Magyar Nemzet, 1985. november (48. évfolyam, 282-306. szám)

1985-12-02 / 282. szám

­ Magyar Nemzet is A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • Hajdanán, itt a Kárpátok bércei alatt igen „aranyosak­nak” számítottunk; leltünk annyit a sárga fémből, hogy feltölthettük a középkori Európa számtalan kincstárát. Aztán elfogyott a fényesség, s ma — ki ne tudná — az ásvá­nyi nyersanyagoknak nem va­gyunk a beviben. Úgy szeré­nyen akad ebből is, abból is, a szükségest behozzuk — mert hát a szegény ember vízzel főz. És vízből van elegendő. Sőt Bátran állítható, hogy oúgaz­­dagok vagyunk a föld méhében rejtőző termálvizekben. Friss kutatási adatok szerint az or­szág területének csaknem a fe­lén bárhol lehatolunk a mély­be, onnan 35—98 Celsius-fok hőmérsékletű víz tör a felszín­re; a kitermelhető vízmennyi­ség legkevesebb 50, legtöbb 300 milliárd köbméterre becsülhe­tő. Pazar vagyon ez, arannyal vetekvő. Egyértelmű: Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb, de népgazdaságilag csak rész­ben kiaknázott természeti kin­cse a termálvíz. Kétségtelen, hogy a hőforrásokkal lehet la­kást és üvegházat is fűteni, ám e vizek legtöbbje nem csupán forró, hanem gyógyító erejű is. A meleg vizek hasznosításának egyik lehetőségét — a hazai betegek kezelésére hivatott fürdők, orvosi intézmények színvonalemelésével párhuza­mosan — a magyarországi gyógy-idegenforgalom megte­remtése kínálja. Az idegenfor­galom, azon belül annak minő­ségi ágát képviselő gyógy-ide­genforgalom fejlesztéséről 1969-ben határozott a kor­mány. A döntést egyszerű fel­ismerés vezette: a termálvíz nálunk az lehet, ami Svájcnak az­ Alpok, Görögországnak a történelmi emlékek — vendég­csalogató, devizabevételt gya­rapító. Csakhogy ehhez beruházá­sokra, új szállodákra volt szükség, mivel a meglevő léte­sítmények szűkösnek bizonyul­tak: másfél évtizede mindössze 30—40 ágy állt a külföldiek rendelkezésére. A tulajdonkép­peni gyógy-idegenforgalmi kapunyitást a Belkereskedelmi Minisztérium által 1972-ben létrehozott Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Vállalat meg­születése, illetve e cég első, 1976-ban, Hévízen átadott gyógyszállója jelentette. Azóta a Danubiusnak újabb 3 gyógy­szállója épült meg: 1985 végére 1515-re nőtt a férőhe­lyek száma. Az eddigi tapasztalatok ked­vezőek. A Danubius hálózat — amely kifejezetten devizaszer­zésre alapult — kihasználtsága eléri a 90 százalékot, ez pedig lényegesen jobb a többi szállo­dáénál; a vendégek itt általá­ban két hetet töltenek el, ellen­tétben az országos átlagot je­lentő 3—5 nappal. A bevételek is évről évre növekedtek és a négy gyógyhotel az idén való­színűleg már 21 millió dollár­ral — az idegenforgalom teljes bevételének 8 százalékával — gazdagítja az országot. Ha e „dollárkitermelés” egyelőre nem is tekinthető tetemesnek, figyelemre méltó­ az, ahogy a Danubius rövid idő alatt előre­lépett. De vajon a gyógy-ide­­genforgalmunk egyenlő a köte­lékébe tartozó 4—5 csillagos szállodák forgalmával? A szer­vezett formája mindenképpen. Az állami egészségügyi intéz­ményekben „megjelenő” gyógy-idegenforgalom ma még szerénynek ítélhető, ilyen célú hasznosításra elkülönített kór­házi, szanatóriumi hely össze­sen csak 208 van. Az elmúlt években külföldiek gyógyke­zelésére hivatott új létesít­ményt nem adtak át, az egész­ségügyi tárca erejéből csak re­konstrukcióra futotta. A kevés kórházi ágyat a minisztérium az IBUSZ és a Pegazus Tours közreműködésével értékesíti, ám az­­innen származó bevétel sem lebecsülendő: tavaly elérte a 16 millió forintot. A termálvízzel rendelkező településeken főként a fürdő­vállalatok, gyógyfürdő-intéz­mények ajánlanak gyógyszol­­gáltatást, de pontos kimutatás arról nincs, hogy ezt a magya­rok mellett milyen számban veszik igénybe külhoniak, az­az milyen szerepet játszanak az idegenforgalom alakításá­ban. Az viszont tény, hogy ezek a létesítmények a keres­kedelmi ágazattól eltérő gaz­dálkodási körülmények közt tevékenykednek és jelenleg az idegenforgalom bővítéséhez nem fűződik tényleges érdekük. Magyar vagy külföldi vendég? Közömbös. Ám nem szabadna, hogy ez mindegy legyen. Ugyanis ma számos szolgálta­tásban a külföldi — megoldha­tatlan problémát okozván — államilag dotált áron részesül. A termál­települések gyógy­­idegenforgalmának pezsdülésé­­hez azonban önmagában kevés az áldásos víz megléte. Az igaz, hogy egy-két nagyobb helység­ben, Hajdúszoboszlón, Gyulán például többé-kevésbé már megoldott az idelátogatók kul­turált elhelyezése és ellátása, az itteni fürdők elfogadható szolgáltatást nyújtanak. De nem ilyen szerencsések a ke­vésbé tehetős apróbb községek. Ezeknek a gondjai általánosak, olyanok, mint a csisztapusztai gyógyfürdőé, amely Fonyód és Buzsák közt bújik meg. Nya­ranta több mint 70 ezren — háromnegyed részben külföl­diek — zarándokolnak ide reu­matikus bántalmaikat enyhí­teni, pedig csak földút kanya­rog a gyógyhelyig, ahol két kis medence, szerény öltöző, ven­déglő, büfé fogadja a vendéget. Kellene bizony sok minden. Legsürgősebben tető, hogy ok­tóberben ne legyen záróra. A komfortosítás legalább 25—30 millióba kerülne, de hol van a helyi tanácsnak erre pénze? És ekkor még szóba sem került az útépítés, a kereskedelem, a vendéglátó és vendégfogadó helyek létesítése, bővítése, va­lamint — ami viszont már az egész gyógy-idegenforgalom­­ban napi nehézséget okoz — a szakemberhiány. E gondok megoldására kevés a helyi akarat és anyagi erő, sem a tanácsok, sem a fürdővállalatok pénztárcája nem bírja az ide­genforgalom „infrastruktúrájá­nak” nagymértékű fejlesztését. A jövő? A Danubiusnak 1986-ban megnyílik a követke­ző szállodája Bükfürdőn, két év múlva pedig a felújított Margitszigeti Grand Hotel. De vajon milyen terveket hordoz még a tarsolyában, mikor a vállalat anyagi erejét az elkö­vetkező években teljesen lekö­tik a hitel és kamattartozásai? Az elképzelések nagyratörők, ám azok megvalósulása csak állami segítséggel, vegyes vál­lalatok létrehozásával, külföldi cégek bevonásával látszik reá­lisnak. Maholnap­­án felépül Budapesten, a Dráva utcában egy újabb termálszálloda, az Ápród hídnál pedig a Hotel Aquincum. Később Zalakaros, Igar, Harkány, Tapolca, Debre­cen, Gyula számíthat hasonló Danubius-létesítményre. Egy évtizedes felmérés sze­rint — ENSZ-szakértők készí­tették — a határainkon belül 161 olyan termáltelepülés van, amelyet célszerű fejleszteni, közülük pedig 34 egyértelműen nemzetközi babérokra pályáz­hat. A tanulmány óta sok min­den történt, de a babérkoszo­rúért egyet-mást még tenni kell... Horváth L. István Megoldatlanok az ellentétek a Közös Piac csúcsértekezlete előtt Nyugtalanítja a rendezőket a merénylethullám A külpolitikai helyzet EREDMÉNYESNEK ÍTÉLTE a genfi csúcstalálkozót, s mindent mérlegelve kedvezőnek a szovjet amerikai kapcsolatokra, valamint az egész nemzetközi helyzetre gyakorolt hatását a szovjet televízió Kilences stúdió című műsora. Vitalij Kobis, az SZKP nemzetközi tá­jékoztatási osztályának alosztályvezetője rei­dézte az elmúlt hat-hét év mélypontjait, s ennek alapján úgy véli, hogy „a helyzet kedvező irányba változik". Hozzáfűzte azonban, hiba volna a kapcsolatok gyors felmelegedésére, a leszerelési kérdések látványos, hirtelen meg­oldására számítani. Vitalij Zsurkin, az akadémia levelező tagja a pozitívnak nevezett politikai kötelezettségvállalásokra helyezte a hangsúlyt, arra, hogy Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan egyaránt elutasította az atomháború gondolatát, kinyilvánította: egyik ország sem törekszik a katonai fölény megszerzésére. A találkozó visszatérő témája a szovjet lapok elemzéseinek is. Jurij Kornyilov, a Szelszkaja Zsiznyben a párbeszéd folytatásának mélta­tása mellett kitért arra is, hogy nem sikerült megoldást találni a fegyverkezési hajsza beszüntetésének legfontosabb kérdéseire. „Ugyan­akkor joggal állapíthatjuk meg azt is, hogy megkezdődött a nemzet­közi helyzet javításához vezető út megtisztítása." Teljesen reálisnak nevezte ezt a folyamatot, a szovjet—amerikai kapcsolatok szélesíté­sének a lehetőségét a Szovjetszkaja Rosszija is — amennyiben Wa­shington jóakaratot tanúsít. A lap szerint az elvekről folytatott viták nem akadályozzák meg a közös harcot a biztonságért, s azt se találja lehetetlennek, hogy idővel a kölcsönös kereskedelem megsokszoro­zódik. A Szovjetunió, ugyanis hatalmas, még ki nem aknázott gaz­dasági lehetőségekkel rendelkezik, az Egyesült Államoknak pedig új piacokra és nyersanyagforrásokra van szüksége. A gazdaság így szo­rosan összefonódik a politikával — mutat rá az elemzés. A RÉSZLETEKKEL ISMERKEDNEK Brüsszelben, a genfi csúcsta­lálkozót tekintik újból át a NATO-tagországok hadügyminiszterei és vezérkari főnökei is. Bár az alapvető kérdésekben Reagan elnök tájékoztatta már a szövetségeseit, most ismét előtérbe kerülnek az egyes témakörök. Mindenekelőtt a közép-hatótávolságú nukleáris fegyverek számának a csökkentése Európában. A genfi megállapo­dás értelmében ugyanis ez a részlet kikerül a stratégiai eszközökről és az űr fegyverkísérletekről folytatott tárgyalások együtteséből. Brüsszelben napirendre tűzik Hollandia kérését is. Hága az euro­­rakéták befogadása fejében felmentést kér a NATO egyéb nukleáris kötelezettségei alól. S mert az észak-atlanti szervezet főparancsnok­sága ezt elutasította Ruud Lubbers miniszterelnök megismételte, hogy ragaszkodik kéréséhez. A brüsszeli központban aggodalmat kelt, hogy a példa követőkre találhat más tagországokban is. NATO-kö­­rökben azt hangsúlyozzák, ha létre jönne is egy megállapodás a kö­­­zép-hatótávolságú fegyverek kölcsönös csökkentéséről, a Nyugat-Euró­­pában már hadrendben levő katonai eszközöket csak fokozatosan és egységes terv szerint lehet leszerelni. Az EGK-külügy­miniszterek luxemburgi előkészítő tárgyalásai Luxembourgban tanácskozásra fűztek össze a Közös Piac tagor­szágainak külügyminiszterei, hogy — az előzt­ hetek ered­ménytelen tárgyalásai után — megpróbáljanak egyezségre jut­ni a közösség továbbfejleszté­sében (gazdasági és pénzügyi integráció, szorosabb politikai együttműködés, az intézmények reformja, az Európai Parlament és Bizottság jogkörének bőví­tése és a döntéshozatal módsze­rének egyszerűsítése), és egy­séges javaslatokat terjesszenek a hétfőn-kedden tanácskozó csúcsértekezlet elé. A tanácskozás komor előzmé­nyek után kezdődött meg. Szom­baton kora délután terroristák a fővárostól néhány kilométerre felrobbantották az elektromos távvezeték tartóoszlopát (egy év alatt ez volt a tizennegyedik sza­botázsakció a nagyhercegségben és valamennyi középület, rendőr­­őrállomás, legutóbb pedig a re­pülőtér ellen irányult). A fővá­ros jelentős része, az Európa­­palota is, ahol a külügyminisz­tereknek össze kellett ülniük, és ahol a csúcsértekezletet is tart­ják majd , áram nélkül maradt. A csúcsértekezlet idejére Lu­xemburgban rendkívüli, bizton­sági intézkedéseket hoztak. A nagyhercegség összesen 800 főnyi rendőrségének és csendőrségének, valamint alig 400 főnyi hadsere­gének a szomszédos országok is segítségére vannak. Mitterrand francia­ elnök és Thatcher brit kormányfő saját biztonsági em­berei is a helyszínen vannak. A francia kormány igen fon­tosnak tartja az EGK jövőjére nézve a luxemburgi csúcs elé ke­rülő témákat, de nem vár gyors megegyezést egyik kérdésben sem. Michel Vauzelle elnöki szóvivő ezzel kapcsolatban két célzott megjegyzést tett, jelezve Párizs elégedetlenségét partnereivel: „Egy olyan időszakban, amikor sokan megkérdőjelezik a fran­cia—NSZK viszony légkörének melegségét, meglátjuk majd, hogy Párizs és Bonn továbbra is a motor szerepét akarja-e játsza­ni” az integráció építésében. Má­sodszor: Franciaország szeretne „gyorsabban haladni, mint egyes partnerei, de pragmatikus módon készül a csúcsra, azt kívánva, hogy minden tagország egy ütem­ben haladjon”. A két nagy témát — az egysé­ges belső piacot és a római szer­ződés felülvizsgálását — illetően Párizs arra törekszik, hogy „őszinte lépés” történjék az egyetlen nagy piac 1992-es létre­hozása felé. „Itt látjuk majd meg, hogy ki igazán liberális, és ki nem az” — tette hozzá a szó­vivő. Párizs megítélése szerint ez nemcsak a vámhatárok megszün­tetését jelenti, hanem összhangba kell hozni a szociális és pénzügyi politikákat is, például az európai pénzügyi rendszer és a közös el­számolási egység, az ecu szere­pének növelésével. Francia vélemény szerint az alapító római szerződés módosí­tását még év vége előtt elfoga­dásra lehet előkészíteni, ha a­­ luxemburgi csúcson meglesz hoz­zá a közös akarat. A rövid párizsi látogatást tett ír kormányfő, Garret Fitzgerald úgy nyilatkozott, hogy a közös belső piac és a közös pénzügyi rendszer egyensúlyában látja a luxemburgi csúcsértekezletre vá­ró legfontosabb döntést. 0Észak-európai tanácskozás, az atom­fegyvermentes övezetekről Koppenhágából jelenti a DP A­ Parlamentközi bizottság létreho­zásáról döntöttek kétnapos ta­nácskozásukon az észak-európai atomfegyvermentes övezet kér­déseiről tanácskozó parlamenti képviselők, neves politikusok. A koppenhágai é­rtekezlet be­fejeztével Anker Jörgensen, a Dán Szociáldemokrata Párt él­ nöke sajtóértekezleten ismertette a kiadott közös nyilatkozatot. E szerint a részvevők felszólítják a kormányokat: hozzanak létre úgynevezett észak-európai mun­kabizottságot, amely a parla­mentközi munkacsoporttal együtt­működve munkálkodnék az észak-európai atomfegyvermen­tes övezet megteremtésén. „A szociáldemokrata pártokon kívül is vannak olyan pártok, amelyek fontosnak tartják ezt az ügyet” — mondotta a dán politikus, volt kormányfő, akinek kezdeménye­zésére az értekezletet összehív­ták. Olof Palme svéd szociálde­mokrata miniszterelnök azt fej­tette ki, hogy a Gorbacsov—Rea­gan csúcstalálkozó után nagyobb esélye van a fegyvermentes öve­zet megteremtésének. Mintegy száz dán, norvég, svéd, finn és izlandi törvényhozó vett részt az észak-európai országok első ilyen jellegű tanácskozásán, amelyen általános helyeslésre talált az atommentes övezet gon­dolata, de eltérő álláspontok fo­galmazódtak meg arról, megte­remthető-e az, és ha igen, hogyan. A dél-afrikai szakszervezeti egyesülés a külföldi tőke kivonulására szólít fel A hét végén harminckét dél­afrikai szakszervezet,­­mintegy félmillió dolgozó képviseleté­ben új szakszervezeti központ alakult Durbanban. A kong­resszus felhívással fordult a külföldi vállalatok felé: von­ják ki érdekeltségeiket a faj­üldöző rendszer irányítása alól. Ezzel egy időben Pieter Botha elnök új alkotmány tervezetét körvonalazta a megegyezésre hajlamosnak mutatkozó a ban­­tusztánok, fekete lakosságú tör­zsi területek vezetői előtt. A szombaton megalakult dél­­afrikai szakszervezeti kongresz­­szus, a COSATU küldöttei vasár­napi ülésükön felszólították a külföldi vállalatokat, vonják ki tőkéjüket Dél-Afrikából, s ne esz­közöljenek új beruházásokat az országban. A küldöttek a pretoriai kor­mányhoz is fordultak, követelve, hogy hat hónapon belül szüntesse meg az úgynevezett belső útleve­lek rendszerét. Ilyen útlevéllel — amelyet a húszmillió feketé­nek kell magánál tartania — kor­látozzák a fehér hatóságok a fe­keték szabad mozgását az orszá­gon belül, különösen a „fehér övezetnek" tekintett városokban. Az apartheid rendszer elleni fegyveres küzdelmet folytató Af­rikai Nemzeti Kongresszus (ANC) vasárnap támogatásáról biztosí­totta az új szakszervezeti tömö­rülést. Megfigyelők szerint a 36 szak­szervezetet egyesítő COSATU megalakulása az apartheid rend­szer felszámolásáért vívott harc legfontosabb eseménye azóta, hogy két évvel ezelőtt, ugyancsak fehéreket, színeseket és feketéket tömörítő különböző társadalmi szervezetekből megalakult a ma már kétmillió tagot számláló Egyesült Demokratikus Front ne­vű mozgalom. Egy johannesburgi lap által el­végzett közvélemény-kutatás ada­tai szerint az ország fekete lako­sai a 22. éve börtönben rabosko­dó Nelson Mandelát akarják lát­ni a majdani, többségi uralmú Dél-Afrika elnöki székében. Man­dela után a második helyen Des­mond Tutu püspök áll. Új alkotmányt dolgoznak ki Dél-Afrikában — jelentette be Pieter Botha államelnök a hét vé­gén, miután több napon keresz­tül tárgyalt a Pretoria által „füg­getlen államnak” nyilvánított fe­kete lakosságú bantusztánok, il­letve félig önálló törzsi területek vezetőivel. Ezek a vezetők több­ségükben a dél-afrikai rendszer kiszolgálói, és az általuk irányí­tott területek önállóságát Preto­rián kívül sehol sem ismerik el. Botha —­ saját homályos meg­fogalmazása szerint — „megálla­podásra jutott tárgyalópartne­reivel arról, melyek lesznek a fő elemei azoknak a jövendőbeli tárgyalásoknak, amelyek eredmé­nyeképpen újjászervezik a dél­afrikai társadalmat”. Egy kor­mányszóvivő szerint a hét napon át folyt tárgyalásokba bevonták a nem fehér közösségek minden olyan vezetőjét, aki „a békés megoldás híve”. Botha, mint a bantusztán veze­­tők előtt mondott pénteki beszé­dében kifejtette, az alkotmány­reformmal „szövetségi államrend­szert" teremtenének Dél-Afriká­­ban. Ezen belül a felelős tisztsé­geket és a hatalmat a különböző faji csoportok együttesen gyako­rolnák. Ebben a szövetségi állam­ban a bantusztánoknak joguk lenne a függetlenségre — ezt a jogot eddig csak a Pretoriával együttműködő törzsi vezetők igé­nyelték — és minden dél-afrikai megkapná a dél-afrikai állampol­gárságot. Botha szerint az új alkotmány mindenkinek biztosítaná a válasz­tójogot, méghozzá — mint mond­ta — „a dél-afrikaiak által kidol­gozott új demokratikus struktú­rák keretében". (Mivel föderatív államszervezetről lenne szó, nem világos, mennyiben rombolná le ez a faji elkülönítés eddigi, fe­héreknek kedvező rendszerét.) Az SZKP üzenete az angolai munkapárt kongresszusához Banes az ellenforradalmárok portugáliai megfékezését ígéri Moszkvából jelenti a TASZSZ. Az angolai nép elismert élcsapa­ta az MPLA-Munkapárt. Ezt hangoztatja az SZKP KB az an­golai párt II. kongresszusának küldötteihez intézett üdvözleté­ben. A pártkongresszusra — mu­tat rá az üzenet — bonyolult nemzetközi helyzetben kerül sor. Az imperialista körök meg akar­ják akasztani a haladó változá­sok folyamatát a világban, veszé­lyes játékot űznek az emberiség sorsával. Afrika déli részén és másutt meg akarják fojtani a nemzeti és a társadalmi felszaba­dítás erőit. E politika részeként hajtja végre Angola elleni ag­­ressziós akcióit az Egyesült Ál­lamok támogatását élvező dél­afrikai fajüldöző rendszer. A Szovjetunió és az Angolai Népköztársaság kapcsolatai a két ország barátsági és együtt­működési szerződésének szilárd alapjain fejlődnek. A barátság a két párt kapcsolataira épül, ame­lyek kiállták az idő próbáját és a jövőben is fejlődni és szilárdulni fognak — hangoztatja az­ SZKP. KB üdvözlete. Gejdar Alijevnek, az SZKP KB PB tagjának vezetésével szovjet pártküldöttség utazott Luandá­ba, hogy részt vegyen az MPLA­ második kongresszusán. Lisszabonból jelenti az AP. Meg fogják fékezni a különböző­ ellenforradalmár szervezetek portugáliai tevékenységét — ígér­te Antonio Ramalho Beanes por­tugál elnök a Zöld-foki Köztár­saság parlamentjében mondott beszédében. Angola és Mozambik már több ízben kérte Portugáliát: akadá­lyozza meg, hogy az UNITA an­golai, illetve RENAMO mozam­biki ellenforradalmi szervezetek Lisszabont propagandatevékeny­ségük központjaként használhas­sák. „Portugália nem szeretné, ha volt afrikai gyarmatainak jelen­legi állami intézményei ellen fel­forgató tevékenységet folytatná­nak területéről” — mondta Eanes.

Next