Magyar Nemzet, 1987. március (50. évfolyam, 51-76. szám)

1987-03-02 / 51. szám

Magyar Non­el A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • Különmegállapodási lehetőség az etrorakétákról Gorbacsov új javaslata felpezsdített® a világot Washingtonban Schultz moszkvai útját fontolgatják A SW­ATO-par­tner­ek várják a párbeszéd folytatását Csomagbontás Harmadízben foglalkozik egy héten belül a Magyar Nemzet vezércikke a szovjet átalakítás témakörével. Indokolja ezt ter­mészetesen a napi események követése is, hiszen most­ ott történik a legtöbb új, nemcsak a belső életet, hanem a világot is átformáló fejlemény. De eb­ben a gyakori elemzésben az is szerepet játszik, hogy meg­próbálunk közel férkőzni ah­hoz, mit is jelent a valóságban az a megváltozott gondolkodás­­mód, amelyet mostanában a leggyakrabban emlegetnek Moszkvában. Mindkét korábbi vezércikk, kiindulva a peresztrojka sodró lendületéből, megkockáztatta azt a föltételezést, hogy hama­rosan akár fordulat is várható a nemzetközi kapcsolatokban, sőt fölidézte az egyik az olva­dás kifejezést is. A kombiná­cióiban megpedzette az idei csúcstalálkozó lehetőségét, Reykjavik folytatását. Nos, csakugyan, alig telt el három nap, és a vasárnap megjelent világlapok első oldalaikon ép­pen a közeljövőben esedékes Gorbacsov—Reagan eszmecse­rét latolgatják. Erre a váratlan feltételezésre egy moszkvai nyilatkozat adott alkalmat. Az SZKP főtitkára szombaton es­te azt az indítványát tette köz­zé, hogy kössenek haladékta­lanul egyezményt külön az eu­rópai közepes hatótávolságú rakétákról. Az első hírmagyarázatok szenzációt emlegetnek, és kö­zelebbről megvizsgálva az elő­terjesztés horderejét, aligha té­vednek. Voltaképpen miről van szó? Több összetevőjű el­képzelésről. A korábbi tárgya­lási szakaszban, beleértve a reykjavíki csúcsot is, a szov­jet magatartást a „csomagterv” határozta meg. A legfelsőbb vezetést az indította, hogy a nukleáris veszély korszakában a három elem — a közepes ha­tótávolságú rakétáik, az inter­kontinentális stratégiai fegy­verek és az űrfegyverkezési el­képzelések — szorosan össze­tartoznak ; véleményt cserél­ni róluk lehet akár kü­lön-külön is, de megállapodni csak egy­szerre. Az új Gorbacsov-javas­lat azt jelenti, hogy ebben tör­tént fölül­vizsgálat, ha úgy jobban érthető, Moszkva komp­romisszum­készségében elébe­ment az Egyesült Államoknak. De vajon miért? Az első, és a legkézenfekvőbb magyarázat benne foglaltatik a szombati moszkvai előterjesztésben. Gya­korlatilag kész az egyezmény — hangoztatta Gorbacsov —, hi­szen Reykjaivikban megálla­podtak benne, hogy a Szovjet­unió és az Egyesült Államok öt éven belül fölszámolja közepes hatótávolságú rakétáit. Egye­bet sem kell tenni, mint szer­ződéses alakba önteni ezt az elvi egyezséget, és máris meg­kezdődhet a kibontakozás a világpolitikai kapcsolatokban. A főtitkár a­­békefórum tekin­télyes küldöttei­­ előtt is han­goztatta, hogy az izlandi csúcs­­találkozó nem kudarc volt az elválás ellenére sem, hanem „áttörés" és az „igazság pillana­ta”, amelyet ki kell aknázni. Négy hónap telt el a párbe­széd óta, és ez a nyersen száz­húsz nap tömérdek eseményt hozott. Közülük is a legfonto­sabbak egyike az az úgyneve­zett ír angol­-botrány, amely a maga teljes mélységében még nem bontakozott ki, viszont ed­digi fordulataival is erőtelje­sen megrázta a washingtoni kormányzatot. A dolgoknak ez a része csakis és kizárólag ame­rikai belügy volna, az okozott károkat ott kell helyrehozni. De az már nem, hogy ez a köz­játék, elnökségének hátra levő nem egészen két esztendejében úgy megrendítené Reagan el­nök helyzetét, hogy a cselek­vését kötné gúzsba. Ha ez­ csu­pán a tengerentúl hazai ügye­it érintené, a külvilágnak ugyancsak kevés köze lenne hozzá. De­­kétesztendős dip­lomáciai tehetetlenség, és ne­tán újabb két év, amíg az utód tárgyalóképes lesz, ezt már a világ viselné el nehezen, követ­kezésképpen az eseményeket meg kell gyorsítani. Éppen ezt tette a moszkvai csomagbontás. A nyugati vezető lapok, a frissen kommentáló hírmagya­rázatok említették vasárnap a Gorbacsov-javasla­tnak azt a vonatkozását, hogy íme, „tál­cán kínálták” Reagansnek a kiutat a bizalmi válságából. Az újabb csúcstalálkozóval előnyt szerezhetne támadóival szem­ben, hiszen erre megvan az al­kalma; a népszerűsége odaha­za annyira nem szenvedett csorbát, hogy ne volna meg a lehetősége. Persze az ügy nem olyan egyszerű, hogy akadály nélkül érjen révbe. Zsurnalisztikai fordulattal — mert Európában telepítették őket zömükben —, a középhatótávolságú hordozókat „eurorakétáknak" is nevezik. Ami annyit jelent, hogy visz­­szavonásuk nemcsak szovjet— amerikai alku tárgya, beleszó­lása Nyugat-Európának is van. Bonn és London — egyelőre csupán az újságok hasábjain — kitörő lelkesedéssel üdvözöl­te a Gorbacsov-kezdeménye­­zést, mint amely kivezethet a nukleáris tárgyalások zsákut­cájából. Párizsban a vélemé­nyek óvatosabbak, hogy ne mondjuk, merevebbek. Nem ez a hét lesz az igazán döntő, mert a konzultációk so­káig elhúzódhatnak. De már most az első napok megmutat­hatják, hogy van-e hajlam ar­ra a realista gondolkodásmód­ra, amelyről Moszkva nemcsak szavakban, tettekben is bizony­ságot tett. Vérhelyi Tibor A külpolitikai helyzet A CÍMOLDALAK ÁTTÖRD­ELÉSÉRE engedett csupán időt a vasár­napi lapoknak a szombat esti moszkvai bejelentés, amelynek a várat­lanságára jellemző, hogy a londoni The Sunday Times nyilvánvalóan korábban megfogalmazott vezércikkében még arra biztatta Margaret Thatchert, hogy közelgő moszkvai útján derítse fel, lehetséges-e a csillagháborús program kérdésétől elkülönítve megállapodást kötni az eurorakéták felszámolásáról. Majd azt sugalmazta, hogy — szovjet jóváhagyás esetén — Margaret Thatcher repüljön Washingtonba és terjessze a javaslatot Ronald Reagan elé, hátha egy egyszerű fegyver­korlátozási megállapodás helyreállíthatja az elnök hitelét Mihail Gorbacsov lerövidítette ezt az utat Nagy feltűnést keltett nyi­latkozatában azt indítványozta, hogy az Európában levő közepes ható­­távolságú rakéták problémáját emeljék ki a kérdések összességéből, s kössenek megállapodást róla, mégpedig haladéktalanul. Ha tartják magukat ahhoz a reykjavíki egyezséghez, hogy a következő öt évben fölszámolják ezeket az eszközöket s ugyanezen idő alatt száz robbanó­töltetre csökkentik a Szovjetunió ázsiai területén az e kategóriába tar­tozó célbajuttató kapacitást illetve az Egyesült Államok ugyanennyi robbanótöltetet hagy a maga földjén, akkor a két kormánnyal történő egyeztetés alapján Moszkva kivonja megnövelt hatótávolságú harcá­szati­ hadműveleti rakétáit az NDH-ból és Csehszlovákiából. Gorbacsov hozzáfűzte, hogy Moszkva szintén kész tárgyalni az egyéb rendeltetésű rakéták csökkentéséről és teljes felszámolásáról. A VÁRATLANSÁG MIATT a legtöbb kormány érdemben még nem nyilatkozott a kezdeményezésről, s az Egyesült Államokban is több­nyire a kommentárok foglalkoznak a nagy jelentőségű bejelentéssel. A Fehér Ház sem volt hajlandó eddig részletekbe menően véle­ményt mondani, és szóvivője útján csupán annyit közölt, hogy az Egyesült Államok kész igen gyorsan letenni javaslatát a genfi tárgyaló­­asztalra a közepes hatótávolságú nukleáris eszközökről. Az amerikai hírmagyarázatok egyébként szinte egyöntetűen azt hangsúlyozzák, hogy a szovjet javaslat igen fontos lehet a Reagan-kormány számára, hiszen az elnök jelenlegi helyzetében kiutat jelenthet kátyúba jutott külpolitikája szempontjából. A New York Times máris előreszaladt, és úgy vélekedett, hogy az Egyesült Államok pozitív válasza esetén a következő lépés Schultz külügyminiszter moszkvai útja lehetne. A lap a továbbiakban úgy véli, hogy a felajánlott témában elért megállapo­dás nyitva hagyná a lehetőséget a további leszerelési tárgyalások előtt is. Utalt rá, hogy bár most Gorbacsov nem szólt egy új csúcstalálkozó lehetőségéről, korábban nem zárta ki a további eszmecseréket Reagan elnökkel, ha konkrét eredményt lehetne elérni. AZ ATLANTI-PARTNEREK a többi között az ellenőrzés kérdését is felvetik az új javaslat kapcsán, s emlékeztetnek rá, hogy Nyugat- Európa valójában­­ellenzi az amerikai nukleáris fegyverek kivonását, de mert korábban támogatták a Reagan-féle „nulla megoldást", meg­egyezés esetén kénytelenek volnának tudomásul venni azt. Az olasz lapok látványos fordulatról írnak első hírmagyarázataikban, s nem mulasztják el a megállapítást. Mihail Gorbacsov új indítványának a megszületésében az­­is közrejátszhatott, hogy a szovjet vezető rend­kívüli gyorsasággal felfogta annak a jeleit: a nyugat-európai államok nem sorakoznak fel az ABM-szerződés amerikai értelmezése mögött. Az Il Giornale úgy fogalmazott: a szovjet kezdeményezés olyan kér­dést érint, amelyben Washington és európai szövetségesei megosztot­tak. Az NSZK kormányának a szóvivője viszont azt mondta, az euro­­rakéták kérdésének az elválasztása az amerikai űrfegyverkezés SDI terveitől azt jelenti, hogy Moszkva már nem azon az állásponton van, amit Bonn a „mindent vagy semmit" pozíciójának minősített. A Deutschlandfunk rádióállomás katonai szakértőket idézve megálla­pította, a Szovjetunió új javaslatával azt is egyértelműen értésre kí­vánta adni, hogy nem ő okozza a leszerelési tárgyalásokon tapasztalt nehézségeket. 17­. E.) Az SZKP főtitkárának indítványa: A középhatótávolságú eszközöket emeljék ki a reykjavíki csomagból A Szovjetunió indítványozza, hogy kössenek haladéktalanul egyezményt külön az európai közepes hatótávolságú rakéták­ról — jelentette be Mihail Gor­bacsov, az SZKP KB főtitkára szombaton este Moszkvában közzétett nyilatkozatában. Egy­úttal közölte, hogy az erre­ vonat­kozó javaslatokat előterjesztik a genfi szovjet—amerikai tár­gyalásokon. Az MTI jelentése szerint a nyi­latkozat aláhúzta: " A Szovjetunió 1986. január 15- én történelmi léptékű programot hirdetett meg, a nukleáris fegy­verek szakaszos felszámolásának programját Amikor ezt javasol­tuk, abból a szilárd meggyőző­désből indultunk ki, hogy a jö­vő biztonsága nukleáris fegyverek­től mentes biztonság. A szovjet vezetés, az ország védelmi ta­nácsa, amelynek vezetését rám bízták, mindig a figyelmének központjában tartja országunk, szövetségeseink biztonságának problémáit és az egyetemes biz­tonság kérdéseit A legkisebb mértékben sem kételkedünk ab­bé­n, hogy a földgolyó biztonsá­gát, az emberiség fennmaradását közös erőfeszítésekkel és politi­kai eszközökkel, nem pedig fegy­verekkel kell szavatolni.­­ A népek, a pártok és moz­galmak túlnyomó többségének józan gondolkodása, az emberi­ség léte megőrzésével kapcsolatos természetes cselekvési ösztön ki­zárja, hogy elfogadjuk az emberi­ség öngyilkosságának logikáját. A világ előtt viselt nagyfokú fele­lősségtől áthatva a Szovjetunió azért száll síkra, hogy találjanak kölcsönösen elfogadható megoldá­sokat a nukleáris fegyverektől és erőszaktól mentes béke megterem­tése érdekében. — A Moszkvában nemrégiben megrendezett fórumon ismételten megéreztük a tudomány és a kul­túra, a politika és a vallások képviselőinek várakozását, aggo­dalmát, feszült útkeresését, is­mét határozottan éreztük, hogy korunk fordulópontot jelent. A megoldások keresése . Reykjavik megmutatta, hogy a nukleáris leszerelés nagyon is megvalósítható politika. Az izlan­di fővárosban egyetlen lépésre voltunk olyan döntések egész csoportjától, amelyek összessé­gükben a nukleáris veszély front­jának mély áttörését jelentették volna. Ebben rejlik Reykjavik minden nagyszerűsége és tragé­diája. A nagyszerű az volt, hogy megnyíltak a nukleáris fegyve­rektől mentes világ elérhető táv­latai. A tragédia pedig az, hogy jelentős erők megakadályozták a megállapodást, továbbra is a nukleáris erőre épülő gondolkodás foglyai maradtak.­­ Mindenki számára ismert, hogy mi történt Reykjavik után. Az amerikai kormányzat éles fordu­lattal eltávolodott az elért ered­ményektől. A szovjet—amerikai tárgyalásokat — a dinamizmusuk és konkrétságuk növelését célzó erőfeszítéseink ellenére — ismét előre megfontolt szándékkal aka­dályozzák. Ugyanazok a politiku­sok, akik Reykjavikban logikus­nak tartották a hadászati táma­dófegyverek, a közepes hatótávol­ságú rakéták, az űrfegyverek és a nukleáris robbantások kérdés­körét érintő javaslatoknak össze­függéseikben, egységesként törté­nő áttekintését, ma azzal foglal­koznak, hogy minden egyes terü­leten akadályozzák a megállapo­dást,­­ arra hivatkozva, hogy a Szovjetunió ragaszkodik az egy­idejű, csomagkénti megoldásuk­hoz. Valójában a tárgyalásokat szűk, önző érdekek akadályozzák; az, hogy nem akarnak lemondani a katonai és technológiai fölény hajszolásáról, a mindenekelőtt a világűrben megvalósítandó előre­törés lehetőségével kapcsolatos il­luzórikus számításokról. — Az ilyen szemlélet idegen tő­lünk, sőt mi több, elfogadhatat­lan szántunkra. Elvi alapokon nyugvó irányvonalunk, hogy tö­retlenül keressük a megoldásokat, amelyek megnyitják a kölcsönö­sen elfogadható megállapodások­hoz, az egyenlő biztonsághoz ve­zető utat. Arányos csökkentés — Az SZKP KB Politikai Bizott­sága, miután a napokban átte­kintette azoknak a kérdéseknek a körét, amelyek a nukleáris fegy­verektől mentes világ megterem­tésével kapcsolatosak, úgy dön­tött, hogy még egy jelentős lépést tesz ebben az irányban.­­ A szovjet vezetés nevében ma bejelentem a következő dön­tésünket. A Szovjetunió javasolja, hogy az Európában telepített köze­pes hatótávolságú rakéták problé­máját vegyék ki a többi kérdések közül, kössenek róla külön megál­lapodást, mégpedig haladéktala­nul. Ennek a lépésnek nem csu­pán az alapja van meg, de gya­korlatilag kész megállapodás is született. Reykjavíkban megálla­podtunk arról, hogy a következő öt évben a Szovjetunió és az Egyesült Államok felszámolja minden Európában telepített kö­zepes hatótávolságú rakétáját Az ilyen osztályú, az ázsiai konti­nensen telepített szovjet rakéták számát akkorára csökkentik, hogy a rajtuk elhelyezett robbanótöl­tetek száma ne haladja meg a százat.­ Az Egyesült Államok ugyanilyen számú robbanótöltetet hagyhat meg a saját nemzeti te­rületén telepített közepes hatótá­volságú rakétáin.­­ Amint aláírják az Európában telepített szovjet és amerikai kö­zepes hatótávolságú rakéták fel­számolásáról szóló egyezményt, a Szovjetunió — az e két ország kormányával való egyeztetést kö­vetően — kivonja az NDK-ból és Csehszlovákiából a megnö­velt hatótávolságú hadműveleti­­harcászati rakétáit, amelyeket a Pershing—2 rakéták és a robot­­repülőgépek nyugat-európai tele­pítésére válaszul vezényeltek oda. Ami a többi hadműveleti-harcá­szati rendeltetésű rakétákat illeti, készek vagyunk azonnal tárgya­lásokat kezdeni azok csökkenté­se és teljes felszámolása céljá­ból.­­ Ilyen módon megvan annak a valós lehetősége, hogy záros ha­táridőn belül megszabadítsuk közös európai otthonunkat a nukleáris teher jelentős részétől. Ez tényleges és jelentős lépés len­ne Európának a nukleáris fegy­verektől való teljes mentesítése irányába. Javaslatainkat az Egye­sült Államokkal folytatott genfi tárgyalások asztalára helyezzük. Bizonyítás a gyakorlatban — Nemegyszer próbáltak meg­győzni bennünket arról, hogy ha a Szovjetunió kiemeli a közepes hatótávolságú rakéták kérdését a reykjavíki csomagból, akkor nem lesz nehéz megállapodni e raké­ták európai felszámolásáról. Most lehetőség nyiik rá, hogy ezt a gyakorlatban is bizonyítsák. Ezt várják az európaiak és a többi kontinens népei, ezt követelik meg a jelen és a jövő érdekel.­­ Különválasztva most az Európában telepített közepes ha­tótávolságú rakéták problémáját, a szovjet kormány továbbra is rendkívül fontosnak tartja, hogy megá­llapodás szülessék a hadá­szati fegyverek jelentős korláto­zásáról majd azt követő felszá­molásáról. Mint azt többször hang­súlyoztuk, egy ilyen megállapo­dásnak — a problémák szerves összekapcsolódásai miatt — ter­mészetesen feltétele az, hogy dön­tés szülessen a világűr fegyverek­kel va­ló beletelepítésének meg­akadályozásáról. — A Szovjetunió újból demonst­rálja azt a szándékát, hogy a meglévő nehézségek és a mester­ségesen létrehozott akadályok el­lenére oldják meg a nukleáris leszerelés problémáját. Az új gon­dolkodásmód az európai és a vi­­lágközvélemény hangja meghal­­lásának képességét is jelenti, to­vábbá azt, hogy ebben a kölcsö­nös függésekre épülő világban ne válasszák külön a saját biztonsá­got a szomszédok biztonságától. — A történelmi­­ lehetőséget nem szabad elszalasztani! Gyors és kedvező választ várunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék