Magyar Nemzet, 1987. szeptember (50. évfolyam, 205-230. szám)

1987-09-01 / 205. szám

Kedd, 1987. szeptember 1. Szocialista választ kell adnunk korunk kihívásaira — hangoztatta Lázár György a Politikai Főiskola évnyitóján KÖZÉLETI HÍREK Németh Károly, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban üdvözölte Moamer Kadhafit, a líbiai forra­dalom vezetőjét a Líbiai Arab Szocialista Népi Nagy Dzsamahi­­rija nemzeti ünnepe, a szeptem­beri forradalom 18. évfordulója alkalmából. Németh Miklósnak, az MSZMP Központi Bizottsága titkárának vezetésével hétfőn pártküldöttség utazott Szófiába, hogy részt ve­gyen a KGST-országok kommu­nista és munkáspártjai gazdaság­­politikai kérdésekkel foglalkozó központi bizottsági titkárainak értekezletén. A küldöttség tagja Marjai József, a Központi Bizott­ság tagja, a Minisztertanács el­nökhelyettese. Kíséretükben van Nyers József, a KB osztályvezető­helyettese. Búcsúztatásukra a Fe­rihegyi repülőtéren megjelent Georgi Pangelov, a Bolgár Nép­­köztársaság budapesti nagykövet­ségének ideiglenes ügyvivője. Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter meghívásá­ra hétfőn — katonai küldöttség élén — hivatalos, baráti látoga­tásra Budapestre érkezett Alber­to Joaquim Chipande hadsereg­tábornok, a Mozambiki Népi Köz­társaság nemzetvédelmi minisz­tere, a FRELIMO-párt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja. Hétfőn elutazott Budapestről a Csang Kuo-jing, a Kínai Nőszö­­vetség első elnökhelyettese és fő­titkára, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja ve­zette kínai nőküldöttség, amely a Magyar Nők Országos Tanácsá­nak meghívására augusztus 24— 31. között tartózkodott hazánkban Vitschek Lajosné, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke tájé­koztatta a küldöttséget a magyar nők helyzetéről. Fogadta a dele­gációt Fejti György, az MSZMP KB titkára, Péter János, az Or­szággyűlés alelnöke és Kapolyi László ipari miniszter. Juhár Zoltán belkereskedelmi miniszter hazaérkezett az izmiri nemzetközi vásárról, amelyet a tö­rök kormány meghívására kere­sett fel. Találkozott Turgut Özál török miniszterelnökkel, és tár­gyalásokat folytatott kétoldalú gazdasági, kereskedelmi, valamint idegenforgalmi kapcsolataink to­vábbfejlesztésének lehetőségeiről Kaya Erdem miniszterelnök-he­lyettessel, Cahit Aral ipari és ke­reskedelmi miniszterrel, valamint Izmir kormányzójával és a Török Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége elnökével. Isztambul­ban megbeszéléseket folytatott vezető üzleti körök képviselőivel. Hétfőn hivatalos magyar—svéd tárgyalások kezdődtek Budapes­ten. Anita Gradin svéd külkeres­kedelmi miniszter Veress Péter külkereskedelmi miniszter meg­hívására érkezett hazánkba. A „Nyugalmazott szovjet tábor­nokok és tengernagyok a békéért és a leszerelésért” elnevezésű, a Szovjet Békebizottság mellett működő mozgalom küldöttsége hétfőn tapasztalatcserére hazánk­ba érkezett A Tábornokok a bé­kéért nemzetközi mozgalom ma­gyar tagozatának meghívására idelátogató delegáció Alekszandr Ponomarjov vezérezredes vezeti. Az Újságírók Békeklubjának, valamint az Országos Béketanács tájékoztatási bizottságának meg­hívására hétfőn Budapestre érke­zett a Finn Újságírók Békebizott­ságának küldöttsége, Arvo Ah­­­­­oosnak, a mozgalom elnökének a vezetésével. Aczél György köszöntése * (MTI) Aczél Györgynek, az MSZMP Politikai Bizottsága tag­jának, az MSZMP KB Társada­lomtudományi Intézete főigazga­tójának tiszteletére, 70. születés­napja alkalmából a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Politikai Bi­zottsága hétfőn ebédet adott, amelyen részt vettek a Politikai Bizottság és a Titkárság tagjai, valamint Gyenes András, a Köz­ponti Ellenőrző Bizottság elnöke. A Központi Bizottság nevében Kádár János, az MSZMP főtitká­ra köszöntötte Aczél Györgyöt . A Szovjetunió Legfelső Ta­nácsának elnöksége Aczél Györ­gyöt a Népek Barátsága Érdem­renddel tüntette ki hetvenedik születésnapja alkalmából, a szov­jet—magyar barátság és együtt­működés erősítésében és fejlesz­tésében végzett kiemelkedő te­vékenységéért. Iskolaavatól­, diplomaátadások Megkezdődött az új tanév Harmincmillió kötet 1718 ezer lák­abá­nos és középiskolás diáknak (MTI) Diplomakiosztó és tan­évnyitó ünnepséget tartottak hét­főn a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának Politikai Főiskoláján. Szabó Jó­zsef rektor köszöntötte a végzős nappali és levelező, valamint a tanulmányaikat most kezdő hall­gatókat. Az MSZMP Központi Bizottsá­ga nevében Lázár György, a párt főtitkárhelyettese üdvözölte az ünnepi esemény résztvevőit. Be­szédében felhívta a figyelmet ar­ra, hogy a világban zajló folya­matokat egyetlen ország sem hagyhatja figyelmen kívül. Az az ország, amelyik nem ismeri fel a változások jelentőségét, vagy csak nagy késéssel kezdi meg az új követelményekhez való alkalmaz­kodást, menthetetlenül lejjebb ke­rül a fejlettség rangsorán, kiszo­rul a nemzetközi munkamegosz­tás fő áramlataiból, és egy sor társadalmi konfliktussal kerül szembe. Ez a mai kor igazi kihí­vása, ezzel kell nekünk is szem­benézni, erre kell választ adnunk. De nem akármilyen, hanem szo­cialista választ, amely összhangot teremt társadalmunk humaniz­musa és a gazdasági racionalitás szigorú követelményei között. Ez a feladat úgy oldható meg, ha következetesen és ingadozás nél­kül végigjárjuk azt az utat, ame­lyet a XIII. kongresszus elvi út­mutatására alapozott ez év júliusi központi bizottsági állásfoglalás, a gazdasági-társadalmi kibonta­kozás programja jelöl ki — hang­súlyozta. — A kibontakozási program, a kitűzött célok és követelmények társadalmi fogadtatása kedvező — állapította meg Lázár György. — Az országos méretű párbeszédben a megnyilatkozók túlnyomó több­sége szerint a párt őszintén, ön­kritikusan szembenézett a nehéz­ségekkel, a fejlődést gátló ténye­zőkkel, reális programot adott a stabilizáció és a kibontakozás számára. Voltak és vannak azon­ban más vélemények is. A vitát tovább folytatva, türelmes és meggyőző szóval, az értelemre és az érzelmekre ható érvekkel azo­kat is meg kell nyerni a prog­ram aktív támogatására, akik ma még bizonytalankodnak. Tár­adalmi céljaink eléréséhez éppen napjainkban nagy szükség van a politikai tudatformáló mun­kára. Ahhoz, hogy megőrizhessük szocialista vívmányainkat, telje­sebben kihasználhassuk rendsze­rünk előnyeit, sikerre vigyük ter­melési szerkezetünk megújítását, leküzdjük a történelmi örökségből és az adottságainkból fakadó hát­rányokat, meghaladhassuk a kö­zepes gazdasági fejlettség szint­jét, sok mindent fel kell adni ab­ból, amit megszoktunk, sok min­dent meg kell újítanunk — hang­súlyozta a párt főtitkárhelyette­se. — Az ilyen helyzetet csak ak­kor viselik el az emberek, ha meg vannak győződve arról, hogy az átmeneti nehézségek vállalásának van értelme, ha bíznak a párt és a kormány programjának sike­rében. Ezért van szükség a ko­rábbinál is aktívabb politikai munkára, a meggyőző szóra, a párt tömegkapcsolatának szünte­len ápolására, szövetségi poli­tikánk állandó erősítésére; olyan közgondolkodás, politikai légkör, közszellem kialakítására, amely­ben a helyzetünkből fakadó ne­hézségek nem a cselekvést bénító, hanem tettekre sarkalló szerepet töltenek be. Mindennek elenged­hetetlen feltétele a szocialista de­mokrácia intézményes továbbfej­lesztése. De ez a feltétele annak is, hogy nagyobb teret kapjon az egyének és a tömegek alkotó kez­deményezése, hogy életünk min­den területén a hibákat leleplező és elítélő, a jobbra ösztönző köz­ Magyar Nemzet szellem váljon általánossá. A szo­cialista demokrácia kiteljesítésé­hez arra is szükség van, hogy a politikai, a társadalmi és a tö­­­megszervezetek, a választott tes­tületek a döntések előkészítésé­ben és a végrehajtás ellenőrzésé­ben egyre nagyobb mértékben igényeljék az emberek közremű­ködését — hangsúlyozta Lázár György. A beszédet követően Szabó Jó­zsef átnyújtotta a végzős hallga­tók diplomáit. Tanévnyitó ünnepséget rendez­tek hétfőn a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az eseményen — ame­lyen jelen volt Radics Katalin, az MSZMP tudományos, kulturális és közoktatási osztályának veze­tője is . Fodor Lajos rektor kö­szöntötte az egyetem oktatóit és hallgatóit. Beszédében emlékez­tetett arra, hogy az immár 205. tanévét kezdő intézményben a ha­gyományos 6 karhoz új oktatási egység, a természet- és társada­lomtudományi kar kapcsolódik, továbbá, hogy idén új szakokon indul meg az oktatás. Ezt követően Kapolyi László ipari miniszter a kormány, a társ­tárcák és az iparvállalatok nevé­ben üdvözölte az egyetem polgá­rait. Napjainkban — hangsúlyoz­ta — az egyes nemzetgazdaságok­ban mérhetetlenül megnövekedett az emberi tényezőnek, a tudásnak a fejlődést befolyásoló, a fejlődést meghatározó szerepe, ezért ma mindenütt a világon keresik a kapcsolatot azokkal a tudományos műhelyekkel, ahonnan az emberi tényező eredményes kisugárzása segítheti a gazdaság előrehaladá­sát Magyarországon az ipar fej­lődése szempontjából az egyik legfontosabb tudományos, szak­mai műhelynek a Budapesti Mű­szaki Egyetem tekinthető, ezért is szorgalmazták nagy erőfeszíté­sekkel, hogy itt innovációs parkok jöjjenek létre. Ezt követően 1365 elsőéves hallgató tett esküt abból az alka­lomból, hogy megkezdi tanulmá­nyait az egyetemen. Hazánk egyik legnagyobb tanintézetében egyéb­ként csaknem 10 ezer a hallgatók száma, a hét kar nappali tagoza­tán 6300-an tanulnak, köztük fél­száz országból több mint 500 kül­földi diák. Az ünnepségen hat olyan szak­embernek adták át a BME emlék­érmét, akik hosszú éveken át eredményesen vettek részt az egyetem oktató-nevelő munkájá­ban és az intézmény­­fejlesztésé­ben. Továbbá 64 arany-, 39 gyé­mánt-, 14 vas- és egy, rubindiplo­mát nyújtottak át azoknak a szakembereknek, akik 50, 60, 65, illetve 70 esztendeje végeztek az intézményben. Két, ötven éve doktorált szakember az arany műszaki doktori oklevelet vehet­te át. Negyvenhárom munkásőr pa­rancsnok vette át diplomáját hét­főn, tanulmányai befejezése után, a Munkásőr Parancsnoki Iskolán. Borbély Sándor országos parancs­nok ünnepi parancsban köszön­tötte a hallgatókat. A hivatásos parancsnoki, illetve tanári képesí­tést igazoló okleveleket Nagy Sándor, az iskola parancsnoka adta át. Az Ybl Miklós Építőipari Mű­szaki Főiskola tanévnyitó és dip­lomakiosztó ünnepségét hétfőn tartották meg a Gorkij Danuvia Művelődési Házban. Pozsgai La­jos főigazgató és Kádár József építésügyi és városfejlesztési mi­nisztériumi államtitkár köszöntöt­te az oktatókat és a hallgatókat, köztük azt a 218 diákot, akik az elmúlt tanévben végeztek, s most vehették át diplomájukat. A 109. tanévét kezdő intézmény 4 sza­kán az idén 580 nappali és 315 esti és levelező tagozatos diák tanul majd, az első évet 246 hallgató kezdi meg. Az eseményen adták át az Ybl Miklós-emlékérmet és -oklevelet két olyan szakember­nek, akik 60 esztendeje végeztek az intézményben. Hétfőn országszerte megtartot­ták tanévnyitó ünnepségüket az alsó- és középfokú oktatási intéz­mények: mintegy 3 és fél ezer ál­talános, több mint 580 közép- és 270 szakmunkásképző iskolában rendezték meg az immár hagyo­mány­os évnyitókat, hogy kedden, szeptember 1-jén mindenhol meg­kezdődhessék az oktatás. Az ünnepségeken 150 ezer első­osztályos kisdiákot köszönthet­tek, velük együtt 1 millió 296 ezer gyermek vesz részt az alapfokú oktatásban. A legtöbb diák az idén a 7. osztályokba jár: mint­egy 180 ezren tanulnak ezen az évfolyamon. A gimnáziumokban és a szakközépiskolákban 242 ezer fiatal gyarapítja tudását, míg a szakmunkásképző intézetekbe 180 ezren jelentkeztek. Taneszközvásárt rendez a Piért a Budapest Sportcsarnokban szep­tember 2-től 6-ig — jelentették be a vállalat hétfői sajtótájékozta­tóján. Az új tanév iskolai könyveinek java része már elhagyta a nyom­dákat, s az 1275-féle kiadvány, mintegy 30 millió kötet többsége már az iskolákban várja a diáko­kat. Az Állami Könyvterjesztő Vállalat szeptember 3-tól 6-ig a városligeti Petőfi Csarnokban tankönyvvásárt rendez, s­ szep­tember 7-től 25-ig 26 fővárosi boltban árusítanak általános is­kolai és gimnáziumi tankönyve­ket. A fővárosban hét új középis­kolában és két frissen épült ál­talános iskolában is megkezdődik kedden a tanítás. A középiskolák központi avató ünnepségét hétfőn tartották Kőbányán, a Gyakorló utcai Közgazdasági Szakközép­­iskolában. Irányi Pál, a Fővárosi Tanács elnöke mondott beszédet, majd Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter Ki­váló Munkáért kitüntetéseket adott át A művelődési miniszter hét dolgozót részesített Kiváló Munkáért elismerésben. A hétfői tanévnyitó az ország több városában, falujában egyben iskolaavató is volt Többek kö­zött Tatabányán, Ajkán, Szom­bathelyen, Pécsett, Mosonma­gyaróváron, Békéscsabán, Szolno­kon avattak új intézményt Az 1987—88-as tanév első fél­éve 1988. január 31-ig tart Az iskolák február 5-ig értesítik a tanulókat, illetve szüleiket a diá­kok első félévi munkájának ered­ményéről. A téli szünet 1987. de­cember 19-től 1988. január 3-ig tart A tavaszi szünet 1988. ápri­lis 2-től április 10-ig tart majd. Az érettségi írásbeli vizsgák a középiskolák nappali tagozatán 1988. május 16-án kezdődnek. Nyíregyháza—Iserlohn Elmélyülő kapcsolatok (MTI) Nyíregyháza és Szabolcs- Szatmár megye, valamint az ala­pításának 750. évfordulóját ün­neplő NSZK-beli Iserlohn város és Észak-Rajna-Vesztfália tarto­mány baráti kapcsolatainak el­mélyítését szolgálta az a látoga­tás, amelyet a Nyíregyházi Vá­rosi Tanács és magyar művészek küldöttsége tett a 90 ezres lélek­számú, festői nyugatnémet vá­rosban. A magyar vendégek, köztük Csabai Lászlóné, a Nyíregyházi Városi Tanács elnöke — Fritz Fi­scher polgármester meghívásá­nak téve eleget — abból az alka­lomból érkeztek, hogy megnyílt a nyíregyháza-sóstói nemzetközi kisplasztikai és éremművészeti alkotótábor anyagából rendezett kiállítás, egyben pedig a helyi szobrászati művésztelep hagyo­mányos nyári szimpóziuma. A rendezvény fő védnöke Johannes Rau tartományi miniszterelnök, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnökhelyettese, és Ber­ecz János, az MSZMP KB titkára, a Politikai Bizottság tagja. Iserlohn város környékén ösz­­szesen 50 nyugatnémet vállalat érdekelt a hazánkkal való gazda­sági együttműködésben. Mint kö­zös sajtóértekezletén Fritz Fischer és Csabai Lászlóné beszámolt ró­la, mérlegelik testvérvárosi kap­csolatok megteremtését is. A küldöttség, amelynek prog­ramjáról fényképes beszámolót közölt a Westfälische Rundschau és az Iserlohner Rundschau című lap, vasárnap hazautazott. Leszereléssel a fejlődésért Angol nyelvű kötet az ENSZ-konferenciára (MTI) A Leszereléssel a fejlő­désért címmel júniusban Buda­pesten rendezett nemzetközi tu­dományos tanácskozás anyagát angol nyelvű kiadványban jelen­tette meg az Országos Béketanács. A kötetet Balogh András, az OBT elnökhelyettese sajtótájékoztatón mutatta be hétfőn a szervezet székházában. Egyebek közt elmondta: a könyv 20, a fejlődés, a leszerelés. a biztonság kérdéseivel foglalko­zó előadást­­tartalmaz. A szerzők között katonai szakértők, köz­gazdászok, filozófusok, politoló­gusok, marxista és hívő tudósok egyaránt megtalálhatók. A külön­böző ideológiai álláspontokat ösz­­szegző kötet példamutató gyorsa­sággal jelent meg. Az Országos Béketanács elnök­sége megbízta Balogh Andrást, hogy az ENSZ által összehívott, a leszereléssel és fejlesztéssel fog­lalkozó New York-i nemzetközi tanácskozáson ismertesse a ma­gyar békemozgalom álláspontját, törekvéseit, és adja át a konfe­rencia részvevőinek az OBT angol nyelvű kiadványát. Szolidaritási nagygyűlések, fórumok Közvéleményünk állást foglal a társadalmi haladás mellett (MTI) Hétfőn Budapesten, az újpesti Ady Endre Művelődési és Munkástovábbképző Központban tartott nagygyűléssel megkezdő­dött a több hónapig tartó orszá­gos szolidaritási akciósorozat. Jakab Sándor, a Magyar Szolida­ritási Bizottság elnöke nyitotta meg a nagygyűlést, majd Duschek Lajosné, a Magyar Nők Orszá­gos Tanácsának elnöke mondott beszédet. Egyebek között hangsú­lyozta: ma már mind többen ismerik fel a világban, hogy a béke fenntartása, egy atomhábo­rú megakadályozása nemcsak a politikusok dolga. Az elkövetkezendő hónapokban országszerte megrendezendő nagy­gyűlések, fórumok fő céljairól a Magyar Szolidaritási Bizottság nyilatkozatot­­tett közzé. Ebben felhívja a figyelmet: a hazai tár­sadalmi szervezetek és mozgal­mak együttműködésével meghir­detett hagyományos őszi szolida­ritási akciósorozat alkalom arra, hogy kifejezze a magyar közvé­lemény állásfoglalását a társadal­mi haladás mellett Képviselőcsoport-üléseken az adóreform tervéről (MTI) Hétfőn ülést tartott a bu­dapesti képviselőcsoport, amely az adóreform törvénytervezetét vitatta meg. Az ülésen részt vett Havasi Ferenc, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a bu­dapesti pártbizottság első titkára is. Medgyessy Péter pénzügymi­niszter elmondotta, hogy a gaz­dasági kibontakozást szolgáló eszközrendszernek fontos része a tervezett adóreform. A népgazda­sági egyensúly javítását — rövid távon — más eszközökkel is elő lehetne segíteni, ám a kibonta­kozáshoz mindenképpen nélkü­­lözhetetlen az általános forgalmi­­adó-rendszer alkalmazása. Beve­zetése — elsősorban a népgaz­daság kedvezőtlen fizetési mér­lege miatt — nem tűr halasztást. Az általános forgalmi adóhoz szo­rosan kapcsolódik a személyi jö­vedelemadó-rendszer. Mivel ki­alakítását igen nagy vita kísérte, a kormányzat a törvénytervezet­ben egyes kérdésekben alternatív javaslatokat dolgozott ki. A képviselők elmondották, hogy igen jelentős érdeklődés kíséri a társadalom részéről az új adó­­­­rendszer előkészítését. Többen foglalkoztak azzal is, hogy az új adórendszer sem tudja láthatóvá­­ tenni a láthatatlan jövedelmeket. Ugyancsak az adóreform tervé­ről tanácskozott hétfőn a Fejér és a Szolnok megyei képviselőcso­port is. Terjed a bábolnaiak módszere További csehszlovák gazdaságok csatlakoztak az IKR-hez (MTI) A legutóbbi állomány­szemle alapján jó kukoricater­més várható a bábolnai iparsze­rű kukoricatermelő közös válla­lat csehszlovákiai partnereinél. A bábolnai közös vállalat és a csehszlovák gazdaságok együtt­működése 1973-ban kezdődött A biztató eredmények láttán ter­jedt el az évtized elején Cseh­szlovákiában a bábolnaiak mód­szere. Az 1980-as 2000 hektárral szemben az idén már 50 000 hek­táron termesztik a kukoricát IKR-technológiával Világbanki kölcsön Magyarországnak (MTI) A Világbank és Magyar­­ország képviselői Washingtonban hétfőn aláírták azokat a megálla­podásokat amelyek alapján a Nemzetközi Újjáépítési és Fej­lesztési Bank 150 millió dollár összegű kölcsönt nyújt a Magyar Nemzeti Banknak az ipari szer­kezet átalakítását szolgáló célok­ A kölcsön az 1986 közepén meg­kezdett első ipari szerkezetátala­kítási program folytatását segíti elő, és a gumiipari, a mezőgazda­­sági és élelmiszeripari gépgyártó, valamint a műanyagfeldolgozó ipari vállalatok szerkezetátalakí­tási programjainak megvalósítá­sát továbbá a háttéripar fejlesz­tését támogatja. Kitüntetések Az Elnöki Tanács eredményes munkásságuk elismeréséül, nyug­állományba vonulásuk alkalmá­ból dr. Mikó József rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek, a Szocialista Magyarországért Ér­demrendet Sebestyén Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az Április Negye­dike Érdemrendet adományozta. A kitüntetéseket Várkonyi Péter külügyminiszter adta át A Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanács dr. Péteri Károlynak, az Államigazgatási Főiskola tan­székvezető főiskolai tanárának eredményes munkássága elisme­réseként a nyugállományba vo­nulása alkalmából — a Munka Érdemrend arany fokozatát ado­mányozta. A kitüntetést Papp La­jos, a Minisztertanács Tanácsi Hi­vatalának elnöke adta át A NAP Duzzogás „Itt semmiről sem beszélnek, itt minden csak történik" — minősíti kis cégüket­­. Amivel azt akarja mondani, hogy váratlan lépések, döntések, áthelyezések, leváltások, termék­módosítások minden magyarázat nélkül követik egymást, a vállalat vezetőinek eszük ágába sem jut bármit is előzetesen megtanácskozni az emberekkel, vagy legalább utólag in­dokolni. A cégnél vegytiszta utasításos rendszer működik, Á. szerint megrekedtek a politikai feudalizmusban. Náluk voltaképpen mindenki már-már blablának tekinti, korszerű divatszövegnek, hogy: nyíltság, vitaszellem stb. Huzatcsere az igazgatói széken. Mintha egy gépkocsigyár típusváltás helyett a régi motort új karosszériába bujtatná. „Itt mindenről csak beszélnek, semmi sem történik” — hangzik ugyanaz fordított megközelítésben. Azaz némely gyűlésen, értekezleten, főként ha magas vendégek is van­nak, meg netán sajtó, rádió, televízió — ugyanazoknak a vezetőknek, akik a lényegről mélyen hallgatnak és paran­csokkal dirigálnak, de nem áll a szájuk: vállalkozói szel­lem, piacorientáltság, szellemi tartalékok mozgósítása, hull­jon a férgese, értékek vetélkedése. Csak éppen őket ne ve­­télkedtesse senki, az ő szellemi tartalékaikat, vállalkozói bátorságukat ne firtassa senki. A. csak hallgat, csak duzzog. Amit mond, csak nekem mondja. Lehet, hogy annál a kisvállalatnál mindenki úgy gondol­kodik, mint A., úgy duzzog mint A., és úgy hallgat, mint A. Vagy még mélyebben hallgat. Elvégre, ha nem mondhatja el mindenkinek, nem mondja el senkinek sem. De hiszen én sem teszek sokkal többet. A-t mondok, de B-t már nem merek mondani. DIURNUS

Next