Magyar Nemzet, 1987. május (50. évfolyam, 102-126. szám)

1987-05-01 / 102. szám

2,20 forint l£K£í B­ME 3601 Péntek 1987. május I. L. évfolyam 102. szám v M­utst/ficsáljü­nk köteles Virizlay Gyula rádió-tévé beszéde Május elseje sajátos ünnep: a munka és az emberi méltóság szülötte, az esztendő egyik leg­szebb napjaként él bennünk. Sokan ünnepelnek ma szerte a világon, sajnos beárnyékolt égbolt alatt. Szándékosan meg­rontott világpolitikai légkör és a vele együttjáró gazdasági gondok fenyegetettségében ün­nepelnek a dolgozók. De ünne­pelnek! S hívunk mi is min­denkit az ünnepre. A mukát ünnepeljük, s a munkával együtt a holnapot is. Eddigi fejlődésünk életünk minden területén jelentős gaz­dagodást mutat, és méltánylást érdemel. Előrehaladtunk a szo­cializmus építésének útján; nemzeti vagyonunk nőtt; az eg­zisztenciális bizonytalanságot megszüntettük; figyelemre méltó szociális biztonságot te­remtettünk; milliós tömegek emelkedtek fel anyagi helyze­tükben, tudásban, magatartás­ban. Szólnunk kell azonban az érem másik oldaláról is. Az utóbbi években nem tudtuk el­érni azokat a célokat, amelye­ket magunk elé tűztünk, pedig szerényebbek minden eddigi­nél. Ezért ma több a nehézsé­günk, mint korábban. Megnőt­tek a családok, az egyes em­berek gondjai. Nehézségeink vannak a gaz­dálkodásban és a gazdálkodás eredményeinek igazságosabb, munkához kötődő elosztásá­ban. Élnek társadalmunkban gondokkal küszködő idősek, egyedül levők, nagycsaládosok és fiatalok, pályakezdők. Az ország vezetői, a szak­­szervezetek is gyakrabban kérték a dolgozók megértését. Nem áltatjuk magunkat! Gyöt­­relmes és felelősségteljes kény­szerből születik minden olyan lépés, amely korlátozza az élet­­színvonal emelését. Ebben a helyzetben érthető, ha a dolgozók igénylik, hogy a vezetők is jobban értsék meg az emberekben felhalmozódott feszültségeket, gondokat. Ért­hető, ha nő az intézkedéseket kísérő társadalmi figyelem, és gyakran jogos türelmetlenség, tőlünk eredő gondjaink megol­datlansága miatt. Több, jobb munkával, inten­zívebb szellemi ráfordítással, koncentráltabb szervezéssel is­mételjük meg, magasabb szin­ten, korábbi eredményeinket. Feladatunk: szerény lehetősé­gekből, kevés anyagiakból töb­bet, elménk, kezünk nyomán jobb minőséget teremteni. Ha tudtunk háborúból, ro­mokból, ha tudtunk a hiteket romboló 1956-ból, akkor most, jó érdekek vonzásában miért ne tudnánk ismét előbbre lép­ni. Együttesen, a dolgozókat bevonva minél hamarabb te­remtsünk olyan helyzetet, melyben erősebb lesz gazdasá­gunk ! Felerősödött az igény, hogy a hatékony cselekvés érdekében nyerjük meg minden egyes ember jószándékú magatartá­sát, bizalmát. Minden munka­helyen legyünk képesek a fejlő­dés követelményeihez való al­kalmazkodásra, hogy minden emberben kialakítsuk a politi­kánkra, intézkedéseinkre cse­lekvéssel válaszoló magatartást. Az a törekvésünk, hogy olyan társadalmi légkört te­remtsünk, amelyben a csele­kedni akaró emberek nagyobb lehetőséget kapnak. A felelős­séget érző, a jobbításokon gon­dolkodó, a társadalom és a kö­zösség érdekében tenni akaró emberek sokasága a szocialista építés biztosítéka. Van erő a magyar dolgo­zókban megint és újra együtt kiállni, együtt vállalni a meg­oldás lehetőségeit. Keresni a kibontakozás útját. Természe­tes ez az érzésünk: megerősít benne történelmünk, megerősí­tenek szocialista, demokratikus fejlődésünk tapasztalatai. A Magyar Szocialista Mun­káspárt gyakorlatának megfe­lelően arra törekszik,­­ hogy olyan társadalmi mozgásirá­nyokat jelöljön és szervezzen, amelyek távlatokat nyitnak. A szakszervezetek is folyvást ar­ra törekedtek és törekszenek, hogy a kibontakozás útján, sőt az egyének útját is, pártunk politikájával összehangolva, a közösség boldogulásának irá­nyába vigyék. Nem titok dolgozó­­lépünk előtt, hogy a kormánnyal is, a párt vezetésével is többször egyeztettük és újra egyeztet­tük szempontjainkat, a kor­mánnyal összehangoltuk a vár­ható és a bekövetkezett intéz­kedéseket. Ha kellett, viták­ban, ha kellett figyelemfelhí­vó eszmecserékben adtunk han­got állásfoglalásunknak. Nem könnyű a­­hozott dön­tések szükségességét belátni. Nem könnyű feszesebb mun­katempóban dolgozni, ugyan­akkor tudomásul venni az ár­emeléseket. Nem könnyű újat kezdeni, esetenként munkahe­lyet változtatni. A szakszerve­zet tisztában van vele, hogy ezek a lépések nem népszerű­ek, nem lelkesítőért, csakhogy elkerülhetetlenek.­­Népünk nem először és nem is utoljára bizonyította és bi­zonyítja, hogy képes erőfeszí­tésekre. Tud felelősen gondol­kodni, képes túllátni az or­szághatárokon, képes tanulni mások kudarcaiból és sikerei­ből. Most meg kell tanulnunk, hogy az életszínvonal lassúbb emelkedése közepette éljünk, mégpedig keményebb munká­val, célszerűbb szervezéssel. Ezen a nehezen jött tavaszi napon, fölmérve a reánk váró nem könnyű tenivalókat,­ ne a feladat nagysága riasszon, ha­nem a bizalom adjon erőt! Bi­zalom saját képességeinkben, bizalom a párt vezető erejé­ben. Ha mindenki a legjobb tudá­sa szerint, a lehetőségek jó ki­használásával dolgozik, politi­zál, veszi vállára a kisebb vagy nagyobb közösség dolgát, akkor az ország egésze nemcsak legyőzi a nehézségeket, hanem értékeinket megőrizve, magun­kat megedzve kerülünk ki be­lőlük. E feladatra hív a munkás­­osztály nemzetközi seregszem­léje. E feladatra hív magyar­ságunk. E feladatra hív köte­lességtudatunk. Figyelmünk ma a Szovjet­unióra és a többi szocialista or­szágra irányul, hiszen a szo­cializmus építésének most nyí­ló új útjai gyorsabbá tehetik saját fejlődésünket is. Erősít­hetik gazdaságunkat, és demok­­ratikusabbá formálhatják poli­tikai arculatunkat. Figyeljük, elemezzük a testvérországok eredményeit, keressük a közös és a sajátos fejlődés útjait. A magyar dolgozók újra meg újra kifejezik akaratukat, hogy a szocialista országok dol­gozóival éppen úgy egység­ben, ahogyan a nyugati világ haladó erőivel is közösségben azt akarják, hogy ne kelljen a harmadik világháború fenye­getettségétől rettegni. Bármilyen nehéznek érezzük is gondjainkat, bármilyen sok­szor érezzük is békénket ve­szélyeztetve, soha nem téveszt­hetjük szem elől, hogy saját jövőnk, értelmes jövőnk egyet­len úton, a szocializmus útján van kijelölve. A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA Külü­gyminiszterü­nk bécsi sajtóértekezlete Magas szinten folytatódik a hagyományos párbeszéd Nyugat-Berlinben megkezdődtek a jubileumi ünnepségek A külpolitikai helyzet alapos MEGBESZÉLÉSEKET folytat majd a francia miniszter­­elnök Mihail Corbacsovval, közelgő moszkvai látogatása idején — kö­zölte sajtótájékoztatóján a kormányfő szóvivője. Párizsi megfigyelők szerint a találkozónak különös jelentőséget kölcsönöz, hogy a Chirac­­kabinet az egész nyugati táborban a legelutasítóbb álláspontra helyez­kedett a szovjet leszerelési javaslatokkal szemben, s közben nagysza­bású programmal növeli saját ütőerejét. Ezeket a vonásokat egyébként korábban élesen bírálta a szovjet sajtó. Raimond külügyminiszter a nemzetgyűlés külügyi bizottsága előtt kifejtette, országa a NATO luxemburgi ülésén a moszkvai indítványokra adandó válasz elhalasz­tását ajánlotta partnereinek. „Nem kell a szovjet kezdeményezések logikájába illeszkedő tárgyalásokat kezdeni, hanem éppen ellenkező­leg, közös koncepciót kell kidolgozni az európai biztonság elveiről" — hangoztatta a diplomata. Raimond elismerte ugyanakkor, Washington gyors reagálást szeretne a szövetségesektől, ám több nyugati ország csak őszre készül előállni a közös dokumentummal. Ide tartozik az a hír, miszerint a francia külügyminiszter spanyol kollégájával is kon­zultált amerikai utazása előtt, s Ordonez támogatásáról biztosította a nullamegoldás indítványát. A madridi diplomácia vezetője hangsú­lyozta, Spanyolországnak nincsenek atomfegyverei és nem is óhajtja ilyenek telepítését területén. A BÉCSI UTÓTALÁLKOZÓ eddigi fordulóit értékelte a Pravdában megjelent cikkében Jurij Kaslev­, a tanácskozáson részt vevő szovjet küldöttség vezetője. Az írás abból az alkalomból jelent meg, hogy má­jus 5-én az osztrák fővárosban a helsinki záróokmányt aláíró államok képviselői megkezdik a konferencia harmadik szakaszát. Az eddigi konzultációk tükrözik, hogy Európa érdekelt a helsinki folyamat to­vábbvitelében. Eddig 140 javaslatot terjesztettek elő, s érlelődnek a fel­tételek ahhoz, hogy „a biztonság és az együttműködés ügye új lendü­letet és dimenziókat kapjon a kontinensen" — emlékeztetett Kasler. A diplomata ugyanakkor azt fejtegette, noha a szocialista országok több tucat indítványt nyújtottak be — többek között a stockholmi konferencia folytatásáról is —, a Nyugat ezzel kapcsolatban egyetlen­egyszer sem kezdeményezett. A NATO mindeddig nem adott választ a Varsói Szerződés tavalyi budapesti felhívására, amely azt javasolta, hogy a kilencvenes évek elejére negyedével csökkentsék a haderőket mindkét oldalon.­ ÉRDEKES FORDULATOT HOZOTT az első hivatalos vádemelés az iráni—kontra botrány ügyében. Carl „Spitz" Channel, aki a nicara­­guai ellenforradalmároknak gyűjtött hatalmas pénzösszegeket, a bíró­ság előtt Oliver North alezredest, a Nemzetbiztonsági Tanács egykori munkatársát nevezte meg bűntársaként. Channel a botrány kirobba­nása idején tagadta, hogy bármiféle kapcsolata is lett volna a tiszttel, akivel szemben egyelőre még nem indítottak eljárást, ügyében a nyo­mozás folytatódik. Közben a törvényhozás bizottságai is tudtak meg­lepetéssel szolgálni, bejelentvén, hogy a jövő héten kezdődő nyilvános tanúkihallgatások során elsőként Richard Secord volt tábornokot, az egyik titkos fegyverszállítót hallgatják meg. Record kulcsszereplő volt mind az Iránnak szóló küldeményekben, mind a nicaraguai ellenfor­­radalmárok utánpótlásának a megszervezésében. (R. M.) a /d­c Várkonyi Péter befejezte ausztriai tárgyalásait Az év második írlzben hazánkba látogat I­van/ Vranitzky A hivatalos látogatáson Ausztriában tartózkodó Várko­nyi Péter külügyminiszter csü­törtökön reggel találkozott Pe­ter Jankowitsch-csal, az Oszt­rák Szocialista Párt külügyi szóvivőjével. Várkonyi Péter ezt követően nyilatkozott az osztrák sajtó, a rádió és a te­levízió képviselőinek. Várkonyi Péter csütörtökön reggel megbeszélést folytatott Pe­ter Jankowitschcsal. A szocialista párti politikus, korábbi külügy­miniszter, jelenleg a nemzetgyű­lés külügyi bizottságának elnöke. Ezt követően a magyar kül­ügyminiszter az osztrák sajtó képviselőivel találkozott, akik előtt hangsúlyozta: vendéglátói­val, vezető osztrák politikusokkal folytatott tárgyalásai megerősítet­ték meggyőződésében, hogy mindkét fél a két ország rendkí­vül jó kapcsolatainak további fej­lesztését igényli, és lényegében teljes a nézetazonosság szinte minden kérdésben, a kétoldalú viszonyt tekintve csakúgy, mint a nemzetközi helyzet megítélésé­ben. Folytatódik a magas szintű személyes érintkezések immár hagyományos sorozata, így az év második felében hazánkba láto­gat Franz Vranitzky kancellár, közölte a miniszter. Várkonyi Pé­ter hangoztatta, hogy a nemzet­közi­­ kérdéseket áttekintve azt a közös reményüket fogalmazták, hogy a bécsi európai utótalálkozó kiegyensúlyozott dokumentum­mal fejeződik be. A két ország gazdasági kapcso­latait érintő kérdésekre válaszol­va Várkonyi Péter elmondotta: magyar részről változatlanul szorgalmazzuk a kivitelünket gát­ló, nehezítő vám- és egyéb admi­nisztratív akadályok, hátrányos megkülönböztetések felszámolá­sát. Többek között erről, vala­mint az utóbbi időszakban stag­náló gazdasági együttműködés fellendítéséről tárgyal a jövő hé­ten Bécsben Veress Péter külke­reskedelmi miniszter. Derűlátásra jogosít, hogy mindkét részről erős politikai szándék tapasztalható a gazdasági kapcsolatok továbbfej­lesztésére, hangoztatta a magyar miniszter, hozzátéve: osztrák részről elfogadták a beruházásvé­delmi egyezmény megkötésére vonatkozó korábbi magyar javas­latot. Várkonyi Péter délután részt ■vett az Osztrák—Magyar Egye­sület fogadásán, a bécsi Colle­gium Hungaricumban, ahol Fritz Marsch, az OME elnöke, az Oszt­rák Szocialista Párt központi tit­kára üdvözölte. Külügyminiszterünk délután, az osztrák külpolitikai társaság és az OME rendezésében nagy ér­deklődéssel kísért előadást tar­tott az osztrák Diplomáciai Aka­ démián „Az európai biztonsági és együttműködési folyamat magyar szemszögéből” címmel. Várkonyi Péter viszontlátoga­ tásra hívta meg Alois Mockot, aki a meghívást elfogadta. Várkonyi Péter külügyminisz­ter csütörtökön este hazautazott. Az oszt­rák kancellár nem mondja le washingtoni útját Az osztrák kancellár az ame­rikai kormány Kurt Waldheim államfő elleni intézkedése da­cára sem mondja le egyesült államokbeli látogatását — je­lentette be csütörtökön a sajtó előtt maga Franz Vranitzky. Az amerikai igazságügy-mi­nisztérium e heti döntésével meg­tiltotta Kurt Waldheim magán­emberként való beutazását az or­szágba, annak — állítólagos — szerepe miatt háborús bűnökben. Jóllehet voltak vélemények, hogy az osztrák kormány által érthe­tetlennek és megalapozatlannak minősített lépés után hivatalos látogatását le kell mondani. 5 — a kormánnyal egyetértésben — az utazás mellett döntött — mon­dotta Vranitzky. A döntést tudo­másul vette az államfő is, tette hozzá. Alois Mock külügyminiszter­­ felkérte a bécsi amerikai nagyköv­ö­vetet: igényelje kormányánál a­­ bizonyítékok előterjesztését ame­lyek alapján az intézkedést hoz­ták, hogy az államfőt meg­védhes­sék az igazságtalan vádaktól, mondotta a kancellár. Nyers for­mában egyébként készen áll már a Waldheim felkérésére összeállí­tott dokumentáció világháborús szerepéről, azt nyilvánosságra fogják hozni. Ausztria érdeke az ügy tisztázása, csakúgy, mint az, hogy ne szenvedjenek csorbát a hagyományosan jó osztrák—ame­rikai kapcsolatok, hangoztatta a kancellár. Május 17—24. közötti látogatásán fogadja Reagan el­nök, találkozik a kormány több tagjával, törvényhozókkal, elő­adásokat,­ sajtóértekezleteket tart majd. Mivel Kurt Waldheim alkot­mányosan megválasztott államfő, fel sem merülhet a kérdés, hogy lemondjon vagy hogy lemondásra ösztönözzék — közölte végül a kancellár. ülunk atarvunk telefonjelinkcsz Kohl fejleszteni kívánja a kapcsolatokat az NDK-val A 750 éve alapított város nyu­gat-berlini jubileumi ünnepség­­sorozata csütörtökön délelőtt a Nemzetközi Kongresszusi Köz­pontban megkezdődött. A nem egészen két órás ünnepségen több beszéd hangzott el, ame­lyeknek néhány megállapítása nem volt tekintettel korunk és a környező világ realitásaira. Miután a zenekar eljátszotta az NSZK himnuszát, majd az er­re az alkalomra komponált zene­művet, Eberhard Diepgen kor­mányzó polgármester köszöntöt­te a résztvevőket, a díszvendége­ket, köztük az NSZK államfőjét, kancellárját kormányának tag­jait a tartományi miniszterelnö­köket valamint a megszálló nyu­gati hatalmak városparancsno­kait és több mint hatvan tőkés ország bonni nagykövetét ..Berlin — mondotta ezután be­vezetőül — egy város marad ak­kor is, ha kétszer ünnepelünk, ha kétszer kell ünnepelnünk." Ezután a közös múltról emléke­zett meg, majd a városnak „a béke szolgálatában” betöltött sze­repére utalt. Diepgent a szónoki emelvényen a testvérváros, Los Angeles polgármestere követte, aki tolmácsolta szőkébb pátriája há­rommillió lakójának üdvözletét A város egykori kormányzó pol­gármestere, díszpolgára, Willy Brandt kapott azután szót Be­vezetőben személyes emléket idé­zett Amikor a háború után visz­­szatért ebbe a városba, még nem nyerve vissza eredeti állampol­gárságát alig múlt még tíz esz­tendeje, hogy 1937-ben korlátolt­­merev-bombasztikus körülmé­nyek között ülték meg a hétszáza­dik évfordulót Utalt az „elveszí­tett” háborúra, az azóta történtek közül mérföldkövet jelentő ese­ményekre, majd az enyhülés kér­déseit érintve a kis lépések ér­tékére és az illúziók elvetésére figyelmeztetett összefüggésben a béke megóvásával szólt az egy­más mellett élés jelentőségéről, a különböző társadalmi rendszerek­ből eredő megosztottságról, majd méltatta azokat az eredménye­ket, amelyeket a szomszédos NDK-ban értek el. Végül rámutatott, hogy most, 1987. áprilisában a 750 éves ju­bileumon sem szabad elfeledkez­ni arról, hogy nincs fontosabb, mint az európai béke szervezett biztosítása, s egyetlen lehetőséget sem szabad elszalasztani, ami ehhez közelebb segíthet. Egy kórusmű elhangzása után a jubileumi ünnepség fő szónoka Helmut Kohl az NSZK kancel­lárja mondta el beszédét Megfigyelők szerint az a tény, hogy a Szovjetunió képviselője távol maradt az ünnepségtől, egyebek mellett elsősorban a kancellár szereplésének tulajdo­nítható. Az ugyanis, hogy ven­dégként megjelenjék a városban és részt vegyen az itt rendezett eseményeken, önmagában nem mond ellent a Nyugat-Berlin stá­tusát szabályozó egyezmények­nek, elsőként az 1971-ben alá­írt négyoldalú megállapodásnak. Az viszont már igen, hogy kor­mányfői minőségében beszédet mondjon egy ilyen alkalom­mal. A kancellár azonban nemcsak fellépésével, de mondanivalójával is ellentmondott az említett és a két német állam közt érvényben lévő megállapodásoknak. Ismét minden német nevében szólt ugyanis, „minden német képvise­letét, szabadságának és egységé­nek megteremtését" minősítette feladatának. Ezzel kapcsolatban a „német kérdésnek” mindmáig tartó megoldatlanságát hangsú­lyozta, mondván, hogy „Berlin jelképe a német kérdés nyitott­ságának”. Mondanivalójának megfogal­mazása nem hagyott kétséget afe­lől, tudja, hogy a német újra­egyesítés kérdése nem szerepel napjaink világpolitikájának na­pirendjén, „legfontosabb" téma­ként mégis ezt jelölte meg. De — mint mondotta — addig is szüksé­ge és fontos az NDK-val létesí­tett kapcsolatok továbbfejlesztése. „Közös a történelmünk — jelen­tette ki — s közös lesz a jövőnk is." A jubileumi ünnepség az ugyancsak erre az alkalomra kom­ponált „Berlin-kantáta" hangjai­val ért véget. Thurné Tibor

Next