertetés 20.00 Hírek 20.05 Az impresszionizmus Francia képzőművészeti filmsorozat XIII/6. 20.50 Telesport 22.05 rnhinstein emlékére FF 22.30 Képújság — A Sportfogadási és Lot­tó Igazgatóság közlése szerint a hetedik játékhéten öttalá­­latos szelvény nem volt. A lottónyeremények a nyere­ményilleték levonása után a következők: négy találatos szelvénye 100 fogadónak volt, nyereményük egyenként 96 393 forint; három találata 8431 fo­gadónak volt, nyereményük egyenként 572 forint; a két­­találatos szelvények száma 240 600 darab, ezekre egyen­ként 25 forintot fizetnek. — Tavaszi tévélottó. A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság február 21-én rend­kívüli tavaszi tévélottó szel­vényeket bocsát forgalomba. A szelvények beérkezési határ­ideje 1983, március 13. (va­sárnap), déli 12 óra. A té­vélottó szelvények sorsolása — amelyet a televízió is köz­vetít — március 15-én lesz. A szelvények tárgy nyerem ény­­húzásán, március 22-én 501 nyereményt sorsolnak ki. A főnyeremény egy választás szerinti személygépkocsi, ötfé­le típusból. A tavaszi tévé­lottó sorsolásán és tárgynye­­reményhúzásán a márciusi előfizetéses lottószelvények is részt vesznek. — A navigáció történetét vázolja fel diavetítéssel egybekötött elő­adásában Oláh Katalin február 21-én, hétfőn a TIT Természettu­dományi Stúdiójában. Kedden klubnapot tart a tudományos-fan­tasztikus klub. Trieszttől New Yorkig kalauzolja el az érdeklő­dőket csütörtökön Iványi József — egyebek közt — Tuniszról, a Ka­nári-szigetekről. az ENSZ-palotá­­ról szóló előadásában. Hogyan ké­szüljünk a házasságra? — erre a kérdésre ad választ dr. Szilágyi Vilmos szexuálpszichológus a stú­dió pénteki rendezvényén. — Iskolatűzhöz riasztották a tűzoltókat Érdligeten pén­teken. A Diósdi út 87. szám alatti ERDÉRT-típusú faház­ból kialakított, három tanter­mes iskolaépület már teljes terjedelmében égett. A gyors beavatkozással sikerült meg­akadályozni a tűz továbbter­jedését a szomszédos épüle­tekre. Személyi sérülés nem történt. A valószínűleg külö­nösen nagy kárt okozó tűz­eset körülményeinek vizsgá­latát a tűzoltóság és a rend­őrség megkezdte. — Jcan Honoré FrnrronnrHról, a XVirr. század második felének egvik leqnaovobb francia fáikén, zsánerkép és portré festőiéről hanczik el ismertetés vasárnap délelőtt 11 órakor, a Széomüvésze­­ti Múzeumban. Az előadás a Jó­zsef Attila Szabadegyetem prog­ramja. — A tihanyi barátlakások feltárása során olyan érmé­re bukkantak a régészek, ame- Ivet III. Béla veretett bronz­ból. bizánci mintára. A fel­tevések szerint az eddig is­mert négy cellacsonoi-t mellett további szei'zeteslaknkat te­metett be a föld- és kőcsu­­szamlás. _ Kfco-’I, HASRA SZŰRT EGY OIVNVF'-SÖSZT tavaly szemem­­hchrn az István t.é»*i nln­eon Rorns Gáhor 21 éves vfzve^e­­*ó'-s7re’A- \ fÍ3*Rtem»>e»'t, ré- szpep-i aludt a ni^c^n e~v r*«r«~n. 9 rsöcTfllf, p,7'»VO**4áU. Rr*rr»s p<»v *»!»»éMávn1 vissza*é»*t és á vixa he­vé,,i'n mp-»e7iiHa az «***«••♦. ar fl~vrt céljából átad­ta az ügyészségnek. — A báli bevételt szociá­lis, illetve kulturális célok­ra ajánlották fel Vas megyé­ben. A kőszegi vöröskeresz­tes bál belépőjegyeinek árá­ból háromszázhúsz mozgássé­rült gyermek és egyedülálló idős ember üdülhet majd. A szombathelyi horvát bál be­vételét Szentpéterfa művelő­dési otthona kapja meg. — Juliette Gréco, a híres francia sanzonénekesnő befe­jezte emlékiratait, írja a Bun­­te. A könyvből kiderül, hogy a népszerű művésznőnek nem volt könnyű élete. Édesany­ját és testvérét a második világháború alatt Németor­szágba hurcolták, ahol eltűn­tek. Juliette maga is meg­járta a Gestapo börtönét. Ké­sőbb mindkét házassága rosz­­szul sikerült, s egy öngyil­kossági kísérletéből barátnő­je, Fi'ancoise Sagan menti meg. A kemény életért egyet­len vigasztalása a dal, a ze­ne volt. — Meggyilkoltak 13 embert az egyesült államokbeli Seattle kínai negyedében szombaton reggel. Az áldozatok többsége idős ázsiai volt. A brutális gyilkosságokat egy játékbar­­lagban hajtották végre, az ál­dozatokat megkötözték, majd kivégzésszerűen agyonlőtték. A tizennegyedik, súlyosan sé­rült áldozatuknak később si­került kivonszolnia magát a játékbarlang előtti sikátorba, és felhívni magára a járóke­lők figyelmét. Azóta lőtt se­bekkel kórházban ápolják. Seattle város rendőrsége szi­gorú titoktartást rendelt el az ügy kapcsán. A szóvivő csu­pán annyit közölt, hogy való­színűleg rablógyilkosság tör­tént a klubban, amely koráb­ban is nagy tétre menő ha­zárdjáték színtere volt. — A világ legnagyobb whis­ky-gyártója, a brit Distillei’s Co. Ltd. bejelentette, hogy a gazdasági visszaesés miatt be­zárja néhány üzemét. A múlt évben a világ whisky-fogyasz­­tásá. több mint kilenc szá­zalékkal csökkent az 1978-as csúcs óta. — HALÁLOZÁS: Holiancer Emil 90 éves korában elhunyt. Urna el­helyezése március 2-án, 10.30 óra­kor lesz a Farkasréti temetőben. A gyászoló család. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy Gergely József, ily. műszaki igaz­gató. életének 88. évében elhunyt. Temetése február .23-án. 14 órakor lesz a Farkasréti temetőben. A gyászoló család. X — Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a iegszeretőbb hitves, édes­apa, és nagyapa dr. Gömbös La­jos aranydiplomás orvos 1983. feb­ruár 12-én. életének 83. évében, rö­vid betegség után csendesen el­hunyt. Temetése 1983. február 22- én. 15 órakor lesz a Rákoskeresz­túri új köztemetőben. Gyászolják: gyermekei, unokái, és családja. X — Zágon Iván nagy szomorú­sággal tudatja, hogy özv. Zágon Istvánná sz. Verő Márta életének 90. esztendejében, február 4-én el­hunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása február 33-én. délelőtt 9 órakor lesz a Farkasréti temető­ben. X — Gödény Ferenc agrármérnök 71 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1983. február 25-én. 14.30-kor lesz a szentendrei teme­tőben. Gyászolja: felesége. Táv­irat óim: Gödény Ferencné, Szent­endre, Házi Árpád u. 15. I. em. 5. 2000. X — Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy dr. Keszthelyi Zoltán v. közjegyző ny. jogtanácsos életének 90. évé­ben elhunyt. Temetése az Óbudai temetőben, 1983. február 25-én, 10 órakor lesz. A gyászoló család. X — Szomorú sz.ívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy HeMer Imre (Soroksár) rövid be­tegség után itthagyott bennünket. 1983. február 10-én. csendben el­temettük. Felesége és családja. X — Dr. Gulácsy Ivánné és a gyá­szoló család — minden külön ér­tesítés helyett — mély fájdalom­mal tudatja mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy dr. Gu­­lácsy Iván SZTK-jogtanácsos. 1983. február 9-én. 77 éves korában hir­telen elhunyt. Drága halottunkat 1983. február 24-én. 9 órakor a Farkasréti temetőben helyezzük örök nyugalomra. Dr. Gulácsy Ivánné. X — Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik Ismerték és szerették, hogy Szabó Gyula, a Magyar Alumíniumipari Tröszt nyugdíjas főenergetikusa 1983. ja­nuár 25-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1983. febr. 25-cn 11 órakor lesz, a Rákoskeresztúri temetőben. A gyászoló család. Részvétlátogatások mellőzését kér­jük. X — Köszönetnyilvánítás: Köszönő­­tét mondunk mindazoknak, akik Tavaszy I,ászló elhunyta alkalmá­ból fájdalmunkban részvétüket nyilvánították és utolsó útiára el­kísérték. A gyászoló család. Y — Köszönetét mondok mind­azoknak. akik e^erptr+t fé-i «*>m Winfl^áber Alajos temetésén részt, vették, részvétnyiívinivísuk­­knl gyászomban osztoztak. Wind­­háber Alajosné. x A tavalyinál több vásárlót vonzott az árleszállítás Befejeződött a téli vásár Szombaton befejeződött a hagyományos ruházati téli vá­sár. A Centrum áruházakban a négyszázmillió forintos vásár­lási árukészlet több mint ki­lencven százalékát eladták; hat százalékkal többet, mint tavaly. A női és férfi télika­bátokból szinte a teljes meny­­nyiség elkelt. Kapósak voltak a női és férfi csizmák, a ru­hák, az öltönyök, valamint a kötöttáruk, és csaknem az utolsó darabig vevőre találtak a függönyök és az ágynemű­garnitúrák is. A BNV terüle­tén meghosszabbítják a Cent­rum pavilon nyitvatartását: február 26-ig várják ■» vásár­lókat. A Skála vásári forgalma ugyancsak nagyobb volt, mint az előző évben; meghaladta a húszmillió forintot. A fővárosi ruházati bolt vállalat engedményes áron, 46 millió forintnyi árut értékesí­tett, az előző évinél öt száza­lékkal többet. Az Aranypók üzletek vásári bevétele meg­közelítette a harmincmillió forintot. A Szivárvány áruhá­zaiban és üzleteiben a múlt évinél öt százalékkal nagyobb vásári forgalmat bonyolítottak le, a sportruházati cikkekből azonban húsz százalékkal töb­bet árusítotak kedvezményes áron, mint a tavalyi vásáron. Vasárnapi keresztrejtvény HÁROM KÖNNYŰ SZŐ A már kitöltött rejtvény­ábra három bizonyos szava kínál némi fejtörő játékot. Ha megtaláltuk, helyezzük őket szépen egymás mellé, s összeolvasva egy sajnála­tunkra méltó egyén áll előt­tünk. Tehát: kicsoda-micsoda ő? VÍZSZINTESEN. 1. sor: Ne­hezen olvasható, csúnya írás. 2. Közép-olaszországi folyó, — híres dal (szeizője: Y Ra­­dier, 3. A szolmizációs skála hatodik hangja, — becézett angol férfinév, — az Ipoly szlovák neve. 4. Magas hang­fekvésű fafúvós hangszer, — a rómaiak legkisebb pénzecs­kéje volt, — futópályák régi anyaga. 5. Közvetlen köze­lébe, — egyik megyénk rövi­dítésének kevert betűi, — napszak. 6. ... Nielsen mű­vésznő szem. neve volt, — leesni enged, — zálog eleje és vége. 7. sporteszköz, — az élőlények alkatával, testük felépítésével foglalkozó tudo­mányág. 8. Kossuth-díjas fes­tő és grafikus (az utolsó négyzetben szem. neve első betűje), — ételízesítő, — ide­gen férfinév. 9. Világszer­vezet, — a növény termése és őse. 10. ... országa, azaz Finnország, — idegen női név (pl. Lombard am. színésznőé is). 11. Meg lehet csinálni, például egy feladatot. FÜGGŐLEGESEN, 1. sor: Illyés Gyula színműve. 2. Szeszélyes sikdíszítés, az arab —mór művészet népszerű mo­tívuma, — fordított mutató­szó. 3. A szén és a nitrogén vegyjele, — betegségek elleni védekezés egyik formája, — kiejtett betű. 4. Unalmas, ke­­délytelen (ember). — Goethe Kőnigje. 5. Bécsi kacsa. 6. gyümölcs, — zeneszerző (1873 —1923). Népszerű műve a János vitéz. 7. Kicsinyítő képző, — érdekesen, vagy ki­talált elemekkel bővítve ad elő vmit. 8. Az egyik szülő becézett megszólítása, — az 1900-as évek jellegzetes ze­néje, — a cet eleje és a vége. 9. A mályvával rokon, lilás vi­rágú gyomnövény, —... West, am, filmcsillag. 10. Cicero kockája volt, — nagyobb víz­terület széle. 11. Színházi sze­rep, a régi színészeknél, — gépiesen szó szerint tanul. 12. Bizony, igazán, — Észak­amerikai indián törzs, név­elővel, — alá. 13. Svájci kanton és annak székhelye, ahová kalandozásaik során a magyarok 926-ban eljutottak, amiről Ekkehard latin nyelvű krónikája számol be. Valló Emil A megfejtést nem kérjük beküldeni, azt a jövő vasár­napi számunkban közölni fog­juk. HÓSZÁLLINGÓZÁS, ERŐSÖDŐ SZÉL A Brit-szigetektől az Észa­ki-tengeren, a német-alföldön, valamint az Alpok nyugati vonulatán át egészen az Ap­­pennini-félszlgetig magas nyo­mású övezet húzódik. A haj­nali, reggeli pára és köd meg­szűnését. változóan felhős, túl­nyomóan napos idő követi. A kontinens északi és keleti ré­szének időjárását a gyors vál­tozások jellemzik. A Lappföld feletti középponttal nagy ki­terjedésű ciklon örvénylik. A sarki léghullámok útját ha­vazás és gyakran megerősödő szél jelzi. Hasonlóan változé­kony idő van Kelet-, Délke­­let-Európában. Észak felől a kelet-európai síkságon át hi­deg levegő áramlik a Föld­közi-tenger partvidéke felé, többféle havazást, hózáport és szeles időt okozva. A hideg levegővel elárasztott területen a hőmérséklet csúcsértéké át­lagosan 3 és 9 fokkal elma­rad az .Ilyenkor szokásostól. Magyarországon szombat hajnalra —1 és —8 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt is gyak­ran változott a felhőzet. A keleti megyékben elszórtan havazott. A nyugati ország­részben pedig többször meg­erősödött a szél. A hőmér­séklet 11 órakor az ország­ban 0 és —4 fok között ala­kult. A várható időjárás vasár­nap estig: Jobbára erősen felhős lesz az ég, főként a keleti, észak­keleti országrészben várható szórványos havazás. Az észa­ki szél napközben többnyire élénk, _ Nyugat-Dunántúlon időnként erős lesz. A legala­csonyabb éjszakai hőmérsék­let —4. —9 fok között, a leg­magasabb nappali hőmérsék­let vasárnap o fok körül vár­ható. A Duna vízállása Budapest­nél 255 centiméter, a víz hő­mérséklete 1,4 fok.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék