Magyar Nemzet, 1987. december (50. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-01 / 283. szám

3 Varsói telefonjelentésünk A kormányszóvivő értékelte a népszavazást A két kérdés nem kapta Varsó, november 30. Ritkán fordul elő, hogy egy sajlóér­tekezle­t éjfél után kezdőd­jön, de a lengyel népszavazás éj­szakáján mégis ez történt. Mivel a lakosság vasárnap este tíz óráig járulhatott az urnák elé. Jerzy Urban kormányszóvivő éjfél utánra ígérte az újságíróknak, hogy tájékoztatást ad a részvételi arányról. Urban az éjszaka — immár hétfőn — meg is jelent a varsói sajtóközpontban. Kétharmados részvétel A szóvivő elmondta, hogy a jo­gosultaknak több mint a kéthar­mada ment el a lengyel gazdasági és a társadalmi élet további sor­sáról, a jövőről szavazni. Körül­belül 68 százalékot mondott Ur­ban, tehát a 26 és fél millió jogo­sultnak ekkora hányada jelent meg az urnák előtt. Hogy miért nem pontos adatokat közölt a kormányszóvivő? Mert elmondása szerint voltak olyan állampolgá­rok is, akik ugyan felirakoztak a voksolásra, de a kézhez kapott szavazócédulát nem dobták be. A részvételről pedig hivatalosan csak az összeszámolt borítékok tanúskodhatnak. A szóvivő hozzátette, hogy a megjelentek aránya körülbelül 11 százalékkal alacsonyabb, mint az 1985-ös parlamenti választások­nál volt. Bár ez­­szerinte termé­szetes. Először is, mert a lengyel társadalomban még nincsenek ha­gyományai a népszavazásnak, a véleménynyilvánítás eme közvet­len formájának. Ezenkívül a la­kosságot előre tájékoztatták a szavazás eredményének a követ­kezményeiről, az „igennel" vár­ható radikális áremelésekről, ami­re mindig is ézékenyek voltak az emberek. A varsói kormányszó­vivő szerint a távol maradottak egy része azért is nem ment el szavazni, mert félt a választáskor reá háruló felelősségtől, vagy egyszerűen nem tudta, mit vála­szoljon a kérdésekre. A lengyel vezetés mindezek el­lenére jónak tartja a részvételi arányt — fejtegette vasárnap éj­szaka Urban —, azt, hogy az ál­lampolgároknak milyen jelentős hányada kinyilvánította vélemé­nyét a kormánynak a jövőre vo­natkozó elképzeléseiről. (Hogy miképpen, azt vasárnapról hétfő­re virradóra még nem lehetett tudni.) Alapost mrglipeszs A tudósítók is fáradtak voltak akkor késő éjjel, s talán ezért le­het, hogy csupán egyetlen kérdés hangzott el a sajtóértekezleten. A The Washington Post munka­társa azt firtatta, milyen mérték­ben befolyásolhatta a résztvevők számát a Szolidaritás bojkottfel­hívása. Urban erre azt válaszolta, hogy ez a próbálkozás kudarcot vallott, az egykori szakszervezet­nek mára „csak a társadalom je­lentéktelen hányadának a szemé­ben van tekintélye". Vagyis a Szolidaritás nem tudja befolyá­solni a lakosságot. Sokkal inkább hatnak az emberek közérzetére — s ezzel együtt társadalmi aktivi­tására — az áremelések, a gazda­ság helyzete, az üzletek állapota, meg a szükséges többséget tehát az anyagiak. A szóvivő mindezeket figyelembe véve jó­nak tartotta a részvételi arányt , a népszavazáskor tanúsított ál­lampolgári fegyelmezettséget El­mondta, hogy országos méretek­ben mindössze tizenkét főt állí­tottak elő rendzavarásért, ami je­lentéktelennek minősül, a hozzá­tartozik „a lengyel politikai fol­klórhoz". Hétfőn napközben, tehát leg­feljebb találgathatták a lengyelek, miként alakul az ország közeleb­bi jövője. A hivatalos eredmé­nyeket csak az esti sajtóérte­kezletén közölte a kormány szó­vivője, s­­az adatok a sajtóköz­pontban — mondhatjuk — alapos meglepetést keltett. A társada­lom — a referendum rendszabá­lyai szerint — a reformok las­súbb ütemű bevezetésére szava­zott, mind a gazdasági, mind a politikai életben. Elégedett a vezetés Jerzy Urban közölte, hogy a jogosultaknak pontosan a 67,3 százaléka jelent meg az urnák előtt, ami tizenhét és fél millió embert jelent. Az első kérdésre (amely a gazdaság radikális ja­vítására, a két-három nehéz esz­tendőre vonatkozott) a megjele­nőknek 66,04 százaléka válaszolt igennel, 27,7 százaléka pedig nemmel. Ezek az arányok azt je­lentik, hogy a szavazásra jogosult 26 és fél millió lengyelnek csu­pán a 44,28 százaléka mondott igent a gazdasági sebességvál­tásra, s ez nem éri el a megva­lósításhoz szükséges 50 százalé­kot. (A nemet az összes jogosult­nak a 18,57 százaléka mondta.) A második kérdésre, amely a politikai élet demokratizálására, illetve az állampolgári jogok ki­­szélesítésére vonatkozott, az ur­nák előtt megjelenteknek a 69,03 százaléka mondott igent, ami az összes jogosultnak csak a 46,29 százaléka. Ez az arány tehát itt sem éri el a bevezetéshez szük­séges 50 százalékot. A lengyel kormány szóvivője a sajtóértekezleten hangoztatta, a varsói vezetés a közölt adatok el­lenére is elégedett, mert akik el­mentek szavazni, azoknak a több­sége — tehát körülbelül a két­harmada — szerette volna a ne­hézségek ellenére is a gyors ja­vulást. Urban ismét azt fejteget­te, hogy Lengyelországban nincs hagyománya a népszavazás intéz­ményének, és Svájccal és Spa­nyolországgal hasonlította össze a mostani referendumot, ahol a hasonló rendezvényeken kisebb a részvételi arány. Kifejtette, hogy a bojkott­ nem sikerült. A kétke­dőknek azt mondta, a társadal­mat­­ most nem arról kérdezték, akarja-e a reformot, hanem ar­ról, hogy milyen ütemben vezes­sék be. Az emberek pedig — eh­hez joguk van — a lassúbb vál­tozásokra szavaztak. A referen­dum megrendezése mégis a de­mokrácia magasabb fokát, annak a gyakorlatát jelentette, ami a re­form létét nem befolyásolja. Ur­ban közölte, hogy a mostani ese­­­­ményt a Szejm december 5-én­­ értékeli. Ritecz Miklós Bik­laeli franklijéval Moszkvában megalakult az emberi jogokkal foglalkozó társadalmi bizottság Moszkvából jelenti az MTI. Az európai biztonság és együttműkö­dés szovjet bizottsága mellett Moszkvában hétfőn megalakult az emberi jogokkal és humanitárius kérdésekkel foglalkozó társadalmi bizottság. Elnökévé Fjodor Bur­­lackijt, az ismert szovjet tudóst, publicistát választották meg, tagjai ismert közéleti és egyházi személyiségek, diplomaták, újság­írók, művészek. A hétfői ülés résztvevői meg­határozták a bizottság munkájá­nak irányát, hangsúlyozva, hogy a szovjet közvéleménynek részt kell vennie ez emberjogi és hu­manitárius területen megvalósí­tandó nemzetközi együttműködés alapelveinek kidolgozásában. Eb­ből a megfontolásból kiindulva, a szovjet közvélemény aktivizá­lása érdekében, a bizottság az or­szágon belül együtt fog működni hivatalos és nem hivatalos szerve­zetekkel is. Arra a kérdésre, hogy miért ép­pen most, a helsinki dokumentum aláírása után 12 évvel alakult meg a szovjet bizottság, Alesz Ada­­movics belorusz író a következő­ket mondta a szovjet televízió híradójának: „Korábban kétel­kedtünk saját humanitárius rend­szerünk szilárdságában és nem bíztunk a szocializmusban rejlő lehetőségekben. Ám amint ki­­mondjuk az igazságot, erősek le­szünk. A bizottság létrehozása eb­ben az irányban jelent áttörést”. Í Tétlenül szemlélte a katonaság a véres rendzavarást Haitin Port-au-Prince-ből , jelenti az ATP. Haiti fővárosában 25 ember meghalt, több mint 70 pedig meg­sebesült azoknak a véres kilengé­seknek a során, amelyeket a szi­getországból tavaly elűzött diktá­tor hírhedt titkosrendőrségének bujkáló tagjai szerveztek a va­sárnapra meghirdetett általános választások előestéjén, lehetetlen­né téve ezzel magának a szava­zásnak a lebonyolítását. Az utcá­ra kivezényelt katonaság semmit sem tett a vérengzés megakadá­lyozására. Az országot irányító Kormány­zó Tanács vezetője, Henri­­ Namphy tábornok sajátos logiká­­i­val a szavazás megszervezésével­­ és lebonyolításával megbízott Ideiglenes Választási Tanácsot tette felelőssé a történtekért, és bejelentette, hogy feloszlatja a ki­lenctagú testületet.­­ Haitin sajátos katonai pucs­­csot hajtottak végre vasárnap — jelentette ki a TASZSZ hírügy­nökségnek telefonon adott nyilat­kozatában René Theodore, a Haiti Kommunisták Egyesült Pártja főtitkára. Értékelése sze­rint Namphy tábornok juntája nyíltan szövetségre lépett a meg­buktatott diktatúra híveivel, és — az országban kialakult bizonyta­lan helyzetet kihasználva — a hadsereg gyakorlatilag átvette a hatalmat. Magyar Nemzet I­adzsibullahot választották az Afgán Köztársaság elnökévé Tűzharc Kabul Az Afgán Köztársaság elnöke Nadzsibullah lett. Az afgán nép legfelsőbb képviseleti szerve, a Laja Dzsirga hétfőn egyhangú­lag választotta meg őt a tiszt­ségbe. Elnöki minőségében elhangzott első beszédében felajánlotta, hogy kész előfeltételek nélkül tárgyal­ni a kormánnyal szemben álló cso­portok vezetőivel a fegyveres harc beszüntetéséről, a béke meg­teremtéséről és a hatalom meg­osztásáról. A Lója Dzsirga hétfőn befejez­te kétnapos tanácskozását. Az el­nökválasztás előtt a társadalom rétegeit és csoportjait képviselő csaknem ezerötszáz küldött kisebb módosításokkal szentesítette az ország —módosított nevén az Af­gán Köztársaság — új alkotmá­nyát. Az új alaptörvény széles hatal­mi jogkörrel ruházza fel a köz­­társasági elnököt: ő a fegyveres erők főparancsnoka, jóváhagyja és bekitatja a közeljövőben létre­hozandó Nemzetgyűlés (parla­ment) által hozott törvényeket, ő bízza meg a miniszterelnököt a kormány megalakításával, szük­ség esetén összehívhatja a Nem­zetgyűlést és a Minisztertanácsot, kinevezi a legfelsőbb bíróság tag-­­­jait és a fegyveres erők főtisztjeit, s központjában kihirdeti a szükség- és hadiálla­potot. Az elnök megbízatása hét évre szól, és személye még egy­szer megválasztható. Kabulból jelenti az MTI. Fegy­veres összecsapás volt Kabul köz­pontjában a rendőrök és a kor­mány oldalára két évvel ezelőtt átállt Iszmat Muszlim tábornok fegyveresei között. Az incidens a most tanácskozó Laja Dzsirga (Nagy Nemzetgyűlés) helyszínéül szolgáló műszaki főiskolától nem messze történt, néhány száz mé­terre attól a szállodától, ahol a ta­nácskozásról tudósító külföldi új­ságírókat elszállásolták. Iszmat Muszlim küldöttként vett részt a Laja Dzsirga ülésén. Hétfőn reggel — megsértve a biz­tonsági rendelkezéseket — a ta­nácskozás színhelyére tartva, fegyveres testőrei kíséretében akart áthaladni a biztonsági kor­donon. Iszmat Muszlim nem en­gedelmeskedett a rendőrök fel­szólításának, nem engedte, hogy fegyveresei visszaforduljanak. Húsz-harminc perces lövöldözés támadt. Sebesültekről és halottak­ról egyelőre nincs hivatalos köz­lés. Az incidens helyszínét azon­nal lezárták. (Nem hivatalos for­rások szerint a halottak száma kettő.)­­ Munkatársunk Isztambuli telefonjelentése Két­harmados többség, kérdőjelekkel Isztambul, november 30. Ünneplést reméltek még va­sárnap is szerte Törökországban, hétfőn reggel azonban egy bot­rány kavarta fel a kedélyeket. Ismertté vélt, hogy a kormány fölé, Evren tábornok elnöksége mellé rendelt katonai tanács be­tiltotta a Canaydin című napi­lapot, amiért „rosszul foglalko­zott" a választásokkal. A hivatalos vezetésnek már máskor is kelle­metlenséget okozó sajtótermék nem tett mást, mint — tényleg időszerűtlenül — vasárnapi szá­mában nyilvánosságra hozta, mi­lyen gazdasági intézkedéseket tervez győzelme esetén Turgut­­zal. Bombaként hatott a lap szalag­címe, miszerint a leendő kabinet hatalmas áremelést hoz. Húsz százalékkal drágul a benzin, min­denfajta kőolajtermék, a cigaret­ta és italféleségek negyven szá­zalékkal, az idén ezzel már má­sodszor sújtják a török „füstöl­gőket", mert a nyáron a külföldi dohányáruk amúgy is elérhetetlen messzeségbe kerültek a középtől. Súlyosabb teher lesz, hogy ennél fontosabb cikkek is drágulnak, így a cukor, a cement, a vas- és acélszármazékokért 20-60 százalék­kal többet kell fizetni a jövőben. A kormány tervezi a török líra újabb leértékelését, mintegy húsz százalékkal, hogy ezzel közelít­sék a konvertibilis valutákhoz. Mindezek nyomán vasárnap ideges átrendeződés kezdődött, az arany ára másfél dollárral ugrott grammonként, és hétfőn nem minden bolt nyitott ki Isztambul­ban. És amikor a számítógépek ontani kezdték a választási ered­ményeket, akárcsak egy izgalmas sportmérkőzésen, pillanatonként törtek ki örömujjongásban, vagy szitkozódtak elkeseredetten — at­tól függően, hogy az egyes válasz­tási körzetekben miként szerepelt a pártjuk. Az egyórás közvetítés a részeredményekkel zárult, de az már kivehető volt, hogy Turgut özal kerül az életre. Hétfőn folytatódott a szavaza­tok összesítése, aminek a végered­ménye, hogy Özal Haza Pártja a szavazatok 36 százalékával nagyjából kétharmados többséget szerzett a parlamentben. A má­sodik helyen, 25 százalékkal Er­da­­ Inönui Szociáldemokrata Nép­pártja került, a harmadik, aki még bejuthatott a parla­mentbe, Szülejman Demirel volt. Igazság Pártjára a választók 22 százaléka voksolt, a fennmaradó részen pe­dig osztoztak meg a kisebb poli­tikai szervezetek, de egyikőjük sem érte el a törvényhozásba ke­rüléshez szükséges tíz százalékot. A borúlátók ezt már előre meg­jósolták és sérelmezték is, hogy a jelenlegi előírások túlságosan magasra emelik a parlamentbe jutás küszöbét. A jövőben így sem Ecevit, sem Erbakan, sem Tü­r­­kesz — a török politikai élet fon­tos szereplői — nem fejezhetik ki hivatalosan a véleményüket, az­az nem szólhatnak bele az irá­nyításba. Özalnak eredetileg 226 mandátum is elegendő lett volna a 450 tagú parlamentben, győz­tesként azonban megkapta a ki­szorultak helyét is. Igaz, a két­harmados többség fejében kény­telen volt nyugtázni azokat a bí­rálatokat, amelyek a sajátos sza­vazási rendszert érték. A pozíciójában ily módon meg­erősödött kormányfő hétfői nyi­latkozata talán visszafogottabbra sikerült, mint ahogyan a válasz­tási eredmények indokolták vol­na. örülhet, hogy katonákkal a háta mögött ugyan, de megvaló­síthatja reform elképzeléseit, a szépiákét azonban, amelyek a tö­rök belpolitikát csúfítják, csak fölerősítette az 1980-as puccs óta először megrendezett és demok­ratikusnak minősített választás. Az induló hét párt közül például Inönné könnyedén elüthette vol­na ezalt a hatalomtól, ha egyen­lők az esélyek. A hadsereg azon­ban, amely — és ezt el kell is­merni — talán a leghívebben őr­zi az államalapító, Kemal Ata­­türk hagyatékát, Ozak­a tett öt éve, s közvetetten most is garan­tálta, hogy újabb öt évig ne za­­varják a politikus munkáját. Isztambuli megfigyelők körében fokozott feltűnést keltett a nyi­latkozatnak az a része, amelyben a török kormányfő közölte, lehet­séges, hogy a nem túlzottan tá­voli jövőben találkozik görög kol­légájával, Papandreu miniszter­­elnökkel; mint mondta, „boldog lenne”, ha ilyen igény érkeznék Ankarába. Említésre méltó még, hogy a parlamenti erőpróba idején nem történt komolyabb incidens. A hétfői nap egyébként újabb talál­gatásokkal zárult Törökország­ban: a távirati irodák szerették volna megtudni, pontosan mikor is utazik özal az Egyesült Álla­mokba, hogy ott kivizsgáltassa magát, s mellesleg megerősödött pozíciójában is bemutatkozhasson Washingtonban. Zsigovita Edit Az afrikai adósságválságról tárgyal az AESZ rendkívüli csúcsértekezlete Addisz-Abebából jelenti a TASZSZ, Mengisztu . Hailé Ma­riam etiópiai elnök az Afrikai Egységszervezet rendkívüli csúcs­­értekezletének nyitóülésén java­solta, hogy az afrikai adósság­­válság megoldása érdekében hív­janak össze nemzetközi konferen­ciát minden érintett fél részvéte­lével. Az AESZ 50 tagállamának ál­lam- és kormányfői a kétnapos tanácskozáson megpróbálnak kö­zös stratégiát kidolgozni az Afri­ka 200 milliárd dollárnyi külföl­di adósságai miatt keletkezett sú­lyos válság megoldására. Men­gisztu Hailé Mariam beszédében hangoztatta, hogy a kialakult helyzetért a felelősség részben a hitelező országokat terheli. Az af­rikai országok gazdasági élete né­hány hatalmas nemzetközi pénz­ügyi szervezet kezébe került, s ezeket az érintettek nem képesek ellenőrizni — mondta Mengisztu Kenneth Kaunda zambiai ál­lamfő, az AESZ soros elnöke is arról beszélt hogy egyaránt fele­lősség terheli az adós és a hite­lező országokat. Nehezíti az af­rikai országok gazdasági helyze­tét az is, hogy az elmúlt években csökkentek az exportra szánt nyersanyagok és mezőgazdasági termékek árai és visszaestek a fejlesztési segélyek. Az adósság mértéke Latin- Amerikával összevetve ugyan vi­szonylag alacsony, de az adósság az évi össztermék 44 százalékát teszi ki. Néhány afrikai ország­ban az évi adósságszolgálat meg­haladja az exportbevételeket — mondta Kaunda. A DPA hírügynökség jelentése szerint a kétnapos tanácskozás résztvevői tízéves fizetési haladé­kot kívánnak kérni a hitelező or­szágoktól, a legszegényebb orszá­gok esetében pedig az adósságok eltörlését fogják sürgetni. Kéré­seik között szerepel az is, hogy a tervezett átütemezéseknél akár ötven évig is terjesszék ki a visz­­szafizetések határidejét. Kedd, 1987. december 1. Washingtoni tudósítónktól Alku után Washington, november 30. Kaliforniai birtokáról a hála­adó ünnepek után vasárnap este tért vissza Washingtonba Ronald Reagan, hogy folytassa a felké­szülést a szovjet—amerikai csúcs­­találkozóra, amelynek közeledte amúgy is jóformán minden más eseményt a háttérbe szorít. Ám az elnöknek és a kongresszusnak még le kellene zárnia azt az ügyet is, amelyet éppen a novemberi politikai­ szünet miatt hagytak félbe, megegyezve csupán a­ költségvetésnek a főbb­ vonalai­ban, de érintve csak a részleteket. A lapok kiszivárogtatása szerint az elnök ezen a héten újabb kampányba kezd a büdzsé ki­dolgozása és a végleges megál­lapodás kialakítása érdekében. Hiába az eszmecsere Gorbacsov­­val, s a vélhetően sikeres tanács­kozásoknak a nyugtató hatása a világ forró pontjaira, az amerikai gazdaságot aligha a nagyhatalmi szerződés fényében ítélik majd meg a pénzpiacok. S ahogy bein­dul a választási gépezet az Egye­sült Államokban, úgy szoríthatók mind kevésbé a háttérbe a defi­citekkel, a dollár árfolyamával összefüggő kérdések. Brutális rendteremtés ? De mi a következő lépés? — veti föl vezércikkében a The Wa­shington Post. A Fehér Ház­­ki­alkudta a­­honatyákkal, hogy az idén és jövőre harminc, illetve negyvenhat milliárd dollárral kurtítják meg a költségvetés hiá­nyát. De a növekvő deficitből nyesnek le, ekként érik el, hogy az a tavalyi szinten állapodjék meg. A Post úgy véli,­­az effajta meg­oldás „azt üzeni” a pénzpiacok­nak, hogy Ronald Reagan az utódjára óhajtja hagyni ezt a problémát, a kongresszusban pe­dig nincs elegendő erő alterna­tívák felmutatására. A novem­beri kompromisszum azt jelzi, hogy az Egyesült Államoktól nem sokat lehet várni mindaddig, amíg az új elnököt be nem ik­tatják, s meg nem kezdi a ko­moly munkát önnön büdzséjének a felvázolására. Csakhogy — jegyzi meg a lap —, az ameri­kaiak többet fogyasztanak annál, amennyit megtermelnek, többet ruháznak be, mint a megtakarí­tásuk, s több árut hoznak be az országba, mint visznek ki. Az egyensúlyhiányt nem viselheti el sokáig a rendszer, s ha nem dol­goz ki kiszakítható politikát a számlák „kifizetésére”, akkor a piac a maga brutális módján teremt rendet. A tőzsde összeom­lása ennek a kiegyenlítő szakasz­nak lehetett a kezdete. A jövő esztendő nem szükség­képpen fenyegetne válsággal — folytatja eszmefuttatását a Post —, ha a kormányzat képes lenne gyors és határozott döntésekre. A Wall Street azonban a lany­hulás veszélyét villantotta föl, s ha az irányzatokat nem sikerül hatásos politikával feltartóztatni, akkor a fogyasztói költekezés csökken majd, a kamatok pedig emelkednek. Pénzügyi­­elképzelé­sek híján aligha terelhetők el­lenőrizhető mederbe a gazdasági folyamatok, ám az elnökválasz­tások okozta bénultság miatt a költségvetés felelősei inkább ma­gára hagyják a gazdaságot, mint­sem beavatkoznának a működésé­be. Kihasított összegek Csaknem négy héten át tanács­koztak a honatyák a Fehér Ház küldöttségével, mindennap re­ményt öntve az amerikaiakba, hogy a megegyezés a küszöbön áll. S november huszadikán csak azért hozakodtak elő a tervvel, mert ezen a napon járt le a ha­táridő. Az­ előírások értelmében ekkor lépett életbe a Grammy Rudman deficitkurtító elképzelés, amely tekintet nélkül a szociális, katonai, szövetségi programokra, mindenből arányosan lefarag. Ezt el akarták kerülni a törvényho­zók épp úgy, mint a kormányzat szakértői. A szokásosnak megfelelően az elnök mindig az év elején ter­jeszti elő a kiadásoknak és a be­vételeknek a tervezetét az októ­ber elsején kezdődő pénzügyi év­re. A vita a pénz elköltéséről ál­talában kíméletlen polémiákkal tarkított, hiszen a képviselők és a szenátorok újraválasztását el­sősorban az befolyásolja, az ál­taluk képviselt államnak, érdek­­csoportnak mekkora összeget tudnak kihasítani a központi költségvetésből. A megegyezés a gondosan kialkudott engedmé­nyek után rendre megszületik, az elmúlt esztendőkben azonban ez a megállapodássorozat külö­nösen kiélezetté vált, hiszen a Reagan-kormányzat a szociális kiadások lefaragását és a katonai kiadások növelését szorgalmazta. A Pentagon felduzzasztásának a kísérlete a sikeres próbálkozások után kifulladt mára, ám a nagy deficit, s nyomában immár­ az amerikai gazdaság nemzetközi te­kintélyét is csorbító pénzügyi, valutáris és kereskedelmi inga­dozások arra kényszerítik az egyébként költekezni vágyó tör­vényhozókat is, hogy takarékos­kodjanak, feladjanak népszerű programokat. Ezt viszont a politikai rendszer viseli el nehezen, ezért tudtak mindössze harminc milliárdban megegyezni, annak ellenére, hogy a Wall­ Street, London, Párizs és Bonn, ennél jóval tetemesebb és részletesebb csomagtervet remélt és követelt. De ki mert volna hozzányúlni az időskorúak jólé­tét alátámasztó társadalombizto­sításához, holott nyilvánvaló, a hatvanötéves korhatárt átlépő amerikaiaknak egy része nem szorul rá erre a támogatásra, s annak rendszeres kiigazítására. De lenyesegethető-e az élet mun­kájával megszerzett jog? — ag­gódtak a törvényhozók, s nem hiába, mert a hozzájuk érkező leveleknek a tömege azt bizonyít­­ja, hogy nem, különösen nem a választások előtt. A költségvetés­nek azonban ez a tétel olyan ha­talmas szelete, ha nem nyúlnak hozzá, aligha billenthetik egyen­súlyba a mérleg serpenyőit. Mi maradt hát? A katonai kiadások, természetesen, amelyekből idén és jövőre összesen tizenhárom milliárdot csípnek le, egészség­­ügyi szolgáltatások, a szövetségi vagyon egy-egy darabkájának az eladása, amely értelemszerűen csak egyszeri megtakarítást jelent, s nem utal a hiány intézményes megszüntetésére. S persze, emelik az adókat, ám hogy me­lyeket, azt még el kell határozni. A vállalatok teherviselését nem növelik, aminthogy a személyi jövedelmeket sem fejik meg, a forgalmi jellegű adók, persze, feljebb ugorhatnak. Hétköznapi küzdelmek A következő néhány hétben meg kell egyezni a részletekről, máskülönben a Grammy Rud­man törvénykezés marad érvény­ben. Ám, ha kiderül, mit adnak hozzá a költségvetéshez, s mit vesznek el belőle, akkor az auto­matikus kurtítás máris megszű­nik, s helyébe lép a harminc,"Il­letve negyvenhat milliárdos csökkentés. Az alkuban minden érdekcsoport hallathatta a hang­ját, s tanúságát tehette diplomá­ciai érzékének is. Ez a megszo­kott menetrendje az amerikai költségvetés kialakításának, amelynek, persze, mindig van­nak politikai kisugárzásai is. Az idén az volt a legizgalmasabb, hogy a meggyöngült elnökség ki tud-e tartani az adóemelések megakadályozása mellett. Az eredmény immár ismert, mégha a változások az állampol­gárokat csak közvetve érintik is.. A gazdaságpolitikai célokat kel­lett részben feladni, s a demok­raták 1988-ra kacsintva ennek nyilván nagyon örülnek. De Ro­nald Reagan mégsem egyértelmű vesztese ennek a csatának, hiszen a szociális programok mellett el­kötelezett ellenzékének be kellett állnia a megtakarításokat, lefa­ragásokat ösztönzőknek a sorába, s ez — érzékelve a hétköznapi politikai küzdelmek kérlelhetet­­lenségét — megintcsak tényező lehet jövő novemberben, amidőn természetesen az elnöki hatalom hanyatlásának az okain is elgon­dolkodnak majd a szavazók. Blahó Miklós A külpolitika hírei­ ­ (Bécs, TASZSZ) Bécsben újabb találkozót tartottak annak a konzultációsorozatnak a kereté­ben, amelyet a NATO és a Varsói Szerződés tagállamainak képvise­lői folytatnak az európai fegyve­res erők és hagyományos fegyver­zetek korlátozásával kapcsolatos jövőbeni tárgyalások mandátu­mának kidolgozása céljából. 0 (Genf, TASZSZ) Megkezdő­dött hétfőn Genfben a vegyi fegy­verek betiltásáról kezdett­ szovjet —amerikai megbeszélések hete­dik fordulója. 0 (Oslói Reuter) Visszavonta jelöltségét a NATO főtitkári tisz­tére Kaare Wiloch volt norvég miniszterelnök. Ezzel Manfred Wörner nyugatnémet hadügymi­niszter maradt a jövőre megürülő tisztség egyetlen várományosa.­­ (Belgrád, MTI) Dusan Dra­­goszavac, a JKSZ KB tagja leve­let küldött Bosko Krunicsna­­, a JKSZ KB-elnökség elnökének és Radisa Gacsicsnak, a KB-elnök­ség titkárának, amelyben szorgal­mazza, hogy a párt központi bi­zottsága folytasson átfogó vitát az ország politikai helyzetéről, és tegyen mielőbb határozott lépése­ket az ellentmondások­ és gondok megoldására.­­ (Moszkva, TASZSZ) A szov­jet kormány meghívására Moszk­vába érkezett Robert Hawke, Ausztrália miniszterelnöke. A vnukovói repülőtéren Nyikolaj Rizskov szovjet kormányfő és Eduard Sevardnadze külügymi­niszter fogadta.

Next