Magyar Nemzet, 1985. április (48. évfolyam, 76-100. szám)

1985-04-12 / 85. szám

10 k­­ . A vállalati tervezés új módszereivel foglalkozó két­napos, országos tanácskozás kezdődött csütörtökön Pécsett, mintegy félezer szakember részvételével. A konferencia, amely ipari, építőipari, keres­kedelmi és agrárgazdasági szekciókban vitatja meg a stratégiai és az operatív ter­vezés gyakorlatának fejleszté­sével kapcsolatos időszerű teendőket, pénteken fejeződik be.­­ A Bakonyi Bauxitbánya fejlesztési terveiről és a te­vékenységét érintő földtani­­kutatásokról tanácskoztak csütörtökön Tapolcán a du­nántúli bányászati és földta­ni szakemberek. A tanácsko­záson beszámoltak többek kö­zött arról a nagyszabású elő­készítő munkáról, amelynek eredményeként Nyirád térsé­gében még az idén gyorsí­tott ütemű bauxitkitermelés kezdődhet. SMOG És a többi csak lila gőz? (Vasváry Anna rajza) — Negyven évvel ezelőtt, április 11-én szabadult fel a buchenwaldi koncentrációs tábor. Az évforduló alkalmá­ból szombaton koszorúzást tartanak a helyszínen. Ugyanezen a napon a bu­chenwaldi emlékműnél a tá­bor egykori foglyai és több ezer NDK-ben­ lakos részvé­telével nagygyűlést tartanak. — Az Országos Munkavé­delmi Bizottság csütörtöki ülésén megtárgyalta az Orszá­gos Munkavédelmi Főfelügye­lő, az Állami Közegészség­­ügyi-Járványügyi Főfelügye­lőség és az Országos Bánya­műszaki Főfelügyelőség 1984- et elemző jelentését. — A környezetre veszélyes vegyipari hulladékok még­sem fri­ss­í­tésének országos prog­ramja apján az első hul­ladékégető művet Dorogon kívánják felépíteni. A terve­zett dorogi iparági égetőmű zárt technológiai láncban ár­­talmatlanítja a hulladékokat, várhatóan 1988-ban kezdi meg működését.­­ Újabb termelési sikerek születtek a munkaverseny lendületében a diósgyőri Le­nin Kohászati Művekben. Az elmúlt nyolc nap alatt a nagy­­olvasztó gyáregységben átla­gosan naponta 2105 tonna nyersvasat csapoltak, ami minden eddigi teljesítményt meghalad. — Könyvtárat avattak csü­törtökön a Békés megyei Nagyszénáson. A hat és fél ezer lakosú nagyközség olva­sói a kétszáznegyven négy­zetméter alapterületű, csak­nem húszezer kötetet kínáló korszerű könyvház szolgálta­tásait vehetik igénybe. A Fogyókúrázóknak zsír­szegény tejföl gyártását kezd­te meg a Budapesti Tejipari Vállalat. Az új készítmény a hagyományos­­, húsz százalék, helyett csupán­­ tizenkét száz­­zalék zsírt tartalmaz, íze, él­vezeti értéke azonban meg­egyezik az eddig előállítottal. Ára is kisebb: 7 helyett 5 forint 20 fillér. — X. Almássy téri Szabadidő Rez.pom mai, pénteki műsorában 17. órakor Téka-klub és gyermek­táncház várja a gyermeküket, 19 órától pedig az Új Irodalom Pó­diuma szórakoztatja a felnőtteket. — Tárlatvezetések és múzeumi előadások vasárnap: Művészet a középkori Magyarországon, fél 10- k­o­r :"Gótikus faszobrok és táblaké­pek. du. 3.­.kor. a. Nemzeti Galériá­ban. — A francia festészet klasszi­kus százada, 10-kor a Szépművé­szeti Múzeumban. — Párizs közle­­k­­­ési érdekességei, 11-kor a Köz­lekedési Múzeumban. — A közép­kori Buda királyi várpalotája és gótikus szobrai, fél is és du. 4- kor, a Budapesti Történeti Mú­zeumban.. . SÚLYOS KÖZÚ­T BALESET történt Orb­ollyán külterületén,­ Kolozs Lajos 28 éves gödöllői la­kos tehergépkocsival nekiütközött egy előtte haladó lovas fogatnak, s mindkét jármű felborult. A te­hergépkocsi másai közül Nagy Tibor 26 éves vaskos fiatalmb­r éle­tét vesztette, Kolozs és további három utasa, valamint a lovasko­csi hajtója pedig könnyebben meg­sérült. A vizsgálat eddigi adatai szerint Kolozs Lajos szabálytala­nul előzött, a rendőrség bevonta vezetői engedélyét. ­ A kiváló kollégium cí­met másodszor nyerte el a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bolyai Kollégiuma kimagasló szakmai, tanulmá­nyi, politikai, közművelődési és sporttevékenysége elisme­réseként. Az erről szóló ok­levelet csütörtökön adták át a Művelődési Minisztérium és a KISZ KB képviselői az egyetem nagy előadótermében rendezett ünnepségen. Szám­ok, lények A Süddeutsche Zeitung cik­ke arra hívja fel a figyelmet, hogy egyre gyakoribb a mela*­noma malignum­, egy korábban ritka, többnyire sötét színezetű bő*daganat. Otto Hornstein­er* iatigeni hermatológus az írás­ban hangsúlyozza, hogy a rák­­statisz­ti­kában a melanoma ma­­lignum terjedését csak a tüdő­rák előzi meg. A kutatóorvos szerint e bőrrák terjedésében a mértéktelen napozás a bűnös. A bőrt ugyanis egészen lassan kell a napsugárzáshoz szoktat­ni. Ezt a f­ajta bőrrákot különö­­sen gyakran fedezik fel az ar­­­­con, nőknél a lábon, a férfiak­tól pedig a háton. Elsősorban a világos bőrű, kékszemű embe­rek erősen veszélyeztetettek, a déli, barna bőrtípusnak, például a spanyolok körében a mélá­immá malignum szinte ismeret­len. A lap megírja, hogy az NSZK-ban évente százezer em­ber közül 12—13 betegszik meg, s a megbetegedések egyenlete­sen emelkedő irányzatot mutat­nak. v. o. ­ A Madách Színház igazgatósá­ga közli, hogy április­­20-ig, váltha­tó vissza (a váltás helyén) a Ma­dách Kamarában, ápr. 5-én, pénte­ken és 6-án, szombaton este, va­lamint 8-án, hétfőn du. elmaradt Játék a kastélyban jegyei. a televízió műsora 8.53 Műsorismertetés 8.55 tévétorna 9.00—9.20 Iskolatévé 9.20 A fényképezés úttörői Angol filmsorozat Vili 3. 9.45 Az isztambuli vonat Magyar—olasz filmsorozat IV­­. (ism­.) 10.40 Képújság 15.40—10.05 Iskolatévé 18.08 Műsorismertetés 16.10 Hírek 16.15 Hét történet az első szerelemről Szovjet tévéfilm 17.20 Képújság 17.35 Postafió­k 250. 17.50 Száz híres festmény 18.00 CJ Reflektor Magazin 19.10 Tévétorna 19.15 Esti mese 1 30 Tévéhíradó 20.00 ,Jane munkát keres | Angol tévéfilm 20.55 Népdalkórusok 21.00 Magukra hagyva — Auschwitz és a szövetségesek Angol dokumentumfilm 22.30 Tévéhíradó 3. 22.40 Himnusz 2. MŰSOR 18.13 Műsorismertetés 18.15 Képújság 18.20 Csörgősipka x/3. (ism­) 18.35 I­on Quijote Spanyol rajzfilmsorozat XXXIX 27. 19.00 Keresztkérdés 19.30 Paul Young és a Royal Family 20.00 Péntek esti randevú 20.50 Magellán Az ifjúsági szerkesztőség nyereményes játéka 21.00 Tévéhíradó 2. 21.20 Anneonék szerencséje Francia tévéfilmsorozat V 2. 22.15 Képújság fewWoWI Péntek, 1985. április 12. | ­ Megnyílt a néma­filmek mozija csütörtökön a csepeli Általános Művelődési Köz­pontban. A Magyar Filmin­tézettel közösen létrehozott mozit Veress József, a film­intézet igazgatóhelyettese nyi­totta meg. — A RICHTER-SKALAN 7-ES ERŐSSÉGŰ Föl­DRENGÉS rázta meg csütörtökre virradóra Japánt. A földmozgás központja Honsu­­szigetétől 500 kilométerrel délre volt. Sérülésekről, károkról nem érkezett jelentés. A Jégkávétól árí­tó központot avattak csütörtökön Dusno­­kon, innen irányítják ezen­túl a Bács-Kiskun megyei vé­delmi rendszert. Működési te­rülete Baja, Kiskunhalas és Kalocsa térségére terjed ki, a „jégernyő” összesen több mint százhatvanezer hektár termőterületet oltalmaz. — A Genda—Kruzo—TrHb—Laka­tos együttes karrierjezik április 12-én, pénteken. 18 órakor, a sza­­bad­s&Miegyl­eji Tükör .Jókai Klub Jazzpódium műsorában. (Buda­pest, Xll., Hollós utca 5.). — HALÁLOZÁS: .Mély fájdalom­mal tudatjuk, hogy özv. Molnár Jánosné szül. Dvoracsek Márta március 24-én, 511­ éves korában elhunyt. Temetése április 15-én, 15 órakor lesz, a Rákospalotai temetőben. Gyászolják unokaöcs­ém­e és családja. X — Dr. Hegyi J­enőné, Erzsiké elhunyt. Temetése 15-én, fél 2 órakor a pesterzsébeti temetőben lesz. Gyászolják: dr. Balázs Ház­inérné és családja. X — Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Özv. Hazay Áruimé, Zambelly Etelka 1985. febr. 15-én, meghalt. Kívánságánál­ megfelelően, szere­tett testvére mellé­ csendben el­temettük. Minden feülek­. értesítés helyett. X -- Szomorú szívvel értesítünk minden kedves barátot és isme­rőst, hogy Légrádi Károly 75 éves korában elhunyt. Kérésére csend­ben eltemettük. Minden külön ér­tesítés helyett. Légrádi Károlyn­é. X . Dr. Szen­tp­éteri László, 1985. március 20-án, életének 72. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk hamvait április 18-án. 9.30 óra­kor, a X. kerületi új köztemető halottasházából helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család. X — Fájdalommal tudatom, hogy szeretett nővérem Kálmán Osz­­kárné, az Operaház örökös tagjá­nak özvegye, hosszú betegség után elhunyt. Temetése április 14- én, vasárnap fél 12 órakor lesz a Rákoskeresztúri temetőben. (Koz­ma u. 6. sz.). Forgács Ferencné. * " * X — Fájó szívvel tudatjuk, hogy április 3-án, nyolcvanegyedik évé­ben, boldog házassága harminc­­negyedik esztendejében, hosszas szenvedés után elhunyt Somogyi Vilmos, az Operaház nyugalmazott sajtófőnöke, Péterfi díjas zenekri­tikus. Gyászolja felesége, Somogyi Vilmosné Halmy Lujza, húga Ko­vács Gáborné, a Halmy és •az Al­­fölsy család, barátai és m■ • tikitár­sai. Minden külön érzés- -A he­lyett. X — Fájdalommal tudatom, hogy férjem Csergő István nyugalma­zott újságíró, aki a Pesti Műsor­nak 20 éven át munkatársa volt. 81 éves korában hosszú betegség után elhunyt. Gyászoló felesége: Csergő Istvánná. X — Köszönetnyilvánítás: Köszöne­tet mondunk mindazoknak, akik Földvári Józsefné szül.: Lányi Éva temetésén, részt vettek, vagy rész­vétüket nyilvánították. Édesany­ja, fia: Földvári Róbert, menye, unokái. ‘ X . — Köszönetet mondok mindazokr­­á­t, akik felejthetetlen férjem, dr. Leszl Kornél temetésén részt vettek és részvétüket szóban, vagy írásban nyilvánították. Dr. Leszl Kornél *■»£. X — Temetkezéssel kapcsolatos uM*Márai gond­jától mentesítjük. Mindent egy helyen elintézhet! Megbf■'Av-feivét°l»*e kívánságra ház­hoz mecs'ünk, KFOVELET. Temet­­kez­si Szolgálat GM. V., Párizsi u. 6. 185-810. X OR­SZÁGOS ESŐ Tegnap a hajnali órákra a derült nyugati részeken 2—6, az erősebben felhős keleti megyékben 4—9 fokig hűlt le a levegő. Az időjárás a to­vábbiakban is változékony lesz. Nyugat felől mintegy neg­yven-száz kilométer, szeles felhőzóna lépi át hazánk te­rületét és nagy sebességgel vonul kelet felé. Nyomában, ha nem is­­ egy időben, de folyamatosan az ország egész területén kell számítani eső­re, záporra. Ennek mennyi­sége a Dunántúl nyugati és déli felén, valamint az or­szág északkeleti vidékén el­érheti a 7—13, másutt pedig a 3—8 millimétert is. A hő­mérséklet napi alakulása ter­mészetesen hűen követi az esőzóna vonulását, valamint a hidegfrontot kísérő,, észa­kira forduló és a Dunántú­lon viharossá erősödő szelet, így a Dunántúlon 8—11, az Alföldön, ahol mérsékeltebb lesz a szél 8—12 fokos dél­­utáni hőmérsékletek várha­tók. A frontzóna elvonulása után remény van rá, hogy a nyugati megyékben felsza­kadozik a felhőzet és eset­leg pár órára kisüt a nap. Mindez természetesen a front sebességétől függ. Az esti órákban nyugaton 4—9, ke­leten 6—10 fokos értékek vár­hatók. Ahogy a felhőzet el­vonul kelet felé, úgy szűnik meg az eső is. Néhány európai nagyváros várható maximális hőmérsék­lete: Athén 25 Belgrád 17 Berlin 11 Bécs 11 Budapest 10 Bukarest 17 Kijev 8 Leningrád 2 London 10 Madrid 14 Moszkva 5 München 9 Párizs 13 Prága 12 Róma 18 Szófia 21 Varsó 7 Kedvezményes kirándulás Húsz százalékkal olcsóbban utazhatnak a Magyar Nemzet olvasói a Budapest Touristtal április 28-án a Tiszazug vidékére Utazás autóbusszal. Útvo­nal: Budapest—Szolnok— M­a­r­t­f­ű—T­i­s­za­f ■öld vár— Cserkeszelk­—Kunszentmár­­ton—Tiszakürt—Kecskemét —Budapest. Program. Rövid pihenő Szolnokon. Tiszaföld­­váron a Földrajzi Múzeum és Bányai Kornél emlékszobá­jának, Kunszentmártonban a Helytörténti Múzeum és Bo­­zsik Kálmán fazekas állandó kiállításának megtekintése. Tiszakürtön séta az Arboré­tumban és a Tisza-parton. Visszaútban rövid pihenő Kecskeméten. Ebéd Kunszent­­mártonban. Kedvezményes részvételi díj 330.— Ft. Indu­lás reggel 7 órakor a Roose­­velt térről — visszaérkezés Budapestre kb. 20 órára. A Magyar Nemzet „Honunk a hazában1’ rovata április 26-ára ad körképet Tiszaföldvárról. Jelentkezni lehet a Budapest Tourist bármelyik irodájában. Kézre került a rablóbanda Veszedelmes bűnbanda te­vékenységére tett pontot a Budapest­i Rendőr-főkapitány­ság. December 2-án, hajnal­ban betörtek Budafokon egy parodista művész Pannónia utcai lakásába. A tettesek — mint később kiderült — né­gyen voltak. Baranyi Zsolt 20 éves MÁV-dolgozó, Romhányi József 20 éves büntetett elő­életű, Oláh István 19 éves és Szombati Béla 21 éves f­og­­lalkozásnélküliek. Ez utóbbi korábban a Szt. István kör­úti Víg presszóban működött „feketén", mint portás, illet­ve­ mint kidobó ember. December 2-án, hajnalban a társaság három tagja a Múzeum körúti , Húszéves ne­vű presszóban szórakozott. Ide tért be negyedik társuk, Szombati, aki bérelt autóval járt. — Vigyél el bennünket, egy címre — javasolták — nem jársz majd rosszul. Szomba­ti vállalta. Útközben felhív­ták telefonon a parodistát, de senki sem s­ette fel a kagy­lót. A ház elé érve Oláh és Szombati az autó mellett fi­gyelt, két társuk pedig be­tört a lakásba. Onnan érté­kes műszaki cikkeket és egyéb holmikat loptak el, összesen százhatvanegye­zer forint értékben. A zsákmányt ismeretlen orgazdának adták el. A szomszéd házban az egyik lakó felfigyelt rájuk, és miután a betörésre fény de­rült, közölte, hogy a ház előtt álló autó rendszáma ZX volt, holott az XX volt, így a tár­saság tagjainak sikerült ke­reke­t oldaniuk. Alig három nap múlva újabb bűncselekményt követ­tek el. Délután, 5 óra tájban beültek a Halló önkiszolgáló büfébe. Baranyi, Romhányi és Oláh, s megfigyelték, hogyan viszik a pénzt a kasszából a postára. Amikor újabb ösz­­szeget — 21135 forintot vett ki az üzletvezetőnő — Rom­­hányi odaugrott, kitépte a ke­zéből a pénzeszsákot, Bara­­nyi pedig mellbevágta a nőt. Mindketten kirohantak a bü­féből és elmenekültek. Oláh azonban ott maradt. Majd miután elhagyta a büfét, a XIII. kerületben levő Vino bárba ment, ahol üzenet vár­ta, hogy Kőbán­yára menjen társai után. F­ar szanálásra ítélt üres lakásban találkoz­tak, ahol a rablott pénzből Oláh hétezer forintot kapott. December 10-én, kora este, a József körút 37. számú ház­ban levő postahivatalba akart pénzt vinni M. Tibor üzlet­vezető-helyettes. Baranyi, aki ott ólálkodott, tarkón ütöt­te, elvette tőle a reklámszaty­rot, amelyben tizenkilencezer­­háromszáz forint volt és el­menekült. Egy héttel később a nyomozók a Halló büfében személyleírást kapnak egy szőke, göndör hajú férfiről, aki a tettesekkel egy­­asztal­nál ült. A nyomozás során megállapított­ák, hogy az il­lető Oláh István, akit elő­állítottak a BRFK vizsgálati ■osztályára. Csakhamar odake­rült Baranyi, majd­ későb­­b két társa is, akik ellen körözést adtak ki. Baranyi beismer­te, hogy a büfében tört­ét rablás után az üres pénzes­­zsákot a Baross utcai Izsák söröző illemhelyén a víztar­tóban rejtették el. A rendőr­ség ott meg is találta. Baranyinál a motozás során egy hatezer forintról szóló takarékbetétkönyvet találtak, amelyet a rablások után nyi­tott. Szombati zakójának­­be­lése alól pedig aranytárgyak­ról szóló, huszonhatezer forint értékű Zálogjegy került elő. Ezeket valaki ittasan a Húsz­éves presszóban vesztette el és Szombati­­megtalálta. A le­tartóztatásban levő társaság tagjai ellen rablás, betörés és lopás bűntettének alapos gya­nú­ja miatt tesznek vádeme­lési javaslatot az Ügyészség­nek. Balla Ödön A színházak pénteki műsora Erivel Színház: Turandot (4. bér­. 5. ea., 7) — Várszínház: JeaKura (7) — Katona József Színház: Uu^* mar áh Alkonyi ház (7) - Voreiel (éjjel fél il) — Vígszínház: Ugyan­az, hátulról (7) — Festi Szính­áz: Tangó (a márc. 17-i jegyek érv. 7) —• Fővárosi operett színház­: Leány­­vásár (7) — Thália Színház: Ma­gyar kocka (7) — József Attila Színház: A tanítónő (7) — vidám Színpad: Hajrá, magyarok (7) — Telepedisha: Majd kialakul — Pe­riül, avagy Most mi jövünk . . . (éjjel fél 11) — Mikroszkóp Szín­pad: Motósieka (du. 4). Bal? Jobb? Bal! (fél 8) — Radnóti Miklós Színpad: Bolond Istók (7) — Jó­zsefvárosi Színház: Én és a kis­­öcsém (7) — Játékszín: János vi­téz (du. 3), Adáshiba (7)­­ Buda­pesti Gyermekszínház: Tündér a padláson (du. 3) — Állami Bábszín­ház, a Népköztársaság útján: Obil király — A kispolgár hét főbűne (fél 8) — a Jókai téren: Toldi (de. 10) Kurtád György: Bornemissza Péter mondásai (7) — Lézerszín­ház: SztáRock (6), Mike Oldfied (fél 8)­ — Book Színház: A Báb­játékos (MOM, 7) — Zeneakadémia: MÁV szimfonikusok (MÁV-bérl. A 7. fél 8) — Pi­sti Vigadó: Bradá­­nyi Iván szerzői estje (du- 5 és fél 9) — Kamaraterem: Gáti Oszkár estje (8) — Mátyás-templom: Pes­­kó György orgonaestje (8) — Tó­városi Nagycirkusz: Attrakció '85. (du. fél 4 és fél 8). — Az angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelvgya­­korló társalgási körök tavaszi programjai: minden szerdán és pénteken 17—22-ig a Hungária Ká­véházban van a találkozó, elő­adásokkal. Ugyancsak pénteken, (április 19-től), a Wesselényi u. 16. szombatonként az Osvát u. ul. alat­ti pinceklubokban, vasárnap a Népköztársaság útja„8l. alatti Haj­nal Eszpresszóban. E­z utóbbi há­rom este tánc is van, 18—22-ig. Szombaton 11 órakor a Szépművé­szeti Múzeumban van a találkozó és vasárnaponként nyelvgyakorló séta indul 10 órakor, a Moszkva térről. Hétfőnként színház—mozs­­logatás. Havonta egy művet el­olvasunk és arról beszámolót tar­tunk. — HARMINC TONNA MA­RI­JUAN­ARA bukkant a san fran­­ciscói parti őrség egy feltartózta­tott és átkutatott ha­jón. A nem íritlennapi fogás ,,értéke" több m­int százmillió dollár. A fedélze­ten tartózkodó hat amerikai állam­polgárt letartóztatták. — Csatornarekonstrukció a Sza­badság téren: Több mint 900 mé­ter hosszú csatorna átépíté-'é* dik meg a napokban a Szabad'5** téren. A beruházó F*vár ~os* C­sato r­­nézási Művek az átépítést a kör­nyezet kímélésével és a forw*a l''ni lehető legkisebb zavaráséval vé­­geztetik el. az útburkolat fe’l)’»ordá­­sát nem igénylő. .osőátbúz'j: « módszerrel. Az eljárás kid^1*-‘r'l'Jn a BONÉN E'ft-Mearn ■*, amely a Svabadság tén munkára • is megbízást kinőtt. A rpip'-he­­rukeió oi m­illió forint. 5 a munkát várhatóan az év végére fejezik be.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék