Magyar Nemzet, 1987. június (50. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-01 / 127. szám

Árat 1,80 forintMagyar Nemzet A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA Rf.KES MEGY*| KO ív 560] Békéscsaba Pf.: 35-Hétfő 1987. június 1. L. évfolyam 127. szám VVIAK Szintkülönbség Berlin ünnepel. A tavasz zöldjét az idén piros forgóik, utcai teraszok üdítő színfoltjai tarkítják az éjféli óráikban is élénk Alexander téren és kör­nyékén. Az emlékezés a há­romnegyed évezredes múltra lendületet adott a városvédő újjáépítésnek is, a berliniek kedvtelve mutogatják a Nico­­laus-negyed hangulatos ut­cácskáit, felújított templomát, s várják az őszt, amikorra újjá­éled romjaiból a Francia-dóm is — foltonként feslik fel tehát a város múltja. Az emlékezve szépülő Berlin, s a legendás német precizitás méltó kereteket adott a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének múlt heti csúcs­­találkozójához. A múlt és a jelen megbékélése a városkép­ben, ehelyütt szinte ösztönösen kínálta a történelem tanulsá­gait, a mára vonatkozó érvé­nyességének a megfogalmazá­sát. Lényegében ezt összegzi a tanácskozás eddig nyilvános­ságra hozott két dokumentuma a közlemény, valamint a ka­tonai doktrínáról szóló nyilat­kozat. Az eddigi elvi harcászati stratégiáknak alighanem a kö­zös jellemzőjük volt, hogy egy elképzelt politikai helyzetre dolgozták ki a katonai válasz­lépéseket. A szocialista orszá­gok most elfogadott alapelvei­ben viszont minden korábbinál erőteljesebben tükröződik az a „civil” filozófia, amely kato­nai téren n­em csupán a jelen­legi világpolitikai légkört ve­szi alapul, hanem a felvázolt és elképzelt jövő alternatívájának a hiányából, illetve elfogadha­tatlanságából indul ki. Nyil­vánvalóan nem a hagyomá­nyos gondolkodásra jellemző­ek azok a megállapítások, hogy a háború immár n­emcsak el­kerülhető, de meg is kell aka­dályozni mindenféle összecsa­pást, akár nukleáris, akár ha­gyományos fegyverekkel. S a megcsontosodott hadfiak ér­telmezésében talán defenzív­nek számító alap­elvet, hogy a szocialista országok védelmi szükségletei a másik fél lépé­séhez igazodnak — vagyis a kizárólagos védekező jelleg hangsúlyozását — ismét csak a józan ész egyetlen lehetséges választása diktálja. Nem csu­pán a szavak és szándékok hitelességéről van szó, hanem objektív alapjai mutathatók ki annak a kinyilvánított meg­győződésnek : következetesen ki kell használni minden lehe­tőséget, hogy az egyenlőség és az egyenlő biztonság alapelvét köv­etve egy alacsonyabb szint­re lehessen csökkenteni a fegyverkészleteket. A berlini tanácskozás meg­erősítette azt a részleteiben már korábban kialakított konkrét és átfogó programot, amelyet alkalmasnak tart a fenti ideák megvalósítására. Világosan kirajzolódott az is, hogy a szocialista országok az elérhető realitások mielőbbi megragadására törekszenek, s ez csupán kiinduló­pontul szol­gálhatna a további kompromisz­­szumos megállapodáshoz. így nyomatékkal került előtérbe a közepes hatótávolságú, s egy­idejűleg az operatív-taktikai eurorakéták felszámolásának a szükségessége (az úgynevezett „kettős nullamegoldás”), to­vábbá a kémiai fegyverek­­be­tiltását szorgalmazó nemzet­közi konvenció. Ráirányult a figyelem azoknak a tárgyalá­soknak a haladéktalan meg­kezdésére is, amelyek földré­szünkön a taktikai atom­eszkö­zök, valamint a hagyományos fegyverek és fegyveres erők kérdéskörét átfogóan minden érdekelt fél bevonásával te­kintenék át. A berlini tanács­kozás több oldalról is közelített ehhez a problémakörhöz. Pél­dául a két katonai blokk akár Varsóban, akár Brüsszelben vagy felváltva vitassa meg a doktrínáit, egyeztesse az erőik jelenlegi szintjét, csökkentésük lehetőségeit. Csupán két dolog a fontos: egyrészt annak az alapelvnek a szem előtt tartása a­­meglévő egyenlőtlenségek felszámolásakor, hogy a fö­lényben lévő építse le a saját többletét, s ne a lemaradásban levő igyekezzen behozni a hátrányát. Másrészt az időté­nyezőről sem szabad megfeled­kezni. Valamennyi megállapo­dást haladéktalanul, lehetőleg még az idén, kívánja a Varsói Szerződés rögzíteni, illetve megkezdeni a tárgyalásokat a hagyományos erőkről és a tak­tikai atomtárakról. Wojciech Jaruzelski a ta­nácskozás végén, a díszebéden mondott pohárköszöntőjében változatlanul rendkívül bonyo­lultnak értékelte a nemzetközi helyzetet, úgy jellemezte, hogy a fegyverkezési spirált egy ma­gasabb szintre akarják pörget­ni mindazok, akik a félelem egyensúlyának a szószólóiként valójában a paritástól tarta­nak. Míg „egy emelettel lej­jebb” csak a távolba látó ál­lamférfiak tudnak tekinteni. Ez a szintkülönbség egyáltalán nem világnézeti kategóriaként merült fel Berlinben, hiszen például a nyugat-európai or­szágok álláspontjainak a jelen­legi árnyaltsága, helyenként a választásokra hangolt képlé­­kenysége a földrészünkön be­lül is elmossa az éles határ­vonalakat. Nem titkolták az NDK fővá­rosában szép számmal össze­gyűlt nyugati újságírók, hogy azt várták: a Varsói Szerződés újabb javaslatokkal, netán egyoldalú lépésekkel segíti majd a leszerelési megállapo­dásokat sürgető nyugat-euró­pai hangok erősödését. De hát mint szovjet részről a közel­múltban többször is utaltak rá, még a tavalyi budapesti felhí­vásra sem érkezett például ki­elégítő válasz az európai fegy­veres erők és fegyverzetek lé­nyeges csökkentésének téma­körében. Mindezek ismeretében vajon mi adhatott alapot azokra a találgatásokra, hogy a Szovjetunió egyoldalú csa­patkivonásokra készül több szövetséges állam területéről? — tették fel a kérdést Berlin­ben a találkozó megkezdése előtt moszkvai külpolitikai szakértők. Hiszen elegendő a másfél éves nukleáris morató­riumra vagy akár az afganisz­táni kontingens mérséklésére emlékeztetni, s nyilvánvalóvá válik, hogy milyen érzéketle­nül hagyják a címzetteket a gyakorlati gesztusok. A szalagcímükben gondolko­dó tájékoztatást persze az elő­zetes intések nehezen győzték meg. — Krolikowski úr jól ér­tettem, valóban nincs új javas­lat az elfogadott dokumentu­mokban? — ágált egy tudósító a záró sajtóértekezleten. Az NDK tapasztalt diplomatája nem vesztette el humorát, s miközben még egyszer kiemel­te a kizárólagos védelem dokt­rínájának átfogó j­elentőségét, megjegyezte: talán a szinkron­­fordítás hibája okozhatott fél­reértésst. A kérdezőnek is és a válaszadónak is a német volt az anyanyelve. S hogy gyakor­ta valóban nincs meg a szink­ron, azt a hétvégi kelet- és nyugat-berlini sajtó összeha­sonlítása is igazolja: a balszé­len csupán az igazán komoly­nak számító , s ezért kis pél­dányszámban megjelenő la­pok címoldalán előzték meg a berlini Palast-hottel eseményei és következményei a moszkvai Vörös téren történtekét. Ami már nemcsak a tolmácskészü­lékek, hanem az optikák torzu­lását is feltételezheti. Berlin, május 31. Lambert Gábor Világszerte elemzik a berlini javaslatokat a katonai doktrínák összevetésének lehetőségeiről Dmitrij Jazov a Szovjetunió új honvédelmi minisztere A külpolitikai helyzet VILÁGSZERTE ELEMZIK a Varsói Szerződés minapi berlini ülé­sének munkáját, az ott elhangzott állásfoglalásokat Nagy és eredmé­nyes munkát végzett a kétnapos értekezlet — állapította meg hírma­gyarázatában a Pravda. Az SZKP központi lapja az elfogadott két dokumentum — a közlemény és a katonai doktrínáról szóló okmány — jelentőségéről szólva rámutat hogy ezekben a hét európai szocia­lista ország vezetői összegezték az emberiség fejlődésének meghatá­rozó tényezőit, megerősítvén ugyanakkor az új politikai gondolkodás­­mód szükségességét. Abból indult ki a közlemény — emlékeztet az újság —, hogy egy atomháborúnak nem lehet győztese, ezért közös cselekvésre szólított fel minden békeszerető erőt, s az eltérő társadalmi rendszerű országok közötti bizalom megszilárdítására hívott fel. Moszkvában ugyanakkor emlékeztetnek arra is, hogy a NATO nem­rég megtartott brüsszeli hadügyminiszteri értekezletén a katonai doktrína tekintetében egyetlen friss gondolat sem került felszínre, csupán a már sokszor hangoztatott „rugalmas reagálás” és az „elret­tentés” stratégiáját erősítették meg. A berlini ülésről kiadott doku­mentumokat olvasván, egyébként felmerül az emberben a gondolat, hogy az atlanti tömb államai — a VSZ-tagállamoktól eltérően — még mindig nem vállaltak kötelezettséget, hogy nem alkalmaznak elsőként nukleáris fegyvert. Az NDK fővárosában a szocialista országok immár sokadszor fejtették ki e szándékukat. 04 SZAKASZT NYITOTT a tagországok békeoffenzívájában a ber­lini tanácskozás — hangoztatja elemzéseiben a Varsói Szerződés álla­mainak sajtója. A fővárosokban egyöntetűen üdvözlik az elfogadott dokumentumokat, a kinyilvánított szándékokat. A LEMP központi lapja mindenekelőtt a konkrétságra, és a dokumentumok nyitott jelle­gére hívja fel a figyelmet. A Trybuna Ludu példátlannak nevezi a történelem folyamán a katonai doktrína kizárólag védelmi jellegűvé nyilvánítását. Első kézből kaphattak értékelést az ülésről a csehszlo­vák olvasók. A Rudé Právóban Gustáv Hasák, a CSKP főtitkára nyi­latkozott, elengedhetetlennek nevezvén a védelem szükséges szintjé­nek biztosítását, ugyanakkor hangoztatván, érvényesíteni kell az ész­szerűség elvét is. Husák kiemelte: a VSZ-tagországok egységesen fog­laltak állást a nemzetközi és együttműködési­­kérdésekben. Felfigyeltek a nemzetközi sajtóberkekben a berlini ülésszak buka­resti visszhangjára. A Scinteia, a Román Kommunista Párt lapja írásában kifejti, a többi szocialista állammal együtt Románia is méltó módon hozzá kíván járulni a tartós béke biztosításához, a széles körű együttműködés és kölcsönös megértés fejlesztéséhez. Ugyanezt a gon­dolatot fejtegeti kommentárjában a BT­A bolgár hírügynökség, meg­jegyezvén, a Varsói Szerződés katonai doktrínájának védelmi jellege teljes egészében megfelel az ENSZ alapokmányában és a helsinki záródokumentumban foglalt elveknek. Mint kiküldött tudósítónk je­lentette, az NDK sajtója is első helyen foglalkozott a Berlinben zajló üléssel, hangot adván az ott elhangzott gondolatok világbékét szolgáló jellegének. ÉRDEKLŐDÉSSEL VÁRJÁK szakértők a Nyugat reagálását is a Varsói Szerződés berlini dokumentumaira. Washingtoni tudósítónk azt jelentette, hogy az amerikai sajtó szerint a Fehér Ház még nem tanulmányozta érdemben a kiadott hivatalos közleményeket, ám a lapok máris megjegyzik: a kezdeményezés a hagyományos fegyverek­től felgyorsíthatja a közepes hatótávolságú rakétákról folyó tárgyalá­sokat is. Londonban arra hívják fel az olvasók figyelmét, hogy a VSZ kész megfelelő csökkentésekkel kiküszöbölni a fegyveres erők egyes elemeiben kialakult egyenlőtlenségeket, amennyiben a Nyugat is ha­sonló intézkedésekkel válaszol. Ez a lépés újabb ösztönzést adhat az egy helyben topogó bécsi eszmecseréknek — mutatnak rá a londoni újságok. Az A­Pa osztrák hírügynökség értékelésében kiemeli: Berlin­ben bírálat érte az Atlanti Szövetséget, amiért mindeddig nem vála­szolt a Varsói Szerződés tavalyi budapesti javaslatára. Bonnban a nyugatnémet külügyminiszter az indítványok alapos és higgadt tanul­mányozását ajánlotta a nyugati szövetségeseknek, mindezt azért, hogy feltárhatók legyenek a pozitív értelmű „kapcsolódási lehetőségek”. ír. M.) ­ Tudósítónk telexe Visszafogott értékelések a Varsói Szerződés indítványairól Washington, május 31. Az Egyesült Államok kor­mányzatának figyelmét a Perzsa­öbölben növekvő feszültség köti le, következésképpen az amerikai tájékoztatási eszközök is ezzel a kérdéssel foglalkoznak, az elnök­ség, a kongresszus, a pártok szempontjából elemzik a washing­toni elkötelezettséget a nemzet­közi vízi utak védelmére. A szombat esti televíziós vitamű­sorok elsősorban ezeket a témá­kat dolgozták föl, vasárnap dél­előtt pedig az AIDS terjedésének és a polgári légiközlekedésnek a helyzetét tekintették át. A közép­keleti válsággal törődő, s a velen­cei csúcsra készülő adminisztrá­ció így nem tanulmányozhatta eddig érdemben a Varsói Szerző­dés berlini tanácskozásán elhang­zott javaslatokat. A szombati új­ságok a belső oldalaikon számol­tak be nem túlságosan bő terjede­lemben a tárgyalásokról, de az indítványok lényegét ismertették, s elsősorban azt emelték ki: a hagyományos fegyverekkel kap­csolatos kezdeményezés olyan légkört teremthet a közepes ható­­távolságú rakétákról folyó alku­dozásokon, hogy a megegyezésnek a folyamata felgyorsulhat. A va­sárnapi The Washington Post ilyen értelemben idézett NATO- forrásokat, amelyek üdvözölték azt, mintegy „előzetes reakció­ként”, hogy a Varsói Szerződés „elismerte, a két katonai tömb hagyományos erejének az összeve­tésekor aránytalanság és egyen­súlytalanság tapasztalható”. El­vetették ugyanakkor az Atlanti Szövetség nyilatkozói a két szer­vezet közvetlen tárgyalásait. A hagyományos fegyverzetekkel va­ lószínűleg a bécsi utótalálkozó keretében foglalkoznak majd. Az amerikai lap­ok bővebben írtak azonban Mihail Gorbacsov bukaresti látogatásáról, amely megelőzte a berlini értekezletet. Az újságok a beszédek tartalmát és fogadtatását hasonlították ösz­­sze, s így érzékeltették a vezeté­si módszerek különbségeit. A The New York Times még vasárnap is visszatért a romániai út jellemzésére, s az utóhatások­ról számolt be, főként arról, hogy az utcákon ismét olyan jelensé­gek láthatók, különösen az élel­miszerboltok környékén, mint Gorbacsov érkezése előtt. A tévé­híradók és a keleti part befolyá­sos lapjai az SZKP főtitkárának a beszédéből a nemzetiségi poli­tikára és a nepotizmus bírálatára utaló részeket emelték ki, míg Ceausescu felszólalását a felharsa­nó tapsok és éljenzések számával értékelték. A cikkek emlékeztet­tek arra is, hogy a képviselőház megvonta a legnagyobb kedvez­mény elvét Romániától, s hama­rosan a szenátus is szavaz. A vasárnapi lapokban azonban — fontos belpolitikai események­hez hasonlóan — még a Perzsa­öböl fejleményeit is háttérbe szorították azok a moszkvai hí­rek, hogy a katonai vezetésben személycseréket határoztak el. A Vörös téren leszálló, Helsinkiből induló Cessna egyébként is nagy feltűnést keltett, a következmé­nyek elemzései pedig oldalakat tettek ki. A The Washington Post és a The New York Times is közli Jazov életrajzát, valamint a TASZSZ bejelentését és az eset hivatalos értékelését, s a maga részéről a gorbacsovi reformfo­lyamat felerősödésével hozza összefüggésbe a változásokat. A Post a véleményét alátámasztotta Brzezinskiével is, aki az AP hír­­ügynökségnek azt fejtegette: „A szovjetek azt tették, amire az amerikai politikai vezetésnek nem volt mersze, vagyis kudar­cok esetén megválni a katonai irányítás csúcsától. A szovjetek példát adtak nekünk, miként kell a felelősséget és az elszámoltatást érvényesíteni.” B­­DL Moszkvából jelenti az MTI. Dmitrij Jazov hadseregtáborno­kot nevezte ki a Szovjetunió hon­védelmi miniszterévé a Legfelső Tanács elnöksége. Elődjét, Szer­­gej Szokolovot, a Szovjetunió marsallját nyugállományba vonu­lása miatt felmentették tisztségé­ből. Dmitrij Jazov 1923-ban szüle­tett, orosz nemzetiségű, 1944 óta tagja az SZKP-nak, 1941-től szol­gál a szovjet hadseregben. 1956- ban végezte el a Frunzéről elne­vezett katonai akadémiát, majd 1967-ben a szovjet fegyveres erők vezérkari akadémiáját. A nagy honvédő háború idején különböző parancsnoki beosztá­sokban harcolt a volhovi és le­­ningrádi frontokon. A háborút követően parancsnoki posztokon és törzsekben szolgált Hadsereg majd hadseregcsoport parancsno­ka lett Hét éven át volt a közép­ázsiai katonai körzet majd ezt követően a távol-keleti katonai körzet parancsnoka. Dmitrij Ja­zov az elmúlt időszakban a hon­védelmi miniszter személyzeti ügyekben illetékes helyettese­ként dolgozott. Az SZKP Közpon­ti Bizottságának póttagja, a Leg­felső Tanács küldötte, vonulása miatt Nyugállomán­yba Szergej Szokolovot felmentették tisztségéből A légtérsértés körülményeit vizsgálta az SZKP PH A légvédelmi erők főparancsnokának felmentése A Szovjetunió honvédelmi minisztériumának beszámolóját vitatta meg szombati ülésén az SZKP Politikai Bizottsága. A beszámoló alapján a testület azt vizsgálta, miként fordulha­tott elő, hogy Mathias Rust, az NSZK állampolgára csütörtö­kön egy repülőgéppel megsér­tette a Szovjetunió légterét és Finnország felől Moszkvába re­pült. A vita során megállapították, hogy az egyik hamburgi repülő­klub tulajdonát képező repülőgé­pet a rádiótechnikai eszközökkel már akkor észlelték, amikor a Szovjetunió határa felé repült. Szovjet vadászgépek kétszer is rárepültek a nyugatnémet gépre. Mindazonáltal — mutatott rá a Politikai Bizottság — a honi lég­védelem parancsnoksága megen­gedhetetlen gondosanságról és határozatlanságról tett tanúbi­zonyságot, amikor sem alkalma­zott harci eszközöket a légteret megsértő repülőgép továbbrepü­­lésének meghiúsítása érdekében. Ez a tény azt bizonyítja, hogy sú­lyos hiányosságok mutatkoznak az ország légterének védelmén őrködő harci ügyelet munkájának szervezésében, nem megfelelő az éberség és a fegyelem, a honvé­delmi minisztérium részéről sú­lyos­­ mulasztások tapasztalhatók a csapatok irányításában. Az említett légtérsértés meg­akadályozása terén elkövetett ha­nyagság és szervezetlenség miatt a Politikai Bizottság szükséges­nek látta Alekszandr Koldunov­­nak, a honi légvédelmi erők fő­parancsnokának tisztéből történő felmentését Az SZKP Politikai Bizottsága ismételten hangsúlyozta: határo­zottan emelni kell a fegyveres erők harckészültségének és fegyel­mének színvonalát, hozzáértően kell irányítani a csapatokat, biz­tosítani kell azt, hogy azok állan­dóan készek legyenek a szovjet állam szuverenitása ellen irányu­ló bármilyen kísérlet meghiúsítá­sára. A testület tudomásul vette, hogy a Szovjetunió ügyészsége vizsgál­ja a légtérsértés összes körülmé­nyeit, felelős beosztású szemé­lyeknek az említett esetben tanú­sított magatartását, továbbá a Né­met Szövetségi Köztársaság ál­lampolgárának felelősségét Moszkvából jelenti az MTI. Ha jobb a tisztek mesterségbeli tu­dása, többet lehet elvárni az alá­rendeltektől — írja a Krasznaja Zvezda, a szovjet honvédelmi mi­nisztérium lapja vasárnapi szá­mában Sztarcsenko altábornagy, a leningrádi katonai körzet ki­képzési parancsnokhelyettese. A tábornok a parancsnoki kiképzés színvonalának emelését szorgal­mazza. Beszámol arról, hogy alaposabb ellenőrzés során gyakran felszín­re bukkannak e kiképzés hiányas-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék