Magyar Nemzet, 1985. június (48. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-01 / 127. szám

s... Maovik­ Nemzet S­A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA A­ nevetők segítői­ A Tanács körút egyik ki­rakatéban a patinás buda­pesti gimnázium tablója lát­ható. Középütt — az osz­tályfőnökkel és az igazgató­val egy sorban — egy har­madik személy fényképén akadt meg a szemünk. Alá­írása ennyi: Szabadi László, liftkezelő. Vélhetnek e gesztust a ne­gyedik gimnazisták demok­ratikus gondolkodása jelé­nek, de tekintsük inkább szimbólumnak. És az a csak­nem kétszázezer pedagógus, akit illő tisztelettel a mai napon köszönt az egész or­szág, talán nem tartja illet­lenségnek, ha sok évtizedes szokásaival ellentétben e sorok írója most elsősorban azokról szól, akik a nevelők munkáját segíthetik. Teszi ezt abban a meggyőződés­ben, hogy a pedagógusok te­vékenysége majdnem olyan mértékben függ a külső és belső feltételektől, mint az igazgatótól, a szakfelügye­lőtől, vagy a legfelső veze­téstől. Nem titok, hogy a magyar iskolák többségében nem a legkedvezőbb körülmények közepette dolgoznak a pe­dagógusok. És ha fizetésük a tavaly őszi béremelés óta sem túlságosan magas, ked­vüket gyakran szegik — és idegeiket is sűrűn rongálják — a rossz körülmények. Ott például,­ ahol a takarítónő nem látja el rendesen mun­káját, s nevelők a tanári szo­bában, a tanteremben be­piszkítják tiszta ruhájukat, aligha foglalják imájukba az intézményt. Ahol az ad­­rminisztrátor, az iskolatitkár — már ahol van ilyen — ha­nyagul végzi munkáját, ott a tanítókra és tanárokra há­rul sok olyan írásos feladat, ami nem az ő kötelességük volna. A tavaly őszi miniszteri utasítás az adminisztrációs terhek csökkentéséről igen nagy jelentőségű rendelke­zés ugyan, de csak követke­zetes végrehajtással valósul­hat meg. Némely vezető jog­gal állítja: bizonyos írásos jelentések nélkül sem az igazgató, sem a felső irá­nyítás nem kaphat hű ké­pet az iskola munkájáról. Ez igaz, de kérdés, hogy eze­ket a beszámolókat a pe­dagógusoknak kell-e elké­szíteniük. Ebben a vonatko­zásban jelentős a nem­ peda­gógus munkatársak szerepe. Közvetve és közvetlenül azt segítik elő, hogy a pedagó­gus a hivatásának éljen, an­nak, amire képesítése szól. Mennyi gond és mérgelő­­dés forrása az elnyűtt, a használhatatlan szemléltető­eszköz, írás- és diavetítő, le­mezjátszó, magnetofon, tele­kié, és sok egyéb, amitől, ha működik, az óra érdekeseb­bé, színesebbé, maradandób­bá és hasznosabbá válhat. Ám ha a karbantartással megbízott kolléga nem vég­zi el legjobb tudása szerint a munkát, ez nemcsak bosz­­szúságot okoz, hanem oly­kor kudarcra ítéli is az egész órát. Térjünk vissza ismét a tablóhoz. Ha a több eme­letes épületben a felvonó el­romlik, vagy kezelője nincs a helyén, hány és hány pe­dagógusnak — köztük nem kevés idősebb, netán vissz­­eres lábú, vagy éppen áldott állapotban levő nőnek — kell naponta megmásznia lépcsők sokaságát. Sok az ehhez hasonló bosszúságuk. Említsük csak példaként, mint sokszor visszatérő bajt, a rossz fűtést. Ember le­gyen a talpán az a pedagó­gus, akinek az idegeit, mun­káját nem rongálja a gyöt­rődés. Nagy mértékben támogat­hatja az iskolai munkát az anya és az apa, és képvisele­tükben a szülői munkakö­zösség. A nevelés ugyanis az otthoni segítség nélkül aligha lehet eredményes. A pedagógusokat támogató szülők munkáját ismerte el az a minisztériumi kitünte­tés, amelyet az elmúlt hó­napokban adtak át tíz szü­lői munkaközösségi elnök­nek a Hazafias Népfront székházában, a mozgalom országos titkársága javasla­tára. Nézzük a témát más oldal­ról. Széles körű és szenve­délyes — ha nem is mindig a legjobban előkészített — szakmai vita után tavaszi ülésszakán az országgyűlés elfogadta az oktatási tör­vényt. Jól tudjuk, a törvény csak keret, amelynek álta­lános jellegét miniszteri ren­delkezés fogja konkretizálni. A pedagógusok joggal bíz­nak abban, hogy e rendelke­zés világosan megszabja majd nemcsak a feladato­kat, kötelességeket, hanem a jobb működéshez szüksé­ges feltételeket is. Azt pél­dául, hogy milyen személy­zet szükséges a nevelők munkájának jobb ellátásá­hoz. Egy valamiről azonban nem rendelkezhet sem tör­vény, sem miniszteri utasí­tás. Ez pedig a pedagógusok önbecsülése, amelyről a mi­nap a budapesti pedagógiai tanácskozáson oly nagy hangsúllyal szólt Grósz Ká­roly, a budapesti pártbizott­ság első titkára. Ebben ben­­ne foglaltatik az emberi mél­tóság megőrzése, a jogos tisztelet megkövetelése mindazoktól — és itt a szü­lők mellett gondolok a tár­sadalmi szervezetek, hivata­lok, téeszek, üzemek, gyá­rak képviselőire is — aki­ket bármiféle kapcsolat vagy jó értelemben fölfogott ér­dek fűz az iskolához. De ezen túlmenően az iskola ügyeibe illetéktelenül bele­­avatkozókkal, bennfenteske­­dőkkel, az összeköttetéseik­re okkal, ok nélkül hivatko­zó személyekkel szemben is ragaszkodjanak hivatásuk méltóságához a pedagógu­sok. A mai napon az ország va­­lamennyi óvodája, általános és középiskolája, főiskolája és egyeteme nevelőit kö­szöntjük a nehéz és fáradsá­gos munkáinkat joggal meg­illető tisztelettel. Ezúttal nem az ünneprontás szándékával — hanem a kép teljesebbé tétele érdekében — szóltunk azokról, akik e tevékenysé­get segítik. Akik hozzájárul­hatnak ahhoz, hogy a peda­gógusok kevesebb gonddal küszködjenek az új nemze­dék nevelésében. J­ábor István Szovjet javaslat a genfi tárgyalások előmozdítására Az SZKP főtitkára a fegyverzet korlátozásának lehetőségéről AZ ATOM- ÉS ŰRHADÁSZATTAL foglalkozó szovjet­­amerikai találkozó csütörtökön kezdődött második fordulója újabb lehetőséget kínál a kölcsönösen elfogadható megoldások felkutatására, állapítja meg a TASZSZ hírügynökség katonai szemleírója. Eleng­edhetetlenül szükséges azonban a genfi tár­gyalások sikeréhez, hogy mindkét fél tanúbizonyságot tegyen politikai készségéről. Csak ily módon érhető el ugyanis, hogy az egyenlő biztonság elvén nyugvó és egyenjogúságon alapuló megállapodás születhessen, hangsúlyozza a cikk szerzője. Em­lékeztet arra is, hogy január óta — amidőn is rögzítették közös nyilatkozatban a svájci konferenciavárosban megrendezésre kerülő találkozó tárgyát és céljait — Európában nőtt a nukleá­ris szembenállás szintje. E helyzetnek a kialakulásáért a szak­értő megítélése szerint kizárólag az Egyesült Államokat terheli a felelősség. Mind ez ideig Washington nem mutatta jelét an­nak, hogy szándékában állna érdemi erőfeszítéseket tenni a nukleáris fegyverek kérdésének kölcsönösen elfogadható meg­oldására. A Szovjetunió ugyanakkor már többször és egyértel­műen leszögezte, bármikor kész arra, hogy megállapodást kös­sön arról, milyen módon lehetne Európát teljes egészében mentesíteni a közép-hatótávolságú, valamint a harcászati nuk­leáris fegyverektől. A NATO tagállamai viszont figyelmen kí­vül hagyják ezeket a kezdeményezéseket, fejezi be gondolat­­menetét a szovjet katonai szakértő. AZ ERŐVISZONYOKRÓL adott elemzést a Pravda pénteki száma a Görögországban vasárnap sorra kerülő parlamenti választások előtt. Papandreu miniszterelnök Panhellén Szocia­lista Mozgalma és Micotakisz Új Demokrácia Pártja mérkőzik meg egymással. Az SZKP központi lapja megállapítja, a hala­dás hívei a szavazás eredményeként azt remélik, hogy folyta­tódnak a pozitív átalakulások, s az ország mind nagyobb mér­tékben járul majd hozzá a tartós béke megteremtéséhez. A megelőző választási kampányt értékelve a cikk megállapítja: a jobboldali ellenzék különösen a belső helyzetre és a gazda­sági állapotra fektette a hangsúlyt, s kerülte a külpolitikai kérdéseket. Ennek az okát a Pravda egyértelműen abban látja, hogy a PASZOK vezette kormánynak az amerikai jelenlét korlátozására s az önállóság jegyeit viselő külpolitika kialakí­tására tett törekvései kedvező fogadtatásra találtak a lakosság körében. Ezért az újdemokraták most a gazdasági nehézsége­ket lovagolják meg, s a meglevő gondokért a mostani vezetést teszik felelőssé, amely azonban e terheket éppen az előző, jobboldali pártoktól kapta örökül. ÁTFOGÓ REFORMOK vethetnek csak véget a polgárhábo­rúnak, s ennek megvalósításában segíthet Damaszkusz és Bej­rút katonai együttműködése, jelentette ki Amin Gemajel Hafez Asszaddal folytatott megbeszélése után. A libanoni elnök újságíróknak nyilatkozva elmondotta, a biztonság fenntartását Szíria láthatná el a kormányhadsereggel együttműködve, a po­litikai változtatások hatályba léptetéséig. Gemajel szavaiból megfigyelők arra következtetnek, hogy az ország keleti és kö­zépső részén állomásozó damaszkuszi csapatok napokon belül bevonulhatnak a fővárosba, hogy véget vessenek a síita és palesztin, illetve a muzulmán és keresztény milíciák harcainak, szlovákiai baráti látogatásra hívta meg Mihail Gorbacso­­vot, aki a meghívást köszönet­tel elfogadta. A TASZSZ jelentette Moszk­vából: Újabb fontos lépést tet­tünk a szovjet—csehszlovák együttműködés fejlesztésében, a két párt és a két nép közötti barátság és szövetség megszi­lárdításában — így összegezte a látogatás eredményeit Mi­hail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára azon a vacsorán mon­dott pohárköszöntőjében, ame­lyet Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, csehszlovák köz­­társasági elnök tiszteletére adott pénteken a Kremlben. Kijelentette: távlatot nyújt, biztonságot ad a testvérorszá­goknak a szocialista gazdasági integráció, a testvérországok KGST-beli kétoldalú és több­oldalú együttműködése. Beszédének külpolitikai ré­szében a párt főtitkára min­denekelőtt arra utalt, hogy Nyugat-Európában tovább te­lepítik az első csapás mérésére alkalmas amerikai nukleáris rakétákat. Újra és újra meg­kérdőjelezik a jaltai és a pots­dami konferencia, a háború utáni fejlődés eredményeit. Kü­lcsönös bizalom A Szovjetunió és Csehszlová­kia a testvérországokkal együtt amellett van, hogy megállítsa a feszültség fokozódásának fo­lyamatát, amely csakis egy nukleáris konfliktushoz vezet­het. Figyelmeztetett arra, hogy türelmet kell tanúsítani az idő­szerű problémák megoldása érdekében. Javasoltuk az Egye­sült Államoknak — mondotta Mihail Gorbacsov —, hogy a genfi tárgyalásokon hozzanak közös intézkedéseket az űr­fegyverkezés megakadályozá­sára, és a fegyverkezési haj­sza megfékezésére. Ez az eny­hülés szempontjából, és végső soron a háborús veszély ki­iktatása szempontjából igen jelentős intézkedés lenne. — Csütörtökön Genfben megkezdődött a tárgyalások második fordulója. A Szovjet­unió a korábbiakhoz hasonlóan arra törekszik ezeken a tár­gyalásokon, hogy az egyenlőség és az egyenlő biztonság elvé­nek megfelelően becsületes és igazságos határozatok szüles­senek, — mondotta Mihail Gorbacsov, s hozzáfűzte, hogy ebben a létfontosságú kérdés­ben természetesen kölcsönös­ségre van szükség. A Szovjetunió újfent meg­erősíti javaslatát, hogy hala­déktalanul hirdessenek mora­tóriumot az atom- és az űr­­fegyverekre. A moratórium ugyanis már most leállítaná a fegyverkezési hajszát, és meg­akadályozná annak kiterjedé­sét a világűrre. A moratórium bevezetését természetesen csak első lépésnek tekintjük — mondotta az SZKP KB főtit­kára, s rámutatott, hogy ez megerősítheti a kölcsönös bi­zalmat, előmozdíthatja azt, hogy áttérjenek az atomfegy­verek radikális csökkentésének útjára. Javasoljuk, a morató­rium mellett a Szovjetunió és az Egyesült Államok állapod­jon meg abban, hogy megha­tározott időn belül, mondjuk egy két hónap leforgása alatt valamennyi megvitatandó kér­désben konkrét javaslatokat terjeszt a tárgyalások elé. E javaslatok tartalmazzák azt is, hogy a felek milyen szintekre készek csökkenteni hadászati támadófegyverzetü­ket, termé­szetesen a csapásmérő űrfegy­verek betiltása mellett. Amellett vagyunk — hang­súlyozta Mihail Gorbacsov —, hogy a szovjet—amerikai kap­csolatokat vissza kell téríteni a normális kerékvágásba — mondotta Mihail Gorbacsov. A csehszlovák—szovjet szö­vetségesi kapcsolatok, a szo­cialista közösséghez tartozó ál­landó és változatlan külpoliti­kai iránytű és hathatós támo­gatás számunkra a szocialista építésben — jelentette ki Gus­táv Husáki a CSKP KB főtit­kára, csehszlovák köztársasági elnök a tiszteletére adott pén­teki vacsorán tartott pohárkö­szöntőjében. Csehszlovákia — húzta alá a szónok — teljes mértékben támogatja a Szov­jetunió békepolitikáját és bé­kekezdeményezéseit, amelyek reális és építő jellegű módsze­reket kínálnak a fegyverzet­korlátozásra, a nemzetközi fe­szültség enyhítésére, valamint a konstruktív nemzetközi együttműködés felújítására. Teljes mértékben támogatjuk azokat az új konkrét javasla­tokat is, amelyeket ma Mihail Gorbacsov vetett fel ezen a vacsorán. A TASZSZ jelentette, hogy a legmagasabb csehszlovák ki­tüntetést nyújtotta át pénte­ken a moszkvai Kremlben Gustáv Husák, a CSKP KB fő­titkára, Csehszlovákia köztár­sasági elnöke Nyikolaj Tyiho­­novnak, az SZKP KB PB tag­jának, a Szovjetunió Minisz­tertanácsa elnökének. A Kle­­ment Gottowald-érdem­rendet a szovjet államférfi az SZKP és a CSKP, a Szovjetunió­­s Csehszlovákia közti együttmű­ködés fejlesztésében szerzett érdemeiért kapta. A kitünte­tés átadásánál jelen volt Mi­hail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és más szovjet veze­tők. Az MTI jelentette, hogy Moszkvából pénteken hazauta­zott Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke. Gustáv Husák az SZKP Köz­ponti Bizottságának, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa El­nökségének és Minisztertaná­csának meghívására tett hiva­talos baráti látogatást a Szov­jetunióban. A látogatás során Gustáv Husák megnyitotta a Csehszlo­vákia 1985 elnevezésű kiállí­tást, amely Csehszlovákia negyvenéves fejlődéséről és mai eredményeiről ad átfogó képet, találkozott és megbeszé­léseket folytatott Mihail Gor­­bacsovval, az SZKP KB főtit­kárával, aláírta Csehszlovákia és a Szovjetunió 2000-ig szóló gazdasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködési prog­ramját. Elutazása előtt a Kreml pa­lotájának György-termében Gustáv Husákot ünnepélyesen búcsúztatta Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára. Mihail Gorbacsov és Gustáv Husák eszmecseréje Moszkvából jelenti az MTI. Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára pénteken talál­kozott Gustáv Husákkal, a CSKP KB főtitkárával, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság elnökével, aki hivatalos baráti látogatáson tartózkodik Moszkvában. A két vezető nagy figyelmet szentelt a gazdasági kapcsola­tok állapotának és fejlesztésük távlatainak. Hangsúlyozták a Szovjetunió és Csehszlovákia közötti, 2000-ig szóló hosszú távú gazdasági és tudományos­műszaki együttműködési prog­ram következetes végrehajtá­sának jelentőségét. A nukleáris veszély megszüntetése Mihail Gorbacsov és Gustáv Husák véleményt cserélt idő­szerű nemzetközi kérdésekről is. Hangsúlyozták, hogy jelen­leg, amikor a nemzetközi helyzet különösen bonyolult és veszélyes, mind égetőbbé és sürgősebbé válik a nukleáris fegyverkezési hajsza megféke­zése, és világűrre történő ki­­terjesztésének megakadályozá­sa. E feladat megoldása meg­könnyítené­ a megállapodások létrejöttét más nemzetközi kérdésekben is, megnyitná a különböző társadalmi rendsze­rű államok közötti bizalom erősítésének útját, hozzájárul­na az államok közötti kölcsö­nösen előnyös gazdasági, kul­turális és egyéb területen meg­valósuló együttműködés fejlő­déséhez. A Szovjetunió, Csehszlovákia és a többi testvéri szocialista ország szilárd elhatározása, hogy ilyen irányú politikát folytat. A nukleáris veszély megszüntetése, a béke megszi­lárdítása teljességgel reális és lehetséges. Ehhez csupán az szükséges, hogy az Egyesült Ál­lamok és NATO-szövetsége­­sei lemondjanak a hozzávető­leges katonai egyensúly meg­bontására irányuló kísérleteik­ről, és a szocialista országok­kal fenntartott kapcsolatokat a kölcsönös tisztelet, egyenjo­gúság és egymás törvényes ér­dekeinek tiszteletben tartása alapján építsék. Mihail Gorbacsov és Gustáv Husák hangsúlyozta a Varsói Szerződés hatálya meghosszab­bításának jelentőségét. Kife­jezték azt a meggyőződésüket, hogy a továbbiakban is erősí­teni kell a szocialista közös­ség országainak egységét és összeforrottságát a marxizmus -leninizmus és a szocialista internacionalizmus elvei alap­ján, (ja­btt fontos lépés A találkozó az SZKP és a CSKP, a Szovjetunió és Cseh­szlovákia közötti kapcsolatok­ra jellemző teljes egység és kölcsönös megértés légkörében zajlott le. Gustáv Husák cseh­ Csoport ülés a svájj­i kon­ferm­riav­árosban Genfből jelenti a TASZSZ. A nukleáris és űrfegyverzetről folyó genfi szovjet—amerikai tárgyalások keretében pénte­ken ülést tartott a hadászati fegyverzettel foglalkozó tár­gyalócsoport.

Next