Magyar Nemzet, 1984. július (47. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-01 / 153. szám

Vasárnap. 1984. július 1. Miig>ar\omzpt n Ma lép hatályba A 2.1981, (t. ,29.) KM— BM szá­mi! együttes rendelet a közúti közlekedés szabályainak (KRESZ) módosításáról és kiegészítéséről. (E jogszabályt a Magyar Köz­löny f. évi 4. száma kuzóiie.) Az 1984. évi 5. számú törvényerejű rendelet a társadalombiztosítás szervezetéről es irányításáról; a 18 1984. (III. 31.) MT szánni ren­delet a munkavédelemre! szóió rendelet mndosúásaról; az 1009 1981. (III. 31.) minisztertanácsi határozat a társadalombiztosítás szervezetéről és irányításáról, valamint az 1010 1984. (III. 31.) minisztertanácsi határozat a munkavédelem állami irányítá­sáról es ellenőrzéséről. (E jog­szabályokat a Magyar közlöny f. évi 13. száma közölte.) A 10 1984. (V. 2".) ABMH számú ren­delkezés a sportmunkatarsi munkakörben dolgozók munka­viszonyának egyes kérdéséiről. (E jogszabályt a Magy ar Közlöny f. évi 21. száma közölte.) A 4 1984. (VI. 8.) IM számú rende­let a jogi szakvizsga díjáról szó­ló rendelet módosításáról. (E jogszabályt a Magyar Közlöny f. évi 22. száma közölte.) A 22 1984. (VI. 14.) MT számú rendelet a közlekedéssel összefüggő egyes minisztertanácsi renöcleick mó­dosításáról. (E jogszabályt a Magyar Közlöny f. évi 23. szá­ma közölte.) A 10 1984. (VI. 27.) KM számú rendelet a vasúti jármüvek üzembehelyezesenek engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról; a 11 1984. (VI. 27.) KM számú rendelet a vasúti üze­mi célt szolgáló kazánok és nyo­mástartó edények üzembehelye­­zéséröl; a 12 1984. (VI. 27.) KM számú rendelet a vasúti jármű­vezető szakemberek képzéséről és vizsgáztatásáról; a 13 1984. (VI. 27.) KM-tVM számú együttes rendelet a nyomvonal jellegű vasúti építmény engedélyezésé­ről szóló rendelet módosításáról. <E jogszabályokat a Magyar Köz­löny f. évi 25. száma közli.) Az 1 1984, (VI. 29.) ME számú rende­let a társadalombiztosítás szerve­zetének es irányításának egyes kérdéseiről; a 21 1984. (VI. 29.) PM számú rendelet a fiatal há­zasok áruvásárlási kölcsönérói szóló rendelet módosításáról; a 22,4984. (VI. 29.) PM számú ren­delet a takaréklevélről szóló ren­delet módosításáról; a 23 1984. (VI. 29.) PM számú rendelet egyes takarékbetétek kamatozási féltételeiröi szóló rendelet módo­sításáról; a 11 1984. (VI. 29.) A3MH számú rendelkezés a tar­tós külföldi szolgálatot teljesítő dolgozók egyes munkajogi kér­déseiről szóló rendelet módosítá­sáról. (E jogszabályokat a Ma­gyar Közlöny f. évi 2«. szama közli.) Az 1981. évi 11. számú törvényerejű rendelet a ^Munka Törvénykönyve módosítás’árol; a 23 1984. (VII. 1.) MT számú ren­delet a növény- és állatfajták ál­lami minősítéséről szóló rende­let módosításáról: a 3 1984. (V II. 1.) BkM számú rendelet a játék­­is pénznyerő automaták rnúköd­­etéscről szóló rendelet módosí­tásáról; a 8 1984. (VII. 1.) EüM számú rendelet az egészségügyi gázmesterekről szóló rendelet módosításáról; a 8 1984. (VII. 1.) Ip.M számú rendelet egyes villa­mossági termékek ellenőrzéséről es minősítéséről; a 3 1984. (VII. 1.) MÉM számú rendelet a növény­­es állatfajták állami minősítésé­ről szóló rendelet módosításáról; a 21 1981. (MI. 1.) PM számú rendelet a magánszemélyek for­galmi adójáról szóló rendelet módosításáról: a 12,1984. (VII. 1.) ABMH számú rendelkezés a mun­kaviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóió rendelet mó­dosításáról. (E jogszabályokat a Magyar Közlöny f. évi 37. szá­ma közli.) A felsorolásból kitűnőleg a mai napon igen sok. korábban kihirdetett jogszabály lép ha­tályba. Ezek közül csak a fon­tosabb új szabályozásokra té­rünk ki röviden. A közlekedési miniszter és a belügyminiszter együttes ren­deleté a mai nappal módosítja és kiegészíti a közúti közleke­dés szabályairól szóló 1 19751 (II. 5.) KPM—BM számú együttes rendeletet. Mint köz­ismert, a köznyelv ezt a jog­szabályt nevezi KRESZ-nek. A módosításokról és a kiegészí­tésekről részletes kiadványok készültek és megfelelő módon az érdekeltek tájékoztatása kü­lönböző formákban is megtör­tént. A Magyar Közlöny 13. szá­mában közzétett valamennyi említett jogszabály a társada­lombiztosítás és a munkavé­delem állami irányításának új rendjéről tartalmaz szabályo­kat. E szerint a társadalom­biztosítás és a munkavédelem irányítását a jövőben állami szervezetek végzik. E tevé­kenységet eddig' a szakszerve­zeti Szervek irányították. A társadalombiztosítás irányítá­sára Országos Társadalombiz­tosítási Főigazgatóság elneve­zéssel a Minisztertanács új, közvetlen felügyelete alá tarto­zó országos hatáskörű szervet hozott létre. Ugyanakkor a tár­sadalombiztosításra jogosultak Érdekeinek egyeztetésére, kép­viseletére. az állami irányítás segítésére, a társadalombizto­sítás társadalmi ellenőrzésére Országos Társadalombiztosítási Tanács alakult. A Tanács egy­ben a Minisztertanács tanács­adó. javaslattevő és vélemé­nyező szerve. Megyékben a Fő­­igazgatóság irányítása alatt megyei társadalombiztosítási igazgatóságok működnek, me­lyeknek munkáját segítik a megyei társadalombiztosítási tanácsok. Ugyancsak a Főigaz­gatóság irányítja a ■Nyugdíj­folyósító Igazgatóságot, vala­mint a Vasutas Társadalom­­biztosítási Igazgatóságot és az Újságíró Tagozatot. A munka­­védelem állami irányítására és ellénőrzésére a Minisztertanács — ugyancsak felügyelete alatt — Országos Munkavédelmi Főfelügyelőséget, mint orszá­gos hatáskörű szervet hozott létre. A Főfelügyelőség irányí­tása alatt a fővárosban és a megyékben munkavédelmi fel­ügyelőségek működnek. A Mi­nisztertanács egyidejűleg Or­szágos Munkavédelmi Bizott­ságot is létrehozott. amely munkavédelmi kérdésekben a Minisztertanács tanácsadó, ja­vaslattevő és véleményező szerve. Az Állami Bér- és Munka­ügyi Hivatal elnökének emlí­tett rendelkezése újraszabá­lyozza a sportmunkatársi mun­kakörben dolgozók munkavi­szonyát. A rendelkezés szerint a munkáltató a nemzeti baj­nokság I. és II. osztályában szereplő egyesületként legfel­jebb 20 labdarúgóval, valamint a nemzetközi osztályú minő­sítéssel rendelkező sportolóval sportmunkatársi munkakörre szólóan munkaviszonyt létesít-' hét. Ez legfeljebb 5 éves hatá­rozott időtartamra létesíthető. A rendelkezés a továbbiakban meghatározza a sportmunka­társként alkalmazottak szemé­lyi alapbérének kereteit. Az igazságügy miniszter ren­deleté módosítja a jogi szak­vizsga díjról szóló korábbi rendeletet. A módosítás az elő­vizsga. illetve az ezzel kap­csolatos. pótvizsga diját álla­pítja meg. A Minisztertanács 22 1984. (VI. 14.) számú rendelete a közlekedéssel összefüggő egyes korábbi rendeleteket módosít­ja. , A módosítás összefügg a Közlekedés- és Postaügyi •Mi­nisztérium elmúlt évi átszer­vezésével. Lényegében a vas­úti közlekedéssel kapcsolatos hatósági jogkörök kerülnek új­raszabályozásra, illetőleg a Közlekedési Főfelügyeiet ha­táskörének ilyen irányú kiegé­szítését tartalmazza. A közlekedési miniszter em­lített rendeletéi ugyancsak ez­zel kapcsolatban tartalmaznak új szabályokat. A pénzügyminiszter 21 1984. (VI. 29.) számú rendelete újraszabályozza a fiatal háza­sok áruvásárlási kölcsönét. E szerint a kölcsön összege 10 000—40 000 forint lehet, ka­mata évi 8uo, lejárati ideje legfeljebb 3 ev. Ugyancsak a pénzügyminiszter . rendelete módosítja a takaréklevélre el­helyezett összeg kamatát, e szerint (i év eltelte után a ka­mat összege évi 9" 0. Egy má­sik pénzügyminiszteri rende­let a 3 évre tartósan lekötött takarékbetét évi kamatát 8°0-ban állapítja meg. Az Elnöki Tanács .11 1984. számú törvényerejű rendelete módosítja a Munkatörvény­könyvének a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi vé­delmére vonatkozó rendelkezé­seit. A módosítás lényegében azt jelenti, hogy csak a mun­kahelyi szakszervezeti tiszt­ségviselőket illeti meg a véde­lem. A belkereskedelmi miniszter 3 1984. (VII. 1.) és a pénzügy­­miniszter 24 1984. (VII. 1.) számú rendelete a játék- és pénznyerő automaták működ­tetésére vonatkozó . korábbi rendeleteket módosítja. A ren­deletek lényegében szigorítják az engedélyezési és működési feltételeket, illetve felemelik a forgalmi adó kulcsát. — Szegedi Molnár Géza paro­­clista a vendége a Hétfőn Hét­kor Pódiumszínoad sorozatának július 2-án, hétfőn 19 órakor a szabadsághegy) űi Tükör Jókai Klubban. (XII.. Hollós út 5.) — A HOÉT-TISZABA FŰI.. LADT Kalmár Gyula és Gmdon József, a Szolnok megyei Álla­mi Építőipari Vállalat két dol­gozója. Borús időben műanyag ladikkal csónakáztak társukkal, Csekö Józseffel együtt. Egyikük fürödni kezdett a csónak pere­mebe kapaszkodva, s amikor két társa vissza akarta őt húz,ni. fel­billent a csónak és mindhárman a vízbe estek. Kgyikük sem tu­dott úszni. Kct narti horgásznak sikerült Csckó Józsefet a part­ra menteni, két társának azon­ban mar csak a holttestét talál­ták- meg a riasztásra érkező tűz­oltók. __5 POR T Az OTSli elnöke elutasította a panaszokat Az NB I osztályú labda­rúgó-bajnokság utolsó fordu­lójában lejátszóit Volán SC— Budapesti Honvéd, valamint DVTK—Nyíregyháza mérkőzé­sek ügyében az MLSZ elnök­sége — 1984. június 7-én meg­tartott rendkívüli ülésén — mind a négy csapatot elma­rasztaló döntést hozott. Az MLSZ döntése ellen az érintett sportegyesületek ve­zetése panasszal fordult az OTSH elnökéhez. A panaszok­ban eltérő indokokkal ugyan, de lényegében az MLSZ elnök­ségének eljárását kifogásolták és jogkörét vitatták, ugyanak­kor a döntést megalapozatlan­nak. a hozott intézkedéseket pedig aránytalanul súlyosnak találták. Ezért azok megváltó­­tatását — enyhítését, illetőleg törlését — kérték. A beadványban foglaltakat az OTSH elnöke kivizsgálta, ennek során az érintett sport­egyesületek képviselőit, vala­mint az MLSZ vezetőit szemé­lyesen is meghallgatta. A vizsgálat alapján megálla­pítást nyert, hogy — Az MLSZ elnöksége a döntés meghozatalakor o lab­darúgó-bajnokság 1983—84. évi versenykiírásában megha­tározottak szerint jogszerűen járt el, az eljárás lefolytatása és az intézkedés meghozatala hatáskörébe tartozott: — a rendelkezésre álló ada­tok, dokumentumok és isme­retek kellő bizonyítékot szol­gáltattak annak megállapítá­sára, hogy a csapatok sport­szerűtlen, komolytalan játékot mutattak, amelyet alapvetően a Volán SC-nek és a Nyíregy­házának a bajnokság végső sorrendjének alakulására vo­natkozó érdeke motivált: — a hozott intézkedések az elkövetett cselekménnyel, a labdarúgás érdekeinek okozott sérelemmel arányban állnak. A vizsgálat megállapította, hogy az egyes csapatokat érin­tő intézkedések formáinak és mértékének meghatározásánál az MLSZ helyesén vette fi­gyelembe a sportegyesületek eltérő helyzetét, a sportszerűt­len, komolytalan játék kiala­kulásában való közreműködé­süket, valamint az egész baj­­noKságban tanúsított magatar­tásukat, a magyar, labdarúgás érdekében kifejtett tevékeny­ségüket. Mindezek alapján az OTSH elnöke az MLSZ elnökségének intézkedéseit — melyek sze­rint a Budapesti Honvéd SE 1983—84. évi eredményéből öt bajnoki pontot levont és a baj­noki címért járó 500 000 forin­tos MLSZ-helyezési jutalmat visszatartotta, a Volán SC csa­patát az NB I. osztályból ki­esettnek nyilvánította, a DVTK és a Nyíregyháza csa­patát az 1984—85. évi bajnok­ságra kihatóan négy-négy büntetőpont levonásával súj­totta, mindkét mérkőzés ered­ményét megsemmisítette — helybenhagyólag tudomásul vette, egyúttal a sportegyesü­letnek az új eljárás lefolytatá­sára és az intézkedések eny­hítésére vonatkozó kérelmét elutasította. A konkrét ügyekkel, vala­mint az NB I és II osztály­ban a bajnokság egyes fordu­lóiban tapasztalt kedvezőtlen jelenségekkel kapcsolatban az OTSH elnöke felhívta az MLSZ elnökségét, hogy to­vábbra is kellő szigorral jár­jon el azokkal a játékosokkal, sportvezetőkkel és sportegye­sületekkel szemben, akik, ille­tőleg . amelyek a labdarúgás­ban sportszerűtlen, meg nem engedett eszközök igénybevé­telével maguknak vagy egye­sületüknek jogtalan előnyöket igyeztek szerezni. Kötelezte az MLSZ elnökségét arra is. hogy a még vizsgálat alatt álló ügyekben a szükséges intéz­kedéseket tegye meg. Régen volt olyan izgalmas vitatémája a sportot szerető közvéleménynek, mint az MLSZ négy csapatot sújtó dön­tését követő napokban. Ho­gyan határoz a magyar sport legfelső vezetője, az OTSH el­nöke a hozzá benyújtott pana­szokkal kapcsolatban: jóvá­hagyja-e a döntéseket, vagy meghallgatást nyernek a fel­lebbezők? A vélemények megoszlottak. Talán túlságosan hosszú volt. a türelmi idő, talán túlságosan sokan úsztak meg kiáltó sport­szerűtlenségeket és bundától bűzlő mérkőzéseket ahhoz, hogy az emberek elhiggyék — egyszer mégiscsak betelik a pohár. Ezért volt — még a fe­­lelősségrevonást legerőtelje­sebben követelők számára is — kicsit megrendítő az MLSZ elnökségének szigorú határo­zata. A túlnyomó többség még­is egyetértett, s most nyilván megnyugvással fogadja Buda István államtitkárnak, az OTSH elnökének helybenha­gyó tudomásulvételét. Sajnálkozással, de mégis megnyugvással, mert csak igy lesz továbbra is hitelük a ki­mondott szavaknak, s csak így képzelhető el, hogy bezárulnak a kiskapuk, s az illegális pén­zeszacskók, s csak az lesz a labdarúgás, aminek lennie kell. Szívet-lelket gyönyörködtető, milliókat szórakoztató izgal-. más. látványos játék. Sport­játék. Jugoszláviai nyerte a tlr. Hepp lerenc kosárlabda eniléklornát Nem változott az alaphelyzet a • budapesti kosárgála záró­napján sem — a világbajnok szovjet, az olimpiai arany­érmes jugoszláv, az Európa­­bajnok olasz válogatott, vala­mint számos jó képességű amerikai játékos jelenléte el­lenére mindössze másfél ezren . várták a befejező két találko­zót. amelyen még mind a négy résztvevő azonos eseliyel pá­lyázhatott az első helyre. A nyitó találkozó után elszálltak a Magyarország—Adidas ve­gyes csapat reményei. A pén­teki jó teljesítmény folytatása elmaradt; álmatag, sok techni­kai hibával tarkított játékkal nem sok esélyük volt a biztos kezű „szlávik” ellen, s az első félidő hajrájának fellángólásá­­tól eltekintve nem tudtak partnerei lenni az olimpiai' bajnoknak. Végül Jugoszlávia 94:80 (36:39) arányban nyert. Losonczy újabb 15 pontjával figyelemre méltó, 48 pontos teljesítményt ért el a három nap alatt. A B-csoportos Európa-baj­­nokság küzdelmeire készülő magyar válogatott ilyen össze­állításban alighanem favorit lenne ősszel Finnországban. Hogy az Adidas-légiósok nél­kül mire lesz képes — nem tudni, hiszen Losoncit/ és a Honvédos Kiss Tamás kivéte­lével (akinek védőmunkájára elismeréssel tekintenek a szak­emberek) a többiek roppant lámpalázasan szerepeltek; gör­csös akarásuk ellenéré sem tudtak beilleszkedni az ame­rikaiak játékába. Rutinszerzés, tehát aligha segítette a ma­gyarok felkészülését, de tanul­ni bőven lehetett: soha ennyi kosárlabdás világsztár nem fordult meg Budapesten. A torna színvonalára utal az is. hogy az elmúlt esztendő legjobb amatőr kosárlabdázói­nak járó tiszteletdíjak közük kettőt budapesti vendeg vehe­tett át a zárónap' ünnepélyes díjátadásán: az ötszörös KEK- győztes. Európá-bajnok olasz Dino Menéngltin kapta az. ezüstkosarat, s a szovjet Arvi­­das Sabonis lett a harmadik. (Az év játékosa: Michael Jor­dán, Egyesült Államok.) A torna zárómérkőzésén a Szovjetunió visszavágott az olaszoknak a moszkvai olim­pián elszenvedett kínos vere­ségért. Ezúttal a sérülése miatt hazautazott 220 centis Tka­­csenko nélkül is könnyedén hengerelt, A 112:86 (62:40) ará­nyú szovjet győzelemnek a jugoszláv válogatott örült a legjobban, hiszen egyenlő pont­számmal, az egymás elleni eredmény alapján Dalipagicsék kerültek az élre. A továbi sorrend: 2. Szovjetunió. 3. Ma­gyarország—Adidas vegyes csapat. 4. Olaszország. A tor­na legeredményesebb játékosa a szovjet Bjelosztyennij lett 73 ponttal, a legjobb irányító az amerikai Byrd. míg a leg­jobb magyar játékosnak járó tiszteletdíjat Losonczy Árpád kapta. (árvay) S P O R I A 4 P L O Az Interlotó Kupában Győzött a \ ideoton. döntetlen az i llői úton Szombaton Európa-szerte megkezdődtek a labdarúgó In­­tertoto Kupa küzdelmei. A ma­gyar színeket képviselő két együttes, az FTC és Videoton saját pályán kezdte a soroza­tot. Az FTC az Üllői úton 10 000 néző előtt 0—0-ás döntetlenre végzett az Austria Klagenfurt­tal. A szépszámú közönség csa­lódottan távozott; a 0—0 egy rendkívül alacsony színvonalú, unalmas mérkőzésen született. Székesfehérvárott 2000 néző foglalt helyet a lelátókon, amikor kifutóit a pályára a Videoton és a Vitkovice. A csehszlovák bajnokság 10. he­lyezettje, bátran kezdett, két jó helyzetet hagyott ki. utána azonban feljött a Videoton; át­vette az irányítást, erőteljesen rohamozott, s úgy tűnt, itt biz­tos magyar siker születik. A helyzetek azonban sorra kima­radtak. A hazai fölény mutat­ta. hogy a vendégek a szünet után a 60. percben jutottak el először a Videoton kapujáig. Innen viszont kiegyenlítettebb lett a harc. fellazult a Vitko­vice védelme. így «született meg — a 72. percben — a Videoton győzelmét jelentő egyetlen gól: Szabó átadásával Horváth G. ügyesen lefordult egy védőről, s a kimozduló ka­pus mellett a kapu közepébe gurított. 1—0. Temesvári Andrea a wimble­doni nemzetközi teniszverseny neri egyesének 3. fordulójában io győzött, ezzúttal az ausztrál Su­­san Leó ellen 6:2, 6:2 arányban. A Nemzetközi Jégkorong Szö­vetség Bécsnek adta az 1987. évi A-csoportos világbajnokság rendezési jógát: a B-csoportos V/B-t Hollandia, a C-t Spanyol­­ország rendezi. Vízilabda-válogatottunk szomba­ton az NSZK-val szállt vízbe a duisbuigi nemzetközi torna 4. fordulójában. A két veretlen csapat küzdelme — izgalmas, változatos és olykor látványos játék után — 1,1:11 (3:2. 2:3. 3:3, 1:3) arányú döntetlent hozott. Az Osztrák Labdarúgó Szövet­ség szombati ülésszakán 164:72 szavazatarányban úgy döntöttek, hogy az l98o 36-os bajnoki évben az I. és II. osztályban 12:12-re csökkentik a 16—16-os létszámot. Huszonöt hónap után megoldó­dott az elnöki kérdés is: a szö­vetség elnöke Beppo Mauhart, az Austria Wien alelnöke lett. Tokióban, a férfi röplabda­tornán Dél-Korea 3:0-ra győzött Japán, míg Kuba ugyancsak 3:0- ra Kanada ellen. Alaposan visszaesett az érdek­lődés nébány sportág belépője­gyei iránt Los Angelesben annak ellenére, hogy a rendezők je­lentősen csökkentették az ára­kat. Az • USA Today szerint nem kétséges, hogy az érdeklő­dés csökkenése összefügg a szo­cialista országok kényszerű tá­volmaradásával. Óriási a felháborodás Nápoly­ban, amiért a Barcelona az utol­só pillanatban meggondolta ma­gát, s elállt az argentin labda­­rúgocsillag. Maradona átadásá­tól. Szurkolók százai vonultak a spanyol konzulátus elé. s csak a rendőrség akadályozta meg, hogy betörjenek az épületbe. Az olasz együttest valóban nehéz helyzetbe hozta a spanyol dön­tés: szombaton lejárt Olaszor­szágban az átigazolási időszak, s a nápolyiak nem gondoskodtak más nagy játékos megszerzésé­ről. Az UEFA-lioz fordultak pa­nasszal, s a megállapodások megsértésével' vádolják a Bar­celonát. Juhász Anikó nyerte a tor­nászválogatót Óvári Éva és Pe­tényi Anikó előtt. Az utánpót­lás korunknál Ladányi Andrea végzett az élen, A felnőtt nők a nyugatnémet—román—magyar hármasviadalra, a fiatalok az IBV-rc készülnek. Visszavágó az oszlálvozókon A területi bajnokságot nyert hat labdarúgócsapat ma játsz­­sza le visszavágóját az NB II- be jutásért folyó osztályozó­kon. Az első fordulóban mindhárom hazai pályán sze­replő együttes győzött: a Vác 4—l-re a Kaposvárral, a Ta­polca 3—1-re a Jászberén­nyel, a DELGBP 2—l-re a Du­naújvárossal szemben. A Vác szerzett tehát csak olyan előnyt, amely biztató lehet számára a visszavágón. Az osztályozókon a kupaküz­delmek kiírása érvényes. Pontszámegvenlőség esetén az összesített gólkülönbség, s ha ez is azonos, úgy az idegenben lőtt több gól számít. S ha még ez sem elég. úgy 2x15 perces hoszabbítás. s a végső esetben büntetőrúgás következik. Vasárnapi sportműsor Labdarúgás. A ■ területi baj­­nokcsapatok osztályozóinak visz­­sza vágói. Dunaújváros—DÉLÉP. 17. Jászberény—Tapolca, 17., Ka­posvár—Vác, 17. Lovassport. • Hortobágyi lovas­napok befejezése. 7.30. Motocross. Nemzetközi ver­seny Kiskunlacházán, 14. Sakk. Úttörő olimpia, Zánka, 8. Úszás. Budapest bajnokság. Konviádi uszoda. 9.30 és 16. Vitorlázó repülés. Országos bajnokság és Kohász kupa. Du­naújváros, 11. Verebes: újabb kél év az ETO-nál Június 30-án. szombaton le­járt Verebes József vezető ed­ző szerződése a Rába ETO-nál, ahol eddig három évet töltött el. A korábban elterjedt hí­rekkel • ellentétben a kiváló szakvezető továbbra is leg­szebb sikerei színhelyén ma­rad: újabb két évei írt alá az ETO-hoz. A klub szakvezetése nagy erőfeszítéseket tesz a csapat megerősítéséért. Több játékos — köztük Kardos .Jó­zsef. az Ű. Dózsa válogatott hátvédje — aláírta már az át­igazolási lapot, az átigazolá­sok azonban, csak a következő hetekben válnak véglegessé. Az öttusa Bajnokcsapatok Eu­rópa Kupájában, Bernben a szovjet bajnokegyüttes . végzett az »elsü helyen, 273 ponttal előz­ve meg az ót köVetö Újpesti Du;­­zsat. 3. a lengyel. 4. a sxájci, 5. a bolgár. 6. a brit bajnokcsapat. A némpivatalös egyéni versenyé­ben á szovjet Svarc és Sztaróóz­­tyiíi mögött Mizsér Attila 3. lett. A BEK küzdelmeivel párhuza­mosan folyó nemzetközi viada­lon Kaplanov végzett az éleit, míg a nagyszerű átlagteljesít­ményt nyújtó Bárdi Róbert a második. A mozgássérültek és vakok Fáklya Világjátéka szinpompá3 ünnepséggel fejeződött be New Yorkban. Az utolsó számként megrendezett 100 m-es síkfutás döntőjében. Lorensz Péter 4. lót:, ötvenhárom ország közel 30ün versenyzője között a magyarok 12 arany-. 12 ezüst- és 4 bronz­érmet szereztek. Az éremtáblá­­zat élén az Egyesült .Államok áll 104, Nagy-Britannia 76, Kanada 51 aranyeremmel. Négy szambán dőlt el az első­ség sorsa szombaton az ameri­kai úszók versenyén — mind a négy számban a világ idei leg­jobb eredményével. Férfi íoo háton Carey 55.32 mp-cel, 200 pillangón Morales 1:58.07 perc­cel, női 8ü0 gyorson Cotíen 8:28.08-cal. 200 végyesén Cául­kins 2:12.78-as amerikai rekord­dal lett első. A pedagógus természetbarátok 26. országos találkozóját szom­baton nyitották meg Győrött. Mintegy 350 természetkedvélö pedagógus ismerkedik három napon át a kisalföldi tájegység természeti szépségeivel, a megye városainak műemléki értékeivel, idegenforgalmi nevezetességei­vel. Budapest gj aloglöbajnokságán — szombaton délelőtt a Népli­getben a 20 km-es férfi bajnok Andjasfay Endre (Postás SE), a 10 km-es női bajnok Alföldi Andrea (Postás SÉ) lett, csapat­ban a VVM KÖBÉRT, illetve a Postás SE szerzett aranyérmet. Utánpótlás bajnok Zsula János (Tatabányai BSC), csapatban a TBSC. Tatabányán, a Vertes Kupa fér­fi ifjúsági röplabdatorna negye­dik fordulója után már csak a Szovjetunió veretlen. A magyar fiataloknak egy 3:2-és és három 3:G-ás ‘veresége van. Nemzetközi ifjúsági atlétikai viadalt rendeztek szombaton a Népstadionban magyar, román és csehszlovák fiatalok részvételével. A nap legjobb eredményét a 18 éves Fekete Ildikó (Debrecen) et­te el: az ifjúsági csúcsnál jobb eredménnyel. 647 centiméterre] nyerte a távoli: grást. de u hát­szél erősebb volt a megengedett­nél. A totó 26. hetének telitalálatom „szelvénye: x. l. 1. 1, 2, 1, 1, 1. L 1, 1. 1, 1, plusz 1. Szovjetunió —X ilágválogalott 2i:19 Londonban pénteken, a késő esti órákban befejeződött a Szovjetunió—Világválogatott sakkcsapat-viadal, amelyet négy forduló eredményeként a szov­jet válogatott nyert 21:I9-t*e. Az utolsó fordulót a világválogatott nyerte 5.5:4.5-re; ekkor Ribli Zoltán legyőzte Vágányául.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék