Magyar Nemzet, 1985. július (48. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-01 / 152. szám

B&e$s mryv „ Y ■ ' SSGI s. _ Magyar Nemzet =­A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA ^ Y VjY • j népi triplonzíívia Az idén huszonnyolc esz­tendeje, hogy a mediterrán hatásokat is élvező Pécs test­véri szövetségre lépett a Bal­ti-tengertől karnyújtásnyira levő Lahti városával. Aztán ahogy telt-múlt az idő, egy­re ragadósabb lett a példa. Miskolc Tamperével, Debre­cen — a ránézésre alig ki­mondható nevű — Jyväsky­­lável, Szolnok, a szántunkra nem kevésbé kacifántos ne­vű Kiihmäkivel létesített testvérvárosi kapcsolatot. Sorra tanultuk meg az is­merteken túl az újabb és újabb finn városneveket s feltehetően északi roko­naink is hasonló nyelvkur­zusokra vállalkoztak. Pedig hát rokonságunk eredete,­­amint azt minden általános­­iskolás kívülről fújja, a­­nyelvben gyökerezik. Még­­­sem lehet azt mondani, hogy az a valóságos reveláció, amely a két nép formasá­goktól mentes, távolságok­kal mit sem törődő egymás iránti felfokozott kíváncsi­ságát jellemzi, ennek, még az átlagos műveltségű ember számára is alig valamit mondó összetartozásnak kö­szönhető. Mert hiszen ,,a ro­hanó életbe belefáradó” em­ber még a családfáján hoz­zá legközelebb levő vér sze­rintijéről is megfeledkezik gyakorta, s hányszor átéljük a konvencionális rokoni át­in­gó­tás megannyi megpróbál­tatását. Mi motiválja mégis a ma­gyar—finn és a finn—ma­gyar testvérvárosi kapcsola­tokat? Az azonosságunk semmiképpen. Más a társa­dalmi berendezkedésünk, a hajunk színe, a vérmérsék­letünk. Eltér egymástól a környezetkultúránk, sok mindenben az ízlésünk. Ami persze egyáltalán nem lehet elvi akadálya a közeledés­nek. Sőt. A különbözés él­tetője a kíváncsiságnak. Csakhogy ilyen alapon a test­véreinkké fogadhatnánk akár a spanyolokat is, ám ezt nyilván megnehezítené az, a népeink múltjában fel nem lelhető kohézió, ami a finnekkel magától értetődő. Még akkor is, ha ez sokak számára homályos, esetleg nehezen érthető. Mindez azonban független attól, hogy egyszer úgy isteniga­zából kibeszélgessük magun­kat az annyit emlegetett tá­voli rokonnal, aki ily módon szinte évszázadokat semmi­be véve jócskán előre ruk­kolhat a kialakultnak vélt rokoni hierarchiánkban. Különösen egy bizonyos­­ érettség után, amikor már egyfajta számvetést elvég­zett az ember vagy akár egy nép, válik hirtelen halaszt­hatatlanná az elhanyagolt, addig igénybe nem vett vér­ségi kötelékek megerősítésé­nek szándéka. Amikor — le­küzdve minden szemérmes­ségünket, magányérzetünket — valamilyen úton-módon megpróbálunk valamiféle még nem érzett szeretetre szert tenni s egyidejűleg megszerettetni, elfogadtatni magunkat másokkal. Az ilyen egymásra találás — kivált olyan trauma után, m­int a második világhábo­rú volt — nyilván könnyen felerősödik, ha országhatá­rokat, rendszerbeli különb­ségeket átlépve a tapasztalt rokonszenvet a kulturális örökségek s a másik min­dennapjainak a megismeré­si szándéka vezérli. Vagyis nem valamilyen felülről érvényesülő akarat mondta ki, hogy teszem azt Nyíregyháza és hajaani köl­csönösen testvérré fogadják egymást. S az említetteken kívül még kétszer tizenhét magyar és finn város. Ki-ki maga választotta a párját s ennek a folyamatnak még távolról sincs vége. E pilla­natban mindössze annyi bi­zonyos, hogy a ma kezdődő, immár sokadik barátsági hé­ten 18—18 város küldöttsé­gei kerekednek fel s látogat­nak el a testvérvárosukba. A váciak például először Jar­­venpaäbe s az odavalósiak először a Duna-kanyarban levő városba, mert hiszen a „véd- és dacszövetség” kö­zöttük csupán az elmúlt év­­­ben jött létre. Népi diplomácia — egy­szer csak így nevezték eze­kért a küldöttcseréket. Azt példázza, hogy az érintett településnek minden rétege képviseltetik, hogy alkalma-, mint egyetlen felmerülő kér­dés se maradjon megválaszo­latlanul. Ugyanakkor olyan személyiségek képviselik — ha nem is a szó szoros értel­mében vett diplomataként — városukat, akik méltók erre. Kezembe került­ a Kuo­­pióba repülő győrie*,' névro-' ra. Van köztük főkönyvelő, üzemvezető, párttitkár, cse­csemőotthon-vezető, HNF- titkár, szakmunkás, tervező­­mérnök. Aligha kérdeznek tőlük északi rokonaik olyat, amire ködösen ne tudnának válaszolni. S ugyanez mond­ható el a hozzánk látogató finn testvérvárosi delegátu­sokról is. Akik már részt vettek ilyen eseményen, tanúsíthat­ják: családias, meleg a lég­kör. Nincsenek különösebb protokollok, határozatok sem születnek, amelyeknek betartását a későbbiekben netán számon lehetne kérni. Beszélgetések vannak, ta­pasztalatcserék, amelyek persze nem kötelezően csak három év elteltével, a soron következő barátsági héten folytatódnak. A ma kezdődő találkozó kiemelkedő rangját bizo­nyítja, hogy a fővédnöki tisztet Losonc­i Pál, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Mau­­no Koivisto, a Finn Köztár­saság elnöke vállalta. Trem ok nélkül. Az idén tíz éve, hogy aláírták a kontinen­sünk biztonságának javulá­sát elősegítő Helsinki Záró­okmányt. Ugyancsak a esz­tendő nagy eseménye az is Finnországban, hogy százöt­ven esztendős a nemzeti eposz, a Kalevala. És persze a mi életünkben is megany­­nyi, sorsformáló esemény történt. Negyven éve szaba­dult fel az ország, eredmé­nyes munkát végzett a párt XI­I. kongresszusa s a pró­bát, kiállt új választási tör­­vény első megvalósításának eredményeként három nap­pal ezelőtt összeült az új or­szággyűlés. Úgy­hogy pro és kontra, lesz miről beszélgetni a népi dip­lomatáknak s az őket vendé­gül látóknak Magyarorszá­gon és Finnországban egy­aránt. „. ... Kertész Péter Kihagyták Bejrútot az amerikai túszok Damaszkusz érintésével Frankfurt az útirány A külpolitikai helyzet A KGST ÉS A KÖZÖS PIAC kapcsolatlétesítésének lehető­ségére is kitért a Varsóban tartott 40. ülésszak munkáját érté­kelő vasárnapi hírmagyarázatában a moszkvai Pravda. A szo­cialista országok a lengyel fővárosban rendezett tanácskozá­sukon megerősítették, hogy a helsinki záróokmány szellemé­ben normális­, egyenjogú viszony kialakítását óhajtják a tőkés államokkal és azok gazdasági csoportosulásaival,­­így az EGK- val is. Külföldi jelentésekre hivatkozva az SZKP központi lapja megállapította, hogy Nyugaton is mutatkozik érdeklődés a hetvenes években folytatott tárgyalások újrakezdésére. Nincs ennek formai akadálya: a KGST-országokban a politikai aka­rat megvan a kapcsolat hivatalossá tételére, hiszen ezzel, a gazdasági vonatkozásokon túlmenően, hozzájárulnának az európai enyhülés erősítéséhez is. A varsói ülésszak eredményeit a Pravda különösen fontos­nak nevezte, mivel a szocialista országok jelenleg gazdasági fejlődésük új szakasza előtt állnak. A tervek, a lehetőségek és a problémák tárgyszerű, kritikus elemzése elősegíti az inten­zív gazdálkodás feladatainak megoldását, hozzájárul ahhoz, hogy a KGST-tagállamok a tudományos-műszaki haladás élére kerüljenek — állapítja meg a lap. A NYUGAT-EURÓPAI VÁLASZ ügyében a milánói csúcs­­értekezlet nem hozott érdemi új fejlemményt. A vezetők meg­ismételték az EGK külügyminisztereinek június 14-i állásfog­lalását. Eszerint előzetes megbeszéléseket ajánlanak annak tisztázására, hogy kínálkozik-e elegendő közös alap az érdemi tárgyalások megkezdéséhez. Ezúttal is hangoztatták azonban azt a kikötést, hogy a két gazdasági csoportosulás közötti kap­csolatfelvétel nem módosíthatja a Közös Piac és az egyes szo­cialista országok együttműködését. (Jelenleg Romániának van érvényes megállapodása az EGK-val.) Az első párizsi lapértékelések egyébként félsikernek minő­sítik a kétnapos csúcsot. A politikai unió irányában tett közös francia—nyugatnémet kezdeményezést ug­.­an egy fuvaobi kon­ferencia elé utalták, ám három tagállam, így elsősorban Anglia — de Dánia és Görögország is — elutasítóan fogadta. A francia televízió vasárnap azt hangoztatta — amellyel Kohl kancellár már előzetesen fenyegetőzött —, hogy a terv ellenzői nélkül látnak hozzá esetleg az­­ elképzelések megvalósításához. Ez a gyorsabb előrehaladás viszont csak a külpolitikai egyeztetésre vonatkozhat, a többi területen ugyanis a Közös Piac római szerződése egyhangúságot irányoz elő. GENFBEN az amerikai fél kérésére szombaton George Bush alelnök találkozott a nukleáris és űrfegyverekről, folyó két­oldali tárgyalásokon részt vevő szovjet küldöttség tagjaival. Érdemi részletek egyelőre nem ismeretesek. Ugyanakkor a Pravda vasárnap foglalkozott az alelnök mostani nyugat­európai körútjával. A látogatás egyik fő céljának a lap azt tartja, hogy az Egyesült Államok csillagháborús tervéhez meg­szerezzék a szövetségesek támogatását. Eddig ugyanis a NATO- partnerek nem fogadták „kellő megértéssel” a washingtoni törekvést. Az aggodalmak nem alaptalanok, egyre többen ismerik fel, hogy az állításokkal ellentétben a program nem védelmi jellegű, annak célja erőfölény elérése. Az SZKP lapja ezúttal is leszögezte: a Szovjetunió nem engedi meg ezt, s megt­­alálja a veszélyes amerikai tervek hatékony ellenszerét. A hét végén egyébként a The Washington Post azt az értesü­lést közölte, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok főzött ,-,elvi megállapodás” jött létre egy esetleges csúcstalálkozó he­lyéről és időpontjáról. Az újság Géniről és november második feléről vél tudni. Az amerikai külügyminisztérium nem erősí­tette meg, de nem is cáfolta a hírt, csupán annyit ismertek el, hogy tárgyalások folynak a témáról. M­­a hazánkba érkezik az egyiptomi külü­­­ym­iniszter Az MTI jelentése szerint dr. Várkonyi Péter külügyminisz­ter meghívására­ ma hivatalos látogatásra hazánkba érkezik dr. Ahmed Eszmat Abdel- Megid egyiptomi külügyminisz­ter. Az egyiptomi külügyminisz­ter Lengyelországban tett hi­vatalos látogatást. Pénteken érkezett Varsóba, ahol Stefan Olszoivski külügyminiszter volt a tárgyalópartnere. Dr. Ahmed Eszmat Abdel- Megid, az Egyiptomi Arab Köztársaság külügyminisztere 1923-ban született Alexandriá­ban. Felsőfokú tanulmányait Alexandriában és Párizsban folytatta. A párizsi Sorbonne egyetemen 1931-ben védte meg doktori disszertációját, ame­lyet a nemzetközi jog témá­járól írt. Külügyi szolgálata 1950-ben kezdődött. 1950—54 között Egyiptom londoni nagy­követ­ségének titkára. Majd a kü­l­­ü­gymin­isz­tériu­mban dol­gozott különböző beosztásokban, töb­bek között vezette a Nagy- Britanniával foglalkozó osz­tályt, részt vett,az angolokkal folytatott kivonulási tárgyalá­sokon és tagja volt a francia— egyiptomi kapcsolatok helyre­állításával foglalkozó bizott­ságnak (1957). Diplomáciai szolgálatot tel­jesített Egyiptom genfi ENSZ- képviseletért, később 1963—67 között az EAK párizsi köve­te volt. A külügyminisztérium Kulturális és Műszaki Együtt­működési Osztályát vezette 1963—69 között, ezután a Tá­jékoztatási Hivatal élére ke­rült. 1970—1972 között a ka­­binet-üigyek államminisztere, 1972-től 83-ig országa ENSZ- fődelegátusa. Részt vett több nemzetközi politikai és jogi konferencián, többek között az egyiptomi de­­legáció vezetője volt az el nem kötelezett országok colombói csúcstalálkozóján. Abdel-Me­­gid vezette az egyiptomi tár­gyalóküldöttséget, a Camp David-i megállapodássktat elő­készítő Mena House-i megbe­széléseken, és részt vitt az egyiptomi—izraeli tárgyaláso­kon Iszmailiában, amikor Be­­gin először látogatott Egyip­tomba. Az 1984. július 17-én meg­alakított kormányban a kül­ügyminiszteri tárcát kapta. Nős, három fiú édesapja. ­abih Berri és Gheorge Bush nyilatkozata, a géprablók sajtóértekezlete Izrael „szakaszosan" szabadon bocsátja a síita foglyokat Bejrútból jelenti­­az AP és a Reuter. Vasárnap átadták a Nemzetközi Vöröskereszt kép­viselőinek, és útnak indították Bejrútból Damaszkusz felé azt a 39 amerikait, akiket a TWA légitársaság repülőgépének jú­nius 14-i elrablása óta túsz­ként tartottak fogva. Nabih Berri libanoni síita vezető, aki az összes érintett féllel hosszas tárgyalásokat folytatott az ügy megoldása érdekében, vasárnap kora dél­után közölte: úton van az autóbuszkonvoj a Szíriai fő­város elé. A tényleges indulás mintegy két órát késett ugyan, mert a géprablók előbb sajtó­konferenciát rendeztek a bej­rúti repülőtéren,­­de végül va­lóban kigördült az autókara­ván a dél-bejrúti Bordzs el- Baradzsnéból. A 39 amerikait , 36 utast és a repülőgép 3 főnyi személyzetét — a Vörös­­kereszt megbízottai mellett drúz miticisták, az A­mai, síita szervezet emberei, valamint a szíriai katonai hírszerzés tiszt­jei kísérték. Egy amerikai katonai re­pülőgép a szíriai főváros re­pülőterén várakozott, hogy az NSZK-béli Frankfurtba vigye a szabadon bocsátottakat. Frankfurtban tartózkodott va­sárnap számos túsz hozzátar­tozója, s ide várták Párizsból George Bush amerikai alelnö­­köt is. A légikalózok vasárnap, dél­után úgy nyilatkoztak, hogy személyes garanciákat kaptak Hafez Asszad szíriai elnöktől, azt követően, hogy Reagan el­nök Libanonra nézve fenye­gető nyilatkozatot tett. A kö­zelebbről nem részletezett Asszad-garanciák után dön­töttek a szabadon bocsátás mellett. Egyelőre nincs szó arról, hogy szabadon engednék a Libanonban korábban elrabolt hét amerikait. Két, szintén libanoni fogságban levő fran­cia állampolgár — Nabih Ber­ri bejelentése szerint — né­hány napon belül kerül sza­badlábra. Izraelben eközben azt közölték, hogy az Átat börtönben fogva tartott, több mint hétszáz libanonit „foko­zatosan” engedik el.­­ Szombat reggel egyébként a hírügynökségek már egy ízben világgá röpítették a hírt, de délután cáfolni kényszerültek. Sőt, fehér házi értesülések szerint Washingtonban már péntek este várták a túszok Damaszkuszba szállítását. Az MTI washingtoni jelen­tése szerint az amerikai rádió- és televízióállomások vasárnap rendkívüli adásokban számol­tak be a TWA repülőgép hát­ramaradt utasai és személy­zete bejrúti indulásáról. Rea­gan elnök jelezte, hogy várha­tóan azután nyilatkozik, ami­kor a csoport már — a Da­­maszkuszban várakozó ame­rikai katonai szállítógépen — elhagyja Szíria légterét. A kommentárok, egyértel­műen Hafez Asszad szíriai elnök közreműködésének tu­lajdonítják a több mint két héten át elhúzódó túszügy szerencsés lezárását. Ugyan­akkor Regan elnök megtorlás­sal fenyegetőző pénteki nyi­latkozatát okolják azért, hogy a túszok még egy napot kény­telenek voltak Bejrútban töl­teni. A külügyminisztérium késő este kiadott szombati nyilatkozata, amely általános­ságokban állást foglal „Liba­non népe szenvedéseinek meg­szüntetése” mellett, az ameri­kai kommentárok szerint egy­értelmű azzal, hogy Washing­ton hajlandó volt megadn­i".t­i Ar­tai veze­tője, Nabil Berri által követelt garanciát arra: nem fog megtorlást al­kalmazni, s a különböző hely­színi jelentések azt is aláhúz­zák, hogy Washington és Tel Aviv között „egyetértés” van az Izraelben jogellenesen fog­va tartott libanoni síiták­za­badon bocsátásának haladék­talan felújításában. George Bush amerikai al­elnök a CBS televíziónak Pá­rizsból adott nyilatkozatában kategorikusan tagadta, hogy az Egyesült Államok „engedmé­nyeket tett” vagy „megállapo­dott” akár Nabih Berrivel, akár Asszad szíriai elnökkel. Vasárnapi sajtókonferenciáján azt mondotta, hogy Washing­ton megfelelő garanciát adott Asszadnak, a szíriai elnök pe­dig neki arról, hogy nem ke­rül sor megtorlásra, illetve megtörténik a síita foglyok szabadon bocsátása. Bush vi­szont azt mon­dotta, hogy az Egyesült Államok „nem adta be a derekát”. Az alelnök nem volt hajlandó nyilatkozni a „megtorlás” kérdéséről, arra hivatkozva, hogy — televíziós nyilatkozata idején — a túszok még útban vannak, s „ez a pillanat rendkívül kényes”. Bush egyébként, aki Párizsból Frankfurtba repül a kiszaba­dult túszok elé, azt mondotta, hogy Hafez Asszad szíriai el­nök „segítőkész” volt a túsz­ügy megoldásában, de szere­péről csak később lehet nyi­latkozni. Jichak Rabin izraeli had­­­­ügyminiszter az ABC televí­ziónak adott nyilatkozatában megerősítette ugyan, hogy Izrael „szakaszosan” és a libanoni helyzettől , függően szabadon bocsátja síita fog­lyait, de tagadta, hogy a túsz­ügy és az izraeli döntés között „bármiféle összefüggés” állna fenn. ,a Szovjetunió növeli a segítségny­­ijtást Vietnamnak s e innen befejezte látogatását Moszkvából jelenti az MTI. A szocialista internacionaliz­mus lenini elvétől vezérelve és figyelembe véve Vietnam sürgető szükségleteit, a­ Szov­jetunió­ növelni fogja a Viet­nami Szocialista Köztársaság­nak nyújtott gazdasági segít­séget, kedvező feltételekkel új, az 1986—1990-es évekre szóló hitelt nyújt neki és átüteme­zik a korábban nyújtott hite­lek visszafizetését. Nagyobb mennyiségben szállít Viet-

Next