Magyar Nemzet, 1986. február (49. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-01 / 27. szám

BÉKÉS megyei Könyvtár , Magyr Nemzet­ek A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA A Központi Statisztikai Hivatal jelentése a gazdaság és a társadalom fejlődéséről a VI. ötéves tervidőszakban és 1985-ben A VI. ötéves tervidőszakban tovább erősödtek a szocialista társadalom műszaki és gazdasági alapjai, gyarapodott a nemzeti vagyon. A lakosság jövedelme és fogyasztása emelkedett, életkö­rülményei javultak. A népgazda­ság egyensúlyi helyzete az idő­szak folyamán kedvezőbb lett, ezen belül a külgazdasági egyen­súly lényegesen javult. A külke­reskedelmi mérleg az 1980. évi jelentős passzívummal szemben 1985-ben mind rubel-, mind nem rubelelszámolásokban aktívum­mal zárult Ezt a társadalmi ter­melés hatékonyságának némi ja­vulása, valamint a nemzeti jöve­delem növekedése mellett a bel­földi felhasználás visszafogása tette lehetővé. Az ötéves terv a nemzeti jöve­delem 14—17 százalékos növelé­sét irányozta elő. Az éves tervek, a külső és a belső feltételek vál­tozása miatt, mérsékeltebb nö­vekedési ütemet tűztek ki célul. 1985-ben a nemzeti jövedelem körülbelül 840 milliárd forint volt, volumenben 7 százalékkal több az 1980. évinél és körülbelül 1 százalékkal kevesebb, mint 1984-ben. Az előző évitől legna­gyobb mértékben a mezőgazda­ság és az építőipar termelése ma­radt el. A bruttó nemzeti termék volumene öt év alatt 0 százalék­kal emelkedett A külgazdasági egyensúlyt ne­hezebb körülmények között kel­lett javítani, mint amilyenek a terv jóváhagyásakor előrelátha­­tók voltak. A tervidőszak folya­mán eszközölt intézkedések és a gazdálkodó szervek erőfeszítései eredményeképpen 1982-től a kül­gazdasági kapcsolatok minden évben kiviteli többlettel zárul­tak. Az 1985. évi kiviteli többlet a tervezettnél és az előző évinél is kisebb, mintegy 22 milliárd forint lett. A belföldi felhasználás, azaz a fogyasztás és felhalmozás együt­tes volumene 1985-ben mintegy 4 százalékkal kevesebb volt az öt évvel korábbinál és megközelí­tette az 1984. évi szintet. 1985-ben az egy lakosra jutó reáljövedelem 7,8 százalékkal volt magasabb az 1980. évinél. A reálbér csökkenése 1985-ben meg­állt és színvonala mintegy 5 szá­zalékkal alacsonyabb volt az öt évvel korábbinál. A reáljövede­lem emelkedése az egyéb munka­­jövedelmek és különösen a társa­dalmi juttatások növekedéséből származott. A lakosság fogyasz­tása 1980-tól 1985-ig körülbelül 7 százalékkal, emelkedett. Mind a reáljövedelem, mind a fogyasztás növekedése lényegében megfelelt a tervezettnek. A felhalmozás 1985. évben sem emelkedett s így öt év alatt a nettó felhalmozás volumene je­lentősen, a bruttó felhalmozásé kisebb mértékben csökkent. A VI. ötéves terv időszakában az aktív keresők száma folyama­tosan csökkent, öt év alatt 2,7 százalékkal. Az anyagi ágakban ennél nagyobb, 4,9 százalék volt a létszámcsökkenés, míg a nem anyagi ágakban 7,2 százalékkal nőtt a keresők száma. Ezen kívül mérsékelte a munkaidő-alapot a törvényes munkaidő csökkentése az ötnapos munkahétre, majd több ágazatban a 40 órás munka­hétre való áttéréssel. A munka­­időalapot növelte viszont a ki­egészítő tevékenység terjedése. A termelés növekedését a munka­termelékenység emelkedése biz­tosította, amely az anyagi ágak­ban öt év alatt mintegy 10 száza­lékkal nőtt. A beruházások csökkenése miatt a népgazdaság állóeszköz­­állománya a nyolcvanas években évi átlagban mintegy 4 százalék­kal nőtt, lassabban, mint az elő­ző ötéves tervidőszakban. A ter­melés ennél mérsékeltebben nö­vekedett, így az állóeszközök ki­használásának hatékonysága egé­szében romlott. Emellett egyes, főleg feldolgozóipari ágazatokban — például a gépiparban, a vegy­iparban, a könnyűiparban — ja­vult az eszközkihasználás. A tervidőszak elején a terme­lés anyaghányada csökkent, 1985-ben azonban elérte az 1980. évi szintet. Az anyagfelhasználás alakulásában nagy szerepe volt az energiafelhasználásnak. Az anyagi ágak energiafelhasználá­sa 1985-ben 3,8 százalékkal ke­vesebb volt az öt évvel korábbi­nál, az egységnyi termelésre jutó energiafelhasználás körülbelül 10 százalékkal csökkent. A népgazdaság összes energia­felhasználása, a lakosság, vala­mint a kommunális és egyéb nem anyagi ágazatok fogyasztá­sának növekedése miatt emelke­dett, öt év alatt 5,1 százalékkal. Az energiaforrásokon belül a hazai termelés aránya 1984-ig fokozódott, az importé csökkent 1985-ben a rendkívül hideg tél miatt ismét nagyobb import vált szükségessé. ✓ A termelés importigényessége mérséklődött a termelés 1 száza­lékos növekedésére jutó import­­növekedés a VI. ötéves tervidő­szakban kisebb volt, mint az elő­ző öt évben. Az elmúlt öt évben a termelés szervezetében és a gazdálkodó szervezetek tevékenységében je­lentős átalakulás ment végbe­ a rugalmasabb alkalmazkodó ké­pesség érdekében. A valós igé­nyek kielégítésére emelkedett a kisvállalatok és egyéb kisebb termelő szervezetek száma. rész-Az ipari termelés öt év alatt 12 százalékkal, az utolsó évben 1 százalékkal nőtt. A VI. ötéves terv 19­-22 százalékos növeke­dést irányzott elő. Az ipar nem­zeti jövedelemhez való hozzájá­rulása öt év alatt a bruttó terme­lésnél valamivel gyorsabban nőtt, de 1985-ben ez a cél nem valósult meg. Az ötéves terv céljainak meg­felelően az ipari termékek érté­kesítésében emelkedett az export aránya. 1985-ben rubelviszony­latba 38 százalékkal, nem rubel­elszámolásokba 14 százalékkal több ipari terméket exportáltak, mint 1980-ban. 1985-ben azonban a rubelben elszámolt kivitel gyors növekedése mellett a konvertibi­lis valutákban elszámolt­ kivitel csökkent. Ebben jelentős szerepe volt az élelmiszeripari termék­­kivitel visszaesésének. Belföldre az ipar öt év alatt 4 százalékkal növelte értékesíté­sét. Ezen belül a lakosságnak eladott termékek mennyisége 11—12 százalékkal, a beruházási célú és a­­termelőfelhasználást szolgáló értékesítés 4, illetve 1 százalékkal nőtt. Az ipar anyagellátása az öt­éves tervidőszak folyamán — az egyensúlyi követelmények el­sőbbsége miatt — változó volt. 1985-ben a fokozódó import a ko­rábbiaknál jobb feltételeket biz­tosított a termelők számára Az energiagondok a szokatlanul hideg 1984—1985-ös tél folyamán akadályozták a termelést. Az egyes ipari ágazatok, szak­ágazatok fejlődése differenciált volt. Az ipari termelés körülbe­lül kétharmadát képviselő szak­ágazatok termelése öt év alatt kisebb-nagyobb mértékben bő­vült, egyharmaduké nem válto­zott vagy csökkent. A központi fejlesztési programok által fel­ölelt területek többségénél a ter­melés fejlődési üteme meghalad­jan a meglevő nagy vállalatok egyes részlegeinek önállósulása útján. Új típusú gazdasági szer­vezetek is létrejöttek és növeke­dett a magánkisiparosok száma. Ezzel egyidejűleg a­ gazdálkodó szervezetek tevékenysége sokré­tűbbé vált. Főleg a mezőgazda­sági és az építőipari szervezetek végeztek növekvő arányban az alaptevékenység mellett más munkát A népgazdaságban létrehozott összes jövedelem öt év alatt folyó áron több mint 40 százalékkal emelkedett. A jövedelemnövek­mény 4/5-e az árszínvonal emel­kedéséből származott A külke­reskedelmi cserearányok romlása csökkentette a jövedelmeket. A bruttó munkajövedelmek növe­kedése egyenletesebb volt mint a tisztajövedelemé. A gazdasági szféra egészéből a költségvetésbe központosított jövedelem hánya­da emelkedett Az állami költség­­vetés egyensúlya 1984-ig javult ez azonban 1985-ben nem folyta­tódott A tervidőszak folyamán az ál­lami szektor aránya valamelyest csökkent, a szövetkezeti szektoré emelkedett Az időszak végén a nemzeti jövedelem 94—95 száza­lékát a szocialista szektor állí­totta elő, ahol az aktív keresők mintegy 95 százaléka dolgozott­­a az ipari átlagot. A terv elő­irányzatától eltérően a termék­megújítás lassú vol­t Az iparban foglalkoztatottak száma öt év alatt több mint 100 000 fővel, 7 százalékkal csök­kent. 1984-ben és 1985-ben a létszámcsökkenés, a korábbi évi 2—3 százalékról 0,5—0,6 száza­lékra mérséklődött. A létszám­­csökkenés lassulásában szerepe volt a vállalati gazdasági munka­­közösségek megjelenésének. Az 1981—1985 években az ipari termelés hatékonysága javult. A javulás főként a tervidőszak első négy évét jellemezte, és lényegé­ben a munkatermelékenység nö­vekedéséből származott. Az egy foglalkoztatottra jutó termelés 1985-ben 18 százalékkal maga­sabb volt az 1980. évinél. Az egy órára számított termelés öt év alatt 33 százalékkal nőtt. Az energiaforrások között a szénhidrogének aránya az 1980. évi 63,6 százalékról 1985-ben 59,9 százalékra csökkent, úgy, hogy a kőolaj aránya számottevően mér­séklődött, a földgázfelhasználásé kissé emelkedett. Nőtt az ener­giafelhasználásban az importált villamos energia és az atomener­gia szerepe. A Paksi Atomerőmű I. és II. blokkja szolgáltatja a villamosenergia-termelés egyne­gyedét, az összes energiafelhasz­nálás 4,6 százalékát. A szén ará­nya az energiaforrásokon belül csökkent. Az energiatermelés bővítésére és korszerűsítésére öt energeti­kai szakágazatban a tervidőszak­­folyamán körülbelül 130—140 milliárd forintot fordítottak, az összes ipari beruházás 40 száza­lékát. Ennek az összegnek közel egyharmadát a Paksi Atomerőmű építésére használták fel. Ezen kí­vül elkészült többek között a márkushegyi és a nagyegyházi bányaüzem, folyamatban van a mányi barnaszénbánya nyitása. A tervidőszak folyamán üzembe lépett a Testvériség Gázvezeték harmadik szakasza. A vaskohászat termelése öt év alatt 7 százalékkal csökkent A termelésben nőtt az értékesebb hengerelt acélok és a kohászati másod-, illetve harmadtermékek­­ aránya. Az időszak folyamán be­fejeződött a Lenin Kohászati Művek kombinált technológiájú acélművének és a Dunai Vasmű konverteres acélművének a be­ruházása. A vaskohászati termé­kek exportja öt év alatt a rubel­­elszámolású országokba számot­tevően emelkedett, a nem rubel­­elszámolású országokba csökkent Az ötéves tervidőszak folya­mán a Bitó II., a Halimba III. és a fenyőfői bauxitbányák üzem­behelyezése révén bővült a bauxittermelő kapacitás. A Szé­kesfehérvári Könnyűfémmű fej­lesztése befejeződött ez la hoz­zájárult ahhoz, hogy a magasabb feldolgozottsági fokú alumínium félgyártmányok termelése emel­kedett A gépipar termelése 1985-ben 18 százalékkal haladta meg az 1980. évi színvonalat öt év alatt legnagyobb mértékben a viszony­lag kisebb anyag- és energiaigé­nyű híradás- és vákuumtechni­kai, valamint a műszeripar ter­melése emelkedett A tervidőszak folyamán nagymértékben foko­zódott a gépipar exportcélú ter­melése; mind a rubelben, mind a konvertibilis valutákban elszá­molt kivitel emelkedett bár az utóbbi a számítottnál lényegesen kisebb mértékben. A tőkés expor­tot nehezítette a nem eléggé ver­senyképes kínálat, de korlátozták azt a fejlődő országok fizetési nehézségei, valamint a fejlett tőkés országok diszkriminációs intézkedései is. Belföldre első­sorban a gépipar fogyasztási célú értékesítése bővült: öt év alatt 30 százalékkal. A beruházási célú eladás csökkent. A vegyipar termelése öt év alatt 11,8 százalékkal emelkedett. A kőolajfeldolgozó ipar termelése csökkent, a többi vegyipari ága­zaté emelkedett. A kőolajfeldol­gozó ipar termelésében nőtt a külpiacokon jól értékesíthető aromás termékek gyártása. A Dunai Kőolajipari Vállalatnál a katalitikus krakküzem üzembe helyezése nyomán a fehéráru­­kihozatal az 1980. évi 54 száza­lékról 1985-ben 65 százalékra emelkedett. Korszerűsödött a műanyag alapanyag termelés szerkezete, emelkedett a mű­anyagtermelés és -felhasználás, fejlődött a kevésbé energiaigé­nyes műanyagfeldolgozás. Ki­emelkedően fejlődött az elmúlt öt évben a gyógyszeripar, a ház­tartási és kozmetikai vegyipar, a gázgyártás és -elosztás. A vegy­ipari termékek exportja öt év alatt és 1985-ben is mind a szo­cialista, mind a tőkés országokba számottevően bővült. Belföldre a vegyipar 1980-tól 1985-ig 4 szá­zalékkal növelte értékesítését, ezen belül fogyasztási célra mintegy 30 százalékkal. Az­­ építőanyagipar a tervidő­szak első négy évében 4 száza­lékkal növelte termelését. 1985- ben 3,8 százalékkal csökkent az ágazat kibocsátása, így az öt év­vel korábbi szintnek felelt meg. Az építőanyagellátás az időszak folyamán nem volt egyenletes, 1985-ben a kínálat meghaladta a keresletet. A könnyűipar az 1981—1985 években 6 százalékkal növelte­ termelését. Az időszak folyamán üzembe helyezett új termelőka­pacitások hatására az átlagosnál gyorsabban emelkedett a nyomda­ipar, valamint a papíripar ter­melése. A ruházati termékek termelése a hazai és külföldi ke­reslet, valamint munkaerő és anyagellátási gondok miatt egyes években csökkent. A könnyűipar öt év alatt a nagy- és kiskeres­­kedelemnek­ mintegy 7 százalék­kal növelte­ értékesítését. 1985- ben a rubelelszámolású­­ orszá­gokba az 1980. évinél több, a tőkés országokba kevesebb árut exportáltak. Az élelmiszeripar termelése az elmúlt öt évben 11 százalékkal emelkedett. Az ágazat a lakosság igényeit kielégítette, s e mellett termelésének több mint egyötö­dét exportálta. Az ötéves terv az építési tevé­kenység növekedését írta elő, az éves tervek azonban csökkenő építési feladatokat határoztak meg. Az országos építési-szere­lési tevékenység 1985-ben az elő­ző évihez képest 5 százalékkal csökkent és kb. 10 százalékkal volt kisebb az 1980. évinél. A be­ruházások és a lakásépítés mér­séklése elsősorban a kivitelező­ építőipart érintette. Ennek ter­melése 1985-ben 8 százalékkal maradt el az előző évitől és 24 százalékkal az öt évvel azelőtti­től. A nem építőipari szervezetek építési tevékenysége 1981—1982 években bővült, ezt követően csökkent. A magánépítési tevé­kenység volumene számottevően növekedett. 1985-ben 72 500 lakás épült az országban, ezzel lényegében el­készült az öt évre előirányzott 370 ezer lakás. A lakosság ma­gánerős lakásépítését a pénzügyi és hitelezési feltételek javításá­val is segítették, öt év alatt a lakások négyötöde magánerőből épült Az épített lakások alapte­rülete nőtt 1985-ben átlagosan 80 négyzetméter volt. A VI. ötéves tervidőszakban a kivitelező építőiparban foglal­koztatottak száma több mint 52­­ ezer fővel, 16 százalékkal csökkent. A létszámcsökkenés döntően a fizikai foglalkozásúak körében következett be, és főleg a hagyományos építőipari szak­mákat érintette. Az építőiparba nem tartozó szervezeteknél az építési-szerelési munkákon fog­lalkoztatottak száma kevésbé csökkent, a magánépítőiparban és a lakosság házilagos építkezé­sein dolgozóké emelkedett. A mezőgazdasági termékek termelése a VI. ötéves tervben az előző öt év átlagát 12 száza­lékkal meghaladta és ezzel a tervben előirányzott növekedés alsó határát érte el 1985-ben mind a növénytermelés, mind az állattenyésztés termelése elma­radt az előző évitől. 1985-ben 14,8 millió tonna ga­bona termett, 6 százalékkal ke­vesebb az 1984. évi rekordmeny­­nyiségnél. Öt év alatt 9 millió tonnával, 14 százalékkal több ga­bonát takarítottak be a gazdasá­gok, mint az előző öt évben. A több termés a hozamok növeke­déséből adódott, a vetésterület 4 százalékkal csökkent, öt év átlagában a búza hektáronkénti hozama 4630 kg, a kukoricáé 6110 kg volt, 570, illetve 1260 kilo­grammal több, mint az 1976— 1980 években átlagosan. Az ipari növények közül 1981— 1985 évek átlagában a cukorrépa termésmennyisége is meghaladta az előző öt évit, a napraforgóé pedig megkétszereződött. 1981—1985 * évek átlagában burgonyából és zöldségből egy­aránt kevesebbet termeltek, mint az előző öt évben. A csökkenés a vetésterület mérséklődésének kö­vetkezménye: öt év átlagos gyü­mölcstermése 14 százalékkal több volt az 1976—1980. évek átlagá­nál. Szőlőből — az 1985. évi nagymértékű csökkenés követ­keztében — öt év alatt 7 száza­lékkal kevesebb termést takarí­tottak be az előző öt év átlagánál. 1985-ben az állatállomány csök­kent: a szarvasmarha-állomány 7 százalékkal, a sertésállomány 10 százalékkal, a juhállomány 13 százalékkal. Az 1985. év végi ser­tésállomány így is meghaladta az ötéves tervben előirányzottat. A tervhez képest visszaesés első­sorban a juhállományban, továb­bá a szarvasmarhák számában van. 1981—1985 évek átlagában a vágóállattermelés közel 15 szá­zalékkal emelkedett. 1985-ben a vágóállattermelés 2,3 millió ton­na volt, 4 százalékkal kevesebb az előző évinél, de az ötéves tervben számítottat meghaladta. A­ fontosabb állati termékek kö­zül a tej- és a tojástermelés is csökkent 1984. évhez képest. A mezőgazdasági-élelmiszer­ipari termékek kivitele a terv­időszak folyamán 34 százalékkal emelkedett. Rubelelszámolásokba 30 százalékkal, nem rubelelszá­molásokba 36 százalékkal adtak el többet 1985-ben, mint 1980-ban. A mezőgazdasági nagyüzemek alaptevékenységen kívüli tevé­kenysége az 1981—1985 években gyors ütemben emelkedett, 1983 óta a növekedési ütem mérsék­lődött. A kiegészítő tevékenysé­get is figyelembe véve a mező­­gazdasági ágazat összes bruttó termelése 1985-ben a mezőgazda­­sági termékek termelésénél ki­sebb mértékben, 3—4 százalékkal csökkent 1984-hez képest. A nettó termelés bővülése 1981—1984 kö­zött meghaladta a bruttó terme­lését, 1985-ben azonban jobban csökkent, mint a bruttó termelés. Az aktív keresők száma a me­zőgazdaságban és erdőgazdálko­dásban a tervidőszak első három évében, a kiegészítő tevékenység bővülésével összefüggésben nö­vekedett, az utóbbi két évben csökkent. Az 1986. január 1-i lét­szám az egy évvel korábbinál 4,4 százalékkal, az öt évvel azelőtti­nél 6,4 százalékkal volt kisebb. A mezőgazdaság állóeszközállo­­mánya a VI. ötéves tervidőszak­ban szerény mértékben emelke­dett. Több gabonatárolót helyez­tek üzembe és nőtt a kapacitá­suk, több sertésférőhelyet építet­tek, mint az előző öt évben. A traktorok száma évek óta alig változott, teljesítőképességük kis­mértékben nőtt. Az ültetvény­telepítés az évek folyamán erő­teljesen csökkent. A műtrágya­felhasználás a tervidőszak első három évében nőtt, azóta csök­kent. Az ötéves tervidőszakban 35 ezer hektár területen végeztek erdőtelepítést és fásítást, és 100 ezer hektáron erdőfelújítást. Nőtt az erdővel borított terület, az élőfakészlet. A nettó fakiter­melés öt év átlagában 6,5 millió köbméter volt, ennek 58 százalé­ka ipari fa, a többi tűzifa.­ ­ A termelés és a ráfordítások A gazdasági fejlődés FŐBB mutatói 1985. év az 1984. év százalékában 1985. év az 1980. év százalékában Nemzeti jövedelem kb. 99 Belföldi felhasználás 99,5—100 Ipari termelés 101 Országos építési-szerelési tevékenység 95 Mezőgazdasági termékek termelése 94 Egy lakosra jutó reáljövedelem 101—101,5 Lakosság fogyasztása 101—101,5 kb. 101 96—97 112 88 112 a) 107—108 107 1985. év 1981—1985. év összesen Szocialista szervek beruházása,­­ milliárd Ft 190—191 Lakásépítés, 1600 db 72,5 kb. 935 370 a) 1981—1985 évek átlaga az 1976—1980 évek átlagának százalé­kában. Termelő infrastruktúra A közlekedési vállalatok és szövetkezetek 1985-ben az előző évivel közel azonos, az 1980. évi­nél 3 százalékkal kisebb tömegű árut szállítottak. Az árutonna­kilométer teljesítmény megegye­zett az 1980. évivel. Az áruszál­lítási feladatok mérséklődése elsősorban a vasúti közlekedést érintette, amiben jelentős szere­pe volt a tranzitforgalom vissza­esésének. 1982-től a belföldi szál­lítási teljesítmények is­ mérsék­lődtek. A közúti és városi közle­kedés belföldi szállításai szintén csökkentek 1982 óta, nemzetközi szállításai viszont folyamatosan növekedtek. A vízi közlekedés a tengeri szállítások révén fokozta árutonnakilométer teljesítményét. A csővezetékes szállítás 1985. évi teljesítménye ugyancsak jelentő­sen meghaladta az öt évvel ko­rábbit. A távolsági forgalomban szál­lított utasok száma 1985-ben az 1980. évitől 11 százalékkal maradt el. Az utaskilométer-teljesítmény csökkenése 8 százalék volt. A vasúti közlekedésben 18 száza­lékkal, a távolsági autóbuszköz­lekedésben 1 százalékkal csök­kent a személyszállítási teljesít­mény. A légi közlekedés teljesít­ménye öt év alatt 24 százalékkal nőtt. A helyi személyszállítás uta­sainak száma öt év alatt 11 szá­zalékkal emelkedett. A növeke­dés a vidéki városokban és a he­lyi közlekedési járatokkal ellátott községekben következett be. 1985-ben az autóbuszok utasai­nak száma az 1980. évit 19 száza­lékkal múlta felül. A villamosok utasforgalma 3 százalékkal el­maradt az öt évvel ezelőttitől. A metrót, elsősorban az új vonal­­szakaszok üzembe helyezésével összefüggésben, az 1980. éinél 13 százalékkal többen vették igénybe. Öt év alatt 415 km vasútvonal

Next