Magyar Nemzet, 1984. szeptember (47. évfolyam, 205-230. szám)

1984-09-30 / 230. szám

­ 10 \Hot | j_ m ILLEM(KÓR)TAN Van-e régebbi a tegnapi új­ságnál? Van, a tegnapi illem­kódex. A Singer és Wolfner által 1937-ben kiadott Új Idők il­lemkódexe számos, az úgyne­vezett ,,magyar középosztály” tagjai számára akkor fontos társasági ismeretre adott útba­igazítást. Az Ablakot nyitni és Zsúrasztal címszavak között néhány téma a tárgymutató­ból: Ajándék szegényebbek­nek, „Alázatos szolgája’’, Ato­­nális zene, Államfői kihallga­tás, Borravaló soffőrnek, Csirág (mármint a spárga, azaz az étel), Glaszékesztyű, Hamis­­kártyázás, Kezet levegőben hagyni, Királyi család tagja, Név­­jegy küldés. Pirulás. Táj­szólás, Társasági hölgy-e a dolgozó nő? sír A megszólításról szóló rész bevezetőjében ez áll: „Külföl­dön rég lejárt a címek és ran­gok divatja, de Magyarorszá­gon nagyon vigyázz, nehogy elvétsd a dolgot. Sokan meg­sértődnek, ha nagyságos asz­­szonyt mondasz méltóságos he­lyett.” S következik négy (!) nyomtatott oldalon a címek felsorolása, majd a megszólí­tási szokások. Nem volt nehéz tévedni. Vajon kinek dukált a méltóságos megszólítás? Íme, nem is a teljesség igényével: a püspök, a képviselőház elnö­ke, a követ, a kúriai bíró; ... a vezérőrnagy és az ezredes, az államtitkár, a miniszteri osz­tályfőnök és a miniszteri taná­csos; ... a koronaügyész és a korona­ügyész-helyettes; ... mindazok a főiskolai taná­rok és köztisztviselők, akik a III., IV. és V. fizetési osztály­ba tartoznak; ... a gróf és a báró stb. Mai ésszel nehezen felfogha­tó szabályok. Persze­­, az egyéb előírások nem kevésbé a le­tűnt korszak jellemzői. Külön táblázatba foglalták urak és hölgyek számára a délelőtt, illetve a délután szokásos öl­tözéket alkalom és ruhadarab szerint. Színházba például — megszorítás, földszint és pá­holy — kötelező volt a szmo­king. Ha manapság a színház­ban pulóveres tizenéveseket látunk, máris lemérhető, mi­lyen hegyomlásszerű átalaku­lás ment végbe a szokásokban. Szerencsére — e természetes­ség felé. Valamikor ugyancsak a har­mincas évek második felében jelenhetett meg — 1935-ös­ sta­­tisztikai adatokra hivatkozik ugyanis — a Pesti Napló so­rozatában a Művelt és udva­rias ember a XX. században című illemtankönyv, amely érezhetően számít a lap pol­gári liberális hagyományaihoz szokott olvasókra. Nem szigo­rú paragrafusokat közöl, ha­nem oldott, csevegő formában ismerteti a társasági viselke­dés egyes témaköreit Ha sza­bad paradox minősítéssel élni, néha tárgyilagos cinizmussal. Például: „Mi kell a karrier­hez? Jó modor, kevés szív. Jó ruha, erőszakosság, legalábbis fáradhatatlanság. Alkalmazko­dóképesség, hízelegni tudás. Elsőrendű fontosságú: ponto­san tudni kell, hogy kinek kell hízelegni. Körbeveszett tá­nol­­ság és az izlési szerv hiába­való koptatásával járhat a rossz helyezkedés, egy-egy rossz helyen leadott hízelgés.” Régi idők illemén lehet él­­celődni, lehet s kell felhábo­rodni, de illik elismerni az időtálló kívánalmakat is. Pél­dának okáért: „Általában ke­rülünk minden feltűnést az utcán. Csendesek vagyunk és szorosan alkalmazkodunk a holdsápok közlekedési rendjé­hez.” Avagy: „Ha csúnya a hangunk, ritkán telefonál­junk.” És az egyik fejezet záró­­mondata. ..Optimizmus a leg­­nagyobbfokú udvariasság.” Bízsunk hát benne, hogy illemkódex nélküli korunkban udvariasabb időket is meg­élünk még. (marafkó) Lumbini A Kirítyint fiút fog szülni. Szent gyermeket. Csodálatosan bölcset, Aki elutasítja, ami érzéki, Aki meg­szabadítja­ az embereket a tudatlanságtól Vagy kormányozza a világot, ha úgy dönt, hogy uralkodjék. (Sir Iidwin Arnold: Ázsia világossága — Köves Zlózsa fordítása.) Nevezetes év volt az 1898-as, a buddhisták számára. Dr. A. A. Führer archeológus szansz­­krit feliratú régi követ talált. Eszerint Asóka indiai király (miután véres, kegyetlen har­cok árán meghódította Kalin­­gát, majd megelégelte az em­berek gyilkolását, a nekik okozott szenvedéseket) Budd­ha — a Béke hercege — hí­vévé lett. Ellátogatva Lumbi­­nibe — ma Rupendehi — tisztelettel adózott e helynek. Oszlopot emeltetett, ezzel je­lölve meg Lumbini ligetében a barlangot, ahol Gautama Sziddhárta, a majdani Buddha született. Anyja, Mája her­cegnő, állva, egy fába kapasz­kodva adott neki 2500 évvel ezelőtt életet. Buddha 29 éves koráig apja fényes udvarában élt, és él­vezte az élet gyönyöreit. Ek­kor megelégelve a pompát, a fényes környezetet, nekivágott a vadonnak, és azt kutatta, mi okozza a szenvedést a vi­lágban és hogyan lehetne a bajokon segíteni. Harmincöt éves korában érte a megvilá­gosodás. Tanait az indiai Sarnathban kezdte el hirdet­ni, és egészen haláláig, 80 éves koráig tanított. Tanítása, Nehru szavaival: „Ezen a vic­­lá­gór,­a gyűlöletnek gyűlölet sohasem vet véget; a gyűlölet csak a szeretettől szűnik meg.” És:,,Az ember küzdje le a haragot kedvességgel, a rosszat jóval.” Buddha néni akart uralkodni; a tu­datlan­­ság átkától­­ akarta , .á­igszaba­­dítani az emberiséget. De: ,,Ha abszolútan olyasmit kell érteni, ami semmilyen ismert dologgal nincs kapcsolatban, akkor létezését sem lehet meg­állapítani semmilyen ismert érveléssel.- Honnan tudhatjuk, hogy bármi, ami nincs kapcso­latban más dolgokkal, egyálta­lán létezik-e?..., nem isme­rünk semmit, ami ne függene vagy függhetne össze valami­vel." A lélek békéje az, ami megszabadít a szenvedéstől. A szenvedés állapotának a vé­gén lehet elérni a nirvánát. A nirvána mibenléte bizony­talan; nem csupán kialvás, el­­lobbanás. A hamis vágyak ki­alvása — de mi csak negatív fogalmakkal írhatjuk le. Buddha tanításaival nem akart mindent megmagyarázni: „... csak egy maroknyi igaz­ságot adtam nektek, de eze­ken kívül még sok ezer igaz­ság van ...” Egy régi monostor romjai állnak az összetört Ashoka oszlop mellett. Ezt a király az időszámítás előtti 250-ben történt látogatásakor emelte; ugyanott Mája királynő cso­dálatos, kőbe vésett képe. A ligetben egy 1931-ben feltárt tavacska, amelyben az ifjú Sziddhárta herceg gyermek­korában fürdött. Évszázadok óta zarándokok végtelen sora látogatja, köztük olyan híres­ségek, mint a­­ kínai Éa-Hien és Huen Tsang, akik a hato­dik században tették meg hosszú vándorútjukat, hogy lássák Buddha szülőhelyét. E kis falucskában, a terai síkság trópusi környezetében, úgy tetszik, megállt az élet. A fényes múltat naponta bi­zonyítják az ásatások, az újabb feltárások. Kulturális drága­kő — mondják a nepáliak Rupendehire; végtelenül nyu­galmas hely és egyben archeo­lógiai központ. A nepáliak nem akarják Buddhát csak a magukénak vallani. Ő az egész világé, tanításai hamar elter­jedtek Észak-Indiában, Tibet­­ben, Japánban, Délkelet- és Kelet-Ázsiában. 1967-ben az ENSZ akkori, azóta elhunyt főtitkára, U Thant meglátogatta Lumbinit, és javasolta, építsék és fej­lesszék fel, a Lum­binii-ligetet. Létesítsenek zarándok- és tu­­ristaközpontot. A nepáli kor­mány természetesen örömmel fogadta a tervet, és megvaló­sításához nemzetközi segítsé­get kért. Több mint hétmillió dolláros költséggel — melyet az ENSZ és tizenhárom ázsiai ország adott össze — a terv megvalósult. Az emlékhely immár egész évben látogat­ható. Ksthmandutól mindösz­­sze 45 perc repülőgépen. Köves Rózsa Man Nemzet Vasárnap, 1984. szeptember 30. Szünidei „cursus”-ok Ha más­­súlycsoportban is, de lassanként már oly hagyo­mánya van az orvosok tovább­képzésében az őszi füredi or­vosi napoknak, mint a füredi Anna-dálnak. Az idén, október 4-től 6-ig az „előadásokat ön­ként vállalló” tudományos dol­gozók, nagynevű, nagy tekin­télyű professzorok és a tovább­képzést „tudatosan és önként vállaló” gyakorló orvosok sor­rendben 45. találkozójára ke­rül sor. Az orvostörténészek kalendáriuma szerint az idén mégis 101. évfordulóját ünnep­li a balatonfüredi orvosi na­pok, amely ötvenegy évvel ez­előtt, 1933-ban éledt fel némi szünet után újra, s így ez az ismétlődő előadássorozat már két emberöltőn át teljesíti fel­adatát — ahogyan dr. Ghyczy Kálmán méltatta a Medicus Universalis című folyóiratban. Mivel az orvostovábbképzés­nek ez a „szüneti cursus” for­mája nálunk a legelsők között létesült, illő visszapillantani a kezdetre, a füredi őszi orvosi napok elődjére. Az Orvosi He­tilap 1883-as évfolyama szerint ebben az évben „indult ná­lunk is mozgalom ilyenek, t. i. ismétlődő cursusok szervezé­sére”. Elindítói és a „szünidei cursusok” intézményének meg­szervezői : Markusovszky La­jos, Fodor József, Korányi Fri­gyes, Müller Kálmán, Dollin­­ger Gyula. Az Orvosi Hetilap hasábjain „1803. június 20-di­­ka” keltezéssel, a Tárcza ro­vatban tűnik fel az eszme, alá­írás nélkül, majd a Heti szem­le, a Vegyesek, illetve a Tár­cza rovatban ismételten szere­pel a ma is időszerű gondolat, mely szerint a tudományok rohamos haladása mellett kell, hogy az új ismeret közvagyon­ná váljon. A „cursus” hosszú nem lehet, nem szólíthatja el tartósan az orvosokat munká­juktól. célszerű, ha „szünidei”, mert akkor érnek rá leginkább az egyetemi tanárok, és rövid idő alatt kell minden szakmá­ból az újat ismertetni. Az évente ismétlődő tanfolyamok­étól remélhető,, hogy élő kap­csolat létesül a gyakorló orvo­sok és a tudományos terüle­ten dolgozók között, és hogy a gyakorló orvosok körében fo­kozódik majd a tudományos munka, meg a magyar szak­­irodalom iránti érdeklődés — az Orvosi Hetilap 1883-as év­folyama szerint. Az ügy fontosságát felismer­ve a budapesti orvostudomá­nyi kar tanárai önként és ön­zetlenül vállalták az előadások megtartását, az állami vezetés pedig jóindulattal pártolta ezt.. . A kezdeményezők tel­jesen a háttérben maradnak, csak egy-egy hírben fordult elő néhány név; a „cursus” első meghirdetését a rendező bizottság nevében Fodor Jó­zsef elnök és Müller Kálmán titkár jegyzik. Jelentkezni is az utóbbinál lehetett, Budapest IV., Váczi­ utcza 25. alatt. Az Orvosi Hetilap korabeli évfo­lyamában a nyári híradások reményt és aggályt egyaránt tükröznek még. L­esz-e érdek­lődés? Ha lesz elég jelentkező (meg előadó), akkor évente megismétlik. Majd a „szerény reményeket messze túlszár­nyalta a részvét... Az ügy hozzáértő kezekben van... A Jelentkezés várakozáson felüli, tehát az eszme életrevaló”. Az első „szünidei orvosi cur­sus 1883. szeptember 7-től egész 16-ig” tartott, a titkárság „az orvosegylet helyiségében IV. Aranykéz­ utcza 6 szám 2 emelet alatt volt. Tíz napon át a 4 tanár mindegyike 8—10 órában adta elő az anyagát reggel 8-tól este 6-ig, csak egy délórai szünettel.” A részvevők fogadott kocsin jártak elő­adásról előadásra, szabadon választották meg, melyik tár­gyradat hallgatják, hiszen a „tervrajzot” előre közölték. „Nappal munka, este társas ügyféli találkozás, ott is mix­­tum utile dulci” (a kellemeset összekötve a hasznossal). Egy visszapillantás író­ja az előadó­kat dicséri, az előadásokat méltatja, és csak a műsor zsú­foltságát meg az említett szak­mák (például a bonctan) hiá­nyát panaszolja. Javaslata is van: a vidékiek részére megyei támogatást, az utazók részére vasúti kedvezményt kíván. Egy negyedszázad alatt 14 „cursus”-on mintegy ezer elő­adó, mintegy ezer részvevőnek mintegy 300 tanfolyamot tar­tottak. Kizárólag az előadók áldozatkészsége jóvoltából. Ezért 1910-ben intézményesí­tették a szünidei „cursus”-okat, és megalakult az orvosi to­vábbképzés központi bizottsá­ga. A képzés decentralizáló­­dott, ezentúl az előadókat meg­fizették, a részvevőket anyagi­lag is támogatók, de az alap­elvek nem változtak, mint az Orvosképzés című lap 1911. évfolyamában olvasható. Egy visszaemlékezésben, az Orvosi Hetilap 1927-es évfolyamában pedig ez áll: „... az orvosok kiváltságos osztálya az, aki kórházban, klinikán dolgo­zik ... kötelességük tanítani, továbbképezni... és ehhez nemcsak az írás tartozik, de a közvetlen kapcsolat is.” (csákváry) * Az Operaház egyik zenekari próbáján Ferencsik János az egyik fiatal muzsikust meg­kérte valamire, de az illető nem értett egyet a kérésével. — Három mesterrel nem ta­nácsos vitatkozni, fiatalember — mondta gunyorosan Feren­­csik. — Őrmesterrel, házmes­terrel és karmesterrel. * Az Operaházban Bartók, A fából faragott királyfi című művének előadása előtt meg­kérdezte a színpadi ügyelőt: — Ki táncolja ma este a ki­rálykisasszonyt? Kovácsné? Orosz Adél művésznő klari­nétművész férje, tudniillik Kovács Béla. A kérdésnek mégsem csak humoros mellék­­zöngéje volt. A Bartók-mű elején egy hosszú, nagyon ne­héz szólótánca van a baleriná­nak. F­zt elejétől végig csakis klarinét hangjára táncolja. A karmesternek igen nehéz a táncosnőnek megfelelő tempót eltalálnia. Ferencsik aligha­nem a lélektanhoz is értett: ilyenkor hagyta, hogy a klari­nétművész férj teljesen önál­lóan játsszon: „Otthon már úgyis megbeszélték ...” * Ferencsik János egy ifjúság­nak szánt hangversenyen ve­zényelte Mozartnak azt a 12 éves korában komponált szim­fóniáját, amelyet­­'65-ben a salzburgi Mozarteum küldött el a budapesti Jeuvesses Mu­­sicales nak. Az István Gimná­zium növendékeiből alakult kis zenekar teljesítménye oly­annyira megnyerte a tetszését, hogy elhatározta, ezután fog­lalkozni fog velük. Tizennégy éven keresztül kétévenként, majd évenként vállalta egy­­egy nagy, önálló zenekari hangverseny betanítását és ve­zénylését. Felfigyelt több te­hetséges ifjú muzsikusra is. (Kapuvári Ztáma rajta) Több közülük így került az Állami Hangverseny Zenekar­ba. . Egyik alkalommal Beetho­ven I. szimfóniáját próbálták. A negyedik tételben finoman visszatér egy zenei motívum. — Gyerekek, kisasszonyok, fiatalurak, ezt úgy játsszuk el, mint amikor a kisegér kibújik a lyukból. Erre Ferencsik kimegy a próbateremből, majd az ajtón bedugja a fejét, nagyon óva­tosan, mintegy érzékeltetve a kérdést, nincs-e macska a kö­zelben...* Pár évtizeddel ezelőtt, a Rigoletto zenekari próbáján történt. Annak idején az első felvonásban a színpadon, há­tul, a díszletek mögött játszot­ta a­ mantuai herceg estélyén a tánczenét egy kis zenekar. A nézőtérről láthatatlan együt­tes több ízben pontatlanul „lé­pett be": hol korábban, hol későbben. Felszól a színpadra Feren­­csik: — Ki vezényli ott fent a ze­nekart? Zavartan előrejön az égővö­rös fülű kis korepetitor. — Hű, de szégyellem ma­gam!— kiált föl a karnagy. — A tanítványom! Ferencsik az idő tájt ugyan­is a Zeneművészeti Főiskola karmesterképző tanszakának tanára volt. Az égő fülű kis korrepetitor később mégis­csak igazolta mesterét: ma kitűnő karmester. A Stravinski zongoraversenyét nagyon régen nem játszották Budapesten. Amikor végre műsorra tűzték, az utolsó pró­ba után e sorok írója megje­lent Ferencsik szobájában ki­tűnő fiatal zongoraművészünk­kel, s együtt kérte meg mind­kettőjüket: egyezzenek bele, hogy a tévé is rögzíthesse a koncertet. A zongoraművész szokásos gyors modorában, elébe vágott Ferencsiknek: — Oké! Én már jól tudom ezt a versenyt! Mire Ferencsik.: — Lehet, fiatalember, hogy ön már jól tudja, de én még nem.* Lajtha László tanára volt Ferencsiknek a régi Nemzeti Zenedében. Most ez a régi, Semmelweis utcai épület a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanár­képző Intézetének ad­ hajlékot. A földszinti irodahelyiségek­ben gyűltek össze azok a ven­dégek, akik 1983. december 14-én hivatalosak voltak Laj­tha László emléktáblájának a felavatására. Ez volt Ferencsik utolsó nyilvános szereplése, őt kérték ugyanis fel az emlék­beszéd megtartására. A kisebb fogadás u­tán in­dultak fel a vendégek az első emeleti Lajtha László-terem­­be. A meghívottak Ferencsik előtt sorfalat alkotva kérték, hogy ő menjen fel elsőnek. — Köszönöm szépen, de én a végén megyek — hárította el az előzékenységet. — Én itt növendék vagyok. Végül idézzük a már súlyo­san beteg művésznek az egyik utolsó próbáján elhangzó sza­vait: — Hölgyeim és uraim, ké­rem­, ne húzzák az időmet, ne­kem abból már kevés van... Bálint Marcell Ferencsik Jánosra emlékezve „RÁDÖBBENÉS” Antikváriumi csemegének is beillik az a vékony kötet, amely 1939 közepén a Dunán­túl Pécsi Egyetemi Könyv­kiadó és Nyomda gondozásá­ban látott napvilágot, Német­ország háborús esélyei a né­met szakirodalom tükrében címmel. A müncheni paktum és az Anschluss után már alig-alig lehetett valakinek is kétsége: újra háború — világ­háború — lesz. Az esélyek „szokásos” latolgatásakor már­­már közfelfogásnak számított Európa-szerte, s hazánkban is, hogy a náci Németországnak egyértelmű esélyei vannak a győzelemre. S néhány hónappal a máso­dik világháború kitörése előtt, 1939. áprilisá­ban—máj­usában a baloldali eszmékkel való­ szimpatizálással aligha vádol-­­ ható dr. Lajos Iván elemző ta­nulmány írásába kezd. Célját pedig így indokolja meg az első — akkor még egyetlen — világháború tapasztalatai alap-­­ján: „Akkor is legyőzhetetlen­­nek tartottuk a germán óriást, akkor is »vágyálmokban« rin­gattuk magunkat és akkor is keservesen csalódtunk, mert az eredmény lett: Csonka- Magyaro­rszág. Úgy érzem, ma ugyanez a helyzet fenyeget mindnyájunkat! Nem akarom vizsgálni, hogy elkerülhető-e tényleg a háború, csak egyre fokozódó kétségbeeséssel lá­tom, hogy sajtónk egy része, sőt túlnyomó része mestersé­gesen preparálja közvélemé­nyünket az esetleg kitörő há­borúban Németország oldala melletti részvételünkre ... Elsősorban is a német szak­­irodalomhoz nyúltam, és ak­kor döbbent rám a­ rémület! Éppen ezért most úgy érzem, hogy jelentkeznem kell!” A kordokumentumként érté­kelhető, pontosan százoldalas könyvecske szerzője ugyanis arra „döbbent” rá, hogy ha összegzi mindazt, amit olva­sott s összeveti az előző hábo­rú tapasztalataival, akkor csak ahhoz a következtetéshez jut­hat el: Németországnak nin­csenek győzelmi esélyei! A szerző állítása alátámasztására idézetgyűjteményt nyújt át ol­vasóinak (akik meglepő mó­don nem is lehettek nagyon kevesen- -lévén hogy a kötet harmadik kiadása a húszezres példányszámot jelöli meg). Az idézetek olyan német szakem­berek, tábornokok, vezérkari tisztek és gazdasági szakértők véleményét tükrözik, akik nem elvi okokból kérdőjelezték meg Hitler világuralmi terveit, hanem „csupán” szakmai meg­fontolások miatt kívánták­ mind későbbre tolni a háború kirobbantását. A kötet szerzője, sorra véve a hadviseléshez szükséges fel­tételeket, fejezetről fejezetre igyekszik meggyőzni olvasóit, hogy Németország egyáltalán nem áll „oly készültségi fok­ban”, hogy kitarthasson egy hosszabb háborúban. A vil­lámháborúról pedig mint az egyik fejezet címében is jelzi, azt tartja, hogy csupán csak vágyálom, s idézi egy német vezérkari ezredesnek, Bü­low­­nak a Militarwissenschaftliche Rundschau-ban. 1936-ban meg­jelent írását: „Oroszország az egyetlen európai állam, mely­­lyel szemben a modern légi­­flották hatékony küzdelme te­rületének óriási kiterjedése miatt kevéssé valószínű..." Más fejezetekben az élelme­zés, az olajellátás, a hadiipar helyzetét vette górcső alá, s az összegyűjtött számszerű ada­tokat szembeállította a har­madik birodalom potenciális ellenfeleinek számsoraival. S a Németországgal szemben bi­zonyosan harcbalépő országok sorában a legtermészetesebben említi Amerikát. „Kétségtelen, és természetes is, hogy ma is vannak az amerikai politikai életben olyanok, kik továbbra is az izolációs politika hívei... A baj csak az, hogy nálunk mindig csak ezen kisebbséghez tartozó politikusok nyilatko­zatai látnak napvilágot, azt a látszatot keltve, mintha ők volnának többségben az ame­rikai közvéleményben és po­litikai életben...” Utólag — a történtek isme­retében — könnyű volna be­bizonyítani, hogy a kötet szer­zője mennyi mindenben té­vedett. De a háború kirob­banása előtt néhány hónappal e pécsi férfiú a német had­sereg legyőzhetetlenségének tilfin még csak kialakuló mí­tosza ellen adta közre tanul­mányát. (murányi)

Next